INWESTYCJE 2007 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE 2007 ROKU"

Transkrypt

1 PISMO URZÊDU DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY 31 I 2008 NR 1/171 (Rok XIV) BEZP ATNY Ekologiczny Ursus Molesta W dniu 9 stycznia 2008 roku w sali kameralnej Oœrodka Ewenement Kultury Arsus odby³o siê spotkanie za³o ycielskie stowarzyszenia Ekologiczny Ursus. Pierwsze spotkanie w Ursusie! lanta Dąbek. Po krótkim przemówieniu zebrani rozpoczęli dyskusję nad projek tem statutu. W trakcie prac wprowadzo no kilka niezbędnych poprawek. W dniu 11 stycznia 2008 roku Ośro dek Kultury Arsus jako pierwszy w na szej Dzielnicy rozpoczął szereg imprez, których całkowity dochód został prze znaczony na fundację Jurka Owsiaka Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Została ona zarejestrowana w Warsza wie 2 marca 1993 roku. Jej założyciela mi są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedz ka Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke. W tym roku Orkiestra Owsiaka zagrała już po raz XVI. Celem zbiórki był zakup sprzętu dla dzieci ze schorzeniami laryngolo gicznymi. Tematem ubiegłorocznego Finału było ratowanie życia dzieci po szkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy. Zbiórka, która odby ła się w dniu 14 stycznia 2007 r. zakoń czyła się wynikiem ,65 USD. Tegoroczny cykl imprez Wielkiej Or kiestry Świątecznej Pomocy w Ursusie rozpoczął koncert legendarnego zespo łu hiphopowego Molesta Ewenement. Nazwa ta jest doskonale znana wszyst kim miłośnikom naszego rodzimego rapu. Grupa powstała w roku 1994 roku na podwórkach Ursynowa i Służewca. dokończenie na str.2 dokończenie na str. 3 osób chêtnych do wspó³pracy mia³o miejsce jeszcze w zesz³ym roku. Cieszy³o siê ono ogromnym zainteresowaniem na sali zasiad³o wówczas ok. 700 osób. Podczas prac nad statutem Tak duża frekwencja świadczyła o ak tualności i skali problemu, jakim nie wątpliwie jest dla mieszkańców naszej dzielnicy niewygodne sąsiedztwo por tu lotniczego Okęcie. Na spotkanie za łożycielskie przybyło ok. 100 osób, które jednocześnie zostały członkami założycielami stowarzyszenia. Organizatorem spotkania był Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, który wsparł stowarzyszenie pomocą w orga nizacji oraz przygotowaniu niezbęd nych dokumentów takich, jak: statut czy projekty podejmowanych uchwał. Warto wspomnieć, że potrzeba założe nia stowarzyszenia była oddolną inicja tywą mieszkańców, a obecność władz dzielnicy była odpowiedzią na potrze bę nagłośnienia problemu. Zabranie otworzył Zarząd Dzielnicy Ursus Bog dan Olesiński, Wiesław Krzemień i Jo INWESTYCJE 2007 ROKU Jak informowaliœmy w ubieg³ym roku (w marcowym numerze Dziennika Ursusa), na inwestycje na rok 2007 zaplanowano dla dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 23 miliony 689 tys. z³. Prace w zakresie tych zadań wykonano za kwotę 23 milionów 544 tys. zł., nato miast zaangażowano środki w wysoko ści 28 milionów 589 tys. zł. Było to moż liwe ponieważ w ciągu roku budżetowe go uzyskaliśmy dodatkowe środki, które powiększyły budżet inwestycyjny do kwoty 33 milionów 739 tys. zł. Jak widać z przedstawionych kwot nie wszystkie środki udało się wydatkować. W zakresie zadań kontynuowanych dokończono wszystkie prace. Do zadań tych należą: dwie studnie oligoceńskie przy Alei Bzów i ul. Czerwona Droga, rozbudowa SP nr 2 na Gołąbkach, budynek komunalny przy dokoñczenie na str. 2

2 II Ekologiczny Ursus dokończenie ze str. 1 Stowarzyszenie przyjęło nazwę Eko logiczny Ursus. Głównymi problema mi, z jakimi będzie walczyć będą mię dzy innymi: walka z hałasem lotniczym, zmiana planów strefy ograniczonego użytkowania oraz zmniejszenie zanie czyszczenia powietrza. Poprzedni wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie, zgodnie z którym, ponad 50 % mieszkańców Ursusa zna lazło się w strefie ograniczonego użyt kowania. Jest to ogromny problem za równo dla prywatnych inwestorów, jak i Dzielnicy Ursus. Głównym utrudnie niem są ograniczenia związane z bu dową nowych inwestycji. Zakaz budo wy obejmuje tzw. budynki dziennego pobytu, w których przebywa się dłużej niż 4 godziny dziennie. Należą do nich między innymi przedszkola, szkoły, domy opieki etc. Stowarzyszenie będzie starało się prowadzić silny lobbing na rzecz usu nięcia ciężkiego lotnictwa z Okęcia i przeniesienia go do Modlina. Podob nie rzecz się ma do tanich linii lotni czych, które stanowią sporą część obec nych połączeń. W każdym dużym mie ście Unii Europejskiej tego typu samo loty lądują w znacznej odległości od centrum miasta mówi Andrzej Fino genow, nowowybrany prezes stowarzy szenia Ekologiczny Ursus. Członkowie stowarzyszenia dekla rują chęć rozpoczęcia debaty publicz nej, dotyczącej problemu hałasu lotni czego i strefy ograniczonego użytko wania. Wprowadzone przez byłego wo jewodę przepisy umożliwiają, pod pewnymi warunkami, budowę miesz kań. Nie pozwalają natomiast na roz budowę infrastruktury, niezbędnej do normalnego funkcjonowania w Dzielnicy. Innymi słowy: prawo po zwala nam tu mieszkać, ale w znacz nym stopniu utrudnia naukę, lecze nie się itd. kwituje sprawę bur mistrz dzielnicy Bogdan Olesiński. Plan ograniczonego użytkowania Pani Elżbiecie Damek wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci Ojca składają Zarząd oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obejmuje znaczną część Ursusa. Wy jątek stanowią Gołąbki i tereny po byłych Zakładach Przemysłu Ciągni kowego. W pierwszej strefie obowią zuje całkowity zakaz budowy no wych inwestycji, w drugiej zaś moż na budować, ale pod pewnymi wa runkami. Niewątpliwie obowiązują ce przepisy negatywnie wpływają na tempo rozwoju naszej Dzielnicy, któ ra jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się demograficznie części Warszawy. Nowe inwestycje są zatem niezbędne dla normalnego funkcjonowania mieszkańców. dokończenie ze str. 1 ul. Szancera 5 (48 mieszkań), zieleniec przy Dzieci Warszawy 42, trzeci etap parku przy ul. Wojciechowskiego, roz budowa przedszkola nr 200 przy ul. Bal binki o salę gimnastyczną i zaplecze kuchenne. W zakresie inwestycji zapla nowanych na 2007 r. wykonane zosta ły przebudowy i modernizacje ulic Su chy Las, Rydzyńskiej (na odcinku Ban durskiego Legnicka), Zygmunta Augusta. Dokonano napraw na wierzchni na ulicach zarządzanych przez ZDM: Dzieci Warsza wy, Walerego Sławka, Kościuszki, Spisaka, Kompanii Kordian i Bony, a także ulic za rządzanych przez dzielnice: Zielonogór ska, Siłaczki, Orderu Uśmiechu, Grocholic ka i Czerwona Droga. Wykonano naprawy chodników, zbudowany został kolejny odcinek ścieżki rowerowej zamontowa no dwie windy dla obsługi osób nie pełnosprawnych przy kładce, a także wykonano oświetlenie i monitoring kładki. Wyłoniono wykonawców i roz poczęto prace na zadaniach, które będą zakończone w roku Zadaniami tymi są: budowa podczyszczalni ścieków opadowych na kanale Konotopa, drugi etap budowy parku przy ul. Wojciechow skiego i Jagiełły, przebudowa ulicy Po bożnego, budowa budynku komunalne go przy ul. Regulskiej 22a, budowa bu dynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (wraz z przedszkolami na parterze), roz budowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno społeczne i opiekuńcze, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, budowa placów zabaw w Szkołach Dziennik Zebrani członkowie założyciele wy brali 9 osobowy zarząd, w którym będą zasiadać: Andrzej Finogenow prezes, Maria Miszkiewicz i Andrzej Barwicki wiceprezesi, Danuta Zalewska se kretarz, Witold Pisarek skarbnik oraz Ryszard Sowiński, Elżbieta Rupińska, Jarosław Sobczak i Jerzy Dzierżyński członkowie zarządu. W skład komisji rewizyjnej weszli: Marianna Jaguścik, Danuta Banachowicz Kosyra oraz Krzysztof Leszczyński. W ciągu kilku najbliższych dni do kumenty założycielskie stowarzyszenia zostaną dostarczone do Krajowego Re jestru Sądowego w celu formalnej reje stracji stowarzyszenia. Łukasz Prokop INWESTYCJE 2007 ROKU Podstawowych nr 4, 11, 14. Zostały wy konane projekty budowlane oraz kon cepcje kolejnych planowanych inwesty cji. Nie udało się wykonać zaplanowa nych hal namiotowych nad boiskami w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosn kowskiego (wspólnoty mieszkaniowe złożyły protest do Wojewody Mazo wieckiego na zasadność budowy hali) Postêp prac przy budynku nowej Acherówki" oraz w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzy mały (ogłoszono przetarg, ale nie wyło niono wykonawcy). W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu lodowiska (obecnie funkcjonują dwa: w Szkole Podstawo wej nr 11 i Szkole Podstawowej nr 14), a także zainstalowano monitoring w placówkach oświatowych celem popra wy bezpieczeństwa naszych dzieci. Rada Warszawy zatwierdziła już bu dżet m. st. Warszawy, w tym dla Dziel nicy Ursus. Wydatki na rok 2008 wy noszą 133 miliony 788 tys. zł., w tym na inwestycje w wysokości 39 milio nów 266 tys. zł. O zadaniach jakie pla nowano do wykonania w roku bieżą cym poinformujemy w następnym nu merze Dziennika Ursusa. Wiesław Krzemień

3 Ursusa Molesta Ewenement w Ursusie! dokończenie ze str. 1 Początkowa współpraca Włodiego i Vie nia zaowocowała debiutem na składan ce Smak Beat Records utworem Osie dlowe akcje. To wydarzenie zmotywo wało członków grupy do pracy nad wła snym materiałem, który składałby się na ich własny longplay. W roku 1997 na światło dzienne wyszedł debiutancki krą żek Molesty Skandal. Płyta ta zosta ła bardzo dobrze odebrana przez słucha czy i ukazała nowe, uliczne brzmienie warszawskiego rapu. Wielu krytyków do dzisiaj uważa ten album za przełomowy na polskiej scenie. Po ukazaniu się trze bumy to: Radio 5 G FM (2001) oraz Nigdy nie mów nigdy (2006). W piątkowy wieczór mieszkańcy na szej Dzielnicy, po raz pierwszy w hi storii, mieli okazję na miejscu posłu chania koncertu rapu na najwyż szym poziomie. Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi, gromadząc ponad pół tysiąca III żywiołowo, śpiewając razem z zespołem kolejne utwory. Na koncercie można było usłyszeć nie tylko kawałki z nowe go albumu, ale również klasyczne już utwory, jak Wiedziałem że tak będzie czy Będzie dobrze dzieciak. Przechwyt Sk³ad Molesta Ewenement ciego albumu Molesta Ewenement do składu zespołu oficjalnie dołączyli Pele i Wilku. Kolejne wydane przez zespół al miłośników hipho pu. Cała impreza rozpoczęła się tuż po godzinie 19:00, kiedy to na scenie jako support wystą pił lokalny zespół z Niedźwiadka Przechwyt Skład. Po godzinnej roz grzewce swój wy stęp rozpoczęły główne gwiazy wieczo ru Molesta Ewenement. Od samego po czątku publiczność reagowała bardzo Z pewnością występ można zaliczyć do bardzo udanych. Przede wszystkim dopisała frekwencja na widowni za siedli sami młodzi ludzie. Godzinny koncert rozgrzał publiczność, a przy okazji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wpłynęły kolejne pieniądze. W tym roku szacuje się, że fundacja zbie rze ponad 30 milionów złotych! Oficjal na kwota tradycyjnie zostanie podana pod koniec lutego, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na przyszło roczny finał. Siema! Łukasz Prokop Opera w Ursusie W niedzielę 3 lutego 2008 r. o godzinie w Ośrodku Kultury Arsus odbędzie się ogromne wydarzenie kultu ralne. Będzie to wystawienie inscenizacji pierwszej polskiej ope ry narodowej z librettem Wojciecha Bogusławskiego i mu zyką Jana Stefaniego w reżyserii Sławomira Jurczaka Kra kowiacy i górale w wykonaniu zespołu solistów Cantores Varsovienses (soliści Teatru Wielkiego i Warszawskiej Opery Kameralnej). Takiego dużego przedsięwzięcia kulturalnego w Dzielnicy Ursus jeszcze nie mieliśmy okazji słuchać i oglą dać. Dodatkową atrakcją całego wydarzenia będzie WSTĘP WOLNY na operę, w związku z tym każdy mieszkaniec na szej Dzielnicy i nie tylko, będzie miał okazję za darmo wzbo gacić się kulturalnie w tym dniu. Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Ole siński i Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. War szawy Henryk Linowski, serdecznie zapraszają.

4 IV Zima w mieście Impreza ogólnomiejska Ogrody Mu zyczne w O.K. Arsus. Organizatorem jest Fundacja Ogrody Muzyczne, Stołeczna Estrada, Biuro Edukacji Urzędu m. st. War szawy i O. K. Arsus. Cztery opery w wersji animowanej wg. scenariusza Barbary Piet kiewicz, w reżyserii Ryszarda Kubiaka i pro wadzonych przez Macieja Gąsiorka aktora przewodnika po świecie oper oraz śpiewa jące warsztaty muzyczne prowadzone przez Irminę Bogdanowicz kompozytorkę i dy rygentkę. Każdego dnia odbywają się dwa spektakle o godz dla dzieci i młodzie ży z Ursusa i Włoch, a o godz dla uczniów z pozostałych dzielnic. 12 i Czarodziejski flet Mozarta 13 i Cyrulik sewilski Rossiniego 14 i Carmen Bizeta 15 i Turandot Pucciniego Ponadto dla wszystkich chętnych w soboty tj.: o godz. 11 film baletowy pt. Balet dla życia W.A. Mozart, w wykonaniu zespołu baletowego Maurice Bajarta o godz. 11 film baletowy pt.: Cztery pory roku A. Vivaldi w wykonaniu Narodowe go Baletu Kanady i Rex Harrington Osoby odpowiedzialne za seanse: o godz B. Łopuszyński i M. Liszcz: tel , a o godz E. Matusiewicz, Biuro Edukacji, Warszawa, ul. Górskiego 7, tel.: Program akcji Zima w Mieœcie r. Zadaniem akcji Zima w mieście 2008 jest zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii zimo wych. W tym celu została przygotowana atrak cyjna oferta zajęć: sportowych, plastycznych, muzycznych i innych poznawczych. Formy organizacyjne to: Punkty dziennego pobytu w naszej Dziel nicy najmłodsze dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach pracy rodziców tj. od godz w: Szkole Podstawowej nr 11, ul. M. Keni ga 20, tel: i Szkole Podstawowej nr 14, ul.sosnkow skiego 10, tel: ; Szkole Podstawowej nr 4, ul. W. Sławka 9, tel: W szkołach tych dzieci uczestniczyć będą w różnych zajęciach: plastycznych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Szczegółowy program zajęć będzie udostępniony w każdej placówce. Z zajęć w punkcie dziecko korzysta na podstawie złożonej przez rodzica karty uczestnictwa. Uczestnictwo jest bezpłatne. Zajęcia specjalistyczne zajęcia w okre ślonych dniach i godzinach, prowadzone w szkołach, domach kultury, bibliotekach, świe tlicach OPS lub prowadzonych przez inne podmioty w tym również organizacje poza rządowe lub instytucje prywatne jak np. Fit ness Club Galeria. Oferta skierowana jest do dzieci starszych i młodzieży, która może prze mieszczać się samodzielnie i korzystać z kil ku wybranych propozycji w ciągu dnia oraz grup zorganizowanych. Zespół Szkół Nr 80, ul. Orłów Piastowskich 47; Gimnazjum Nr 132 ul. Dzieci Warszawy 42 zajęcia sporto we na salach gimnastycznych, w godz Świetlica Socjoterapeutyczna OPS, ul. Rynkowa 8; godz dla dzie ci i młodzieży w wieku 7 17 lat; Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Rynkowa 8 A. Acher tel; lub ; programy dla młodzieżowych drużyn pt.: Młodzi i odważni ratują życie lub Strażak ratownik tradycje ; Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Przymierza Rodzin, ul. Zapustna 43, tel: ; w godz. 9 18; Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, przy ul. Zagłoby 17 tel: i ul. Sosnkowskiego 16 tel: ; Fitness Club Galeria, ul. Wojciechowskiego 37 (I piętro) zapisy u p. M. Gołębiowskiej tel: , 12, 13, oraz 18, 19, 20, w godz nauka tańca nowoczesnego; Biblioteka dla dzieci i Młodzieży nr 64 tel , ul. Plutonu Torpedy 47 zajęcia dla dzieci z programem Czarodzieje wyobraźni dla dzieci z klas: 0 III w godz ; Wypożyczalnia nr 117, tel , ul. M. Keniga 14 zajęcia dla dzieci. Program pod hasłem Szkoła magii w godz ; Dom Kultury Kolorowa, ul. Sosnkow skiego 10 tel.: w dniach 11, 13, 18, w godz zajęcia plastyczne; w dniach 12, 14, 19, w godz pro wadzone będą warsztaty ceramiczne; w dniach 11, 14, 18, w godz pro tam sortowanie i prze³adunek odpadów. Działalność ta jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców osiedla Skorosze, tym bardziej, że w ostatnich latach zostały wybudowane w pobliżu bazy kolejne budynki wielorodzinne. Rada Dziel nicy zarówno w poprzedniej jak i obecnej kaden cji na wniosek Zarządu podjęła uchwały, w któ rych zwraca się do Prezydenta m. st. Warszawy o przeniesienie bazy (Uchwała Nr 179/LIV/2006 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 roku i Uchwała Nr 60/ XVII/2007 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 29 listopada 2007 roku). Przedstawiciele mieszkańców osiedla Skorosze zwrócili się do Zarządu z prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami MPO. Do takiego spotkania doszło w dniu 15 stycznia 2008 roku. W dyskusji brali udział: inicjatorzy akcji Czyste Sko rosze, przedstawiciel zarządu osiedla Pogodne Skorosze, Zastępca Dyrektora Biura Operacyjne go w Zarządzie Spółki MPO, przedstawiciele Zarzą du i Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m. st. Warszawy. Urząd Dzielnicy Ursus zaproponował nową lokalizację bazy przy ul. Traktorzystów w roz widleniu dwóch tras kolejowych. MPO nie jest Dziennik Uci¹ liwoœæ bazy MPO Zak³ad Z-6 Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ( MPO) mieœci siê przy ulicy Sosnkowskiego 4. Na jego terenie znajduje siê baza transportowa. Odbywa siê wadzone będą warsztaty witrażu; Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17 tel.: w dniach w godz prowadzone będą warsztaty teatralne a w dniach 11, 12, 14, 20, w godz prowadzone będą warsztaty plastyczne; Muzeum Tradycji ZPC Ursus młodzież będzie mogła zwiedzać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z p. A. Magie recką tel.: Imprezy Ośrodek Kultury Arsus (piwnica) ul. Trak torzystów 14, tel.: i o godz. 19 koncerty młodzieżowych zespo łów rockowyh oraz w dniu o godz bajka dla dzieci: pt. Złota rybka w wykonaniu Teatru Narwal oraz w dniu teatrzyk pt. Z Wisły do Wisły pod róże z Kropelkiem ; Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, tel.: ; o godz widowisko te atralno muzyczne Pt.: Dziadek do orze chów według E.T.A. Hofmana z muzyką Piotra Czajkowskiego oraz o godz spotkanie z teatrem pt.: Pan Kleks ; Dom Kultury Kolorowa ul. Sosnkowskie go 16; tel w dniu o godz spotkanie z teatrem bajka: Zimowa baśń ; Wydział Sportu i Rekreacji tel: ; Turnieje i zawody: Pływanie (22.02), Piłka nożna ( ), Koszyków ka ( ), Unihokej (11.02), Tenis stoło wy (18.02), Zawody na lodowisku (20.02), Olimpiada Zimy w mieście 15, (22.02) szkoła podstawowa (klasy 0 2), Olimpiada Zimy w mieście (13.02) szkoła podstawowa (klasy 3 6) gimnazjum oraz zawody samochodów zdalnie sterowanych RC Zima (14.02). jednak zainteresowane tą lokalizacją z uwagi na małą powierzchnię działki. Władze MPO prowadzą starania o pozyskanie nowej lokali zacji poza terenem Dzielnicy Ursus. Przedsta wiciel MPO stwierdził, że nowa lokalizacja musi zapewnić spółce możliwość uruchomienia no wego, nowoczesnego zakładu, który będzie spełniał warunki stawiane przed takimi zakła dami. Zobowiązał się, że do czasu uzyskania nowej lokalizacji, będzie starał się zmniejszyć uciążliwość bazy poprzez: zaniechanie prowa dzenia prac w czasie trwania ciszy nocnej, prze niesienie linii sortowniczej w inne miejsce poza teren Ursusa, podjęcie akcji mającej na celu wytępienie szczurów, wykraczającej daleko poza standardowy sposób deratyzacji. MPO zdecy dowało się zainwestować w usługi wysokiej klasy specjalisty, który ma zlikwidować popu lację gryzoni na terenie bazy MPO, przeniesie nie części składowanych na zewnątrz odpadów do istniejącej na terenie bazy hali magazyno wej, uszczelnienie siatek uniemożliwiających dostęp ptakom i przenoszenie przez wiatr lek kich frakcji, przede wszystkim folii. Redakcja

5 Ursusa V TO JUŻ ROK I tak niepostrze enie min¹³ rok od dnia, kiedy Platforma Obywatelska w koalicji ze Stowarzyszeniem Obywatelskim objê³a w³adzê w naszej Dzielnicy. Miniony rok to dla nas czas przyspieszonej pracy w samorz¹dzie. Platforma po raz pierwszy wprowadzi³a swoich Radnych do Rady Dzielnicy oraz przedstawicieli do Zarz¹du Dzielnicy. Utworzona ze Stowarzyszeniem Obywa telskim Ursus koalicja liczy 15 radnych i tworzy stabilną większość, co pozwala na prowadzenie spokojnej pracy w Ko misjach i na sesjach Rady. Taka więk szość sprawia, że obecna Rada podejmu je między innymi takie działania na szym zdaniem niezbędne które w ubie głej kadencji z powodu braku jedno znacznego poparcia Radnych niestety nie zostały zrealizowane. Również w przypadku nowych projektów bardzo często odważnych koalicja może łatwiej wprowadzić je w życie. Wszyst ko to skłania do opinii, że miniony rok dla naszej Dzielnicy możemy zaliczyć do bardzo udanych. Do wyborów startowaliśmy z hasłami wykonania niezbędnych dla mieszkań ców inwestycji, w tym budowy mieszkań, nowych połączeń komunikacyjnych, poprawy jakości oświaty czy polepsze nia usług ZOZ u. Najprościej jest omówić przedsięwzię cia już zrealizowane, bo są dla mieszkań ców widoczne. W inwestycjach przypa dło nam w udziale kończyć wiele działań rozpoczętych jeszcze przez poprzedni Za rząd. Z ważniejszych i bardziej widocz nych to terminowe oddanie do użytku budynku komunalnego przy ul. Szance ra, skweru i placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy, czy dwóch nowych studni wody oligoceńskiej. Rozbudowy placó wek oświatowych to inwestycje prowa dzone systematycznie i poprawiające warunki nauki dzieci i młodzieży. Dobry poziom nakładów na utrzyma nie dróg gminnych i powiatowych też jest zauważalny. Myślę jednak, że najważniej szym zadaniem, które zaczęliśmy w 2007 roku i jest ono na początkowym etapie projektowania, jest poprawa rozwiązań komunikacyjnych Ursusa. W fazie pro jektowania jest budowa stacji kolejowej Niedźwiadek, wiadukt nad torami na granicy z Piastowem, czy drugi wiadukt w ciągu ulicy Gierdziejewskiego, w kie runku ulicy Połczyńskiej. Te rozwiąza nia poprawią drożność naszych dróg dzielnicowych i usprawnią komunikację. Obecnie w godzinach szczytu w naszym jedynym tunelu tworzą się korki niczym w Śródmieściu. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby ten tunel trzeba było za mknąć. Niebagatelne znaczenie dla Dzielnicy ma powstanie trasy Nowolazu rowej. Trwają mało widoczne prace pro jektowe, a sama budowa powinna rozpo cząć się w 2009 roku. Równolegle z widocznymi dla miesz kańców działaniami inwestycyjnymi, prowadzimy działania zmierzające do poprawy takich sfer jak oświata, służba zdrowia, kultura czy pomoc społeczna. Przy jednych z najwyższych wydatkach na jednego ucznia w oświacie, mamy ra czej mizerne wyniki nauczania (gimna zja przedostatnie miejsce wśród wszyst kich dzielnic, szkoły podstawowe wypa dają trochę lepiej). To spowodowało ko nieczność przeprowadzenia przez nieza leżny zewnętrzny zespół diagnozy, która określi przyczynę takiego stanu rzeczy. Działania te mają na celu poprawę pozio mu nauczania w naszych szkołach. Bar dzo ważną i trudną decyzją było przenie sienie siedzib kilku szkół. Dzięki takim decyzjom Radnych, przeznaczony do wygaszenia Zespól Szkół nr 42 został ura towany, a pozostałe przenoszone placów ki zyskały poprawę warunków lokalo wych i nowe możliwości rozwoju. Prze W listopadzie 2007 r. odbył się Prze gląd Recytatorski zorganizowany przez Przedszkole 219 Niezapominajka przy ul. Keniga 16. W przeglądzie wzię ło udział 21 uczestników z sześciu przedszkoli z Dzielnicy Ursus. Prze gląd przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I 3 latki, kate goria II 4 latki, kategoria III 5 latki. Do jury zaproszeni zostali: Patrycja Krauze, Dominika Buczek oraz ks. Da riusz Kurzydło. Poziom artystyczny wykonawców przeglądu był wysoki i jury miało bar dzo trudne zadanie, aby wyłonić naj lepszych. Dlatego też postanowiło, oprócz miejsc głównych, przyznać wszystkim uczestnikom szczególne wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę. Nauczy cielki przygotowywujące dzieci rów nież uhonorowane zostały dyplomami. Przewodnicząca jury przy wręczaniu pa miątek powiedziała każdemu uczestni kowi kilka ciepłych słów na temat niesienie klas 0 z przedszkoli do szkół, spowodowało jednorazowy wzrost o 360 miejsc w przedszkolach. To złagodziło dotkliwy ich deficyt. W kulturze wpro wadzamy nowe, bardziej aktywne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Ich przykła dem jest trwający projekt pod nazwą Mali Maleńkiemu, czyli cykl koncer tów wykonywany przez wyłonione w ca stingu dzieci z ursuskich szkół. Prowa dzimy również rozpoznanie mocnych i słabych stron w działalności naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dziś jego działanie nie budzi zastrzeżeń. Jeśli okaże się, że wymaga on wzmocnienia, Zarząd podejmie takie działania. Niezadowoleni z niskiego poziomu ofe rowanych usług Radni i Zarząd Dzielni cy zdecydowali o potrzebie wydzielenia własnego ZOZ u. Rozwijająca się Dziel nica, w której błyskawicznie przybywa mieszkańców, potrzebuje dobrze i sku tecznie prowadzonego nowoczesnego lecznictwa. Rada Dzielnicy podjęła sto sowną uchwałę, a Zarząd prowadzi prace nad przygotowaniem tego projektu i wpro wadzeniem go w życie. Oczywiście po za twierdzeniu go przez Radę Warszawy. Wszystko to sprawia, że miniony rok mo żemy uznać za pracowity i udany. Jeśli do tego dodamy, że mimo niewielkiego do świadczenia samorządowego przejęcie władzy w Dzielnicy odbyło się płynnie i bez zakłóceń, a atmosfera pracy w Urzę dzie i jednostkach organizacyjnych Dziel nicy jest spokojna, to rokowania na kolej ne lata kadencji są bardzo pozytywne. Bogdan Olesiński Mali recytatorzy wykonania wiersza, które na pewno zo staną w pamięci dzieci i ich nauczycieli. KATEGORIA I 3 LATKI I miejsce Zuzanna Chłosta (Przed szkole nr194), II miejsce Anna Bana siak (Przedszkole nr168), III miejsce Ka tarzyna Sawicka (Przedszkole nr219) KATEGORIA II 4 latki I miejsce Katarzyna Iwin (Przedszko la nr219), II miejsce Martyna Kobiałka (Przedszkole Nr168), III miejsce Alek sandra Wiśniewska (Przedszkole Nr200) KATEGORIA III 5 latki I miejsce Maria Sobol (Przedszkole Nr137), II miejsce Paulina Łozińska (Przedszkole Nr194), III miejsce Anna Spocińska (Przedszkole Nr219) Celem przeglądu było zapoznanie i obcowanie z polską literaturą dziecięcą, zachęcanie dzieci do twórczości słow nej oraz nawiązanie współpracy z inny mi przedszkolami na terenie Dzielnicy. Atmosfera jaka panowała podczas prze glądu zachęciła nas do przeprowadza nia kolejnych spotkań.

6 VI Dziennik Załącznik do Zarządzenia Nr 1166/2008 Prezydenta m.st. Warszawyz dnia 15 stycznia 2008 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku, przedmiotem którego s¹ nastêpuj¹ce zadania, kierowane do mieszkañców dzielnicy: Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i m³odzie y, obejmuj¹ce: 1. Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, obejmujące: - utrzymanie lub wynajem koniecznej bazy sportowej do prowadzenia zajęć; - opłatę kadry szkolącej - zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć; 2. Wsparcie zgrupowań szkoleniowych 3. Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Dział I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto zamierza przeznaczyć na jego realizację Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży zł. Dział II Zasady przyznawania dotacji 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem do tacji. 3. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej. 4. Zgodnie z zapisami statutu, terenem działania oferenta musi być m.st. Warszawa. 5. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofi nansowania przekroczy wysokość środków przeznaczo nych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniej szenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, sto sownie do posiadanych środków. W przypadku koniecz ności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnio skowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 6. Prezydent m.st. Warszawy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisa nia z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że: - rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisa nego w ofercie; - podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czyn ności prawnych; - zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność i rzetelność oferenta; 7. Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji, po dacie podpisania umowy z m.st. Warszawa. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły być rozliczone. 8. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odstąpie nia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przy czyny. Dział III Termin i warunki realizacji zadania Realizacja zadań, o których mowa w dziale I, musi nastą pić w terminie do r. i obejmuje okres po dacie podpisania umowy. 1. Podmiot składający ofertę na realizację zadania, o którym mowa w dziale I, powinien mieć niezbędne doświad czenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno tech nicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wyko nanie zadania. 2. Oferenci, którzy nie mają możliwości samodzielnej reali zacji zadania, powinni podać w ofercie informację na ten temat i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające moż liwość wykonania tego zadania we współpracy ze wska zanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną np. umowa przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie określonej części zadania). 3. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie. Dział IV Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącz nikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polity ki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa przy Placu Czerwca 1976r Nr Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każde zadanie opisanej następująco: nazwa i adres pod miotu oraz numer zadania określonego w konkursie np. 1, 2, 2. Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie ob jętą procedurą konkursową. 3. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w dziale IV pkt 1, podpisanego przez osoby upo ważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z za pisem w statucie, należy obowiązkowo dołączyć: a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezen tujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia; b) sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za 2007 rok lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty; c) sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych or ganów nadzorujących, za rok obrachunkowy 2006 oraz informację finansową za rok 2007 na formularzu INFOR MACJA FINANSOWA

7 Ursusa d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przy padku wskazania partnera w pkt V.1. oferty); e) kopię statutu organizacji; f) oświadczenie, na formularzu OŚWIADCZENIE OFEREN TA, podpisane przez osoby posiadające prawo do skła dania oświadczeń woli; g) inne nieobowiązkowe, jak rekomendacje, opinie itp. 4. Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upo ważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapi sem w statucie, a w przypadku określenia upoważnień do reprezentacji, winny być dołączone do oferty. 5. Formularze: oferty, oświadczenia oferenta, informacji fi nansowej i arkusza informacyjnego (załączniki do oferty) można otrzymać w Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dziel nicy Ursus lub pobrać ze strony internetowej sus.warszawa.pl. Dział V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym upłynął termin składa nia ofert. 2. Oferty sporządzone prawidłowo pod względem formalnym zostaną przekazane do zaopiniowania do Zespołu Opi niującego, powołanego przez Prezydenta m.st. Warsza wy. Za ofertę nieprawidłową pod względem formalnym uznaje się ofertę niekompletną tj. wypełnioną niezgodnie z zapisami formularza, bez wymaganych załączników, podpisów osób uprawnionych, pieczęci oraz sporządzoną na innym formularzu. VII 3. Zespół Opiniujący będzie brał pod uwagę, w szczególności: a) zgodność oferty z przedmiotem konkursu; b) miejski lub dzielnicowy charakter przedsięwzięcia; c) możliwość realizacji zadania przez oferenta doświad czenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe; d) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczegól nie w części, która ma być pokryta z dotacji; e) wiarygodność finansową oferenta m.in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, sprawoz danie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy; f) rzetelność oferenta analiza i ocena realizacji za dań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji 4. Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy, po zapo znaniu się z opinią Zespołu Opiniującego. 5. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zosta nie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w formie zarządzenia Pre zydent m.st. Warszawy w sprawie rozstrzygnięcia otwarte go konkursu ofert. Dział VI Dotacje na realizację podobnych zadań z dwóch ostat nich lat Zadania publiczne Szkolenie sportowe, szczegól nie dzieci i młodzieży Rok zł Rok zł Aktualizacja op³aty rocznej za u ytkowanie wieczyste gruntu. Użytkowanie wieczyste gruntu wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat rocznych przez cały okres użytkowania pod stawa prawna art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz ze zm.). Należy mieć na względzie, że opłaty z tytu łu użytkowania wieczystego nie są stałe przez cały okres użyt kowania, lecz mogą być aktualizowane. Wysokość opłaty rocz nej z tytuły użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od warto ści określonej na dzień aktualizacji opłaty (art. 77 ust. 1 w/w ustawy). Wartości nieruchomości określają natomiast rzeczo znawcy majątkowi zgodnie z zasadami określonymi w 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu sza cunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109). W przypadku jeżeli wartość nieruchomości wzrośnie, ak tualizacji dokonuje organ reprezentujący właściciela nieru chomości. Forma w jakiej dokonywana jest aktualizacja, to wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty wraz z ofertą nowej wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. Od wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej wysokości opłaty użytkownikowi wieczystemu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ostatnia aktu alizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu miała miejsce w latach Zgodnie z prawem opła ta ta może być zmieniana raz w roku, jednak z uwagi na fakt, że wycena gruntów jest przedsięwzięciem kosztownym, jak również wymaga wiele pracy dlatego też dokonuje się tego co kilka lat. Z uwagi na wzrost w ostatnich latach wartości nierucho mości, jak również biorąc pod uwagę lata ostatniej aktuali zacji miasto przystąpiło do sukcesywnego przeszacowania wartości gruntów, co będzie skutkowało wzrostem opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią jeden ze składników dochodów w budżecie m. st. Warszawy. Należy pamiętać że środki te wracają do dzielnic w postaci wydatków między innymi na: utrzymanie i remonty dróg, placówek oświato wych, parków, zieleńców, placów zabaw, boisk i terenów re kreacyjnych. O rozwoju dzielnicy stanowią przede wszyst kim inwestycje. W roku 2008 Dzielnica Ursus otrzymała 39 mln. 266 tys. na inwestycje. Skala podwyżek opłat jest duża, dlatego zarówno zarządy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych jak i osoby fizyczne mogą odwo łać się od tych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwo ławczego. Według naszej informacji Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej takie odwołanie przesłał do SKO. Postępowanie odwoławcze będzie toczyło się z udziałem stron. Najpierw SKO zwróci się do Prezydenta Warszawy o operaty szacunkowe z nieruchomości, na podstawie których wprowadzono podwyżki, po otrzymaniu tych dokumentów wyznaczone zostaną terminy rozpraw. Redakcja

8 Niedzielną imprezę oficjalnie otworzył burmistrz Dzielnicy Bogdan Olesiński, który po krót kim przywitaniu gości, razem z in nymi miłośnikami lodowego sza leństwa, postanowił osobiście wy próbować nowy obiekt sportowy. Jazdę na lodzie przybyłym miesz kańcom umilał zespół Hajduki, który przyjechał na tę okazję spe cjalnie z Zakopanego. Muzycy za prezentowali szereg utworów tra dycyjnej muzyki góralskiej. Jednym z punktów programu był pokaz short tracku w wykona niu mistrzów Polski Juniorów klubu Juwenia Białystok. Po pre zentacji jazdy profesjonalistów rozpoczął się szereg konkursów, w których najmłodsi rywalizowali o zwycięstwo. Wśród rozegranych konkursów znalazły się między innymi: slalom tyłem na lodzie, bieg zadaniowy i sztafeta na lo dzie. Najlepsi w nagrodę otrzyma li medale, statuetki, słodycze i dy plomy. Zabawę uświetnił święty Mikołaj oraz Śnieżynki, które czu wały nad bezpieczeństwem najmłod szych łyżwiarzy. Dodatkowo dla wszystkich przyby łych kuchnia polowa bezpłatnie serwo wała: wojskową grochówkę, kawę i her batę. Imprezę zakończył koncert szan towego zespołu Latający Holender. W trakcie całej imprezy wśród kwe stujących znalazł się Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. W sumie wolon tariusze zebrali 1676,07 PLN. Mistrzostwa Ursusa w Szachach Zapraszamy wszystkich miłośników szachów na Mistrzostwa Ursusa Junio rów, które odbędą się w dniach r. Zapisy w dniu r. w godz Zapraszamy również kobiety na I Mistrzostwa Ursu sa Kobiet w dniach r. Zapisy w pierwszym dniu zawodów w godz Obie imprezy odbędą się w Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16. Więcej informa cji na stronie Dziennik Ursusa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jedn¹ z imprez, jakie z³o y³y siê na tegoroczny XVI fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy by³o uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 na NiedŸwiadku. Dziennik Ursusa Podczas otwarcia lodowiska Wszystkich mieszkańców zaprasza my do korzystania z lodowiska. Go dziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8 20, sobota niedziela 9 20; przerwa techniczna: 14 15; wstęp wolny. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia łyżew. Zawody Miko³ajkowe w UTS AKRO-BAD W sobotę r. odbyły się VII Mikołajkowe zawody pokazowe sekcji akrobatyki sportowej w siedzibie klu bu. Swoje występy i umiejętności zade monstrowało prawie 150 dzieci naszego stowarzyszenia w wieku od 4 do 18 lat. W zdecydowanej większości są to uczniowie i mieszkańcy Ursusa. Po tych zawodach widać, że 40 letnie tradycje akrobatyki sportowej w Ursu sie wspaniale się rozwijają. Największy mi kibicami były rodziny oraz koledzy występujących zawodników i zawod niczek. Zawody obserwowało około 300 osób w tym przedstawiciele władz dzielnicy: v ce Burmistrz Wiesław Krze mień i dwie wiceprzewodniczące Rady Dzielnicy, Marianna Jaguścik i Wanda Kopcińska. Na zakończenie tej dużej imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe paczki, które wręczał św. Mikołaj w towarzystwie władz Dzielnicy i klubu. KS Klub Edukacji Samorz¹dowej w Ursusie Zaprasza na spotkanie z Posłanką na Sejm Joann¹ FABISIAK Temat spotkania: Miasto i rząd z pomocą dla osób +50 Prowadzi: dr Piotr Łysakowski Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2008 r. o godz w sali kameralnej OK. Arsus przy ul. Traktorzystów 14 ZAK AD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŒCIAMI W DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY WARSZAWA, ul Szancera 5 Ogłasza KONKURS OFERT I/2008 na: NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH, ZLOKALIZOWANYCH W NASTĘPUJĄCYCH BUDYNKACH : ADRES POW. [m 2 ] POŁÓŻENIE 1. ul. Bohaterów Warszawy 9 58,50 Parter 2. ul. Bohaterów Warszawy 10 31,78 Piwnica Oferty należy składać w sekretariacie ZGN Ursus, w zamkniętych dwóch koper tach z napisem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy KONKURS OFERT NA LOKALE UŻYTKOWE Termin składania ofert mija r. godz W siedzibie ZGN Ursus znajduje się odpłatna Instrukcja Oferenta na w/w lokale Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Anna Elert tel/fax w.112 Wydaje: URZĄD m.st WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS. Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój 224. Internet: ; e mail. Telefon: Redaktor prowadząca: Elżbieta Kowalewska. SKŁAD I DRUK: Zakład Poligraficzny ul. Prawnicza 50. Nakład

Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek?

Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek? Obni enie wieku szkolnego. Prawo, czy obowi¹zek? W sejmie trwaj¹ prace nad ustaw¹ wprowadzaj¹c¹ obni enie wieku szkolnego. Z obecnego kszta³tu dokumentu wynika, e ten proces mo e rozpocz¹æ siê od 1 wrzeœnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy 9 ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 2/256, luty 2015 Inwestycje 2015 roku Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji w 2015 roku środki w wysokości 165 mln zł,

Bardziej szczegółowo

rowego boiska do piłki ręcznej. Można

rowego boiska do piłki ręcznej. Można Briefing prasowy Hanny Gronkiewicz Waltz 14 listopada po raz kolejny goœci³a u nas Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej wizyta by³a zwi¹zana z oddaniem do u ytku dwóch hal namiotowych

Bardziej szczegółowo

Trwa budowa muszli koncertowej

Trwa budowa muszli koncertowej Trwa budowa muszli koncertowej 17 wrzeœnia rozpoczêto budowê nowej muszli koncertowej w Parku Czechowickim. Tego dnia wykonawca rozpocz¹³ prace rozbiórkowe wiaty ze scen¹, pe³ni¹cej do tej pory funkcjê

Bardziej szczegółowo

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia BIBLIOTEK@SKOROSZE Biblioteka Publiczna w Ursusie, dziêki yczliwoœci w³adz dzielnicy i miasta, otworzy wkrótce swoj¹ drug¹ filiê przy ul. Dzieci Warszawy 27A na osiedlu Skorosze. Pierwsza filia dzia³a

Bardziej szczegółowo

okienną. Podobnie jak w przypadku bu dynku przy Dzieci Warszawy 42, prace

okienną. Podobnie jak w przypadku bu dynku przy Dzieci Warszawy 42, prace Za chwilę pierwszy dzwonek Jak co roku we wrzeœniu uczniowie wracaj¹ z zas³u onego odpoczynku i rozpoczynaj¹ naukê w szko- ³ach. W tym roku w Dzielnicy Ursus do szkó³ uczêszczaæ bêdzie 4453 uczniów. Swoją

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie

ZDJĘCIE: WOJCIECH WIKAREK. Nowi dyrektorzy w oświacie CZERWIEC Nr 6/2000 (108) Komunie Św.... str. 4 Sesja Rady Miejskiej... str. 6 Organowe granie... str. 8 Matura 2000 Drugiego czerwca nasze szkoły średnie żegnały maturzystów. W obecności rodziców, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka

Jana Pawła II. Uroczysty dzień beatyfikacji. Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 KWIETNIA 2011 NR 2 (59) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442 Dla każdego coś miłego czyli średzka majówka 2 maja o godz. 16.00 ruszy Bieg z flagą organizowany przez

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY ISSN 1425-2996 Dziennik Ursusa PISMO URZĘDU m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS 26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY BARFIE W dniach od 29 września do 1 października 2004 r. odbędzie się w Warszawie III

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 2/303 8 maja 2008 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Modernizacja WOM Klienci Urzędu Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nowe samochody dla policji

Nowe samochody dla policji B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 1 (5) styczeń 2009 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259 Nowe samochody dla policji W piątek,

Bardziej szczegółowo

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny

CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 ISSN 1508-5864 s. 1 Egzemplarz bezp³atny Nr 3 (121) MARZEC 2010 ROK (XII) CHOCZEWSKIE W dzisiejszym numerze: XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo - absolutorium dla

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Wielkie święto naszego miasta

Wielkie święto naszego miasta KWIECIEŃ Nr 04/2001 (118) Wesołych Wesołych Świąt Świąt 10 lat samorządności Wielkie święto naszego miasta Nasi licealiści laureatami ogólnopolskiego konkursu Ku wolnej Polsce Nagrody na Zamku Królewskim

Bardziej szczegółowo

Wspólne ustalenia. Nr 6 (144) 15 MARCA 2006

Wspólne ustalenia. Nr 6 (144) 15 MARCA 2006 15 MARCA 2006 Nr 6 (144) Miasto znalazło kompromisowe rozwiązanie z samorządem województwa mazowieckiego w sprawie spornych gruntów w Płoc ku. Na spotkaniu 8 marca prezydent Mirosław Milewski i Adam Struzik

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo