INWESTYCJE 2007 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE 2007 ROKU"

Transkrypt

1 PISMO URZÊDU DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY 31 I 2008 NR 1/171 (Rok XIV) BEZP ATNY Ekologiczny Ursus Molesta W dniu 9 stycznia 2008 roku w sali kameralnej Oœrodka Ewenement Kultury Arsus odby³o siê spotkanie za³o ycielskie stowarzyszenia Ekologiczny Ursus. Pierwsze spotkanie w Ursusie! lanta Dąbek. Po krótkim przemówieniu zebrani rozpoczęli dyskusję nad projek tem statutu. W trakcie prac wprowadzo no kilka niezbędnych poprawek. W dniu 11 stycznia 2008 roku Ośro dek Kultury Arsus jako pierwszy w na szej Dzielnicy rozpoczął szereg imprez, których całkowity dochód został prze znaczony na fundację Jurka Owsiaka Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Została ona zarejestrowana w Warsza wie 2 marca 1993 roku. Jej założyciela mi są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedz ka Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke. W tym roku Orkiestra Owsiaka zagrała już po raz XVI. Celem zbiórki był zakup sprzętu dla dzieci ze schorzeniami laryngolo gicznymi. Tematem ubiegłorocznego Finału było ratowanie życia dzieci po szkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy. Zbiórka, która odby ła się w dniu 14 stycznia 2007 r. zakoń czyła się wynikiem ,65 USD. Tegoroczny cykl imprez Wielkiej Or kiestry Świątecznej Pomocy w Ursusie rozpoczął koncert legendarnego zespo łu hiphopowego Molesta Ewenement. Nazwa ta jest doskonale znana wszyst kim miłośnikom naszego rodzimego rapu. Grupa powstała w roku 1994 roku na podwórkach Ursynowa i Służewca. dokończenie na str.2 dokończenie na str. 3 osób chêtnych do wspó³pracy mia³o miejsce jeszcze w zesz³ym roku. Cieszy³o siê ono ogromnym zainteresowaniem na sali zasiad³o wówczas ok. 700 osób. Podczas prac nad statutem Tak duża frekwencja świadczyła o ak tualności i skali problemu, jakim nie wątpliwie jest dla mieszkańców naszej dzielnicy niewygodne sąsiedztwo por tu lotniczego Okęcie. Na spotkanie za łożycielskie przybyło ok. 100 osób, które jednocześnie zostały członkami założycielami stowarzyszenia. Organizatorem spotkania był Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, który wsparł stowarzyszenie pomocą w orga nizacji oraz przygotowaniu niezbęd nych dokumentów takich, jak: statut czy projekty podejmowanych uchwał. Warto wspomnieć, że potrzeba założe nia stowarzyszenia była oddolną inicja tywą mieszkańców, a obecność władz dzielnicy była odpowiedzią na potrze bę nagłośnienia problemu. Zabranie otworzył Zarząd Dzielnicy Ursus Bog dan Olesiński, Wiesław Krzemień i Jo INWESTYCJE 2007 ROKU Jak informowaliœmy w ubieg³ym roku (w marcowym numerze Dziennika Ursusa), na inwestycje na rok 2007 zaplanowano dla dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 23 miliony 689 tys. z³. Prace w zakresie tych zadań wykonano za kwotę 23 milionów 544 tys. zł., nato miast zaangażowano środki w wysoko ści 28 milionów 589 tys. zł. Było to moż liwe ponieważ w ciągu roku budżetowe go uzyskaliśmy dodatkowe środki, które powiększyły budżet inwestycyjny do kwoty 33 milionów 739 tys. zł. Jak widać z przedstawionych kwot nie wszystkie środki udało się wydatkować. W zakresie zadań kontynuowanych dokończono wszystkie prace. Do zadań tych należą: dwie studnie oligoceńskie przy Alei Bzów i ul. Czerwona Droga, rozbudowa SP nr 2 na Gołąbkach, budynek komunalny przy dokoñczenie na str. 2

2 II Ekologiczny Ursus dokończenie ze str. 1 Stowarzyszenie przyjęło nazwę Eko logiczny Ursus. Głównymi problema mi, z jakimi będzie walczyć będą mię dzy innymi: walka z hałasem lotniczym, zmiana planów strefy ograniczonego użytkowania oraz zmniejszenie zanie czyszczenia powietrza. Poprzedni wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie, zgodnie z którym, ponad 50 % mieszkańców Ursusa zna lazło się w strefie ograniczonego użyt kowania. Jest to ogromny problem za równo dla prywatnych inwestorów, jak i Dzielnicy Ursus. Głównym utrudnie niem są ograniczenia związane z bu dową nowych inwestycji. Zakaz budo wy obejmuje tzw. budynki dziennego pobytu, w których przebywa się dłużej niż 4 godziny dziennie. Należą do nich między innymi przedszkola, szkoły, domy opieki etc. Stowarzyszenie będzie starało się prowadzić silny lobbing na rzecz usu nięcia ciężkiego lotnictwa z Okęcia i przeniesienia go do Modlina. Podob nie rzecz się ma do tanich linii lotni czych, które stanowią sporą część obec nych połączeń. W każdym dużym mie ście Unii Europejskiej tego typu samo loty lądują w znacznej odległości od centrum miasta mówi Andrzej Fino genow, nowowybrany prezes stowarzy szenia Ekologiczny Ursus. Członkowie stowarzyszenia dekla rują chęć rozpoczęcia debaty publicz nej, dotyczącej problemu hałasu lotni czego i strefy ograniczonego użytko wania. Wprowadzone przez byłego wo jewodę przepisy umożliwiają, pod pewnymi warunkami, budowę miesz kań. Nie pozwalają natomiast na roz budowę infrastruktury, niezbędnej do normalnego funkcjonowania w Dzielnicy. Innymi słowy: prawo po zwala nam tu mieszkać, ale w znacz nym stopniu utrudnia naukę, lecze nie się itd. kwituje sprawę bur mistrz dzielnicy Bogdan Olesiński. Plan ograniczonego użytkowania Pani Elżbiecie Damek wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci Ojca składają Zarząd oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obejmuje znaczną część Ursusa. Wy jątek stanowią Gołąbki i tereny po byłych Zakładach Przemysłu Ciągni kowego. W pierwszej strefie obowią zuje całkowity zakaz budowy no wych inwestycji, w drugiej zaś moż na budować, ale pod pewnymi wa runkami. Niewątpliwie obowiązują ce przepisy negatywnie wpływają na tempo rozwoju naszej Dzielnicy, któ ra jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się demograficznie części Warszawy. Nowe inwestycje są zatem niezbędne dla normalnego funkcjonowania mieszkańców. dokończenie ze str. 1 ul. Szancera 5 (48 mieszkań), zieleniec przy Dzieci Warszawy 42, trzeci etap parku przy ul. Wojciechowskiego, roz budowa przedszkola nr 200 przy ul. Bal binki o salę gimnastyczną i zaplecze kuchenne. W zakresie inwestycji zapla nowanych na 2007 r. wykonane zosta ły przebudowy i modernizacje ulic Su chy Las, Rydzyńskiej (na odcinku Ban durskiego Legnicka), Zygmunta Augusta. Dokonano napraw na wierzchni na ulicach zarządzanych przez ZDM: Dzieci Warsza wy, Walerego Sławka, Kościuszki, Spisaka, Kompanii Kordian i Bony, a także ulic za rządzanych przez dzielnice: Zielonogór ska, Siłaczki, Orderu Uśmiechu, Grocholic ka i Czerwona Droga. Wykonano naprawy chodników, zbudowany został kolejny odcinek ścieżki rowerowej zamontowa no dwie windy dla obsługi osób nie pełnosprawnych przy kładce, a także wykonano oświetlenie i monitoring kładki. Wyłoniono wykonawców i roz poczęto prace na zadaniach, które będą zakończone w roku Zadaniami tymi są: budowa podczyszczalni ścieków opadowych na kanale Konotopa, drugi etap budowy parku przy ul. Wojciechow skiego i Jagiełły, przebudowa ulicy Po bożnego, budowa budynku komunalne go przy ul. Regulskiej 22a, budowa bu dynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (wraz z przedszkolami na parterze), roz budowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno społeczne i opiekuńcze, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, budowa placów zabaw w Szkołach Dziennik Zebrani członkowie założyciele wy brali 9 osobowy zarząd, w którym będą zasiadać: Andrzej Finogenow prezes, Maria Miszkiewicz i Andrzej Barwicki wiceprezesi, Danuta Zalewska se kretarz, Witold Pisarek skarbnik oraz Ryszard Sowiński, Elżbieta Rupińska, Jarosław Sobczak i Jerzy Dzierżyński członkowie zarządu. W skład komisji rewizyjnej weszli: Marianna Jaguścik, Danuta Banachowicz Kosyra oraz Krzysztof Leszczyński. W ciągu kilku najbliższych dni do kumenty założycielskie stowarzyszenia zostaną dostarczone do Krajowego Re jestru Sądowego w celu formalnej reje stracji stowarzyszenia. Łukasz Prokop INWESTYCJE 2007 ROKU Podstawowych nr 4, 11, 14. Zostały wy konane projekty budowlane oraz kon cepcje kolejnych planowanych inwesty cji. Nie udało się wykonać zaplanowa nych hal namiotowych nad boiskami w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosn kowskiego (wspólnoty mieszkaniowe złożyły protest do Wojewody Mazo wieckiego na zasadność budowy hali) Postêp prac przy budynku nowej Acherówki" oraz w Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzy mały (ogłoszono przetarg, ale nie wyło niono wykonawcy). W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu lodowiska (obecnie funkcjonują dwa: w Szkole Podstawo wej nr 11 i Szkole Podstawowej nr 14), a także zainstalowano monitoring w placówkach oświatowych celem popra wy bezpieczeństwa naszych dzieci. Rada Warszawy zatwierdziła już bu dżet m. st. Warszawy, w tym dla Dziel nicy Ursus. Wydatki na rok 2008 wy noszą 133 miliony 788 tys. zł., w tym na inwestycje w wysokości 39 milio nów 266 tys. zł. O zadaniach jakie pla nowano do wykonania w roku bieżą cym poinformujemy w następnym nu merze Dziennika Ursusa. Wiesław Krzemień

3 Ursusa Molesta Ewenement w Ursusie! dokończenie ze str. 1 Początkowa współpraca Włodiego i Vie nia zaowocowała debiutem na składan ce Smak Beat Records utworem Osie dlowe akcje. To wydarzenie zmotywo wało członków grupy do pracy nad wła snym materiałem, który składałby się na ich własny longplay. W roku 1997 na światło dzienne wyszedł debiutancki krą żek Molesty Skandal. Płyta ta zosta ła bardzo dobrze odebrana przez słucha czy i ukazała nowe, uliczne brzmienie warszawskiego rapu. Wielu krytyków do dzisiaj uważa ten album za przełomowy na polskiej scenie. Po ukazaniu się trze bumy to: Radio 5 G FM (2001) oraz Nigdy nie mów nigdy (2006). W piątkowy wieczór mieszkańcy na szej Dzielnicy, po raz pierwszy w hi storii, mieli okazję na miejscu posłu chania koncertu rapu na najwyż szym poziomie. Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi, gromadząc ponad pół tysiąca III żywiołowo, śpiewając razem z zespołem kolejne utwory. Na koncercie można było usłyszeć nie tylko kawałki z nowe go albumu, ale również klasyczne już utwory, jak Wiedziałem że tak będzie czy Będzie dobrze dzieciak. Przechwyt Sk³ad Molesta Ewenement ciego albumu Molesta Ewenement do składu zespołu oficjalnie dołączyli Pele i Wilku. Kolejne wydane przez zespół al miłośników hipho pu. Cała impreza rozpoczęła się tuż po godzinie 19:00, kiedy to na scenie jako support wystą pił lokalny zespół z Niedźwiadka Przechwyt Skład. Po godzinnej roz grzewce swój wy stęp rozpoczęły główne gwiazy wieczo ru Molesta Ewenement. Od samego po czątku publiczność reagowała bardzo Z pewnością występ można zaliczyć do bardzo udanych. Przede wszystkim dopisała frekwencja na widowni za siedli sami młodzi ludzie. Godzinny koncert rozgrzał publiczność, a przy okazji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wpłynęły kolejne pieniądze. W tym roku szacuje się, że fundacja zbie rze ponad 30 milionów złotych! Oficjal na kwota tradycyjnie zostanie podana pod koniec lutego, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na przyszło roczny finał. Siema! Łukasz Prokop Opera w Ursusie W niedzielę 3 lutego 2008 r. o godzinie w Ośrodku Kultury Arsus odbędzie się ogromne wydarzenie kultu ralne. Będzie to wystawienie inscenizacji pierwszej polskiej ope ry narodowej z librettem Wojciecha Bogusławskiego i mu zyką Jana Stefaniego w reżyserii Sławomira Jurczaka Kra kowiacy i górale w wykonaniu zespołu solistów Cantores Varsovienses (soliści Teatru Wielkiego i Warszawskiej Opery Kameralnej). Takiego dużego przedsięwzięcia kulturalnego w Dzielnicy Ursus jeszcze nie mieliśmy okazji słuchać i oglą dać. Dodatkową atrakcją całego wydarzenia będzie WSTĘP WOLNY na operę, w związku z tym każdy mieszkaniec na szej Dzielnicy i nie tylko, będzie miał okazję za darmo wzbo gacić się kulturalnie w tym dniu. Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Ole siński i Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. War szawy Henryk Linowski, serdecznie zapraszają.

4 IV Zima w mieście Impreza ogólnomiejska Ogrody Mu zyczne w O.K. Arsus. Organizatorem jest Fundacja Ogrody Muzyczne, Stołeczna Estrada, Biuro Edukacji Urzędu m. st. War szawy i O. K. Arsus. Cztery opery w wersji animowanej wg. scenariusza Barbary Piet kiewicz, w reżyserii Ryszarda Kubiaka i pro wadzonych przez Macieja Gąsiorka aktora przewodnika po świecie oper oraz śpiewa jące warsztaty muzyczne prowadzone przez Irminę Bogdanowicz kompozytorkę i dy rygentkę. Każdego dnia odbywają się dwa spektakle o godz dla dzieci i młodzie ży z Ursusa i Włoch, a o godz dla uczniów z pozostałych dzielnic. 12 i Czarodziejski flet Mozarta 13 i Cyrulik sewilski Rossiniego 14 i Carmen Bizeta 15 i Turandot Pucciniego Ponadto dla wszystkich chętnych w soboty tj.: o godz. 11 film baletowy pt. Balet dla życia W.A. Mozart, w wykonaniu zespołu baletowego Maurice Bajarta o godz. 11 film baletowy pt.: Cztery pory roku A. Vivaldi w wykonaniu Narodowe go Baletu Kanady i Rex Harrington Osoby odpowiedzialne za seanse: o godz B. Łopuszyński i M. Liszcz: tel , a o godz E. Matusiewicz, Biuro Edukacji, Warszawa, ul. Górskiego 7, tel.: Program akcji Zima w Mieœcie r. Zadaniem akcji Zima w mieście 2008 jest zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii zimo wych. W tym celu została przygotowana atrak cyjna oferta zajęć: sportowych, plastycznych, muzycznych i innych poznawczych. Formy organizacyjne to: Punkty dziennego pobytu w naszej Dziel nicy najmłodsze dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach pracy rodziców tj. od godz w: Szkole Podstawowej nr 11, ul. M. Keni ga 20, tel: i Szkole Podstawowej nr 14, ul.sosnkow skiego 10, tel: ; Szkole Podstawowej nr 4, ul. W. Sławka 9, tel: W szkołach tych dzieci uczestniczyć będą w różnych zajęciach: plastycznych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Szczegółowy program zajęć będzie udostępniony w każdej placówce. Z zajęć w punkcie dziecko korzysta na podstawie złożonej przez rodzica karty uczestnictwa. Uczestnictwo jest bezpłatne. Zajęcia specjalistyczne zajęcia w okre ślonych dniach i godzinach, prowadzone w szkołach, domach kultury, bibliotekach, świe tlicach OPS lub prowadzonych przez inne podmioty w tym również organizacje poza rządowe lub instytucje prywatne jak np. Fit ness Club Galeria. Oferta skierowana jest do dzieci starszych i młodzieży, która może prze mieszczać się samodzielnie i korzystać z kil ku wybranych propozycji w ciągu dnia oraz grup zorganizowanych. Zespół Szkół Nr 80, ul. Orłów Piastowskich 47; Gimnazjum Nr 132 ul. Dzieci Warszawy 42 zajęcia sporto we na salach gimnastycznych, w godz Świetlica Socjoterapeutyczna OPS, ul. Rynkowa 8; godz dla dzie ci i młodzieży w wieku 7 17 lat; Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Rynkowa 8 A. Acher tel; lub ; programy dla młodzieżowych drużyn pt.: Młodzi i odważni ratują życie lub Strażak ratownik tradycje ; Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Przymierza Rodzin, ul. Zapustna 43, tel: ; w godz. 9 18; Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, przy ul. Zagłoby 17 tel: i ul. Sosnkowskiego 16 tel: ; Fitness Club Galeria, ul. Wojciechowskiego 37 (I piętro) zapisy u p. M. Gołębiowskiej tel: , 12, 13, oraz 18, 19, 20, w godz nauka tańca nowoczesnego; Biblioteka dla dzieci i Młodzieży nr 64 tel , ul. Plutonu Torpedy 47 zajęcia dla dzieci z programem Czarodzieje wyobraźni dla dzieci z klas: 0 III w godz ; Wypożyczalnia nr 117, tel , ul. M. Keniga 14 zajęcia dla dzieci. Program pod hasłem Szkoła magii w godz ; Dom Kultury Kolorowa, ul. Sosnkow skiego 10 tel.: w dniach 11, 13, 18, w godz zajęcia plastyczne; w dniach 12, 14, 19, w godz pro wadzone będą warsztaty ceramiczne; w dniach 11, 14, 18, w godz pro tam sortowanie i prze³adunek odpadów. Działalność ta jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców osiedla Skorosze, tym bardziej, że w ostatnich latach zostały wybudowane w pobliżu bazy kolejne budynki wielorodzinne. Rada Dziel nicy zarówno w poprzedniej jak i obecnej kaden cji na wniosek Zarządu podjęła uchwały, w któ rych zwraca się do Prezydenta m. st. Warszawy o przeniesienie bazy (Uchwała Nr 179/LIV/2006 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 roku i Uchwała Nr 60/ XVII/2007 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 29 listopada 2007 roku). Przedstawiciele mieszkańców osiedla Skorosze zwrócili się do Zarządu z prośbą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami MPO. Do takiego spotkania doszło w dniu 15 stycznia 2008 roku. W dyskusji brali udział: inicjatorzy akcji Czyste Sko rosze, przedstawiciel zarządu osiedla Pogodne Skorosze, Zastępca Dyrektora Biura Operacyjne go w Zarządzie Spółki MPO, przedstawiciele Zarzą du i Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m. st. Warszawy. Urząd Dzielnicy Ursus zaproponował nową lokalizację bazy przy ul. Traktorzystów w roz widleniu dwóch tras kolejowych. MPO nie jest Dziennik Uci¹ liwoœæ bazy MPO Zak³ad Z-6 Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ( MPO) mieœci siê przy ulicy Sosnkowskiego 4. Na jego terenie znajduje siê baza transportowa. Odbywa siê wadzone będą warsztaty witrażu; Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17 tel.: w dniach w godz prowadzone będą warsztaty teatralne a w dniach 11, 12, 14, 20, w godz prowadzone będą warsztaty plastyczne; Muzeum Tradycji ZPC Ursus młodzież będzie mogła zwiedzać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z p. A. Magie recką tel.: Imprezy Ośrodek Kultury Arsus (piwnica) ul. Trak torzystów 14, tel.: i o godz. 19 koncerty młodzieżowych zespo łów rockowyh oraz w dniu o godz bajka dla dzieci: pt. Złota rybka w wykonaniu Teatru Narwal oraz w dniu teatrzyk pt. Z Wisły do Wisły pod róże z Kropelkiem ; Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, tel.: ; o godz widowisko te atralno muzyczne Pt.: Dziadek do orze chów według E.T.A. Hofmana z muzyką Piotra Czajkowskiego oraz o godz spotkanie z teatrem pt.: Pan Kleks ; Dom Kultury Kolorowa ul. Sosnkowskie go 16; tel w dniu o godz spotkanie z teatrem bajka: Zimowa baśń ; Wydział Sportu i Rekreacji tel: ; Turnieje i zawody: Pływanie (22.02), Piłka nożna ( ), Koszyków ka ( ), Unihokej (11.02), Tenis stoło wy (18.02), Zawody na lodowisku (20.02), Olimpiada Zimy w mieście 15, (22.02) szkoła podstawowa (klasy 0 2), Olimpiada Zimy w mieście (13.02) szkoła podstawowa (klasy 3 6) gimnazjum oraz zawody samochodów zdalnie sterowanych RC Zima (14.02). jednak zainteresowane tą lokalizacją z uwagi na małą powierzchnię działki. Władze MPO prowadzą starania o pozyskanie nowej lokali zacji poza terenem Dzielnicy Ursus. Przedsta wiciel MPO stwierdził, że nowa lokalizacja musi zapewnić spółce możliwość uruchomienia no wego, nowoczesnego zakładu, który będzie spełniał warunki stawiane przed takimi zakła dami. Zobowiązał się, że do czasu uzyskania nowej lokalizacji, będzie starał się zmniejszyć uciążliwość bazy poprzez: zaniechanie prowa dzenia prac w czasie trwania ciszy nocnej, prze niesienie linii sortowniczej w inne miejsce poza teren Ursusa, podjęcie akcji mającej na celu wytępienie szczurów, wykraczającej daleko poza standardowy sposób deratyzacji. MPO zdecy dowało się zainwestować w usługi wysokiej klasy specjalisty, który ma zlikwidować popu lację gryzoni na terenie bazy MPO, przeniesie nie części składowanych na zewnątrz odpadów do istniejącej na terenie bazy hali magazyno wej, uszczelnienie siatek uniemożliwiających dostęp ptakom i przenoszenie przez wiatr lek kich frakcji, przede wszystkim folii. Redakcja

5 Ursusa V TO JUŻ ROK I tak niepostrze enie min¹³ rok od dnia, kiedy Platforma Obywatelska w koalicji ze Stowarzyszeniem Obywatelskim objê³a w³adzê w naszej Dzielnicy. Miniony rok to dla nas czas przyspieszonej pracy w samorz¹dzie. Platforma po raz pierwszy wprowadzi³a swoich Radnych do Rady Dzielnicy oraz przedstawicieli do Zarz¹du Dzielnicy. Utworzona ze Stowarzyszeniem Obywa telskim Ursus koalicja liczy 15 radnych i tworzy stabilną większość, co pozwala na prowadzenie spokojnej pracy w Ko misjach i na sesjach Rady. Taka więk szość sprawia, że obecna Rada podejmu je między innymi takie działania na szym zdaniem niezbędne które w ubie głej kadencji z powodu braku jedno znacznego poparcia Radnych niestety nie zostały zrealizowane. Również w przypadku nowych projektów bardzo często odważnych koalicja może łatwiej wprowadzić je w życie. Wszyst ko to skłania do opinii, że miniony rok dla naszej Dzielnicy możemy zaliczyć do bardzo udanych. Do wyborów startowaliśmy z hasłami wykonania niezbędnych dla mieszkań ców inwestycji, w tym budowy mieszkań, nowych połączeń komunikacyjnych, poprawy jakości oświaty czy polepsze nia usług ZOZ u. Najprościej jest omówić przedsięwzię cia już zrealizowane, bo są dla mieszkań ców widoczne. W inwestycjach przypa dło nam w udziale kończyć wiele działań rozpoczętych jeszcze przez poprzedni Za rząd. Z ważniejszych i bardziej widocz nych to terminowe oddanie do użytku budynku komunalnego przy ul. Szance ra, skweru i placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy, czy dwóch nowych studni wody oligoceńskiej. Rozbudowy placó wek oświatowych to inwestycje prowa dzone systematycznie i poprawiające warunki nauki dzieci i młodzieży. Dobry poziom nakładów na utrzyma nie dróg gminnych i powiatowych też jest zauważalny. Myślę jednak, że najważniej szym zadaniem, które zaczęliśmy w 2007 roku i jest ono na początkowym etapie projektowania, jest poprawa rozwiązań komunikacyjnych Ursusa. W fazie pro jektowania jest budowa stacji kolejowej Niedźwiadek, wiadukt nad torami na granicy z Piastowem, czy drugi wiadukt w ciągu ulicy Gierdziejewskiego, w kie runku ulicy Połczyńskiej. Te rozwiąza nia poprawią drożność naszych dróg dzielnicowych i usprawnią komunikację. Obecnie w godzinach szczytu w naszym jedynym tunelu tworzą się korki niczym w Śródmieściu. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby ten tunel trzeba było za mknąć. Niebagatelne znaczenie dla Dzielnicy ma powstanie trasy Nowolazu rowej. Trwają mało widoczne prace pro jektowe, a sama budowa powinna rozpo cząć się w 2009 roku. Równolegle z widocznymi dla miesz kańców działaniami inwestycyjnymi, prowadzimy działania zmierzające do poprawy takich sfer jak oświata, służba zdrowia, kultura czy pomoc społeczna. Przy jednych z najwyższych wydatkach na jednego ucznia w oświacie, mamy ra czej mizerne wyniki nauczania (gimna zja przedostatnie miejsce wśród wszyst kich dzielnic, szkoły podstawowe wypa dają trochę lepiej). To spowodowało ko nieczność przeprowadzenia przez nieza leżny zewnętrzny zespół diagnozy, która określi przyczynę takiego stanu rzeczy. Działania te mają na celu poprawę pozio mu nauczania w naszych szkołach. Bar dzo ważną i trudną decyzją było przenie sienie siedzib kilku szkół. Dzięki takim decyzjom Radnych, przeznaczony do wygaszenia Zespól Szkół nr 42 został ura towany, a pozostałe przenoszone placów ki zyskały poprawę warunków lokalo wych i nowe możliwości rozwoju. Prze W listopadzie 2007 r. odbył się Prze gląd Recytatorski zorganizowany przez Przedszkole 219 Niezapominajka przy ul. Keniga 16. W przeglądzie wzię ło udział 21 uczestników z sześciu przedszkoli z Dzielnicy Ursus. Prze gląd przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I 3 latki, kate goria II 4 latki, kategoria III 5 latki. Do jury zaproszeni zostali: Patrycja Krauze, Dominika Buczek oraz ks. Da riusz Kurzydło. Poziom artystyczny wykonawców przeglądu był wysoki i jury miało bar dzo trudne zadanie, aby wyłonić naj lepszych. Dlatego też postanowiło, oprócz miejsc głównych, przyznać wszystkim uczestnikom szczególne wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę. Nauczy cielki przygotowywujące dzieci rów nież uhonorowane zostały dyplomami. Przewodnicząca jury przy wręczaniu pa miątek powiedziała każdemu uczestni kowi kilka ciepłych słów na temat niesienie klas 0 z przedszkoli do szkół, spowodowało jednorazowy wzrost o 360 miejsc w przedszkolach. To złagodziło dotkliwy ich deficyt. W kulturze wpro wadzamy nowe, bardziej aktywne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Ich przykła dem jest trwający projekt pod nazwą Mali Maleńkiemu, czyli cykl koncer tów wykonywany przez wyłonione w ca stingu dzieci z ursuskich szkół. Prowa dzimy również rozpoznanie mocnych i słabych stron w działalności naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dziś jego działanie nie budzi zastrzeżeń. Jeśli okaże się, że wymaga on wzmocnienia, Zarząd podejmie takie działania. Niezadowoleni z niskiego poziomu ofe rowanych usług Radni i Zarząd Dzielni cy zdecydowali o potrzebie wydzielenia własnego ZOZ u. Rozwijająca się Dziel nica, w której błyskawicznie przybywa mieszkańców, potrzebuje dobrze i sku tecznie prowadzonego nowoczesnego lecznictwa. Rada Dzielnicy podjęła sto sowną uchwałę, a Zarząd prowadzi prace nad przygotowaniem tego projektu i wpro wadzeniem go w życie. Oczywiście po za twierdzeniu go przez Radę Warszawy. Wszystko to sprawia, że miniony rok mo żemy uznać za pracowity i udany. Jeśli do tego dodamy, że mimo niewielkiego do świadczenia samorządowego przejęcie władzy w Dzielnicy odbyło się płynnie i bez zakłóceń, a atmosfera pracy w Urzę dzie i jednostkach organizacyjnych Dziel nicy jest spokojna, to rokowania na kolej ne lata kadencji są bardzo pozytywne. Bogdan Olesiński Mali recytatorzy wykonania wiersza, które na pewno zo staną w pamięci dzieci i ich nauczycieli. KATEGORIA I 3 LATKI I miejsce Zuzanna Chłosta (Przed szkole nr194), II miejsce Anna Bana siak (Przedszkole nr168), III miejsce Ka tarzyna Sawicka (Przedszkole nr219) KATEGORIA II 4 latki I miejsce Katarzyna Iwin (Przedszko la nr219), II miejsce Martyna Kobiałka (Przedszkole Nr168), III miejsce Alek sandra Wiśniewska (Przedszkole Nr200) KATEGORIA III 5 latki I miejsce Maria Sobol (Przedszkole Nr137), II miejsce Paulina Łozińska (Przedszkole Nr194), III miejsce Anna Spocińska (Przedszkole Nr219) Celem przeglądu było zapoznanie i obcowanie z polską literaturą dziecięcą, zachęcanie dzieci do twórczości słow nej oraz nawiązanie współpracy z inny mi przedszkolami na terenie Dzielnicy. Atmosfera jaka panowała podczas prze glądu zachęciła nas do przeprowadza nia kolejnych spotkań.

6 VI Dziennik Załącznik do Zarządzenia Nr 1166/2008 Prezydenta m.st. Warszawyz dnia 15 stycznia 2008 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku, przedmiotem którego s¹ nastêpuj¹ce zadania, kierowane do mieszkañców dzielnicy: Szkolenie i wspó³zawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i m³odzie y, obejmuj¹ce: 1. Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, obejmujące: - utrzymanie lub wynajem koniecznej bazy sportowej do prowadzenia zajęć; - opłatę kadry szkolącej - zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć; 2. Wsparcie zgrupowań szkoleniowych 3. Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Dział I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto zamierza przeznaczyć na jego realizację Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży zł. Dział II Zasady przyznawania dotacji 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem do tacji. 3. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej. 4. Zgodnie z zapisami statutu, terenem działania oferenta musi być m.st. Warszawa. 5. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofi nansowania przekroczy wysokość środków przeznaczo nych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniej szenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, sto sownie do posiadanych środków. W przypadku koniecz ności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnio skowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 6. Prezydent m.st. Warszawy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisa nia z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że: - rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisa nego w ofercie; - podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czyn ności prawnych; - zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność i rzetelność oferenta; 7. Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji, po dacie podpisania umowy z m.st. Warszawa. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły być rozliczone. 8. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odstąpie nia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przy czyny. Dział III Termin i warunki realizacji zadania Realizacja zadań, o których mowa w dziale I, musi nastą pić w terminie do r. i obejmuje okres po dacie podpisania umowy. 1. Podmiot składający ofertę na realizację zadania, o którym mowa w dziale I, powinien mieć niezbędne doświad czenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno tech nicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wyko nanie zadania. 2. Oferenci, którzy nie mają możliwości samodzielnej reali zacji zadania, powinni podać w ofercie informację na ten temat i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające moż liwość wykonania tego zadania we współpracy ze wska zanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną np. umowa przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie określonej części zadania). 3. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej strony umowie. Dział IV Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącz nikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polity ki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa przy Placu Czerwca 1976r Nr Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każde zadanie opisanej następująco: nazwa i adres pod miotu oraz numer zadania określonego w konkursie np. 1, 2, 2. Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie ob jętą procedurą konkursową. 3. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w dziale IV pkt 1, podpisanego przez osoby upo ważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z za pisem w statucie, należy obowiązkowo dołączyć: a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezen tujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia; b) sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za 2007 rok lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty; c) sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych or ganów nadzorujących, za rok obrachunkowy 2006 oraz informację finansową za rok 2007 na formularzu INFOR MACJA FINANSOWA

7 Ursusa d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przy padku wskazania partnera w pkt V.1. oferty); e) kopię statutu organizacji; f) oświadczenie, na formularzu OŚWIADCZENIE OFEREN TA, podpisane przez osoby posiadające prawo do skła dania oświadczeń woli; g) inne nieobowiązkowe, jak rekomendacje, opinie itp. 4. Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upo ważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapi sem w statucie, a w przypadku określenia upoważnień do reprezentacji, winny być dołączone do oferty. 5. Formularze: oferty, oświadczenia oferenta, informacji fi nansowej i arkusza informacyjnego (załączniki do oferty) można otrzymać w Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dziel nicy Ursus lub pobrać ze strony internetowej sus.warszawa.pl. Dział V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym upłynął termin składa nia ofert. 2. Oferty sporządzone prawidłowo pod względem formalnym zostaną przekazane do zaopiniowania do Zespołu Opi niującego, powołanego przez Prezydenta m.st. Warsza wy. Za ofertę nieprawidłową pod względem formalnym uznaje się ofertę niekompletną tj. wypełnioną niezgodnie z zapisami formularza, bez wymaganych załączników, podpisów osób uprawnionych, pieczęci oraz sporządzoną na innym formularzu. VII 3. Zespół Opiniujący będzie brał pod uwagę, w szczególności: a) zgodność oferty z przedmiotem konkursu; b) miejski lub dzielnicowy charakter przedsięwzięcia; c) możliwość realizacji zadania przez oferenta doświad czenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe; d) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczegól nie w części, która ma być pokryta z dotacji; e) wiarygodność finansową oferenta m.in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, sprawoz danie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy; f) rzetelność oferenta analiza i ocena realizacji za dań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji 4. Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy, po zapo znaniu się z opinią Zespołu Opiniującego. 5. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zosta nie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w formie zarządzenia Pre zydent m.st. Warszawy w sprawie rozstrzygnięcia otwarte go konkursu ofert. Dział VI Dotacje na realizację podobnych zadań z dwóch ostat nich lat Zadania publiczne Szkolenie sportowe, szczegól nie dzieci i młodzieży Rok zł Rok zł Aktualizacja op³aty rocznej za u ytkowanie wieczyste gruntu. Użytkowanie wieczyste gruntu wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat rocznych przez cały okres użytkowania pod stawa prawna art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz ze zm.). Należy mieć na względzie, że opłaty z tytu łu użytkowania wieczystego nie są stałe przez cały okres użyt kowania, lecz mogą być aktualizowane. Wysokość opłaty rocz nej z tytuły użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od warto ści określonej na dzień aktualizacji opłaty (art. 77 ust. 1 w/w ustawy). Wartości nieruchomości określają natomiast rzeczo znawcy majątkowi zgodnie z zasadami określonymi w 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu sza cunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109). W przypadku jeżeli wartość nieruchomości wzrośnie, ak tualizacji dokonuje organ reprezentujący właściciela nieru chomości. Forma w jakiej dokonywana jest aktualizacja, to wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty wraz z ofertą nowej wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. Od wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej wysokości opłaty użytkownikowi wieczystemu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ostatnia aktu alizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu miała miejsce w latach Zgodnie z prawem opła ta ta może być zmieniana raz w roku, jednak z uwagi na fakt, że wycena gruntów jest przedsięwzięciem kosztownym, jak również wymaga wiele pracy dlatego też dokonuje się tego co kilka lat. Z uwagi na wzrost w ostatnich latach wartości nierucho mości, jak również biorąc pod uwagę lata ostatniej aktuali zacji miasto przystąpiło do sukcesywnego przeszacowania wartości gruntów, co będzie skutkowało wzrostem opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią jeden ze składników dochodów w budżecie m. st. Warszawy. Należy pamiętać że środki te wracają do dzielnic w postaci wydatków między innymi na: utrzymanie i remonty dróg, placówek oświato wych, parków, zieleńców, placów zabaw, boisk i terenów re kreacyjnych. O rozwoju dzielnicy stanowią przede wszyst kim inwestycje. W roku 2008 Dzielnica Ursus otrzymała 39 mln. 266 tys. na inwestycje. Skala podwyżek opłat jest duża, dlatego zarówno zarządy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych jak i osoby fizyczne mogą odwo łać się od tych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwo ławczego. Według naszej informacji Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej takie odwołanie przesłał do SKO. Postępowanie odwoławcze będzie toczyło się z udziałem stron. Najpierw SKO zwróci się do Prezydenta Warszawy o operaty szacunkowe z nieruchomości, na podstawie których wprowadzono podwyżki, po otrzymaniu tych dokumentów wyznaczone zostaną terminy rozpraw. Redakcja

8 Niedzielną imprezę oficjalnie otworzył burmistrz Dzielnicy Bogdan Olesiński, który po krót kim przywitaniu gości, razem z in nymi miłośnikami lodowego sza leństwa, postanowił osobiście wy próbować nowy obiekt sportowy. Jazdę na lodzie przybyłym miesz kańcom umilał zespół Hajduki, który przyjechał na tę okazję spe cjalnie z Zakopanego. Muzycy za prezentowali szereg utworów tra dycyjnej muzyki góralskiej. Jednym z punktów programu był pokaz short tracku w wykona niu mistrzów Polski Juniorów klubu Juwenia Białystok. Po pre zentacji jazdy profesjonalistów rozpoczął się szereg konkursów, w których najmłodsi rywalizowali o zwycięstwo. Wśród rozegranych konkursów znalazły się między innymi: slalom tyłem na lodzie, bieg zadaniowy i sztafeta na lo dzie. Najlepsi w nagrodę otrzyma li medale, statuetki, słodycze i dy plomy. Zabawę uświetnił święty Mikołaj oraz Śnieżynki, które czu wały nad bezpieczeństwem najmłod szych łyżwiarzy. Dodatkowo dla wszystkich przyby łych kuchnia polowa bezpłatnie serwo wała: wojskową grochówkę, kawę i her batę. Imprezę zakończył koncert szan towego zespołu Latający Holender. W trakcie całej imprezy wśród kwe stujących znalazł się Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. W sumie wolon tariusze zebrali 1676,07 PLN. Mistrzostwa Ursusa w Szachach Zapraszamy wszystkich miłośników szachów na Mistrzostwa Ursusa Junio rów, które odbędą się w dniach r. Zapisy w dniu r. w godz Zapraszamy również kobiety na I Mistrzostwa Ursu sa Kobiet w dniach r. Zapisy w pierwszym dniu zawodów w godz Obie imprezy odbędą się w Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16. Więcej informa cji na stronie Dziennik Ursusa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jedn¹ z imprez, jakie z³o y³y siê na tegoroczny XVI fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy by³o uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 na NiedŸwiadku. Dziennik Ursusa Podczas otwarcia lodowiska Wszystkich mieszkańców zaprasza my do korzystania z lodowiska. Go dziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8 20, sobota niedziela 9 20; przerwa techniczna: 14 15; wstęp wolny. Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia łyżew. Zawody Miko³ajkowe w UTS AKRO-BAD W sobotę r. odbyły się VII Mikołajkowe zawody pokazowe sekcji akrobatyki sportowej w siedzibie klu bu. Swoje występy i umiejętności zade monstrowało prawie 150 dzieci naszego stowarzyszenia w wieku od 4 do 18 lat. W zdecydowanej większości są to uczniowie i mieszkańcy Ursusa. Po tych zawodach widać, że 40 letnie tradycje akrobatyki sportowej w Ursu sie wspaniale się rozwijają. Największy mi kibicami były rodziny oraz koledzy występujących zawodników i zawod niczek. Zawody obserwowało około 300 osób w tym przedstawiciele władz dzielnicy: v ce Burmistrz Wiesław Krze mień i dwie wiceprzewodniczące Rady Dzielnicy, Marianna Jaguścik i Wanda Kopcińska. Na zakończenie tej dużej imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe paczki, które wręczał św. Mikołaj w towarzystwie władz Dzielnicy i klubu. KS Klub Edukacji Samorz¹dowej w Ursusie Zaprasza na spotkanie z Posłanką na Sejm Joann¹ FABISIAK Temat spotkania: Miasto i rząd z pomocą dla osób +50 Prowadzi: dr Piotr Łysakowski Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2008 r. o godz w sali kameralnej OK. Arsus przy ul. Traktorzystów 14 ZAK AD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŒCIAMI W DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY WARSZAWA, ul Szancera 5 Ogłasza KONKURS OFERT I/2008 na: NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH, ZLOKALIZOWANYCH W NASTĘPUJĄCYCH BUDYNKACH : ADRES POW. [m 2 ] POŁÓŻENIE 1. ul. Bohaterów Warszawy 9 58,50 Parter 2. ul. Bohaterów Warszawy 10 31,78 Piwnica Oferty należy składać w sekretariacie ZGN Ursus, w zamkniętych dwóch koper tach z napisem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy KONKURS OFERT NA LOKALE UŻYTKOWE Termin składania ofert mija r. godz W siedzibie ZGN Ursus znajduje się odpłatna Instrukcja Oferenta na w/w lokale Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Anna Elert tel/fax w.112 Wydaje: URZĄD m.st WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS. Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pokój 224. Internet: ; e mail. Telefon: Redaktor prowadząca: Elżbieta Kowalewska. SKŁAD I DRUK: Zakład Poligraficzny ul. Prawnicza 50. Nakład

ZARZĄDZENIE N./2O15 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

ZARZĄDZENIE N./2O15 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Konstancin-Jeziorna w roku 2015 z dnia.?... 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w roku 2008 polegających na organizacji różnych form wypoczynku zimowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2014 rok

WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2014 rok I. Rodzaje zadań Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2013 Wójta Gminy Rozprza z dnia 14 listopada 2013 r. WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 207/2013. z dnia 8 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 207/2013. z dnia 8 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 207/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2015 na powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Prudnickiego. Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia r.

Zarząd Powiatu Prudnickiego. Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia r. Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Prudnickiego Nr..~{Q~l.kt4j)~...z dnia 13.12.2013 r. Działając na podstawie art. 5, art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 1/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Gminy Tereszpol w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć wypoczynek stacjonarny

OGŁOSZENIE. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć wypoczynek stacjonarny Załącznik do Zarządzenia nr.213/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 7 grudnia 2011 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Wołomina, ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. - ZARZĄDZENIE NR 113 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu. (pieczątka podstawowej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy).. (data) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI W dniu.. niżej podpisani pracownicy, działając z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w II półroczu 2015 roku zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 10 października 2014 r.

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 10 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 504/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 31.12.2014 r.

z dnia 31.12.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 574/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 31.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2015 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy. pieczątka podstawowej jednostki organizacyjnej..

Bardziej szczegółowo

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu gminnym promującym kulturę fizyczną i sport,

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu gminnym promującym kulturę fizyczną i sport, ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE z dnia 6 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r.

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie Organizowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9172015 BURMISTRZA GMINY WOŁÓW z dnia 28 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 9172015 BURMISTRZA GMINY WOŁÓW z dnia 28 maja 2015 r. BURMISTRZ GMINYWOŁÓW strona 1 z 5 ZARZĄDZENIE NR 9172015 BURMISTRZA GMINY WOŁÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 13 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 13 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI Załącznik nr 1 do Regulaminu... (data) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI W dniu.. niżej podpisani pracownicy, działając z upoważnienia Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, dokonali otwarcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.112.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.112.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.112.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W

OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W OGŁOSZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 09.03.2015 roku O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 r. W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Bobowej. ogłasza. XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej.

Burmistrz Bobowej. ogłasza. XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegajacy na organizacji Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r.

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wynikających z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.dz. U. z 2014 r.,1118 z późn. zm.)

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.dz. U. z 2014 r.,1118 z późn. zm.) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sławno Nr 3 /15 z dnia 9 stycznia 2015 r. Sławno, dnia 9 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Załącznik do Zarządzenia Nr 2710/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2009 r.

OGŁOSZENIE. Załącznik do Zarządzenia Nr 2710/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 2710/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2009 r. OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego miasta z zakresu kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Jaii~zak. ST4<19łTA. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej

Jaii~zak. ST4<19łTA. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej Uchwała Nr 481/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miasta Gryfów Śląski Nr 1 /2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

1 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację

1 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr XI/2016 na realizację w roku 2016 zadania publicznego miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 1 Rodzaje zadań i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tych zadań w roku 2015 wyniesie:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tych zadań w roku 2015 wyniesie: OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/141/2014 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

W ramach w/w ustawy i procedur w niej zawartych w 2013 roku realizowane będą zadania publiczne w następujących zakresach:

W ramach w/w ustawy i procedur w niej zawartych w 2013 roku realizowane będą zadania publiczne w następujących zakresach: 1 Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert dla realizacji zadań w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania pn. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania pn. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania pn. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Burmistrz Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT. Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT. Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Kraśniku

Zarząd Powiatu w Kraśniku Zarząd Powiatu w Kraśniku Załącznik do Uchwały Nr 39-173/2015 na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 b i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING Dokumenty opracowane przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Zarządzenie Nr 0050.12.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.37.2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 kwietnia 2015 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Dąbrówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. I. Terminy,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY KAMPINOS

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY KAMPINOS OGŁOSZENIE WÓJT GMINY KAMPINOS ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/268/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 07 stycznia 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 45/268/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 07 stycznia 2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 45/268/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 07 stycznia 2016 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016. Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Łabunie

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Łabunie Załącznik do Zarządzenia nr 7 / 2015 Wójta Gminy Łabunie z 2 marca 2015 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Łabunie o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacji zadań publicznych w 2015 roku na terenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2013 roku OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach

Bardziej szczegółowo

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym.

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 16 stycznia 2014 r. Sztum, dnia 16 styczeń 2014 r. DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Zasady postępowania konkursowego określają: 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty!

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 18 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 18 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 18 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU ŁĘCZYCKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r.

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE Załącznik do Zarządzenia Nr APS.021.28.2015.APS.II Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z dnia 23 lipca 2015 r. Sztum, dnia 23 lipiec 2015 r. DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. 1. Zadania do realizacji: 2. Terminy i warunki realizacji Zadań: Zamość, dnia 18.11.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E. 1. Zadania do realizacji: 2. Terminy i warunki realizacji Zadań: Zamość, dnia 18.11.2013 r. Zamość, dnia 18.11.2013 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały nr 1069/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2015 roku OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY Prezydent Miasta Będzina

KONKURS OTWARTY Prezydent Miasta Będzina WPSiDG. 524. 2.2016 KONKURS OTWARTY Prezydent Miasta Będzina na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust. 1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 2/2015 z dnia 14.01.2015r. Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania. z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania. z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, Załącznik do Uchwały Nr 39/234/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 16 listopada 2015 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Działając na podstawie art. 4 ust.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Działając na podstawie art. 4 ust. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA. w formie powierzania

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA. w formie powierzania Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2014 Prezydenta Miasta Konina z 26 czerwca 2014 roku. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA OGŁASZA OGŁOSZENIE BURMISTRZA STAREGO SĄCZA Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,poz.1118, z póź. zmianami) oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz

Bardziej szczegółowo

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia.

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia. Krosno Odrzańskie, 2014-12-24 O G Ł O S Z E N I E o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KO KURS OFERT A REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZ YCH. Burmistrz Miasta i Gminy iepołomice

OTWARTY KO KURS OFERT A REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZ YCH. Burmistrz Miasta i Gminy iepołomice OTWARTY KO KURS OFERT A REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZ YCH Burmistrz Miasta i Gminy iepołomice działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wersja archiwalna Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Oława, 18.12.2012 r. OKZ.524.4.2012 Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r.

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 435/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11września 2012 r. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r. Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. II. Tytuł zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadań.

OGŁOSZENIE. II. Tytuł zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadań. Załącznik do Zarządzenia nr 113/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20.11.2014 r. OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Podmioty uprawnione do złożenia oferty. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową:

O G Ł O S Z E N I E. Podmioty uprawnione do złożenia oferty. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność statutową: Zamość, dnia 10.04.2015 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zamość na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Świekatowo z dnia r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Świekatowo z dnia r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 09.01.2015 r. Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

ogłasza otwarty konkurs ofert

ogłasza otwarty konkurs ofert Burmistrz Czerwieńska, Działając na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Na realizację zadania planuje przeznaczyć dotację w wysokości 119.892 zł.

OGŁOSZENIE. Na realizację zadania planuje przeznaczyć dotację w wysokości 119.892 zł. Załącznik do uchwały Nr 166/2015 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 4 listopada 2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010

Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010 Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010 W sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 17 listopada 2015r.

ZARZADZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 17 listopada 2015r. ZARZADZENIE Nr 3/05 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 7 listopada 05r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Sierakowice realizowanych w oparciu o Roczny Program

Bardziej szczegółowo