pomiędzy: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Dowódcę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pomiędzy: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 00-909 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333 reprezentowaną przez: Dowódcę"

Transkrypt

1 UMOWA NR (PROJEKT) Rozstawienie hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych na terenie kompleksu nr 6045 ul. Radiowa 2 w Warszawie- zabezpieczenie treningu sztabowego pk. CIS 14 zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Dowódcę Głównego Księgowego.. zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a: reprezentowaną przez: z siedzibą w:, NIP:, REGON: zwaną dalej WYKONAWCĄ, następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Dostawa przez Wykonawcę, na teren wskazany w 2 ust. 2, hal namiotowych wraz z ich wyposażeniem, zwanych w treści umowy również obiektami, 2) Wynajem przez Wykonawcę obiektów na czas określony w 3 umowy, 3) Rozstawienie hal namiotowych - montaż obiektów oraz zainstalowanie wyposażenia w obiektach, - 1 -

2 4) Demontaż hal namiotowych oraz wyposażenia obiektów po zakończeniu okresu trwania wynajmu, 5) Zabezpieczenie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1, niezbędną ilością osób oraz wydzielenie przez Wykonawcę odpowiedniej ilości osób w okresie trwania wynajmu obiektów, w celu zabezpieczenia należytego funkcjonowania przedmiotu umowy, 6) Wydzielenie niezbędnej ilości pojazdów do wykonania przedmiotu umowy, 7) Udostępnienie Zamawiającemu do zapoznania się Instrukcji użytkowania obiektów, co najmniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, 8) Prowadzenie konserwacji i napraw obiektów oraz dostarczonego wyposażenia w okresie ich używania, o którym mowa w Podczas realizacji przedmiotu umowy osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5 będą się poruszały po terenie zamkniętym ze wskazanymi osobami odpowiedzialnymi za dane przedsięwzięcie. 3. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem zamówienia prześle do Zamawiającego wykaz osób wraz z podanymi nr. PESEL tych osób i miejscem zamieszkania a także numery rejestracyjne pojazdów. uczestniczących w zabezpieczeniu przedmiotu umowy. 4. Szczegółowy opis obiektów i ich wyposażenia oraz ich ilość określa załącznik nr 1 do umowy (wykaz ilościowo-wartościowy przedmiotu umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz ilościowo-wartościowy przedmiotu umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że obiekty posiadają odpowiednie dopuszczenia lub certyfikaty do ich używania po zmontowaniu, zaś ich wyposażenie odpowiada normom ich użytkowania i dopuszczone jest do stosowania w halach namiotowych Dostawa przedmiotu umowy oraz wynajem, o których mowa w 1, realizowane będą na rzecz Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, zwanego w treści umowy Odbiorcą

3 2. Miejscem wykonania przedmiotu mowy (dostawa, montaż i demontaż hal namiotowych i ich wyposażenia) jest stadion sportowy przy ul. Radiowa 2, w Warszawie, o nawierzchni trawiastej. 3. Plan rozmieszczenia hal namiotowych oraz ich wyposażenia Wykonawca otrzyma nie później niż w dniu podpisania umowy. 4. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, przy współudziale upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w dniu r sporządzą i podpiszą protokół przekazania przedmiotu umowy Odbiorcy do używania.. 5. Kompletny montaż obiektów w miejscu, o którym mowa w ust. 2, i zgodnie z planem, o którym m mowa w ust. 3, oraz ich udostępnieniem Odbiorcy do używania powinien nastąpić najpóźniej w terminach, o których mowa w Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio do demontażu obiektów. 7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu, Instrukcję użytkowania obiektów, określającą warunki i zasady użytkowania hal namiotowych i wyposażenia, celem zapoznania się z nią Zamawiającego i Odbiorcy. 8. W obiektach będzie realizował cele i zadania Odbiorca wraz z innymi podmiotami (użytkownikami) wykonującymi te cele i zadania. 9. Dla realizacji celów i przedsięwzięć, o których mowa w ust. 8, Zamawiający lub Odbiorca ma prawo zabezpieczyć obiekty, sprzęt, aparaturę lub inne urządzenia niezbędne do realizacji tych celów lub przedsięwzięć. 10. Zamawiający lub Odbiorca zobowiązany jest uzyskać od Wykonawcy potwierdzenie możliwości używania sprzętu, aparatury lub urządzeń, o których mowa w ust. 8, w halach namiotowych ze względów BHP i przeciwpożarowych., 11. W przypadku konieczności Wykonawca lub przedstawiciele Wykonawcy zabezpieczający wykonanie przedmiotu umowy udzielą Zamawiającemu lub Odbiorcy, albo podmiotom, o których mowa w ust. 8, dodatkowych instrukcji w zakresie montażu i użytkowania sprzętu, aparatury lub urządzeń. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego ze stanem obiektów i ich wyposażenia przed montażem. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego ze sposobem montażu i demontażu obiektów i ich wyposażenia

4 3 1. Wykonawca dokona montażu hal namiotowych wraz z ich wyposażeniem w instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych, agregaty grzewcze w następującym terminie: najpóźniej do godz. 18:00 dnia r. 2. Wykonawca dokona demontażu hal namiotowych wraz z ich wyposażeniem w następujących terminach: od do r. 3. Podłączenie nagrzewnic do dnia r. rozpoczęcie ogrzewania hal namiotowych od: godz. 8:00 do godz Rozpoczęcie obsługi hal namiotowych wraz z wyposażeniem od dnia: r. godz. 8:00 5. Przedmiot umowy będzie używany (wynajmowany) przez Odbiorcę w terminie od r. do r. 6. Odpowiedzialnym za używanie przedmiotu umowy jest Odbiorca Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: netto. zł, słownie ( ) brutto zł, (słownie.. ) w tym: Formularz Cenowy/ Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Strony ustalają, że ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone zgodnie z ze stanem faktycznym jego wykonania określonym w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dniu r, z tym, że wykonanie przedmiotu umowy nie może odbiegać pod względem technicznym obiektów (standardu) od zaoferowanych przez Wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś pod względem finansowym wynagrodzenia określonego w ofercie. 3. Zwiększenie przez Wykonawcę stanu technicznego obiektów (standardu) ponad zaoferowany nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust

5 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługują ani w trakcie trwania umowy ani po jej zakończeniu jakiekolwiek dodatkowe roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia ponad określone w ust Wynagrodzenie Wykonawcy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3, płatne będzie: 1) na podstawie faktury VAT wystawionej na Jednostkę Wojskową 2063 z siedzibą w: Warszawa, ul. Banacha 2 i protokółu potwierdzającego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (bez zastrzeżeń) z uwzględnieniem protokółu, o którym mowa w 2 ust. 4. 2) w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Jednostki Wojskowej 2063, ul. Banacha 2 w Warszawie, 3) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się za zachowany, chociażby Zamawiający dokonał obciążenia rachunku bankowego w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt Protokół wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, sporządzają upoważnieni przedstawiciele Odbiorcy i Wykonawcy. Wzór protokółu potwierdzającego wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 3 do umowy W okresie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich ewentualnych napraw i uszkodzeń hal namiotowych i wyposażenia. 2. Zamawiający za pośrednictwem Odbiorcy powiadamiał będzie niezwłocznie, Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną o wszelkich uszkodzeniach oraz ubytkach powstałych w obiektach i wyposażeniu z winy Odbiorcy lub innych ich użytkowników, jak i powstałych na skutek czynników niezależnych od Odbiorcy lub użytkowników obiektów. 3. Wszelkie zmiany dotyczące obiektów, w szczególności: ich przeznaczenia, sposobu używania, eksploatacji i konserwacji w sposób odbiegający od przewidzianych w Instrukcji użytkowania obiektów, albo zmiany miejsca położenia (montażu) obiektów wymagają pisemnej zgody Wykonawcy. 4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy swobodny dowóz elementów hal namiotowych i ich wyposażenia, na teren ich montażu, o którym - 5 -

6 mowa w 2 ust. 2, samochodem ciężarowym (ciągnik z naczepami), a także zapewnić takie same warunki przy demontażu obiektów. 5. Wykonawca zastrzega, iż teren dla montażu obiektów powinien być płaski (bez wzniesień, dołów, rowów, innych nierówności itp.) oraz pusty - wolny do wszelkich budowli, sprzętu lub innych obiektów itp., co jest warunkowane zasadami bezpieczeństwa montażu i użytkowania obiektów. 6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie używania obiektów przez Odbiorcę do: 1) Zapewnić temperaturę 20 0 C wewnątrz namiotów za pomocą nagrzewnic, a także zabezpieczyć obiekty przed odprowadzeniem wilgoci i skraplającej się pary, 2) Zabezpieczenia obiektów w instalację elektryczną - instalacja elektryczna powinna być rozprowadzona w halach namiotowych w sposób umożliwiający podłączenie zainstalowanego oświetlenia oraz wskazanych odbiorników, 3) Zabezpieczenia nagrzewnic, 4) Zabezpieczenia obsługi hal namiotowych, umożliwiających ich używanie bez zakłóceń w tym: a) Stały nadzór konserwatorski w zakresie utrzymania hal, namiotowych pełnej sprawności technicznej, instalacji elektrycznej i systemu ogrzewania w okresie r. będący do stałej dyspozycji Zamawiającego i Odbiorcy a w dniach r. konserwatorzy Wykonawcy będą pełnić stały nadzór na miejscu realizacji zamówienia. 7. Zamawiający i Odbiorca nie zapewniają miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla Wykonawcy i jego pracowników w okresie realizacji warunków umowy. 8. Zamawiający i Odbiorca ponoszą pełną odpowiedzialność za używanie hal namiotowych zgodnie z Instrukcją użytkowania obiektów, a w przypadku zaistnienia opadów śniegu w okresie używania obiektów do usuwania śniegu z dachu hal namiotowych. 9. Zamawiający w okresie trwania umowy zapewnia na swój koszt ochronę obiektu przed dostępem i ich zniszczeniem przez podmioty (osoby) niepożądane. 10. Zamawiający i Odbiorca we własnym zakresie zapewni przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych w okresie używania hal namiotowych i ich wyposażenia. 11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed podpisaniem umowy z terenem, - 6 -

7 na którym ma nastąpić montaż hal namiotowych, wymienionym w 2 ust. 2, i nie ma żadnych zastrzeżeń co do ukształtowania terenu i oświadcza, iż jest on odpowiedni do montażu obiektów technologią stosowaną standardowo przez Wykonawcę. 12. Strony ustalają, że okresie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia osoby wykonujące oraz zabezpieczające przedmiot umowy, o których mowa w 1 ust. 3, przebywając na terenie zamkniętym Odbiorcy, poruszały się będą wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego lub Odbiorcę osobami odpowiedzialnymi za określone przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem przedmiotu umowy. 13.Wykonawca obowiązany jest do posiadania w okresie trwania umowy ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe: 1) W mieniu Zamawiającego, Odbiorcy lub innych podmiotów (osób) znajdującym się w wynajmowanych halach namiotowych wraz z wyposażeniem, 2) Na osobach, które będą przebywały w halach namiotowych z wyposażeniem w okresie ich wynajmu, 3) Innym mieniu i osobach, które będą znajdowały się na terenie, o którym mowa w 2 ust. 2, w trakcie montażu i demontażu obiektów przez Wykonawcę oraz w trakcie trwania faktycznego wynajmu obiektów. 14. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 12, powinna być zwarta na kwotę nie mniejszą niż PLN. 15. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi integralną część umowy (załącznik nr 2.) 16. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią i techniką stosowaną dla obiektów stanowiących przedmiot umowy, z najwyższą starannością oraz w sposób nie zakłócający działalności Odbiorcy oraz innych użytkowników nieruchomości, na której znajduje się teren, o którym mowa w 2 ust. 2 umowy. 17. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, o których mowa w 1 ust. 3, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, używany przez Wykonawcę sprzęt i urządzenia do montażu i demontażu obiektów jest sprawny i pozwala na realizację przedmiotu umowy, a elementy wyposażenie hal namiotowych są sprawne, spełniają odpowiednie - 7 -

8 dla nich normy i posiadają wymagane dopuszczenia do używania lub certyfikaty. 18. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich zaistniałych w wyposażeniu hal namiotowych usterek i napraw niezwłocznie po ich ujawnieniu i zgłoszeniu przedstawicielom Wykonawcy przez Zamawiającego, Odbiorcę lub inne upoważnione osoby. 19. Paliwo do nagrzewnic zapewnia Wykonawca na własny koszt. 20. W podręczny sprzęt p.poż. hale namiotowe wyposaża Wykonawca i ponosi odpowiedzialność za jego stan techniczny i legalizację Wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przedmiotu umowy będą pokrywane z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 2. Wykonawcy służy prawo do rozwiązania umowy oraz demontażu przedmiotu umowy bez wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Zamawiający mimo pisemnego wezwania : 1) Użytkuje obiekty niezgodnie z ich przeznaczeniem, 2) Dokona jakiejkolwiek modyfikacji obiektów bez zgody Wykonawcy, 3) Dokona napraw obiektów lub wyposażenia we własnym zakresie, 4) Dokona wymiany elementów obiektów lub ich wyposażenia na inne niż dostarczył Wykonawca, 5) Użytkuje obiekty niezgodnie z Instrukcją użytkowania obiektów, 6) W okresie trwania umowy dokona we własnym zakresie demontażu i ponownego montażu obiektów albo zamiany ich wyposażenia we własnym zakresie, 7) Dokona montażu, przyklejenia reklam lub innych przedmiotów na plandekach lub ścianach obiektów bez pisemnej zgody Wykonawcy, 8) Dokona wierceń w konstrukcji hal namiotowych lub przeróbek w wyposażeniu obiektów bez zgody Wykonawcy. 3. Zamawiający niezwłocznie udostępni Wykonawcy obiekty po upływie terminów, na jakie zostały wynajęte w celu przeprowadzenia ich demontażu, z zastrzeżeniem ust Wykonawca przystąpi do demontażu obiektów niezwłocznie po ich udostępnieniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust

9 5. Strony zastrzegają możliwość dokonania w trybie odrębnym ustaleń, co do terminu udostępnień i demontażu obiektów i ich wyposażenia. 6. Udostępnienie i demontaż obiektów z ich wyposażeniem w terminie, o którym mowa w ust. 5, nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy ustalonego zgodnie z postanowieniami W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie demontaż obiektów i ich wyposażenia w terminie późniejszym niż, ustalony zgodnie z ust. 3, Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy z tytułu bezumownego trzymania obiektów na terenie, o którym mowa w 2 ust. 2, w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) za każdy dzień. 8. Po zakończeniu używania obiektów ich wyposażenia w terminach, o których mowa w 3, upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Odbiorcy sporządzą protokół wykonania umowy, o którym mowa w 4 ust Umowa zostaje zawarta na okres: od r. do r. 2. Okresy, o których mowa uwzględniają czas niezbędny dla Wykonawcy na dokonanie montażu i demontażu hal namiotowych i ich wyposażenia. 3. Terminy montażu i demontażu obiektów i ich wyposażenia oraz czas trwania wynajmu obiektów, określa 3. 8 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości wykonania przedmiotu umowy w terminach: na 5 dni przed terminem o którym jest mowa w 3 ust Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 1) Zaniechania realizacji celów i przedsięwzięć, o których mowa w 2 lub innych okoliczności, których nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy albo, które zaistniały po jej zawarciu, ale uniemożliwiają jej kontynuowanie, 2) Upadłości Wykonawcy, 3) Zaistnienia po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które istniały zarówno przed zawarciem - 9 -

10 umowy, ale nie zostały ujawnione Zamawiającemu, jak i powstałe po zawarciu umowy. 2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego po jej zawarciu zmiany wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca nie może wykonać oczekiwanej przez Zamawiającego zmiany. 3. Odstąpienie Strony od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 powoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w Strony ustalają, że Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z jego winy w dniach: w terminie do r. w wysokości 25,0% wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust. 1, 2) W razie zwłoki w wykonaniu w całości przedmiotu umowy, tj. po przekroczeniu terminów, o których mowa w pkt. 1 - w wysokości 5,0% wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, o ile Zamawiający i Odbiorca wyrażą zgodę na realizację przedmiotu umowy po upływie tego terminu, 3) W razie niedotrzymania parametrów ogrzewania powietrze w halach namiotach w terminach, o której mowa 3 ust.3 - w wysokości 5,0 % wartości brutto umowy, o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień. 4) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania w okresach wynajmu hal namiotowych, o których mowa 3 ust. 4, zabezpieczenia, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 5 - w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 4 ust. 1, za każde stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonania zabezpieczenia, 5) W razie nie prowadzenia konserwacji i napraw hal namiotowych oraz wyposażenia w okresach ich używania (wynajmowania), o których mowa w 3 pkt 4 - w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 4 ust. 1, za każde stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonania zabezpieczenia,

11 6) Suma wartości kar umownych nałożonych na podstawie ust. 1 pkt. 3,4,5 na Wykonawcę nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto określonej w 4 ust.1 7) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 4 ust. 1. 8) Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w 9 ust. 2, uprawnia Wykonawcę do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10,0 % wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust. 1. 9) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 10) Naliczone kary umowne wynikające z ust.1 pkt. 2-6 Zamawiający potrąci z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 11 Do reprezentowania Stron w okresie trwania umowy uprawnione są następujące osoby: 1) ze strony Zamawiającego tel.:. 2) ze strony Wykonawcy tel.:. 3) ze strony Odbiorcy.. tel.:. 12 Instrukcja użytkowania obiektów stanowi załącznik nr 4 do umowy Zamawiający oświadcza, że wraz z Odbiorcą zapoznali się z Instrukcją użytkowania obiektu i ją akceptują. 2. Zamawiający oświadcza, że został zapoznany przez Wykonawcę ze stanem obiektów i ich wyposażeniem przed montażem i go akceptuje

12 3. Zamawiający oświadcza, że został zapoznany przez Wykonawcę ze sposobem montażu i demontażu obiektów i ich wyposażeniem oraz je akceptuje. 4. Zamawiający przekaże obiekty i ich wyposażenie po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: Załącznik 1 Formularz Cenowy/Oferta Wykonawcy zał. Nr 2 do SIWZ. Załącznik 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedmiotu umowy Załącznik 3 Protokółu potwierdzającego wykonania przedmiotu umowy. Załącznik 4 Instrukcja użytkowania obiektów.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Uzgodniono: osoba uprawniona do reprezentowania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych... pod względem merytorycznym pod względem zabezpieczenia finansowego Główny Księgowy JW pod względem prawnym Radca Prawny... Osoba odpowiedzialna pod względem nadzoru nad realizacją umowy

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU UMOWY dnia r. Wykonawca przekazuje, a Zamawiający odbiera następujące przedmioty umowy wraz z wyposażeniem: Uwagi Zamawiającego : Uwagi Wykonawcy:.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... ODBIORCA

14 ZAŁACZNIK NR 3 PROTOKÓŁ POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY. ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 2063 Warszawa dnia.2014 r. PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT W związku z realizacją umowy nr. z dnia r. na dostawę wraz z wyposażeniem hal namiotowych dla potrzeb Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych (Odbiorca) Zamawiający przy współudziale upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy stwierdzają, co następuje: 1) Dostawa przez Wykonawcę, na tren wskazany w 2 ust. 2, hal namiotowych wraz z ich wyposażeniem, 2) Przekazanie przez Wykonawcę obiektów na czas określony w 3 umowy, 3) Rozstawienie hal namiotowych - montaż obiektów oraz zainstalowanie wyposażenia w obiektach, 4) Demontaż hal namiotowych oraz wyposażenia obiektów po zakończeniu okresu trwania wynajmu, 5) Zabezpieczenie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1, ilością osób niezbędną do zabezpieczenia należytego funkcjonowania przedmiotu umowy, 6) Wydzielenie niezbędnej ilości pojazdów do wykonania przedmiotu umowy, 7) Prowadzenie konserwacji i napraw hal namiotowych i wyposażenia w okresie ich używania (wynajmu), o którym mowa w 3 umowy oraz realizacji warunków ogrzewania. Zlecone roboty wykonano zgodnie /niezgodnie 1 z warunkami umowy nr./../ 1.Wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu wraz z podaniem podstawy jej naliczenia : Uwagi Zamawiającego i Odbiorcy.: 3. Uwagi Wykonawcy: ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... ODBIORCA 1) niepotrzebne skreślić

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo