pomiędzy: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Dowódcę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pomiędzy: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 00-909 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333 reprezentowaną przez: Dowódcę"

Transkrypt

1 UMOWA NR (PROJEKT) Rozstawienie hal namiotowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych na terenie kompleksu nr 6045 ul. Radiowa 2 w Warszawie- zabezpieczenie treningu sztabowego pk. CIS 14 zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: Dowódcę Głównego Księgowego.. zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a: reprezentowaną przez: z siedzibą w:, NIP:, REGON: zwaną dalej WYKONAWCĄ, następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Dostawa przez Wykonawcę, na teren wskazany w 2 ust. 2, hal namiotowych wraz z ich wyposażeniem, zwanych w treści umowy również obiektami, 2) Wynajem przez Wykonawcę obiektów na czas określony w 3 umowy, 3) Rozstawienie hal namiotowych - montaż obiektów oraz zainstalowanie wyposażenia w obiektach, - 1 -

2 4) Demontaż hal namiotowych oraz wyposażenia obiektów po zakończeniu okresu trwania wynajmu, 5) Zabezpieczenie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1, niezbędną ilością osób oraz wydzielenie przez Wykonawcę odpowiedniej ilości osób w okresie trwania wynajmu obiektów, w celu zabezpieczenia należytego funkcjonowania przedmiotu umowy, 6) Wydzielenie niezbędnej ilości pojazdów do wykonania przedmiotu umowy, 7) Udostępnienie Zamawiającemu do zapoznania się Instrukcji użytkowania obiektów, co najmniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, 8) Prowadzenie konserwacji i napraw obiektów oraz dostarczonego wyposażenia w okresie ich używania, o którym mowa w Podczas realizacji przedmiotu umowy osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5 będą się poruszały po terenie zamkniętym ze wskazanymi osobami odpowiedzialnymi za dane przedsięwzięcie. 3. Wykonawca na 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem zamówienia prześle do Zamawiającego wykaz osób wraz z podanymi nr. PESEL tych osób i miejscem zamieszkania a także numery rejestracyjne pojazdów. uczestniczących w zabezpieczeniu przedmiotu umowy. 4. Szczegółowy opis obiektów i ich wyposażenia oraz ich ilość określa załącznik nr 1 do umowy (wykaz ilościowo-wartościowy przedmiotu umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz ilościowo-wartościowy przedmiotu umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że obiekty posiadają odpowiednie dopuszczenia lub certyfikaty do ich używania po zmontowaniu, zaś ich wyposażenie odpowiada normom ich użytkowania i dopuszczone jest do stosowania w halach namiotowych Dostawa przedmiotu umowy oraz wynajem, o których mowa w 1, realizowane będą na rzecz Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, zwanego w treści umowy Odbiorcą

3 2. Miejscem wykonania przedmiotu mowy (dostawa, montaż i demontaż hal namiotowych i ich wyposażenia) jest stadion sportowy przy ul. Radiowa 2, w Warszawie, o nawierzchni trawiastej. 3. Plan rozmieszczenia hal namiotowych oraz ich wyposażenia Wykonawca otrzyma nie później niż w dniu podpisania umowy. 4. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, przy współudziale upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w dniu r sporządzą i podpiszą protokół przekazania przedmiotu umowy Odbiorcy do używania.. 5. Kompletny montaż obiektów w miejscu, o którym mowa w ust. 2, i zgodnie z planem, o którym m mowa w ust. 3, oraz ich udostępnieniem Odbiorcy do używania powinien nastąpić najpóźniej w terminach, o których mowa w Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio do demontażu obiektów. 7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu, Instrukcję użytkowania obiektów, określającą warunki i zasady użytkowania hal namiotowych i wyposażenia, celem zapoznania się z nią Zamawiającego i Odbiorcy. 8. W obiektach będzie realizował cele i zadania Odbiorca wraz z innymi podmiotami (użytkownikami) wykonującymi te cele i zadania. 9. Dla realizacji celów i przedsięwzięć, o których mowa w ust. 8, Zamawiający lub Odbiorca ma prawo zabezpieczyć obiekty, sprzęt, aparaturę lub inne urządzenia niezbędne do realizacji tych celów lub przedsięwzięć. 10. Zamawiający lub Odbiorca zobowiązany jest uzyskać od Wykonawcy potwierdzenie możliwości używania sprzętu, aparatury lub urządzeń, o których mowa w ust. 8, w halach namiotowych ze względów BHP i przeciwpożarowych., 11. W przypadku konieczności Wykonawca lub przedstawiciele Wykonawcy zabezpieczający wykonanie przedmiotu umowy udzielą Zamawiającemu lub Odbiorcy, albo podmiotom, o których mowa w ust. 8, dodatkowych instrukcji w zakresie montażu i użytkowania sprzętu, aparatury lub urządzeń. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego ze stanem obiektów i ich wyposażenia przed montażem. 13. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego ze sposobem montażu i demontażu obiektów i ich wyposażenia

4 3 1. Wykonawca dokona montażu hal namiotowych wraz z ich wyposażeniem w instalację elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych, agregaty grzewcze w następującym terminie: najpóźniej do godz. 18:00 dnia r. 2. Wykonawca dokona demontażu hal namiotowych wraz z ich wyposażeniem w następujących terminach: od do r. 3. Podłączenie nagrzewnic do dnia r. rozpoczęcie ogrzewania hal namiotowych od: godz. 8:00 do godz Rozpoczęcie obsługi hal namiotowych wraz z wyposażeniem od dnia: r. godz. 8:00 5. Przedmiot umowy będzie używany (wynajmowany) przez Odbiorcę w terminie od r. do r. 6. Odpowiedzialnym za używanie przedmiotu umowy jest Odbiorca Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: netto. zł, słownie ( ) brutto zł, (słownie.. ) w tym: Formularz Cenowy/ Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Strony ustalają, że ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone zgodnie z ze stanem faktycznym jego wykonania określonym w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dniu r, z tym, że wykonanie przedmiotu umowy nie może odbiegać pod względem technicznym obiektów (standardu) od zaoferowanych przez Wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne, zaś pod względem finansowym wynagrodzenia określonego w ofercie. 3. Zwiększenie przez Wykonawcę stanu technicznego obiektów (standardu) ponad zaoferowany nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust

5 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługują ani w trakcie trwania umowy ani po jej zakończeniu jakiekolwiek dodatkowe roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia ponad określone w ust Wynagrodzenie Wykonawcy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3, płatne będzie: 1) na podstawie faktury VAT wystawionej na Jednostkę Wojskową 2063 z siedzibą w: Warszawa, ul. Banacha 2 i protokółu potwierdzającego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (bez zastrzeżeń) z uwzględnieniem protokółu, o którym mowa w 2 ust. 4. 2) w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Jednostki Wojskowej 2063, ul. Banacha 2 w Warszawie, 3) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się za zachowany, chociażby Zamawiający dokonał obciążenia rachunku bankowego w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt Protokół wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, sporządzają upoważnieni przedstawiciele Odbiorcy i Wykonawcy. Wzór protokółu potwierdzającego wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 3 do umowy W okresie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich ewentualnych napraw i uszkodzeń hal namiotowych i wyposażenia. 2. Zamawiający za pośrednictwem Odbiorcy powiadamiał będzie niezwłocznie, Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną o wszelkich uszkodzeniach oraz ubytkach powstałych w obiektach i wyposażeniu z winy Odbiorcy lub innych ich użytkowników, jak i powstałych na skutek czynników niezależnych od Odbiorcy lub użytkowników obiektów. 3. Wszelkie zmiany dotyczące obiektów, w szczególności: ich przeznaczenia, sposobu używania, eksploatacji i konserwacji w sposób odbiegający od przewidzianych w Instrukcji użytkowania obiektów, albo zmiany miejsca położenia (montażu) obiektów wymagają pisemnej zgody Wykonawcy. 4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy swobodny dowóz elementów hal namiotowych i ich wyposażenia, na teren ich montażu, o którym - 5 -

6 mowa w 2 ust. 2, samochodem ciężarowym (ciągnik z naczepami), a także zapewnić takie same warunki przy demontażu obiektów. 5. Wykonawca zastrzega, iż teren dla montażu obiektów powinien być płaski (bez wzniesień, dołów, rowów, innych nierówności itp.) oraz pusty - wolny do wszelkich budowli, sprzętu lub innych obiektów itp., co jest warunkowane zasadami bezpieczeństwa montażu i użytkowania obiektów. 6. Wykonawca zobowiązany jest w okresie używania obiektów przez Odbiorcę do: 1) Zapewnić temperaturę 20 0 C wewnątrz namiotów za pomocą nagrzewnic, a także zabezpieczyć obiekty przed odprowadzeniem wilgoci i skraplającej się pary, 2) Zabezpieczenia obiektów w instalację elektryczną - instalacja elektryczna powinna być rozprowadzona w halach namiotowych w sposób umożliwiający podłączenie zainstalowanego oświetlenia oraz wskazanych odbiorników, 3) Zabezpieczenia nagrzewnic, 4) Zabezpieczenia obsługi hal namiotowych, umożliwiających ich używanie bez zakłóceń w tym: a) Stały nadzór konserwatorski w zakresie utrzymania hal, namiotowych pełnej sprawności technicznej, instalacji elektrycznej i systemu ogrzewania w okresie r. będący do stałej dyspozycji Zamawiającego i Odbiorcy a w dniach r. konserwatorzy Wykonawcy będą pełnić stały nadzór na miejscu realizacji zamówienia. 7. Zamawiający i Odbiorca nie zapewniają miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla Wykonawcy i jego pracowników w okresie realizacji warunków umowy. 8. Zamawiający i Odbiorca ponoszą pełną odpowiedzialność za używanie hal namiotowych zgodnie z Instrukcją użytkowania obiektów, a w przypadku zaistnienia opadów śniegu w okresie używania obiektów do usuwania śniegu z dachu hal namiotowych. 9. Zamawiający w okresie trwania umowy zapewnia na swój koszt ochronę obiektu przed dostępem i ich zniszczeniem przez podmioty (osoby) niepożądane. 10. Zamawiający i Odbiorca we własnym zakresie zapewni przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych w okresie używania hal namiotowych i ich wyposażenia. 11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed podpisaniem umowy z terenem, - 6 -

7 na którym ma nastąpić montaż hal namiotowych, wymienionym w 2 ust. 2, i nie ma żadnych zastrzeżeń co do ukształtowania terenu i oświadcza, iż jest on odpowiedni do montażu obiektów technologią stosowaną standardowo przez Wykonawcę. 12. Strony ustalają, że okresie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia osoby wykonujące oraz zabezpieczające przedmiot umowy, o których mowa w 1 ust. 3, przebywając na terenie zamkniętym Odbiorcy, poruszały się będą wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego lub Odbiorcę osobami odpowiedzialnymi za określone przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem przedmiotu umowy. 13.Wykonawca obowiązany jest do posiadania w okresie trwania umowy ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe: 1) W mieniu Zamawiającego, Odbiorcy lub innych podmiotów (osób) znajdującym się w wynajmowanych halach namiotowych wraz z wyposażeniem, 2) Na osobach, które będą przebywały w halach namiotowych z wyposażeniem w okresie ich wynajmu, 3) Innym mieniu i osobach, które będą znajdowały się na terenie, o którym mowa w 2 ust. 2, w trakcie montażu i demontażu obiektów przez Wykonawcę oraz w trakcie trwania faktycznego wynajmu obiektów. 14. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 12, powinna być zwarta na kwotę nie mniejszą niż PLN. 15. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi integralną część umowy (załącznik nr 2.) 16. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią i techniką stosowaną dla obiektów stanowiących przedmiot umowy, z najwyższą starannością oraz w sposób nie zakłócający działalności Odbiorcy oraz innych użytkowników nieruchomości, na której znajduje się teren, o którym mowa w 2 ust. 2 umowy. 17. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, o których mowa w 1 ust. 3, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, używany przez Wykonawcę sprzęt i urządzenia do montażu i demontażu obiektów jest sprawny i pozwala na realizację przedmiotu umowy, a elementy wyposażenie hal namiotowych są sprawne, spełniają odpowiednie - 7 -

8 dla nich normy i posiadają wymagane dopuszczenia do używania lub certyfikaty. 18. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich zaistniałych w wyposażeniu hal namiotowych usterek i napraw niezwłocznie po ich ujawnieniu i zgłoszeniu przedstawicielom Wykonawcy przez Zamawiającego, Odbiorcę lub inne upoważnione osoby. 19. Paliwo do nagrzewnic zapewnia Wykonawca na własny koszt. 20. W podręczny sprzęt p.poż. hale namiotowe wyposaża Wykonawca i ponosi odpowiedzialność za jego stan techniczny i legalizację Wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przedmiotu umowy będą pokrywane z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 2. Wykonawcy służy prawo do rozwiązania umowy oraz demontażu przedmiotu umowy bez wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Zamawiający mimo pisemnego wezwania : 1) Użytkuje obiekty niezgodnie z ich przeznaczeniem, 2) Dokona jakiejkolwiek modyfikacji obiektów bez zgody Wykonawcy, 3) Dokona napraw obiektów lub wyposażenia we własnym zakresie, 4) Dokona wymiany elementów obiektów lub ich wyposażenia na inne niż dostarczył Wykonawca, 5) Użytkuje obiekty niezgodnie z Instrukcją użytkowania obiektów, 6) W okresie trwania umowy dokona we własnym zakresie demontażu i ponownego montażu obiektów albo zamiany ich wyposażenia we własnym zakresie, 7) Dokona montażu, przyklejenia reklam lub innych przedmiotów na plandekach lub ścianach obiektów bez pisemnej zgody Wykonawcy, 8) Dokona wierceń w konstrukcji hal namiotowych lub przeróbek w wyposażeniu obiektów bez zgody Wykonawcy. 3. Zamawiający niezwłocznie udostępni Wykonawcy obiekty po upływie terminów, na jakie zostały wynajęte w celu przeprowadzenia ich demontażu, z zastrzeżeniem ust Wykonawca przystąpi do demontażu obiektów niezwłocznie po ich udostępnieniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust

9 5. Strony zastrzegają możliwość dokonania w trybie odrębnym ustaleń, co do terminu udostępnień i demontażu obiektów i ich wyposażenia. 6. Udostępnienie i demontaż obiektów z ich wyposażeniem w terminie, o którym mowa w ust. 5, nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy ustalonego zgodnie z postanowieniami W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie demontaż obiektów i ich wyposażenia w terminie późniejszym niż, ustalony zgodnie z ust. 3, Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy z tytułu bezumownego trzymania obiektów na terenie, o którym mowa w 2 ust. 2, w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) za każdy dzień. 8. Po zakończeniu używania obiektów ich wyposażenia w terminach, o których mowa w 3, upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Odbiorcy sporządzą protokół wykonania umowy, o którym mowa w 4 ust Umowa zostaje zawarta na okres: od r. do r. 2. Okresy, o których mowa uwzględniają czas niezbędny dla Wykonawcy na dokonanie montażu i demontażu hal namiotowych i ich wyposażenia. 3. Terminy montażu i demontażu obiektów i ich wyposażenia oraz czas trwania wynajmu obiektów, określa 3. 8 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości wykonania przedmiotu umowy w terminach: na 5 dni przed terminem o którym jest mowa w 3 ust Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 1) Zaniechania realizacji celów i przedsięwzięć, o których mowa w 2 lub innych okoliczności, których nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy albo, które zaistniały po jej zawarciu, ale uniemożliwiają jej kontynuowanie, 2) Upadłości Wykonawcy, 3) Zaistnienia po stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które istniały zarówno przed zawarciem - 9 -

10 umowy, ale nie zostały ujawnione Zamawiającemu, jak i powstałe po zawarciu umowy. 2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego po jej zawarciu zmiany wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca nie może wykonać oczekiwanej przez Zamawiającego zmiany. 3. Odstąpienie Strony od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 powoduje naliczenie kar umownych, o których mowa w Strony ustalają, że Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z jego winy w dniach: w terminie do r. w wysokości 25,0% wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust. 1, 2) W razie zwłoki w wykonaniu w całości przedmiotu umowy, tj. po przekroczeniu terminów, o których mowa w pkt. 1 - w wysokości 5,0% wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, o ile Zamawiający i Odbiorca wyrażą zgodę na realizację przedmiotu umowy po upływie tego terminu, 3) W razie niedotrzymania parametrów ogrzewania powietrze w halach namiotach w terminach, o której mowa 3 ust.3 - w wysokości 5,0 % wartości brutto umowy, o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień. 4) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania w okresach wynajmu hal namiotowych, o których mowa 3 ust. 4, zabezpieczenia, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 5 - w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 4 ust. 1, za każde stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonania zabezpieczenia, 5) W razie nie prowadzenia konserwacji i napraw hal namiotowych oraz wyposażenia w okresach ich używania (wynajmowania), o których mowa w 3 pkt 4 - w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 4 ust. 1, za każde stwierdzone niewykonanie lub nienależyte wykonania zabezpieczenia,

11 6) Suma wartości kar umownych nałożonych na podstawie ust. 1 pkt. 3,4,5 na Wykonawcę nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto określonej w 4 ust.1 7) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 4 ust. 1. 8) Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w 9 ust. 2, uprawnia Wykonawcę do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10,0 % wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust. 1. 9) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 10) Naliczone kary umowne wynikające z ust.1 pkt. 2-6 Zamawiający potrąci z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 11 Do reprezentowania Stron w okresie trwania umowy uprawnione są następujące osoby: 1) ze strony Zamawiającego tel.:. 2) ze strony Wykonawcy tel.:. 3) ze strony Odbiorcy.. tel.:. 12 Instrukcja użytkowania obiektów stanowi załącznik nr 4 do umowy Zamawiający oświadcza, że wraz z Odbiorcą zapoznali się z Instrukcją użytkowania obiektu i ją akceptują. 2. Zamawiający oświadcza, że został zapoznany przez Wykonawcę ze stanem obiektów i ich wyposażeniem przed montażem i go akceptuje

12 3. Zamawiający oświadcza, że został zapoznany przez Wykonawcę ze sposobem montażu i demontażu obiektów i ich wyposażeniem oraz je akceptuje. 4. Zamawiający przekaże obiekty i ich wyposażenie po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: Załącznik 1 Formularz Cenowy/Oferta Wykonawcy zał. Nr 2 do SIWZ. Załącznik 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedmiotu umowy Załącznik 3 Protokółu potwierdzającego wykonania przedmiotu umowy. Załącznik 4 Instrukcja użytkowania obiektów.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Uzgodniono: osoba uprawniona do reprezentowania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych... pod względem merytorycznym pod względem zabezpieczenia finansowego Główny Księgowy JW pod względem prawnym Radca Prawny... Osoba odpowiedzialna pod względem nadzoru nad realizacją umowy

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU UMOWY dnia r. Wykonawca przekazuje, a Zamawiający odbiera następujące przedmioty umowy wraz z wyposażeniem: Uwagi Zamawiającego : Uwagi Wykonawcy:.. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... ODBIORCA

14 ZAŁACZNIK NR 3 PROTOKÓŁ POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY. ZATWIERDZAM DOWÓDCA JW 2063 Warszawa dnia.2014 r. PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT W związku z realizacją umowy nr. z dnia r. na dostawę wraz z wyposażeniem hal namiotowych dla potrzeb Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych (Odbiorca) Zamawiający przy współudziale upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy stwierdzają, co następuje: 1) Dostawa przez Wykonawcę, na tren wskazany w 2 ust. 2, hal namiotowych wraz z ich wyposażeniem, 2) Przekazanie przez Wykonawcę obiektów na czas określony w 3 umowy, 3) Rozstawienie hal namiotowych - montaż obiektów oraz zainstalowanie wyposażenia w obiektach, 4) Demontaż hal namiotowych oraz wyposażenia obiektów po zakończeniu okresu trwania wynajmu, 5) Zabezpieczenie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1, ilością osób niezbędną do zabezpieczenia należytego funkcjonowania przedmiotu umowy, 6) Wydzielenie niezbędnej ilości pojazdów do wykonania przedmiotu umowy, 7) Prowadzenie konserwacji i napraw hal namiotowych i wyposażenia w okresie ich używania (wynajmu), o którym mowa w 3 umowy oraz realizacji warunków ogrzewania. Zlecone roboty wykonano zgodnie /niezgodnie 1 z warunkami umowy nr./../ 1.Wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu wraz z podaniem podstawy jej naliczenia : Uwagi Zamawiającego i Odbiorcy.: 3. Uwagi Wykonawcy: ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.... ODBIORCA 1) niepotrzebne skreślić

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/

UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie. /projekt/ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie /projekt/ pomiędzy : Jednostką Wojskową 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392 tel. 22 6892338,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt

UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt 1 UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt W dniu... 2016 r. w Pleszewie, pomiędzy : Starostwem Powiatowym w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, reprezentowanym przez : 1.Macieja Wasielewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) ul. Ogrodowa 8/27, zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) ul. Ogrodowa 8/27, zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA NR. Zawarta w dniu w Zduńskiej Woli, pomiędzy: Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) ul. Ogrodowa 8/27, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

(Wzór) UMOWA NR. posiadającym NIP, Regon, reprezentowanym przez:

(Wzór) UMOWA NR. posiadającym NIP, Regon, reprezentowanym przez: (Wzór) UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żarach ul. Staszica 16, 68 200 Żary, NIP 928-17-64-980, Regon 971221516,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo