Wykład 6 Ciepło właściwe substancji prostych Ciepło właściwe gazów doskonałych Molowe ciepło właściwe gazu doskonałego przy stałej objętości (C )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 6 Ciepło właściwe substancji prostych Ciepło właściwe gazów doskonałych Molowe ciepło właściwe gazu doskonałego przy stałej objętości (C )"

Transkrypt

1 Wykład 6 Ciepło właściwe substancji prostych Ciepło właściwe gazów doskonałych Molowe ciepło właściwe gazu doskonałego przy stałej objętości (C ) ZaleŜność stosunku R od temperatury dla gazu doskonałego C Kwantowe wymraŝanie oscylacyjnych stopni swobody Molowe ciepło właściwe gazu doskonałego przy stałym ciśnieniu (C ) Stosunek C do C rzemiana adiabatyczna gazu doskonałego odsumowanie dla czterech wybranych przemian

2 Ciepło właściwe substancji prostych Rozpatrzymy przemianę termodynamiczną w trakcie której dostarczamy do substancji prostej ciepło. Z definicji ciepła właściwego: Q mc T gdzie Q to ciepło dostarczone do substancji podczas przemiany, T to zmiana temperatury, a c to ciepło właściwe (w kj/kg K) Z pierwszej zasady termodynamiki dla przemiany : Q U() U() W lub dla małego fragmentu drogi przemiany: δq du δw Rozpatrzymy to wyraŝenie dla substancji prostych i ściśliwych (praca zewnętrzna d) w dwóch waŝnych przypadkach: ) Stała objętość. oniewaŝ d zatem: δw i δq du. A więc: c m δq δt m U T u T C i zmierzone w tych warunkach ciepło właściwe będzie ciepłem właściwym przy stałej objętości C.

3 ) Stałe ciśnienie. rzy stałym ciśnieniu: i: W d d ( ) ( ) U( ) U( ) U( ) Q U Zatem dostarczone ciepło jest róŝnicą pewnej funkcji stanu w stanie końcowym i początkowym : Q H gdyŝ dla przemiany izobarycznej: ( ) H( ) gdzie funkcja stanu H, zdefiniowana w następujący sposób: H U, nazywa się entalpią. Dla małego fragmentu drogi przemiany (dla dwóch bardzo blisko leŝących punktów i ): ( U ) dh δq duδw du d d ( U ) du d d du d dh d (zauwaŝmy, Ŝe d ) 3

4 Mamy zatem: c m δq δt m H T h T C i zmierzone w tych warunkach ciepło właściwe będzie ciepłem właściwym przy stałym ciśnieniu C. oniewaŝ C i C wyraŝają się poprzez funkcje i parametry stanu, same są teŝ parametrami stanu, niezaleŝnymi od drogi przemiany. rzykład. W U ( ) U( ) Q W miód miód Dla procesu a) Q J proces a U Q Q Q W proces b U W Dla procesu b) W J. Oba procesy prowadzą do tego samego stanu końcowego. Obliczenia U() moŝna wykonać dla obu procesów stosując C. nergię wewnętrzną układu w stanie końcowym dla procesu b, moŝna wyliczyć stosując C pomimo, Ŝe do układu nie dostarczaliśmy ciepła. 4

5 Dla substancji w stanie skupienia ciekłym lub stałym (substancja prawie nieściśliwa): dh du dv vd du gdyŝ zarówno zmiana objętości (dv) jak i objętość właściwa (v) dla tych stanów skupienia są względnie małe. A więc: dh du CdT gdzie C to ciepło właściwe przy stałej objętości lub przy stałym ciśnieniu (róŝnice będą niewielkie). Jeśli przemiana nie zachodzi w szerokim zakresie temperatur moŝna przyjąć, Ŝe ciepło właściwe C nie zaleŝy od temperatury i po scałkowaniu otrzymamy: rzykład. Oszacuj ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu C pary technicznej o ciśnieniu Ma w temperaturze 35ºC. Skorzystaj z tablic pary technicznej. Rozwiązanie. Korzystamy ze wzoru: h ( ) h u u C T T C Tablice pary technicznej (SBvW, Tabela B..3) Dla Ma h(3) 35,5 kj/kg, dla Ma h(35) 357,65 kj/kg. A więc C (357,65-35,5)/5,3 kj/kgk. Aby otrzymać ciepło właściwe molowe mnoŝymy przez 8 (masa cząsteczkowa H O) h T 5

6 3 K Ciepło właściwe gazów doskonałych Molowe ciepło właściwe gazu doskonałego przy stałej objętości (C ) a) b) regulowany grzejnik ciśnienie objętość T T T n moli gazu doskonałego w zbiorniku o stałej objętości ogrzewamy od temperatury T do T T. Dostarczamy ciepło Q. Układ nie wykonuje pracy. Z definicji ciepła właściwego: Q nc gdzie C to molowe ciepło właściwe Z pierwszej zasady termodynamiki: duδq δw, T a poniewaŝ δw, mamy: δq du nc dt. Dla gazu jednoatomowego: a więc: du dt 3 nr du C n dt 3 3 U nu NkT nn A kt co prowadzi do: 3 du dt nrt C jest parametrem termodynamicznym C n du dt du dt 3 R,5 J mol K kj kmol K dla gazu jednoatomowego. 6

7 du du Dla dowolnego gazu doskonałego, z zaleŝności: C, n dt dt i z wcześniej otrzymanych wyraŝeń na energię wewnętrzną róŝnych gazów przy róŝnych załoŝeniach, moŝemy otrzymać przewidywane wartości molowego ciepła właściwego. Otrzymane wartości liczbowe moŝna porównać z doświadczeniem. oniŝsze dane dla gazu doskonałego uwzględniają obroty, ale nie uwzględniają oscylacji cząsteczek. Cząsteczka gaz C [kj/(kmol. K)] jednoatomowa doskonały (3/)R,5 rzeczywisty, He,5 3 K Ar,6 dwuatomowa doskonały (5/)R,8 rzeczywisty, N,7 3 K O,8 wieloatomowa doskonały 3R 4,9 rzeczywisty, NH 4 9, 3 K CO 9,7 7

8 Zmiana energii wewnętrznej: U T T gazu doskonałego zamkniętego w cylindrze z tłokiem (moŝliwe zmiany objętości i wykonanie pracy), zaleŝy tylko od zmiany temperatury i zmiany z temperaturą ciepła właściwego, nie zaleŝy natomiast od typu procesu, w wyniku którego nastąpiła zmiana temperatury. n ( T) C T v dt Dla trzech procesów,, 3 pokazanych na rysunku, przeprowadzających gaz doskonały ze stanu początkowego i leŝącego na izotermie T do stanów końcowych f leŝących na izotermie T T, zmiana energii wewnętrznej ma tę samą wartość. Nie jest istotne, Ŝe wartości ciepła Q, pracy W są róŝne, Ŝe róŝne są takŝe objętości i ciśnienia dla stanów f, waŝna jest tylko zmiana temperatury. Copyright 5 John Wiley and Sons, Inc 8

9 ZaleŜność stosunku R od temperatury dla gazu doskonałego C Wydawnictwo Naukowe WN SA Wykres zaleŝności stosunku C R od temperatury dla wodoru. Wartość tego stosunku zmienia się od wartości wynikającej z uwzględnienia tylko ruchu postępowego do wartości zawierającej wkłady do energii wewnętrznej od ruchu obrotowego i, dla wyŝszych temperatur, takŝe dla ruchu oscylacyjnego. Dla niedostatecznie wysokich temperatur średnia energia oscylatora jest mniejsza od kt. Zrozumienie zaleŝności tego typu od temperatury nie jest moŝliwe na gruncie teorii 9 klasycznej i wymaga teorii kwantowej.

10 kin pot Kwantowe wymraŝanie oscylacyjnych stopni swobody Dla klasycznego jednowymiarowego oscylatora harmonicznego mamy: mv k m cosωt; v d k; dt mω mω sin cos ωt; ωt; nergia całkowita klasycznego oscylatora harmonicznego jest ciągła; wszystkie wartości są dozwolone: kin pot mω 4 mω 4 kin kt ωsinωt; kt ω cos k m sin kin pot calk mω Z zasady ekwipartycji energii, średnia energia całkowita jednego oscylatora jednowymiarowego (jeden stopień swobody), w zbiorze wielu oscylatorów wymieniających energię, w równowadze termodynamicznej: ze względu na konieczność uwzględnienia energii potencjalnej

11 Dla jednowymiarowego kwantowego oscylatora harmonicznego energia całkowita jest skwantowana, a dozwolone wartości energii całkowitej oscylatora wynoszą: calk., n n hω Copyright 963, California Institute of Technology, olish translation by permission of Addison-Wesley ublishing Company, Inc., Reading, Mass, USA Jaka będzie średnia energia oscylatora w duŝym zbiorze N oscylatorów, z których kaŝdy drga z częstością ω a prawdopodobieństwa obsadzenia kolejnych stanów będą opisane prawem Boltzmanna? rawdopodobieństwo zajęcia poziomu o energii wynosi: ( ) N αe calk calk N hω kt kt hω N 3 ( 3...) 3 (...) gdzie: prawo Boltzmanna e ; N N N N...

12 ( ) ( )... N... 3 N N 3 3 calk calk ω h Szereg geometryczny. Suma wyrazów nieskończonego szeregu geometrycznego jest równa: a a n n n Mianownik, szereg geometryczny o ilorazie i pierwszym wyrazie. Licznik, nieskończona suma szeregów geometrycznych, jak pokazano po prawej. Wynik po obliczeniu sum szeregów: ( )

13 N calk calk N hω N ( 3 ) 3... hω ( 3 ) hω... ekt Dla wysokich temperatur, stosując rozwinięcie eksponenty (e /! /! ), biorąc dwa pierwsze wyrazy otrzymujemy: hω h ω kt kt Dla temperatury zmierzającej do zera, w granicy, otrzymujemy: hω hω ep kt W ten sposób otrzymujemy wymraŝanie w niŝszych temperaturach drgań i obrotów o wyŝszych częstościach; nie dają one wkładu do ciepła właściwego. 3

14 Molowe ciepło właściwe gazu doskonałego przy stałym ciśnieniu (C ) a) b) 3 K a poniewaŝ: δw d nrdt, mamy: du d d regulowany grzejnik ciśnienie ( U ) dh nc dt, objętość T T T gdyŝ d. n moli gazu doskonałego ogrzewamy od temperatury T do T T przy stałym ciśnieniu (stałe obciąŝenie tłoka). Do układu dostarczamy ciepło Q. Jednocześnie układ wykonuje pracę W podnosząc obciąŝony tłok. Z definicji ciepła właściwego: Q nc T Z pierwszej zasady termodynamiki: duδq δw, dh dh Stąd ciepło molowe C : C C jest parametrem termodynamicznym n dt dt Mamy takŝe: ( v) dh du d C C dt dt dt R, Cp C R du nc dt, v RT, gdzie wielkości z kreską odnoszą się do mola (kmola). 4

15 Stosunek ciepła właściwego (lub właściwego molowego) przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego (właściwego molowego) przy stałej objętości jest waŝnym parametrem, oznaczonym γ i nazywanym C do C. Ze związku: C C R, po podzieleniu przez C, otrzymamy: Stosunek C do C γ C C R C ; C R γ ; C R T T γ oniewaŝ: U nc T, U C T mamy dalej RT ( γ )U dla jednego mola gazu. Dla n moli, mamy: nrt NkT ( γ )U gdzie N to całkowita liczba cząsteczek w rozwaŝanej próbce gazu, a U jest jej całkowitą energią wewnętrzną. Dla pojedynczej cząsteczki: U kt, skąd znając liczbę aktywnych γ stopni swobody moŝna wyliczyć γ, czyli C do C i odwrotnie 5

16 rzemiana adiabatyczna gazu doskonałego Wydawnictwo Naukowe WN SA o ujęciu śrutu, tłok przesuwa się do góry (rośnie objętość) wykonując pracę. Temperatura spada. roces, w którym nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem (proces jest bardzo szybki, lub układ jest bardzo dobrze izolowany) nazywamy przemianą adiabatyczną. Wykres przemiany adiabatycznej na diagramie - nazywamy adiabatą. Adiabata musi przecinać izotermy; podczas izotermicznego rozpręŝania gazu dopływ ciepła utrzymuje stałą temperaturę i podwyŝsza ciśnienie (dla tej samej objętości, w porównaniu z przemianą adiabatyczną). 6

17 Wydawnictwo Naukowe WN SA rzesuwający się tłok wykonuje pracę objętościową: δw d oniewaŝ nie ma dopływu ciepła, z I zasady termodynamiki: duδq δw d odbywa się to kosztem energii wewnętrznej. Z równania stanu gazu doskonałego mamy: n RdT d() d d skąd: co daje: d d dt nr d nc d d C d du nc dt ( d d) ( d d) nr C C γ Ostatecznie: ( γ ) d d d d; γd d; -γ d 7

18 ( γ ) d d d d; γd d; -γ d ( ) γ γ C; const - γ ln ln C; ln Z równania gazu doskonałego: nrt. o podstawieniu: a takŝe: RT n γ γ- nrt γ const; const; T T γ γ const const i, dla przemiany adiabatycznej: γ const; T γ- const; T -γ γ const 8

19 Zadanie Dętka rowerowa jest napełniona powietrzem do ciśnienia 4,4 atm za pomocą pompki pobierającej powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym ( atm), w temperaturze C (93 K). Jaką temperaturę w skali Celsjusza ma powietrze opuszczające pompkę, jeŝeli γ,4? omiń straty ciepła na ogrzanie ścianek pompki. Odp. 73 C Zadanie Dwa gazy, A i B, zajmujące takie same początkowe objętości i mające takie same początkowe ciśnienie zostały gwałtownie spręŝone adiabatycznie, kaŝdy do połowy swojej początkowej objętości. Jakie będą stosunki ich ciśnień końcowych do ciśnienia początkowego, jeŝeli γ A jest równe 5/3 (gaz jednoatomowy), a γ B wynosi 7/5 (gaz dwuatomowy)? Odp. A 3,7, B,64 9

20 Sprawdzian Copyright 5 John Wiley and Sons, Inc Uszereguj zaznaczone na wykresie przemiany według ilości ciepła przekazywanego do gazu. Zacznij od wielkości największej

21 odsumowanie dla czterech wybranych przemian rzemiana stała nazwa równania wielkość przemiany izobaryczna Q nc T W T izotermiczna U, Q W nrt ln( ). 3 γ, T γ-, adiabatyczna Q, U W T γ -γ 4 izochoryczna Q U nc T; W k p Copyright 5 John Wiley and Sons, Inc

Druga zasada termodynamiki.

Druga zasada termodynamiki. Wykład z fizyki, Piotr Posmykiewicz 79 W Y K Ł A D XIV Druga zasada termodynamiki. Często naszym zadaniem jest zastosowanie zasady zachowania energii. Jednak, zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, energia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

.xyz. geom.xyz_3. .xyz. .key.prm. .key. .xyz. geom.xyz. .key. .dyn. .xyz. .dyn. .xyz molden nazwa.xyz. vmd

.xyz. geom.xyz_3. .xyz. .key.prm. .key. .xyz. geom.xyz. .key. .dyn. .xyz. .dyn. .xyz molden nazwa.xyz. vmd geom.xyz.key.prm.xyz.xyz.key.xyz geom.xyz_2 geom.xyz_2 geom.xyz geom geom.xyz_3.key.arc.dyn.dyn.xyz.dyn.xyz molden nazwa.xyz vmd Tinker File New Molecule... Browse OK Determine File Type Load.arc vmd nazwa.arc

Bardziej szczegółowo

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991

OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA Ul. DWORKOWA 14, 60-602 POZNAŃ e-mail: wkp@piib.org.pl tel. 61 854 20 10, 61 854 20 12 OBCIĄśENIE ŚNIEGIEM I ODDZIAŁYWANIA WIATRU WEDŁUG PN-EN 1991 ANTONI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY

VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY Oporność właściwa (Ωm) 1 VI. POMIAR ZALEŻNOŚCI OPORNOŚCI METALI I PÓŁPRZEWODNIKÓW OD TEMPERATURY Cel ćwiczenia: pomiar zależności oporności elektrycznej (rezystancji) metalu i półprzewodnika od temperatury,

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej

Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej Korzyści i zagroŝenia wynikające z dostarczania gazu ziemnego w postaci skroplonej Autor: Zbigniew Gnutek, Michał Pomorski - Politechnika Wrocławska, Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej i

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Skuteczność systemu inwestycyjnego opartego na wskazaniach kalendarza spiralnego i teorii Fischera na GW w 2002 r. Wprowadzenie do teorii okienek Carolana Do pomiaru

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPEACYJNYCH. Wprowadzenie do wzmacniaczy operacyjnych. Wiadomości wstępne Wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem charakteryzującym się bardzo duŝym wzmocnieniem i przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo