PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008 Warszawa, Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS Data posiedzenia: 28 lutego 2008 roku Miejsce posiedzenia: sala 321, ul. Rakowiecka 36, Warszawa Status protokołu: protokół przyjty na posiedzeniu Zarzdu w dniu 4 czerwca 2008 roku Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 6 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecni na posiedzeniu: Lp. Imi i nazwisko Firma 1. Julian Pawlak, Tymbark S.A. 2. Prof. Witold Płocharski Wiceprezes Zarzdu KUPS, ISK w Skierniewicach 3. Dr Romuald Ozimek Wiceprezes Zarzdu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. 4. Andrzej Kłodawski Członek Zarzd KUPS, Hortex Holding S.A. 5. Leonard wirkula Członek Zarzdu KUPS, Jahnckepol Sp. z o.o. 6. Teodozja Wasiska Członek Zarzdu KUPS, Agros Nova Sp. z o.o. Biuro KUPS: 7. Barbara Groele Sekretarz Generalny KUPS Pozostali Gocie: 8. Stanisław Stpniewski Członek Komisji Rewizyjnej KUPS, ZPOiW ARED Porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjcie protokołu Zarzdu z dnia 6 listopada Przyjcie nowych członków KUPS 4. Omówienie nowych inicjatyw w brany sokowniczej (dr R. Ozimek) 5. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku jabłek przemysłowych i koncentratu w Polsce 6. Moliwo uczestnictwa Stowarzyszenia KUPS w pracach COPA-COGECA 7. Organizacja seminarium KUPS z Organizacjami Producentów Owoców w kwietniu 2008 Miejsce i termin seminarium Program seminarium - szczegółowe tematy prelegenci Sprawy organizacyjne 8. Realizacja budetu KUPS na koniec 2007 roku 9. Zatwierdzenie planu delegacji zagranicznych 10. Decyzja odnonie zmniejszenia opłat członkowskich KUPS w roku podjcie uchwały. Przedyskutowanie propozycji zrónicowania opłat składek członkowskich w KUPS 11. Przygotowanie materiałów reklamowych KUPS Dodrukowanie folderu informacyjnego KUPS Weryfikacja folderu DSK 12. Organizacja sympozjum KUPS w roku 2008 Uwzgldnienie prelekcji nt. sokowniczego rynku wschodniego, zaproszenie firm handlowych z Bloku Wschodniego Propozycja szczegółowych tematów i prelegentów Sprawy organizacyjne

2 13. Omówienie statusu prac nad zmian Dyrektywy sokowej. 14. Przedyskutowanie stanowiska KUPS odnonie GMO szanse i zagroenia dla brany sokowniczej 15. Omówienie prac Polskiej Rady Przemysłu ywnociowego 16. Informacja na temat realizacji projektu QUALI-JUICE Organizacja bezpłatnego szkolenia 17. Sprawy inne, wolne wnioski 18. Zamknicie posiedzenia Ad 1. Posiedzenie rozpoczyna pan Julian Pawlak,, witajc uczestników. Ad 2. Brak jest nadesłanych uwag do treci projektu protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia 6 listopada Zebrani nie wnosz dodatkowych uwag do treci protokołu. Poddaje si głosowaniu jawnemu przyjcie protokołu. Wyniki głosowania jawnego: W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 1 w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 6 listopada Ad 3. Deklaracj przystpienia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS, złoył pan Grzegorz Łukasik, Sales Manager z firmy O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. (produkcja zagszczonych soków owocowych) natomiast w poczet członków wspierajcych złoyła deklaracj firma O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. z siedzib w Przeworsku. Uchwał poddaje si głosowaniu jawnemu. Za 6 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 2 w sprawie przyjcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS pana Grzegorza Łukasika oraz w poczet członków wspierajcych firm O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. z siedzib w Przeworsku. Deklaracj przystpienia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS, złoył pan Maciej Jówicki, Prezes Zarzdu z firmy Marwit Sp. z o.o. (produkcja niepasteryzowanych (jednodniowych) soków marchwiowych, pomaraczowych i innych) natomiast deklaracj przystpienia jako członek wspierajcy złoyła deklaracj firma Marwit Sp., z o.o. z siedzib w Zławie Wielka. Uchwał poddaje si głosowaniu jawnemu. Za 6 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów

3 W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 3 w sprawie przyjcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS pana Macieja Jówickiego oraz w poczet członków wspierajcych Marwit Sp. z o. o. z siedzib w Zławie Wielka. Rezygnacj z członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu KUPS złoył pan Bartosz Wróbel z firmy Shoeller Arca Systems Sp. z o.o. Rezygnacja z członkostwa była podyktowana przystpieniem jako członek zwyczajny pana Cezarego wieczkowskiego Przedstawiciel Handlowy z firmy Shoeller Arca Systems Sp. z o.o. Ad. 4. i 5 Dr Romuald Ozimek informuje zebranych o spotkaniu producentów zagszczonych soków owocowych, które odbyło si w dniu 26 lutego w Kielcach. Na spotkaniu tym, po omówieniu biecej sytuacji na rynku soków, sformułowano informacj prasow i poproszono o umieszczenie jej na stronie internetowej KUPS (Załcznik). Wynikiem spotkania jest równie podjcie inicjatywy zaktywizowania Sekcji Producentów Zagszczonych Soków w ramach Stowarzyszenia KUPS. W skład komitetu załoycielskiego sekcji weszli: dr R. Ozimek, A. Podoba, K. Grzegorzek, P. Trojanowicz. Zadaniem komitetu bdzie m.in. opracowanie regulaminu prac tej sekcji. Członkowie Zarzdu pozytywnie odnosz si do powołania sekcji w ramach Stowarzyszenia KUPS, której zadaniem bdzie podejmowanie inicjatyw w interesie producentów zagszczonych soków owocowych. Wtpliwoci Zarzdu budzi natomiast postulowane powołanie Konsorcjum Handlowego w ramach Stowarzyszenia KUPS, z uwagi na ponoszenie pełnej odpowiedzialnoci za jej działalno przez Członków Zarzdu KUPS. Formułuje si uchwał, któr poddaje si głosowaniu jawnemu. Za 6 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 4 w sprawie powołania w ramach Stowarzyszenia KUPS Sekcji Producentów Zagszczonych Soków. Ad 6. Pani Barbara Groele informuje, e Stowarzyszenie KUPS jest organizacj branow przetwórców i dlatego nie moe by członkiem Federacji Rolniczych Zwizków Branowych, która deleguje reprezentantów na posiedzenia COPA-COGECA. Stowarzyszenie KUPS moe jedynie w ramach współpracy pełni rol doradcy na prob Federacji w przypadkach omawiania tematów przetwórstwa na posiedzeniach COPA COGECA. Zebrani po dyskusji podejmuj decyzj, e platforma współpracy z Federacj Rolniczych Zwizków Branowych i COPA COGECA zostanie wypracowana w ramach tworzonej Sekcji Producentów Zagszczonych Soków. Ad 7. Zebrani po dyskusji uzgodnili, e jednodniowe, bezpłatne spotkanie panelowe przetwórców z producentami owoców zostanie zorganizowane w Warszawie w siedzibie KUPS (budynek IBPRS) w tygodniu pomidzy 7 a 10 kwietnia br. Dokładny termin zostanie ustalony przez Biuro KUPS. Dyskusj panelow bd prowadzi: Poseł M. Maliszewski, dr R. Ozimek, R. Cila, A. Podoba. Uzgodniony program spotkania w załczeniu. Ad 8.

4 Pani Barbara Groele omawia realizacj budetu za 2007 rok (załcznik). Zwraca uwag, e zmniejszenie kosztu usług i wynagrodze w 2007 roku w stosunku do planowanych wielkoci wynika z rozliczenia czci tych kosztów w ramach projektu Marchewka i Quali Juice. Zwraca równie uwag na przekroczenie kosztów zwizanych z delegacjami zagranicznymi (o dodatkowych delegacjach był informowany Zarzd). Na koniec 2007 koszty zwikszyły si proporcjonalnie w stosunku do zwikszonych przychodów (Załcznik). Członkowie Zarzdu nie wnosz uwag. Ad 9. Zebrani Członkowie Zarzdu po krótkiej dyskusji akceptuj Plan delegacji zagranicznych w roku 2008 z uwag, e w przypadkach uzasadnionych ilo delegacji moe ulec zwikszeniu (Załcznik). Uchwał poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 6 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 5 w sprawie przyjcia Planu delegacji zagranicznych na rok Ad 10. Zebrani Członkowie Zarzdu podejmuj dyskusj nad wysokoci opłat członkowskich w 2008 roku dla członków KUPS, którzy w latach ubiegłych nie płacili pełnej wysokoci (Załcznik). Z uwagi, i te firmy nie bd mogły zapłaci pełnej stawki w roku biecym, ze wzgldu na niskie dochody, o czym telefonicznie informowały biuro KUPS, zebrani podejmuj decyzj o zmniejszeniu wysokoci opłat członkowskich (netto): 1. BUH Ramotowski zł 2. Viands Sp. z o.o zł 3. Atlantic Chemicals zł 4. Epalg Food Sp. z o.o. 500 zł 5. Frubella Processing Sp. zo.o zł Jednoczenie omawia si wniosek zmniejszenia opłaty członkowskiej w roku 2008 dla nowego członka KUPS - firmy Marwit Sp. z o.o. do kwoty zł. Uchwał poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 6 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 6 w sprawie zmniejszenia dla niektórych firm opłat członkowskich w roku Pan Ryszard Chmielewski z Epalg Food Sp. z o.o. wystosował pismo do Zarzdu KUPS z prob o umorzenie zaległej opłaty członkowskiej za 2007 rok z uwagi na bardzo drastyczne ograniczenie zakresu działalnoci Firmy (załcznik). Uchwał poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 6 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 7 w sprawie umorzenia opłaty członkowskiej dla firmy Epalg Food Sp. z o.o. w roku 2007.!

5 Pan Leonard wirkula proponuje, aby nie wnosi na Walne Zgromadzenie Członków propozycji zmniejszenia składek dla małych i rednich firm. W uzasadnionych przypadkach Zarzd moe podj decyzj o zmniejszeniu składki. Wszyscy zebrani si zgodzili z propozycj. Ad 11. Pani Barbara Groele informuje, e zostały wyczerpane foldery informacyjne KUPS oraz DSK. Wydruk nowych folderów po szt. to wydatek około 1000 zł (netto). Zarzd popiera konieczno dodrukowania folderów z uwag uzupełnienia struktury organizacyjnej KUPS o Sekcj Producentów Zagszczonych Soków. Do zweryfikowanej treci folderu DSK, zebrani nie wnosz uwag. Ad 11. Zebrani omawiaj projekt programu sympozjum. W uzupełnieniach wnosz uwag o dodaniu krótkiego 10 min. wystpienia dr R. Ozimka w pierwszym dniu sympozjum jako wstpu do omawiania platformy współpracy pomidzy producentami i przetwórcami (załcznik). Trwaj rozmowy i potwierdzania prelegentów z rynków wschodnich. Uczestnicy posiedzenia nie wnosz uwag do listy zaproszonych goci oraz preliminarza kosztów (załcznik). Koszty netto uczestnictwa okrelono w wysokoci: dla członków 980 zł (I termin)i zł (II termin); dla nie członków zł (I termin) i 1650 zł (II termin); 10 % zniki dla kadego uczestnika powyej 3 osób z tej samej firmy (czwarta i wicej). Ad 12. Pani Barbara Groele informuje, e w wyniku uwag od członków wypracowano wspólne stanowisko KUPS w sprawie zmian Dyrektywy sokowej, w tym zakazu dodatku kwasu i soku cytrynowego/limowego oraz ich soków zagszczonych. Stanowisko zostało wysłane do MRiRW oraz AIJN oraz do przewodniczcego Grupy Roboczej UE, w której uczestniczyła pani E. Sakowska z MRiRW. W dniu 18 marca br. planowane jest posiedzenie Komitetu Technicznego AIJN na którym na prob KUPS bdzie omawiany temat wprowadzenia zakazu dodatku do soków owocowych kwasu i soku cytrynowego/limowego oraz ich soków zagszczonych. Ad 14. Zebrani Członkowie Zarzdu po burzliwej dyskusji, za i przeciw popieraniu stanowisk dotyczcych wprowadzenia GMO w Polsce, majc na uwadze korzyci dla brany rolnospoywczej, ale te zagroenia dla producentów wyrobów gotowych ze wzgldu na brak akceptacji produktów wyprodukowanych z GMO przez du cz konsumentów oraz dyskusj nad zaostrzeniem wymaga dla znakowania ywnoci GMO podejmuj decyzj o nie wyraaniu przez Stowarzyszenie KUPS jakichkolwiek opinii na temat GMO. Ad. 15 W wyniku podjtej dyskusji nt. artykułów, które ukazały si w prasie nt. Polskiej Rady Przemysłu ywnociowego, pan dr Romuald Ozimek wnosi o zaopiniowanie przez prawnika KUPS pana Mecenasa Sławomira Wopaleskiego, czy nie zachodzi nieuzasadnione reprezentowanie KUPS przez Polsk Rad Przemysłu ywnociowego. Prezes Pawlak informuje, e w kwietniu br. planowana jest konferencja/seminarium dla mediów organizowane przez Polsk Rad Przemysłu ywnociowego. "

6 Ad. 16 Pani Barbara Groele przedstawia informacje odnonie realizacji projektu Quali Juice. Obecnie zakoczono realizacj II-ego okresu projektu. Na spotkaniu podsumowujcym ten okres w Rumunii w dniach 8 9 listopada br. zaprezentowano dotychczasow realizacj działa. W dniu 22 lutego w Warszawie KUPS z drugim partnerem z projektu Politechnik Łódzk zorganizowało robocze spotkanie nt. wyników testowania urzdze do bada kwasu mlekowego i ich obsługi. W czerwcu (12 czerwca br.) zaplanowano w ramach projektu Quali- Juice szkolenie dla MP (Małych i rednich Przedsibiorstw). II-gi okres rozliczeniowy projektu Quali Juice został poddany auditowi finansowemu z wynikiem pozytywnym. Ad Redakcja Agro Przemysł zwróciła si z prob do Stowarzyszenia KUPS o objcie patronatem konferencji Woda i cieki w przemyle spoywczym i chemicznym w dniu kwietnia, 2008 w Warszawie. Nie jest to zwizane z kosztami a jedynie wzajemn promocj. Członkowie Zarzdu pozytywnie odnosz si do proby. 2. Na wniosek Biura KUPS Zarzd wyraa zgod na podpisanie umowy w sprawie dostarczania wody do picia z firmy Dar Natury. 3. Pani Barbara Groele została powołana na członka Rady ds. Diety, Aktywnoci Fizycznej Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia. 4. Stowarzyszenie KUPS skonsultowało z członkami projekt dokumentu dotyczcego rozdawania owoców w szkołach School Fruit Scheme (projekt Owoce w Szkołach). Opracowano stanowisko w tej sprawie, które przesłano do Komisji UE. 5. Pani Barbara Groele informuje, e jest moliwo przeszkolenia pani Sylwii Jadczak Mowel w firmie SOKPOL (około 1 tygodnia) z uwagi i pani Sylwia nie pracowała w zakładzie produkujcym soki. Szkolenie jest tym bardziej zasadne, e pani Sylwia w przyszłoci po przeszkoleniu mogłaby prowadzi audity DSK oraz IRMA. Koszty delegacji i pobytu na szkoleniu musi ponie KUPS. Członkowie wyraaj zgod i nie wnosz adnych uwag. 6. Na prob pani dr Sylwii Skpskiej omawiany jest projekt budetu i zakresu bada owoców i soków aroniowych w ramach grantu IBPRS. Pani dr Sylwia Skpska zwraca si z prob o dofinansowanie projektu i pomoc przy zbieraniu próbek. Decyzj Członków Zarzdu informacja o projekcie wraz z argumentacj zostanie rozesłana do członków KUPS. 7. W zwizku ze zwikszeniem si kosztów zwizanych z usługowym przeprowadzaniem auditów IRMA przez KUPS, zebrani Członkowie Zarzdu podjli decyzj o renegocjowaniu wysokoci opłaty za przeprowadzaniu auditów do 350 Euro za audit podstawowy i 400 za audit higieny. 8. Pani Barbara Groele informuje zebranych o złoeniu przez pana Andrzeja Drozda pisma o wypowiedzenie pracy z dniem 15 marca br., ze wzgldu na zmian pracy. Jest to bardzo niekorzystne z uwagi, i nabył ju dowiadczenie w realizacji projektu promocyjno informacyjnego dofinansowanego ze rodków unijnych, a kocem biecego roku planujemy po pozytywnej ocenie Komisji UE realizacj kolejnego projektu pt. 5 x dziennie owoce i warzywa. Oprócz tego w trakcie jest realizacja projektu Quali Juice i organizacja midzynarodowego sympozjum KUPS w maju br. 9. Pan Julian Pawlak stawia wniosek podwyszenia pensji dla pani Sylwii Mowel. Pani Sylwia przez trzy pierwsze miesice była zatrudniona na umow na okres próbny, który przeszła pozytywnie. Pani Barbara Groele ocenia pani S. Mowel jako dobrego pracownika, który bardzo szybko wdroył si w biece prace Stowarzyszenia KUPS. Uchwał poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 6 głosów #

7 Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 8 w sprawie podwyki dla pani Sylwii Mowel. 10. Pan Julian Pawlak stawia wniosek podwyszenia pensji dla pani Barbary Groele Sekretarza Generalnego KUPS z uwagi na pozytywn ocen dotychczasowej pracy, szeroki zakres obowizków obejmujcy take około 30 auditów rocznie (IRMA + DSK) i trudnoci w pozyskaniu stałych współpracowników, co wymaga zwikszonego nakładu pracy. Uchwał poddaje si głosowaniu jawnemu. Za przyjciem 6 głosów Przeciw 0 głosów Wstrzymało si 0 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 9 w sprawie podwyki dla pani Barbary Groele. Na tym zakoczono protokół. Barbara Groele Julian Pawlak Załczniki: 1. Uchwały od 1 do 9 2. Lista obecnoci 3. Porzdek posiedzenia 4. Projekt protokołu z posiedzenia zarzdu z dnia 6 listopada Deklaracje przystpienia O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o.o. oraz Marwit Sp. z o.o. do Stowarzyszenia KUPS 6. Pismo dot. Rezygnacji z członkowstwa w KUPS p. Bartosz Wróbel z firmy Scheller Arca Systems Sp. z o. o. 7. Deklaracja przystpienia do KUPS p. Cezarego wieczkowskiego z firmy Scheller Arca Systems Sp. z o.o. 8. Komunikat odnonie aktualnej sytuacji na rynku zagszczonych soków owocowych, spotkanie r., Kielce 9. Projekt programu spotkania panelowego rynek soków oraz baza surowcowa do ich produkcji 10. Realizacja Budetu za okres stycze-grudzie Plan delegacji zagranicznych w 2008 roku 12. Zestawienie zmniejszonych składek i opłat członkowskich w 2007 i 2008 r. 13. Projekt folderu KUPS 14. Projekt folderu DSK 15. Program XI Midzynarodowego Sympozjum KUPS, maja, Bronisławów 16. Lista osób zaproszonych na sympozjum 17. Preliminarz kosztów XI Midzynarodowego Sympozjum KUPS, maja, Bronisławów

8 18. Informacja dotyczca strategii KUPS podjcia działa w sprawie wprowadzenia zakazu dokwaszania soków 19. Informacja prasowa odnonie powołania Polskiej Rady Przemysłu ywnociowego 20. Projekt rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzania skupujcych owoce mikkie i przetwórców owoców mikkich oraz warunków, jakie powinny spełnia te podmioty po uzyskaniu zatwierdzenia 21. Projekt Ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spoywczych 22. Kalkulacja kosztów badania aronii 23. Regulamin ustalania i prezentowania stanowisk RG 24. Artykuł w Gospodarce Misnej 02/2008 Polska Rada Przemysłu ywnociowego

9 UCHWAŁA nr 1/Zarzd/1/2008 w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 6 listopada 2007 roku 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 6 listopada 2007 roku. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego: 3. Uchwała wchodzi w ycie w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak $

10 UCHWAŁA nr 2/Zarzd/1/2008 w sprawie przyjcia pana Grzegorza Łukasika jako członka zwyczajnego oraz firm O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. z siedzib w Przeworsku jako członka wspierajcego 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuj w poczet członków zwyczajnych pana Grzegorza Łukasika oraz firm O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. z siedzib w Przeworsku jako członka wspierajcego. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak

11 UCHWAŁA nr 3/Zarzd/1/2008 w sprawie przyjcia pana Macieja Jówickiego jako członka zwyczajnego oraz firm Marwit Sp. z o. o. z siedzib w Zławie Wielka jako członka wspierajcego 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuj w poczet członków zwyczajnych pana Macieja Jówickiego oraz firm Marwit Sp. z o. o. z siedzib w Zławie Wielka jako członka wspierajcego. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak

12 UCHWAŁA nr 4/Zarzd/1/2008 w sprawie powołania w ramach Stowarzyszenia KUPS Sekcji Producentów Zagszczonych Soków 1. Zgodnie z postulatem producentów zagszczonych soków owocowych, Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków pozytywnie zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków powołanie w ramach Stowarzyszenia KUPS Sekcji Producentów Zagszczonych Soków. 2. Prace nad utworzeniem Sekcji Producentów Zagszczonych Soków powierzono Komitetowi Załoycielskiemu w składzie: dr. Romuald Ozimek, Adam Podoba, Krzysztof Grzegorzek, Piotr Trojanowicz. 3. Zarzd Stowarzyszenia KUPS oczekuje opracowania regulaminu Sekcji Producentów Zagszczonych Soków w terminie do koca marca br. 4. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak

13 UCHWAŁA nr 5/Zarzd/1/2008 w sprawie przyjcia Planu delegacji zagranicznych w roku Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków zatwierdza plan delegacji zagranicznych w roku 2008 z uwag, e w przypadkach uzasadnionych ilo delegacji moe ulec zwikszeniu. Plan zagranicznych w roku 2008 stanowi integralna cz niniejszej uchwały. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak

14 UCHWAŁA nr 6/Zarzd/1/2008 w sprawie zmniejszenia dla niektórych firm opłat członkowskich w roku Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzj o zmniejszeniu wysokoci opłat członkowskich (netto) w roku 2008 dla nastpujcych członków KUPS: BUH Ramotowski zł Viands Sp. z o.o zł Atlantic Chemicals zł Epalg Food Sp. z o.o zł Frubella Processing Sp. z o.o zł Marwit Sp. z o.o zł. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak!

15 UCHWAŁA nr 7/Zarzd/1/2008 w sprawie umorzenia opłaty członkowskiej dla firmy Epalg Food Sp. z o.o. za rok Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzj o umorzenia opłaty członkowskiej dla firmy Epalg Food Sp. z o.o. za rok Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak "

16 UCHWAŁA nr 8/Zarzd/1/2008 w sprawie podwyki dla pani Sylwii Mowel 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków ustala wysoko podwyki dla pani Sylwii Mowel. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak #

17 UCHWAŁA nr 9/Zarzd/1/2008 w sprawie podwyki dla pani Barbary Groele 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków ustala wysoko podwyki dla pani Barbary Groele Sekretarza Generalnego KUPS. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Wyniki głosowania jawnego. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Barbara Groele Julian Pawlak

PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 Warszawa, 26.09.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 26 wrzenia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

! "# $%&$' ())* +, -

! # $%&$' ())* +, - $%&$'())* +,-!"# XI Midzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków 14-16 maja 2008r., Hotel Magellan, Bronisławów Szanowni Pastwo, Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w XI Midzynarodowym Sympozjum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 Warszawa, 03.04.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 3 kwietnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007

PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007 PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007 Warszawa, 06.11.2007 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS Data posiedzenia: 6 listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006 Warszawa, 29.08.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 29 sierpnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w okresie 1.01.2008 30.11.2008

Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w okresie 1.01.2008 30.11.2008 Informacja z działalności Stowarzyszenia KUPS w okresie 1.01.2008-30.11.2008 1 1) Skład Zarządu Warszawa, 1 grudnia 2008 roku Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006 Warszawa, 25.10.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 25 padziernika 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży.

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży. Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży. Forum Technologii Browarniczych Barbara Groele Cieszyn, 06.10.2011 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11. UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.00 UCHWAŁA Nr 1 /2012 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r.

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Lista obecności w załączeniu. W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib w Warszawie Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie Dnia dwunastego lutego dwa tysi!ce czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:15 w drugim

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. W zebraniu uczestniczyli: - Barbara Szczygielska - Maria Rzeźnikiewicz

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r. Protokół z Chorzów, dnia 17 czerwca 2017r. W dniu 17 czerwca 2017 r. o godzinie 12:30 w Chorzowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku z dnia 30 marca 2007r,

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku z dnia 30 marca 2007r, Protokół: Prezes Zarządu Stowarzyzenia otworzył obrady Walnego Zgromadzenia, a wobec jednogłośnego stanowiska wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dr Stanisława Hoffmana, a na sekretarza Damiana

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne Projekt Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE 1 1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (zwane dalej Towarzystwem) jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Rozdział I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.

UCHWAŁY. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAU-POŁUDNIE S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2008 r. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjcia porzdku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontau-Południe S.A. w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.)

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO (tekst jednolity 19 września 2011r.) STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.) I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I WŁADZE. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Właścicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w latach 2004-2008 (czerwiec)

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w latach 2004-2008 (czerwiec) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w latach 2004-2008 (czerwiec) Warszawa, 17 czerwca 2008 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia KUPS 2004-2008 (czerwiec) 2

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO

REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO Strona1 REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO w projekcie pt. Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ Załącznik do uchwały Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Organizacji Branży Parkingowej z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Związek pracodawców

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 20/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska I. Postanowienia Ogólne 1 1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Przemyska, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu z dnia 30.05.2014 nr 1 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków

Uchwała Zarządu z dnia 30.05.2014 nr 1 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Uchwała Zarządu z dnia 30.05.2014 nr 1 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Działając na podstawie 30 i 34 Statutu, oraz w związku z podjętymi przez Komisję Rewizyjną uchwałami

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR 1 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZCEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i 5 Regulaminu Walnych Zgromadze Spółki EUROFILMS SA, Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Raport biecy nr 26/2010. Data: Powołanie Prezesa Zarzdu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport biecy nr 26/2010. Data: Powołanie Prezesa Zarzdu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki Raport biecy nr 26/2010 Data: 2010-03-30 Powołanie Prezesa Zarzdu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki Zarzd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, i w zwizku z rezygnacj pana Waldemara Pawlaka z funkcji członka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku.

Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku. Protokół Nr 48/2012 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2012 roku. W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Waldemar Och Marian Kunc Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo