(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)188440

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)188440"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (13) B1 (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/00144 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO99/45367, PCT Gazette nr 36/99 (51) IntCl7 B27N 1/02 G01N 21/17 (54) Sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe (30) Pierwszeństwo: ,EP, (73) Uprawniony z patentu: AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 13/01 (72) Twórcy wynalazku: Sofia Nordin, Sundsvall, SE Bo Johnsson, Sundsvall, SE Björn Engström, Sundsvall, SE (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 01/05 (74) Pełnomocnik: Płotczyk Leokadia, POLSERVICE Sp. z o.o. PL B1 (57) 1. Sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, podczas którego to procesu dodaje się różne substancje, spośród których co najmniej dwie wpływają znacząco na tę samą właściwość produktu zgodnie z relacją między tymi substancjami, znamienny tym, że wprowadza się model kalibracji za pomocą procedury obejmującej powiązanie znanych wartości wzorcowych produktu z odpowiadającymi znanymi relacjami wzorcowymi między substancjami, przy użyciu funkcji matematycznej; i że sposób ten obejmuje etapy: I) stosowania modelu kalibracji do aktualnej relacji między substancjami w celu przewidywania wartości właściwości produktu; II) porównywania przewidywanej wartości właściwości produktu z żądaną wartością docelową właściwości produktu; i, jeżeli ta przewidywana wartość nie jest faktycznie równa wartości docelowej, regulowania aktualnej zależności między substancjami w z góry ustalony sposób; III) powtarzania etapów I i II, aż przewidywana wartość stanie się równa wartości docelowej.

2 Sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, podczas którego to procesu dodaje się różne substancje, spośród których co najmniej dwie wpływają znacząco na tę samą właściwość produktu zgodnie z relacją między tymi substancjami, znamienny tym, że wprowadza się model kalibracji za pomocą procedury obejmującej powiązanie znanych wartości wzorcowych produktu z odpowiadającymi znanymi relacjami wzorcowymi między substancjami, przy użyciu funkcji matematycznej i że sposób ten obejmuje etapy: I) stosowania modelu kalibracji do aktualnej relacji między substancjami w celu przewidywania wartości właściwości produktu; II) porównywania przewidywanej wartości właściwości produktu z żądaną wartością docelową właściwości produktu; i, jeżeli ta przewidywana wartość nie jest faktycznie równa wartości docelowej, regulowania aktualnej zależności między substancjami w z góry ustalony sposób; III) powtarzania etapów I i II, aż przewidywana wartość stanie się równa wartości docelowej. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że model kalibracji wprowadza się za pomocą analizy wielu zmiennych. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że analizę wielu zmiennych wybiera'się spośród analizy głównego składnika, częściowej regresji metodą najmniejszych kwadratów i regresji głównego składnika. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że produktem zawierającym włókna celulozowe jest płyta drewnopochodna. 5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że płyta drewnopochodna składa się z dwóch warstw i że jedna z substancji jest dodawana po to, aby trwale pozostawała między warstwami. 6. Sposób według zastrz. 4 albo 5, znamienny tym, że jedna z substancji jest dodawana po to, aby trwale była zawarta w jednej z warstw. 7. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że płyciną drewnopochodną jest płyta. 8. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że płytą jest płyta wiórowa. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że każdą z substancji jest klej zawierający żywicę aminową, przy czym substancje różnią się od siebie zawartością formaldehydu. 10. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że właściwością produktu jest gęstość, profil gęstości, wytrzymałość wiązania wewnętrznego, pęcznienie grubościowe, wielkość absorpcji, wielkość przenikalności, wielkość dziurawienia, moduł pękania, moduł elastyczności, parametry dotyczące lotności związków organicznych (VOC) lub wielkość emisji komorowej. 11. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dwie substancje mają istotny wpływ na wymienioną właściwość także przy zgodności połączonych ilości dodanych substancji i że model kalibracji wymaga łączenia wymienionych znanych wartości dla wymienionej właściwości produktu ze zgodnymi znanymi połączonymi ilościami dodanych substancji i zgodnymi relacjami między substancjami w wymienionych ilościach; oraz że stosowanie modelu kalibracji wymaga łączenia aktualnych relacji między substancjami ze zgodnymi relacjami między substancjami w wymienionych ilościach w celu przewidzenia aktualnej wartości dla wymienionej właściwości produktu. 12. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że model kalibracji tworzy się na drodze procedury obejmującej analizowanie surowca wzorcowego za pośrednictwem metody analitycznej dla dostarczenia danych próbki wzorcowej i powiązania tych danych próbki wzorcowej ze znanymi wartościami wymienionej właściwości produktu i zgodnymi znanymi relacjami między substancjami za pośrednictwem funkcji matematycznej; i że sposób obejmuje dodatkowo etap analizowania surowca za pośrednictwem wymienionej metody analitycznej,

3 w celu dostarczenia danych próbki; oraz że stosowanie modelu kalibracji wymaga łączenia danych próbki z relacją między substancjami w celu przewidzenia aktualnej wartości wymienionej właściwości produktu. 13. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że dane próbki przenosi się do ukrytych zmiennych przed połączeniem z wartością docelową i że dane próbki wzorcowej przenosi się do ukrytych zmiennych przed połączeniem z wymienionymi znanymi wartościami. 14. Sposób według zastrz. 12, znamienny tym, że metodą analityczną jest metoda spektrometryczna. 15. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że dane próbki, jak również dane próbki wzorcowej przetwarza się w celu zmniejszenia zakłóceń i reguluje się ze względu na dryf i dyfuzyjne rozpraszanie światła. 16. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że metodą spektrometryczną jest absorpcja, wykorzystanie współczynnika odbicia promieniowania albo metoda emisji lub transmisji spektrometrycznej. 17. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że metodą spektrometryczną jest metoda stosowania promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR). 18. Sposób według zastrz. 15, znamienny tym, że wytwarzanym produktem zawierającym włókna celulozowe jest płyta wiórowa składająca się z jednej warstwy rdzennej i z dwóch warstw powierzchniowych; surowiec zawierający włókna celulozowe składa się z trocin, wiórów, zrębków drewna, wiórów z drewna okrągłego lub z ich mieszaniny; regulowaną właściwością produktu jest gęstość, profil gęstości, wytrzymałość wiązania wewnętrznego, pęcznienie grubościowe, wielkość absorpcji, wielkość przepuszczalności, wielkość dziurawienia lub wielkość emisji komorowej; substancjami są kleje otrzymane przez zmieszanie formaldehydu z mocznikiem i ewentualnie każdy inny odpowiedni składnik; oraz kleje różnią się od siebie proporcją między formaldehydem i mocznikiem, przy czym pierwszy klej posiada większą proporcję między formaldehydem i mocznikiem niż drugi klej. * * * Obecny wynalazek dotyczy sposobu regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, a zwłaszcza procesu wytwarzania płycin drewnopochodnych, takich jak płyty wiórowe. Wytwarzanie produktów zawierających włókna celulozowe często wymaga dodawania różnych substancji podczas procesu wytwarzania. Celem dodawania może być ułatwianie samego procesu wytwarzania lub oddziaływanie na produkt końcowy, albo obydwa czynniki. Dodawanie różnych klejów, często będących zestawem klejącym składającym się z żywicy i utwardzacza, jest w produkcji płyt drewnopochodnych przykładem dodawania w celu oddziaływania na produkt końcowy. W związku z tym często ważnym parametrem jest proporcja między składnikami tworzącymi substancję, jeżeli jest ich więcej niż jeden, tak jak np. proporcja między żywicą i utwardzaczem w kleju lub proporcja między mocznikiem i formaldehydem w kleju zawierającym te składniki. Innym ważnym parametrem może być proporcja między różnymi dodawanymi substancjami, które są przeznaczone dla różnych części płyciny, np. dla różnych warstw płyciny. Publikacja WO 97/04299 dotyczy sposobu regulacji czynników procesu wpływających na parametry płycin drewnopochodnych, czynników obejmujących ilości kleju i ilości wosku, który to sposób polega na analizowaniu surowca metodą spektrometryczną, łączeniu otrzymanych danych spektralnych z wymaganymi parametrami w kombinacje i porównywanie wymienionych kombinacji z kombinacjami wzorcowymi składającymi się z danych wzorcowych dla surowca wzorcowego powiązanych ze znanymi parametrami wymienionego surowca wzorcowego, za pomocą których kombinacje wzorcowe zostały wykalibrowane według znanych zmiennych przy użyciu analizy multi wariacyjnej. Brak jest jednak propozycji odnośnie regulacji jakichkolwiek proporcji między tymi dodatkami.

4 Pożądana byłaby jednak możliwość regulacji takich proporcji, aby było możliwe wytwarzanie produktu zawierającego włókna celulozowe takiego jak płyciny drewnopochodne 0 bardzo specyficznych właściwościach w zoptymalizowanych warunkach technicznych 1ekonomicznych. Zadaniem niniejszego wynalazku jest umożliwienie takiej regulacji. Zadanie to zostało rozwiązane w ramach wynalazku w sposób podany w załączonych zastrzeżeniach. Ściślej biorąc przedmiotem niniejszego wynalazku jest sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, podczas którego to procesu są dodawane różne substancje, spośród których co najmniej dwie wpływają znacząco na tę samą właściwość produktu zgodnie z relacją między tymi substancjami, w którym wprowadza się model kalibracji poprzez procedurę obejmującą powiązanie znanych wartości wzorcowych produktu z odpowiadającymi znanymi relacjami wzorcowymi między substancjami, przy użyciu funkcji matematycznej, który to sposób obejmuje kolejno etapy: I) stosowania modelu kalibracji do aktualnej relacji między substancjami w celu przewidywania wartości właściwości produktu; II) porównywania przewidywanej wartości właściwości produktu z żądaną wartością docelową właściwości produktu; i, jeżeli ta przewidywana wartość nie jest faktycznie równa wartości docelowej, regulowania aktualnej zależności między substancjami w z góry ustalony sposób; III) powtarzania etapów I i II, aż przewidywana wartość stanie się równa wartości docelowej. Wyrażenie w z góry ustalony sposób częściowo oznacza w niniejszym kontekście, że zawczasu zostało zadecydowane czy zależność powinna zostać wyregulowana całkowicie w bieżącej kolejności w pętli zdefiniowanej przez etapy I do III; częściowo oznacza, że zawczasu zostało zadecydowane czy regulacja powinna być przyrostowa czy ubytkowa w zależności od faktu jako takiego, że wartość przewidywana jest większa od wartości docelowej, niezależnie od wielkości różnicy między tymi wartościami i odwrotnie oraz częściowo oznacza, że wartość absolutna regulacji została ustalona zawczasu. Niniejszy sposób ma wiele zalet dla wytwórcy produktów zawierających włókna celulozowe. Przy użyciu obecnego sposobu wytwórca płyt wiórowych może np. regulować szybko i ekonomicznie jedną lub więcej właściwości wytwarzanych płyt. W korzystnej postaci wynalazku został wprowadzony model kalibracji za pomocą analizy wielu zmiennych; oznacza to także, iż taki sam rodzaj analizy wielu zmiennych jest używany wówczas, gdy model kalibracji stosuje się do aktualnej zależności. Analizą wielu zmiennych może być np. analiza głównego składnika (PCA), częściowa regresja metodą najmniejszych (PLS), regresja głównego składnika (PCR), wieloliniową analiza regresyjna (MLR), analiza dyskryminacyjna lub każda inną metoda odpowiednia dla analizy wielu zmiennych. Metoda PLS została ujawniona szczegółowo w pracy Carlssona R., Design and optimization in organie synthesis, B.G.M. Vandeginste, O.M. Kvalheim, Eds., Data handling in science and technology, (Elsevier, 1992), vol. 8, włączonej tu dla informacji. Jako materiał do nauki PCA, PLS i PCR, patrz P. Geladi i in Partial Least-Sąuares Regression: A Tutorial in Anal. Chim. Acta, 185, 1-32 (1986), która została tu włączona w całości dla informacji. MLR jest uznana za najlepszą płaszczyznę dostosowywania parametrów jako funkcji widma promieniowania, przy użyciu metody najmniejszych kwadratów dla określenia każdej granicy płaszczyzny. Ta płaszczyzna jest następnie stosowana do rozpoznawania i wyznaczania przewidywanej wartości parametru o nieznanej wartości. Analiza dyskryminacyjna jest metodą, za pomocą której, przy użyciu danych o widmie promieniowania, grupuje się wartości znanych parametrów w różne zespoły oddzielone od siebie liniowymi granicami decyzji. Następnie, z ich widma promieniowania może zostać dobrana do zespołu próbka wartości nieznanego parametru i tej wartości może zostać przyporządkowana np. średnia wartość zespołu. Te ogólnie stosowane w dziedzinie chemii metody statystyczne są też zwane metodami chemometrycznymi. Technika wykonywania chemometrii jest dokładniej objaśniona w pracy S.D. Browna, Chemometrics, Anal. Chem. 62, 84R-101R (1990), która została tu włączona w całości dla informacji.

5 W korzystnej postaci wynalazku produktem zawierającym włókna celulozowe jest płyciną drewnopochodna. Płyciną drewnopochodna może składać się z dwóch lub więcej warstw. Jedna z substancji może być dodawana np. po to, aby trwale pozostawała między warstwami, np. w celu zlepienia (to znaczy sklejenia) warstw. Alternatywnie, jedna z substancji może być dodawana po to, aby trwale była zawarta w jednej z warstw, np. w celu wiązania cząstek drewnopochodnych w płycie wiórowej lub wytworzenia warstwy o pewnej właściwości, albo wzmocnienia jakiejś już istniejącej właściwości. Płyciną drewnopochodną jest korzystnie taka płyta jak płyta wiórowa, płyta pilśniowa o średniej gęstości (MDF), płyta waflowa, płyta 0 ukierunkowanych pasmach (OSB), płyta pilśniowa twarda lub płyta sklejkowa; płytą jest zwłaszcza płyta wiórowa. Podstawowe informacje o płytach wiórowych i sposobach ich wytwarzania są podatne w pracy Modem Particleboard & dry-process fibreboard manufacturing by Thomas M. Maloney (1993), (porównaj zwłaszcza rozdziały 4 i 5), która została tu włączona w całości dla informacji. Powinno być zrozumiałe, że dwie lub więcej substancji, które mają znaczący wpływ na tę samą właściwość produktu zgodnie z relacją między tymi substancjami, mogą nie wywierać żadnego działania lub mieć tylko nieznaczne działanie na tę (lub każdą inną) właściwość, gdy zostaną użyte oddzielnie. Ten przypadek, zasadniczo ma miejsce wtedy, gdy np. jedną substancją jest żywica a drugą - np. odpowiedni utwardzacz. Z drugiej strony, w innej postaci wynalazku działanie substancji może mieć zasadniczo takie samo znaczenie, np. gdy używa się dwa kleje mocznikowo-formaldehydowe mające różne proporcje U/F. W tym ostatnim przypadku korzystną właściwością może być doprowadzenie do wartości docelowej przez regulację proporcji U/F aktualnie dodawanego kleju mieszanego w przedziale zdefiniowanym przez proporcje U/F dwóch klejów, przy stosowaniu niniejszego sposobu do relacji między ilościami dodawanych i mieszanych klejów. Jeżeli natomiast kleje są dodawane do różnych warstw płyty i zasadniczo dlatego nie są mieszane ze sobą, korzystnym sposobem może być także regulowane i w tym przypadku jest używana do konstrukcji i stosowania modelu kalibracji aktualna relacja między dodawanymi, lecz nie zmieszanymi substancjami. W jednej z postaci wynalazku każdą z substancji jest klej zawierający żywicę aminową, taką jak np. żywica mocznikowo-formaldehydowa (UF), żywica melaminowo-mocznikowoformaldehydowa (MUF) lub żywica fenolowo-formaldehydowa (PF), przy czym substancje mogą różnić się od siebie jeżeli chodzi np. o zawartość formaldehydu. Można jednak stosować też inne kleje, np. takie jak żywica izocyjanianową (MDI). Właściwościami produktu, które można regulować niniejszym sposobem są np.: gęstość, profil gęstości, wytrzymałość wiązania wewnętrznego, pęcznienie grubościowe, wielkość absorpcji, wielkość dziurawienia, moduł pękania (MOR), moduł elastyczności (MOE), parametry dotyczące lotnych związków organicznych (VOC) i wielkość emisji komorowej; nie jest to jednak wyczerpująca lista kontrolowalnych właściwości. Niniejszym sposobem może być regulowana zasadniczo każda mierzalna właściwość produktu. Jeżeli chodzi o właściwości gotowego produktu często ważna jest także całkowita ilość substancji. Dlatego więc, w jednej z postaci wynalazku, w której dwie substancje mają istotny wpływ na wymienioną właściwość także przy zgodności połączonych ilości dodanych substancji, model kalibracji wymaga łączenia wymienionych znanych wartości dla wymienionej właściwości produktu ze zgodnymi znanymi połączonymi ilościami dodanych substancji 1 zgodnymi relacjami między substancjami w wymienionych ilościach i stosowanie modelu kalibracji wymaga łączenia aktualnych relacji między substancjami ze zgodnymi relacjami między substancjami w wymienionych ilościach w celu przewidzenia aktualnej wartości dla wymienionej właściwości produktu. W szczególnie korzystnej postaci niniejszego sposobu model kalibracji został wytworzony na drodze procedury obejmującej analizowanie surowca wzorcowego, za pośrednictwem metody analitycznej, aby dostarczyć dane próbki wzorcowej i powiązać te dane próbki wzorcowej ze znanymi wartościami wymienionej właściwości produktu i zgodnymi znanymi relacjami między substancjami, za pośrednictwem funkcji matematycznej; sposób obejmuje dodatkowo etap analizowania surowca, za pośrednictwem wspomnianej metody analitycznej, w celu dostarczenia danych próbki; a stosowanie modelu kalibracji wymaga łączenia danych

6 próbki z relacją między substancjami w celu przewidzenia aktualnej wartości wymienionej właściwości produktu. Ta postać wynalazku ma dodatkowe zalety dla wytwórcy produktów zawierających włókna celulozowe. Za pośrednictwem niniejszego sposobu, wytwórca płyt wiórowych może np. produkować płyty o dużej wytrzymałości powierzchniowej nawet z surowca drzewnego o gorszej jakości przez kompensowanie braku jakości klejem mocznikowo-formaldehydowym 0 dużej zawartości formaldehydu, który stosuje się dla warstwy powierzchniowej płyty, bazując równocześnie regulację dawkowania na innych pożądanych właściwościach, takich jak np. gęstość właściwa i/lub mała wielkość emisji formaldehydu. Dane próbki przenosi się korzystnie do ukrytych zmiennych przed połączeniem z wartością docelową, jakimi są korzystnie dane próbki wzorcowej przed połączeniem z wymienionymi znanymi wartościami. W szczególnej korzystnej postaci niniejszego wynalazku m etodą analityczną jest metoda spektrometryczna. Dane próbki, jak również dane próbki wzorcowej, w tym przypadku są korzystnie przetwarzane w celu zmniejszenia zakłóceń i są także odpowiednio regulowane ze względu na dryf i dyfuzyjne rozpraszanie światła, np. za pomocą przekształcenia Kubelki- Munka (P. Kubełka, F. Munk, Z. Tech. Physik 12, 593 (1931), włączonego tu dla informacji), które uwzględnia absorpcję i rozpraszanie, multiplikatywną korekcję rozpraszania (P. Geladi, D. MacDougall, H. Martens, Appl. Spect. 39, (1985), włączoną tu dla informacji), gdzie każde widmo promieniowania jest korygowane zarówno przez przesuwanie jak i pochylanie w porównaniu z idealnym widmem promieniowania (widmem średnim). Inny sposób linearyzacji danych widmowych wymaga stosowania pochodnych, np. aż do pochodnych czwartego rzędu (A. Savitzky, M.J.E. Golay, Anal. Chem (1964), włączonych tu dla informacji). Pochodna widma jest widmem przekształconym zawierającym tylko odpowiednie zmiany między sąsiadującymi ze sobą długościami fal i zostało pokazane, że natężenia pików w widmie pochodnym m ają skłonność do bycia bardziej liniowymi wraz ze wzrostem stężenia (T.C. O'Haver, T. Begley, Anal. Chem. 53, 1876 (1981), włączono tu dla informacji). Linearyzacj ę można także osiągnąć przez użycie przekształcenia Fouriera lub przez zastosowanie przekształcenia wzorcowej normalnej zmiennej losowej (R.J. Barnes, M.S. Dhanoa i S.J. Lister, Appl. Spectrosc., Vol. 43, number 5, pp (1989), włączono tu dla informacji). Zmniejszenie zakłócenia/dryfu i regulację dyfuzyjnego rozpraszania światła wykonuje się odpowiednio przed połączeniem danych przedstawionym powyżej. Metodą spektrometryczną może być absorpcja, wykorzystanie współczynnika odbicia promieniowania, metoda emusji lub transmisji spektrometrycznej lub każda inna wyobrażalną metoda spektrometryczna. Chociaż w metodach spektrometrycznych można korzystać z każdego odpowiedniego rodzaju promieniowania w każdym przedziale długości fal, to jednak korzystne jest stosowanie metod spektrometrycznych działających w przedziale długości fal od około 180 do 2500 nm, zwłaszcza od około 400 do około 2500 nm, a szczególnie od około 1000 nm do około 2500 nm. W niniejszym sposobie szczególnie korzystne jest stosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni [ang. near-infrared radiątion (NIR)]. Zasady spektroskopii NIR są opisane przez Williamsa, P.; Norrisa, K. (1987) w: New-Infrared Technology in the Agriculture and Food Industries. AACC, St. Paul/Min. i Sterk, E.; Luchter, K. (1986): Near Infrared Analyses (NIRA) A Technology for Quantitative and Qualitative Analyses. (Applied Spectroscopy Revues 22: 4), wszystkie zostały tu włączone dla informacji. Technicznie, analizę spektrometryczną można wykonać przez sondowanie optyczne włókna na linii, w linii i przy linii lub przez oddzielne wykonanie analizy osobno pobranych próbek. W każdym przypadku, widma poddaje się dalszej obróbce danych stosując wielkości kilku dyskretnych długości fal z każdego poszczególnego widma. Promieniowanie stosowane w metodzie spektrometrycznej korzystnie pada bezpośrednio na surowiec. W szczególnie korzystnej postaci niniejszego wynalazku wytwarzanym produktem zawierającym włókna celulozowe jest płyta wiórowa składająca się z jednej warstwy rdzennej 1z dwóch warstw powierzchniowych; surowiec zawierający włókna celulozowe składa się z trocin, wiórów, zrębków drewna, wiórów z drewna okrągłego lub z ich mieszaniny; regulowaną właściwością produktu jest gęstość, profil gęstości, wytrzymałość wiązania wewnętrz-

7 nego, MOR, MOE, pęcznienie grubościowe, wielkość absorpcji, wielkość przepuszczalności, wielkość dziurawienia lub wielkość emisji komorowej; substancjami są kleje otrzymane przez zmieszanie formaldehydu z mocznikiem i ewentualnie każdy inny odpowiedni składnik; oraz kleje różnią się od siebie proporcją między formaldehydem i mocznikiem, przy czym pierwszy klej posiada większą proporcję między formaldehydem i mocznikiem niż drugi klej. W innej postaci niniejszego wynalazku sposób regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe jest połączony z patentem europejskim EP , który dotyczy sposobu i urządzenia do mieszania spoiw przy użyciu co najmniej dwóch składników, które płyną z oddzielnych pojemników magazynowych do wspólnego punktu mieszania. Pojemniki magazynowe są w sposób ciągły ważone i ustalana jest zmiana ich ciężaru w jednostce czasu. Niniejszy wynalazek objaśniają dodatkowo poniższe nie ograniczające go przykłady. Przykłady Płyty wiórowe mające warstwę rdzenną i dwie warstwy powierzchniowe zostały wytworzone przez zmieszanie cząstek rdzenia i powierzchni z klejem z żywicy mocznikowo- -formaldehydowej, uformowanie mieszanin w postaci arkuszy o wymiarach 330 x 500 mm i sprasowanie arkuszy przez 2,7 minuty w temperaturze 185 C. Użyto dwa trochę różniące się między sobą kleje z żywicy mocznikowo-formaldehydowej, Cascorit UF 1110 z Casco Products, Industrial Resins Division, Sundsvall, Szwecja. Jeden klej, klej A, miał stosunek formaldehydu do mocznika F/U 0,9 a drugi, klej B, miał stosunek F/U 1,3. Obydwa kleje zawierały 0,4% wagowego wosku (Kenosize 4550 z Casco Products, Szwecja). Lepkości klejów wynosiły: kleju A około mpas i kleju B około 800 mpas. Stosując konstrukcję doświadczalną 24 mającą dwa punkty środkowe, wytworzono serię 18 płyt wiórowych. Kleje A i B dodano w różnych ilościach do warstwy rdzeniowej i warstw powierzchniowych, uzyskując różne stosunki F/U w warstwie rdzeniowej i warstwach powierzchniowych, według poniższej tabeli 1. Jako utwardzacz użyto siarczan amonu: do warstwy rdzeniowej dodano 3% wag., a do warstw' powierzchniowych 1 % wag. Tabela 1 Nr płyty Całkowita ilość kleju w warstwie powierzchniowej, % wag. (YI) Całkowita ilość kleju w warstwie rdzeniowej, % wag. (MI) Stosunek F/U w warstwie powierzchniowej (Ym) Stosunek F/U w warstwie rdzeniowej (Mn) ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,05 1,05

8 ciąg dalszy tabeli ,15 1, ,05 1, ,15 1, ,10 1, ,10 1,10 Płyty zostały zanalizowane z uwzględnieniem następujących parametrów: - gęstość oznaczono przez zważenie pasków płyty o znanej objętości i podzielenie masy przez objętość. Wartość wyrażono w kg/m; - wiązanie wewnętrzne (IB), które jest właściwością danej płyty przeciwstawiania się rozcią-. ganiu prostopadłemu do powierzchni płyty. Wartości wyrażono w MPa; - pęcznienie grubościowe (TSW) zmierzono przez umieszczenie próbki płyty w wodzie o temperaturze 20 lub 23 C na przeciąg 2-24 godzin. Grubość próbki zmierzono przed i po moczeniu. Różnicę grubości podzielono przez pierwotną grubość i wyrażono w procentach; - wielkość absorpcji (ABS): próbkę zważono przed i po wystawieniu na działanie wody. Różnicę ciężarów podzielono przez pierwotny ciężar i wyrażono w procentach; - wielkość dziurawienia (PV), która wyraża zawartość formaldehydu w płycie o pewnej zawartości wilgoci. Płytę ługowano toluenem. Uwolniony formaldehyd zaabsorbowano w wodzie i oznaczono fotometrycznie. Wartości wyrażono w mg HCHÓ/100 g płyty wysuszonej w piecu; - uwalnianie formaldehydu metodą kolbową, EN (uwalnianie HCHD). Wartości wyrażono w mg HCHO/kg płyty wysuszonej w piecu. Otrzymane wartości parametrów podano w poniższej tabeli 2. Tabela 2 Nr płyty IB TSW PV Uwalnianie HCHO ,68 25,7 4,4 4,2 2 0,71 22,8 6,1 5,9 3 0,73 18,8 6,4 5,7 4 0,80 17,5 6,8 7,4 5 0,67 18,4 4,7 4,5 6 0,68 19,0 5,4 5,6 7 0,76 20,8 6,6 6,1 8 0,77 15,5 8,3 8,1 9 0,82 18,4 3,6 4,0 10 0,74 15,5 5,9 5,6 11 0,92 16,7 5,3 5,8 12 0,95 14,7 7,7 8,4 13 0,73 15,2 4,1 3,9

9 ,76 17,4 5,1 5,7 15 0,86 14,5 5,4 5,5 16 0,95 13,7 6,3 7,9 17 0,80 16,1 5,1 6,0 18 0,81 18,2 5,9 5,4 ciąg dalszy tabeli Częściową regresję metodą najmniejszych kwadratów wykonano bazując na wyżej podanych wielkościach w celu znalezienia współzależności między otrzymanymi wartościami podanymi w tabeli 2 i parametrami z tabeli 1. Otrzymane współczynniki regresji dla tych współzależności zostały podane w poniższej tabeli 3. Współczynnik regresji o idealnej współzależności równa się 1. Tabela 3 Parametr Znaczące zmienne R = współczynnikowi regresji IB MI, Mm, Mm x MI 0,96911 TSW MI, Mm 0,85754 PV Mm, Ym 0,91957 Uwalnianie HCHO Mm, Ym 0,97565 Najwidoczniej jest możliwe przewidywanie wartości parametrów produktów zawierających włókna celulozowe wychodząc z relacji między substancjami dodawanymi podczas wytwarzania. Jak może to ocenić co najmniej fachowiec, oznacza to wyraźnie, że niniejszy sposób można stosować do regulacji procesu wytwarzania produktu zawierającego włókna celulozowe z surowca zawierającego włókna celulozowe, podczas którego to procesu dodaje się różne substancje, spośród których co najmniej dwie wpływają znacząco na tę samą właściwość wymienionego produktu w zgodności z relacją między wymienionymi substancjami.

10 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko

Naturalnie EGGER. Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER. www.egger.com/srodowisko Naturalnie EGGER Zrównoważone budownictwo i zdrowy styl życia z materiałami drewnopochodnymi EGGER www.egger.com/srodowisko Drewno jest zbyt cenne, aby je po prostu wyrzucać! Fritz Egger senior (1922 1982)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176439 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176439 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176439 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307253 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1995 (51) IntCl6: A23L 1/317 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2006 Opracował zespół w składzie: Przewodniczący Andrzej Pyrża,

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE SŁAWOMIR KOCH ŚRODOWISKO PROGRAMOWE OPTYMALNEGO PROJEKTOWANIA WOLNOSTOJĄCEGO SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO COMPUTER AIDED

Bardziej szczegółowo

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Informacje techniczne Zarządzanie jakością... s. 318 Certyfikaty... s. 320 Kontrola nad przyrządami pomiarowymi... s. 321 System łatwej kalibracji... s. 324

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Maj 2008 Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu REACH INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące systemu REACH, wyjaśniające wynikające

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej

Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej Zielone zamówienia publiczne Kryteria z zakresu infrastruktury Polityka regionalna i miejska Czerwiec 2013 E-mail: regio-publication@ec.europa.eu Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Dr inż. W. Jankowski Ćwiczenie 5 v. 2.0 1. Wprowadzenie. Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944r.

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.04.06 064223.9 (97)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów Podręcznik użytkownika Podsumowanie: Dokument jest podręcznikiem przygotowanym przez Międzynarodową Agencję ISTC, który wyjaśnia zastosowanie standardu

Bardziej szczegółowo