WIELKIE PO ARY W LASACH WSCHODNIEJ SYBERII I ICH WP YW NA PROCES TWORZENIA SIÊ LOKALNYCH CHMUR BURZOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKIE PO ARY W LASACH WSCHODNIEJ SYBERII I ICH WP YW NA PROCES TWORZENIA SIÊ LOKALNYCH CHMUR BURZOWYCH"

Transkrypt

1 LEŒNE PRACE BADAWCZE, 2005, 4: Evgenij I. PONOMAREV 1, Valerij A. IVANOV 2, Viaèeslav A. BYÈKOV 1 WIELKIE PO ARY W LASACH WSCHODNIEJ SYBERII I ICH WP YW NA PROCES TWORZENIA SIÊ LOKALNYCH CHMUR BURZOWYCH LARGE-AREA FOREST FIRES IN THE EASTERN SIBERIA AND THEIR INFLUENCE ON PROCESS OF LOCAL STORM CLOUDS FORMATION Abstract. In this paper, analysis of fire regimes in forest of Krasnoyarskiy kray (Eastern Siberia) is presented. Spatio-temporal superposition of large forest wildfires and lightning data were analyzed. Question of fire cloud forming due to large forest fires was considered. And positive feedback in the system of large wildfire lightning forest fire was discussed. Key words: Forest wildfire, lightning, fire cloud, geographical informative system (GIS). 1 Institut lesa im. V.N. Sukaèeva SO RAN, , Krasnojarsk, Akademgorodok, tel.: (3912) , 2 Sibirskij gosudarstvennyj technologièeskij universitet, , Krasnojarsk, pr. Mira, 82.

2 20 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov WSTÊP Wielkie po ary lasu wywo³uj¹ negatywne skutki w biogeocenozach leœnych, powoduj¹ znacz¹ce straty ekonomiczne, a tak e oddzia³uj¹ na procesy zachodz¹ce w atmosferze. Do atmosfery emitowane s¹ przede wszystkim produkty spalania (gazy i aerozole). Na podstawie wyników pomiarów eksperymentalnych oceniono, e œrednia koncentracja emisji po arowych mo e 1000-krotnie przewy szaæ œredni¹ koncentracjê aerozoli w czystej atmosferze (Kucenogij i in. 2003). Nad terytorium objêtym po arem powstaje potê na konwekcyjna kolumna dymów (tzw. tren), która mo e wznosiæ siê na wysokoœæ 3 5 km, sprzyjaj¹c tworzeniu siê ob³oku po arowego, w którym zachodz¹ wy³adowania atmosferyczne. Zjawisko tworzenia siê ob³oku po arowego opisali m.in. Latham i in. 1991, 2001, Lyons i in. 1998, Vonnegut i Orvill 1998, Vonnegut i in Analizuj¹c te informacje mo na przypuszczaæ, e czêste w Syberii Wschodniej wielkoobszarowe po ary lasu w pewnych warunkach wywo³uj¹ silny efekt zale noœci zwrotnej, tzn. powstaj¹cy w wyniku po aru lasu ob³ok po arowy, bêd¹cy Ÿród³em wy³adowañ atmosferycznych, staje siê przyczyn¹ kolejnych zapaleñ w lasach. W pracy podjêto analizê wp³ywu wielkoobszarowych po arów leœnych na proces powstawania burz wewn¹trzmasowych (wewn¹trz jednorodnej masy powietrza) i wy³adowañ atmosferycznych. OPIS TERENU BADAÑ Terenem badañ by³ obszar œrodkowego biegu rzeki Angara (pó³nocnowschodni rejon Okrêgu Krasnojarskiego), na pó³nocy ograniczony wododzia³em miêdzy rzekami Podkamenn¹ Tungusk¹ i Angar¹, na po³udniu odnogami gór Wschodniego Sajanu, na zachodzie Jenisejskim pasmem górskim, a na wschodzie górami Przybajkala. Sezon po arowy zaczyna siê tu w drugiej dekadzie maja i trwa do wrzeœnia. W tym okresie dominuje cyrkulacja powietrza charakterystyczna dla cyklonów, które nadchodz¹ z po³udnia i po³udniowego zachodu. Jednak w czerwcu i lipcu przewa aj¹ antycyklony, którym towarzysz¹ susze, bêd¹ce efektem nap³ywu suchego powietrza z Mongolii i pó³nocnowschodnich Chin. W rejonach zachodnich jest nieco wy sza wilgotnoœæ dziêki po³udnikowemu po³o eniu Jenisejskiego pasma górskiego. Z zachodu na wschód wzrastaj¹ wskaÿniki klimatu kontynentalnego (Lapšin i in. 1971). Stacja meteorologiczna znajduje siê w osadzie Boguèany administracyjnym centrum rejonu. Powtarzaj¹ce siê corocznie wielkopowierzchniowe po ary lasu to jedna z osobliwoœci Syberii Wschodniej. Po ary te mog¹ obejmowaæ swym zasiêgiem dziesi¹tki tysiêcy hektarów lasu. W 2003 r., w wyniku zdalnego monitorowania na terytorium Okrêgu Krasnojarskiego (Wschodnia Syberia) odnotowano 23 wielko-

3 Wielkie po ary w lasach wschodniej Syberii i ich wp³yw na tworzenie siê chmur burzowych 21 Ogólna powierzchnia Tota l a re a ( ha ) 12 Liczba po arów lasu Number of forest fires Liczba po arów Number of fire s Powierzchnia po arów Area of fires ,8 7 4,0 3 7, ,29 1, ,6 9 4,1 1 8,3 3 7, Rok Ye a r Ryc. 1. Liczba i powierzchnia po arów lasu na terytorium Okrêgu Krasnojarskiego w latach (dane z monitoringu satelitarnego) Fig. 1. Number and area of forest fires in Krasnoyarskiy kray in (satellite monitoring data) obszarowe po ary lasu (powierzchnia ka dego z nich przewy sza³a 3000 ha), a w 2004 r. 18 (ryc. 1). OCENA RÓDE DANYCH W pracy porównano przestrzenno-czasowy rozk³ad wy³adowañ atmosferycznych i wielkoobszarowych po arów lasu odnotowanych w 2003 r. Bazê danych o wielkoobszarowych po arach lasu uzyskano z Instytutu Lasu Syberyjskiego Oddzia³u Rosyjskiej Akademii Nauk (Krasnojarsk) na podstawie zdjêæ uzyskanych z satelitów serii NOAA/AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration Polar Operational Environmental Satellites/Advanced Very High Resolution Radiometer). Dane o po arach leœnych i b³yskawicach na terytorium Okrêgu Krasnojarskiego s¹ przedstawiane jako warstwy informacyjne systemu geoinformacji (GIS) monitoringu po arów lasu. Obecnie dostêpna jest statystyka tych po arów dla ca³ego terytorium azjatyckiej czêœci Rosji z lat Wczeœniej zweryfikowano mo liwoœci wykrywaj¹ce radiometru AVHRR porównuj¹c je z rezultatami doœwiadczeñ podsatelitarnych. Okaza³o siê, e prawdopodobieñstwo wykrycia po arów o powierzchni wiêkszej od 50 ha wynosi

4 22 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov wiêcej ni 80% w warunkach bezchmurnych, choæ przy zadymionej atmosferze. Po ary mniejsze od 50 ha wykrywane s¹ z prawdopodobieñstwem mniejszym ni 45% (Sukhinin i in. 1999). Statystyka ma³owymiarowych ognisk spalania zosta³a wykonana przez lotnicz¹ s³u bê ochrony przeciwpo arowej lasów w Krasnojarsku (Avialesoochrana). Dane o przestrzenno-czasowym rozmieszczeniu wy³adowañ atmosferycznych s¹ dostêpne dziêki stworzonemu w 1997 r. Systemowi Rejestracji Wy³adowañ Atmosferycznych (SRWA), którego jedno z centrów znajduje siê w Krasnojarsku. Analiza danych statystycznych z lat wykaza³a, e b³¹d przy okreœlaniu miejsca ponownych wy³adowañ atmosferycznych wynosi 1 20 km, co jest wystarczaj¹ce na potrzeby lotniczej s³u by ochrony przeciwpo arowej lasu. WYNIKI Na terytorium badanego rejonu najczêœciej zdarzaj¹ siê ekstremalne okresy po arowe. Dynamikê zagro enia po arowego w rejonie stacji meteorologicznej Boguèany przedstawiono na rycinie 2. Na tym terytorium, z powodu jego w³aœciwoœci klimatycznych i rozleg³oœci wystêpuj¹cych tu kompleksów leœnych, najwy sza, pi¹ta klasa zagro enia po arowego wystêpuje, gdy wskaÿnik zagro enia po arowego (PV 1) okreœlony na podstawie wilgotnoœci œció³ki leœnej i pod³o a przekracza 3500 jednostek (Vonskij i in. 1975; Ponomarev 2003). Wartoœæ ta by³a przekraczana tak e wczeœniej, w latach 1993, 1996 i 2003 (ryc. 2). W analizowanym roku 2003 wskaÿnik zagro enia po arowego przewy sza³ wartoœæ PV Miesi¹c Month IV VI VIII Ryc. 2. Dynamika zagro enia po arowego w latach (dane stacji meteorologicznej Boguèany, Okrêg Krasnojarski) Fig. 2. Forest fire risk dynamics in (data of Boguèany meteo station, Krasnoyarskiy kray)

5 Wielkie po ary w lasach wschodniej Syberii i ich wp³yw na tworzenie siê chmur burzowych jednostek w okresie od 1 czerwca do 12 lipca, natomiast w okresie od 29 lipca do 10 sierpnia osi¹gn¹³ maksimum okresowe 5232 jednostek (w dniu 3 sierpnia). W dniach 2 6 sierpnia 2003 r., za pomoc¹ systemu monitoringu satelitarnego, odnotowano dwa wielkie po ary lasu, rozprzestrzeniaj¹ce siê z du ¹ intensywnoœci¹ (ryc. 3), którym towarzyszy³o powstanie ob³oków dymu (ryc. 4). Na podstawie obróbki serii zdjêæ z satelitów NOAA odtworzono dynamikê powierzchni spalania p³omieniowego podczas obserwowanych po arów (ryc. 5). W przypadku po aru nr 1 powierzchnia spalania p³omieniowego w szczytowym momencie jego rozwoju wynosi³a 7376 ha, natomiast w tym samym czasie powierzchnia spalania p³omieniowe po aru nr 2 wynosi³a 2254 ha. Oba po ary przebiega³y w podobnych warunkach geofizycznych, leœno-typologicznych i meteorologicznych. Jednak e odnotowano istotne ró nice w powierzchni spalania p³omieniowego, co prze³o y³o siê na iloœæ produktów spalania wydzielonych do atmosfery i moc cieplnego pr¹du konwekcyjnego. Ryc. 3. Ob³ok po arowy, zdjêcie z satelity NOAA 16, r. Fig. 3. Fire cloud, NOAA-16 satellite photo, Aug 3, Po ar lasu nr 1 rz. Angara Boguèany Ob³ok po arowy Po ar lasu nr 2 Ryc. 4. Ob³oku dymu nad po arem z dnia r. (fot. D. A. Selin, Arch. Lotniczej S³u by Ochrony Lasów w Krasnojarsku) Fig. 4. Fire cloud over burning area, Aug 3, 2003 (phot. D. A. Selin, Air-Service of Forests Protection in Krasnoyarsk)

6 24 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov Iloœæ wydzielaj¹cych siê produktów spalania mo na przedstawiæ w postaci funkcji: M = f(m LMP, η, PV 1,V LMP ), gdzie: M ogólna masa substancji wydzielaj¹cych siê do atmosfery, jako produktów spalania, wspó³czynnik niedopalenia (nieca³kowitego spalenia), PV 1 wspó³czynnik zagro enia po arowego, okreœlony na podstawie warunków meteorologicznych, M LMP iloœæ spalonego leœnego materia³u palnego (LMP). Szybkoœæ rozprzestrzeniania siê, intensywnoœæ oraz inne charakterystyki po- aru w du ym stopniu zale ¹ od w³aœciwoœci materia³ów palnych, ich iloœci, struktury, wilgotnoœci i sk³adu chemicznego (Valendik i in. 2000). Zbiór tych parametrów oznaczono jako V LMP. Ró nica powierzchni p³omieniowego spalania po aru nr 1 i 2wynika z ró nej struktury i ró nego zapasu leœnego materia³u palnego (LMP) na obszarach nimi objêtych. Po ar nr 1 powsta³ na po arzysku z 1996 r., z wywrotami drzew po po arze na czêœci powierzchni, co wp³ynê³o na wysokie obci¹ enie ogniowe, wyra one mas¹ materia³u palnego na 1 ha (do 120 t/ha), a w nastêpstwie na szybkoœæ rozprzestrzeniania siê ognia i intensywnoœæ spalania. Powierzchnia spalania p³omieniowego w dniach 2 3 sierpnia zwiêkszy³a siê ponad 2-krotnie (ryc. 5). Po ar nr 2 rozprzestrzenia³ siê na terenie, przez który ogieñ przeszed³ dwa razy: w roku 1996 i 2002, dlatego mniejszy by³ tu zapas leœnych materia³ów palnych (obci¹ enie ogniowe wynosi³o ok. 10 t/ha), a w konsekwencji mniejsza Powierzchnia spalania p³omieniowego Burning area (1000 ha) po arlasunr1 forest fire No 1 po arlasunr2 forest fire No Ryc. 5. Dynamika zmian powierzchni spalania podczas po aru nr 1i2 Fig. 5. Dynamics of burning area changes during forest fire no 1 and no 2 existences

7 Wielkie po ary w lasach wschodniej Syberii i ich wp³yw na tworzenie siê chmur burzowych 25 intensywnoœæ spalania ni w przypadku po aru nr 1. Zdaniem autorów w³aœnie te czynniki mia³y decyduj¹cy wp³yw na formowanie siê ob³oku po arowego. MECHANIZM TWORZENIA SIÊ OB OKU PO AROWEGO Burze nieod³¹cznie s¹ zwi¹zane z rozwojem potê nych k³êbiasto-deszczowych chmur, w których mog¹ zachodziæ procesy wy³adowañ elektrycznych w postaci b³yskawic w chmurach, miêdzy chmurami, a tak e miêdzy chmurami i Ziemi¹ (Kravèenko 1982). Czasami burzom nie towarzysz¹ opady atmosferyczne wtedy s¹ one najbardziej niebezpieczne, gdy wy³adowania atmosferyczne mog¹ staæ siê przyczyn¹ po arów leœnych. Do powstawania chmur burzowych konieczna jest obecnoœæ wilgotnych i ciep³ych mas zmiennego powietrza. Z nich przy ich wznoszeniu siê do góry mog¹ tworzyæ siê potê ne chmury burzowe (Kravèenko 1982, Roll 1965, Puzdreèenko 1978). Przy nierównomiernym nagrzewaniu siê przyziemnej warstwy powietrza od podœcielaj¹cej powierzchni, prawdopodobne jest formowanie siê chmur konwekcyjnych i mo liwe s¹ burze wewn¹trzmasowe lub cieplne. Zdaniem autorów w³aœnie taki by³ mechanizm formowania siê ob³oku po arowego zaobserwowanego nad po arem nr 1 (ryc. 3, 4). Dla utworzenia siê ka dej chmury konieczne jest spe³nienie dwóch podstawowych warunków: w atmosferze musi byæ nadmiar pary wodnej, swobodnie docieraj¹cej do formuj¹cego siê ob³oku, oraz musz¹ byæ obecne j¹dra kondensacji. Rolê takich j¹der mog¹ pe³niæ: py³, cz¹steczki powsta³e wskutek erozji pokrywy gleby, soli, a tak e produkty spalania (Kirjuchin i Krasnikov 1963). Iloœæ pary wodnej powsta³ej w trakcie po arów zale y od warunków pogodowych (tab. 1). Z danych lieraturowych wynika, e zapasy wody chmur k³êbiasto-deszczowych siêgaj¹ ton (Šmeter 1972). Analizuj¹c dane tabeli 1 mo na zauwa yæ, e wraz ze wzrostem klasy zagro enia po arowego (KZP) roœnie stopieñ wypalenia LMP (do 74%), a iloœæ wydzielaj¹cej siê wody siêga od 5,6 do 15,6 t/ha. A zatem iloœæ wody nieodzownej do utworzenia siê ob³oku po arowego Tabela 1. Iloœæ wody wytworzonej w wyniku spalania naziemnych leœnych materia³ów palnych (LMP) w trakcie po arów eksperymentalnych Table 1. Quantity of water formed as consequence of forest fuel burning during experimental fires Klasa zagro enia po arowego Fire risk class Obci¹ enie ogniowe (zapas LMP) Forest fuel Spalona czêœæ zapasu Share of burned biomass H 2 O t/ha % t/ha 2 41,0 26,1 5,6 3 62,0 21,7 6,2 4 64,0 29,2 6,4 5 41,0 74,1 15,6

8 26 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov Boguèany Boguèany Krasnoyarskiy kray Krasnoyarsk Po ar lasu forest fire wy³adowania atmosferyczne lightning Ryc. 6. Rozmieszczenie po arów i wy³adowañ atmosferycznych 2-7 sierpnia 2003 r.: 1 i 2- centra po arów, ó³tym kolorem zaznaczono b³yskawice odnotowane 3 sierpnia 2003 r. Fig. 6. Location of fire areas (1 and 2) and lightnings in Aug 2-7, 2003 (lightnings recorded in Aug 3, 2003 are in yellow) wydziela siê w trakcie po aru o powierzchni spalania p³omieniowego powy ej 1000 ha. Powierzchnia spalania p³omieniowego po aru nr 1 w dniu r. wynosi³a 7376 ha, a po aru nr 2 w dniu r ha. W tym samym czasie elementarny sk³ad j¹der kondensacji w ob³oku burzowym zrówna³ siê z elementarnym sk³adem aerozoli wyemitowanych w wyniku oddzia³ywania po aru w postaci ob³oku dymu (Kucenogij i in. 2003, Tlisov 2002). Na skutek po aru nr 1 (ryc. 3, 4) uformowa³ siê ob³ok po arowy o rozmiarach poziomych 82,5 40,4 km i wysokoœci od 3 do 5 km, a w wyniku tej znacznej wysokoœci, temperatura ob³oku by³a bardzo zró nicowana. W tym samym czasie temperatura t³a ob³oku wynosi³a -7 C, minimalna -36 C, a maksymalna C. Odrêbnie przeanalizowano zwi¹zek przestrzenno-czasowy po arów leœnych i naziemnych wy³adowañ atmosferycznych zaobserwowanych r.(ryc. 6). Zwraca uwagê fakt, e wszystkie spoœród 12 wy³adowañ atmosferycznych odnotowanych r. zosta³y zlokalizowane w strefie oddzia³ywania po aru nr 1, pod powierzchni¹ utworzonego ob³oku po arowego. Przy tym aktywnoœæ burzowa tego dnia nie zaistnia³a w tym rejonie z powodu frontu atmosferycznego. Porównanie czasowych i przestrzennych koordynat naziemnych wy³adowañ atmosferycznych i oddzia³uj¹cego po aru lasu pozwala przypuszczaæ, e wy³adowania zosta³y spowodowane przez ob³ok po arowy. Wed³ug danych Lotniczej S³u by Ochrony Lasów w Krasnojarsku, w okresie od 6 do 23 sierpnia na obszarze przylegaj¹cym do po aru nr 1 odnotowano 5 ma³o-

9 Wielkie po ary w lasach wschodniej Syberii i ich wp³yw na tworzenie siê chmur burzowych 27 powierzchniowych (do 59 ha) po arów lasu. Wszystkie one by³y zgrupowane w promieniu 16 km od centrum ob³oku po arowego, przy tym jeden z nich znajdowa³ siê bezpoœrednio w granicach tego ob³oku. To wyraÿnie ilustruje istnienie zale noœci zwrotnej w ³añcuchu: wielki po ar naziemne wy³adowania atmosferyczne nowe po ary lasu. PODSUMOWANIE Na podstawie przestrzenno-czasowego po³¹czenia danych o wielkich po- arach lasu i wy³adowaniach atmosferycznych potwierdzono fakt mo liwoœci tworzenia siê ob³oku po arowego inicjuj¹cego naziemne wy³adowania burzowe. A zatem wielkoopowierzchniowe po ary lasu mog¹ byæ przyczyn¹ powstawania kolejnych po arów w wyniku zale noœci zwrotnej: wielki po ar lasu naziemne wy³adowania atmosferyczne nowe po ary leœne. Praca zosta³a z³o ona r. i przyjêta przez Komitet Redakcyjny r. Praca wykonana zosta³a przy finansowym wsparciu Krasnojarskiego Krajowego Funduszu Nauki (grant Nr 14 G 149) i Naukowo Oœwiatowego Centrum Jenisej (REC-002). t³um. B.U LITERATURA Chromov S.P., Mamontova L.I. 1974: Meteorologièeskij slovar. Gidrometeoizdat, Leningrad, ss Kirjuchin B.V., Krasikov P.N Do d i sneg po vole èeloveka. Leningrad, ss Kravèenko I.V. 1982: Letèiku o meteorologii. Voenizdat, Moskva, ss Kucenogij K.P., Samsonov Ju.N., Èurkina T.V., Ivanov A.V., Ivanov V.A. 2003: Soder anie mikroelementov v aerozol noj emissii pri po arach v boreal nych lesach. Optika atmosfery i okeana, 16, 5-6: Lapšin E.I., Gorbaèev V.N., Chramov A.A. 1971: Rastitel nost i poèvy Enisejskogo krja a (ju naja èast ). Rastitel nost pravobere ja Eniseja. Nauka, Novosibirsk: 21 66; Latham D., Williams E. 2001: Lightning and forest fires [W:] Forest Fires. Behaviour and Ecological Effects (eds. E. A. Johnson, K. Miyanishi). Academic Press, San Diego: Latham D.J. 1991: Lightning flashes from a prescribed fire induced cloud. J. Geophys. Res., 96, Lyons W.A., Nelson T.E., Williams E.R., Cramer J.A., Turner T.R.1998: Enhanced positive cloud-toground lightning in thunderstorms ingesting smoke from fires. Science, 282:

10 28 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov Ponomarev E.I. 2003: Technologia sporz¹dzania codziennych ocen zagro enia po arowego z wykorzystaniem satelitarnej teledetekcji w Regionie Krasnojarskim (Wschodnia Syberia, Rosja) [Technology of daily weather fire danger estimating by means of satellite remote sensing in Krasnoyarsk Region (Russia)]. Pr. Inst. Bad. Leœ., 4 (960): Puzdreèenko V.D. 1978: Dymovye šlejfy i osobennosti ich razvitija. [W:] Lesnye po ary i bor ba s nimi. Leningrad: Roll H.U. 1965: Physics of the marine atmosphere. Academic Press, N.Y. London. Sukhinin A.I., Kashkin V.B., Ponomarev E.I. 1999: Monitoring Forest Fire in Eastern Siberia from Space. Proceeding of SPIE, 3983: Šmeter S.M. 1972: Fizika konvektivnych oblakov. Gidrometeoizdat, Leningrad, ss Tlisov M.I. 2002: Fizièeskie charakteristiki grada i mechanizm ego obrazovanija, Gidrometeoizdat, Sankt Peterburg, ss Valendik E.N., Vekšin V. H., Verhovec S. V., Zabelin A. I., Ivanova G.A., Kisiljanov E. K Upravljaemyj ogon na vyrubkach v temnochvojnych lesach. Novosibirsk, ss Vonnegut B., Orvill R. 1988: Evidence of lightning associated with the Yellowstone Park forest fire (abstract) EOS Trans, AGU 69: Vonnegut B., Latham D.J., Moore C.B. and Hunyady S.J. 1995: An explanation for anomalous lightning from forest fire clouds. J. Geophys. Res., 100: Vonskij S.M., danko V.A., Korbut V.I., Semenov M.M., Tetjuševa L.V., Zavgorodnjaja L.S. 1975: Sostavlenie i primenenie mestnych škal po arnoj opasnosti v lesu. LenNIILCh, Leningrad, ss. 57.

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

3.3.3 Py³ PM10. Tabela 3.3.3.1 Py³ PM10 - stê enia œrednioroczne i œredniookresowe

3.3.3 Py³ PM10. Tabela 3.3.3.1 Py³ PM10 - stê enia œrednioroczne i œredniookresowe Wyniki pomiarów z sieci ARMAAG Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.3.3 Py³ PM10 Py³ PM10 mierzony by³ w stacjach ARMAAG dwiema metodami: metod¹ radiometryczn¹ analizatorem firmy Eberline i metod¹ wagow¹, py³omierzem

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu Chmury Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu Chmury piętra wysokiego Ich nazwy zaczynają się na Cirr- 1) Cirrus 2) Cirrostratus 3) Cirrocumulus Chmury piętra wysokiego Znajdują

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Wentylacja Pożarowa Oddymianie

Wentylacja Pożarowa Oddymianie Nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicnzych wydana została nowa pozycja dedykowana dla studentów i osób zajmujących się systemami wentylacji ppoż "Wentylacja Pożarowa Oddymianie" autorstwa Bogdana Mizielińskiego

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW InŜynieria Rolnicza 11/2006 Stanisław Kokoszka, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014

STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2014 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Przedmioty opodatkowania Stawka podatku OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI: a) mieszkalnych 0,49 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej b) związanych

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko).............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego I GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół podstawowych test

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ WYSTĘPOWANIA BURZ W SZCZECINIE, ŁODZI, KRAKOWIE I NA KASPROWYM WIERCHU W LATAm

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ WYSTĘPOWANIA BURZ W SZCZECINIE, ŁODZI, KRAKOWIE I NA KASPROWYM WIERCHU W LATAm ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Zuzanna Bielec WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ WYSTĘPOWANIA BURZ W SZCZECINIE, ŁODZI, KRAKOWIE I NA KASPROWYM WIERCHU W LATAm 1954-1993 LONG-TERM VARIABILITY

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności Załącznik nr 2 Zasady przyznawania autoryzacji dla zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących oraz autoryzacji receptury produktów pośrednich 1. Autoryzację w ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 223. Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Luty 2004 Bożena Kłos Raport Nr 223 W niniejszym

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH

OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH OCHRONA DRZEW NA TERENACH INWESTYCYJNYCH Teren budowy jest miejscem, gdzie występują liczne zagrożenia dla żywotności i stanu sanitarnego drzew i krzewów w postaci bezpośrednich uszkodzeń mechanicznych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. Ecolabel Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel (w postaci kwiatka) jest głównym oficjalnym europejskim oznaczeniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyŝsze normy środowiskowe PCBC S.A. 1 DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Opady atmosferyczne O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Pojęcia Opad atmosferyczny- produkt kondensacji pary wodnej, wypadający z chmur pod wpływem siły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo