WIELKIE PO ARY W LASACH WSCHODNIEJ SYBERII I ICH WP YW NA PROCES TWORZENIA SIÊ LOKALNYCH CHMUR BURZOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKIE PO ARY W LASACH WSCHODNIEJ SYBERII I ICH WP YW NA PROCES TWORZENIA SIÊ LOKALNYCH CHMUR BURZOWYCH"

Transkrypt

1 LEŒNE PRACE BADAWCZE, 2005, 4: Evgenij I. PONOMAREV 1, Valerij A. IVANOV 2, Viaèeslav A. BYÈKOV 1 WIELKIE PO ARY W LASACH WSCHODNIEJ SYBERII I ICH WP YW NA PROCES TWORZENIA SIÊ LOKALNYCH CHMUR BURZOWYCH LARGE-AREA FOREST FIRES IN THE EASTERN SIBERIA AND THEIR INFLUENCE ON PROCESS OF LOCAL STORM CLOUDS FORMATION Abstract. In this paper, analysis of fire regimes in forest of Krasnoyarskiy kray (Eastern Siberia) is presented. Spatio-temporal superposition of large forest wildfires and lightning data were analyzed. Question of fire cloud forming due to large forest fires was considered. And positive feedback in the system of large wildfire lightning forest fire was discussed. Key words: Forest wildfire, lightning, fire cloud, geographical informative system (GIS). 1 Institut lesa im. V.N. Sukaèeva SO RAN, , Krasnojarsk, Akademgorodok, tel.: (3912) , 2 Sibirskij gosudarstvennyj technologièeskij universitet, , Krasnojarsk, pr. Mira, 82.

2 20 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov WSTÊP Wielkie po ary lasu wywo³uj¹ negatywne skutki w biogeocenozach leœnych, powoduj¹ znacz¹ce straty ekonomiczne, a tak e oddzia³uj¹ na procesy zachodz¹ce w atmosferze. Do atmosfery emitowane s¹ przede wszystkim produkty spalania (gazy i aerozole). Na podstawie wyników pomiarów eksperymentalnych oceniono, e œrednia koncentracja emisji po arowych mo e 1000-krotnie przewy szaæ œredni¹ koncentracjê aerozoli w czystej atmosferze (Kucenogij i in. 2003). Nad terytorium objêtym po arem powstaje potê na konwekcyjna kolumna dymów (tzw. tren), która mo e wznosiæ siê na wysokoœæ 3 5 km, sprzyjaj¹c tworzeniu siê ob³oku po arowego, w którym zachodz¹ wy³adowania atmosferyczne. Zjawisko tworzenia siê ob³oku po arowego opisali m.in. Latham i in. 1991, 2001, Lyons i in. 1998, Vonnegut i Orvill 1998, Vonnegut i in Analizuj¹c te informacje mo na przypuszczaæ, e czêste w Syberii Wschodniej wielkoobszarowe po ary lasu w pewnych warunkach wywo³uj¹ silny efekt zale noœci zwrotnej, tzn. powstaj¹cy w wyniku po aru lasu ob³ok po arowy, bêd¹cy Ÿród³em wy³adowañ atmosferycznych, staje siê przyczyn¹ kolejnych zapaleñ w lasach. W pracy podjêto analizê wp³ywu wielkoobszarowych po arów leœnych na proces powstawania burz wewn¹trzmasowych (wewn¹trz jednorodnej masy powietrza) i wy³adowañ atmosferycznych. OPIS TERENU BADAÑ Terenem badañ by³ obszar œrodkowego biegu rzeki Angara (pó³nocnowschodni rejon Okrêgu Krasnojarskiego), na pó³nocy ograniczony wododzia³em miêdzy rzekami Podkamenn¹ Tungusk¹ i Angar¹, na po³udniu odnogami gór Wschodniego Sajanu, na zachodzie Jenisejskim pasmem górskim, a na wschodzie górami Przybajkala. Sezon po arowy zaczyna siê tu w drugiej dekadzie maja i trwa do wrzeœnia. W tym okresie dominuje cyrkulacja powietrza charakterystyczna dla cyklonów, które nadchodz¹ z po³udnia i po³udniowego zachodu. Jednak w czerwcu i lipcu przewa aj¹ antycyklony, którym towarzysz¹ susze, bêd¹ce efektem nap³ywu suchego powietrza z Mongolii i pó³nocnowschodnich Chin. W rejonach zachodnich jest nieco wy sza wilgotnoœæ dziêki po³udnikowemu po³o eniu Jenisejskiego pasma górskiego. Z zachodu na wschód wzrastaj¹ wskaÿniki klimatu kontynentalnego (Lapšin i in. 1971). Stacja meteorologiczna znajduje siê w osadzie Boguèany administracyjnym centrum rejonu. Powtarzaj¹ce siê corocznie wielkopowierzchniowe po ary lasu to jedna z osobliwoœci Syberii Wschodniej. Po ary te mog¹ obejmowaæ swym zasiêgiem dziesi¹tki tysiêcy hektarów lasu. W 2003 r., w wyniku zdalnego monitorowania na terytorium Okrêgu Krasnojarskiego (Wschodnia Syberia) odnotowano 23 wielko-

3 Wielkie po ary w lasach wschodniej Syberii i ich wp³yw na tworzenie siê chmur burzowych 21 Ogólna powierzchnia Tota l a re a ( ha ) 12 Liczba po arów lasu Number of forest fires Liczba po arów Number of fire s Powierzchnia po arów Area of fires ,8 7 4,0 3 7, ,29 1, ,6 9 4,1 1 8,3 3 7, Rok Ye a r Ryc. 1. Liczba i powierzchnia po arów lasu na terytorium Okrêgu Krasnojarskiego w latach (dane z monitoringu satelitarnego) Fig. 1. Number and area of forest fires in Krasnoyarskiy kray in (satellite monitoring data) obszarowe po ary lasu (powierzchnia ka dego z nich przewy sza³a 3000 ha), a w 2004 r. 18 (ryc. 1). OCENA RÓDE DANYCH W pracy porównano przestrzenno-czasowy rozk³ad wy³adowañ atmosferycznych i wielkoobszarowych po arów lasu odnotowanych w 2003 r. Bazê danych o wielkoobszarowych po arach lasu uzyskano z Instytutu Lasu Syberyjskiego Oddzia³u Rosyjskiej Akademii Nauk (Krasnojarsk) na podstawie zdjêæ uzyskanych z satelitów serii NOAA/AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration Polar Operational Environmental Satellites/Advanced Very High Resolution Radiometer). Dane o po arach leœnych i b³yskawicach na terytorium Okrêgu Krasnojarskiego s¹ przedstawiane jako warstwy informacyjne systemu geoinformacji (GIS) monitoringu po arów lasu. Obecnie dostêpna jest statystyka tych po arów dla ca³ego terytorium azjatyckiej czêœci Rosji z lat Wczeœniej zweryfikowano mo liwoœci wykrywaj¹ce radiometru AVHRR porównuj¹c je z rezultatami doœwiadczeñ podsatelitarnych. Okaza³o siê, e prawdopodobieñstwo wykrycia po arów o powierzchni wiêkszej od 50 ha wynosi

4 22 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov wiêcej ni 80% w warunkach bezchmurnych, choæ przy zadymionej atmosferze. Po ary mniejsze od 50 ha wykrywane s¹ z prawdopodobieñstwem mniejszym ni 45% (Sukhinin i in. 1999). Statystyka ma³owymiarowych ognisk spalania zosta³a wykonana przez lotnicz¹ s³u bê ochrony przeciwpo arowej lasów w Krasnojarsku (Avialesoochrana). Dane o przestrzenno-czasowym rozmieszczeniu wy³adowañ atmosferycznych s¹ dostêpne dziêki stworzonemu w 1997 r. Systemowi Rejestracji Wy³adowañ Atmosferycznych (SRWA), którego jedno z centrów znajduje siê w Krasnojarsku. Analiza danych statystycznych z lat wykaza³a, e b³¹d przy okreœlaniu miejsca ponownych wy³adowañ atmosferycznych wynosi 1 20 km, co jest wystarczaj¹ce na potrzeby lotniczej s³u by ochrony przeciwpo arowej lasu. WYNIKI Na terytorium badanego rejonu najczêœciej zdarzaj¹ siê ekstremalne okresy po arowe. Dynamikê zagro enia po arowego w rejonie stacji meteorologicznej Boguèany przedstawiono na rycinie 2. Na tym terytorium, z powodu jego w³aœciwoœci klimatycznych i rozleg³oœci wystêpuj¹cych tu kompleksów leœnych, najwy sza, pi¹ta klasa zagro enia po arowego wystêpuje, gdy wskaÿnik zagro enia po arowego (PV 1) okreœlony na podstawie wilgotnoœci œció³ki leœnej i pod³o a przekracza 3500 jednostek (Vonskij i in. 1975; Ponomarev 2003). Wartoœæ ta by³a przekraczana tak e wczeœniej, w latach 1993, 1996 i 2003 (ryc. 2). W analizowanym roku 2003 wskaÿnik zagro enia po arowego przewy sza³ wartoœæ PV Miesi¹c Month IV VI VIII Ryc. 2. Dynamika zagro enia po arowego w latach (dane stacji meteorologicznej Boguèany, Okrêg Krasnojarski) Fig. 2. Forest fire risk dynamics in (data of Boguèany meteo station, Krasnoyarskiy kray)

5 Wielkie po ary w lasach wschodniej Syberii i ich wp³yw na tworzenie siê chmur burzowych jednostek w okresie od 1 czerwca do 12 lipca, natomiast w okresie od 29 lipca do 10 sierpnia osi¹gn¹³ maksimum okresowe 5232 jednostek (w dniu 3 sierpnia). W dniach 2 6 sierpnia 2003 r., za pomoc¹ systemu monitoringu satelitarnego, odnotowano dwa wielkie po ary lasu, rozprzestrzeniaj¹ce siê z du ¹ intensywnoœci¹ (ryc. 3), którym towarzyszy³o powstanie ob³oków dymu (ryc. 4). Na podstawie obróbki serii zdjêæ z satelitów NOAA odtworzono dynamikê powierzchni spalania p³omieniowego podczas obserwowanych po arów (ryc. 5). W przypadku po aru nr 1 powierzchnia spalania p³omieniowego w szczytowym momencie jego rozwoju wynosi³a 7376 ha, natomiast w tym samym czasie powierzchnia spalania p³omieniowe po aru nr 2 wynosi³a 2254 ha. Oba po ary przebiega³y w podobnych warunkach geofizycznych, leœno-typologicznych i meteorologicznych. Jednak e odnotowano istotne ró nice w powierzchni spalania p³omieniowego, co prze³o y³o siê na iloœæ produktów spalania wydzielonych do atmosfery i moc cieplnego pr¹du konwekcyjnego. Ryc. 3. Ob³ok po arowy, zdjêcie z satelity NOAA 16, r. Fig. 3. Fire cloud, NOAA-16 satellite photo, Aug 3, Po ar lasu nr 1 rz. Angara Boguèany Ob³ok po arowy Po ar lasu nr 2 Ryc. 4. Ob³oku dymu nad po arem z dnia r. (fot. D. A. Selin, Arch. Lotniczej S³u by Ochrony Lasów w Krasnojarsku) Fig. 4. Fire cloud over burning area, Aug 3, 2003 (phot. D. A. Selin, Air-Service of Forests Protection in Krasnoyarsk)

6 24 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov Iloœæ wydzielaj¹cych siê produktów spalania mo na przedstawiæ w postaci funkcji: M = f(m LMP, η, PV 1,V LMP ), gdzie: M ogólna masa substancji wydzielaj¹cych siê do atmosfery, jako produktów spalania, wspó³czynnik niedopalenia (nieca³kowitego spalenia), PV 1 wspó³czynnik zagro enia po arowego, okreœlony na podstawie warunków meteorologicznych, M LMP iloœæ spalonego leœnego materia³u palnego (LMP). Szybkoœæ rozprzestrzeniania siê, intensywnoœæ oraz inne charakterystyki po- aru w du ym stopniu zale ¹ od w³aœciwoœci materia³ów palnych, ich iloœci, struktury, wilgotnoœci i sk³adu chemicznego (Valendik i in. 2000). Zbiór tych parametrów oznaczono jako V LMP. Ró nica powierzchni p³omieniowego spalania po aru nr 1 i 2wynika z ró nej struktury i ró nego zapasu leœnego materia³u palnego (LMP) na obszarach nimi objêtych. Po ar nr 1 powsta³ na po arzysku z 1996 r., z wywrotami drzew po po arze na czêœci powierzchni, co wp³ynê³o na wysokie obci¹ enie ogniowe, wyra one mas¹ materia³u palnego na 1 ha (do 120 t/ha), a w nastêpstwie na szybkoœæ rozprzestrzeniania siê ognia i intensywnoœæ spalania. Powierzchnia spalania p³omieniowego w dniach 2 3 sierpnia zwiêkszy³a siê ponad 2-krotnie (ryc. 5). Po ar nr 2 rozprzestrzenia³ siê na terenie, przez który ogieñ przeszed³ dwa razy: w roku 1996 i 2002, dlatego mniejszy by³ tu zapas leœnych materia³ów palnych (obci¹ enie ogniowe wynosi³o ok. 10 t/ha), a w konsekwencji mniejsza Powierzchnia spalania p³omieniowego Burning area (1000 ha) po arlasunr1 forest fire No 1 po arlasunr2 forest fire No Ryc. 5. Dynamika zmian powierzchni spalania podczas po aru nr 1i2 Fig. 5. Dynamics of burning area changes during forest fire no 1 and no 2 existences

7 Wielkie po ary w lasach wschodniej Syberii i ich wp³yw na tworzenie siê chmur burzowych 25 intensywnoœæ spalania ni w przypadku po aru nr 1. Zdaniem autorów w³aœnie te czynniki mia³y decyduj¹cy wp³yw na formowanie siê ob³oku po arowego. MECHANIZM TWORZENIA SIÊ OB OKU PO AROWEGO Burze nieod³¹cznie s¹ zwi¹zane z rozwojem potê nych k³êbiasto-deszczowych chmur, w których mog¹ zachodziæ procesy wy³adowañ elektrycznych w postaci b³yskawic w chmurach, miêdzy chmurami, a tak e miêdzy chmurami i Ziemi¹ (Kravèenko 1982). Czasami burzom nie towarzysz¹ opady atmosferyczne wtedy s¹ one najbardziej niebezpieczne, gdy wy³adowania atmosferyczne mog¹ staæ siê przyczyn¹ po arów leœnych. Do powstawania chmur burzowych konieczna jest obecnoœæ wilgotnych i ciep³ych mas zmiennego powietrza. Z nich przy ich wznoszeniu siê do góry mog¹ tworzyæ siê potê ne chmury burzowe (Kravèenko 1982, Roll 1965, Puzdreèenko 1978). Przy nierównomiernym nagrzewaniu siê przyziemnej warstwy powietrza od podœcielaj¹cej powierzchni, prawdopodobne jest formowanie siê chmur konwekcyjnych i mo liwe s¹ burze wewn¹trzmasowe lub cieplne. Zdaniem autorów w³aœnie taki by³ mechanizm formowania siê ob³oku po arowego zaobserwowanego nad po arem nr 1 (ryc. 3, 4). Dla utworzenia siê ka dej chmury konieczne jest spe³nienie dwóch podstawowych warunków: w atmosferze musi byæ nadmiar pary wodnej, swobodnie docieraj¹cej do formuj¹cego siê ob³oku, oraz musz¹ byæ obecne j¹dra kondensacji. Rolê takich j¹der mog¹ pe³niæ: py³, cz¹steczki powsta³e wskutek erozji pokrywy gleby, soli, a tak e produkty spalania (Kirjuchin i Krasnikov 1963). Iloœæ pary wodnej powsta³ej w trakcie po arów zale y od warunków pogodowych (tab. 1). Z danych lieraturowych wynika, e zapasy wody chmur k³êbiasto-deszczowych siêgaj¹ ton (Šmeter 1972). Analizuj¹c dane tabeli 1 mo na zauwa yæ, e wraz ze wzrostem klasy zagro enia po arowego (KZP) roœnie stopieñ wypalenia LMP (do 74%), a iloœæ wydzielaj¹cej siê wody siêga od 5,6 do 15,6 t/ha. A zatem iloœæ wody nieodzownej do utworzenia siê ob³oku po arowego Tabela 1. Iloœæ wody wytworzonej w wyniku spalania naziemnych leœnych materia³ów palnych (LMP) w trakcie po arów eksperymentalnych Table 1. Quantity of water formed as consequence of forest fuel burning during experimental fires Klasa zagro enia po arowego Fire risk class Obci¹ enie ogniowe (zapas LMP) Forest fuel Spalona czêœæ zapasu Share of burned biomass H 2 O t/ha % t/ha 2 41,0 26,1 5,6 3 62,0 21,7 6,2 4 64,0 29,2 6,4 5 41,0 74,1 15,6

8 26 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov Boguèany Boguèany Krasnoyarskiy kray Krasnoyarsk Po ar lasu forest fire wy³adowania atmosferyczne lightning Ryc. 6. Rozmieszczenie po arów i wy³adowañ atmosferycznych 2-7 sierpnia 2003 r.: 1 i 2- centra po arów, ó³tym kolorem zaznaczono b³yskawice odnotowane 3 sierpnia 2003 r. Fig. 6. Location of fire areas (1 and 2) and lightnings in Aug 2-7, 2003 (lightnings recorded in Aug 3, 2003 are in yellow) wydziela siê w trakcie po aru o powierzchni spalania p³omieniowego powy ej 1000 ha. Powierzchnia spalania p³omieniowego po aru nr 1 w dniu r. wynosi³a 7376 ha, a po aru nr 2 w dniu r ha. W tym samym czasie elementarny sk³ad j¹der kondensacji w ob³oku burzowym zrówna³ siê z elementarnym sk³adem aerozoli wyemitowanych w wyniku oddzia³ywania po aru w postaci ob³oku dymu (Kucenogij i in. 2003, Tlisov 2002). Na skutek po aru nr 1 (ryc. 3, 4) uformowa³ siê ob³ok po arowy o rozmiarach poziomych 82,5 40,4 km i wysokoœci od 3 do 5 km, a w wyniku tej znacznej wysokoœci, temperatura ob³oku by³a bardzo zró nicowana. W tym samym czasie temperatura t³a ob³oku wynosi³a -7 C, minimalna -36 C, a maksymalna C. Odrêbnie przeanalizowano zwi¹zek przestrzenno-czasowy po arów leœnych i naziemnych wy³adowañ atmosferycznych zaobserwowanych r.(ryc. 6). Zwraca uwagê fakt, e wszystkie spoœród 12 wy³adowañ atmosferycznych odnotowanych r. zosta³y zlokalizowane w strefie oddzia³ywania po aru nr 1, pod powierzchni¹ utworzonego ob³oku po arowego. Przy tym aktywnoœæ burzowa tego dnia nie zaistnia³a w tym rejonie z powodu frontu atmosferycznego. Porównanie czasowych i przestrzennych koordynat naziemnych wy³adowañ atmosferycznych i oddzia³uj¹cego po aru lasu pozwala przypuszczaæ, e wy³adowania zosta³y spowodowane przez ob³ok po arowy. Wed³ug danych Lotniczej S³u by Ochrony Lasów w Krasnojarsku, w okresie od 6 do 23 sierpnia na obszarze przylegaj¹cym do po aru nr 1 odnotowano 5 ma³o-

9 Wielkie po ary w lasach wschodniej Syberii i ich wp³yw na tworzenie siê chmur burzowych 27 powierzchniowych (do 59 ha) po arów lasu. Wszystkie one by³y zgrupowane w promieniu 16 km od centrum ob³oku po arowego, przy tym jeden z nich znajdowa³ siê bezpoœrednio w granicach tego ob³oku. To wyraÿnie ilustruje istnienie zale noœci zwrotnej w ³añcuchu: wielki po ar naziemne wy³adowania atmosferyczne nowe po ary lasu. PODSUMOWANIE Na podstawie przestrzenno-czasowego po³¹czenia danych o wielkich po- arach lasu i wy³adowaniach atmosferycznych potwierdzono fakt mo liwoœci tworzenia siê ob³oku po arowego inicjuj¹cego naziemne wy³adowania burzowe. A zatem wielkoopowierzchniowe po ary lasu mog¹ byæ przyczyn¹ powstawania kolejnych po arów w wyniku zale noœci zwrotnej: wielki po ar lasu naziemne wy³adowania atmosferyczne nowe po ary leœne. Praca zosta³a z³o ona r. i przyjêta przez Komitet Redakcyjny r. Praca wykonana zosta³a przy finansowym wsparciu Krasnojarskiego Krajowego Funduszu Nauki (grant Nr 14 G 149) i Naukowo Oœwiatowego Centrum Jenisej (REC-002). t³um. B.U LITERATURA Chromov S.P., Mamontova L.I. 1974: Meteorologièeskij slovar. Gidrometeoizdat, Leningrad, ss Kirjuchin B.V., Krasikov P.N Do d i sneg po vole èeloveka. Leningrad, ss Kravèenko I.V. 1982: Letèiku o meteorologii. Voenizdat, Moskva, ss Kucenogij K.P., Samsonov Ju.N., Èurkina T.V., Ivanov A.V., Ivanov V.A. 2003: Soder anie mikroelementov v aerozol noj emissii pri po arach v boreal nych lesach. Optika atmosfery i okeana, 16, 5-6: Lapšin E.I., Gorbaèev V.N., Chramov A.A. 1971: Rastitel nost i poèvy Enisejskogo krja a (ju naja èast ). Rastitel nost pravobere ja Eniseja. Nauka, Novosibirsk: 21 66; Latham D., Williams E. 2001: Lightning and forest fires [W:] Forest Fires. Behaviour and Ecological Effects (eds. E. A. Johnson, K. Miyanishi). Academic Press, San Diego: Latham D.J. 1991: Lightning flashes from a prescribed fire induced cloud. J. Geophys. Res., 96, Lyons W.A., Nelson T.E., Williams E.R., Cramer J.A., Turner T.R.1998: Enhanced positive cloud-toground lightning in thunderstorms ingesting smoke from fires. Science, 282:

10 28 E. I. Ponomarev, V. A. Ivanov, V. A. Byèkov Ponomarev E.I. 2003: Technologia sporz¹dzania codziennych ocen zagro enia po arowego z wykorzystaniem satelitarnej teledetekcji w Regionie Krasnojarskim (Wschodnia Syberia, Rosja) [Technology of daily weather fire danger estimating by means of satellite remote sensing in Krasnoyarsk Region (Russia)]. Pr. Inst. Bad. Leœ., 4 (960): Puzdreèenko V.D. 1978: Dymovye šlejfy i osobennosti ich razvitija. [W:] Lesnye po ary i bor ba s nimi. Leningrad: Roll H.U. 1965: Physics of the marine atmosphere. Academic Press, N.Y. London. Sukhinin A.I., Kashkin V.B., Ponomarev E.I. 1999: Monitoring Forest Fire in Eastern Siberia from Space. Proceeding of SPIE, 3983: Šmeter S.M. 1972: Fizika konvektivnych oblakov. Gidrometeoizdat, Leningrad, ss Tlisov M.I. 2002: Fizièeskie charakteristiki grada i mechanizm ego obrazovanija, Gidrometeoizdat, Sankt Peterburg, ss Valendik E.N., Vekšin V. H., Verhovec S. V., Zabelin A. I., Ivanova G.A., Kisiljanov E. K Upravljaemyj ogon na vyrubkach v temnochvojnych lesach. Novosibirsk, ss Vonnegut B., Orvill R. 1988: Evidence of lightning associated with the Yellowstone Park forest fire (abstract) EOS Trans, AGU 69: Vonnegut B., Latham D.J., Moore C.B. and Hunyady S.J. 1995: An explanation for anomalous lightning from forest fire clouds. J. Geophys. Res., 100: Vonskij S.M., danko V.A., Korbut V.I., Semenov M.M., Tetjuševa L.V., Zavgorodnjaja L.S. 1975: Sostavlenie i primenenie mestnych škal po arnoj opasnosti v lesu. LenNIILCh, Leningrad, ss. 57.

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW. Alfred Stach

ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW. Alfred Stach ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW Alfred Stach Stach A., 2007: Zmiennoœæ czasowa struktury przestrzennej maksymalnych sum dobowych opadów (Temporal variability

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie

PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY OF HEATHLANDS IN POMERANIA. Wprowadzenie POLSKIE PRZESTRZENNA TOWARZYSTWO INWENTARYZACJA INFORMACJI WRZOSOWISK POMORZA PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 1(4) 6 PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA WRZOSOWISK POMORZA* SPATIAL INVENTORY

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d metod

Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d metod DOI: 10.2478/v10111-011-0025-6 Leœne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2011, Vol. 72 (3): 253 265. ARTYKU PRZEGL DOWY Ewa Cheæko 1 Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Badania przemieszczeñ osuwiska w Mogilanach naziemnym skanerem laserowym

Badania przemieszczeñ osuwiska w Mogilanach naziemnym skanerem laserowym Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 84, rok 2013 El bieta PILECKA*, Tomasz MANTERYS** Badania przemieszczeñ osuwiska w Mogilanach naziemnym skanerem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY SK ADU GATUNKOWEGO I LICZEBNOŒCI KATERETIDAE I NITIDULIDAE (COLEOPTERA) JAKO ELEMENT MONITORINGU EKOLOGICZNEGO NA TERENIE PUSZCZY BIA OWIESKIEJ

ZMIANY SK ADU GATUNKOWEGO I LICZEBNOŒCI KATERETIDAE I NITIDULIDAE (COLEOPTERA) JAKO ELEMENT MONITORINGU EKOLOGICZNEGO NA TERENIE PUSZCZY BIA OWIESKIEJ LEŒNE PRACE BADAWCZE, 2004, 4: 2536. Andrzej LASOÑ * ZMIANY SK ADU GATUNKOWEGO I LICZEBNOŒCI KATERETIDAE I NITIDULIDAE (COLEOPTERA) JAKO ELEMENT MONITORINGU EKOLOGICZNEGO NA TERENIE PUSZCZY BIA OWIESKIEJ

Bardziej szczegółowo

Piotr Wê yk, Mateusz Sztremer. Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie

Piotr Wê yk, Mateusz Sztremer. Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie Wykorzystanie fotogrametrii POLSKIE TOWARZYSTWO cyfrowej, GPS i GIS INFORMACJI w procesie kartowania PRZESTRZENNEJ szaty roœlinnej BPN ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 173 WYKORZYSTANIE FOTOGRAMETRII

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 321 332 ISSN 1429-6675 Monika ORZECHOWSKA*, Dominik KRYZIA* Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie siê roœlinnoœci runa we wtórnych lasach olszowych powsta³ych na gruntach porolnych w po³udniowo-zachodniej Polsce

Odtwarzanie siê roœlinnoœci runa we wtórnych lasach olszowych powsta³ych na gruntach porolnych w po³udniowo-zachodniej Polsce 5 Odtwarzanie-siê-roœlinnoœci-runa-we-wtórnych-lasach-olszowych 5 Odtwarzanie siê roœlinnoœci runa we wtórnych lasach olszowych powsta³ych na gruntach porolnych w po³udniowo-zachodniej Polsce Herb layer

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

S³oñce na Ziemi. energia termoj¹drowa ante portas. Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski. Narodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 2011

S³oñce na Ziemi. energia termoj¹drowa ante portas. Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski. Narodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 2011 S³oñce na Ziemi energia termoj¹drowa ante portas arodowe Centrum Badañ J¹drowych Świerk, wrzesieñ 011 Ludwik Dobrzyñski ukasz Adamowski S³oñce na Ziemi energia termoj¹drowa ante portas Od autorów: Synteza

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach

Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 HENRYK MARCAK* Fizyczne podstawy u ycia metod geofizycznych w badaniach naprê eñ w ska³ach Wprowadzenie Empirycznie zosta³a sprawdzona zale noœæ

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazynowanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego

Podziemne magazynowanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego Podziemne magazywanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego Grzegorz Pieñkowski 1 Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 9, 2009 Storage

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej Jerzy Nita*, Zbigniew Ma³olepszy*, Ryszard Chybiorz* Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 6, 2007

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo