INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W KOMUNALNYM LOKALU UśYTKOWYM W DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2012 ROKU Najemca: Nazwa najemcy (zgodnie z KRS): INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Forma prawna (zgodnie z KRS): Stowarzyszenie Organizacja PoŜytku Publicznego Siedziba najemcy (zgodnie z KRS): ul. A. Grottgera 25A Adres do korespondencji: A. Grottgera 25A Osoby, z którymi moŝna się kontaktować w sprawie sprawozdania (telefon, faks, adres poczty elektronicznej): Tomasz Kot Strona internetowa najemcy: Lokal wynajmowany przez najemcę na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Adres: ul. A. Grottgera 25A Powierzchnia: 619,33 m2 Kondygnacja: piwnica, parter, piętro Dodatkowe uwagi dotyczące lokalu (liczba pomieszczeń, dostępność dla osób niepełnosprawnych, inne informacje zdaniem najemcy istotne) Ogółem 25 pomieszczeń. Parter dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Parter i część piwnicy zajmuje Stowarzyszenie INTEGRACJA Piętro i część piwnicy Stowarzyszenie podnajmuje za zgodą Zarządu Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa Centrum z dnia r. na rzecz Ośrodka Terapeutycznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Ośrodek Terapii w Środowisku, którego celem jest

2 kompleksowa terapia i rehabilitacja osób z doświadczeniem choroby psychicznej, poprawa stanu zdrowia psychicznego, rozwój kompetencji społecznych i umiejętności Ŝyciowych, przygotowanie do podjęcia pracy i kursów kwalifikacyjnych, aktywizacja społeczna i zawodowa, rozwój psychiatrii środowiskowej, prowadzi oddział dzienny, poradnię dostępną dla mieszkańców Mokotowa, spotkania rodzin grupa wsparcia (prowadzone przez psychologów wolontarystycznie) Ośrodek ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem INTEGRACJA przy realizacji jego działań statutowych. Sprawozdanie z działalności: Dni i godziny działalności najemcy w lokalu: poniedziałek piątek sobota Dni i godziny dostępności lokalu dla mieszkańców: w godzinach działalności Czy w lokalu prowadzona jest odpłatna działalność statutowa (jaka? w jakiej części lokalu? w jakich dniach i godzinach?) W lokalu nie prowadzono odpłatnej działalności statutowej Czy w lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza (jaka? w jakiej części lokalu? w jakich dniach i godzinach?) Stowarzyszenie INTEGRACJA nie prowadzi w lokalu działalności gospodarczej. Opis działalności Najemcy w lokalu lub opis działalności związanej z najmem lokalu (prosimy o podanie konkretnych danych i o nieograniczanie się do podawania informacji zawartych w Statucie lub w KRS albo w innym rejestrze): W roku 2012r w wynajmowanym lokalu: W sposób ciągły funkcjonował Klub Amicus. Mimo braku finansowania udało się nam dzięki wolontariuszom prowadzić następujące zajęcia: psychoedukacja, zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, kółko filmowe, zajęcia plastyczne, spotkania redakcyjne gazetki Blask, wieczorki kulturoznawcze, kółko brydŝowe, tenis stołowy, gry planszowe, zabawy taneczne i spotkania świąteczne, zebrania klubowiczów, grupa wsparcia, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne.

3 Odbyły się 3 dwumiesięczne cykle szkolenia dla wolontariuszy pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi dofinansowane przez m.st. Warszawę, łącznie objętych nimi było 36 uczestników. KaŜde szkolenie zawierało: maraton integracyjny, szkolenie teoretyczne (prowadzone przez psychologa, lekarza psychiatrę, pracownika socjalnego), warsztaty umiejętności praktycznych, pracę własną wolontariusza (uczestnictwo w działalności klubu Amicus, Ośrodka Terapii w Środowisku) oraz superwziję tej pracy. Część wolontariuszy, którzy przeszli szkolenie, angaŝowało się w działalność stowarzyszenia i klubu poprzez pomoc w wydarzeniach takich jak Piknik Zdrowia Psychicznego, Warszawski Korowód Integracyjny. Wolontariusze zorganizowali m.in. kiermasz odzieŝy uŝywanej cieszący się bardzo duŝym zainteresowaniem. Prowadzą równieŝ cotygodniowy klub filmowy. Zorganizowaliśmy V Piknik Zdrowia Psychicznego (13 października 2012), który jak co roku odbywał się na terenie Stowarzyszenia, Ośrodka Terapii w Środowisku oraz w Parku Morskie Oko. W programie tradycyjnie znalazło się wystąpienie inauguracyjne prof. Jacka Wciórki, oraz wykład dr Katarzyny Lech. Odbyły się warsztaty muzyczne, warsztaty Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z Krakowa, konkurs wiedzy na temat zdrowia psychicznego prowadzony przez wolontariuszki z A.P.S. Fundacja F.Kropka prowadziła warsztat kulinarny. W parku odbywał się kiermasz prac plastycznych, gazetki Blask, stoiska informacyjne nasze oraz zaprzyjaźnionych organizacji. W ramach umowy podpisanej z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie praktyki odbyło 4 studentów. Prace społeczne odpracowywały 3 osoby skierowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów Działalność w 2012r. związana z najmem lokalu: Tak jak w latach poprzednich aktywnie uczestniczyliśmy w Partnerstwie dla Mokotowa w ramach Partnerstwa dla Sielc. Budowaliśmy strategię działań Partnerstwa wraz z władzami dzielnicy oraz uczestnikami Partnerstwa. Byliśmy współorganizatorami Pikniku Sąsiedzkiego i Świątecznego Kiermaszu połączonego z częścią artystyczną ja równieŝ Kiermaszu Sąsiedzkiego który odbył się na skwerze przy ul. Stępińskiej. W 2012r. realizowaliśmy projekt Sezon na Sielce, był to projekt finansowany przez Dzielnicę Warszawa - Mokotów. Udział w Partnerstwie pozwala na zacieśnienie współpracy z władzami dzielnicy i m.st.warszawy. Daje teŝ moŝliwość dotarcia do róŝnych grup społecznych skupionych w Partnerstwie i realizacji naszych celów statutowych. Kontynuowaliśmy działania w sprawie zmiany art. 12 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dyskryminującego osoby z zaburzeniami psychicznymi podczas zawierania związków małŝeńskich. Przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Tomasz Kot uczestniczył jako członek Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia w jej pracach dotyczących realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Realizowaliśmy program Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla

4 osób chorujących psychicznie. Projekt był w 80% finansowany ze środków m.st. Warszawy. Projekt odbywał się w mieszkaniu na Ulicy Lwowskiej, uŝyczonym od WCPR. Prowadziliśmy pilotaŝowy program profilaktyczny dla młodzieŝy ponad gimnazjalnej realizowany przez psychologów w ramach wolontariatu w lokalu udostępnionym przez Dzielnicę Mokotów w CIM przy ul. Woronicza 44a W dniu 28 września uczestniczyliśmy w Warszawskim Korowodzie Integracyjnym wydarzeniu organizowanym przez WCPR w Parku Sowińskiego. Impreza miała za zadanie zintegrowanie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i przedstawienie ich dokonań. Prowadziliśmy profesjonalne zajęcia w nowoczesnej siłowni udostępnionej przez Dzielnicę Mokotów w CIM przy ul. Woronicza 44a dla potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi dofinansowane przez Fundację Wspólna Droga. Korzystając ze współpracy z Prof. Katarzyną Prot-Klinger i radiem Tok-Fm zachęciliśmy do udziału w audycji radiowej osiem osób chorych i ich rodziny. Świadectwa przedstawione na antenie miały niezwykły wydźwięk w naszej akcji przeciw wykluczeniu i stygmatyzacji. Uczestniczyliśmy w Forum Przeciw Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie zorganizowanym przez Austriackie Forum Kultury w dn Mogliśmy się tam podzielić w czasie prezentacji naszymi działaniami w tym kierunku i skorzystać z doświadczeń innych. Byliśmy uczestnikami dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia - Aktualne postępy w organizacji systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej Polska analizy i rozwiązania w Warszawie, 5-6 listopada poświęconej wymianie doświadczeń w budowaniu opieki środowiskowej z uczestnikami takich działań w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyliśmy w Warszawskim Forum Psychiatrii Środowiskowej, które odbyło się dnia 10 października w Teatrze na Woli. Byliśmy aktywnym uczestnikiem forum, a przedstawiciel Stowarzyszenia Tomasz Kot brał udział w panelu dyskusyjnym. Braliśmy udział w organizacji międzynarodowej konferencji ISPS (Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychoz) poświęconej psychoterapii psychoz jako metodzie leczenia z wyboru, która odbędzie się jesienią Byliśmy aktywnymi członkami komitetu organizacyjnego odpowiedzialnymi między innymi za działania promocyjne wśród rodzin osób chorujących psychicznie oraz za część polskojęzyczną konferencji. Uczestniczyliśmy w dwóch spotkaniach konsultacyjnych zorganizowanych przez Polski Oddział Banku Światowego dotyczących przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Zgłosiliśmy swoją gotowość do pomocy w opracowaniu obszarów badań, które pomogą najskuteczniej ocenić zakres ubóstwa dotyczący osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

5 Uczestniczyliśmy w I Konferencji Człowiek chory w środowisku. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zorganizowanej przez Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w dniu 21 kwietnia. 26 października uczestniczyliśmy w konferencji dotyczącej psychiatrycznej opieki zdrowotnej zorganizowanej przez Biuro Polityki Zdrowotnej we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Nasz przedstawiciel Tomasz Kot brał udział w panelu dyskusyjnym. W dn zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Juracie w którym uczestniczyły 23 osoby. Współpracowaliśmy z Fundacją efkropka przy realizacji pilotaŝowego programu Fundacji Razem w kuchni ukierunkowanego na aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. Informacje dodatkowe Czy najemca wynajmuje lub wynajmował w ciągu ostatnich pięciu lat inne lokale od m.st. Warszawy? (proszę podać adres lokalu, okres najmu): Nie wynajmowano Czy najemca ma lub miał zaległości finansowe wobec m.st. Warszawy (ile? z jakiego tytułu? czy zostały spłacone? kiedy?): 5 760,38 zł. Zaległego czynszu zostało spłacone w ciągu trzech dni od otrzymania wezwania do zapłaty r. Oświadczenie: WyraŜam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści niniejszego sprawozdania Warszawa, dnia (podpisy osób reprezentujących najemcę)

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju i zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU 1. FUNDACJA STO POCIECH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU Numer KRS: 000278980, Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2004 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! DANE REJESTRACYJNE 1. Siedziba - Warszawa 2. Adres - 03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego

Bardziej szczegółowo