Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020"

Transkrypt

1 Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Ad Horizon 2020 w pigułce 2. Tematyka konkursowa z obszaru Energia szanse dla branży odlewniczej 3. Tematyka konkursowa obszaru NMP (Nanonauki, Nanomateriały, Nowe materiały i technologie produkcyjne) szanse dla branży odlewniczej; 4. Fundusz Badawczy Węgla i Stali Program Horizon 2020 jest największym w Europie programem finansującym badania naukowe i prace rozwojowe w latach Formuła H2020 opiera się na trzech podstawowych priorytetach: I. Excellent Science (doskonała nauka) a. European Research Council ERC Europejska Rada ds. Badań: konkursy na granty indywidualne dla naukowców; b. Future and Emerging Technologies przyszłe i rozwijające się technologie; c. Marie Curie Actions stypendia naukowe, staże zagraniczne; d. Research Infrastructures Infrastruktury badawcze, w tym e-infrastruktury; II. Industrial Leadership (przywództwo przemysłowe) a. Leadership in Enabling and Industrial Technologies (przywództwo w rozwojowych technologiach przemysłowych): i. Information and communication technologies ICT dziedziny IT, telekomunikacja; ii. Nanotechnologies Nanotechnologie; iii. Advanced Materials Zaawansowane Materiały; iv. Biotechnology Biotechnologia; v. Advanced Manufacturing and Processing Zaawansowane procesy I technologie produkcyjne; vi. Space przestrzeń kosmiczna, eksploracja kosmosu III. Societal Challenges (wyzwania społeczne); a. Zdrowie, wyzwania demograficzne; b. Bezpieczeństwo żywności; c. Secure, clean and efficient Energy bezpieczna i czysta energia, efektywność energetyczna; d. Smart Green and Integrated Transport e. Climate action, Resource Efficiency and Raw Materials;

2 f. Nauki społeczne Podstawowe zasady uczestnictwa: 1) Projekty realizowane w partnerstwie co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (UE lub stowarzyszonych), wyjątek stanowią granty ERC, projekty stypendialne MCA, niektóre akcje wspierające CSA; 2) Dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów nie działających dla zysku (w tym Uczelnie, Instytuty Badawcze, Instytuty PAN, Fundacje), 70% dla przedsiębiorstw stałe poziomy dofinansowania, ryczałt kosztów pośrednich 25%; 3) VAT będzie kosztem kwalifikowanym, jeśli Instytucja nie ma prawnej możliwości, aby go odzyskać; 4) Limit na dodatkowe wynagrodzenia wypłacane realizatorom projektów do 8000 EUR rocznie; 5) Wniosek sporządzany i składany tylko i wyłącznie w odpowiedzi na konkurs 6) Tematyka projektu musi być bezwględnie kompatybilna z tematyką wezwania konkursowego (Call for Proposals) i Programu Pracy (Work Programme) kryteria formalne; 7) Kryteria oceny: a. Excellence doskonałość naukowo techniczna, 0-5 pkt., próg min. 3/5 b. Impact wpływ projektu na realizację polityk europejskich i konkurencyjności gospodarki (w zależności od wyzwania konkursowego), 0-5 pkt., próg min. 3/5 c. Implementation zarządzanie projektem i wdrożenie jego efektów, 0-5 pkt., próg min. 3/5 Razem 15 pkt. Max, 10 pkt. to jest minimalna liczba punktów aby wniosek został oceniony pozytywnie 8) W wyzwaniach konkursowych często będzie pojawiać się pojęcie Technology Readiness Level TRL (poziom gotowości technologicznej) w skali od 1 do 9, które odnosić się będzie do oczekiwanego poziomu gotowości technologicznej założonego przez KE, określonego w wyzwaniu konkursowym:

3 Ad. 2 Realizacja polityki energetycznej w UE ma na celu stworzenie w Europie czystego, bezpiecznego i efektywnego systemu energetycznego, zapewniającego UE przemysłową pozycję lidera w niskoemisyjnych technologiach energetycznych. Rozwój i przyspieszenie wprowadzania na rynek przystępnych cenowo i wydajnych rozwiązań technologicznych prowadzących w sposób zrównoważony do dekarbonizacji systemu energetycznego i zapewniających bezpieczeństwo energetyczne zgodnie z celami strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET-Plan) oraz związanych z nim regulacji (zwłaszcza dotyczących energii odnawialnej i dyrektywy CCS), a także polityki energetycznej w perspektywie roku 2020 oraz kształtowania ram dla rynku energii do roku 2030 i 2050 Redukcja do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 20% poniżej poziomu z roku 1990 i następnie o 80-95% do roku 2050 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. OZE powinny pokrywać 20% końcowego zużycia energii w 2020 i większą jego część w roku 2050 W sektorze transportu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o około 20% poniżej poziomu z 2008 i przynajmniej o 60% do roku 2050 w stosunku do roku 1990 Główne cele w zakresie efektywności energetycznej: Obniżenie zużycia energii do roku 2020 do 1474 Mtoe energii pierwotnej i 1078 Mtoe energii finalnej (średnie zużycie energii pierwotnej w EU27 w 2010 roku wyniosło 1759 Mtoe); Obniżenie zużycia energii do roku 2030 do odpowiedniego poziomu będącego funkcja rozwoju gospodarczego; Modernizacja istniejących budynków pod kątem efektywności energetycznej. Wyzwania konkursowe na lata : EE2 2015: Buildings design for new highly energy performing buildings Call: H2020-EE PPP Zakres tematyczny I charakterystyka działań: Rozwój i wdrożenia rozwiązań prowadzących do znaczącej redukcji kosztów nowych budynków efektywnych energetycznie (NZEB nearly zero-energy' buildings lub plusenergy buildings ) Rozwiązania zapewniające komfort użytkowników i odpowiednią jakość powietrza wewnątrz budynków Dostosowanie rozwiązań do lokalnych warunków klimatycznych i geograficznych Rozwiązania pasywne i aktywne

4 Systemy zarządzania energią w budynkach (wysoko efektywne HVAC - Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Magazynowanie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej Metody projektowania generacji energii elektrycznej i cieplnej z OZE w budynkach lub najbliższym otoczeniu (pompy ciepła, zintegrowana fotovoltaika) Wykonalność rozwiązań powinna być zweryfikowana np. przy pomocy programu EU ETV Temat będzie wdrażany w ramach PPP on Energy-efficient Buildings Technology Readiness Level (TRL) 5-7 Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 3-5 mln EUR Spodziewane efekty Znaczący wzrost udziału budynków typu NEZB aż do 100% w roku 2020 Redukcja kosztów co najmniej o 15% Wdrożenie projektów dzielnic zerowych energetycznie wykorzystujących OZE Termin składania wniosków: 20 maja 2015 r. EE5 2014/2015: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation Calls: H2020-EE MarketUptake H2020-EE MarketUptake Zakres tematyczny i charakterystyka działań Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków poprzez innowacyjność procesów i organizacji Realizacja dyrektyw Energy Performance of Buildings Directive i Energy Efficiency Directive Usuwanie barier nietechnologicznych (rynkowych) - zmiany strukturalne Włączanie wszystkich mogących wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej budynków (deweloperów, właścicieli, decydentów, przemysł, stowarzyszenia, sektor finansowy itp.) Główny nacisk na budynki najbardziej nieefektywne energetycznie Projekty powinny zawierać co najmniej jeden z trzech elementów: o Wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów na rynek o Rozwój, badania i/lub wdrażanie przepisów, techniki wyceny nieruchomości itp.. o Poprawa warunków głębokiej modernizacji budynków (procesów i organizacji innowacji) Opcjonalnie Wsparcie realizacji dyrektyw UE

5 Sposoby zwiększenia wykorzystania lokalnych zasobów OZE Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 1,5-2 mln EUR Spodziewane efekty Modernizacja budynków powinna przynieść oszczędność energii co najmniej 25 GWh / rok za mln EUR wsparcia UE Większe zainteresowanie inwestowaniem w oszczędność energetyczną Lepsze wdrażanie polityki w zakresie efektywności energetycznej Zwiększenie wpływu na decydentów i właścicieli budynków Termin składania wniosków: 4 czerwca 2015 r. EE /2015: New ICT-based solutions for energy efficiency Call: H2020-EE RIA H2020-EE RIA Zakres tematyczny i charakterystyka działań Tworzenie innowacyjnych ekosystemów opartych na rozwiązaniach ICT Rozwój usług i aplikacji korzystających z informacji generowanych przez odbiorców energii Inteligentne czujniki, wykorzystanie smartfonów, tabletów Wdrożenia w warunkach rzeczywistych w budynkach publicznych Wykazanie społecznej i ekonomicznej opłacalności inwestowania w rozwiązania ICT Szczegółowy plan wdrożenia wyników na dużą skalę po zakończeniu projektu Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 1,5-2 mln EUR Spodziewane efekty Systematyczna redukcja zużycia i produkcji energii oraz emisji o 15-30% Przyspieszenie wdrażania innowacyjnych rozwiązań ICT dla zwiększenia efektywności energetycznej Większe zrozumienie i zaangażowanie użytkowników w zagadnienia efektywności energetycznej Termin zamknięcia konkursu: 4 czerwca 2015 r. E /2015: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry Calls: H2020-EE MarketUptake H2020-EE MarketUptake Zakres tematyczny i charakterystyka działań

6 Innowacje organizacyjne dla zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle Usuwanie barier rynkowych, energooszczędność w najbardziej energochłonnych systemach: w napędzie elektrycznym, generacji pary; metody optymalizacji systemów, metody zarządzania energią Zapewnianie środków na inwestycje w efektywność energetyczną Zachęty do wykorzystania OZE i ciepła odpadowego Benchmarking efektywności systemów przemysłowych (opracowanie metod i narzędzi, w tym technologii ICT w celu porównania i oceny charakterystyk energetycznych systemów i procesów przemysłowych oraz opracowania wytycznych dla stosowania odpowiednich środków, zwłaszcza w energochłonnych branżach przemysłu Wyznaczanie ścieżek technologicznych do roku 2050 dla najbardziej energochłonnych sektorów przemysłowych Zarządzanie energią w MŚP i przemyśle. Poprawa dostępności wykwalifikowanych audytorów energetycznych i zarządców energii. Upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie systemów zarządzania energią. Upowszechnianie informacji na temat efektywności energetycznej w przemyśle Wyzwania społeczne i organizacyjne: analiza motywacji i zachowań, percepcji i barier dla zainteresowanych podmiotów (od decydentów do pracowników), a także wiedza na temat czynników organizacyjnych wpływających na efektywność energetyczną Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 1,5-2 mln EUR Spodziewane efekty Każdy milion EUR wsparcia powinien zwiększyć kompetencje setek osób pracujących w sektorze energetycznym i w rezultacie przynieść oszczędność co najmniej 25 GWh/rok Projekty powinny mieć znaczący wpływ na o poprawę konkurencyjności o zwiększenie inwestycji w zakresie zrównoważonej energetyki o oszczędność energii pierwotnej o lepszą realizację polityki efektywności energetycznej o liczbę decydentów zaangażowanych w problematykę efektywności energetycznej o liczbę osób podnoszących swoje kwalifikacje / lub liczbę osób zmieniających swoje zachowania Termin zamknięcia konkursu: 4 czerwca 2015 r. LCE /2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies Zakres tematyczny w roku 2015: Fotowoltaika (zintegrowana PV w budownictwie, integracja z elementami funkcjonalnymi budynków i sieciami energetycznymi, elastyczność systemów,

7 przedłużenie życia komponentów, redukcja kosztów, aspekty architektoniczne i estetyczne) Energia wiatru (wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla turbin morskich na wodach o głębokości m i wdrożenia innowacyjnych turbin pływających) W tym zastosowanie materiałów o podwyższonej odporności na ścieranie, funkcjonujących w warunkach morskich na głębokości ok 50 m. Energia oceanów (wdrożenia na dużą skalę technologii energii oceanów, niezawodność, redukcja kosztów operacyjnych i likwidacji instalacji) Głęboka energia geotermalna (testowanie ulepszonych systemów geotermalnych w różnych środowiskach geologicznych, nowe i ulepszone modele i innowacyjne rozwiązania) W tym materiały o podwyższonej odporności na ścieranie w warunkach geologicznych Energia odnawialna do ogrzewania i chłodzenia: Wdrażanie technologii słonecznych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń). Charakterystyka działań Projekty mogą dotyczyć jednej lub kilku technologii Przeniesienie technologii z TLR 5-6 do TRL 6-7 Projekty powinny obejmować zagadnienia technologiczne, synergię między technologiami, aspekty gospodarcze i środowiskowe (z punktu widzenia cyklu życia), regionalne, zagadnienia prawne i społeczne (ochrona zdrowia i bezpieczeństwo) Lepsze zrozumienie zagrożeń w każdym obszarze technologii (technologicznych, biznesowych), możliwości ograniczania ryzyka Znaczące zaangażowanie przemysłu warunkiem koniecznym Projekty muszą zawierać WP the business case (identyfikacja problemów biznesowych, problemy akceptacji społecznej, barier rynkowych i prawnych, problemy finansowania itp.) Zachęta do tworzenia instalacji pilotażowych, lub infrastruktury badawczej w celach edukacyjnych, szkoleniowych i wymiany wiedzy Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 5-20 mln EUR Spodziewane efekty Redukcja kosztów energetyki odnawialnej, poprawa wydajności, skracanie czasu montażu instalacji, poprawa niezawodności i trwałości Zmniejszenie wpływu cyklu życia instalacji na środowisko Poprawa bezpieczeństwa energetycznego UE Rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bardziej przewidywalnych i przyjaznych dla sieci energetycznych

8 Zwiększenie atrakcyjności technologii ogrzewania i chłodzenia na bazie OZE poprzez poprawę konkurencyjności cenowej, zmniejszenie złożoności i zwiększenie niezawodności Wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej przemysłu, a tym samym wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie Wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej przemysłu, a tym samym przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Przyczynienie się do rozwiązania globalnych wyzwań klimatycznych i energetycznych. Termin składania wniosków: procedura dwuetapowa: I etap wniosek uproszczony 10 września 2014, wniosek pełny (drugi etap) 5 maja 2015 r. Ad. 3 Najbliższe wyzwania konkursowe przewidziane w priorytecie NMP na lata dotyczą następujących obszarów: Inicjatywa SPIRE forma partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji procesów innowacyjnych w przemyśle w dziedzinie oszczędności energii, zmniejszenie zużycia surowców do produkcji, a także ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Konkursy w 2015 roku: SPIRE Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries (Zarządzanie zasobami energetycznymi w celu podniesienia efektywnosci procesów przemysłowych) Ogólne interakcje międzysektorowe o znaczącym wpływie na procesy przemysłowe Integracja w jeden system zarządzania szerokiej gamy technologii (nauki podstawowe, inżynieryjne, zarządzanie) Analiza i optymalizacja narzędzi do elastycznego wykorzystania energii i integracji z przepływem materiałów Nowe podejście uwzględniające optymalizację i zmniejszenie kosztów zużycia energii a także innych zasobów Redukcja kosztów zużycia energii w najbardziej energochłonnych sektorach przemysłowych o ok 15% Średnia wysokość dofinansowania na projekt 3-6 mln EUR SPIRE Solids handling for intensified process technology Rozwój nowych metod przeładunku materiałów stałych w ciągłym procesie produkcyjnym Proces projektowania powinien uwzględniać operacje przetwarzania danych, recykling, stałe izolacje, oczyszczanie ścieków, zapobieganie powstawaniu odpadów Należy uwzględnić studia przypadków

9 Średnia wysokość dofinansowania na projekt 6-10 mln EUR SPIRE New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification Nowy zaadoptowany reaktor dostosowany do skracania procesu przemysłowego i poszczególnych jednostek operacyjnych w przemyśle, wraz z optymalizacją konstrukcji takiego reaktora Nowe zaadoptowane schematy i reaktory katalityczne umożliwiające pracę w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury Zmniejszenie o ok 15% energochłonności i materiałochłonności procesu Poziom TRL: 3-5 Średnia wysokość dofinansowania na projekt 3-5 mln EUR SPIRE Recovery technologies for metals and other minerals Znaczne ulepszenia w procesie produkcyjnych pozwalające na najbardziej efektywne kosztowo sposoby odzysku dla metali i minerałów Integracja rozwiązań w obecnych warunkach przemysłowych, a także w różnych branżach Ok 40% wzrost odzysku metali i minerałów nadających się do ponownego przetworzenia Poziom TRL: 5-7 Średnia wysokość dofinansowania projektu 6-10 mln EUR Termin składania wniosków 9 grudnia 2014 NMP Innowacyjne materiały do optymalizacji procesu chłodzenia w elektrowniach Opracowanie rozwiązań materiałowych ukierunkowanych na optymalizację chłodzenia w elektrowniach (nowe materiały odporne na wysokie temperatury, względnie nowe płyny wchodzące, reorganizacja procesu zaopatrzenia w wodę) Temat skierowany zarówno do zakładów opalanych węglem, gazem, paliwami płynnymi, czy zasilanych energią ze źródeł odnawialnych (geotermia, energia słoneczna) Poziom TRL: 6 Średnia wysokość dofinansowania na projekt 6-10 mln EUR Termin składania wniosku: 26 marca 2015 (procedura dwuetapowa I etap, II etap r.) NMP Przedłużenie żywotności eksploatacyjnej zaawansowanych funkcjonalnych materiałów w technologiach energetycznych (przechwytywanie, konwersja, przechowywanie i przesyłanie energii)

10 Badanie długoterminowego procesu degradacji w trakcie eksploatacji materiałów funkcjonalnych, które już wykazały zwiększoną wydajność w odniesieniu do wychwytywania energii, konwersji, przechowywania i transmisji Poziom TRL: 6 Średnia wysokość dofinansowania na projekt 6-10 mln EUR Termin składania wniosku: 26 marca 2015 (procedura dwuetapowa I etap, II etap r.) Ad. 4 Fundusz Badawczy Węgla i Stali finansuje badania w przemyśle w sektorze węgla i stali. Prowadzi otwarte konkursy na realizację: Projektów badawczych (60% dofinansowania) Projektów demonstracyjnych i pilotażowych w przemyśle (50% dofinansowania) Akcje wspierające (60-100% dofinansowania) Termin składania wniosków: połowa września każdego roku W projektach mogą brać udział wszystkie jednostki posiadające osobowość prawną, zlokalizowane w UE, lub w krajach stowarzyszonych. Projekty mają charakter międzynarodowych konsorcjów 5-8 partnerów, średnie dofinansowanie 1-2 mln EUR na projekt. Średni czas realizacji projektów 3-4 lata. Ramowa tematyka: Nowe i udoskonalone metody produkcji stali, a także jej obróbki końcowej; Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwach produkujących stal; Prace badawcze nad utylizacją produktów ubocznych powstałych w procesie produkcji stali. Priorytety szczegółowe: udoskonalona efektywność energetyczna w zakresie odzysku ciepła z procesów wysokotemperaturowych, bez uszczerbku dla środowiska, w porównaniu z istniejącymi technologiami; integracja procesu monitoringu (zarówno online jak i offline), kontroli technicznej, procesu zarządzania produkcją stali z wykorzystaniem modeli matematycznych, wielokryterialnej optymalizacji produkcji stali ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia produktywności oraz oszczędności zasobów naturalnych; nowe lub ulepszone procesy mające na celu zwiększenie wykorzystania gorszej klasy surowców, a także odpadów (np. złom, pyły, żużel) do produkcji; aspekty środowiskowe zapewniające zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko przez zakłady produkujące stal;

11 pomiar i kontrola online właściwości mechanicznych poprzez nowe techniki pomiarowe, lub zastosowanie modeli fizycznych; rozwój nowych gatunków stali, o zwiększonej twardości, odporności, etc. zapewnienie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu różnego rodzaju infrastruktur i instalacji stalowych (np. rury, zawory, systemy przepływowe)

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Krzysztof Szczepaniak * Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Wstęp Państwa Unii Europejskiej poszukują sposobów na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo