Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020"

Transkrypt

1 Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Ad Horizon 2020 w pigułce 2. Tematyka konkursowa z obszaru Energia szanse dla branży odlewniczej 3. Tematyka konkursowa obszaru NMP (Nanonauki, Nanomateriały, Nowe materiały i technologie produkcyjne) szanse dla branży odlewniczej; 4. Fundusz Badawczy Węgla i Stali Program Horizon 2020 jest największym w Europie programem finansującym badania naukowe i prace rozwojowe w latach Formuła H2020 opiera się na trzech podstawowych priorytetach: I. Excellent Science (doskonała nauka) a. European Research Council ERC Europejska Rada ds. Badań: konkursy na granty indywidualne dla naukowców; b. Future and Emerging Technologies przyszłe i rozwijające się technologie; c. Marie Curie Actions stypendia naukowe, staże zagraniczne; d. Research Infrastructures Infrastruktury badawcze, w tym e-infrastruktury; II. Industrial Leadership (przywództwo przemysłowe) a. Leadership in Enabling and Industrial Technologies (przywództwo w rozwojowych technologiach przemysłowych): i. Information and communication technologies ICT dziedziny IT, telekomunikacja; ii. Nanotechnologies Nanotechnologie; iii. Advanced Materials Zaawansowane Materiały; iv. Biotechnology Biotechnologia; v. Advanced Manufacturing and Processing Zaawansowane procesy I technologie produkcyjne; vi. Space przestrzeń kosmiczna, eksploracja kosmosu III. Societal Challenges (wyzwania społeczne); a. Zdrowie, wyzwania demograficzne; b. Bezpieczeństwo żywności; c. Secure, clean and efficient Energy bezpieczna i czysta energia, efektywność energetyczna; d. Smart Green and Integrated Transport e. Climate action, Resource Efficiency and Raw Materials;

2 f. Nauki społeczne Podstawowe zasady uczestnictwa: 1) Projekty realizowane w partnerstwie co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (UE lub stowarzyszonych), wyjątek stanowią granty ERC, projekty stypendialne MCA, niektóre akcje wspierające CSA; 2) Dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów nie działających dla zysku (w tym Uczelnie, Instytuty Badawcze, Instytuty PAN, Fundacje), 70% dla przedsiębiorstw stałe poziomy dofinansowania, ryczałt kosztów pośrednich 25%; 3) VAT będzie kosztem kwalifikowanym, jeśli Instytucja nie ma prawnej możliwości, aby go odzyskać; 4) Limit na dodatkowe wynagrodzenia wypłacane realizatorom projektów do 8000 EUR rocznie; 5) Wniosek sporządzany i składany tylko i wyłącznie w odpowiedzi na konkurs 6) Tematyka projektu musi być bezwględnie kompatybilna z tematyką wezwania konkursowego (Call for Proposals) i Programu Pracy (Work Programme) kryteria formalne; 7) Kryteria oceny: a. Excellence doskonałość naukowo techniczna, 0-5 pkt., próg min. 3/5 b. Impact wpływ projektu na realizację polityk europejskich i konkurencyjności gospodarki (w zależności od wyzwania konkursowego), 0-5 pkt., próg min. 3/5 c. Implementation zarządzanie projektem i wdrożenie jego efektów, 0-5 pkt., próg min. 3/5 Razem 15 pkt. Max, 10 pkt. to jest minimalna liczba punktów aby wniosek został oceniony pozytywnie 8) W wyzwaniach konkursowych często będzie pojawiać się pojęcie Technology Readiness Level TRL (poziom gotowości technologicznej) w skali od 1 do 9, które odnosić się będzie do oczekiwanego poziomu gotowości technologicznej założonego przez KE, określonego w wyzwaniu konkursowym:

3 Ad. 2 Realizacja polityki energetycznej w UE ma na celu stworzenie w Europie czystego, bezpiecznego i efektywnego systemu energetycznego, zapewniającego UE przemysłową pozycję lidera w niskoemisyjnych technologiach energetycznych. Rozwój i przyspieszenie wprowadzania na rynek przystępnych cenowo i wydajnych rozwiązań technologicznych prowadzących w sposób zrównoważony do dekarbonizacji systemu energetycznego i zapewniających bezpieczeństwo energetyczne zgodnie z celami strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET-Plan) oraz związanych z nim regulacji (zwłaszcza dotyczących energii odnawialnej i dyrektywy CCS), a także polityki energetycznej w perspektywie roku 2020 oraz kształtowania ram dla rynku energii do roku 2030 i 2050 Redukcja do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 20% poniżej poziomu z roku 1990 i następnie o 80-95% do roku 2050 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. OZE powinny pokrywać 20% końcowego zużycia energii w 2020 i większą jego część w roku 2050 W sektorze transportu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o około 20% poniżej poziomu z 2008 i przynajmniej o 60% do roku 2050 w stosunku do roku 1990 Główne cele w zakresie efektywności energetycznej: Obniżenie zużycia energii do roku 2020 do 1474 Mtoe energii pierwotnej i 1078 Mtoe energii finalnej (średnie zużycie energii pierwotnej w EU27 w 2010 roku wyniosło 1759 Mtoe); Obniżenie zużycia energii do roku 2030 do odpowiedniego poziomu będącego funkcja rozwoju gospodarczego; Modernizacja istniejących budynków pod kątem efektywności energetycznej. Wyzwania konkursowe na lata : EE2 2015: Buildings design for new highly energy performing buildings Call: H2020-EE PPP Zakres tematyczny I charakterystyka działań: Rozwój i wdrożenia rozwiązań prowadzących do znaczącej redukcji kosztów nowych budynków efektywnych energetycznie (NZEB nearly zero-energy' buildings lub plusenergy buildings ) Rozwiązania zapewniające komfort użytkowników i odpowiednią jakość powietrza wewnątrz budynków Dostosowanie rozwiązań do lokalnych warunków klimatycznych i geograficznych Rozwiązania pasywne i aktywne

4 Systemy zarządzania energią w budynkach (wysoko efektywne HVAC - Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Magazynowanie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej Metody projektowania generacji energii elektrycznej i cieplnej z OZE w budynkach lub najbliższym otoczeniu (pompy ciepła, zintegrowana fotovoltaika) Wykonalność rozwiązań powinna być zweryfikowana np. przy pomocy programu EU ETV Temat będzie wdrażany w ramach PPP on Energy-efficient Buildings Technology Readiness Level (TRL) 5-7 Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 3-5 mln EUR Spodziewane efekty Znaczący wzrost udziału budynków typu NEZB aż do 100% w roku 2020 Redukcja kosztów co najmniej o 15% Wdrożenie projektów dzielnic zerowych energetycznie wykorzystujących OZE Termin składania wniosków: 20 maja 2015 r. EE5 2014/2015: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation Calls: H2020-EE MarketUptake H2020-EE MarketUptake Zakres tematyczny i charakterystyka działań Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków poprzez innowacyjność procesów i organizacji Realizacja dyrektyw Energy Performance of Buildings Directive i Energy Efficiency Directive Usuwanie barier nietechnologicznych (rynkowych) - zmiany strukturalne Włączanie wszystkich mogących wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej budynków (deweloperów, właścicieli, decydentów, przemysł, stowarzyszenia, sektor finansowy itp.) Główny nacisk na budynki najbardziej nieefektywne energetycznie Projekty powinny zawierać co najmniej jeden z trzech elementów: o Wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów na rynek o Rozwój, badania i/lub wdrażanie przepisów, techniki wyceny nieruchomości itp.. o Poprawa warunków głębokiej modernizacji budynków (procesów i organizacji innowacji) Opcjonalnie Wsparcie realizacji dyrektyw UE

5 Sposoby zwiększenia wykorzystania lokalnych zasobów OZE Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 1,5-2 mln EUR Spodziewane efekty Modernizacja budynków powinna przynieść oszczędność energii co najmniej 25 GWh / rok za mln EUR wsparcia UE Większe zainteresowanie inwestowaniem w oszczędność energetyczną Lepsze wdrażanie polityki w zakresie efektywności energetycznej Zwiększenie wpływu na decydentów i właścicieli budynków Termin składania wniosków: 4 czerwca 2015 r. EE /2015: New ICT-based solutions for energy efficiency Call: H2020-EE RIA H2020-EE RIA Zakres tematyczny i charakterystyka działań Tworzenie innowacyjnych ekosystemów opartych na rozwiązaniach ICT Rozwój usług i aplikacji korzystających z informacji generowanych przez odbiorców energii Inteligentne czujniki, wykorzystanie smartfonów, tabletów Wdrożenia w warunkach rzeczywistych w budynkach publicznych Wykazanie społecznej i ekonomicznej opłacalności inwestowania w rozwiązania ICT Szczegółowy plan wdrożenia wyników na dużą skalę po zakończeniu projektu Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 1,5-2 mln EUR Spodziewane efekty Systematyczna redukcja zużycia i produkcji energii oraz emisji o 15-30% Przyspieszenie wdrażania innowacyjnych rozwiązań ICT dla zwiększenia efektywności energetycznej Większe zrozumienie i zaangażowanie użytkowników w zagadnienia efektywności energetycznej Termin zamknięcia konkursu: 4 czerwca 2015 r. E /2015: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry Calls: H2020-EE MarketUptake H2020-EE MarketUptake Zakres tematyczny i charakterystyka działań

6 Innowacje organizacyjne dla zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle Usuwanie barier rynkowych, energooszczędność w najbardziej energochłonnych systemach: w napędzie elektrycznym, generacji pary; metody optymalizacji systemów, metody zarządzania energią Zapewnianie środków na inwestycje w efektywność energetyczną Zachęty do wykorzystania OZE i ciepła odpadowego Benchmarking efektywności systemów przemysłowych (opracowanie metod i narzędzi, w tym technologii ICT w celu porównania i oceny charakterystyk energetycznych systemów i procesów przemysłowych oraz opracowania wytycznych dla stosowania odpowiednich środków, zwłaszcza w energochłonnych branżach przemysłu Wyznaczanie ścieżek technologicznych do roku 2050 dla najbardziej energochłonnych sektorów przemysłowych Zarządzanie energią w MŚP i przemyśle. Poprawa dostępności wykwalifikowanych audytorów energetycznych i zarządców energii. Upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie systemów zarządzania energią. Upowszechnianie informacji na temat efektywności energetycznej w przemyśle Wyzwania społeczne i organizacyjne: analiza motywacji i zachowań, percepcji i barier dla zainteresowanych podmiotów (od decydentów do pracowników), a także wiedza na temat czynników organizacyjnych wpływających na efektywność energetyczną Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 1,5-2 mln EUR Spodziewane efekty Każdy milion EUR wsparcia powinien zwiększyć kompetencje setek osób pracujących w sektorze energetycznym i w rezultacie przynieść oszczędność co najmniej 25 GWh/rok Projekty powinny mieć znaczący wpływ na o poprawę konkurencyjności o zwiększenie inwestycji w zakresie zrównoważonej energetyki o oszczędność energii pierwotnej o lepszą realizację polityki efektywności energetycznej o liczbę decydentów zaangażowanych w problematykę efektywności energetycznej o liczbę osób podnoszących swoje kwalifikacje / lub liczbę osób zmieniających swoje zachowania Termin zamknięcia konkursu: 4 czerwca 2015 r. LCE /2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies Zakres tematyczny w roku 2015: Fotowoltaika (zintegrowana PV w budownictwie, integracja z elementami funkcjonalnymi budynków i sieciami energetycznymi, elastyczność systemów,

7 przedłużenie życia komponentów, redukcja kosztów, aspekty architektoniczne i estetyczne) Energia wiatru (wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla turbin morskich na wodach o głębokości m i wdrożenia innowacyjnych turbin pływających) W tym zastosowanie materiałów o podwyższonej odporności na ścieranie, funkcjonujących w warunkach morskich na głębokości ok 50 m. Energia oceanów (wdrożenia na dużą skalę technologii energii oceanów, niezawodność, redukcja kosztów operacyjnych i likwidacji instalacji) Głęboka energia geotermalna (testowanie ulepszonych systemów geotermalnych w różnych środowiskach geologicznych, nowe i ulepszone modele i innowacyjne rozwiązania) W tym materiały o podwyższonej odporności na ścieranie w warunkach geologicznych Energia odnawialna do ogrzewania i chłodzenia: Wdrażanie technologii słonecznych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń). Charakterystyka działań Projekty mogą dotyczyć jednej lub kilku technologii Przeniesienie technologii z TLR 5-6 do TRL 6-7 Projekty powinny obejmować zagadnienia technologiczne, synergię między technologiami, aspekty gospodarcze i środowiskowe (z punktu widzenia cyklu życia), regionalne, zagadnienia prawne i społeczne (ochrona zdrowia i bezpieczeństwo) Lepsze zrozumienie zagrożeń w każdym obszarze technologii (technologicznych, biznesowych), możliwości ograniczania ryzyka Znaczące zaangażowanie przemysłu warunkiem koniecznym Projekty muszą zawierać WP the business case (identyfikacja problemów biznesowych, problemy akceptacji społecznej, barier rynkowych i prawnych, problemy finansowania itp.) Zachęta do tworzenia instalacji pilotażowych, lub infrastruktury badawczej w celach edukacyjnych, szkoleniowych i wymiany wiedzy Przybliżony wkład KE dla jednego projektu 5-20 mln EUR Spodziewane efekty Redukcja kosztów energetyki odnawialnej, poprawa wydajności, skracanie czasu montażu instalacji, poprawa niezawodności i trwałości Zmniejszenie wpływu cyklu życia instalacji na środowisko Poprawa bezpieczeństwa energetycznego UE Rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bardziej przewidywalnych i przyjaznych dla sieci energetycznych

8 Zwiększenie atrakcyjności technologii ogrzewania i chłodzenia na bazie OZE poprzez poprawę konkurencyjności cenowej, zmniejszenie złożoności i zwiększenie niezawodności Wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej przemysłu, a tym samym wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie Wzmocnienie europejskiej bazy technologicznej przemysłu, a tym samym przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Przyczynienie się do rozwiązania globalnych wyzwań klimatycznych i energetycznych. Termin składania wniosków: procedura dwuetapowa: I etap wniosek uproszczony 10 września 2014, wniosek pełny (drugi etap) 5 maja 2015 r. Ad. 3 Najbliższe wyzwania konkursowe przewidziane w priorytecie NMP na lata dotyczą następujących obszarów: Inicjatywa SPIRE forma partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji procesów innowacyjnych w przemyśle w dziedzinie oszczędności energii, zmniejszenie zużycia surowców do produkcji, a także ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Konkursy w 2015 roku: SPIRE Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries (Zarządzanie zasobami energetycznymi w celu podniesienia efektywnosci procesów przemysłowych) Ogólne interakcje międzysektorowe o znaczącym wpływie na procesy przemysłowe Integracja w jeden system zarządzania szerokiej gamy technologii (nauki podstawowe, inżynieryjne, zarządzanie) Analiza i optymalizacja narzędzi do elastycznego wykorzystania energii i integracji z przepływem materiałów Nowe podejście uwzględniające optymalizację i zmniejszenie kosztów zużycia energii a także innych zasobów Redukcja kosztów zużycia energii w najbardziej energochłonnych sektorach przemysłowych o ok 15% Średnia wysokość dofinansowania na projekt 3-6 mln EUR SPIRE Solids handling for intensified process technology Rozwój nowych metod przeładunku materiałów stałych w ciągłym procesie produkcyjnym Proces projektowania powinien uwzględniać operacje przetwarzania danych, recykling, stałe izolacje, oczyszczanie ścieków, zapobieganie powstawaniu odpadów Należy uwzględnić studia przypadków

9 Średnia wysokość dofinansowania na projekt 6-10 mln EUR SPIRE New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification Nowy zaadoptowany reaktor dostosowany do skracania procesu przemysłowego i poszczególnych jednostek operacyjnych w przemyśle, wraz z optymalizacją konstrukcji takiego reaktora Nowe zaadoptowane schematy i reaktory katalityczne umożliwiające pracę w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury Zmniejszenie o ok 15% energochłonności i materiałochłonności procesu Poziom TRL: 3-5 Średnia wysokość dofinansowania na projekt 3-5 mln EUR SPIRE Recovery technologies for metals and other minerals Znaczne ulepszenia w procesie produkcyjnych pozwalające na najbardziej efektywne kosztowo sposoby odzysku dla metali i minerałów Integracja rozwiązań w obecnych warunkach przemysłowych, a także w różnych branżach Ok 40% wzrost odzysku metali i minerałów nadających się do ponownego przetworzenia Poziom TRL: 5-7 Średnia wysokość dofinansowania projektu 6-10 mln EUR Termin składania wniosków 9 grudnia 2014 NMP Innowacyjne materiały do optymalizacji procesu chłodzenia w elektrowniach Opracowanie rozwiązań materiałowych ukierunkowanych na optymalizację chłodzenia w elektrowniach (nowe materiały odporne na wysokie temperatury, względnie nowe płyny wchodzące, reorganizacja procesu zaopatrzenia w wodę) Temat skierowany zarówno do zakładów opalanych węglem, gazem, paliwami płynnymi, czy zasilanych energią ze źródeł odnawialnych (geotermia, energia słoneczna) Poziom TRL: 6 Średnia wysokość dofinansowania na projekt 6-10 mln EUR Termin składania wniosku: 26 marca 2015 (procedura dwuetapowa I etap, II etap r.) NMP Przedłużenie żywotności eksploatacyjnej zaawansowanych funkcjonalnych materiałów w technologiach energetycznych (przechwytywanie, konwersja, przechowywanie i przesyłanie energii)

10 Badanie długoterminowego procesu degradacji w trakcie eksploatacji materiałów funkcjonalnych, które już wykazały zwiększoną wydajność w odniesieniu do wychwytywania energii, konwersji, przechowywania i transmisji Poziom TRL: 6 Średnia wysokość dofinansowania na projekt 6-10 mln EUR Termin składania wniosku: 26 marca 2015 (procedura dwuetapowa I etap, II etap r.) Ad. 4 Fundusz Badawczy Węgla i Stali finansuje badania w przemyśle w sektorze węgla i stali. Prowadzi otwarte konkursy na realizację: Projektów badawczych (60% dofinansowania) Projektów demonstracyjnych i pilotażowych w przemyśle (50% dofinansowania) Akcje wspierające (60-100% dofinansowania) Termin składania wniosków: połowa września każdego roku W projektach mogą brać udział wszystkie jednostki posiadające osobowość prawną, zlokalizowane w UE, lub w krajach stowarzyszonych. Projekty mają charakter międzynarodowych konsorcjów 5-8 partnerów, średnie dofinansowanie 1-2 mln EUR na projekt. Średni czas realizacji projektów 3-4 lata. Ramowa tematyka: Nowe i udoskonalone metody produkcji stali, a także jej obróbki końcowej; Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwach produkujących stal; Prace badawcze nad utylizacją produktów ubocznych powstałych w procesie produkcji stali. Priorytety szczegółowe: udoskonalona efektywność energetyczna w zakresie odzysku ciepła z procesów wysokotemperaturowych, bez uszczerbku dla środowiska, w porównaniu z istniejącymi technologiami; integracja procesu monitoringu (zarówno online jak i offline), kontroli technicznej, procesu zarządzania produkcją stali z wykorzystaniem modeli matematycznych, wielokryterialnej optymalizacji produkcji stali ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia produktywności oraz oszczędności zasobów naturalnych; nowe lub ulepszone procesy mające na celu zwiększenie wykorzystania gorszej klasy surowców, a także odpadów (np. złom, pyły, żużel) do produkcji; aspekty środowiskowe zapewniające zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko przez zakłady produkujące stal;

11 pomiar i kontrola online właściwości mechanicznych poprzez nowe techniki pomiarowe, lub zastosowanie modeli fizycznych; rozwój nowych gatunków stali, o zwiększonej twardości, odporności, etc. zapewnienie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu różnego rodzaju infrastruktur i instalacji stalowych (np. rury, zawory, systemy przepływowe)

Dzień Informacyjny Energia

Dzień Informacyjny Energia Dzień Informacyjny Energia Warszawa 17/06/2014 1 KPK PB UE IPPT PAN Po co Horyzont 2020? Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego. Co nowego? Silna integracja badań naukowych

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prelegent: Jaroslaw Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przegląd najbliższych konkursów z obszaru efektywności energetycznej w programie HORIZON 2020

Przegląd najbliższych konkursów z obszaru efektywności energetycznej w programie HORIZON 2020 Przegląd najbliższych konkursów z obszaru efektywności energetycznej w programie HORIZON 2020 Dr inż. Andrzej Sławiński Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytut Energetyki (IEn) Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( )

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Horyzont 2020 to: największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji - następca 7.PR. Łączny

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

IEE w nowej perspektywie finansowej

IEE w nowej perspektywie finansowej IEE w nowej perspektywie finansowej Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2014-2020 Propozycje Komisji z 29 czerwca 2011 r. 1. Wzrost ( 491mld) Edukacja, Sport Zjednoczo na Europa Spójność Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Białystok, 29.05.2012 r. Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Aneta Maszewska KPK PB UE Ważne dokumenty ETAP czyli Plan Rozwoju Technologii Środowiskowych (Przyjęty w 2004 roku przez Komisję Europejską)

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - INNOWACYJNOŚĆ - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Lublin, r.

KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - INNOWACYJNOŚĆ - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Lublin, r. POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W OCHRONY ŚRODOWISKA W MŚP POLISH NORWEGIAN COOPERATION FOR ENVIRONMENTAL FRIENDLY AND INNOVATIVE SOLUTIONS IN SMES POLNORECO KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONY

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Historie sukcesu w H2020 Projekt FOSTERREG oraz HISER

Historie sukcesu w H2020 Projekt FOSTERREG oraz HISER Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów Historie sukcesu w H2020 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Kluczowe obszary aktywności: Energetyka zrównoważona środowiskowo Transport niskoemisyjny Inteligentne tekstylia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Dokument programowy przygotowany w związku z programem prac NMP 7. PR 2013 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji

Dokument programowy przygotowany w związku z programem prac NMP 7. PR 2013 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji Dokument programowy przygotowany w związku z programem prac NMP 7. PR 2013 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji - propozycje (dokument roboczy) Wstęp Na tle obecnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Horyzont Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji. Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR

Horyzont Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji. Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR Horyzont 2020 Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji Wiktor Raldow, DG RTD and Tanja Zegers, DG ENTR Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2014-2020 Propozycje Komisji z 29 czerwca 2011 1. Smart & inclusive

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Możliwości oraz doświadczenia z pozyskiwania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych

Możliwości oraz doświadczenia z pozyskiwania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Możliwości oraz doświadczenia z pozyskiwania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Gdańsk, 25 marca 2013 Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Prelegent: Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

HORIZON H2020 Efektywność Energetyczna. Kotkowska Agata EASME, B1 Wydział Energii, Manager Sekcji Budynki, Ogrzewanie i Chłodnictwo

HORIZON H2020 Efektywność Energetyczna. Kotkowska Agata EASME, B1 Wydział Energii, Manager Sekcji Budynki, Ogrzewanie i Chłodnictwo THE EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION HORIZON 2020 H2020 Efektywność Energetyczna Kotkowska Agata EASME, B1 Wydział Energii, Manager Sekcji Budynki, Ogrzewanie i Chłodnictwo Agencja Wykonawcza

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Warszawa, 20 marzec 2013 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dr inż.. Arkadiusz Węglarz Dyrektor Dział Zrównoważonego rozwoju Gospodarka Niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Seminarium Technologie informacyjno - komunikacyjne na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 26.03.2013 r.

Seminarium Technologie informacyjno - komunikacyjne na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 26.03.2013 r. Zastosowanie inteligentnego sterowania, inteligentnych systemów pomiarowych, technologii bezprzewodowej, chmury obliczeniowej i przyjaznego dla użytkownika sposobu wyświetlania informacji jako sposób na

Bardziej szczegółowo

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020

Założenia oraz struktura programu ramowego UE HORYZONT 2020 2014-2020 perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i możliwości finansowania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 27 marca 2014 Założenia oraz struktura programu

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

HORYZONT Magdalena Wójtowicz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

HORYZONT Magdalena Wójtowicz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska HORYZONT 2020 Magdalena Wójtowicz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów KPK, KE Kraków,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec DZIAŁANIA LOKALNE I REGIONALNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PRZYKŁADY POLSKICH DOŚWIADCZEŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji

Bardziej szczegółowo

Nauki o zdrowiu w programie HORIZON 2020. Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN

Nauki o zdrowiu w programie HORIZON 2020. Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN Nauki o zdrowiu w programie HORIZON 2020 Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN Zdrowie-badania-Polska-Europa Wymierne korzyści płynące z faktu uczestnictwa polskich zespołów

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Europa Środkowa 2014-2020

Program Europa Środkowa 2014-2020 Ogólnopolskie spotkanie informacyjne, Warszawa, 8 października 2014 r. Program Europa Środkowa 2014-2020 Angelika Trochimiak, Program Europa Środkowa Główne zagadnienia prezentacji Europejska polityka

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r.

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r. Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu 3 lutego 2017 r. Luty 2017 1 AGENDA 1. Obszary tematyczne konkursu 2. Objaśnienie podstawowych definicji 3. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Program Inteligentna Energia Europa Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia Europa > Wspiera politykę Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w MŚP

Audyt energetyczny w MŚP Audyt energetyczny w MŚP obszary problemowe, narzędzia i przykłady Kontekst ogólny, kierunki działań, inspiracje Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl SPIS TREŚCI Efektywność energetyczna - aspekty ogólne Aspekty

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy możliwość dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska 2 Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej dla wspierania

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo