KRAJOWE FORUM WODNE. Analiza wielokryterialna Region Wodny Środkowej Odry Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka. Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWE FORUM WODNE. Analiza wielokryterialna Region Wodny Środkowej Odry Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka. Warszawa 9-10.06."

Transkrypt

1 KRAJOWE FORUM WODNE Analiza wielokryterialna Region Wodny Środkowej Odry Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka Warszawa Plan prezentacji Wprowadzenie plany zarządzania ryzykiem powodziowym Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Przedstawienie studium przypadku m. Gubin Przedstawienie studium przypadku Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje 2 1

2 Wprowadzenie PZRP Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obszary dorzecza Odry i regiony wodne (Górna Odra, Środkowa Odra, Warta, Dolna Odra i Przymorze Zachodnie) etap konsultacji społecznych 3 Wprowadzenie Dorzecze Odry Dorzecze: powierzchnia całkowita km 2 powierzchnia ONNP km 2 Zagrożenia woda 1% powierzchnia zagrożona ha ilość zagrożonych mieszkańców osób ilość zagrożonych obiektów użyteczności społ. 244 ilość obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska 138 ilość obiektów cennych kulturowo 23 AAD (średnioroczne straty) 0,64 mld zł. cel strategiczny realizacji PZRP I cykl planistyczny obniżenie AAD o 30% 4 2

3 Wprowadzenie Ilość zidentyfikowanych suwerennych inwestycji o charakterze ppowodziowym ( działania techniczne) 487 inwestycji Szacunkowy budżet inwestycyjny 15,7 mld złotych Szacunkowy budżet inwestycyjny dostępny w I cyklu planistycznym 6,5 mld złotych Ilość zidentyfikowanych obszarów problemowych (HOT SPOT) 89 Analiza wielokryterialna dla ob. problemowych (MCA) Analiza kosztów i korzyści społecznych (CBA) dla inwestycji przeznaczonych do realizacji w I cyklu planistycznym 5 Wprowadzenie Obszary problemowe HOT SPOTs 1 HOT SPOTs - Warianty planistyczne 2 Warianty planistyczne sposób kształtowania wariantów sposób oceny wariantów 3 Analiza wielokryterialna MCA 4 5 Analiza kosztów i korzyści społecznych CBA 6 3

4 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Generino P. Siddayao, Sony E. Valdez, and Proceso L. Fernandez, Analytic Hierarchy Process (AHP) in Spatial Modeling for Floodplain Risk Assessment, International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 4, No. 5, October 2014 M. Kordi, Comparison of fuzzy and crisp analytic hierarchy process (AHP) methods for spatial multicriteria decision analysis in GIS, Department of Technology and Built Environment at University of Gavle, pp. 7-9, September 2008 S. Harrison and M. Qureshi, Application of the analytic hierarchy process to riparian revegetation policy options, Smallscale Forest Economics, Management and Policy, vol. 2, no. 3, pp , 2003 L. Tao, Z. Hongjiang, and W. Jingdong, Application of analytic hierarchy process in debris flow risk degree assessment - a case study of Miyun County, Beijing City, Bulletin of Soil and Water Conservation, vol. 28 no. 5, pp. 6-10, Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym D. Lawal, A. Matori, A. Hashim, K. Yusof, and I. Chandio, Detecting flood susceptible areas using GIS-based analytic hierarchy process, in Proc. International Conference on Future Environment and Energy, vol. 28, pp. 3-4, 2012 R. Sinha, G. V. Bapalu, L. K. Singh, and B. Rath, Flood risk analysis in the Kosi River Basin, North Bihar using multi-parametric approach of analytical hierarchy process (AHP), J. Indian Soc. Remote Sens, vol. 36, pp , December 2008 S. Yahaya, Multicriteria analysis for flood vulnerable areas in Hadejia-Jama are River Basin, Nigeria, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, p. 6, H. Zhang, J. Zhang, and J. Han, The assessment and regionalization of flood /waterlogging disaster risk in middle and lower reaches of Liao River of Northeast China, in Proc. Fifth annual IIASA-DPRI forum on Integrated Disaster Risk Management, pp ,

5 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Wyjątkowo nie preferowany 1/9 1/8 Bardzo silnie nie preferowany 1/7 1/6 Silnie nie preferowany 1/5 1/4 Nieznacznie nie preferowany 1/3 1/2 Równie preferowany 1 2 Nieznacznie preferowany 3 4 Silnie preferowany 5 6 Bardzo silnie preferowany 7 8 Wyjątkowo preferowany 9 W2 W1 W4 W3 9 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym 10 5

6 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Ankiety wewnątrz konsorcjum wykonawcy + Ankiety od Przewodniczących Grup Planistycznych = Uśrednienie wag grup kryteriów i kryteriów 11 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Kryteria powodziowe 33% Kryteria społeczne 30% Kryteria środowiskowe 22% Kryteria ekonomiczne 15% 12 6

7 Poziom 2 wagi kryteriów ekonomicznych Wagi E1 Szacunkowy koszt realizacji działania 29% E2 Koszt odszkodowań i wykupu gruntów i obiektów 29% E3 Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych wskutek awarii urządzeń wodnych - określane dla poszczególnych typów użytkowania terenu 42% E1 E2 E3 Poziom 2 wagi kryteriów społecznych Wagi S1 Ilość budynków chronionych w obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego (p=1%) 17% S2 Ilość budynków na obszarach chronionych wałami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urządzeń wodnych > 0,5m, których standard ochrony ulegnie 15% podwyższeniu S3 Ilość budynków zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia 11% S4 Wielkość obszarów, dla których wprowadzone zostaną specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego 15% S5 Liczba chronionych obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym 22% S6 Liczba chronionych obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego 21% 7

8 Ś1 Ś2 Ś3 Poziom 2 wagi kryteriów środowiskowych Oddziaływanie na obszary chronione (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000) Oddziaływanie na krajowe i regionalne korytarze ekologiczne Oddziaływanie na cele ochrony wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej Wagi 30% 20% 50% 50% 0% Ś1 Ś2 Ś3 P1 P2 Poziom 2 wagi kryteriów powodziowych Zmniejszenie wielkości przepływu o p=1% w głównych odbiornikach danego obszaru Wielkość retencji powodziowej urządzeń wodnych w stosunku do objętości wezbrania p-1% Wagi 34% 27% P3 Wpływ na przyszłą retencję zlewni 20% P4 Adaptacja do zmian klimatu 19% P1 P2 P3 P4 8

9 Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Ocena jakościowa Ocena ilościowa Przypisanie stopni udatności środowiskowej w skali: Przyznanie punktacji w skali: biorąc pod uwagę istotność wpływu na: obszary chronione (Natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody); korytarze ekologiczne; parametry hydromorfologiczne rzeki; parametry biologiczne rzeki; drożność rzeki dla ichtiofauny; wg wypracowanych macierzy ocen. Akceptacja zespołu ds. SOOS dla poszczególnych kryteriów: Kryterium Ś1 ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY CHRONIONE W ROZUMIENIU USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000); Kryterium Ś2 ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOWE I REGIONALNE KORYTARZE EKOLOGICZNE; Kryterium Ś3 ODDZIAŁYWANIE NA CELE OCHRONY WÓD W ROZUMIENIU RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ 17 Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Obszary chronione wpływ na przedmiot ochrony obszaru; wpływ na integralność obszaru; ocena możliwości zaburzenia funkcji i cech obszaru (opracowano macierze ocen dla poszczególnych obszarów chronionych) 18 9

10 Ocena jakościowa Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP 19 Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Korytarze ekologiczne wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych gatunki wskaźnikowe: Lutra lutra (wydra) i Castor fiber (bóbr) wpływ na warunki migracji dużych ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem dużych ssaków drapieżnych: Lynx lynx (ryś), Canis lapus (wilk) (opracowano macierze ocen dla poszczególnych korytarzy ekologicznych) 20 10

11 Ocena jakościowa Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP 21 Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Parametry hydromorfologiczne Wpływ na geometrię koryta, materiał budujący dno koryta, roślinność w korycie, przepływ itd. (zastosowano opracowane macierze ocen dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć) 22 11

12 Ocena jakościowa Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP 23 Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Parametry biologiczne Wpływ na fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce, ryby (zastosowano opracowane macierze ocen dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć) 24 12

13 Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP 25 Plan prezentacji Wprowadzenie plany zarządzania ryzykiem powodziowym Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Przedstawienie studium przypadku m. Gubin Przedstawienie studium przypadku Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje 26 13

14 ZAGROŻENIE I RYZYKO POWODZIOWE HOT SPOT GUBIN Rozkład przestrzenny zagrożenia i ryzyka powodziowego wykonano na podstawie numerycznej mapy: zagrożenia powodziowego (MZP) ryzyka powodziowego (MRP). Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. 1: bardzo niski, 2: niski, 3: umiarkowany, 4: wysoki, 5: bardzo wysoki. Studium przypadku m. Gubin Zagrożenie i ryzyko powodziowe Poziom zagrożenia powodziowego w gminie i na terenie miasta Gubin oszacowano jako wysoki i bardzo wysoki. Zagrożenie powodziowe pochodzi od przepływów wód p=1%, głównie od rz. Nysy Łużyckiej (Q1%=692 m 3 /s) ale również od rz. Lubszy (Q1%=55,1 m 3 /s), będącej prawostronnym dopływem Nysy Łużyckiej. Lubsza uchodzi do recypienta w samym środku m. Gubin, powodując tam największe straty w obszarze zabudowy mieszkalnej po obydwu stronach rzeki. Bardzo duże straty powstają również powyżej i poniżej m. Gubin, gdzie na obszarze zalewowym znajduje się rozległa strefa podmiejska. Oprócz budynków użyteczności publicznej zalaniu ulegają znaczne obszary gruntów ornych, użytków zielonych i tereny przemysłowe 28 14

15 Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna Wariant nietechniczny przesiedleniowy Budynki 1-rodz. 355 Wielorodz. 87 Obiekty Szkoły 4 Szpitale 3 Obiekty handlowe 7 Hotele 5 Oczyszczalnie ścieków 1 29 Wariant planistyczny W1: Studium przypadku m. Gubin Warianty planistyczne Wykonanie wyłącznie działań nietechnicznych: Zwiększenie rozstawu prawobrzeżnych wałów powyżej m. Gubin, odcinek Sękowice Gubinek, w km rz. Nysy Łużyckiej (km wg MZP). Wariant planistyczny W2: Wykonanie działań nietechnicznych wspartych działaniami technicznymi tj.: budowa wałów, prace regulacyjne. Dla tego wariantu przypisano działanie Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km r. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy (budowa wałów, regulacja ujściowego odcinka rzeki Lubszy). Działanie to przeanalizowano łącznie z wdrożeniem wariantu nietechnicznego W

16 Studium przypadku m. Gubin Warianty planistyczne Wariant planistyczny W3: Wykonanie działań nietechnicznych wspartych działaniami technicznymi tj.: budowie suchego zbiornika. Dla tego wariantu przypisano działanie: Budowa suchego zbiornika/polderu powyżej m. Gubina w m. Pleśno km rz. Lubszy. Powierzchnia ok. 793 ha, pojemność 16,4 mln m 3. Działanie to przeanalizowano łącznie z wdrożeniem wariantu nietechnicznego W

17

18

19 Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna 100% Kryteria ekonomiczne W1 W2 W3 75% 50% 25% 0% E1 E2 E % Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna Kryteria społeczne W1 W2 W3 75% 50% 25% 0% S1 S2 S3 S4 S5 S

20 Studium przypadku m. Gubin Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 39 Studium przypadku m. Gubin Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 40 20

21 Studium przypadku m. Gubin Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA % Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna Kryteria środowiskowe W1 W2 W3 75% 50% 25% 0% Ś1 Ś2 Ś

22 Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna 100% Kryteria powodziowe W1 W2 W3 75% 50% 25% 0% P1 P2 P3 P4 43 Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2 Wariant Planistyczny 3 Kryteria ekonomiczne ## ## 27,8% ## ## 46,7% ## ## 25,5% Kryteria społeczne ## 20,2% ## 42,2% ## 37,6% Kryteria środowiskowe ## 39,9% ## 26,2% ## 33,9% Kryteria powodziowe ## 30,3% ## 32,6% ## 37,1% Wyniki analizy MCA 28,7% 35,8% 34,5% 44 22

23 Plan prezentacji Wprowadzenie plany zarządzania ryzykiem powodziowym Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Przedstawienie studium przypadku m. Gubin Przedstawienie studium przypadku Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje 45 ZAGROŻENIE I RYZYKO POWODZIOWE HS KOTLINA KŁODZKA Rozkład przestrzenny zagrożenia i ryzyka powodziowego wykonano na podstawie numerycznej mapy: zagrożenia powodziowego (MZP) ryzyka powodziowego (MRP). Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. 1: bardzo niski, 2: niski, 3: umiarkowany, 4: wysoki, 5: bardzo wysoki. 23

24 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Zagrożenie i ryzyko powodziowe Hot Spot obszarowy zamknięty wodowskazem Bardo. Bardzo wysoki stopień ryzyka powodziowego zidentyfikowano w obszarze gminy Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Lądek-Zdrój, poziom wysoki i umiarkowany przypisać można pozostałym gminom Kotliny Kłodzkiej tj. Stronie Śląskie, Międzylesie, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczytna, Radków i Nowa Ruda. Sieć rzeczna Nysy Kłodzkiej do wodowskazu Bardo stanowi wraz z dopływami układ wachlarzowaty, który reaguje bardzo szybko na odpływ z obszarów górskich. W trakcie ulewnych deszczy lub gwałtownych roztopów w krótkim czasie spływają ogromne ilości wody, powodując liczne powodzie i podtopienia. Zwarta zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa i komunikacyjna wzdłuż cieków i głęboko wciętych dolin rzecznych jest przyczyną wysokich strat powodziowych. 47 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Zagrożenie i ryzyko powodziowe Największe zagrożenie powodziowe występuje na terenach gminy Kłodzko z uwagi na dopływy uchodzące do Nysy Kłodzkiej tj. : Biała Lądecka : Q1%=483 m 3 /s (wod. Żelazno); Bystrzyca Dusznicka: Q1%=181 m 3 /s (wod. Szalejów Dolny); Ścinawka: Q1%=192 m 3 /s (wod. Gorzów); Nysa Kłodzka: Q1%=319 m 3 /s (wod. Bystrzyca Kłodzka). Znaczne szkody generowane są przez niewystarczającą przepustowość koryt rzecznych oraz obiektów komunikacyjnych tj. mosty, przepusty i przejścia rurociągów. Szereg miejscowości jak np. Kłodzko, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szalejów, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Ołdrzychowice, Krosnowice, Żelazno wykazuje znaczące straty już przy przepływach p=10%

25 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna Wariant nietechniczny przesiedleniowy Budynki 1-rodz Wielorodz. 265 Obiekty Szkoły 17 Szpitale 5 Obiekty handlowe 6 Hotele 6 Oczyszczalnie ścieków 8 Klasztory 1 Cmentarze 1 Straż pożarna 3 Zakłady karne Studium przypadku Kotlina Kłodzka Warianty planistyczne Wariant planistyczny W1: Wykonanie wyłącznie działań technicznych: Budowa 4 suchych zbiorników. 1. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Nysa Kłodzka w km w m. Boboszów, 2. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Goworówka w km w m. Roztoki Bystrzyckie, 3. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka w km w m. Szalejów Górny, 4. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna w km w m. Krosnowice 50 25

26 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Warianty planistyczne Wariant planistyczny W2: Wykonanie wyłącznie działań technicznych: Budowa 4 suchych zbiorników wg wariantu W1 + dodatkowo wykonanie prac związanych z przebudową i remontem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, budową i modernizacją wałów, zwiększeniem przepustowości koryt rzek, jazów, mostów i przepustów w ramach 4 zadań: 1. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej; 2. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Ścinawki; 3. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i rzeki Morawki; 4. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok; 51 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Warianty planistyczne Wariant planistyczny W2 uzupełnienie o prace OF : Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej Prace odtworzeniowo/ regulacyjne na potokach: 1. Goworówka, 9. Włodzica, 2. Domaszkowski Potok, 3. Wilczka, 4. Bystrzyca Kłodzka, 5. Pławna, 6. Waliszowska Woda, 7. Jaszkówka, 8. Jodłownik, 10. Posna, 11. Dzik, 12. Jugowski Potok, 13. Woliborka, 14. Laska, 15. Cicha 52 26

27 WARIANT W0 NYSA KŁODZKA WARIANT W1 NYSA KŁODZKA 27

28 WARIANT W2 NYSA KŁODZKA WARIANT W0 BIAŁA LĄDECKA 28

29 WARIANT W1 BIAŁA LĄDECKA WARIANT W2 BIAŁA LĄDECKA 29

30 WARIANT W0 BYSTRZYCA DUSZNICKA WARIANT W1 BYSTRZYCA DUSZNICKA 30

31 WARIANT W2 BYSTRZYCA DUSZNICKA WARIANT W0 ŚCINAWKA 31

32 WARIANT W1 ŚCINAWKA WARIANT W2 ŚCINAWKA 32

33 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna 100% Kryteria ekonomiczne W1 W2 75% 50% 25% 0% E1 E2 E3 65 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna 100% Kryteria społeczne W1 W2 75% 50% 25% 0% S1 S2 S3 S4 S5 S

34 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 67 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 68 34

35 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 69 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna 100% Kryteria środowiskowe W1 W2 75% 50% 25% 0% Ś1 Ś2 Ś

36 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna 100% Kryteria powodziowe W1 W2 75% 50% 25% 0% P1 P2 P3 P4 71 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2 Kryteria ekonomiczne ### # 48,2% ### # 51,8% Kryteria społeczne ## 25,2% ## 74,8% Kryteria środowiskowe ## 58,4% ## 41,6% Kryteria powodziowe ## 56,5% ## 43,5% Wyniki analizy MCA 46,4% 53,6% 72 36

37 Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje Wykonano 2 analizy kosztów i korzyści społecznych (CBA) dla każdego RW: 1. Dla wszystkich działań w regionie wodnym i w obszarze dorzecza oraz 2. Dla działań strategicznych (I cykl) w regionie wodnym i w obszarze dorzecza Wyniki analiz CBA potwierdzają efektywność wybranych działań: W0 WI 73 Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje W0 WU remonty WU remonty i odtworzenia WI remonty WI remonty i odtworzenia ENPV/c [PLN] ERR/c PV Korzyści [PLN] ,83% 96,83% 5,68% 9,17% PV Kosztów [PLN] 0 B/C ,56 3,56 1,05 1,

38 Dziękujemy za uwagę Zdjęcie: RZGW we Wrocławiu mgr Alicja Wilanowska dr Łukasz Trojnarski mgr inż. Borys Bednarek Grontmij Polska 75 38

Dziennik Ustaw 6436 Poz. 1967

Dziennik Ustaw 6436 Poz. 1967 Dziennik Ustaw 6436 Poz. 1967 NAZWA INWESTYCJI: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej - Potok Pławna OCENA SPEŁNIENIA PRZESŁANEK ART. 4.7 RDW Czy zostały podjęte wszystkie możliwe kroki zmierzające

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry

Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry Piotr Szymczak Koordynator Zespołu Dorzecza Odry Grontmij Polska Warszawa 13.01.2015 2 Zakres prezentacji Cel i zakres PZRP Informacje o obszarze

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim Nr WBS: 1.8.12.4 Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim ochrona przed powodzią Zmiana w podejściu: zarządzanie ryzykiem powodziowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim Nr WBS: 1.8.12.4

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Jerzy Grela MGGP S.A. Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 październik 2015 r 1

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dr hab. inż. Andrzej Tiukało prof. IMGW PIB Warszawa 13.01.2015 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania Dyrektywa Powodziowa Dnia 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Radziejowice, 02.12.2014

Bardziej szczegółowo

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS WIZUALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły Nr WBS: 1.6.4.1 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO Konferencja ODRA 2011 CEL I ZAKRES MODERNIZACJI WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO element Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry realizowanego w ramach Programu dla Odry 2006 Adam Rak 1 Program dla

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych http://gdziebylec.pl/obiekt/pokaz/zbiornik_gocza%c5%82kowicki/96 04 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły Nr WBS: 1.8.12.2 Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część I

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część I PLANY ZARZĄDZANIA DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część I 2012-10-26 TYTUŁ 1 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CO WIEMY O RYZYKU POWODZIOWYM W

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 2 Projekt: Wsparcie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH PLANY ZARZĄDZANIA DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część II 2012-10-26 TYTUŁ 1 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ I JAKIMI METODAMI?

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły Nr WBS: 1.6.4.1 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt III klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych dr inż. Andrzej POTOCKI 1. Opracowanie algorytmu i wykonanie bilansu wodnego wybranego zbiornika retencyjnego. 2. Rola energetyki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby chronić lub przywracać dobry stan wód? Analiza problemu. Niezbędne kroki do podjęcia. Marta Wiśniewska, WWF Polska Dziedzictwo "... woda nie

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły Nr WBS: 1.8.12.2 Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisły Nr WBS: 1.6.4.2 Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 2014-2020

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 2014-2020 Karta informacyjna dla Wnioskodawcy RPOWŚ 214-22 Wynik Oceny Merytorycznej dla Działania 4.5 RPOWŚ 214-22 WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWS 214-22 PRIORYTET INWESTYCYJNY:

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową)

Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową) Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową) Joanna Dudzińska-Nowak Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk o Morzu Mapa zagrożenia powodziowego opracowanie kartograficzne prezentujące przestrzenny zasięg strefy

Bardziej szczegółowo

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu

Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Zbiornik Goczałkowicki doświadczenia w zarządzaniu Andrzej Siudy, Kierownik Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej

Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej prof. dr hab. inż. Jan Żelazo Analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej retencji w Regionie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki)

Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki) Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach apgw (RW Górnej Odry, Małej Wisły, Czadeczki) Monika

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry i Ücker Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecin, 16 lutego

Bardziej szczegółowo

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020

KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 KARTA PONOWNEJ OCENY* MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPOWŚ 2014-2020 * ponowna ocena dotyczy przypadku konieczności dokonania powtórenej oceny w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie: RZGW we Wrocławiu. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Odry

Zdjęcie: RZGW we Wrocławiu. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Odry Zdjęcie: RZGW we Wrocławiu Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Odry Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Robert Kęsy, Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 5

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania:

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania: Zakres opracowania: Program ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego (126/OKI/2009) Etap I Etap II Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry, Łaby i Dunaju Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wrocław, 24

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY Ryszard Kosierb Ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy sąs obowiązkami publicznymi, realizowanymi zarówno przez jednostki

Bardziej szczegółowo

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r.

WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. WEZBRANIE POWODZIOWE MAJ-CZERWIEC 2010 r. ANDRZEJ KREFT DYREKTOR RZGW SZCZECIN Odcinek rz. Odry w administracji RZGW Szczecin Urad, km. 566 podtopienia wodami cofkowmi rz. Odry w rzece Pliszce Urad, km.

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce

Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce Ocena hydromorfologiczna cieków w praktyce dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 22 92 email: ahamerla@gig.eu Patronat honorowy: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Warta. Problemy gospodarki wodnej

Warta. Problemy gospodarki wodnej Warta Problemy gospodarki wodnej Region wodny Warty Powierzchnia : 54,5 tys. km (ok. 17,4% obszaru Polski) Położenie : długość geograficzna: 14 32 25 E; 19 42 56 E szerokość geograficzna: 50 28 34 N;

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka. powodz.gov.pl

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka. powodz.gov.pl Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka. powodz.gov.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

Budowa stabilnego modelu gospodarki wodnej w Polsce. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Budowa stabilnego modelu gospodarki wodnej w Polsce. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Budowa stabilnego modelu gospodarki wodnej w Polsce Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Kluczowe problemy gospodarki wodnej w Polsce: Wieloletnia niska ranga gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r.

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Komunikat o zjawiskach lodowych z dnia 07-03-2012 r. KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Rzeka Odra jest wolna od lodu. Obecnie w związku ze wzrostem temperatury i opadami deszczu, które

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Dobczyce, 24 września 2012 r.

Stan wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Dobczyce, 24 września 2012 r. Stan wdrażania Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły Dobczyce, 24 września 2012 r. Administratorzy cieków na obszarze województwa małopolskiego Cieki dla których zostaną opracowane modele

Bardziej szczegółowo

KIK/37 Tarliska Górnej Raby

KIK/37 Tarliska Górnej Raby KIK/37 Tarliska Górnej Raby Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ab Ovo w partnerstwie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Współpraca pomiędzy partnerami rozpoczęła się w roku

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA PLANÓW ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA PLANÓW ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM ZAŁĄCZNIK 1. 1 ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA PLANÓW ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 1) Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP), opracowana w projekcie ISOK, 2) Mapy zagrożenia powodziowego, opracowana w projekcie

Bardziej szczegółowo

Współpraca wojewodów w dziedzinie bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Środkowej Wisły

Współpraca wojewodów w dziedzinie bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Środkowej Wisły Współpraca wojewodów w dziedzinie bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Środkowej Wisły Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa, 28.06.2013 r. Geneza prac Powódź 2010 Straty: ponad 12,8 mld

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim

Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim Realizacja inwestycji melioracyjnych w województwie lubuskim Źródła finansowania inwestycji UE - PROW oraz LRPO Program dla Odry 2006 Budżet państwa Budżet samorządu województwa i innych JST NFOŚiGW i

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka. powodz.gov.pl

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka. powodz.gov.pl Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka. powodz.gov.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w polskiej części dorzecza Odry

Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w polskiej części dorzecza Odry Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w polskiej części dorzecza Odry Tamara Tokarczyk Instytut Meteorologii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Projekt z dnia 01.06.2011 r. UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW z dnia.2011 roku w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie skutków powodzi technika i planowanie

Ograniczanie skutków powodzi technika i planowanie Ograniczanie skutków powodzi technika i planowanie Roman Konieczny Małgorzata Siudak 2010 fot. Bureau of Reclamation fot. EU-LIFE Project FlodScan Strategie ograniczania skutków powodzi Dla ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły Nr WBS: 1.6.4.1 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RPO 2014-20 Postulaty w obszarach bioróżnorodności, ochrony przeciwpowodziowej, OZE i efektywności energetycznej

RPO 2014-20 Postulaty w obszarach bioróżnorodności, ochrony przeciwpowodziowej, OZE i efektywności energetycznej RPO 2014-20 Postulaty w obszarach bioróżnorodności, ochrony przeciwpowodziowej, OZE i efektywności energetycznej Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Stanowisko Organizacji Pozarządowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Stanowisko Organizacji Pozarządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Stanowisko Organizacji Pozarządowych Marta Wiśniewska Projekt Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju -partycypacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Województwie Podlaskim: plany, zapotrzebowanie i wyzwania.

Zielona infrastruktura w Województwie Podlaskim: plany, zapotrzebowanie i wyzwania. Zielona infrastruktura w Województwie Podlaskim: plany, zapotrzebowanie i wyzwania. dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Osowiec - Twierdza 04.11.2014r. Europie w znacznie

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły Nr WBS: 1.6.4.1 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r.

KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r. KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r. Podsumowanie dyskusji panelowej: Planowanie przestrzenne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej Moderator: Paneliści: dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof.

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Cel wykonania analizy

Cel wykonania analizy Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów Trasa Armii Krajowej w Warszawie, wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Zakres prezentacji 1. Cel nadrzędny gospodarowania wodami 2. Trendy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo