KRAJOWE FORUM WODNE. Analiza wielokryterialna Region Wodny Środkowej Odry Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka. Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWE FORUM WODNE. Analiza wielokryterialna Region Wodny Środkowej Odry Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka. Warszawa 9-10.06."

Transkrypt

1 KRAJOWE FORUM WODNE Analiza wielokryterialna Region Wodny Środkowej Odry Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka Warszawa Plan prezentacji Wprowadzenie plany zarządzania ryzykiem powodziowym Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Przedstawienie studium przypadku m. Gubin Przedstawienie studium przypadku Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje 2 1

2 Wprowadzenie PZRP Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obszary dorzecza Odry i regiony wodne (Górna Odra, Środkowa Odra, Warta, Dolna Odra i Przymorze Zachodnie) etap konsultacji społecznych 3 Wprowadzenie Dorzecze Odry Dorzecze: powierzchnia całkowita km 2 powierzchnia ONNP km 2 Zagrożenia woda 1% powierzchnia zagrożona ha ilość zagrożonych mieszkańców osób ilość zagrożonych obiektów użyteczności społ. 244 ilość obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska 138 ilość obiektów cennych kulturowo 23 AAD (średnioroczne straty) 0,64 mld zł. cel strategiczny realizacji PZRP I cykl planistyczny obniżenie AAD o 30% 4 2

3 Wprowadzenie Ilość zidentyfikowanych suwerennych inwestycji o charakterze ppowodziowym ( działania techniczne) 487 inwestycji Szacunkowy budżet inwestycyjny 15,7 mld złotych Szacunkowy budżet inwestycyjny dostępny w I cyklu planistycznym 6,5 mld złotych Ilość zidentyfikowanych obszarów problemowych (HOT SPOT) 89 Analiza wielokryterialna dla ob. problemowych (MCA) Analiza kosztów i korzyści społecznych (CBA) dla inwestycji przeznaczonych do realizacji w I cyklu planistycznym 5 Wprowadzenie Obszary problemowe HOT SPOTs 1 HOT SPOTs - Warianty planistyczne 2 Warianty planistyczne sposób kształtowania wariantów sposób oceny wariantów 3 Analiza wielokryterialna MCA 4 5 Analiza kosztów i korzyści społecznych CBA 6 3

4 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Generino P. Siddayao, Sony E. Valdez, and Proceso L. Fernandez, Analytic Hierarchy Process (AHP) in Spatial Modeling for Floodplain Risk Assessment, International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 4, No. 5, October 2014 M. Kordi, Comparison of fuzzy and crisp analytic hierarchy process (AHP) methods for spatial multicriteria decision analysis in GIS, Department of Technology and Built Environment at University of Gavle, pp. 7-9, September 2008 S. Harrison and M. Qureshi, Application of the analytic hierarchy process to riparian revegetation policy options, Smallscale Forest Economics, Management and Policy, vol. 2, no. 3, pp , 2003 L. Tao, Z. Hongjiang, and W. Jingdong, Application of analytic hierarchy process in debris flow risk degree assessment - a case study of Miyun County, Beijing City, Bulletin of Soil and Water Conservation, vol. 28 no. 5, pp. 6-10, Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym D. Lawal, A. Matori, A. Hashim, K. Yusof, and I. Chandio, Detecting flood susceptible areas using GIS-based analytic hierarchy process, in Proc. International Conference on Future Environment and Energy, vol. 28, pp. 3-4, 2012 R. Sinha, G. V. Bapalu, L. K. Singh, and B. Rath, Flood risk analysis in the Kosi River Basin, North Bihar using multi-parametric approach of analytical hierarchy process (AHP), J. Indian Soc. Remote Sens, vol. 36, pp , December 2008 S. Yahaya, Multicriteria analysis for flood vulnerable areas in Hadejia-Jama are River Basin, Nigeria, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, p. 6, H. Zhang, J. Zhang, and J. Han, The assessment and regionalization of flood /waterlogging disaster risk in middle and lower reaches of Liao River of Northeast China, in Proc. Fifth annual IIASA-DPRI forum on Integrated Disaster Risk Management, pp ,

5 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Wyjątkowo nie preferowany 1/9 1/8 Bardzo silnie nie preferowany 1/7 1/6 Silnie nie preferowany 1/5 1/4 Nieznacznie nie preferowany 1/3 1/2 Równie preferowany 1 2 Nieznacznie preferowany 3 4 Silnie preferowany 5 6 Bardzo silnie preferowany 7 8 Wyjątkowo preferowany 9 W2 W1 W4 W3 9 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym 10 5

6 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Ankiety wewnątrz konsorcjum wykonawcy + Ankiety od Przewodniczących Grup Planistycznych = Uśrednienie wag grup kryteriów i kryteriów 11 Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Kryteria powodziowe 33% Kryteria społeczne 30% Kryteria środowiskowe 22% Kryteria ekonomiczne 15% 12 6

7 Poziom 2 wagi kryteriów ekonomicznych Wagi E1 Szacunkowy koszt realizacji działania 29% E2 Koszt odszkodowań i wykupu gruntów i obiektów 29% E3 Ograniczenie strat powodziowych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych wskutek awarii urządzeń wodnych - określane dla poszczególnych typów użytkowania terenu 42% E1 E2 E3 Poziom 2 wagi kryteriów społecznych Wagi S1 Ilość budynków chronionych w obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego (p=1%) 17% S2 Ilość budynków na obszarach chronionych wałami, wydmami i budowlami pasa technicznego, zalewanych wskutek awarii urządzeń wodnych > 0,5m, których standard ochrony ulegnie 15% podwyższeniu S3 Ilość budynków zakwalifikowanych do wykupu i przeniesienia 11% S4 Wielkość obszarów, dla których wprowadzone zostaną specjalne warunki zagospodarowania przestrzennego 15% S5 Liczba chronionych obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym 22% S6 Liczba chronionych obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego 21% 7

8 Ś1 Ś2 Ś3 Poziom 2 wagi kryteriów środowiskowych Oddziaływanie na obszary chronione (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000) Oddziaływanie na krajowe i regionalne korytarze ekologiczne Oddziaływanie na cele ochrony wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej Wagi 30% 20% 50% 50% 0% Ś1 Ś2 Ś3 P1 P2 Poziom 2 wagi kryteriów powodziowych Zmniejszenie wielkości przepływu o p=1% w głównych odbiornikach danego obszaru Wielkość retencji powodziowej urządzeń wodnych w stosunku do objętości wezbrania p-1% Wagi 34% 27% P3 Wpływ na przyszłą retencję zlewni 20% P4 Adaptacja do zmian klimatu 19% P1 P2 P3 P4 8

9 Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Ocena jakościowa Ocena ilościowa Przypisanie stopni udatności środowiskowej w skali: Przyznanie punktacji w skali: biorąc pod uwagę istotność wpływu na: obszary chronione (Natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody); korytarze ekologiczne; parametry hydromorfologiczne rzeki; parametry biologiczne rzeki; drożność rzeki dla ichtiofauny; wg wypracowanych macierzy ocen. Akceptacja zespołu ds. SOOS dla poszczególnych kryteriów: Kryterium Ś1 ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY CHRONIONE W ROZUMIENIU USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000); Kryterium Ś2 ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOWE I REGIONALNE KORYTARZE EKOLOGICZNE; Kryterium Ś3 ODDZIAŁYWANIE NA CELE OCHRONY WÓD W ROZUMIENIU RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ 17 Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Obszary chronione wpływ na przedmiot ochrony obszaru; wpływ na integralność obszaru; ocena możliwości zaburzenia funkcji i cech obszaru (opracowano macierze ocen dla poszczególnych obszarów chronionych) 18 9

10 Ocena jakościowa Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP 19 Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Korytarze ekologiczne wpływ na warunki swobodnej migracji ssaków ziemno-wodnych gatunki wskaźnikowe: Lutra lutra (wydra) i Castor fiber (bóbr) wpływ na warunki migracji dużych ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem dużych ssaków drapieżnych: Lynx lynx (ryś), Canis lapus (wilk) (opracowano macierze ocen dla poszczególnych korytarzy ekologicznych) 20 10

11 Ocena jakościowa Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP 21 Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Parametry hydromorfologiczne Wpływ na geometrię koryta, materiał budujący dno koryta, roślinność w korycie, przepływ itd. (zastosowano opracowane macierze ocen dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć) 22 11

12 Ocena jakościowa Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP 23 Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Parametry biologiczne Wpływ na fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce, ryby (zastosowano opracowane macierze ocen dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć) 24 12

13 Ocena jakościowa Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP 25 Plan prezentacji Wprowadzenie plany zarządzania ryzykiem powodziowym Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Przedstawienie studium przypadku m. Gubin Przedstawienie studium przypadku Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje 26 13

14 ZAGROŻENIE I RYZYKO POWODZIOWE HOT SPOT GUBIN Rozkład przestrzenny zagrożenia i ryzyka powodziowego wykonano na podstawie numerycznej mapy: zagrożenia powodziowego (MZP) ryzyka powodziowego (MRP). Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. 1: bardzo niski, 2: niski, 3: umiarkowany, 4: wysoki, 5: bardzo wysoki. Studium przypadku m. Gubin Zagrożenie i ryzyko powodziowe Poziom zagrożenia powodziowego w gminie i na terenie miasta Gubin oszacowano jako wysoki i bardzo wysoki. Zagrożenie powodziowe pochodzi od przepływów wód p=1%, głównie od rz. Nysy Łużyckiej (Q1%=692 m 3 /s) ale również od rz. Lubszy (Q1%=55,1 m 3 /s), będącej prawostronnym dopływem Nysy Łużyckiej. Lubsza uchodzi do recypienta w samym środku m. Gubin, powodując tam największe straty w obszarze zabudowy mieszkalnej po obydwu stronach rzeki. Bardzo duże straty powstają również powyżej i poniżej m. Gubin, gdzie na obszarze zalewowym znajduje się rozległa strefa podmiejska. Oprócz budynków użyteczności publicznej zalaniu ulegają znaczne obszary gruntów ornych, użytków zielonych i tereny przemysłowe 28 14

15 Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna Wariant nietechniczny przesiedleniowy Budynki 1-rodz. 355 Wielorodz. 87 Obiekty Szkoły 4 Szpitale 3 Obiekty handlowe 7 Hotele 5 Oczyszczalnie ścieków 1 29 Wariant planistyczny W1: Studium przypadku m. Gubin Warianty planistyczne Wykonanie wyłącznie działań nietechnicznych: Zwiększenie rozstawu prawobrzeżnych wałów powyżej m. Gubin, odcinek Sękowice Gubinek, w km rz. Nysy Łużyckiej (km wg MZP). Wariant planistyczny W2: Wykonanie działań nietechnicznych wspartych działaniami technicznymi tj.: budowa wałów, prace regulacyjne. Dla tego wariantu przypisano działanie Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km r. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy (budowa wałów, regulacja ujściowego odcinka rzeki Lubszy). Działanie to przeanalizowano łącznie z wdrożeniem wariantu nietechnicznego W

16 Studium przypadku m. Gubin Warianty planistyczne Wariant planistyczny W3: Wykonanie działań nietechnicznych wspartych działaniami technicznymi tj.: budowie suchego zbiornika. Dla tego wariantu przypisano działanie: Budowa suchego zbiornika/polderu powyżej m. Gubina w m. Pleśno km rz. Lubszy. Powierzchnia ok. 793 ha, pojemność 16,4 mln m 3. Działanie to przeanalizowano łącznie z wdrożeniem wariantu nietechnicznego W

17

18

19 Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna 100% Kryteria ekonomiczne W1 W2 W3 75% 50% 25% 0% E1 E2 E % Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna Kryteria społeczne W1 W2 W3 75% 50% 25% 0% S1 S2 S3 S4 S5 S

20 Studium przypadku m. Gubin Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 39 Studium przypadku m. Gubin Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 40 20

21 Studium przypadku m. Gubin Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA % Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna Kryteria środowiskowe W1 W2 W3 75% 50% 25% 0% Ś1 Ś2 Ś

22 Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna 100% Kryteria powodziowe W1 W2 W3 75% 50% 25% 0% P1 P2 P3 P4 43 Studium przypadku m. Gubin Analiza wielokryterialna Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2 Wariant Planistyczny 3 Kryteria ekonomiczne ## ## 27,8% ## ## 46,7% ## ## 25,5% Kryteria społeczne ## 20,2% ## 42,2% ## 37,6% Kryteria środowiskowe ## 39,9% ## 26,2% ## 33,9% Kryteria powodziowe ## 30,3% ## 32,6% ## 37,1% Wyniki analizy MCA 28,7% 35,8% 34,5% 44 22

23 Plan prezentacji Wprowadzenie plany zarządzania ryzykiem powodziowym Metoda AHP w zarządzaniu ryzykiem powodziowym Metodyka przeprowadzenia oceny środowiskowej oddziaływania przedsięwzięć w PZRP Przedstawienie studium przypadku m. Gubin Przedstawienie studium przypadku Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje 45 ZAGROŻENIE I RYZYKO POWODZIOWE HS KOTLINA KŁODZKA Rozkład przestrzenny zagrożenia i ryzyka powodziowego wykonano na podstawie numerycznej mapy: zagrożenia powodziowego (MZP) ryzyka powodziowego (MRP). Ocenę oparto na określeniu tzw. poziomu ryzyka powodziowego. 1: bardzo niski, 2: niski, 3: umiarkowany, 4: wysoki, 5: bardzo wysoki. 23

24 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Zagrożenie i ryzyko powodziowe Hot Spot obszarowy zamknięty wodowskazem Bardo. Bardzo wysoki stopień ryzyka powodziowego zidentyfikowano w obszarze gminy Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Lądek-Zdrój, poziom wysoki i umiarkowany przypisać można pozostałym gminom Kotliny Kłodzkiej tj. Stronie Śląskie, Międzylesie, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczytna, Radków i Nowa Ruda. Sieć rzeczna Nysy Kłodzkiej do wodowskazu Bardo stanowi wraz z dopływami układ wachlarzowaty, który reaguje bardzo szybko na odpływ z obszarów górskich. W trakcie ulewnych deszczy lub gwałtownych roztopów w krótkim czasie spływają ogromne ilości wody, powodując liczne powodzie i podtopienia. Zwarta zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa i komunikacyjna wzdłuż cieków i głęboko wciętych dolin rzecznych jest przyczyną wysokich strat powodziowych. 47 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Zagrożenie i ryzyko powodziowe Największe zagrożenie powodziowe występuje na terenach gminy Kłodzko z uwagi na dopływy uchodzące do Nysy Kłodzkiej tj. : Biała Lądecka : Q1%=483 m 3 /s (wod. Żelazno); Bystrzyca Dusznicka: Q1%=181 m 3 /s (wod. Szalejów Dolny); Ścinawka: Q1%=192 m 3 /s (wod. Gorzów); Nysa Kłodzka: Q1%=319 m 3 /s (wod. Bystrzyca Kłodzka). Znaczne szkody generowane są przez niewystarczającą przepustowość koryt rzecznych oraz obiektów komunikacyjnych tj. mosty, przepusty i przejścia rurociągów. Szereg miejscowości jak np. Kłodzko, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szalejów, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Ołdrzychowice, Krosnowice, Żelazno wykazuje znaczące straty już przy przepływach p=10%

25 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna Wariant nietechniczny przesiedleniowy Budynki 1-rodz Wielorodz. 265 Obiekty Szkoły 17 Szpitale 5 Obiekty handlowe 6 Hotele 6 Oczyszczalnie ścieków 8 Klasztory 1 Cmentarze 1 Straż pożarna 3 Zakłady karne Studium przypadku Kotlina Kłodzka Warianty planistyczne Wariant planistyczny W1: Wykonanie wyłącznie działań technicznych: Budowa 4 suchych zbiorników. 1. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Nysa Kłodzka w km w m. Boboszów, 2. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Goworówka w km w m. Roztoki Bystrzyckie, 3. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka w km w m. Szalejów Górny, 4. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna w km w m. Krosnowice 50 25

26 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Warianty planistyczne Wariant planistyczny W2: Wykonanie wyłącznie działań technicznych: Budowa 4 suchych zbiorników wg wariantu W1 + dodatkowo wykonanie prac związanych z przebudową i remontem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, budową i modernizacją wałów, zwiększeniem przepustowości koryt rzek, jazów, mostów i przepustów w ramach 4 zadań: 1. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej; 2. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Ścinawki; 3. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i rzeki Morawki; 4. Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok; 51 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Warianty planistyczne Wariant planistyczny W2 uzupełnienie o prace OF : Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej Prace odtworzeniowo/ regulacyjne na potokach: 1. Goworówka, 9. Włodzica, 2. Domaszkowski Potok, 3. Wilczka, 4. Bystrzyca Kłodzka, 5. Pławna, 6. Waliszowska Woda, 7. Jaszkówka, 8. Jodłownik, 10. Posna, 11. Dzik, 12. Jugowski Potok, 13. Woliborka, 14. Laska, 15. Cicha 52 26

27 WARIANT W0 NYSA KŁODZKA WARIANT W1 NYSA KŁODZKA 27

28 WARIANT W2 NYSA KŁODZKA WARIANT W0 BIAŁA LĄDECKA 28

29 WARIANT W1 BIAŁA LĄDECKA WARIANT W2 BIAŁA LĄDECKA 29

30 WARIANT W0 BYSTRZYCA DUSZNICKA WARIANT W1 BYSTRZYCA DUSZNICKA 30

31 WARIANT W2 BYSTRZYCA DUSZNICKA WARIANT W0 ŚCINAWKA 31

32 WARIANT W1 ŚCINAWKA WARIANT W2 ŚCINAWKA 32

33 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna 100% Kryteria ekonomiczne W1 W2 75% 50% 25% 0% E1 E2 E3 65 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna 100% Kryteria społeczne W1 W2 75% 50% 25% 0% S1 S2 S3 S4 S5 S

34 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 67 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 68 34

35 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Ocena punktowa wariantu wg kryteriów środowiskowych przyjętych do analizy MCA 69 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna 100% Kryteria środowiskowe W1 W2 75% 50% 25% 0% Ś1 Ś2 Ś

36 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna 100% Kryteria powodziowe W1 W2 75% 50% 25% 0% P1 P2 P3 P4 71 Studium przypadku Kotlina Kłodzka Analiza wielokryterialna Analiza MCA Wariant Planistyczny 1 Wariant Planistyczny 2 Kryteria ekonomiczne ### # 48,2% ### # 51,8% Kryteria społeczne ## 25,2% ## 74,8% Kryteria środowiskowe ## 58,4% ## 41,6% Kryteria powodziowe ## 56,5% ## 43,5% Wyniki analizy MCA 46,4% 53,6% 72 36

37 Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje Wykonano 2 analizy kosztów i korzyści społecznych (CBA) dla każdego RW: 1. Dla wszystkich działań w regionie wodnym i w obszarze dorzecza oraz 2. Dla działań strategicznych (I cykl) w regionie wodnym i w obszarze dorzecza Wyniki analiz CBA potwierdzają efektywność wybranych działań: W0 WI 73 Studium przypadku m. Gubin Kotlina Kłodzka Wyniki i rekomendacje W0 WU remonty WU remonty i odtworzenia WI remonty WI remonty i odtworzenia ENPV/c [PLN] ERR/c PV Korzyści [PLN] ,83% 96,83% 5,68% 9,17% PV Kosztów [PLN] 0 B/C ,56 3,56 1,05 1,

38 Dziękujemy za uwagę Zdjęcie: RZGW we Wrocławiu mgr Alicja Wilanowska dr Łukasz Trojnarski mgr inż. Borys Bednarek Grontmij Polska 75 38

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią 6 OPIS GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 6.1 KOMPONENT OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ 6.1.1 Zagadnienia merytoryczne 6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią Istniejący system ochrony

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Budownictwo i Architektura 13(1) (2014) 41-52 Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA SPIS TREŚCI I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY II. REGION WODNY WARTY

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA SPIS TREŚCI I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY II. REGION WODNY WARTY SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp...str.3 1.1. Podstawa opracowania...str.3 1.2. Cel i zakres opracowania...str.3 1.3. Ogólna charakterystyka hydrograficzna województwa lubuskiego...str.4 1.4. Materiały

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Bobru SPIS TREŚCI: I. ZAKRES PRACY... 3 Zadanie 1. Metodyczne podstawy wykonania bilansu wodnogospodarczego wód powierzchniowych... 3 Zadanie 2. Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych oraz opracowań

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa, Luty 2013 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania mgr inż. Anna Łasut Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Promotor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wrocławia. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Urząd Miejski Wrocławia. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Urząd Miejski Wrocławia Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Aleksandra Banaś

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. 2012 WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GNIEZNO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GNIEZNO NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018 Ryc. 46. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miejscowości Zdziechowa Autor: Anna Bernaciak. Ryc. 47. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miejscowości Napoleonowo Autor:

Bardziej szczegółowo