WSPÓŁPRACA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO Z UKŁADEM ZASILANIA W ENERGIĘ W BUDYNKU INTELIGENTNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁPRACA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO Z UKŁADEM ZASILANIA W ENERGIĘ W BUDYNKU INTELIGENTNYM"

Transkrypt

1 Damian GŁUCHY, Tomasz JARMUDA, Dariusz KURZ, Konrad SKOWRONEK, Grzegorz TRZMIEL Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej WSPÓŁPRACA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO Z UKŁADEM ZASILANIA W ENERGIĘ W BUDYNKU INTELIGENTNYM Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia współpracy urządzeń fotowoltaicznych z innymi systemami zasilania w energię elektryczną. Scharakteryzowano stan rynku urządzeń fotowoltaicznych w Polsce i na świecie. Oceniono możliwości wykorzystania energii fotowoltaicznej w Poznaniu. Przeanalizowano systemy off-grid (autonomiczne), on-grid (podłączone do publicznej sieci elektroenergetycznej) oraz systemy autonomiczne z podłączeniem do sieci publicznej. Określono rolę mikroprocesorowego systemu zasilania awaryjnego UPS w budynku inteligentnym. 1. Wstęp Nie bez problemów, lecz w sposób ciągły, wzrasta rola zasilania urządzeń elektrycznych z układów fotowoltaicznych. Wspomniane problemy są związane przede wszystkim z kosztami urządzeń i losowym dostępem do energii z takich źródeł. Z przeglądu literatury tematu wynika między innymi wniosek o konieczności buforowania części energii fotowoltaicznej w budynkach inteligentnych. Pociąga to za sobą konieczność rozwiązywania nowych problemów głównie związanych z optymalizacją energetycznego zasilania w budynku.. Rynek urządzeń fotowoltaicznych Średni roczny wzrost produkcji światowej fotoogniw w ostatniej dekadzie wynosi około 45% i jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii odnawialnych źródeł energii. Na rys.1 zaprezentowano wielkość i dynamikę wzrostu światowej produkcji fotoogniw na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Analiza rynku fotowoltaicznego na świecie ukazuje ciągły wzrost mocy zainstalowanych systemów PV w wielu krajach świata. Światowa skumulowana moc zainstalowanych systemów PV w roku 010 wyniosła 3,5 GWp. Od kilku lat notowany jest z roku na rok blisko -krotny wzrost produkcji. Analitycy przewidują, że inwestycje w technologie fotowoltaiczne mogą się podwoić z 35 mld w 010 r. do 70 mld w 015 r. przy jednoczesnych spadkach cen dla konsumentów [3]. Rynek energii słonecznej w Polsce znajduje się w stadium rozwoju i stanowi marginalną część wśród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Systemy fotowoltaiczne w Polsce w chwili obecnej funkcjonują jako rozwiązania mające charakter dydaktyczno-demonstracyjny, a także jako źródło zasilania np. stacji monitoringu, różnego typu sygnalizacji (np. morskiej), znaków drogowych itp. [1]. Wiodącymi systemami fotowoltaicznymi, ze względu na technologię wykonania urządzeń, są obecnie: systemy BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami np. dachówki (gonty) PV, systemy fotowoltaiczne z koncentratorami (CPV, Nr 15 67

2 HCPV) skupiające promieniowanie i nakierowujące się w kierunku słońca oraz systemy zbudowane w oparciu o ogniwa cienkowarstwowe (CdTe, CIGS) np. membrany dachowe (TFPV) [4]. Rys. 1. Światowa produkcja modułów fotowoltaicznych w latach oraz planowana w [, 3] Produkcja energii w Polsce z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przedstawiona jest na rys.. Sytuacja Polski wydaje się być w tym towarzystwie umiarkowana, jednakże na tle innych krajów europejskich takich jak: Niemcy, Hiszpania czy Włochy jest już znacznie gorzej. Na uwagę zasługuje Republika Czeska, gdzie w roku 008 nastąpił dziesięciokrotny wzrost zainstalowanych systemów fotowoltaicznych [5]. Rys.. Całkowita moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych w krajach nowych członkach Unii Europejskiej w 008 roku [5] 68

3 Nr 15 Współpraca źródeł energii Największy odsetek wśród instalacji fotowoltaicznych stanowią te, które są podłączone do sieci energetycznej (ang. on-grid), w Polsce jednak dominują cały czas instalacje autonomiczne (ang. off-grid), co spowodowane jest głównie nadal skomplikowanymi przepisami dotyczącymi warunków przyłączenia do sieci oraz brakiem odpowiednich programów wsparcia finansowego. W projekcie Polityki energetycznej Polski do 030 roku [6] przewiduje się moc zainstalowaną w fotowoltaice w Polsce do roku 00 na poziomie MWp (mocy nominalnej), podczas gdy w Czechach w roku 008 zainstalowano przeszło 50 MWp (w Niemczech ok. 1,5 GWp, a w Hiszpanii,5 GWp). W roku 00 spodziewane jest zrównanie się cen energii z fotowoltaiki i energii z paliw kopalnych w Polsce. Poważną przeszkodą stojącą przed rozwojem systemów PV są bariery prawno- -administracyjne, wynikające z nieprzystosowania prawa do tego typu inwestycji, przez co są one traktowane niemalże tak samo, jak duże projekty energetyczne. Zadanie identyfikacji i usunięcia zbędnych barier administracyjnych, uproszczenia prawa oraz dostosowania go do przyłączania małych rozproszonych systemów zasługuje na najwyższy priorytet w odniesieniu do wszystkich odnawialnych źródeł energii, a nie tylko dla farm wiatrowych na morzu, jak przewiduje lista zadań wykonawczych Polityki energetycznej Polski do 030 roku [6]. 3. Energia fotowoltaiczna w Polsce i w Poznaniu Uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej można obliczyć wykorzystując moc ogniwa fotowoltaicznego oraz położenie geograficzne instalacji. Niezbędne dane statystyczne o nasłonecznieniu w danym miejscu (czyli o ilości energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni), dla poszczególnych kierunków świata i pochylenia panelu o kąt 30, 45, 60, 90 stopni można uzyskać w Polsce ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury [7]. Z przedstawionej poniżej mapy całkowitego nasłonecznienia w Polsce (rys. 3) można odczytać wartość gęstości mocy promieniowania jaka dociera do powierzchni ziemi. Aby obliczyć średnie natężenie (gęstość mocy) promieniowania słonecznego dla żądanego okresu czasu (np. dla miesiąca), należy podzielić nasłonecznienie przez sumę godzin liczonych od wschodu do zachodu słońca. Długość dnia w danej lokalizacji można wyznaczyć ze wzoru [7]: ìæ pö pù ü acosí - tançq tan ý î 80 ê N èøé ë80ú û H = þ p 7,5 80 gdzie: N szerokość geograficzna, Q deklinacja słoneczna, którą można wyliczyć ze wzoru [1]: gdzie: D kolejny dzień roku. Q é pö ù ê ç ( + ) úû æ -= 3,45 cos D 10 ëè 360 ø (1) () 69

4 Rys. 3. Całkowite nasłonecznienie Polski [8] Mając dane o nasłonecznieniu oraz długości dnia można wyznaczyć średnie natężenie promieniowania słonecznego w żądanym miesiącu. Uzysk energii E [kwh] z instalacji fotowoltaicznej wyznacza się ze wzoru [1]: Isr E T = E p (3) 1000 gdzie: T liczba godzin dziennych w danym miesiącu [h], I średnie natężenie promieniowania słonecznego dla danego miesiąca [W/m śr ], E p moc zainstalowana [kwp]. Wykonano analizę dla miasta Poznania, w punkcie określonym współrzędnymi geograficznymi 5,5 N i 16,51 E [8], dla przykładowej dachówki fotowoltaicznej TEGOSOLAR PVL68, o mocy Ep 60 [Wp] z 1 m powierzchni czynnej [8], nachyleniu instalacji 30 i ekspozycji południowej S. Po dokonaniu niezbędnych obliczeń, z wykorzystaniem danych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Infrastruktury [10], w tabeli 1 zestawiono wartości miesięcznej długości dnia (liczby godzin dziennych), średniego natężenia promieniowania i uzysku energii. Roczne nasłonecznienie wynosi około 1050 [kwh/m ], co przewyższa nieznacznie wartość odczytaną z mapy całkowitego nasłonecznienia w Polsce, przedstawionej na rysunku 1. W związku z tym, łączny roczny uzysk energii z 1 m badanej dachówki fotowoltaicznej, przy 4358 godzinach dziennych, wynosi ok. 63 kwh. Powyższe rozważania nie uwzględniają rodzaju panelu, strat na inwerterze, połączeniach, temperatury otoczenia, masy wiatru czy odblasku światła od powierzchni ogniwa. Gdyby przyjąć łączne straty instalacji fotowoltaicznej na poziomie około 0%, uzyskalibyśmy energię w ilości około 50 [kwh] rocznie [7, 11]. 70

5 Tabela 1. Wartości obliczone dla Poznania Miesiąc Nasłonecznienie [Wh/m ] Liczba godzin dziennych T [h] Średnie natężenie promieniowania I [W/m śr ] Uzysk energii E [kwh] ,16, ,56, ,86 5, ,83 6, ,74 9, ,1 9, ,13 8, ,45 7, ,8 5, ,8 3, ,44, ,01 1, Sposoby współpracy systemu fotowoltaicznego z zasilaniem sieciowym Systemy fotowoltaiczne, bez względu na zastosowane w nich elementy, można podzielić, ze względu na sposób wykorzystania energii i współpracę z lokalną instalacją zasilającą, na: systemy off-grid (autonomiczne), on-grid (podłączone do publicznej sieci elektroenergetycznej) oraz systemy autonomiczne z podłączeniem do sieci publicznej. System off-grid nie posiada podłączenia do publicznej sieci elektrycznej, a wytworzona energia magazynowana jest w akumulatorach. Produkuje on energię dla poszczególnych odbiorników i ma zastosowanie przy małym zużyciu energii lub w przypadku braku możliwości podłączenia sieci energetycznej. System off-grid można również konfigurować pod kątem połączenia z siecią domową w celu dostarczenia energii elektrycznej do wybranych obwodów elektrycznych [1]. System on-grid jest zdecydowanie bezpieczniejszy i bardziej opłacalny od poprzedniego. Oddaje w całości energię elektryczną do sieci publicznej poprzez osobny licznik prądu. Drugim licznikiem pobierana jest energia z sieci. Rozliczanie z zakładem energetycznym następuje poprzez wystawienie faktury na podstawie wskazań obydwu liczników. Takie rozwiązanie najczęściej stosowane jest przez duże elektrownie słoneczne [13]. System autonomiczny z podłączeniem do sieci publicznej jest obecnie najczęściej stosowany z uwagi na połączenie pewności zasilania z oszczędnością. Energia z paneli słonecznych magazynowana jest w akumulatorach, a następnie poprzez inwerter zamieniana jest na napięcie 30 V zasilając odbiorniki prądu. W przypadku braku energii z systemu fotowoltaicznego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie z publicznej sieci AC [1]. Nr 15 71

6 5. UPS a zasilanie fotowoltaiczne Krótkoterminowe zakłócenia z powodu nagłych, dużych obciążeń w godzinach szczytu, powodują zwarcia lub przeciążenia w systemie elektroenergetycznym dla linii wysokiego napięcia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu eksploatacji urządzeń i systemów informatycznych w przypadku zakłóceń w przepływie energii elektrycznej między publiczną siecią elektryczną i zasilanymi urządzeniami instalowane są systemy zasilania awaryjnego. Używane są następujące systemy: statyczne lub dynamiczne. Statyczny system UPS (Uninterruptible Power Supply) może pracować w trybie: on-line, off-line i line- -interactive. Długotrwałe lub krótkie przerwy w dostawie energii do sieci elektroenergetycznej są głównym zagrożeniem dla obciążenia w inteligentnych budynkach. Istnieją także inne poważne zaburzenia, które mogą być spowodowane przez wyładowania atmosferyczne i działanie urządzeń energetycznych w sieciach komunalnych lub państwowych. Występuje dziewięć typowych zakłóceń w sieci energetycznej: 1. Zanik napięcia zasilania który trwa ponad 0,01 s.. Chwilowe wahania amplitudy napięciowej powyżej 110% wartości skutecznej napięcia. 3. Udar napięciowy krótkie impulsy z czasem trwania poniżej 0,01 s. 4. Długoterminowe zmniejszenie napięcia RMS zmniejszenie wartości skutecznej napięcia poniżej 95%. 5. Szumy przypadkowe wahania napięcia. 6. Szumy impulsowe krótkotrwałe zmiany napięcia. 7. Przepięcia nagłe skoki napięcia. 8. Odkształcenia harmoniczne dodatkowe przebiegi harmoniczne. 9. Wahania częstotliwości napięcia w sieci energetycznej są rzadkością. Zakłócenia te wywołują szczególnie silny wpływ na wrażliwe urządzenia cyfrowe i elektroniczne, powodując zakłócenia danych w systemach komputerowych. Aby ustrzec się przed zakłóceniami, używamy UPS, który stanowi bufor ochronny między siecią energetyczną a wrażliwymi urządzeniami odbiorczymi. UPS spełnia w chronionym systemie elektroenergetycznym rolę podwójną, stanowi źródło energii elektrycznej w przypadku awarii zasilania oraz zapewnia ochronę przed zakłóceniami energii otrzymywanej z sieci [14]. Mikroprocesorowy system zasilania awaryjnego UPS zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej w budynkach inteligentnych. Czas trwania awarii zasilania może trwać od kilku do kilkunastu sekund. Zasilacz wykonuje dwa zadania: zapewnia podłączonym odbiornikom zasilanie napięciem o wymaganych parametrach podczas normalnej pracy i chroni zasilanie w momencie, gdy napięcie jest słabej jakości i nie gwarantuje prawidłowego działania podłączonych urządzeń. 6. Podsumowanie Z analizy warunków naświetlania i innych wynika, że w Poznaniu może opłacać się wykorzystanie układów fotowoltaicznych w ramach systemu zasilania budynków inteligentnych w energię elektryczną. 7

7 Istnieje konieczność buforowania tego typu źródeł energii. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w przyszłych pracach badawczych. 7. Bibliografia 1. Butkowski Marek, Rynek technologii słonecznych w Polsce, PSE Wschód Sp. z o.o., Jäger-Waldan A.: PV Status Report 008, Joint Research Centre, European Commission, Jäger-Waldan A.: PV Status Report 011 Research, Solar Cell Production and Market Implementation of Photovoltaics, Joint Research Centre, European Commission, Mints P.: Is Booming Growth Sustainable? The Global Photovoltaic Industry, Renewable Energy World Magazine, Volume 11, Issue 4, July/August Pietruszko S.M.: Status of Photovoltaics 008 in the European Union New Member States, Centre for Photovoltaics Warsaw University of Technology, Warszawa, Polityka energetyczna Polski do 030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada 009 r. 7. Szymański B., Blog SOLARIS, /010/0/jakobliczyc-uzysk-energii-z-ognniw.html, dn r., 8 dn r. 9. dn r dn r dn r , 14: , 17: Niezabitowska E., Mikulik J.: Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Gliwice, 010. Artykuł jest przedrukiem referatu wygłoszonego przez Autora na XIV Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP w dniu 3 listopada 011 r. w Poznaniu. Nr 15 73

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Krzysztof Mientus Opole, 18.03.2011 Spis treści Energia słoneczna... 3 Ogniwa fotowoltaiczne... 6 Zasady

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SŁONECZNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ELEKTROWNIA SŁONECZNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO ELEKTROWNIA SŁONECZNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA DOMOWEGO Postępujący rozwój cywilizacyjny społeczeństwa wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na energię. Jej wytwarzanie metodami tradycyjnymi poprzez

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu lokalnym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE SŁAWOMIR KOCH ŚRODOWISKO PROGRAMOWE OPTYMALNEGO PROJEKTOWANIA WOLNOSTOJĄCEGO SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO COMPUTER AIDED

Bardziej szczegółowo

Seria fachowa Fotowoltaika

Seria fachowa Fotowoltaika Seria fachowa Fotowoltaika Spis treści 2/3 Spis treści 1 1.1 1.2 1.3 Wstęp Prąd od Słońca Solarne dane ramowe Prąd solarny ma przyszłość strona 04 2 2.1 2.2 Sposób działania ogniwa solarnego Budowa ogniwa

Bardziej szczegółowo

Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy

Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy KUJAWSKO POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA w Bydgoszczy Wydział Techniczny kierunek: geodezja i kartografia Małgorzata Wawer numer albumu 14193 Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

OZE: Czy system jest gotowy?

OZE: Czy system jest gotowy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki OZE: Czy system jest gotowy? Od redakcji Rafał Czyżewski prezes Zarządu Energa Operator S.A. Grupa Energa jako

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Przykłady zastosowania ograniczników przepięć firmy DEHN jako spełnienie wymogów dyrektyw VDN i VdS Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo