DETERMINATION OF A PISTON TDC WYZNACZANIE GMP T OKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DETERMINATION OF A PISTON TDC WYZNACZANIE GMP T OKA"

Transkrypt

1 Journal of KONES Internal Combustion Engines 2005, vol. 12, 1-2 DETERMINATION OF A PISTON TDC Krzysztof Z. Mendera, Micha Gruca Cz stochowa University of Technology Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering Al. Armii Krajowej 21, Cz stochowa tel.: +48 (034) Abstract Paper presents experimental and numerical studies of thermodynamic loss angle (TLA), which as correction constant should be entered to the program for thermodynamic analysis of engine cycle. Obtained results differ at the level of 0.2 CAD. Taking into consideration that the measurement uncertainty is not less than 0.1 CAD, the observed differences support the thesis that the TLA is a characteristic value which should be evaluated individually for each measurement issue. One took into account the also unique method of marking TDC proposed by Tazerout, Le Corre, and Rousseau. A base to marking TDC is the displacement of the course of the pressure for 0, 45 left, with relation to of the position, wherein follows the disappearance on the graph T(S) of the characteristic loop. WYZNACZANIE GMP T OKA Streszczenie W pracy okre lono eksperymentalne i obliczeniowo warto ci k ta strat termodynamicznych mi dzy punktem wyst pienia maksimum ci nienia a GMP t oka w silniku nap dzanym bez doprowadzenia paliwa, który, jako sta a poprawka, mo e by wprowadzony do programu analizy termodynamicznej. Stwierdzono zró nicowanie uzyskiwanych wyników osi ganych ró nymi metodami na poziomie do 0,2 o OWK. Uwzgl dniaj c fakt, e prezentowane metody nie zapewniaj dok adno ci lepszej ni 0.1 o OWK, obserwowane ró nice potwierdzi y tez, e poprawka GMP ma charakter specyficzny i winna by indywidualnie wyznaczana dla ka dego zadania pomiarowego. Uwzgl dniono tak e unikaln metod wyznaczania GMP zaproponowan przez Tazerout, Le Corre, i Rousseau. Podstaw do wyznaczania GMP jest przesuni cie przebiegu ci nienia o 0,45 w lewo, w stosunku do po o enia, w którym nast puje zanikanie na wykresie T(S) charakterystycznej p tli. 1. Wst p W ród wielu czynników wp ywaj cych na dok adno wyników analizy termodynamicznej obiegu silnika t okowego, jednym z najwa niejszych jest b d okre lenia Górnego Martwego Po o enia (GMP) t oka, czyli po o enia pocz tku cyklu silnikowego w zarejestrowanym przebiegu ci nienia. Jak wykazuj liczne badania [2, 3, 5, 6, 7, 9] przesuni cie po o enia GMP t oka na wykresie indykatorowym o 1 OWK powoduje zmian obliczonego ci nienia indykowanego w zakresie 5-8% oraz obliczonego ciep a wydzielonego na poziomie 5-10%. Dlatego tak istotne jest prawid owe okre lenie GMP t oka, ustalaj cego pocz tek wykresu indykatorowego. Istnieje wiele metod eksperymentalnych pozwalaj cych wyznaczy rzeczywiste po o enie t oka: statycznie (np. korzystaj c z czujnika zegarowego) lub dynamicznie przy u yciu sond pojemno ciowych, mikrofalowych lub fotoelektrycznych [1, 8]. Metody dynamicznego wyznaczania GMP t oka s do kosztowne a przede wszystkim inwazyjne. Wymagaj tak e obcego nap du badanego silnika. W celu unikni cia konieczno ci stosowania dodatkowego urz dzenia, najcz ciej wykorzystuje si termodynamiczn metod wyznaczania GMP, polegaj c na znajdowaniu maksimum ci nienia na wykresie indykatorowym silnika nap dzanego bez doprowadzenia paliwa i opart na za o eniu, e GMP t oka (odpowiadaj ce z definicji minimum obj to ci) jest identyczne z maksimum ci nienia: 225

2 pv mr T Takie post powanie obarczone jest jednak b dem, poniewa maksimum ci nienia w silniku nap dzanym wyprzedza GMP t oka o pewien k t. Wyprzedzenie to jest skutkiem nieodwracalno ci wynikaj cych z oddzia ywania przedmuchów medium z cylindra i wymiany ciep a ze ciankami. Daje to w sumie k t strat termodynamicznych pokazany na rys.1. K t ten jest ró ny dla ró nych silników, a jego warto zmienia si wraz z obci eniem i pr dko ci obrotow, i dlatego tak istotne jest jego prawid owe wyznaczenie w ka dym przypadku. p max mr T V min 3.8 p [MPa] p v V [dm 3 ] GMP [ ] Rys. 1. K t strat termodynamicznych mi dzy punktem wyst pienia maksimum ci nienia a GMP t oka w silniku nap dzanym Fig. 1. Thermodynamic loss angle (TLA) - the crank angle difference between the TDC and the motored peak pressure angle Celem pracy by o okre lenie (zarówno eksperymentalne jak i obliczeniowe) warto ci k ta strat termodynamicznych mi dzy punktem wyst pienia maksimum ci nienia a GMP t oka w silniku nap dzanym bez doprowadzenia paliwa, który, jako sta a poprawka, móg by by wprowadzony do programu analizy termodynamicznej. 2. Badania eksperymentalne 2.1. Badania statyczne Opisywane badania przeprowadzono na jednocylindrowym silniku wysokopr nym z wtryskiem bezpo rednim (DI) o pojemno ci skokowej 572 cm 3. W warunkach statycznych wyznaczono zale no po o enia t oka od k ta obrotu wa u korbowego. Celem pomiarów by o ustalenie prawid owego ustawienia elektronicznego znacznika GMP. Pomiary po o enia t oka przeprowadzono w zakresie 12 OWK wokó domniemanego GMP przy pomocy zegarowego czujnika przemieszcze umieszczonego w otworze wtryskiwacza. Obracaj c, przy pomocy sprz gni tego z ko em zamachowym mechanizmu rubowego, wa korbowy silnika z krokiem 0,5 OWK, mierzono wznios t oka. Równocze nie wyznaczono po o enia k towe, w których fotoelektryczny czujnik po o enia tarczy z naci tymi na obwodzie prostok tnymi z bami i sztywno po czonej z ko em zamachowym silnika, generuje nast puj ce elektryczne impulsy:

3 jeden przypadaj cy na obrót wa u korbowego wykorzystywany do oznaczenia k towego punktu odniesienia dla przebiegu ci nienia (tzw. znacznik GMP), i 360 generowanych co 1 OWK, a wykorzystywanych do wyzwalania rejestracji kolejnych próbek ci nienia. Wyniki rednie z pi ciu powtórzonych serii pomiarowych ilustruje rys wyniki pomiaru znacznik GMP Wielom. (aproksymacja) 1.6 po o enie t oka [mm] k t OWK [ ] 12 Rys. 2. Wyniki statycznego wyznaczenia po o enia t oka Fig. 2. Results of the static TDC-determination Zaznaczony na rys.2 prostok tny kszta t to poziom napi cia sygna u wytwarzanego przez elektroniczny czujnik naci tego na tarczy z batej znacznika GMP. Znacznik ten zosta wst pnie ustawiony zgodnie z fabrycznie naniesionym na kole zamachowym oznaczeniem GMP. Na rys.2. widoczne jest sp aszczenie charakterystyki wzniosu t oka w cz ci rodkowej i wyra ny brak jej symetrii. Jest to spowodowane istniej cymi luzami i tarciem w mechanizmie korbowym wywo uj cymi zawieszenie t oka w GMP. Z tego wzgl du, za GMP t oka przyj te zosta o maksimum wielomianu drugiego stopnia, którego równanie zosta o wyznaczone na podstawie aproksymacji jedynie lewej cz ci charakterystyki tzn. tylko wznoszenia t oka. Wykonane pomiary pozwoli y na wyznaczenie warto ci k towej poprawki instalacyjnej dla zastosowanego elektronicznego znacznika GMP Badania dynamiczne - rejestracja znacznika GMP i ci nienia w funkcji czasu W warunkach dynamicznych silnik by nap dzany bez doprowadzenia paliwa wykonano seri pomiarów po o enia elektrycznego impulsu generowanego przez fotoelektryczny czujnik naci tego na tarczy z batej znacznika GMP (ustawionego zgodnie z wynikami pomiarów statycznych), wzgl dem maksimum ci nienia. Pomiary przeprowadzono dla pr dko ci obrotowych silnika z zakresu od 740obr/min do 2100obr/min. Ka da rejestracja obejmowa a 50 cykli silnikowych. Zarejestrowane jednocze nie: przebieg ci nienia w cylindrze i przebieg sygna u znacznika GMP [13] zosta y poddane analizie, której celem by o wyznaczenie przesuni cia k towego mi dzy maksimum przebiegu ci nienia 227

4 i znacznikiem GMP. W celu dok adnego wyznaczenia chwili wyst pienia maksimum ci nienia, jego przebieg w zakresie 20 OWK wokó GMP t oka by aproksymowany wielomianem 6. stopnia, a nast pnie wyznaczano jego maksimum przyrównuj c do zera pierwsz pochodn otrzymanego równania. Przy wyznaczaniu k ta strat termodynamicznych przyj to, e w warunkach dynamicznych przesuni cie k towe miedzy GMP t oka a znacznikiem elektronicznym GMP nie ulega zmianie (np. na skutek opó nienia czasowego wprowadzanego przez elektroniczne przetworniki impulsu ze znacznika) i pozostaje takie samo jak w czasie pomiarów statycznych. K t przesuni cia miedzy maksimum ci nienia a znacznikiem GMP obliczono jako redni arytmetyczn przesuni k towych wyznaczonych indywidualnie dla ka dego z 50 cykli. Odchylenie standardowe tego przesuni cia dla 50 cykli mie ci o si w zakresie 0,02 OWK. Odejmuj c od w ten sposób wyznaczonych warto ci przesuni cia k towego dla ró nych pr dko ci silnika - przesuni cie w warunkach statycznych - uzyskano warto ci k ta strat termodynamicznych. Otrzymane wyniki ilustruje rys [ ] AVL n [obr/min.] Rys. 3. Zmiana k ta strat termodynamicznych w funkcji pr dko ci obrotowej i jej porównanie z wynikami AVL [1] Fig. 3. Thermodynamic loss angle (TLA) vs. engine speed. Comparison with AVL results [1] Uzyskane wyniki ró ni si nieco od danych AVL [1] prezentowanych dla pojemno ciowego czujnika po o enia t oka. Zmierzone w pracy warto ci k ta strat termodynamicznych dla silnika DI s o oko o 0,15 OWK mniejsze od podawanych przez AVL i odpowiadaj warto ciom, które wg AVL s charakterystyczne raczej dla silnika benzynowego. Nale y jednak zaznaczy, e wspomniana rozbie no wyników nie przekracza granic niepewno ci wyznaczenia k ta strat termodynamicznych oszacowanej na poziomie 0,12 OWK dla przeprowadzonych pomiarów i 0,1 OWK dla czujnika AVL OT- Sensor 428 [1]. 228

5 3. Badania numeryczne Badania numeryczne, maj ce na celu okre lanie warto ci (i przyczyny) przesuni cia maksimum ci nienia wzgl dem minimum obj to ci, przeprowadzano dwukrotnie. Najpierw zbadano wp yw samej tylko wymiany ciep a wykorzystuj c program Ricardo Wave, a nast pnie okre lono wp yw przedmuchów za pomoc specjalnie przygotowanego modelu 0-wymiarowego Modelowanie w programie Wave Program Wave, opracowany przez Ricardo Software [21], nale y (podobnie jak inne programy komercyjne takie jak GT Power [19] czy AVL BOOST [20]) do grupy tzw. programów 1-wymiarowych (1D CFD), cz cych 0-wymiarowe uj cie procesów w cylindrze silnika z 1-wymiarowymi obliczeniami procesów termoprzep ywowych w uk adzie dolotowym i wylotowym silnika. Model silnika, zainstalowanego na stanowisku pomiarowym Instytutu Maszyn T okowych i Techniki Sterowania P. Cz. przedstawiono na rys. 4. Rys. 4. Model obliczeniowy w programie Wave Fig. 4. Wave schematic for 1 cylinder experimental CI engine Model zosta skalibrowany zgodnie z procedur przedstawion w [23]. Programowanie umo liwi o okre lenie po o enia maksimum ci nienia kompresji (a wi c przesuni cie w stosunku do GMP) w funkcji pr dko ci obrotowej silnika. Wyniki tych oblicze zilustrowano na rys

6 0.8 [ ] n [obr/min.] Rys. 5. K t strat termodynamicznych spowodowanych wymian ciep a (wyniki oblicze w programie Wave) Fig. 5. TLA due to heat transfer (Wave results) 3.2. Modelowanie wp ywu przedmuchów Wersja edukacyjna programu Wave, jak dysponuje IMTiTS, nie umo liwia modelowania przep ywów szczelinowych i przedmuchów. Dlatego przygotowano 0-wymiarowy model obiegu silnika pozwalaj cy na obliczenia zmian ci nienia w cylindrze w okresie zamkni cia zaworów. Wymian ciep a aproksymowano równaniem Woschni [18], przep ywy szczelinowe obliczono jak w [12, 15], a przedmuchy przybli ono równaniem (jak w [15, 16]): dm p p A d v gdzie: A - zast pcza powierzchnia przedmuchów, - krytyczna liczba przep ywu, p, v - ci nienie i obj to w a ciwa czynnika roboczego, - pr dko k towa silnika. Poprawno okre lenia wp ywu przedmuchów jest uzale niona od prawid owego oszacowania zast pczej powierzchni przedmuchów. Kwesti t rozwi zano kieruj c si za o eniem, e dla silnika warto przedmuchów nie mo e przekroczy zu ycia powietrza [24]. Warunek ten mo e by spe niony dla zast pczej powierzchni przedmuchów nie przekraczaj cej 2 milionowych (2ppm) powierzchni przekroju cylindra. Wyniki oblicze pokazano na rys.6. Wskazuje on, e przedmuchy praktycznie nie maj wp ywu na przesuni cie maksimum ci nienia. Stwierdzenie to stoi w jawnej sprzeczno ci z wynikami [10], zgodnie z którymi wp yw przedmuchów okre lono jako przewa aj cy w stosunku do pomijalnie ma ego wp ywu strat ciep a. Nale y jednak pami ta, e przeprowadzone w tej pracy obliczania wykonano dla powierzchni przedmuchów stanowi cej 500 milionowych powierzchni t oka, co odpowiada dziurze o rednicy 2 mm. 230

7 Cylinder Pressure (MPa) Wymiana ciep a i przedmuchy Bez wymiany ciep a i przedmuchów Tylko wymiana cie pa Crank angle (deg) Rys. 6. K t strat termodynamicznych spowodowanych wymian ciep a i przedmuchami ( model 0-wymiarowy) Fig. 6. TLA due to heat transfer and blow by loss (0-D model) 4. Podsumowanie Wyniki przeprowadzonych pomiarów i oblicze k ta strat termodynamicznych zestawiono na rys. 7 wraz z danymi literaturowymi. Obok wspomnianych wcze niej wyników [1] uwzgl dniono tak e unikaln metod wyznaczania GMP zaproponowan przez Tazerout, Le Corre, i Rousseau [11]. Zastosowany przez nich termodynamiczny sposób okre lania GMP t oka polega na obserwacji kszta tu wykresu temperatura entropia T(S) otrzymanego na podstawie przebiegu ci nienia w silniku nap dzanym bez doprowadzenia paliwa. Podstaw do wyznaczania GMP jest przesuni cie przebiegu ci nienia o 0,45 w lewo, w stosunku do po o enia, w którym nast puje zanikanie na wykresie T(S) charakterystycznej p tli. 1.1 [ ] 1 pomiar Wave Tazerout et al. AVL i l j n [obr/min.] Rys. 7. K t strat termodynamicznych porównanie wyników Fig. 7. TLA comparison of the results Rysunek 7 pokazuje zró nicowanie uzyskiwanych wyników si gaj ce 0,2 o OWK. Z punku widzenia dok adno ci analizy obiegu jest to warto niew tpliwie znacz ca jako e mo e prowadzi do ok. 2% b dów okre lenia redniego ci nienia indykowanego i ciep a wydzielonego. Bior c jednak pod uwag fakt, i adna z prezentowanych metod nie charakteryzuje si dok adno ci lepsz ni 0,1 o OWK, obserwowane ró nice nale y raczej potraktowa jako potwierdzenie postawionej na wst pie tezy, e poprawka GMP ma charakter indywidualny i winna by osobno wyznaczana dla ka dego zadania pomiarowego. 231

8 Literatura [1] AVL OT-Sensor 428 [2] Cupia K., Du y ski A., Gruca M., Grzelka J. "Some Errors of Gas Engine Indication", Journal of KONES Internal Combustion Engines Vol.8 nr 1-2, [3] Cupia K., Du y ski A., Gruca M., Grzelka J., "Wra liwo parametrów obiegu silnika gazowego na b edy pomiaru", VI MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA SILNIKI GAZOWE [4] C. R. Ferguson, A. T. Kirkpatrick Internal Combustion Engines Applied Thermosciences. John Wiley & Sons, [5] Hribernik A. Statistical Determination of Correlation Between Pressure and Crankshaft Angle During Indication of Combustion Engines, SAE Paper [6] Hanbao Ch., Yusheng Z., Lingen Ch. An applied thermodynamic method for correction of TDC in the indicator diagram and its experimental confirmation, Applied Thermal Engineering 25 (2005) [7] Sta M. Thermodynamic Determination of T.D.C. in Piston Combustion Engines, SAE Paper [8] Kim, K. S., Kim, S. S., Measurement of Dynamic TDC in SI Engines Using Microwave Sensor, Proximity Probe and Pressure Transducers, SAE Paper , [ ] Rocco, V., D.I. Diesel Engine In-Cylinder Pressure Data Analysis Under T.D.C. Setting Error, SAE Paper , [10] Morishita M., Kushiyama T. An Improved Method for Determining the TDC Position in a PV-Diagram (First Report), SAE Paper , [11] Tazerout M., Le Corre O., Rousseau S. TDC Determination in IC Engines Based on the Thermodynamic Analysis of the Temperature-Entropy Diagram, SAE paper , [12] J. A. Gatowski, E. N. Balles, K. M. Chun, F. E. Nelson, J. A. Ekchian, and J. B. Heywood Heat release analysis of engine pressure data. SAE Technical Paper , [13] Gruca M. LCTxr - program do rejestracji i analizy harmonicznej sygna ów. Politechnika Cz stochowska [14] J. B. Heywood Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill series in mechanical engineering. McGraw-Hill, [15] K. Z. Mendera Thermodynamic Analysis of Spark Ignition Engine Pressure Data. Journal of KONES Internal Combustion Engines Vol.11 nr 3-4, ISSN str [16] K. Z. Mendera ThermAn Program for thermodynamic analysis of internal combustion engine cycle. Cz stochowa University of Technology. Cz stochowa [17] R. Stone Introduction to Internal Combustion Engines. Palgrave, 3rd edition, [18] G. Woschni A universally applicable equation for the instantaneous heat transfer coefficient in the internal combustion engine. SAE Technical Paper , [19] GT Power. Gamma Technologies. [20] AVL IndiCom.http://tec.avl.com. [21] WAVE v5 Engine. Reference Manual. Ricardo [22] [23] Mendera K. Z., Pasternak M., Smereka M., Sobiepa ski M., Sosnowski M Calibration of spark ignition engine model. Referat zg oszony na I Kongres PTNSS. [24] Rösgren C-E Interaction between Engine Design, Cylinder Lube Oil Design and Cylinder Condition. Cimac Circle at SMM in Hamburg. 232

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION

NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 NUMERICAL STUDIES OF THE TRUCK SUSPENSION Wies aw Kraso Military University of Technology Department of Mechanics and Applied Computer Science

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ LIMACZNIC W PROCESIE WIÓRKOWANIA

BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ LIMACZNIC W PROCESIE WIÓRKOWANIA K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 30 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2010 TADEUSZ MARCINIAK, DARIUSZ OSTROWSKI BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH ANTONI WILI SKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W pracy przedstawia

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW mgr Jakub Sza atkiewicz Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW W artykule przeanalizowano mo liwo

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE

MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 4 MODELING AND ANALYZE SHAFT OF AIRCRAFT ENGINE Jerzy Jaskólski Kraków University of Technology Institute of Automobiles and Internal Combustion

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

WST PNE ZA O ENIA DO AUDYTU O WIETLENIA DROGOWEGO

WST PNE ZA O ENIA DO AUDYTU O WIETLENIA DROGOWEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 96 Transport 2013 Marcin Chrzanowicz Politechnika Warszawska, Wydzia Elektryczny WST PNE ZA O ENIA DO AUDYTU O WIETLENIA DROGOWEGO R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE

ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Joanna Wi niewska Uniwersytet Szczeci ski ANALIZA KIERUNKÓW ROZWOJU TECHNOLOGII WYBRANE ASPEKTY METODOLOGICZNE Streszczenie Okre lenie kierunków

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE COMMISSION OF MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN LUBLIN

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTA U Z UWZGL DNIENIEM MTBF

MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTA U Z UWZGL DNIENIEM MTBF K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2009 OLAF CISZAK MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTA

Bardziej szczegółowo