ELEKTRONIKA R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIKA R. 54-2013"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA R SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis, M. Kurnatowska, L. Kępiński, P. Mazur Deposition of multicomponent thin films by magnetron sputtering method 10 Powłoki wielofunkcyjne na bazie nanokrystalicznego TiO 2 / D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, M. Mazur, K. Baniewicz, E. Prociów, P. Mazur Multifunctional coatings on the basis of nanocrystalline TiO 2 12 Wpływ ilości domieszki na właściwości trybologiczne cienkich warstw TiO 2 :Nd / M. Mazur, D. Wojcieszak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, K. Baniewicz, P. Mazur Influence of dopant amount on tribological properties of TiO 2 thin films 16 Przezroczyste powłoki samoczyszczące na bazie TiO 2 :Tb / D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, M. Mazur, E. Prociów, K. Baniewicz Transparent self-cleaning coatings based on TiO 2 :Tb 18 Pomiary wybranych parametrów i charakterystyk materiałów i elementów magnetycznych / K. Górecki, K. Dętka, J. Zarębski Measurements of selected parameters and characteristics of magnetic materials and devices 22 Metodyka formułowania wielodrogowego nieliniowego skupionego modelu termicznego elementu półprzewodnikowego / K. Górecki, J. Zarębski Methodics of formulating of multipath nonlinear compact thermal model of a semiconductor device lecie Polskiej Sekcji IEEE TECHNIKA SENSOROWA 36 Mikroczujniki elektrochemiczne i układy do nieinwazyjnego pomiaru prężności O 2 i CO 2 we krwi tętniczej - doniesienie wstępne / T. Pałko, J. Przytulski, W. Łukasik Electrochemical microsensors and circuits for noninvasive measurement of O 2 and CO 2 tension in arterial blood- preliminary report (communication) TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 40 Koncepcja wykorzystania sensora okulograficznego w badaniach i treningu żołnierzy / K. Murawski, K. Różanowski The concept of using video oculography sensor during soldier testing and training TECHNIKI INFORMATYCZNE 46 Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych / R. Synak, M. Pawełczak, W. Lipiński, K. Gocman Comparison of smooth surfaces roughness measurements using scatterometry, interferometry and atomic force microscopy

2 54 Analiza obwodu zasilania rezonansowych wzmacniaczy mocy klasy D / J. Modzelewski Analysis of power supply circuit of Class-D resonant power amplifiers 59 System jednoczesnej lokalizacji obiektów bazujący na technologii SDF / J.M. Kelner, C. Ziółkowski System of the simultaneous objects location based on the SDF technology 64 Badanie poprawności wskazań odbiorników systemu nawigacji satelitarnej GPS w środowisku zakłócanym / P. Kowaleczko, J. Sułkowski Verifying the corectness of the GPS satellite navigation system receiver's functioning in an interference environmen 69 Critical conditions for a simple axial geometry magnetron / T. Pieńkos, M. Czarnacki, St. Hałas Warunki krytyczne dla prostego magnetronu o geometrii osiowej 71 Analiza nieliniowych obwodów elektrycznych prądu stałego z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer Analysis of nonlinear electrical circuits with the use of evolutionary computations 74 Dwuelementowy płaski szyk antenowy dla urządzenia rozpoznawczego oraz dla lekkiego radaru wykrywającego pociski z głowicami kumulacyjnymi / A.K. Rutkowski, A. Kawalec Two-element planar antenna array for reconnaissance device and for portable radar detecting missiles with cumulative head 78 Makromodele i liniowy szerokopasmowy schemat zastępczy wzmacniacza operacyjnego / J. Wiśniewski, P. Mróz Macromodels and the linear AC wideband equivalent circuit of operational amplifier 82 Estymacja częstotliwości sygnałów w układach NPCz metodą dekompozycji harmonicznych / H. Gruchałła-Węsierski, M. Czyżewski, Cz. Rećko The estimation of signals frequencies in IFMs by the harmonics decomposition method 85 Korelacyjne metody estymacji czasu opóźnienia sygnałów / G. Czopik, T. Kraszewski Cross correlation techniques for time delay estimation 90 Lista recenzentów za rok 2012 The list of the reviewers

3 nr 2 7 Switched-capacitor DC-DC converters in arbitrary switching mode - topologically derived resistive models based on incremental graph approach / M.S. Makowski Konwertery napięcia stałego typu C-przełączane w dowolnym trybie kluczowania - modele rezystancyjne z użyciem metody topologicznej grafu przyrostowego 13 Test points selection algorithms improving efficiency of analog circuit fault diagnosis / M. Ossowski, M. Korzybski Algorytmy doboru punktów testowych zwiększające efektywność diagnostyki uszkodzeń układów analogowych 17 Timing analysis of multitask systems in SystemC environment / Ł. Golly, A. Pułka Analiza czasowa systemów wielozadaniowych w środowisku języka SystemC 23 Integrated magnetic component in a 120 W resonant Power supply dedicated for lighting applications / R. Widórek, S. Ligenza Zintegrowany element magnetyczny w zasilaczu rezonansowym o mocy 120 W dedykowanym dla zastosowań oświetleniowych 26 Analog delay line elements with wide range controlled-delay / W. Kołodziejski, St. Kuta, J. Jasielski Analogowe elementy linii opóźniającej o regulowanym w szerokim zakresie opóźnieniu 32 Quasi-anechoic measurement of loudspeakers using beamforming method / D. Król, R. Wielgat Quasi-bezechowy pomiar głośników z wykorzystaniem metody kształtowania wiązki 37 Using large signal S-parameters to design low power class-b and class-c CMOS cross-coupled voltage controlled oscillators / G. Szczepkowski, R. Farrell Wykorzystanie wielkosygnalowych parametrów S do projektowania generatorów VCO niskiej mocy w technologii CMOS pracujących w klasie B i klasie C ps precision time interval counter in CMOS ASIC / K. Klepacki, R. Szplet Licznik czasu o precyzji 14 ps w technologii CMOS ASIC 47 High resolution intelligent cyclic A/D converters with low resolution internal feedback D/A converters / K. Jędrzejewski, J. Jasnos Inteligentne cykliczne przetworniki A/C o wysokiej rozdzielczości wykorzystujące w pętli sprzężenia zwrotnego wewnętrzne przetworniki C/A o niskiej rozdzielczości 51 Multilevel hierarchical always cancellation-free symbolic analysis method for large electric networks / S. Lasota Wielopoziomowa, hierarchiczna, zawsze wolna od skróceń symboliczna metoda analizy dużych układów elektronicznych 58 An automated method for statistical testing of FPGA-based pseudo-random generators / P. Dąbal, R. Pełka Metoda zautomatyzowanego statystycznego testowania generatorów pseudolosowych w układach FPGA

4 TECHNIKA SENSOROWA 64 O kalibracji elektronowego mikroskopu skaningowego do pomiaru wymiarów w zakresie nanometrowym / E. Volodarski, L. Koshewa, Z.L. Warsza, A. Szantyr About calibration of the scanning electron microscope for measurement of dimensions in the nanometer range TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 69 Wyniki filtracji MTD rzeczywistych zobrazowań zarejestrowanych radarem / M. Bolek, M. Zych The results of MTD filtering of real images registered by a radar TECHNIKI INFORMATYCZNE 72 Podsumowanie testu interoperacyjności podpisu CommonSign 2012 / K. Szacki, R. Poznański, D. Wachnik, Ł. Stroiński Summary of digital signature interoperability tests Commonsign Namierzanie źródeł sygnałów mikrofalowych metodą amplitudową za pomocą układu z ośmioma antenami kierunkowymi / A. Rutkowski Microwave emiters direction finding by amplitude method with the aid of eight directional antenna array 79 Szeregowanie i alokacja zadań w heterogenicznym systemie wieloprocesorowym z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer Tasks scheduling and allocation in a heterogeneous multiprocessor system with the implementation of evolutionary computations 83 Zastosowanie maszyny wirtualnej w neurostymulatorze wszczepialnym / K. Zaraska, J. Gaudyn Application of a virtual machine in an implantable neurostimulator 86 Autonomiczny, wszczepialny neurostymulator adaptywny w technologii LTCC / K. Zaraska, J. Gaudyn An autonomous, implantable adaptive neurostimulator in LTCC technology

5 nr 3 16 Demonstrator radaru szumowego widzenia przez ścianę / B. Stec, W. Susek, A. Słowik, M. Czyżewski, Cz. Rećko Through-the-wall noise radar demonstrator 20 Porównanie dokładności estymacji położenia obiektów przez nieliniowe filtry Kalmana / S. Kornatowski Comparison of the accuracy of the position estimation for objects using nonlinear Kalman filters 25 Wykorzystanie algorytmów klasyfikacji i fuzji informacji w procesie rozpoznawania obiektów morskich na podstawie obrazów FLIR / T. Pietkiewicz, A. Witczak Algorithms of classification and information fusion for a process to recognize maritime objects based on FLIR images 30 Radar pasywny działający w oparciu o sygnał naziemnej telewizji cyfrowej / M.K. Bączyk, K. Kulpa, M. Malanowski, Ł. Maślikowski, P. Samczyński, A. Gorzelańczyk Passive Radar Exploiting DVB-T Signals 33 Zastosowanie techniki radarowej do diagnostyki stanu pni drzew / M. Pasternak, P. Kaczmarek, J. Pietrasiński, W. Czarnecki Radar application in the diagnosis of the tree trunk state 37 Wybrane problemy lokalizacji źródeł emisji za pomocą rozproszonego systemu odbiorczego wstępne wyniki badań / G. Czopik, J. Fornalik, T. Kraszewski Selected aspects of the radio frequency sources localization from spatially separated receiving system - preliminary results 41 Projekt systemu automatycznego rozpoznawania mówcy w oparciu o techniki homomorficzne / E. Majda, A.P. Dobrowolski Project of automatic speaker recognition system based on homomorphic processing methods 45 Szyk planarny anten mikropaskowych z przeznaczeniem do radaru dopplerowskiego / Ł. Sorokosz, M. Dutkiewicz, W. Zieniutycz Microstrip patch antenna array for doppler radar system 49 Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą / W.T. Wiejak Application of the computer-aided analytical and numerical methods to design of the traveling wave tubes 56 Moduł konwersji A/C oraz demodulator IQ dla radaru z cyfrowym formowaniem wiązki / D. Nitecki Multi-channel ADC module and IQ demodulator for digital beamforming radar 61 Łącze optyczne z kwantowym laserem kaskadowym / M. Garlińska, J. Mikołajczyk, Z. Bielecki Free space communication using quantum cascade laser 64 Ocena dokładności określania położenia źródła emisji za pomocą namiarów / J. Matuszewski The estimation of emitter location accuracy on the base of bearings

6 TECHNIKA SENSOROWA 69 Zastosowanie sensorowej funkcji układu sterowania napędem zamka elektromechanicznego / R. Pomaski, M. Dereń, M. Piotrowski, K. Kowalczuk Application of sensor function of control system for electromechanical lock drive TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 74 Mikrofalowe antenowe moduły nadawczo-odbiorcze T/R, stan obecny i kierunki rozwoju / E. Sędek, Z. Szczepaniak, M. Łuszczyk Microwave transmit/ receive (T/R) module, overview and development perspective TECHNIKI INFORMATYCZNE 79 Visual light and human tissues interaction as biometrics / A.W. Mitas, M. Bugdol, S. Piwowarski, M. Skotnicka Interakcja tkanek człowieka ze światłem widzialnym jako biometria 83 Zastosowanie hybrydowego operatora mutacji w obliczeniach ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer Implementation of hybrid mutation operator in evolutionary computations 85 Efekty polowe w warstwach tlenkowych / J. Olesik Field effects in oxide films 90 Metoda szybkiej oceny charakterystycznych parametrów rdzenia ferromagnetycznego magnetycznie miękkiego / J. Wiśniewski, P. Mróz The measurement of characteristic parameters of magnetically soft ferromagnetic core 92 Audio database for the assessment of singing voice quality of choir members / M. Łazoryszczak, E. Półrolniczak Dźwiękowa baza danych na potrzeby oceny jakości głosu śpiewaczego członków chóru 99 Zaawansowane Systemy Elektroniczne i Inżynieria Internetu WILGA luty 2013 / R.S. Romaniuk Advanced Electronic Systems and Internet Engineering WILGA February Kompaktowy Solenoid Mionowy - perspektywa dekady / R.S. Romaniuk Compact Muon Solenoid - a decade of perspective 108 Akceleratory dla społeczeństwa - TIARA 2012 / R.S. Romaniuk Accelerators for Society - TIARA EuCARD 2 (EuCARD 2) / R.S. Romaniuk 119 Międzynarodowy zderzacz liniowy / R.S. Romaniuk

7 nr 4 13 Wydrążone nanorurki kwarcowe zawierające nanopiłki palladu / E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska, H. Wronka, W. Kowalski, B. Witkowski Hollow silica nanotubes containing palladium nanoballs 16 Układ do pomiaru impedancji przetworników piezoelektrycznych / P. Kogut, A. Milewski, P. Kluk, W. Kardyś, L. Nafalski Piezoelectric transducer impedance measurement circuit 20 Liniowy stopień mocy do pomiarów nieliniowych właściwości systemów ultradźwiękowych / W. Kardyś, A. Milewski, P. Kluk, P. Kogut Linear high power amplifier for measurements of nonlinear properties of ultrasonic systems 23 Wirtualny przyrząd do optycznego pomiaru drgań mechanicznych układów ultradźwiękowych / R. Kluk, A. Milewski, P. Kogut, W. Kardyś, B. Młynarski Virtual instrument for optical measurement of ultrasonic stack vibrations 26 Diagnostyka systemów zgrzewania ultradźwiękowego / A. Milewski, P. Michalski Diagnostic of ultrasonic welding systems 29 Automatyczny system do badania zmęczenia cieplnego stopów odlewniczych / Ł. Krzemiński, K. Król Automatic system to study thermal fatigue alloys 34 Wybrane metody używane do budowy systemów ekspertowych / M. Rup, Ł. Sapuła Selected methods used for the development of expert systems 36 Przetwarzanie sygnałów cewki Rogowskiego w procesorze o arytmetyce stałoprzecinkowej / A. Lisowiec, G. Wojtaś Processing of Rogowski coil signals in a fixed point processor 40 Technologia wytwarzania organicznych drukowanych źródeł światła - perspektywy, badania / G. Kozioł, J. Gromek Technology of printed organic light sources - prospects, research 43 Metoda wykonywania połączeń elektrycznych techniką druku strumieniowego / K. Futera, G. Kozioł, K. Janeczek, A. Araźna, W. Stęplewski Method of making electric connections using inkjet printing on LTCC substrates 46 Badanie zabezpieczenia admitancyjnego od zwarć doziemnych w urządzeniu EAZ / K. Broda, R. Przybysz, P. Wlazło Testing admittance protection of the protection relay with earth faults 51 Wybrane problemy wizyjnej analizy właściwości termicznych materiałów przy wykorzystaniu analizatora do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych / W. Małkiński, J. Zając Some problems of analysis of thermal features of materials, using the analyzer for determination of characteristic temperatures of solid fuels phase transitions 56 Zautomatyzowane urządzenia cieplno-chemiczne do pomiaru parametrów koksu i rud żelaza / M. Wiech, M. Orzyłowski, D. Wolf-Łysiak Automated thermo-chemical systems for coke and iron ores parameters determination

8 58 Badania przewodności cieplnej proszkowych kompozytów magnetycznie twardych i magnetycznie miękkich / B. Ślusarek, B. Jankowski, D. Kapelski, M. Karbowiak, M. Przybylski Research of thermal conductivity of soft magnetic and hard magnetic composites 61 Zasilanie urządzeń prądem operacyjnym o dużej dynamice zmian / G. Kowalski, A. Kalinowski Power supply from high dynamics operating current 63 Wpływ parametrów montażu na jakość i własności mechaniczne połączeń lutowanych powstałych z użyciem lutowania selektywnego / J. Sitek, M. Kościelski Influence of assembly parameters on quality and mechanical properties of solder joints executed by selective soldering 66 Przyrząd do pomiaru wysokiego napięcia wykorzystujący zimną emisję / A. Czopik, S. Krawczyk, K. Olszewska-Czopik Device for high voltage measurement using cold emission 69 Monitoring rezystancji izolacji uzwojenia wirnika generatora synchronicznego / G. Wojtaś, P. Kluk Monitoring of the insulation resistance of the synchronous generator rotor winding 72 Implementacja systemu diagnostyki choroby Parkinsona / B. Dobrowiecka, W. Kornacki, T. Kozłowski, W. Mocny, M. Pikiel, J. Zając Implementation of diagnostic system for Parkinson disease 78 Quasi rezonansowa przetwornica AC/DC spełniająca wymogi normy PN-EN :2007 / W. Kardyś, J. Chudorliński, P. Michalski Quasi resonant AC/DC converter conforming to EN :2006 standard 82 Wpływ trawienia na właściwości powierzchni tlenku indowo-cynowego (ITO) / A. Araźna, K. Janeczek, G. Kozioł, K. Futera, W. Stęplewski Influence of surface treatment on properties of indium-tin oxide (ITO) film 84 Porównanie pomiarów chropowatości tlenku indowo-cynowego (ITO) mikroskopem sił atomowych i profilometrem optycznym / K. Janeczek, A. Araźna, K. Futera, G. Kozioł, W. Stęplewski, K. Lipiec Comparison of ITO roughness measurements by atomic force microscope and optical profiler 87 Innowacyjne systemy zabezpieczenia osób i mienia jako przedmiot certyfikacji / A.K. Wach Innovative systems for the protection of persons and property As a subject of the certification 91 Cavitation intensity of tri-sodium phosphate solution in ultrasonic cleaning / B. Niemczewski Intensywność kawitacji roztworów fosforanu trójsodowego w oczyszczaniu ultradźwiękowym 94 Układ zabezpieczenia termicznego silnika elektrycznego na przykładzie urządzenia ZPZ-310 / A. Kalinowski, G. Kowalski Thermal protection system of the electric motor an example of the ZPZ Laboratoryjne badania ciśnienia rozprężania węgla w procesie koksowania / T. Krysiński, M. Czerwiński Laboratory analyses of coal pressure generated during the cocking process 98 Algorytmy w sterownikach polowych stosowane do automatycznego odwadniania kopalni / K. Broda, R. Przybysz, P. Wlazło Algorithms in bay controllers for automatic coal mine dewatering

9 101 Opracowanie mobilnego systemu pomiaru promieniowania UV do oceny indywidualnej dawki napromieniowania / M. Andrzejewski, P. Wlazło Development of mobile system measurement of DV for individual radiation estimation 104 Koncepcja uniwersalnego iskrobezpiecznego systemu pomiarowo-sterującego / K. Broda, R. Przybysz, P. Wlazło Universal intrinsically safe measurement and control system 106 Kontrola i sterowanie i cewek załączających stosowanych w wyłącznikach średniego napięcia / J. Chudorliński, R. Prystupiuk, P. Michalski Monitoring and control of switching coils used in high voltage circuit breakers 109 Układy wejściowe dwustanowe odporne na zaburzenia elektromagnetyczne o częstotliwości sieciowej przeznaczone do zastosowania w automatyce przemysłowej / J. Chudorliński, R. Prystupiuk, W. Kardyś Digital input systems resistant to electromagnetic disturbances of line frequency for industrial automation 112 Sygnały terapeutyczne stosowane w fizykoterapii polem magnetycznym, metody ich wytwarzania oraz analiza / J. Chudorliński, P. Wlazło Signals used in magnetic field therapy, methods for their generation and analysis 116 Technologia HDI w obwodach drukowanych / T. Klej, K. Borowiecka, E. Ramotowski HDI technology in printed circuit boards 119 Analiza mechanizmu zarządzania logiką w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / M. Andrzejewski, K. Makowiecki The analysis of the management of logic mechanism in the power protection automation devices 121 Analiza wieloetapowego procesu elektronicznego montażu powierzchniowego / J. Borecki, T. Serzysko Analysis of multi-step electronic SMT assembly process 126 Pomiary właściwości elektrycznych polimerowych diod elektroluminescencyjnych / W. Stęplewski, G. Kozioł, A. Araźna, K. Janeczek, K. Futera Measurements of the electrical properties of polymer light emitting diodes 129 Przetwarzanie sygnału pomiarowego w analizatorze zawartości siarki i węgla w popiołach / M. Orzyłowski Signal processing in sulfur and coal contents in ashes analyzer 133 Wpływ materiału elektrod na właściwości struktur OLED / K. Lipiec, G. Kozioł, J. Gromek The influence of electrodes material on the properties of OLED structures TECHNIKA SENSOROWA 136 Zastosowanie wideoendoskopii w stentowaniu przewodu pokarmowego / A. Cysewska-Sobusiak, A. Sowier Videoendoscopy-assisted stenting of the digestive tract TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 140 Nawigacja satelitarna w służbie lotnictwa - blaski i cienie. Część I / J. Fiett Satellite navigation in the aviation service - Part. 1

10 TECHNIKI INFORMATYCZNE 145 The original concept of object classification system / M. Biskupska, W. Borysewicz, G. Mazurkiewicz Oryginalna koncepcja systemu klasyfikacji obiektów 149 Europejski laser rentgenowski / R.S. Romaniuk European x-ray free electron laser 155 Wykorzystanie obliczeń ewolucyjnych do analizy stanów nieustalonych w nieliniowych obwodach elektrycznych / Z. Handzel, M. Gajer Implementation of evolutionary computation for transient states analysis in non-linear electrical circuits

11 nr 5 9 Analiza pracy systemów nadążnych instalacji PV w Ostoi / Z. Zapałowicz, D. Rusicka Analysis of functioning of tracking systems for PV installations in Ostoja 12 Elektrody z węgla szklistego oraz z platyny otrzymane metodą PLD dla barwnikowych ogniw fotowoltaicznych / M. Górski, K. Siuzdak, M. Sibiński Glassy carbon and platinum electrodes made by PLD method for use in dye-sensitized solar cells 16 Zastosowanie generatorów termoelektrycznych do wspomagania autonomicznych instalacji fotowoltaicznych / W. Grzesiak, J. Piekarski, K. Witek, P. Grzesiak Application of the thermoelectric generators to support autonomous photovoltaic installations 19 Zastosowanie lasera femtosekundowego do modyfikacji fotoelektrody TiO 2 w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym / M. Klein, K. Siuzdak, R. Barbucha, M. Sawczak Application of femtosecond laser in TiO 2 photoelectrode modification in dye-sensitized solar cell 22 Pomiary elektryczne i optyczne ogniw fotowoltaicznych Ge/InGaAs/InGaP / P. Knyps, E. Dumiszewska, M. Wesołowski, W. Strupiński, J. Kalbarczyk, M. Teodorczyk Electrical and optical measurements of multijunction solar cells Ge/InGaAs/InGaP 24 Weryfikacja możliwości zastosowania cienkich warstw TiO 2 w charakterze transparentnych pokryć przewodzących ogniw słonecznych różnych typów / K. Znajdek, M. Sibiński, K. Tadaszak, W. Posadowski Verification of thin TiO 2 layers possible application as transparent conductive coatings for solar cells 27 Badania nanostruktur krzemowych w zastosowaniu do fotowoltaiki / M. Lipiński, T. Piotrowski, J. Ratajczak, K. Hejduk, B. Bierska-Piech, B. Jarząbek Investigation of silicon nanostructures for photovoltaic application 29 Badania kolektora słonecznego w wielkogabarytowym, stacjonarnym symulatorze słonecznym / S. Grygierczyk, K.W. Marszałek Solar collector's investigations in a large area, stationary sun simulator 32 Cienkowarstwowy system elektrochromowy zasilany baterią słoneczną / K. Marszałek, T. Stapiński, B. Swatowska Thin film electrochromic system supplied by solar cell 35 Grafenowe elektrody transparentne dla drukowanych ogniw fotowoltaicznych / D. Janczak, M. Słoma, G. Wróblewski, M. Jakubowska, A. Młożniak Transparent graphene electrodes for printed photovoltaic 37 Właściwości aplikacyjne amorficznych warstw na bazie krzemu podwyższające sprawność ogniw słonecznych / B. Swatowska, S. Kluska, P. Panek Application properties of amorphous thin films based on silicon increasing the efficiency of solar cells 40 Perspektywy rozwoju technologii cienkowarstwowych ogniw słonecznych / M. Sibiński, T. Stapiński, Z. Lisik Thin film photovoltaic solar technology trends and development

12 44 Optymalizacja procesu wytwarzania polimerowego ogniwa słonecznego / B. Łuszczyńska, T. Kłąb, I. Głowacki Optimization of the processing for polymer solar cell TECHNIKA SENSOROWA 47 Pomiary SPV krzemu stosowanego w fotowoltaice z wykorzystaniem wielokanałowego źródła optycznego / L. Bychto, A. Patryn SPV measurements of PV quality Silicon using the multichannel optical source TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 52 Nawigacja satelitarna w służbie lotnictwa - blaski i cienie. Część II / J. Fiett Satellite navigation in the aviation service - pros and cons. Part. 2 TECHNIKI INFORMATYCZNE 58 Kryptograficzne aspekty technologii wirtualnej waluty BitCoin / W. Nowakowski Cryptographic aspects of Bitcoin virtual currency technology 63 Analiza filtrów Butterwortha wyższego rzędu metodą obliczeń ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer The analysis of higher order Butterworth filters with the use of evolutionary computation 66 Lasery rentgenowskie LCLS i LCLS II SLAC / R.S. Romaniuk LCLS and LCLS II, X-ray free electron lasers at SLAC

13 nr 6 8 Historical and metrological aspects of the development of quantum metrology / K.A. Tomilin Historyczne i metrologiczne aspekty rozwoju metrologii kwantowej 11 Long-term stability of the national standard of length / D. Czułek Stabilność długoterminowa państwowego wzorca jednostki długości 14 Skaningowy mikroskop tunelowy do badań nanostruktur grafenowych / K. Gajewski, D. Kopiec, M. Rudek, R. Zawierucha, M. Zielony, M. Moczała, G. Wielgoszewski, T. Gotszalk, W. Strupiński Scanning tunneling microscopy investigations of graphene nanostructures 19 KFM calibration method / R. Jabłoński, M. Ligowski, M. Tabe Metoda kalibracji mikroskopu KFM 22 Predicting corrections for the UTC(PL) based on the UTC Rapid scale / Ł. Sobolewski, W. Miczulski Prognozowanie poprawek dla UTC(PL) na podstawie skali UTC Rapid 24 Coherent effects and electrodynamics of 1 D-metamaterials / S.I. Tarapov, D.P. Belozorov Efekty koherencyjne i elektrodynamika metamateriałów 1-D (jednodymiarowych) 28 Kompensacja wpływu zmian temperatury na czas propagacji cyfrowych podzespołów elektronicznych / M. Maćkowski Compensation of the changes temperature influence on the propagation time of the digital electronic components 32 Nowy system miar SI - przygotowania i perspektywy / W. Nawrocki New System of Units (SI) - preparations and perspectives 35 Comparisons of quantum phenomena based electrical quantities standards / E. Dudek, M. Orzepowski, A. Tatar Porównania wzorców wielkości elektrycznych opartych na zjawiskach kwantowych 39 Analiza sygnałów synchronizacji w czasie rzeczywistym / A. Dobrogowski, M. Kasznia Real-time evaluation of synchronization signals TECHNIKA SENSOROWA 46 Wieloparametryczny system czujnikowy do pomiarów w czasie rzeczywistym / R. Knapkiewicz, W. Kosek, S. Guz, P. Jóźwiak Multiparameter sensor system for real time measurements TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 51 Wybrane aspekty radarowej monoimpulsowej estymacji kąta / L. Lamentowski, T. Brener, P. Kasprzak Chosen aspects of phase-amplitude monopulse radar angle estimation TECHNIKI INFORMATYCZNE 55 Postęp w upowszechnianiu biometrii / M. Plucińska, J. Ryżko Progress in popularization of biometrics 60 Wyznaczanie wartości parametrów czterobiegunowego filtra Butterwortha z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer Determining the value of parameters of four-poles Butterworth filter with the use evolutionary computation

14 62 Zdalne modelowanie i walidacja projektów hybrydowych instalacji fotowoltanicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi / W. Grzesiak, P. Maćków, T. Maj, E. Nadziemska, P. Grzesiak Remote modeling and validation of hybrid photovoltaic systems supported by fuel cells projects 65 Zastosowanie półprzewodnikowego oświetlacza do obiektywnego naświetlania żywych linii komórkowych HUVEC w procedurach LLLT / J. Szymańska, Ł. Gryko, K. Góralczyk, A. Zając, M. Gilewski The application of the semiconductor illuminator to objective exposure of live HUVEC cell lines in LLLT procedures 68 Konferencja Technologia Elektronowa ELTE 2013 / P. Szczepański, R. Kisiel, R.S. Romaniuk Electron Technology Conference ELTE Fuzja perspektywa 2050 / R.S. Romaniuk Fusion perspective 2050

15 nr 7 7 Analiza możliwości wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu / Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, D. Szabra, M. Garlińska, R. Mędrzycki, A. Prokopiuk, B. Rutecka Performances analyses of biomarkers detection in human breath 11 Wpływ domieszkowania europem na właściwości optyczne i fizyko-chemiczne powierzchni cienkich warstw TiO 2 / D. Wojcieszak Influence of Eu-doping on optical and physicochemical properties of the surface of TiO 2 thin films 15 Wpływ nanokrystalicznej struktury na właściwości cienkich warstw TiO 2 / M. Mazur Influence of nanocrystalline structure on properties of TiO 2 thin films 20 Formowanie transparentnych warstw przewodzących na bazie ITO / J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak Preparation of transparent conducting thin films based on ITO 24 Koncepcja quasi-elastycznych mozaikowych baterii słonecznych / K. Drabczyk, S. Maleczek, D. Stoga The concept of quasi-flexible mosaic solar cells 26 Inżynieria kontaktu metalicznego ogniwa fotowoltaicznego z emiterem wysokorezystywnym / K. Drabczyk, P. Panek Engineering of metal contact of solar cell with high sheet resistance emitter layer 28 Metody wytwarzania nanostruktur plazmonicznych do zastosowań w fotowoltaice / Z. Starowicz, K. Berent, M. Lipiński Methods for producing plasmonic nanostructures for photovoltaic applications 30 Koncepcja hybrydowego źródła zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację / M. Szczepaniak Conception of hybrid electrical power source aids rescue and evacuation 33 Rola, wymagania i technologia złącza tunelowego dla wielozłączowego ogniwa słonecznego / W. Dawidowski, B. Ściana, I. Zborowska- Lindert, D. Pucicki, D. Radziewicz, K. Bielak, M. Badura, M. Tłaczała Requirements and technology of tunnel junction for multijunction solar cell 35 Tutorial on epitaxy of semiconductor materials / D. Pucicki, B. Ściana, K. Bielak Podstawy epitaksji materiałów półprzewodnikowych 45 Model elektryczny ładowania akumulatorów trakcyjnych za pomocą energii z ogniw fotowoltaicznych / W. Moćko, M. Szymańska, M. Kalisz Electrical traction battery charging model with the energy from solar cells TECHNIKA SENSOROWA 47 Informacje Zarządu PTTS TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 48 Ostatnia linia obrony - system kierowania ogniem dla baterii armat przeciwlotniczych / T. Zawada, P. Kowalczuk, P. Kasprzak The last line of defence - fire control system for anti aircraft cannon battery TECHNIKI INFORMATYCZNE 53 Bottom-up saliency maps - a review / M. Biskupska Przegląd algorytmów map wyróżnień typu bottom-up

16 58 Technologia pomiaru RTK czasu rzeczywistego ze zwiększoną częstotliwością pozycjonowania / P. Przestrzelski, M. Bakuła Technology of high rate RTK positioning 62 Komputerowa symulacja procesu pojawienia się komunikacji językowej w społecznościach pierwotnie prelingwistycznych / Z. Handzel, M. Gajer Computer simulations of emergence of language communication in primary pre-linguistic societies 64 Wyznaczanie miar niezawodności systemów / Z. Wesołowski Determination of the system reliability measures 68 Wybrane zagadnienia projektowania i realizacji filtrów LC dla pasm poniżej 1 GHz / A. Rudziński, S. Kozłowski Selected issues in design and implementation of LC filters for bands below 1 GHz 74 Cavitation intensity-related optimum mixture selection for ultrasonic cleaning / B. Niemczewski Optymalizacja wyboru mieszanki oczyszczającej do oczyszczania ultradźwiękowego z punktu widzenia intensywności kawitacji 77 Technika Akceleratorowa - Seria Wydawnicza Recenzowanych Monografii: CERN - Politechnika Warszawska / R.S. Romaniuk Accelerator Science and Technology - Editorial Series of Peer Reviewed Monographs: CERN-Warsaw University of Technology

17 nr 8 10 Multivariate non-stationary time series predictor based on an adaptive neuro-fuzzy approach / Y. Bodyanskiy, O. Tyshchenko, W. Wójcik Adaptacyjny neuro-rozmyty predyktor wielowymiarowych niestacjonarnych szeregów czasowych 14 Reduction algorithm for fuzzy clusterization of high dimensionality data / A.Yu. Dorogov, W. Wójcik Algorytm redukcji rozmytej klasteryzacji danych o wysokiej wymiarowości 17 The large data sample partitioning for diagnosis and pattern recognition / S. Subbotin, K. Gromaszek Partycjonowanie dużej próby danych do diagnozowania i rozpoznawania wzorców 20 Application of wavelet transform in analysis of jet grinding process / A. Mikhalyov, N. Pryadko, R. Suhomlin, A. Kotyra Wykorzystanie transformaty falkowej do analizy procesu rozdrabniania strumieniowego 22 An ontology based intelligent diagnostic system of steel corrosion protection / V. Lytvyn, D. Dosyn, A. Smolarz Inteligentny, oparty na ontologii system diagnostyczny ochrony stali przed korozją 25 Search of optimal size of data sample for the problem of diabetes treatment monitoring / A. Savchenko, W. Wójcik Poszukiwanie optymalnego rozmiaru próbki w zagadnieniu monitorowania cukrzycy 28 Hybrid hidden Markov models / I. Baklan, P. Komada Hybrydowe ukryte modele Markowa 32 Physical background in identification criterion synthesis / A. Guda, A. Mikhalyov, A. Derevjanko, P. Kisała Uwarunkowania fizyczne w syntezie kryterium identyfikacji 34 The applying hierarchy analysis technique for decision-making support at planning of production / R. Rogalsky, O. Ognieva, A. Kotyra Zastosowanie techniki analizy hierarchicznej do systemu podejmowania decyzji w planowaniu produkcji 34 The immune method for classifying objects on the basis of the target clonal selection / M. Korablyov, O. Fomichov, M. Kushnaryov, W. Wójcik Immunologiczne metody klasyfikacji obiektów bazujące na selekcji klonalnej 39 Synthesis of highly effective VLSI-structures for use in real-time digital signal processing / A. Batyuk, I. Tsmots, I. Vavruk, W. Surtel Synteza wysokoefektywnych struktur VLSI wykorzystywanych w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów w czasie rzeczywistym 43 Fiducial Markers Recognition on Basis of Neural Network Training Method in Wavelet Transformation Space / Y. Kozina, A. Kotyra Rozpoznawanie znaczników obrazu z wykorzystaniem sieci neuronowych w przestrzeni transformaty falkowej 45 The use of inductive clustering algorithms for forming expert groups in large-scale innovation projects / W. Wójcik, V. Osypenko, V. Lytvynenko Zastosowanie algorytmów klasteryzacji indukcyjnej do tworzenia grup eksperckich w projektach innowacyjnych o dużej skali 49 Image contours transformation errors / O. Berezsky, G. Melnyk, Y. Batko Błędy konwersji konturu obrazu

18 52 Decision support system for intelligent site / N. Axak, S. Korgut, P. Komoda System wspomagania decyzji dla inteligentnych witryn internetowych 54 Optical emission spectroscopy irwestigation of the low-power multispark plasma actuator / S. Olszewski, P. Bondarenko, S. Kostenko, P. Komada Zastosowanie spektroskopii emisyjnej w badaniach wieloiskrowego aktuatora plazmowego 58 Frequency detectors of the terahertz domain based on stratified structure / K.A. Vytovtov, V.V. Gnatushenko, W. Wójcik Detektory częstotliwości zakresu terahercowego oparte na strukturze warstwowej 61 Modeling of the acoustic field of a multi-spark plasma actuators / S. Olszewski, T. Lisitchenko, D. Dmitriev, P. Komada Modelowanie pola akustycznego wieloiskrowych aktuatorów plazmowych 63 Throughput physical layer analysis of LTE / M. Reznikoy, S. Olszewski, M. Talib Al-Shuraifi, H. Al-Zayadi, P. Komada Analiza przepustowości warstwy fizycznej LTE 67 Synthesis of generalized neural elements using approximation method / R. Geche, A. Batyuk, V. Kotsovsky, K. Gromaszek Synteza uogólnionych elementów neuronowych z użyciem metody aproksymującej 70 Bithreshold neurons learning / R. Geche, V. Kotsovsky, A. Batyuk, A. Mitsa, K. Gromaszek Uczenie neuronów dwuprogowych 73 Experimental research and modeling of plasma torch of direct-flow plasmatron with a transverse arc / S. Olszewski, A. Denys, M. Skorokchod, K. Gromaszek Badania eksperymentalne i modelowanie palnika plazmowego plazmotronu o przepływie bezpośrednim z łukiem poprzecznym TECHNIKA SENSOROWA 76 Badania symulacyjne mikroczujnika SQUID pod względem możliwości zastosowań medycznych / A. Jodko, T. Pałko Investigation of SQUID microsensor by simulation method in relation to medical applications TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 81 Wybrane rozwiązania nowych ograniczników mocy w zastosowaniach elektroniki mikrofalowej / Z.R. Szczepaniak Chosen new solutions of power limiters for microwave applications 88 Domieszkowanie donorowe krzemu ze źródła ciekłego do zastosowania w produkcji ciągłej ogniw słonecznych / P. Panek, K. Drabczyk, R.P. Socha Donor doping of silicon from the liquid source applied in the solar cells continuous production 90 Symulacje komputerowe procesów związanych z ewolucją języków naturalnych / J. Dybiec-Gajer, M. Gajer Computer simulations of processes related to natural language evolution 93 Rozwój nauk optycznych w kraju / R.S. Romaniuk Development of optical sciences in Poland

19 99 Power level impact of radio signals on the effectiveness of transmission protocol with the usage of the "Hot-Potato" protocol in WSN networks / Ł. Zabłudowski, Z. Drzycimski, P. Kiedrowski Wpływ poziomu mocy sygnału radiowego na efektywność protokołu transmisyjnego na przykładzie protokołu "Hot-Potato" w sieci WSN 107 Projektowanie i badania pasywnych zwrotnic elektrycznych trójdrożnych zestawów głośnikowych klasy hi-fi / T. Łysek Design and testing the passive audio crossovers of the three-way high fidelity loudspeaker systems 111 Automatyczna weryfikacja formalna układu elektronicznego w oparciu o schemat ideowy / M. Szelest, J. Izydorczyk, H. Niemiec, M. Jabłeka Automatic formal verification tool for schematic-level design of electrical project

20 nr 9 17 Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych / M. Kwoka, J. Szuber Studies of selected SnO 2 nanostructures for gas sensor application 20 Zastosowanie metody MPAS do określania przekrojów czynnych pułapek powierzchniowych w węgliku krzemu / T. Gutt, H.M. Przewłocki Using the MPAS method to evaluate interface trap capture cross-sections in silicon carbide 22 Termiczny model tranzystora HEMT na podłożu GaN/SiC / R. Kopyt, W. Wojtasiak, D. Gryglewski, W. Gwarek Thermal model of HEMT transistor on GaN/SiC 26 Wpływ rozmieszczenia emiterów na ujednorodnienie temperatury w matrycy zbudowanej na bazie szerokoprzerwowych materiałów azotkowych / M. Kuc, A. Brozi, R.P. Sarzała An impact of emitters distribution on heat distribution in wide-bandgap III-Nitride array 29 Modelowanie zjawisk elektryczno - cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej / R.P. Sarzała, M. Kuc, A.K. Sokół, M. Wasiak, R. Kruszka, K. Gołaszewska Modelling of thermal and electrical processes in ultraviolet electroluminescent diode 33 Model lasera o emisji krawędziowej z obszarem czynnym GaN/ AlGaN emitującego promieniowanie ultrafioletowe / Ł. Piskorski, M. Kuc, J. Walczak, R.P. Sarzała Model of Gan/AlGaN laser diode emitting in the ultraviolet spectral range 36 Modelowanie normalnie wyłączonych tranzystorów HEMT AlGaN/GaN z bramką p-gan / A. Taube, J. Szmidt, A. Piotrowska, M. Sochacki, E. Kamińska Modeling and simulation of normaly-off AlGaN/GaN HEMT with p-gan gate 40 Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MO-SFET SiC / M. Suchocki, N. Kwietniewski, A. Taube, K. Król, J. Szmidt Critical design and technological parameters and their impact on the electrical characteristics of power SiC MOSFETs 43 Struktury hybrydowe oraz struktury sensorowe na bazie ZnO / R. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska, M.A. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska Hybrid structures and sensors structures based on ZnO 46 Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi / K. Gołaszewska, R. Kruszka, M. Myśliwiec, M. Ekielski, W. Jung, T. Piotrowski, M. Juchniewicz, J. Bar, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska, R.P. Sarzała, M. Dems, J. Wojtas, R. Mędrzycki, P. Prystawko GaN-based light emitting diodes with surface photonic crystals 49 Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych - optymalizacja głowicy sensora / M. Borecki, J. Szmidt, R. Doroz, P. Pszczółkowski, M. Duk, A. Kociubiński, M. Korwin-Pawłowski Multi-parametric classification of bio-fuel usability - sensor head optimalization

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa VIII SYMPOZJUM LIGHT-WEIGHT ARMOUR GROUP LWAG 2014 Symposium and Industry Focus Day

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

XI KONFERENCJA Naukowa

XI KONFERENCJA Naukowa XI KONFERENCJA Naukowa Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE) 27-30 września 2013 PIĄTEK 27.09.2013 8.00-9.00 Msza Święta za zmarłych Profesorów w Kościele O. Dominikanów, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach.

Celem pracy jest przedstawienie, dokładny opis co najmniej kilku modeli wygładzania wykładniczego, zilustrowanie ich na przykładach. 23 październik 2014 07:58 w języku Modele wygładzania wykładniczego - opis przykładowych modeli i ich zastosowań Exponential smoothing prognostic models - examples of models and their applications dr Agata

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania wiedzą

Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zadanie nr 1 Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą Praca nr 06300017 Warszawa, grudzień 2007 Wybrane problemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna Spis treści/contents 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna 15 Modelowanie cybernetyczne systemu nerwowego od struktur neuropodobnych,

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo