ELEKTRONIKA R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIKA R. 54-2013"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA R SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis, M. Kurnatowska, L. Kępiński, P. Mazur Deposition of multicomponent thin films by magnetron sputtering method 10 Powłoki wielofunkcyjne na bazie nanokrystalicznego TiO 2 / D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, M. Mazur, K. Baniewicz, E. Prociów, P. Mazur Multifunctional coatings on the basis of nanocrystalline TiO 2 12 Wpływ ilości domieszki na właściwości trybologiczne cienkich warstw TiO 2 :Nd / M. Mazur, D. Wojcieszak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, K. Baniewicz, P. Mazur Influence of dopant amount on tribological properties of TiO 2 thin films 16 Przezroczyste powłoki samoczyszczące na bazie TiO 2 :Tb / D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, M. Mazur, E. Prociów, K. Baniewicz Transparent self-cleaning coatings based on TiO 2 :Tb 18 Pomiary wybranych parametrów i charakterystyk materiałów i elementów magnetycznych / K. Górecki, K. Dętka, J. Zarębski Measurements of selected parameters and characteristics of magnetic materials and devices 22 Metodyka formułowania wielodrogowego nieliniowego skupionego modelu termicznego elementu półprzewodnikowego / K. Górecki, J. Zarębski Methodics of formulating of multipath nonlinear compact thermal model of a semiconductor device lecie Polskiej Sekcji IEEE TECHNIKA SENSOROWA 36 Mikroczujniki elektrochemiczne i układy do nieinwazyjnego pomiaru prężności O 2 i CO 2 we krwi tętniczej - doniesienie wstępne / T. Pałko, J. Przytulski, W. Łukasik Electrochemical microsensors and circuits for noninvasive measurement of O 2 and CO 2 tension in arterial blood- preliminary report (communication) TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 40 Koncepcja wykorzystania sensora okulograficznego w badaniach i treningu żołnierzy / K. Murawski, K. Różanowski The concept of using video oculography sensor during soldier testing and training TECHNIKI INFORMATYCZNE 46 Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych / R. Synak, M. Pawełczak, W. Lipiński, K. Gocman Comparison of smooth surfaces roughness measurements using scatterometry, interferometry and atomic force microscopy

2 54 Analiza obwodu zasilania rezonansowych wzmacniaczy mocy klasy D / J. Modzelewski Analysis of power supply circuit of Class-D resonant power amplifiers 59 System jednoczesnej lokalizacji obiektów bazujący na technologii SDF / J.M. Kelner, C. Ziółkowski System of the simultaneous objects location based on the SDF technology 64 Badanie poprawności wskazań odbiorników systemu nawigacji satelitarnej GPS w środowisku zakłócanym / P. Kowaleczko, J. Sułkowski Verifying the corectness of the GPS satellite navigation system receiver's functioning in an interference environmen 69 Critical conditions for a simple axial geometry magnetron / T. Pieńkos, M. Czarnacki, St. Hałas Warunki krytyczne dla prostego magnetronu o geometrii osiowej 71 Analiza nieliniowych obwodów elektrycznych prądu stałego z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer Analysis of nonlinear electrical circuits with the use of evolutionary computations 74 Dwuelementowy płaski szyk antenowy dla urządzenia rozpoznawczego oraz dla lekkiego radaru wykrywającego pociski z głowicami kumulacyjnymi / A.K. Rutkowski, A. Kawalec Two-element planar antenna array for reconnaissance device and for portable radar detecting missiles with cumulative head 78 Makromodele i liniowy szerokopasmowy schemat zastępczy wzmacniacza operacyjnego / J. Wiśniewski, P. Mróz Macromodels and the linear AC wideband equivalent circuit of operational amplifier 82 Estymacja częstotliwości sygnałów w układach NPCz metodą dekompozycji harmonicznych / H. Gruchałła-Węsierski, M. Czyżewski, Cz. Rećko The estimation of signals frequencies in IFMs by the harmonics decomposition method 85 Korelacyjne metody estymacji czasu opóźnienia sygnałów / G. Czopik, T. Kraszewski Cross correlation techniques for time delay estimation 90 Lista recenzentów za rok 2012 The list of the reviewers

3 nr 2 7 Switched-capacitor DC-DC converters in arbitrary switching mode - topologically derived resistive models based on incremental graph approach / M.S. Makowski Konwertery napięcia stałego typu C-przełączane w dowolnym trybie kluczowania - modele rezystancyjne z użyciem metody topologicznej grafu przyrostowego 13 Test points selection algorithms improving efficiency of analog circuit fault diagnosis / M. Ossowski, M. Korzybski Algorytmy doboru punktów testowych zwiększające efektywność diagnostyki uszkodzeń układów analogowych 17 Timing analysis of multitask systems in SystemC environment / Ł. Golly, A. Pułka Analiza czasowa systemów wielozadaniowych w środowisku języka SystemC 23 Integrated magnetic component in a 120 W resonant Power supply dedicated for lighting applications / R. Widórek, S. Ligenza Zintegrowany element magnetyczny w zasilaczu rezonansowym o mocy 120 W dedykowanym dla zastosowań oświetleniowych 26 Analog delay line elements with wide range controlled-delay / W. Kołodziejski, St. Kuta, J. Jasielski Analogowe elementy linii opóźniającej o regulowanym w szerokim zakresie opóźnieniu 32 Quasi-anechoic measurement of loudspeakers using beamforming method / D. Król, R. Wielgat Quasi-bezechowy pomiar głośników z wykorzystaniem metody kształtowania wiązki 37 Using large signal S-parameters to design low power class-b and class-c CMOS cross-coupled voltage controlled oscillators / G. Szczepkowski, R. Farrell Wykorzystanie wielkosygnalowych parametrów S do projektowania generatorów VCO niskiej mocy w technologii CMOS pracujących w klasie B i klasie C ps precision time interval counter in CMOS ASIC / K. Klepacki, R. Szplet Licznik czasu o precyzji 14 ps w technologii CMOS ASIC 47 High resolution intelligent cyclic A/D converters with low resolution internal feedback D/A converters / K. Jędrzejewski, J. Jasnos Inteligentne cykliczne przetworniki A/C o wysokiej rozdzielczości wykorzystujące w pętli sprzężenia zwrotnego wewnętrzne przetworniki C/A o niskiej rozdzielczości 51 Multilevel hierarchical always cancellation-free symbolic analysis method for large electric networks / S. Lasota Wielopoziomowa, hierarchiczna, zawsze wolna od skróceń symboliczna metoda analizy dużych układów elektronicznych 58 An automated method for statistical testing of FPGA-based pseudo-random generators / P. Dąbal, R. Pełka Metoda zautomatyzowanego statystycznego testowania generatorów pseudolosowych w układach FPGA

4 TECHNIKA SENSOROWA 64 O kalibracji elektronowego mikroskopu skaningowego do pomiaru wymiarów w zakresie nanometrowym / E. Volodarski, L. Koshewa, Z.L. Warsza, A. Szantyr About calibration of the scanning electron microscope for measurement of dimensions in the nanometer range TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 69 Wyniki filtracji MTD rzeczywistych zobrazowań zarejestrowanych radarem / M. Bolek, M. Zych The results of MTD filtering of real images registered by a radar TECHNIKI INFORMATYCZNE 72 Podsumowanie testu interoperacyjności podpisu CommonSign 2012 / K. Szacki, R. Poznański, D. Wachnik, Ł. Stroiński Summary of digital signature interoperability tests Commonsign Namierzanie źródeł sygnałów mikrofalowych metodą amplitudową za pomocą układu z ośmioma antenami kierunkowymi / A. Rutkowski Microwave emiters direction finding by amplitude method with the aid of eight directional antenna array 79 Szeregowanie i alokacja zadań w heterogenicznym systemie wieloprocesorowym z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer Tasks scheduling and allocation in a heterogeneous multiprocessor system with the implementation of evolutionary computations 83 Zastosowanie maszyny wirtualnej w neurostymulatorze wszczepialnym / K. Zaraska, J. Gaudyn Application of a virtual machine in an implantable neurostimulator 86 Autonomiczny, wszczepialny neurostymulator adaptywny w technologii LTCC / K. Zaraska, J. Gaudyn An autonomous, implantable adaptive neurostimulator in LTCC technology

5 nr 3 16 Demonstrator radaru szumowego widzenia przez ścianę / B. Stec, W. Susek, A. Słowik, M. Czyżewski, Cz. Rećko Through-the-wall noise radar demonstrator 20 Porównanie dokładności estymacji położenia obiektów przez nieliniowe filtry Kalmana / S. Kornatowski Comparison of the accuracy of the position estimation for objects using nonlinear Kalman filters 25 Wykorzystanie algorytmów klasyfikacji i fuzji informacji w procesie rozpoznawania obiektów morskich na podstawie obrazów FLIR / T. Pietkiewicz, A. Witczak Algorithms of classification and information fusion for a process to recognize maritime objects based on FLIR images 30 Radar pasywny działający w oparciu o sygnał naziemnej telewizji cyfrowej / M.K. Bączyk, K. Kulpa, M. Malanowski, Ł. Maślikowski, P. Samczyński, A. Gorzelańczyk Passive Radar Exploiting DVB-T Signals 33 Zastosowanie techniki radarowej do diagnostyki stanu pni drzew / M. Pasternak, P. Kaczmarek, J. Pietrasiński, W. Czarnecki Radar application in the diagnosis of the tree trunk state 37 Wybrane problemy lokalizacji źródeł emisji za pomocą rozproszonego systemu odbiorczego wstępne wyniki badań / G. Czopik, J. Fornalik, T. Kraszewski Selected aspects of the radio frequency sources localization from spatially separated receiving system - preliminary results 41 Projekt systemu automatycznego rozpoznawania mówcy w oparciu o techniki homomorficzne / E. Majda, A.P. Dobrowolski Project of automatic speaker recognition system based on homomorphic processing methods 45 Szyk planarny anten mikropaskowych z przeznaczeniem do radaru dopplerowskiego / Ł. Sorokosz, M. Dutkiewicz, W. Zieniutycz Microstrip patch antenna array for doppler radar system 49 Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą / W.T. Wiejak Application of the computer-aided analytical and numerical methods to design of the traveling wave tubes 56 Moduł konwersji A/C oraz demodulator IQ dla radaru z cyfrowym formowaniem wiązki / D. Nitecki Multi-channel ADC module and IQ demodulator for digital beamforming radar 61 Łącze optyczne z kwantowym laserem kaskadowym / M. Garlińska, J. Mikołajczyk, Z. Bielecki Free space communication using quantum cascade laser 64 Ocena dokładności określania położenia źródła emisji za pomocą namiarów / J. Matuszewski The estimation of emitter location accuracy on the base of bearings

6 TECHNIKA SENSOROWA 69 Zastosowanie sensorowej funkcji układu sterowania napędem zamka elektromechanicznego / R. Pomaski, M. Dereń, M. Piotrowski, K. Kowalczuk Application of sensor function of control system for electromechanical lock drive TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 74 Mikrofalowe antenowe moduły nadawczo-odbiorcze T/R, stan obecny i kierunki rozwoju / E. Sędek, Z. Szczepaniak, M. Łuszczyk Microwave transmit/ receive (T/R) module, overview and development perspective TECHNIKI INFORMATYCZNE 79 Visual light and human tissues interaction as biometrics / A.W. Mitas, M. Bugdol, S. Piwowarski, M. Skotnicka Interakcja tkanek człowieka ze światłem widzialnym jako biometria 83 Zastosowanie hybrydowego operatora mutacji w obliczeniach ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer Implementation of hybrid mutation operator in evolutionary computations 85 Efekty polowe w warstwach tlenkowych / J. Olesik Field effects in oxide films 90 Metoda szybkiej oceny charakterystycznych parametrów rdzenia ferromagnetycznego magnetycznie miękkiego / J. Wiśniewski, P. Mróz The measurement of characteristic parameters of magnetically soft ferromagnetic core 92 Audio database for the assessment of singing voice quality of choir members / M. Łazoryszczak, E. Półrolniczak Dźwiękowa baza danych na potrzeby oceny jakości głosu śpiewaczego członków chóru 99 Zaawansowane Systemy Elektroniczne i Inżynieria Internetu WILGA luty 2013 / R.S. Romaniuk Advanced Electronic Systems and Internet Engineering WILGA February Kompaktowy Solenoid Mionowy - perspektywa dekady / R.S. Romaniuk Compact Muon Solenoid - a decade of perspective 108 Akceleratory dla społeczeństwa - TIARA 2012 / R.S. Romaniuk Accelerators for Society - TIARA EuCARD 2 (EuCARD 2) / R.S. Romaniuk 119 Międzynarodowy zderzacz liniowy / R.S. Romaniuk

7 nr 4 13 Wydrążone nanorurki kwarcowe zawierające nanopiłki palladu / E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska, H. Wronka, W. Kowalski, B. Witkowski Hollow silica nanotubes containing palladium nanoballs 16 Układ do pomiaru impedancji przetworników piezoelektrycznych / P. Kogut, A. Milewski, P. Kluk, W. Kardyś, L. Nafalski Piezoelectric transducer impedance measurement circuit 20 Liniowy stopień mocy do pomiarów nieliniowych właściwości systemów ultradźwiękowych / W. Kardyś, A. Milewski, P. Kluk, P. Kogut Linear high power amplifier for measurements of nonlinear properties of ultrasonic systems 23 Wirtualny przyrząd do optycznego pomiaru drgań mechanicznych układów ultradźwiękowych / R. Kluk, A. Milewski, P. Kogut, W. Kardyś, B. Młynarski Virtual instrument for optical measurement of ultrasonic stack vibrations 26 Diagnostyka systemów zgrzewania ultradźwiękowego / A. Milewski, P. Michalski Diagnostic of ultrasonic welding systems 29 Automatyczny system do badania zmęczenia cieplnego stopów odlewniczych / Ł. Krzemiński, K. Król Automatic system to study thermal fatigue alloys 34 Wybrane metody używane do budowy systemów ekspertowych / M. Rup, Ł. Sapuła Selected methods used for the development of expert systems 36 Przetwarzanie sygnałów cewki Rogowskiego w procesorze o arytmetyce stałoprzecinkowej / A. Lisowiec, G. Wojtaś Processing of Rogowski coil signals in a fixed point processor 40 Technologia wytwarzania organicznych drukowanych źródeł światła - perspektywy, badania / G. Kozioł, J. Gromek Technology of printed organic light sources - prospects, research 43 Metoda wykonywania połączeń elektrycznych techniką druku strumieniowego / K. Futera, G. Kozioł, K. Janeczek, A. Araźna, W. Stęplewski Method of making electric connections using inkjet printing on LTCC substrates 46 Badanie zabezpieczenia admitancyjnego od zwarć doziemnych w urządzeniu EAZ / K. Broda, R. Przybysz, P. Wlazło Testing admittance protection of the protection relay with earth faults 51 Wybrane problemy wizyjnej analizy właściwości termicznych materiałów przy wykorzystaniu analizatora do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych / W. Małkiński, J. Zając Some problems of analysis of thermal features of materials, using the analyzer for determination of characteristic temperatures of solid fuels phase transitions 56 Zautomatyzowane urządzenia cieplno-chemiczne do pomiaru parametrów koksu i rud żelaza / M. Wiech, M. Orzyłowski, D. Wolf-Łysiak Automated thermo-chemical systems for coke and iron ores parameters determination

8 58 Badania przewodności cieplnej proszkowych kompozytów magnetycznie twardych i magnetycznie miękkich / B. Ślusarek, B. Jankowski, D. Kapelski, M. Karbowiak, M. Przybylski Research of thermal conductivity of soft magnetic and hard magnetic composites 61 Zasilanie urządzeń prądem operacyjnym o dużej dynamice zmian / G. Kowalski, A. Kalinowski Power supply from high dynamics operating current 63 Wpływ parametrów montażu na jakość i własności mechaniczne połączeń lutowanych powstałych z użyciem lutowania selektywnego / J. Sitek, M. Kościelski Influence of assembly parameters on quality and mechanical properties of solder joints executed by selective soldering 66 Przyrząd do pomiaru wysokiego napięcia wykorzystujący zimną emisję / A. Czopik, S. Krawczyk, K. Olszewska-Czopik Device for high voltage measurement using cold emission 69 Monitoring rezystancji izolacji uzwojenia wirnika generatora synchronicznego / G. Wojtaś, P. Kluk Monitoring of the insulation resistance of the synchronous generator rotor winding 72 Implementacja systemu diagnostyki choroby Parkinsona / B. Dobrowiecka, W. Kornacki, T. Kozłowski, W. Mocny, M. Pikiel, J. Zając Implementation of diagnostic system for Parkinson disease 78 Quasi rezonansowa przetwornica AC/DC spełniająca wymogi normy PN-EN :2007 / W. Kardyś, J. Chudorliński, P. Michalski Quasi resonant AC/DC converter conforming to EN :2006 standard 82 Wpływ trawienia na właściwości powierzchni tlenku indowo-cynowego (ITO) / A. Araźna, K. Janeczek, G. Kozioł, K. Futera, W. Stęplewski Influence of surface treatment on properties of indium-tin oxide (ITO) film 84 Porównanie pomiarów chropowatości tlenku indowo-cynowego (ITO) mikroskopem sił atomowych i profilometrem optycznym / K. Janeczek, A. Araźna, K. Futera, G. Kozioł, W. Stęplewski, K. Lipiec Comparison of ITO roughness measurements by atomic force microscope and optical profiler 87 Innowacyjne systemy zabezpieczenia osób i mienia jako przedmiot certyfikacji / A.K. Wach Innovative systems for the protection of persons and property As a subject of the certification 91 Cavitation intensity of tri-sodium phosphate solution in ultrasonic cleaning / B. Niemczewski Intensywność kawitacji roztworów fosforanu trójsodowego w oczyszczaniu ultradźwiękowym 94 Układ zabezpieczenia termicznego silnika elektrycznego na przykładzie urządzenia ZPZ-310 / A. Kalinowski, G. Kowalski Thermal protection system of the electric motor an example of the ZPZ Laboratoryjne badania ciśnienia rozprężania węgla w procesie koksowania / T. Krysiński, M. Czerwiński Laboratory analyses of coal pressure generated during the cocking process 98 Algorytmy w sterownikach polowych stosowane do automatycznego odwadniania kopalni / K. Broda, R. Przybysz, P. Wlazło Algorithms in bay controllers for automatic coal mine dewatering

9 101 Opracowanie mobilnego systemu pomiaru promieniowania UV do oceny indywidualnej dawki napromieniowania / M. Andrzejewski, P. Wlazło Development of mobile system measurement of DV for individual radiation estimation 104 Koncepcja uniwersalnego iskrobezpiecznego systemu pomiarowo-sterującego / K. Broda, R. Przybysz, P. Wlazło Universal intrinsically safe measurement and control system 106 Kontrola i sterowanie i cewek załączających stosowanych w wyłącznikach średniego napięcia / J. Chudorliński, R. Prystupiuk, P. Michalski Monitoring and control of switching coils used in high voltage circuit breakers 109 Układy wejściowe dwustanowe odporne na zaburzenia elektromagnetyczne o częstotliwości sieciowej przeznaczone do zastosowania w automatyce przemysłowej / J. Chudorliński, R. Prystupiuk, W. Kardyś Digital input systems resistant to electromagnetic disturbances of line frequency for industrial automation 112 Sygnały terapeutyczne stosowane w fizykoterapii polem magnetycznym, metody ich wytwarzania oraz analiza / J. Chudorliński, P. Wlazło Signals used in magnetic field therapy, methods for their generation and analysis 116 Technologia HDI w obwodach drukowanych / T. Klej, K. Borowiecka, E. Ramotowski HDI technology in printed circuit boards 119 Analiza mechanizmu zarządzania logiką w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / M. Andrzejewski, K. Makowiecki The analysis of the management of logic mechanism in the power protection automation devices 121 Analiza wieloetapowego procesu elektronicznego montażu powierzchniowego / J. Borecki, T. Serzysko Analysis of multi-step electronic SMT assembly process 126 Pomiary właściwości elektrycznych polimerowych diod elektroluminescencyjnych / W. Stęplewski, G. Kozioł, A. Araźna, K. Janeczek, K. Futera Measurements of the electrical properties of polymer light emitting diodes 129 Przetwarzanie sygnału pomiarowego w analizatorze zawartości siarki i węgla w popiołach / M. Orzyłowski Signal processing in sulfur and coal contents in ashes analyzer 133 Wpływ materiału elektrod na właściwości struktur OLED / K. Lipiec, G. Kozioł, J. Gromek The influence of electrodes material on the properties of OLED structures TECHNIKA SENSOROWA 136 Zastosowanie wideoendoskopii w stentowaniu przewodu pokarmowego / A. Cysewska-Sobusiak, A. Sowier Videoendoscopy-assisted stenting of the digestive tract TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 140 Nawigacja satelitarna w służbie lotnictwa - blaski i cienie. Część I / J. Fiett Satellite navigation in the aviation service - Part. 1

10 TECHNIKI INFORMATYCZNE 145 The original concept of object classification system / M. Biskupska, W. Borysewicz, G. Mazurkiewicz Oryginalna koncepcja systemu klasyfikacji obiektów 149 Europejski laser rentgenowski / R.S. Romaniuk European x-ray free electron laser 155 Wykorzystanie obliczeń ewolucyjnych do analizy stanów nieustalonych w nieliniowych obwodach elektrycznych / Z. Handzel, M. Gajer Implementation of evolutionary computation for transient states analysis in non-linear electrical circuits

11 nr 5 9 Analiza pracy systemów nadążnych instalacji PV w Ostoi / Z. Zapałowicz, D. Rusicka Analysis of functioning of tracking systems for PV installations in Ostoja 12 Elektrody z węgla szklistego oraz z platyny otrzymane metodą PLD dla barwnikowych ogniw fotowoltaicznych / M. Górski, K. Siuzdak, M. Sibiński Glassy carbon and platinum electrodes made by PLD method for use in dye-sensitized solar cells 16 Zastosowanie generatorów termoelektrycznych do wspomagania autonomicznych instalacji fotowoltaicznych / W. Grzesiak, J. Piekarski, K. Witek, P. Grzesiak Application of the thermoelectric generators to support autonomous photovoltaic installations 19 Zastosowanie lasera femtosekundowego do modyfikacji fotoelektrody TiO 2 w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym / M. Klein, K. Siuzdak, R. Barbucha, M. Sawczak Application of femtosecond laser in TiO 2 photoelectrode modification in dye-sensitized solar cell 22 Pomiary elektryczne i optyczne ogniw fotowoltaicznych Ge/InGaAs/InGaP / P. Knyps, E. Dumiszewska, M. Wesołowski, W. Strupiński, J. Kalbarczyk, M. Teodorczyk Electrical and optical measurements of multijunction solar cells Ge/InGaAs/InGaP 24 Weryfikacja możliwości zastosowania cienkich warstw TiO 2 w charakterze transparentnych pokryć przewodzących ogniw słonecznych różnych typów / K. Znajdek, M. Sibiński, K. Tadaszak, W. Posadowski Verification of thin TiO 2 layers possible application as transparent conductive coatings for solar cells 27 Badania nanostruktur krzemowych w zastosowaniu do fotowoltaiki / M. Lipiński, T. Piotrowski, J. Ratajczak, K. Hejduk, B. Bierska-Piech, B. Jarząbek Investigation of silicon nanostructures for photovoltaic application 29 Badania kolektora słonecznego w wielkogabarytowym, stacjonarnym symulatorze słonecznym / S. Grygierczyk, K.W. Marszałek Solar collector's investigations in a large area, stationary sun simulator 32 Cienkowarstwowy system elektrochromowy zasilany baterią słoneczną / K. Marszałek, T. Stapiński, B. Swatowska Thin film electrochromic system supplied by solar cell 35 Grafenowe elektrody transparentne dla drukowanych ogniw fotowoltaicznych / D. Janczak, M. Słoma, G. Wróblewski, M. Jakubowska, A. Młożniak Transparent graphene electrodes for printed photovoltaic 37 Właściwości aplikacyjne amorficznych warstw na bazie krzemu podwyższające sprawność ogniw słonecznych / B. Swatowska, S. Kluska, P. Panek Application properties of amorphous thin films based on silicon increasing the efficiency of solar cells 40 Perspektywy rozwoju technologii cienkowarstwowych ogniw słonecznych / M. Sibiński, T. Stapiński, Z. Lisik Thin film photovoltaic solar technology trends and development

12 44 Optymalizacja procesu wytwarzania polimerowego ogniwa słonecznego / B. Łuszczyńska, T. Kłąb, I. Głowacki Optimization of the processing for polymer solar cell TECHNIKA SENSOROWA 47 Pomiary SPV krzemu stosowanego w fotowoltaice z wykorzystaniem wielokanałowego źródła optycznego / L. Bychto, A. Patryn SPV measurements of PV quality Silicon using the multichannel optical source TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 52 Nawigacja satelitarna w służbie lotnictwa - blaski i cienie. Część II / J. Fiett Satellite navigation in the aviation service - pros and cons. Part. 2 TECHNIKI INFORMATYCZNE 58 Kryptograficzne aspekty technologii wirtualnej waluty BitCoin / W. Nowakowski Cryptographic aspects of Bitcoin virtual currency technology 63 Analiza filtrów Butterwortha wyższego rzędu metodą obliczeń ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer The analysis of higher order Butterworth filters with the use of evolutionary computation 66 Lasery rentgenowskie LCLS i LCLS II SLAC / R.S. Romaniuk LCLS and LCLS II, X-ray free electron lasers at SLAC

13 nr 6 8 Historical and metrological aspects of the development of quantum metrology / K.A. Tomilin Historyczne i metrologiczne aspekty rozwoju metrologii kwantowej 11 Long-term stability of the national standard of length / D. Czułek Stabilność długoterminowa państwowego wzorca jednostki długości 14 Skaningowy mikroskop tunelowy do badań nanostruktur grafenowych / K. Gajewski, D. Kopiec, M. Rudek, R. Zawierucha, M. Zielony, M. Moczała, G. Wielgoszewski, T. Gotszalk, W. Strupiński Scanning tunneling microscopy investigations of graphene nanostructures 19 KFM calibration method / R. Jabłoński, M. Ligowski, M. Tabe Metoda kalibracji mikroskopu KFM 22 Predicting corrections for the UTC(PL) based on the UTC Rapid scale / Ł. Sobolewski, W. Miczulski Prognozowanie poprawek dla UTC(PL) na podstawie skali UTC Rapid 24 Coherent effects and electrodynamics of 1 D-metamaterials / S.I. Tarapov, D.P. Belozorov Efekty koherencyjne i elektrodynamika metamateriałów 1-D (jednodymiarowych) 28 Kompensacja wpływu zmian temperatury na czas propagacji cyfrowych podzespołów elektronicznych / M. Maćkowski Compensation of the changes temperature influence on the propagation time of the digital electronic components 32 Nowy system miar SI - przygotowania i perspektywy / W. Nawrocki New System of Units (SI) - preparations and perspectives 35 Comparisons of quantum phenomena based electrical quantities standards / E. Dudek, M. Orzepowski, A. Tatar Porównania wzorców wielkości elektrycznych opartych na zjawiskach kwantowych 39 Analiza sygnałów synchronizacji w czasie rzeczywistym / A. Dobrogowski, M. Kasznia Real-time evaluation of synchronization signals TECHNIKA SENSOROWA 46 Wieloparametryczny system czujnikowy do pomiarów w czasie rzeczywistym / R. Knapkiewicz, W. Kosek, S. Guz, P. Jóźwiak Multiparameter sensor system for real time measurements TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 51 Wybrane aspekty radarowej monoimpulsowej estymacji kąta / L. Lamentowski, T. Brener, P. Kasprzak Chosen aspects of phase-amplitude monopulse radar angle estimation TECHNIKI INFORMATYCZNE 55 Postęp w upowszechnianiu biometrii / M. Plucińska, J. Ryżko Progress in popularization of biometrics 60 Wyznaczanie wartości parametrów czterobiegunowego filtra Butterwortha z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Z. Handzel, M. Gajer Determining the value of parameters of four-poles Butterworth filter with the use evolutionary computation

14 62 Zdalne modelowanie i walidacja projektów hybrydowych instalacji fotowoltanicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi / W. Grzesiak, P. Maćków, T. Maj, E. Nadziemska, P. Grzesiak Remote modeling and validation of hybrid photovoltaic systems supported by fuel cells projects 65 Zastosowanie półprzewodnikowego oświetlacza do obiektywnego naświetlania żywych linii komórkowych HUVEC w procedurach LLLT / J. Szymańska, Ł. Gryko, K. Góralczyk, A. Zając, M. Gilewski The application of the semiconductor illuminator to objective exposure of live HUVEC cell lines in LLLT procedures 68 Konferencja Technologia Elektronowa ELTE 2013 / P. Szczepański, R. Kisiel, R.S. Romaniuk Electron Technology Conference ELTE Fuzja perspektywa 2050 / R.S. Romaniuk Fusion perspective 2050

15 nr 7 7 Analiza możliwości wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu / Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, D. Szabra, M. Garlińska, R. Mędrzycki, A. Prokopiuk, B. Rutecka Performances analyses of biomarkers detection in human breath 11 Wpływ domieszkowania europem na właściwości optyczne i fizyko-chemiczne powierzchni cienkich warstw TiO 2 / D. Wojcieszak Influence of Eu-doping on optical and physicochemical properties of the surface of TiO 2 thin films 15 Wpływ nanokrystalicznej struktury na właściwości cienkich warstw TiO 2 / M. Mazur Influence of nanocrystalline structure on properties of TiO 2 thin films 20 Formowanie transparentnych warstw przewodzących na bazie ITO / J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak Preparation of transparent conducting thin films based on ITO 24 Koncepcja quasi-elastycznych mozaikowych baterii słonecznych / K. Drabczyk, S. Maleczek, D. Stoga The concept of quasi-flexible mosaic solar cells 26 Inżynieria kontaktu metalicznego ogniwa fotowoltaicznego z emiterem wysokorezystywnym / K. Drabczyk, P. Panek Engineering of metal contact of solar cell with high sheet resistance emitter layer 28 Metody wytwarzania nanostruktur plazmonicznych do zastosowań w fotowoltaice / Z. Starowicz, K. Berent, M. Lipiński Methods for producing plasmonic nanostructures for photovoltaic applications 30 Koncepcja hybrydowego źródła zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację / M. Szczepaniak Conception of hybrid electrical power source aids rescue and evacuation 33 Rola, wymagania i technologia złącza tunelowego dla wielozłączowego ogniwa słonecznego / W. Dawidowski, B. Ściana, I. Zborowska- Lindert, D. Pucicki, D. Radziewicz, K. Bielak, M. Badura, M. Tłaczała Requirements and technology of tunnel junction for multijunction solar cell 35 Tutorial on epitaxy of semiconductor materials / D. Pucicki, B. Ściana, K. Bielak Podstawy epitaksji materiałów półprzewodnikowych 45 Model elektryczny ładowania akumulatorów trakcyjnych za pomocą energii z ogniw fotowoltaicznych / W. Moćko, M. Szymańska, M. Kalisz Electrical traction battery charging model with the energy from solar cells TECHNIKA SENSOROWA 47 Informacje Zarządu PTTS TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 48 Ostatnia linia obrony - system kierowania ogniem dla baterii armat przeciwlotniczych / T. Zawada, P. Kowalczuk, P. Kasprzak The last line of defence - fire control system for anti aircraft cannon battery TECHNIKI INFORMATYCZNE 53 Bottom-up saliency maps - a review / M. Biskupska Przegląd algorytmów map wyróżnień typu bottom-up

16 58 Technologia pomiaru RTK czasu rzeczywistego ze zwiększoną częstotliwością pozycjonowania / P. Przestrzelski, M. Bakuła Technology of high rate RTK positioning 62 Komputerowa symulacja procesu pojawienia się komunikacji językowej w społecznościach pierwotnie prelingwistycznych / Z. Handzel, M. Gajer Computer simulations of emergence of language communication in primary pre-linguistic societies 64 Wyznaczanie miar niezawodności systemów / Z. Wesołowski Determination of the system reliability measures 68 Wybrane zagadnienia projektowania i realizacji filtrów LC dla pasm poniżej 1 GHz / A. Rudziński, S. Kozłowski Selected issues in design and implementation of LC filters for bands below 1 GHz 74 Cavitation intensity-related optimum mixture selection for ultrasonic cleaning / B. Niemczewski Optymalizacja wyboru mieszanki oczyszczającej do oczyszczania ultradźwiękowego z punktu widzenia intensywności kawitacji 77 Technika Akceleratorowa - Seria Wydawnicza Recenzowanych Monografii: CERN - Politechnika Warszawska / R.S. Romaniuk Accelerator Science and Technology - Editorial Series of Peer Reviewed Monographs: CERN-Warsaw University of Technology

17 nr 8 10 Multivariate non-stationary time series predictor based on an adaptive neuro-fuzzy approach / Y. Bodyanskiy, O. Tyshchenko, W. Wójcik Adaptacyjny neuro-rozmyty predyktor wielowymiarowych niestacjonarnych szeregów czasowych 14 Reduction algorithm for fuzzy clusterization of high dimensionality data / A.Yu. Dorogov, W. Wójcik Algorytm redukcji rozmytej klasteryzacji danych o wysokiej wymiarowości 17 The large data sample partitioning for diagnosis and pattern recognition / S. Subbotin, K. Gromaszek Partycjonowanie dużej próby danych do diagnozowania i rozpoznawania wzorców 20 Application of wavelet transform in analysis of jet grinding process / A. Mikhalyov, N. Pryadko, R. Suhomlin, A. Kotyra Wykorzystanie transformaty falkowej do analizy procesu rozdrabniania strumieniowego 22 An ontology based intelligent diagnostic system of steel corrosion protection / V. Lytvyn, D. Dosyn, A. Smolarz Inteligentny, oparty na ontologii system diagnostyczny ochrony stali przed korozją 25 Search of optimal size of data sample for the problem of diabetes treatment monitoring / A. Savchenko, W. Wójcik Poszukiwanie optymalnego rozmiaru próbki w zagadnieniu monitorowania cukrzycy 28 Hybrid hidden Markov models / I. Baklan, P. Komada Hybrydowe ukryte modele Markowa 32 Physical background in identification criterion synthesis / A. Guda, A. Mikhalyov, A. Derevjanko, P. Kisała Uwarunkowania fizyczne w syntezie kryterium identyfikacji 34 The applying hierarchy analysis technique for decision-making support at planning of production / R. Rogalsky, O. Ognieva, A. Kotyra Zastosowanie techniki analizy hierarchicznej do systemu podejmowania decyzji w planowaniu produkcji 34 The immune method for classifying objects on the basis of the target clonal selection / M. Korablyov, O. Fomichov, M. Kushnaryov, W. Wójcik Immunologiczne metody klasyfikacji obiektów bazujące na selekcji klonalnej 39 Synthesis of highly effective VLSI-structures for use in real-time digital signal processing / A. Batyuk, I. Tsmots, I. Vavruk, W. Surtel Synteza wysokoefektywnych struktur VLSI wykorzystywanych w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów w czasie rzeczywistym 43 Fiducial Markers Recognition on Basis of Neural Network Training Method in Wavelet Transformation Space / Y. Kozina, A. Kotyra Rozpoznawanie znaczników obrazu z wykorzystaniem sieci neuronowych w przestrzeni transformaty falkowej 45 The use of inductive clustering algorithms for forming expert groups in large-scale innovation projects / W. Wójcik, V. Osypenko, V. Lytvynenko Zastosowanie algorytmów klasteryzacji indukcyjnej do tworzenia grup eksperckich w projektach innowacyjnych o dużej skali 49 Image contours transformation errors / O. Berezsky, G. Melnyk, Y. Batko Błędy konwersji konturu obrazu

18 52 Decision support system for intelligent site / N. Axak, S. Korgut, P. Komoda System wspomagania decyzji dla inteligentnych witryn internetowych 54 Optical emission spectroscopy irwestigation of the low-power multispark plasma actuator / S. Olszewski, P. Bondarenko, S. Kostenko, P. Komada Zastosowanie spektroskopii emisyjnej w badaniach wieloiskrowego aktuatora plazmowego 58 Frequency detectors of the terahertz domain based on stratified structure / K.A. Vytovtov, V.V. Gnatushenko, W. Wójcik Detektory częstotliwości zakresu terahercowego oparte na strukturze warstwowej 61 Modeling of the acoustic field of a multi-spark plasma actuators / S. Olszewski, T. Lisitchenko, D. Dmitriev, P. Komada Modelowanie pola akustycznego wieloiskrowych aktuatorów plazmowych 63 Throughput physical layer analysis of LTE / M. Reznikoy, S. Olszewski, M. Talib Al-Shuraifi, H. Al-Zayadi, P. Komada Analiza przepustowości warstwy fizycznej LTE 67 Synthesis of generalized neural elements using approximation method / R. Geche, A. Batyuk, V. Kotsovsky, K. Gromaszek Synteza uogólnionych elementów neuronowych z użyciem metody aproksymującej 70 Bithreshold neurons learning / R. Geche, V. Kotsovsky, A. Batyuk, A. Mitsa, K. Gromaszek Uczenie neuronów dwuprogowych 73 Experimental research and modeling of plasma torch of direct-flow plasmatron with a transverse arc / S. Olszewski, A. Denys, M. Skorokchod, K. Gromaszek Badania eksperymentalne i modelowanie palnika plazmowego plazmotronu o przepływie bezpośrednim z łukiem poprzecznym TECHNIKA SENSOROWA 76 Badania symulacyjne mikroczujnika SQUID pod względem możliwości zastosowań medycznych / A. Jodko, T. Pałko Investigation of SQUID microsensor by simulation method in relation to medical applications TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 81 Wybrane rozwiązania nowych ograniczników mocy w zastosowaniach elektroniki mikrofalowej / Z.R. Szczepaniak Chosen new solutions of power limiters for microwave applications 88 Domieszkowanie donorowe krzemu ze źródła ciekłego do zastosowania w produkcji ciągłej ogniw słonecznych / P. Panek, K. Drabczyk, R.P. Socha Donor doping of silicon from the liquid source applied in the solar cells continuous production 90 Symulacje komputerowe procesów związanych z ewolucją języków naturalnych / J. Dybiec-Gajer, M. Gajer Computer simulations of processes related to natural language evolution 93 Rozwój nauk optycznych w kraju / R.S. Romaniuk Development of optical sciences in Poland

19 99 Power level impact of radio signals on the effectiveness of transmission protocol with the usage of the "Hot-Potato" protocol in WSN networks / Ł. Zabłudowski, Z. Drzycimski, P. Kiedrowski Wpływ poziomu mocy sygnału radiowego na efektywność protokołu transmisyjnego na przykładzie protokołu "Hot-Potato" w sieci WSN 107 Projektowanie i badania pasywnych zwrotnic elektrycznych trójdrożnych zestawów głośnikowych klasy hi-fi / T. Łysek Design and testing the passive audio crossovers of the three-way high fidelity loudspeaker systems 111 Automatyczna weryfikacja formalna układu elektronicznego w oparciu o schemat ideowy / M. Szelest, J. Izydorczyk, H. Niemiec, M. Jabłeka Automatic formal verification tool for schematic-level design of electrical project

20 nr 9 17 Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych / M. Kwoka, J. Szuber Studies of selected SnO 2 nanostructures for gas sensor application 20 Zastosowanie metody MPAS do określania przekrojów czynnych pułapek powierzchniowych w węgliku krzemu / T. Gutt, H.M. Przewłocki Using the MPAS method to evaluate interface trap capture cross-sections in silicon carbide 22 Termiczny model tranzystora HEMT na podłożu GaN/SiC / R. Kopyt, W. Wojtasiak, D. Gryglewski, W. Gwarek Thermal model of HEMT transistor on GaN/SiC 26 Wpływ rozmieszczenia emiterów na ujednorodnienie temperatury w matrycy zbudowanej na bazie szerokoprzerwowych materiałów azotkowych / M. Kuc, A. Brozi, R.P. Sarzała An impact of emitters distribution on heat distribution in wide-bandgap III-Nitride array 29 Modelowanie zjawisk elektryczno - cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej / R.P. Sarzała, M. Kuc, A.K. Sokół, M. Wasiak, R. Kruszka, K. Gołaszewska Modelling of thermal and electrical processes in ultraviolet electroluminescent diode 33 Model lasera o emisji krawędziowej z obszarem czynnym GaN/ AlGaN emitującego promieniowanie ultrafioletowe / Ł. Piskorski, M. Kuc, J. Walczak, R.P. Sarzała Model of Gan/AlGaN laser diode emitting in the ultraviolet spectral range 36 Modelowanie normalnie wyłączonych tranzystorów HEMT AlGaN/GaN z bramką p-gan / A. Taube, J. Szmidt, A. Piotrowska, M. Sochacki, E. Kamińska Modeling and simulation of normaly-off AlGaN/GaN HEMT with p-gan gate 40 Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MO-SFET SiC / M. Suchocki, N. Kwietniewski, A. Taube, K. Król, J. Szmidt Critical design and technological parameters and their impact on the electrical characteristics of power SiC MOSFETs 43 Struktury hybrydowe oraz struktury sensorowe na bazie ZnO / R. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska, M.A. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska Hybrid structures and sensors structures based on ZnO 46 Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi / K. Gołaszewska, R. Kruszka, M. Myśliwiec, M. Ekielski, W. Jung, T. Piotrowski, M. Juchniewicz, J. Bar, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska, R.P. Sarzała, M. Dems, J. Wojtas, R. Mędrzycki, P. Prystawko GaN-based light emitting diodes with surface photonic crystals 49 Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych - optymalizacja głowicy sensora / M. Borecki, J. Szmidt, R. Doroz, P. Pszczółkowski, M. Duk, A. Kociubiński, M. Korwin-Pawłowski Multi-parametric classification of bio-fuel usability - sensor head optimalization

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Automatyka i. Kierunek:

Automatyka i. Kierunek: Kierunek: Automatyka i Robotyka studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Realizacja dozoru budynku na sterowniku PLC. Realization of

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Janusz Nieznański Jakość Energii Elektrycznej Power Quality (PQ) Wymagania, normy, definicje Parametry jakości energii Zniekształcenia harmoniczne

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits Bibliografia [1] Hałgas S., Algorytm lokalizacji uszkodzeń w nieliniowych układach elektronicznych, Materiały XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, SPETO 93, 247-253, 1993. [2] Hałgas

Bardziej szczegółowo

Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC

Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC Mariusz Sochacki 1, Norbert Kwietniewski 1, Andrzej Taube 1,2, Krystian Król 1, Jan Szmidt

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS POLITECHNIKA SU^KA ZESZYTY NAUKOWE NM684 Marek PAWELCZYK FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS SUB Gottingen 7 219 023 859 2006 A 3802 Gliwice 2005 CONTENTS Objective Structure. Contribution

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU Leszek WOLSKI BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, Kozy, ul. Krakowska 22

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, Kozy, ul. Krakowska 22 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 22 Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180 e-mail: kazimierz.drabczyk@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi

Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi Diody elektroluminescencyjne na bazie z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi Krystyna Gołaszewska Renata Kruszka Marcin Myśliwiec Marek Ekielski Wojciech Jung Tadeusz Piotrowski Marcin Juchniewicz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH ASPEKTÓW TECHNOLOGII WYKONANIA TRANZYSTORA MOSFET NA KRYTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH ASPEKTÓW TECHNOLOGII WYKONANIA TRANZYSTORA MOSFET NA KRYTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE Mgr inż. Krystian KRÓL 1,2 Mgr inż. Andrzej TAUBE 2 Dr inż. Mariusz SOCHACKI 2 Prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT 2 1 Instytut Tele- i Radiotechniczny 2 Instytut Mikro- i Optoelektroniki Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Bartosz DOMINIKOWSKI Krzysztof PACHOLSKI Łukasz WĄS SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

I Konferencja. InTechFun

I Konferencja. InTechFun I Konferencja Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 9 kwietnia 2010 r., Warszawa POIG.01.03.01-00-159/08

Bardziej szczegółowo

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych - przykład asymetrii geometrii promieniowej między stojanem a wirnikiem

Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych - przykład asymetrii geometrii promieniowej między stojanem a wirnikiem BARAŃSKI Marcin Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych - przykład asymetrii geometrii promieniowej między stojanem a wirnikiem WSTĘP Występowanie asymetrii promieniowej między stojanem,

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski OPISY KURSÓW Kod kursu: MCR40 Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC Język wykładowy: polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów projektów inżynierskich

Wykaz tematów projektów inżynierskich Wykaz tematów projektów inżynierskich Automatyka i Robotyka, PO-W04-AIR-ARK--ST-Ii-WRO ------------------- PWR1-DWU, I-go stopnia inżynierskie, Stacjonarne (dzienne), Komputerowe sieci sterowania Rok akademicki:

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz niskoszumny z tranzystorem GaN PolHEMT na pasmo L

Wzmacniacz niskoszumny z tranzystorem GaN PolHEMT na pasmo L Daniel GRYGLEWSKI, Marcin GÓRALCZYK, Szymon SOKÓŁ Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska doi:10.1199/.01.09.11 Wzmacniacz niskoszumny z tranzystorem GaN PolHEMT na pasmo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 04 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki, Instytut Podstaw Elektroniki KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ

WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 1 (229) Rok LX Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI Akademia Morska w Gdyni WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

Przyrządy półprzewodnikowe część 6

Przyrządy półprzewodnikowe część 6 Przyrządy półprzewodnikowe część 6 Dr inż. Bogusław Boratyński Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska 2011 Literatura i źródła rysunków G. Rizzoni, Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARÓW ELEMENTÓW I UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

LABORATORIUM POMIARÓW ELEMENTÓW I UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Damian BISEWSKI* Janusz ZARĘBSKI* LABORATORIUM POMIARÓW ELEMENTÓW I UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH W pracy zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU

WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU Leszek WOLSKI WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono koncepcję budowy i pracy wielopoziomowego falownika prądu i rozwiązanie techniczne realizujące tę koncepcję. Koncepcja sterowania

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH

ELEMENTY UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny ELEMENTY UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH Piotr Grzejszczak Mieczysław Nowak P W Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 2015 Wiadomości ogólne Tranzystor

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

GMWØJCIK Publications

GMWØJCIK Publications GMWØJCIK Publications A. Gajos and G. M. Wojcik, Electroencephalographic detection of synesthesia, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio AI: Informatica, vol. 14, no. 3, pp. 43 52, 2014.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz typu napięcienapięcie. Występują w układ scalonych oraz jako układy monolityczne.

Wzmacniacz typu napięcienapięcie. Występują w układ scalonych oraz jako układy monolityczne. WZMACNIACZE Operacyjny (ang. operational amplifier) OPAMP Wzmacniacz typu napięcienapięcie. Występują w układ scalonych oraz jako układy monolityczne. V V Transkonduktancyjny (ang. operational transconductance

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

dr inż. Łukasz Starzak

dr inż. Łukasz Starzak Przyrządy półprzewodnikowe mocy Mechatronika, studia niestacjonarne, sem. 5 zima 2015/16 dr inż. Łukasz Starzak Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej Laboratorium wirtualne: teoria i praktyka Remigiusz RAK, OKNO PW 20 luty 2014 Plan prezentacji: e-eksperyment Laboratorium wirtualne Przykłady ćwiczeń Podsumowanie Obserwacja przebiegu eksperymentu Symulacja

Bardziej szczegółowo

Skalowanie układów scalonych

Skalowanie układów scalonych Skalowanie układów scalonych Technologia mikroelektroniczna Charakterystyczne parametry najmniejszy realizowalny rozmiar (ang. feature size), liczba bramek (układów) na jednej płytce, wydzielana moc, maksymalna

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w fotowoltaice, sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał

Bardziej szczegółowo

Struktura systemów sterowania

Struktura systemów sterowania Podstawy komputerowych systemów sterowania Struktura systemów sterowania dr inż. Krzysztof Kołek Materiały wyłącznie dla potrzeb wykładu Podstawy komputerowych systemów sterowania IV rok RA wydział EAIiEB

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical Phone: +48 33 817 42 49, Fax: +48 12 295 28 04 email: g.kulesza@imim.pl Employment and position Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences: Ph.D. studies (20102014), assistant

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowo badawcza

Oferta usługowo badawcza POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY http://www.we.pb.edu.pl Oferta usługowo badawcza Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka 15-351 Białystok ul. Wiejska 45D NIP 542-020-87-21 REGON 000001672

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRACY WYBRANYCH OBWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MONITOROWANIE PRACY WYBRANYCH OBWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 82 Electrical Engineering 2015 Robert JĘDRYCHOWSKI* Szymon KUSYK* MONITOROWANIE PRACY WYBRANYCH OBWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjny system zasilania gwarantowanego, zintegrowany na napięciu przemiennym 230V AC

Telekomunikacyjny system zasilania gwarantowanego, zintegrowany na napięciu przemiennym 230V AC Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Telekomunikacyjny system zasilania gwarantowanego, zintegrowany na napięciu przemiennym 23V AC Praca nr 5327 Warszawa grudzień 27 1 Telekomunikacyjny system zasilania gwarantowanego,

Bardziej szczegółowo

Grafen perspektywy zastosowań

Grafen perspektywy zastosowań Grafen perspektywy zastosowań Paweł Szroeder 3 czerwca 2014 Spis treści 1 Wprowadzenie 1 2 Właściwości grafenu 2 3 Perspektywy zastosowań 2 3.1 Procesory... 2 3.2 Analogoweelementy... 3 3.3 Czujniki...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

Bibliografia...210. xiii

Bibliografia...210. xiii Spis treści 1. Wprowadzenie J. M. Kościelny.... 1 1.1. Struktury systemów sterowania........1 1.2. Kierunki rozwoju współczesnych systemów automatyki...5 1.3. Nowe funkcje zaawansowanych systemów automatyki...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja Kierunek: Elektronika i telekomunikacja studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat pracy w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Adam Graczyk Kondycjoner sygnałów pomiarowych do karty DAQ.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA STEROWANEGO UKŁADU KONDYCJONOWANIA SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

IDENTYFIKACJA STEROWANEGO UKŁADU KONDYCJONOWANIA SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 89-77X, s. 9-, Gliwice IDENTYFIKACJA STEROWANEGO UKŁADU KONDYCJONOWANIA SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MACIEJ ROSÓŁ *,BOGDAN SAPIŃSKI ** *AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,Katedra

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO

BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA PÓŁSTEROWANEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Mikołaj KSIĄŻKIEWICZ* BADANIA SYMULACYJNE PROSTOWNIKA W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych prostownika

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe Rev 5058-CO900E E300 Elektroniczne zabezpieczenie silnikowe Inteligentne Sterowanie Polem Silnikowym Ethernet/IP + elastyczna konfiguracja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNY MIERNIK ZABURZEŃ EM WARTOŚCI SZCZYTOWEJ

WIRTUALNY MIERNIK ZABURZEŃ EM WARTOŚCI SZCZYTOWEJ Wojciech WŁADZIŃSKI WIRTUALNY MIERNIK ZABURZEŃ EM WARTOŚCI SZCZYTOWEJ STRESZCZENIE W referacie zaprezentowano sposób wykorzystania komputera klasy PC jako wirtualnego miernika zaburzeń EM, do określania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

2.2.P.07: Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni

2.2.P.07: Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 2 Panel nt. Produkt oraz materiał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych optymalizacja głowicy sensora

Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych optymalizacja głowicy sensora Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych optymalizacja głowicy sensora 1. Michał Borecki, Jan Szmidt, Piotr Doroz, Paweł Pszczółkowski, 2. Mariusz Duk, Andrzej Kociubiński,

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo