Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie"

Transkrypt

1 Konferencja Energia odnawialna szans rozwoju Województwa Podlaskiego Bia ystok, stycznia 2012 r. Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie Grzegorz Wi niewski Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) Warszawa

2 Odnawialne i nieodnawialne zasoby energii vs. wiatowe zu ycie energii Roczny strumie energii promieniowania onecznego docieraj ca do powierzchni Ziemi (1,76 x ) przekracza 30 tys. razy wiatowe, roczne zapotrzebowanie na energi

3 Zestawienie skumulowanych krajowych zasobów z ó surowców energetycznych kopalnych w Polsce ród o: Pa stwowy Instytut Geologiczny (PIG) (dane za 2010 r.), opracowanie Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Pa stwowy Instytut Geologiczny: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Warszawa 2011 r. zasoby ogó em/ potencja teoretyczny zasoby przemys owe/rea lny potencja techniczny zasoby wykorzystanie/ pozyskanie w 2010 r. wystarczalno w stos do zasobów przemys owych [PJ] [PJ] [PJ] [lata] Kopaliny RAZEM gaz ziemny ropa naftowa w giel brunatny w giel kamienny

4 Roczny potencja odnawialnych zasobów energii i jego wykorzystanie w 2010 roku ród o: IEO oraz GUS (wykorzystanie zasobów w 2010 roku) zasoby ogó em/ potencja teoretyczny zasoby przemys owe/r ealny potencja techniczny zasoby wykorzystanie/ pozyskanie w 2010 r. Stopie wykorzystania odnawialnych zasobów (przemys owych) energii w Polsce [PJ] [PJ] [PJ] % RAZEM/ REDNIA ,4% Biomasa ,7% Woda ,2% Geotermia ,2% Wiatr ,2% S o ce ,3%

5 Zu ycie energii elektrycznej w regionach w podziale na sektory gospodarki w 2010 r.

6 Problem: Rosn ce koszty zaopatrzenia w energi elektryczn gospodarstw rolnych Wzrost zu ycia energii elektrycznej per capita w latach % wzrost wydatków na energi elektryczn w gospodarstwach rolnych w latach , w porównaniu z 34% rednim wzrostem we wszystkich gospodarstwach domowych (sta y trend szybszego ni rednia wzrostu kosztów dla gosp. rolnych w ci gu 3-4 ostatnich lat)

7 Moc zainstalowana OZE w województwach na koniec 2011 r. Pod wzgl dem produkcji energii z OZE dominuje woj. kujawsko-pomorskie, jednak e energia ta w wi kszo ci produkowana jest w elektrowni wodnej we W oc awku. Z kolei w woj. skim dominuje energia elektryczna pochodz ca ze wspó spalania.

8 Struktura wytwarzania energii elektrycznej i ciep a z OZE w 2020 roku, wg KPD 100% 90% 12,40% 7,65% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31,48% 4,63% 1,70% 78,30% 40,62% 2,50% 3,01% 8,55% 9,16% Energia elektryczna Ciep o Biogaz Biomasa sta a Ma el. wiatrowe E. wiatrowa morska En. wiatrowa dowa Energia oneczna Energia wodna Pompy ciep a Energia geotermalna

9 Nak ady inwestycyjne na zielon energi elektryczn i zielone ciep o wg nowych (przyrostów) mocy przewidzianych w KPD do 2020 r. Obroty na rynku OZE w 2010 roku : 1870 mln Suma inwestycji w OZE do 2020 r. 25 mld Suma inwestycji w ma e i mikro ród a 7 mld redni jednostkowy koszt inwestycji w latach w mln /MW wg KE (aktualizacja IEO dla PV)

10

11 Wprowadzanie odnawialnych róde energii na rynek: prze amywanie barier w systemie pomocy publicznej Dyrektywy UE i fundusze strukturalne B DNE KO O TECHNOLOGII OZE Obszar wspó pracy z przemys em i rodkami naukowymi Stymulowanie rynku poprzez dotacje i instrumenty prawne MA A SKALA PRODUKCJI WYSOKIE KOSZTY Badania i rozwój technologii OZE Obszar wspó pracy z samorz dami terytorialnymi w realizacji inwestycji (PPP) Programy ramowe badawcze UE i programy na rzecz innowacyjno ci

12 Alokacja rodków UE na OZE w ramach RPO na lata

13 Wnioskowana kwota dotacji we wnioskach onych do RPO w stosunku do alokacji bud etu w % (na koniec 2011)

14 Struktura technologiczna wniosków oraz etapy i wyniki oceny Stan na dzie r.

15 Struktura beneficjentów ród prawie 1100 potencjalnych beneficjentów, którzy dotychczas z yli wnioski, ówne kategorie stanowi : jednostki samorz du terytorialnego (JST)-460, w tym gmin-357 oraz przedsi biorstwa-385, w tym 358 to ma e i rednie przedsi biorstwa (M P)

16 Ocena planowanych do zainstalowania mocy cieplnych i elektrycznych czne nowe moce do zainstalowania w ramach ju podpisanych umów dotacyjnych RPO (40% ca ej alokacji) to prawie 330 MW. Wydatkowanie ca kowitej kwoty rodków przewidzianej w RPO przy podobnej strukturze inwestycji prowadzi oby do uzyskania mocy zainstalowanej rz du 900 MW, a wi c mocy przewy szaj cej najnowszy i najwi kszy blok energetyczny w Polsce, w Elektrowni Be chatów o mocy 858 MW. Moc cieplna Moc elektryczna

17 Potencja energetyki wiatrowej Województwa o dobrej lokalizacji elektrowni wiatrowych Du a energetyka wiatrowa Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie Podlaskie Ma a energetyka wiatrowa > 100 kv Ma opolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Lubelskie 53% 51% 39% 39% Poziom mo liwych ogranicze i utrudnie lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych Przeci tny Wysoki Bardzo wysoki 45% 52% 36% 40% 42% 38% 78% 49% 47% 46% 73% 70% 57% Udzia obszarów, na których lokalizacja elektrowni wiatrowych na powierzchni gruntów rolnych województwa mo e by utrudniona

18 Potencja energetyki s onecznej Wska nik wykorzystania potencja u technicznego (%) Energia ko cowa (TJ) Powierzchnia kolektorów onecznych (m 2 ) Ciep a woda ytkowa Combi (c.w.u. + c.o.) Klimatyzacja Ch odzenie ,7 12 mln 2,6 mln 2 tys. Regionalne zró nicowanie potencja u rynkowego energetyki s onecznej nie jest du e.

19 Sprzeda kolektorów s onecznych w Polsce w latach w podziale na województwa i wp yw RPO Sprzeda kolektorów w latach w m2 Niespotykany wcze niej ponad trzykrotny przyrost powierzchni zainstalowanej w 2010 r. w woj. lubelskim oraz proporcjonalnie drugi co do skali wzrostu wynik w kraju (je li chodzi o tempo wzrostu) w woj. ódzkim t umaczy mo na rozstrzygni ciem w tych województwach pierwszych konkursów RPO, w kategorii interwencji energia oneczna

20 Przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach PV w wariantach ON-GRID i OFF-GRID od 2003 roku. Ponad 2,3 MWp zainstalowane w elektrowniach PV. Instalacje przy czone do sieci: - 1,35 MWp mocy zainstalowanej w 9 elektrowniach ON-GRID, - Najwi ksza elektrownia PV: 1 MWp, Wierzchos awice. Instalacje nie przy czone do sieci: - 2 2,5 MWp mocy zainstalowanej w elektrowniach OFF-GRID,

21 Moce zainstalowane w fotowoltaice i alokacja rodków RPO na OZE 25 mln PL mln PL mln PL mln PL mln PL mln PL mln PL mln PL mln PL 35 mln PL mln PL mln PL mln PL 8 mln PL mln PL mln PL Liczba instalacji PV w województwie Moc instalacji PV w województwie, kw mln PL Alokacja rodków na energi s oneczn w RPO

22 Potencja biomasy i s omy Potencja ekonomiczny Najwi kszy Biomasa Lubelskie, Mazowieckie, Podkarpackie oma Lubelskie, Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie, Pomorskie oraz Opolskie Najmniejszy Opolskie, Lubuskie Podlaskie, Ma opolskie, Lubuskie oraz Warmi sko- Mazurskie

23 Potencja biogazu rolniczego W efekcie wykonanych analiz, najwi kszy udzia w realizacji przyj tych za mog posiada województwa: wielkopolskie 216 MW, warmi sko-mazurskie 106 MW oraz mazowieckie 103 MW. Zgodnie z analiz powoli wyczerpie si natomiast potencja dotychczasowego lidera inwestycji biogazowych woj. pomorskiego

24 Bud et polityki spójno ci UE za enia KE Koncentracja wsparcia na najbiedniejszych krajach i regionach Struktura bud etu polityki spójno ci (336 mld euro): 1. Regiony celu konwergencji 162,6 mld euro (48,4%) 2. Regiony przej ciowe 39 mld euro 3. Regiony celu konkurencyjno ci 53,1 mld euro 4. Wspó praca terytorialna 11,7 mld euro 5. Fundusz Spójno ci 68,7 mld euro 6. Regiony ultraperyferyjne i o niskiej g sto ci zaludnienia 0,9 mld euro Zró nicowany poziom wspó finansowania, w zale no ci od poziomu rozwoju

25 Priorytety inwestycji w ramach funduszy strukturalnych UE ród o: propozycja KE z czerwca 2011 Wsparcie tylko dla odnawialnych róde energii (OZE) i efektywno ci energetycznej (EE) oraz dla MSP z wy czeniem du ych przedsi biorstw (za wyj tkiem infrastruktury przesy owej) Regiony beneficjentami pomocy w obszarze energia: minimalne kwoty na OZE i EE w portfelach funduszy regionów to 6-12% rednio w ramach polityki spójno ci ok 10%)

26 Prognozowana alokacja rodków na OZE dla RPO wg IEO ( ) Inna konstrukcja perspektywy finansowej UE na lata Szybki rozwój województw szybkim rozwojem technologii OZE Zmiany strukturalne na rynku energii Alokacja rodków na OZE mln Eur hipotetyczna alokacja Oszacowanie na podstawie bud etu polityki spójno ci UE na lata hipotetyczna alokacja rodków (2,3 mld euro) 9 razy wi ksza kwota, 14% nak adów na inwestycje z KPD

27 Dokumenty i strategie OZE przygotowywane w województwach Dokumenty dotycz ce OZE przygotowywane w województwach nie wynikaj wprost z obowi zków prawnych i wychodz zazwyczaj swoim zakresem lub typem poza te bezwzgl dne wymogi prawne. Dokumenty strategiczne zosta y opracowane z regu y w latach , tylko niektóre w latach (du aktywno w ostatnich dwóch latach wykaza y woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie ma opolskie, podkarpackie oraz pomorskie). Brakuje jednak w nich: szerszej analizy kosztów przynajmniej wst pnej próby optymalizacji ekonomicznej tworzenia przysz ego miksu energetycznego

28 Wzgl dna atrakcyjno inwestycyjna w OZE w regionach Zachodniopomorskie Wielkopolskie ódzkie Dolno skie Pomorskie Mazowieckie Kujawsko-Pomorskie skie Podlaskie Lubelskie Lubuskie Warmi sko-mazurskie Ma opolskie Opolskie Podkarpackie wi tokrzyskie? Badane przeprowadzone w 2009 r. Prognozowana alokacja lokacja cz ciowo pokrywa si z atrakcyjno ci inwestycyjn województw w zakresie OZE. Ranking uwzgl dnia m.in. potencja OZE w województwach, uwarunkowania infrastrukturalne i ekonomiczne oraz promocj OZE w województwie poprzez przyj te dokumenty, informacje dla inwestorów i podejmowane inicjatywy (od tych elementów silnie zale y wzgl dne tempo i kierunki rozwoju)

29 Storylines metoda tworzenia regionalnych scenariuszy energetycznych Positive future for high RES integration, but too low technology development rate. Mainly decentralized development Slow tech development No major technology break-throughs; gradual development of current technologies Positive public attitude High environmental focus in population and business. Reduced energy consumption and demand for environmentally friendly products Yellow Red Difficult future for high RES integration. Few new technologies are available, and low interest to invest. Mainly centralized development with traditional technologies Positive future for high RES integration. Both market pull and technology push existing. Green Blue Fast tech development Major break-throughs several technologies, RES, grids, demand side New technologies are available, but low interest to invest and use. Mainly centralized development, but with new technologies. Indifferent public attitude Low environmental focus in population and business. Higher energy consumption and no demand for environmentally friendly products or services

30 Rozwój OZE wymaga odpowiednego otoczenia oraz wspó pracy i wsparcia wielu instytucji BADANIA I ROZWÓJ Inwestor PROMOCJA I INFORMACJA BADANIA PODSTAWOWE SZKO Y, MEDIA PUNKTY BADANIA STOSOWANE Pomys techniczny INFORMACYJNE INNOWCYJNE FIRMY Informacje ogólne Model matematyczny KONSULTANCI PROJEKTANCI Informacje szczegó owe Model techniczny PRODUCENCI INSTALATORZY Studia wykonalno ci Prototyp rynkowy Projekt techniczny Produkt Inwestycje Servis Integracja dzia alno ci w obszarach : Badania i wdro enia demonstracyjne Polityka i strategie regionalne Promocja i informacja LIDERZY LOKALNI KONSULTANCI/Agencje energetyczne SAMORZ D TERYTORIALNY RZ D PARLAMENT Lokalne uwarunkowania inwestycyjne Plany energetyczne Programy rozwoju Polityka Prawo POLITYKA I PROGRAMY ROZWOJOWE

31 Nowe elementy systemu wsparcia w projekcie ustawy o OZE Zró nicowanie technologiczne wysoko ci wsparcia i uzale nienie od wielko ci instalacji (mocy) oraz typu inwestora (u ytkownika)- wprowadzenie taryf typu FiT Ograniczanie wsparcia dla du ych technologii OZE: wspó spalanie, du a (zamortyzowana energetyka wodna) Wzmocnienie wsparcia dla mikroinstalacji i energetyki typu prosumenckiego Ograniczenie barier administracyjnych Instrumenty zapobiegania nadpoda y wiadectw pochodzenia i ryzyka inwestycyjnego

32 Mikroinstalacje, ma e instalacje OZE w wietle projektu ustawy o OZE ród o OZE Kolektory s oneczne Systemy fotowoltaiczne Kot y na biomas Ma e elektrownie wiatrowe Geotermalne pomy ciep a Mikrobiogazownie i systemy mikrochp na biop yny Ma e elektrownie wodne, Mikroinstalacja odnawialne ród o energii, o cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi kszej ni 40 kw lub o cznej mocy zainstalowanej cieplnej nie wi kszej ni 70 kw; Prosument - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, wytwarzaj ca energi elektryczn, ciep o lub ch ód w mikroinstalacji;

33 Propozycji wsparcia dla mikro- i ma ych instalacji OZE-E w projekcie ustawy o OZE

34 Mikroinstalacje i ma e instalacje OZE w 2012 r. ród o: szacunki IEO, 2013 r. Ma e i mikroinstalacje OZE w 2012 r. Liczba ma ych i mikroinstalacji czna moc [MW] rednia moc [kw] Liczba mikroinstalacji (szacunek) Ma ej kot y na biomas (dedykowane) Pompy ciep a (geotermlane) Kolektory s oneczne Systemy fotowoltaiczne (on i off grid) Biogazownie rolnicze (µchp na biop yny) Ma e elektrownie wiatrowe Ma e elektrownie wodne RAZEM/SREDNIA Prosumenci w 2012 r

35 Inwentaryzacja mikroinstalacji i ma ych instalacji OZE-E -do wytwarzania energii elektrycznej, 2010r w Polsce i w Niemczech ród o: szacunki IEO, 2013 r. Polska 1697instalacji 2012 r. (257µ-instalacji w 2010) Niemcy 4 mln instalacji 2010 r.; ciciele: osoby fizyczne i rolnicy

36 Za enia ZP FEO do wizji rozwoju mikroinstalacji prosumenckich w UE do 2020r. [mln] i rola Polski ród o danych dla UE: Micorpower Europe, 2011 r. Cel dla Polski 2x2020: 2 mln mikroinstalacji OZE/prosumentów na 2020r? => wzrost z 0,2 mln w 2012 r. do 2 mln w 2020 r. UE mln mieszka ców; Polska mln mieszka ców UE mln prosumentów; Polska mln prosumentów?

37 Dzi kuj za uwag Instytut Energetyk Odnawialnej ul. Mokotowska 4/6, Warszawa tel/fax. (022) , (022)

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim Anna Oniszk-Pop awska Mariusz Matyka Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim maj 2012 Przedmiotowe badanie zosta o zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

UKRAI SKIE PRÓBY DYWERSYFIKACJI RÓDE ENERGII I DOSTAW SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

UKRAI SKIE PRÓBY DYWERSYFIKACJI RÓDE ENERGII I DOSTAW SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Teka Kom. Politol. Stos. Mi dzynar. OL PAN, 2014, 9, 75 88 UKRAI SKIE PRÓBY DYWERSYFIKACJI RÓDE ENERGII I DOSTAW SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Adriana Rybak Justyna Solarz Wydzia Politologii, Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim

Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim Andrzej So oma Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim Banks as a multipliers of development the poorest

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 248, 211 * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM WST P Niestabilna sytuacja na współczesnym rynku pracy jest problemem

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) nr 72 2013 Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) Arkadiusz Zalewski Jerzy Rembeza Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo