SIEMENS NX Tworzenie złożeń. 1. Wstęp. Paweł RZANY, Klaudia SKOWRON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEMENS NX 7.0 - Tworzenie złożeń. 1. Wstęp. Paweł RZANY, Klaudia SKOWRON"

Transkrypt

1 Paweł RZANY, Klaudia SKOWRON SIEMENS NX Tworzenie złożeń Streszczenie: Artykuł opisuje podstawowe funkcje i możliwości zaawansowanego programu CAD/CAM/CAE. Tematem artykułu jest tworzenie złożeń z gotowych elementów, które ma na celu utworzenie pełnego modelu z odpowiednimi relacjami pomiędzy poszczególnymi częściami. Uzyskany w ten sposób model może być podstawą do późniejszego przeprowadzania zaawansowanych analiz, takich jak MES lub symulacja dynamiczna. Niniejszy artykuł zawiera szczegółową instrukcje, krok po kroku, jak stworzyć poprawne złożenie modelu. 1. Wstęp Moduł ten pozwala na tworzenie złożenia, czyli powiązanie poszczególnych elementów projektowanego mechanizmu poprzez nałożenie wiązań określonego rodzaju odzwierciedlających faktyczne powiązania wybranych części złożenia np. odzwierciedlenie koncentryczności wału i łożyska poprzez wiązanie Concetric. Złożenia w programie NX mogą być utworzone zarówno z wcześniej wykonanych części, jak też tworzone z części bezpośrednio projektowanych w kontekście złożenia. Program daje nam także możliwość tworzenia modeli wzorcowych oraz modelowania złożeń parametrycznych. NX umożliwia pracę z bardzo skomplikowanymi złożeniami zawierającymi tysiące elementów, pozwala na uproszczone wyświetlanie elementów a także otwieranie i analizę poszczególnych interesujących nas części. Program umożliwia także prezentacje złożenia w alternatywnych położeniach. NX umożliwia nam projektowanie zarówno metodą Bottom-Up gdzie najpierw definiowane są modele części, które mogą być projektowane równocześnie przez różnych konstruktorów a dopiero później otrzymujemy produkt finalny w postaci złożenia finalnego z otrzymanych elementów bądź złożeń powiązanych więzami. Możemy także projektować metodą Top-Down najpierw definiując strukturę finalną złożenia poprzez utworzenie części i zależności ( np. Create New Parent, Create Component) a następnie utworzenie modeli geometrycznych poszczególnych części.

2 2. Podstawowe dostępne funkcje symbolika i omówienie. Tab. 1. Symbole podstawowych funkcji Tab. 1. Symbols basic functions Symbol Nazwa Funkcja Add Component Dodaje nową część do aktualnego złożenia. Create New Component Create New Parent Create Component Array Replace Component Move Component Assembly Contrains Show and Hide Remember Assembly Mirror Assembly Edit Suppression State Edit Arrangements Replace Reference Tworzy nową część w bieżącym zespole. Tworzy nowe złożenie części, przekształcając obecne złożenie w podzespół nowego złożenia. Tworzy prostokątny lub kołowy szyk elementów. Zastępuję wybraną część inną częścią. Przesuwa wybraną część respektując utworzone wiązania. Przesunięcia można dokonać o wektor lub na daną pozycje globalnego układu współrzędnych. Dodaje do zespołu wiązania. Ukrywa wybrane cześci zespołu wraz z wygaszeniem ich wiązań. Zapamiętuje wybrane wiązania elementu które mogą być użyte w innym zespole części. Odbija lustrzanie wybrane komponenty względem dowolnej płaszczyzny. Umożliwia zapisać odbite elementy jako nowe pliki. Wyłącza widoczność elementu. Edycja i tworzenie różnych sposobów pozycjonowania elementów złożenia Zmiana sposobu odniesienia

3 Exploded Views Make Work Part Make Displayed Interpart Link Tworzy widok eksplozywny. Przechodzi do edycji danej części. Wyświetla wybraną część w nowym oknie. Informacje i modyfikacja powiązań łączących elementy Relation Browser Check Clearances Przedstawia graficznie powiązania pomiędzy elementami Sprawdza czy elementy nie kolidują ze sobą. Przedstawione funkcje są podstawowymi elementami paska Assemblies. W miarę potrzeb pasek można modyfikować poprzez dodawanie/odejmowanie poszczególnych poleceń. 3. Podstawowe okna dialogowe Podstawowymi oknami dialogowymi są Add Component(rys.1.) które pozwala nam na wstawianie elementów do złożenia oraz Assembly Constraints(rys.2.) poprzez które definiujemy wiązania pomiędzy elementami złożenia. Ponadto często możemy korzystać także z takich okien jak Move Component które pomoże nam pozycjonować poszczególne części złożenia w dowolny wybrany przez nas z listy sposób.

4 Zaznaczamy elementy do złożenia Załadowane elementy Ostatnio używane części Wskazujemy folder z elementami Ustala ile razy powielony ma być wybrany element Ustala miejsce/sposób wstawienia elementu Ustala sposób wielokrotnego wstawiania wybranych elementów Sposób odniesienia Warstwa Podgląd Rys. 1. Dodaj element Fig. 1. Add component

5 Rys. 2. Wstaw wiązanie Fig. 2. Assembly Constraints Type Orientation/Subtype *Select Objects Reverse Last Constraint Arrangements Dynamic Positioning Associative - wybieramy typ wiązania - opcja danego wiązania pozwala wybrać podtyp dla danego wiązania - zaznaczamy płaszczyzny bądź osie części które mają być powiązane - pozwala odwrócić wybrane elementy wiązania względem siebie - sposób pozycjonowania - automatyczne pozycjonowanie powiązanych elementów - asocjacyjność wiązania utrzymuje nałożone więzy mimo zmian np. położenia obiektu Move Curves and Routing Objects - pozycjonowanie krzywych i elementów rurowych Dynamic update of Routing Solids - dynamiczne aktualizacja obiektów rurowych

6 4. Podstawowe rodzaje wiązań symbolika i omówienie funkcji. Symbol Nazwa Angle Center: 1 to 2 2 to 1 2 to 2 Fit Touch Align Infer Center/Axis Concentric Distance Fix Parallel Perpendicular Tab. 2. Rodzaje wiązań Tab. 2. The types of constraints Funkcja Ustawia zadany kąt pomiędzy krawędziami lub płaszczyznami. Wypośrodkowuje dwa elementy względem siebie. Pierwszy do drugiego Drugi do pierwszego Drugi do drugiego Działa podobnie do Infer Center/Axis tylko dopasowuje do siebie pobocznice walców o tej samej średnicy. Ustawia dwie płaszczyzny jako wyrównane (align), lub styczne (touch), lub ustawia elementy współosiowo (infer center/axis) Ustawia dwa okręgi współśrodkowo, umożliwiając im tylko obrót wokół osi. Określa odległość pomiędzy elementami. Unieruchamia element odbierając wszystkie stopnie swobody. Ustawia dwie krawędzie lub dwie płaszczyzny wybranych elementów równolegle do siebie. Ustawia dwie krawędzie lub dwie płaszczyzny wybranych elementów prostopadle do siebie. 5. Złożenia w praktyce przykład tworzenia złożeń Wiązania będą opisane na przykładzie złożenia tłoka. Wszystkie elementy są wyszczególnione na rysunku 3. Kolejność zaznaczania elementów wpływa na pozycjonowanie złożenia. 1. Korbowód, 2. Pokrywa łba korbowodu, 3. Sworzeń, 4. Tłok, 5. Panewki, 6. Pierścienie, 7. Pierścień osadczy, 8. Podkładka, 9. Nakrętka, 10. Śruba Rys. 3. Elementy tłoka Fig. 3. Parts of piston

7 KROK 1 - wiązania sworznia (rys. 4.) Zaczynamy złożenie od wyśrodkowania sworznia względem korbowodu. Do tego celu używamy wiązania Center 2 to 2, najpierw wybieramy płaszczyzny równoległe korbowodu będące podstawami walca w których wycięto otwory na sworzeń, a następnie obie podstawy sworznia. Rys. 4. Krok 1 Fig. 4. Step 1 Następne wiązanie wybieramy typ wiązania Fit i wskazujemy pobocznice sworznia i otworu albo alternatywnie możemy użyć Touch Align - Infer Center/Axis i wybierać oś sworznia i oś otworu w korbowodzie. Dzięki temu mamy elementy ustawione współosiowo. KROK 2: wiązania tłoka Ustawiamy wiązanie Center 1 to 2 dla osi symetralnej tłoka i dwóch podstaw sworznia(rys.5.) Następnie tworzymy wiązanie Center - Infer Center/Axis pomiędzy osią sworznia a osią otworu w tłoku(rys.6.). Tłok możemy obrócić do stanu pokazanego na rysunku za pomocą polecenia Move.

8 Rys. 5. Wiązania sworznia Fig. 5. Constraints of bolt Rys. 6. Wiązania tłoka Fig. 6. Constraints of piston

9 KROK 3: wiązania pierścieni Segera(rys. 7.) Tworzymy wiązanie Concetric pomiędzy zewnętrzną krawędzią pierścienia osadczego a wewnętrzną krawędzią podcięcia w otworze tłoka. Rys. 7. Krok 3 Fig. 7. Step 3 Aby Ustawić drugi pierścień osadczy należy wybrać Mirror Assembly. Najpierw wybieramy (lub tworzymy własną) płaszczyznę symetryczna względem której będziemy kopiować, następnie element czyli pierścień osadczy. Nową płaszczyznę tworzymy wybierając np. typ Bisector(rys. 8.) i zaznaczając symetryczne płaszczyzny w miejscu wycięcia na rowek/ podstawy sworznia lub ściany korbowodu program automatycznie wygeneruje płaszczyznę pośrodku zaznaczonych względem której odbity zostanie pierścień osadczy(rys.9.).

10 Rys. 8. Tworzenie nowej płaszczyzny Fig. 8. Create a new datum plane Rys. 9. Wykorzystanie nowej płaszczyzny Fig. 9. Use of new plane KROK 4: wiązanie pokrywy łba korbowodu(rys. 10.) Łączymy wiązaniem Touch Aling Touch przylegające płaszczyzny pokrywy i korbowodu oraz łączymy wiązaniem Touch Aling Align pary ścian leżące w tych samych płaszczyznach.

11 Rys. 10. Krok 4 Fig. 10. Step 4 KROK 5: wiązanie pierścieni tłoka(rys. 11.) Aby umieścić pierścienie tłokowe w denkach rowków wybieramy wiązanie Concetric i klikamy na wewnętrzna krawędź pierścienia a następnie na wewnętrzna krawędź rowka. Analogicznie postępujemy z drugim pierścieniem. Można też utworzyć szyk elementów.

12 Rys. 11. Krok 5 Fig. 11. Step 5 Rys. 12. Krok 6 Fig. 12. Step 6

13 KROK 6: wiązanie panewki(rys. 12.) Kolejną czynnością jest utworzenia wiązania panewki z korbowodem. W tym celu wybieramy polecenie Concentric i zaznaczamy przylegające krawędzie elementów. Analogicznie możemy postąpić z drugą panewką. Alternatywnym rozwiązaniem jest utworzenie szyku przedstawione na rysunku 13. Rys. 13. Tworzenie szyku Fig. 13. Create component array Tworzymy szyk wybierając polecenie Create Component Array (Assemblies Components Create Array). W kolejnych krokach wybieramy element który tworzyć będzie szyk - pierścień, następnie ustalamy rodzaj i nazwę szyku w tym przypadku jest to szyk kołowy(circular). Ostatnim krokiem jest w zależności od wybranego szyku określenie liczby elementów w szyku oraz kąta (ilości elementów i osi odniesienia w szyku prostokątnym) KROK 7: wiązanie śrub, podkładek i nakrętek(rys.14.) Śrubę wiążemy podobnie jak sworzeń wskazując pobocznice elementów za pomocą wiązania Fit. Następnie poleceniem Touch Align Touch łączymy podstawę łba śruby z korbowodem. Podkładkę i nakrętkę łączymy używając wiącania Concentric podobnie jak w przypadku wcześniejszych elementów(rys. 15.).

14 Rys. 14. Krok 7 Fig. 14. Step 7 Rys. 15. Wiązania nakrętki i podkładki Fig. 15. Constraints of nut and pad

15 Aby ukończyć złożenie możemy postąpić tak samo z drugą grupą (śruba, podkładka i nakrętka) jednakże jest to sposób bardziej pracochłonny dlatego warto użyć polecenia Mirror Assembly jak w przypadku pierścienia osadczego. Na rysunku widoczna jest utworzona płaszczyzna względem której została odbita grupa elementów. Rys. 16. Kompletne złożenie tłoka Fig. 16. Finished piston assembly Przechodząc kolejne kroki utworzyliśmy gotowe złożenie(rys. 16.). Kolejność ukazanych kroków może być inna w zależności od preferencji konstruktora. Poszczególne kroki mogą być również wykonywane w różny sposób co pozwala na zaoszczędzenie czasu poprzez zastosowanie mniej czasochłonnych opcji co wynika ze znajomość programu i doświadczeni w jego obsłudze.

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku... 15 Plik projektu... 15 Tron na komórkę... 17 Figury

Bardziej szczegółowo

Przykład montażu w CATIA v5

Przykład montażu w CATIA v5 Przykład montażu w CATIA v5 Za przykład posłuży proste połączenie wałka i tulejki za pomocą wpustu. Pierwszym etapem jest konstrukcja modeli 3D. Zacznijmy od stworzenia modelu wałka. Model 3D wałka Modelowanie

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks Duże złożenia Poradnik dla użytkowników SolidWorks Poradnik ten przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników SolidWorks, którzy chcą zoptymalizowad wydajnośd swoich złożeo oraz rysunków. Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form)

Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form) Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form) Wstep. Ściąga ta nie ma na celu zastępowania pomocy systemu UNIGRAPHICS. Zawiera tylko ogólne wskazówki i omówienie głównych narzędzi programu umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych Autor: Marek Wyle o³ ISBN: 83-246-0678-5 Format: B5,

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo