POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Warsaw University of Technology 5 1 maja 2004 r., godz. 00:00 Wybrane inicjatywy i projekty obszaru Energia - Środowisko Dr inŝ. Roman Babut Warszawa, 14 grudnia 2007 r.

2 PW na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Poprzez racjonalną redukcję potrzeb i efektywne zarządzanie energią w Uczelni; Poprzez instalowanie urządzeń i demonstrowanie technologii wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii; Poprzez tworzenie i promowanie nowych programów nauczania w obszarze energia-środowisko ; Poprzez ustanawianie i uczestnictwo w projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, ukierunkowanych na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery; Poprzez rozbudowę infrastruktury słuŝącej do rozwoju kształcenia inŝynierskiego oraz badań w obszarze energiaśrodowisko.

3 towards EcoUniversity: Zasoby akademickie PW (Energia & Środowisko): Wydział Studenci Kadra akademicka Doktoranci Wydział InŜynierii Środowiska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Wydział Chemiczny Wydział Fizyki Wydział InŜynierii Materiałowej Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Wydział InŜynierii Chemicznej i Procesowej Wydział InŜynierii Lądowej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Wydział Elektryczny Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne" Centrum Fotowoltaiki

4 Politechnika Warszawska Programy Ramowe Unii Europejskiej 5. Program Ramowy Centra Doskonałości z obszaru Energia i Środowisko Centre of Excellence for Ecological and Highly Efficient Systems and Equipment for Electromechanical Energy Conversion Centre of Excellence for Research and Education in Chemical Analysis and Advanced Materials for Sustainable Development and Environment Centre of Excellence in Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation Photovoltaic Centre of Competence

5 Politechnika Warszawska 5. Program Ramowy UE Projekty badawcze Energia i Środowisko Wydział PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Acronym NAS - ENERBUILD PV Enlargement PV-CENTER PV-EC-NET PV-NAS-NET PVNET Tytuł Projektu ENERGY Energy in the built Environment A competitive European PV System Network Linking Science and Industry Photovoltaic Center of Competence in Poland Thematic Network for Coordination of European and National Programmes on Photovoltaic Solar Energy Accompanying Measures for coordination of NAS and European Union RTD Programmes on Photovoltaic Solar Energy Photovoltaic Network for the Development of a Roadmap for PV

6 Politechnika Warszawska 6. Program Ramowy UE Projekty badawcze Energia i Środowisko Wydział PW Acronym Typ projektu Tytuł Projektu Kierownik Projektu w PW CRISTAL CA Control of Renewable Integrated Systems Targeting Advanced Landmarks prof. W. Koczara Wydział Elektryczny Wave Dragon MW Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore wave energy converter prof. T.Kazimierski Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ECO- ENGINES NoE Energy Conversion in Engines prof. A. Teodorczyk Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska DESIRE SSA Dissemination strategy on Electricity balancing for large Scale Integration of Renewable Energy dr K. Wojdyga InŜynierii Materiałowej SUGRE Intelligent Energy Europe Sustainable Green Fleets prof. K. Kurzydłowski Elektroniki i Technik Informacyjnych BIPV-CIS PV CATAPULT STREP CA Improved Building Integration of PV by using Thin Film Modules in CIS Technology PV Thermal Forum dr St.Pietruszko dr St.Pietruszko Wydział InŜynierii Środowiska PROBIO CRAFT Production of Biogas and Fertilizer out of Wood and Straw dr E. Karwowska

7 Politechnika Warszawska 7. Program Ramowy UE Projekty badawcze Energia i Środowisko Wydział PW Acronym Typ projektu Tytuł Projektu Kierownik Projektu w PW Wydział Elektryczny NESTOR New Energy Storage prof. Marian Piotr Kaźmierkowski Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska BiofuelCogen Collaborative Project High efficiency flexible cogeneration based on use of bio fuel dr Krzysztof Wojdyga Wydział InŜynierii Środowiska Collaborative Project Renewable and Efficient Ethanol Production in Europe dr Agnieszka Tabernacka Stan:

8 EU Project: Ecological Revitalization of Warsaw University of Technology - hammering sustainability by education, research and demonstration General background: the wish to transfer the present university into coherent system of educational and RTD activities being carried out in modern building stock serving as a dispersed laboratory of sustainable energy, materials and environmental issues. Project objective: revitalisation of building stock of WUT to meet the standards of sustainability while preserving its historical values, architectural beauty and prestige. Total Costs: 39 mln Euro Requested co-financing from the EU Cohesion Fund: 25 mln Euro Duration: 48 months (status: a concept approved, feasibility study under preparations) Involved parties: Warsaw University of Technology (WUT) the beneficiary Ministry of Economy a politically supporting body Ministry of Regional Development the EU Cohesion Fund operator The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)

9 Sustainable energy related international WUT s initiatives 2006/07 Poland Norway Partnership Project: Sustainable Thermomodernisation of Public Buildings. The project will support the implementation of directive 2002/91/EC Energy Efficiency in Buildings in Poland, by developing standardised energy performance measurements and norms for buildings. The project will finance research aimed at working out a systematic approach to modernisation of public buildings, including a methodology for calculating the energy performance of public buildings, calculation algorithms needed for modelling of thermo-physic processes and developing energy saving solutions adapted to Polish conditions. The Project Promoter is Warsaw University of Technology. The project Partner: Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Total project cost: 804,040 (85% co-financing by the Norwegian and EEA Financial Mechanisms.)

10 Poland-Japan governmental conference on energy efficiency, renewable energy, coal gasification and technologies Warsaw, June 2008 (draft programme)

11 Co-organizers: the Polish National Energy Conservation Agency (day one) Warsaw University of Technology (day two) Place: Warsaw University of Technology Participants: Poland-Japan governmental conference on energy efficiency, renewable energy, coal gasification and technologies Warsaw, June 2008 ca 200 representatives of the Polish and government, industry, R&D, technical press and media. Expected presentations from Japan on: Energy efficiency policy and its implementation in Japan, Coal or heavy oil residues gasification plants constructed by Japanese companies, Nuclear power technology in Japan, Renewable energy sources and its role in government sustainable energy policy in Japan Future of Poland Japan cooperation in energy sector.

12 Poland-Japan governmental conference on energy efficiency, renewable energy, coal gasification and technologies Warsaw, June 2008 Expected presentations from Poland on: Energy efficiency policy and its implementation in Europe (Poland), new Energy Efficiency Law in Poland Coal gasification plants in Poland, Future of nuclear power technology in Poland, Renewable energy sources and its role in government sustainable energy policy in Poland, Future of Poland Japan cooperation in energy sector.

13 Uczelniane Centrum Badawcze ZrównowaŜonych Systemów Energetycznych (w organizacji) Wstępna koncepcja Dr inŝ. Roman Babut Pełnomocnik Rektora ds. CZSE Warszawa, 15 czerwca 2007 r.

14 1. Status organizacyjny J.M. Rektor prof. Włodzimierz Kurnik (jesień 2006 r.) Koncepcja utworzenia centrum energii odnawialnej w dawnym obiekcie Laboratorium Siatkobetonu PW J.M. Rektor prof. Włodzimierz Kurnik (jesień 2006 r.) Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Centrum ZrównowaŜonych Systemów Energetycznych (robocza nazwa, styczeń 2007 r.) ZałoŜenia Funkcjonalne CZSE Badania stanu technicznego budynku laboratorium Wstępny projekt architektoniczno-budowlany Kosztorys budowlany robót rewitalizacyjnych Wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o dofinansowanie inwestycji budowlanej (faza oceny i oczekiwania)

15 2. Cele 2.1. Cel długoterminowy Udział Politechniki Warszawskiej w rozwoju zrównowaŝonym kraju poprzez wsparcie edukacyjne i badawcze działań w obszarze Energia-Środowisko z wykorzystaniem jej potencjału ludzkiego, doświadczeń badawczych i inŝynierskich oraz współpracy międzynarodowej, szczególnie w zakresie wykorzystania energii odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej Bezpośrednie cele akademickie, badawcze i innowacyjne Celem bezpośrednim działania Centrum będzie zwiększenie jakości, efektywności i zakresu procesu nauczania, badań, rozwoju i innowacji w obszarze pozyskiwania, magazynowania i wykorzystania energii odnawialnej w Polsce, z równoczesnym poszukiwaniem skutecznych rozwiązań dla zintegrowania tych rozwiązań z istniejącymi/przyszłymi systemami energetycznymi w zgodzie z zasadami zrównowaŝonego rozwoju.

16 3. Działania Cele Centrum będą realizowane poprzez działania badawcze i edukacyjne zespołów interdyscyplinarnych, które: zidentyfikują i zdefiniują najwaŝniejsze obecnie i kierunki przyszłych działań strategicznych Centrum; sformułują zadania badawcze i programy implementacyjne; stworzą interdyscyplinarne grupy badawcze uczelniane, międzyuczelniane (!!!) i międzynarodowe oraz będą tworzyły nowoczesną bazę badawczą i edukacyjną; opracują programy skierowane w szczególności do młodych pracowników nauki i kadry inŝynierskiej, obejmując ich specjalną troską; nawiąŝą kontakty z rozwijającym się w Polsce sektorem produkcji urządzeń i technologii dla energii odnawialnych; zainteresują współpracą międzynarodowe grupy badawcze i przemysłowe, między innymi w ramach bilateralnych lub europejskich programów badawczych; będą promowały osiągnięcia badawcze i edukacyjne wśród decydentów i społeczeństwa w celu poprawy świadomości o konieczności działań na rzecz wykorzystania energii odnawialnych i zrównowaŝonego rozwoju;

17 4. Dodane wartości akademickie i badawcze Zorganizowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych i wspólna realizacja projektów, waŝnych dla Polski oraz międzynarodowo, przyniesie dodatkowe korzyści w postaci: lepszej interaktywności pomiędzy dyscyplinami badawczymi w wyniku zdefiniowania wspólnych obszarów strategicznego działania i przepływu informacji o realizowanych zadaniach oraz uzyskiwanych wynikach; okazji do stworzenia nowych zaawansowanych programów nauczania inŝynierskiego z wykorzystaniem aktualnych osiągnięć w dziedzinie techniki i technologii; przełamania oporów/pasywności przy podejmowaniu interdyscyplinarnych badań; koncentracji działań badawczych w strategicznych obszarach i poprawie efektywności badań i programów nauczania; poprawy konkurencyjności formułowanych projektów badawczych i skuteczniejszego pozyskiwania środków finansowych na badania; lepszego dopasowania programów badawczych i edukacyjnych do stale wzrastających wymogów gospoprodukcyjnego; skuteczniejszych działań w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii.

18 5. Obszary badawcze CZSE: 3.1. Zespół ds. zrównowaŝonych systemów energetycznych - systemy pozyskiwania, przetwarzania, magazynowania i wykorzystanie energii odnawialnej - nowe źródła energii - odzysk ciepła z procesów energetycznych i otoczenia - lokalne i rozproszone źródła energii - magazynowanie energii - wsparcie procesów decyzyjnych w lokalnym planowaniu energetycznym (mapy gęstości energetycznej, benchmarking, itp.) - strategia i inŝynieria finansowa dla lokalnych inwestycji energetycznych -..

19 5. Obszary badawcze CZSE (cd. 2): 5.2. Zespół ds. nowych materiałów - zaawansowane materiały do izolacji cieplnej budynków - materiały i powierzchnie o selektywnych właściwościach absorpcyjno-emisyjnych do wykorzystania w budownictwie - wysokowartościowe materiały do stosowania w urządzeniach i instalacjach energetyki konwencjonalnej oraz energetyki odnawialnej - materiały do przetwarzania i magazynowania energii elektro-chemicznej -

20 5. Obszary badawcze CZSE (cd. 3): 5.3. Zespół ds. efektywności energetycznej i zrównowaŝonego rozwoju w budownictwie - modelowanie i badanie komponentów oraz budynków zero-energetycznych plus ( zero+ ); - inŝynieria materiałowo-konstrukcyjna przegród budowlanych (np. zintegrowane dachy, kolektorowe ściany słoneczne, nowoczesne izolacje cieplne); - zasady kształtowania i projektowanie nowych budynków o charakterystyce energetycznej zero+ ; - zintegrowane projektowanie przy rewitalizacji budynków w aspekcie poprawy efektywności energetycznej; - metody i urządzenia ograniczające zuŝycie energii elektrycznej w bud.; - komputerowe wspomaganie (narzędzia i bazy informatyczne) dla oceny efektywności energetycznej budynków; - opto-elektroniczne metody pomiarów, programy i bazy informatyczne dla systemów zarządzania energią w budynkach; - metody i narzędzia TI wspierające projektowanie i uŝytkowanie inteligentnych budynków; - energooszczędna cyber-przestrzeń mieszkaniowa; - socjo- i psychotechniki wspierające racjonalne uŝytkowanie energii.

21 5. Obszary badawcze CZSE (cd. 4): 5.4. Zespół ds. zrównowaŝonego transportu lokalnego/miejskiego - programy zero emisji CO 2 - nowe napędy dla pojazdów komunikacji miejskiej - paliwa i komponenty przyjazne środowisku Zespół ds. strategii i polityki energetycznej -..? -..

22 6. Infrastruktura badawcza i edukacyjna: 6.1. Baza laboratoryjna i poligonowa badań eksperymentalnych: - konwersji, transmisji i akumulacji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych; - energii elektro-chemicznej; - rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych nowoczesnych przegród budowlanych Współpraca z Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej w przemyśle (projekt KAPE S.A.) - kształcenie studentów w zakresie efektywności energetycznej; - wspólne inicjatywy i projekty; -..

23 Politechnika Warszawska Centrum ZrównowaŜonych Systemów Energetycznych (w organizacji) Budynek dawnego Laboratorium Siatkobetonu PW stan obecny, przed rewitalizacją, 2007 r.) (Warszawa, ul. Bytnara 25)

24 Politechnika Warszawska ZrównowaŜonych Systemów Energetycznych (w organizacji) Przyszła siedziba 2009? Centrum ZSE - wizja architektoniczna (Warszawa, ul. Bytnara 25) Przyszła siedziba 2009?

25 Overall aims of the project SUCCESS and its specific objectives Within the knowledge triangle of education, research and innovation the pilot project SUCCESS is intended to establish efficient and effective structures of collaboration in large distributed consortia in Europe featuring new governance schemes. The field of sustainable energy and climate change will be the subject of such collaborations. Finding new ways of collaboration is the overall aim of SUCCESS. The prime objectives to be accomplished by using advanced models of cooperation are to: improve the link between research and innovation, i.e. Europe s capability to transfer results of collaborative research programmes in the field of energy and climate into commercially competitive products taking into account the actual opportunities and challenges in a rapidly changing European and global environment, strengthen the education in the field of innovation and entrepreneurship into the sector, and also add innovation courses in energy and climate in order to provide Europe with a sufficient number of world-class educated and application minded scientists and engineers, and to DG Education and Culture - Pilot Project No supporting integrated innovation networks: SUCCESS - Searching Unprecedented Co-operations on Climate and Energy to ensure Sustainability develop models of management of innovation to handle the level of complexity of geographically dispersed and complex network relations developing for the time being.

26 SUCCESS - Searching Unprecedented Co-operations on Climate and Energy to ensure Sustainability The specific objectives of the pilot project directly evolve from the overall target: Identification of success criteria of existing collaborations in the knowledge triangle related to energy and climate through a comprehensive benchmarking process; Identification of obstacles and the underlying mechanisms avoiding successful collaboration; Identification of ways to overcome or circumvent such obstacles; Identification of applicability and limitations of different approaches with respect to collaboration in the knowledge triangle related to sustainable energy and climate; Identification of best practices concerning education, research and technology transfer in the area of energy systems and development of innovation entrepreneurship courses; Establishment of interdisciplinary by bringing together the actors of the knowledge triangle in the field of energy and climate, both in the technical and socio-economic areas, with experts in the field of knowledge management, innovation transfer and governance structures; Internal dissemination, i.e. generation of a collaborative network in the field of sustainable energy and climate based on the identified and verified structures within the pilot project SUCCESS; Usage of the results gained from parallel pilot projects aiming at the same target of enabling more efficient collaborations but relevant for other areas than sustainable energy and climate; External Dissemination of the developed models to the European Union. The network established in the pilot project will, in a later step and potentially within the future European Institute of Technology (EIT), form relevant partnerships that can contribute efficiently to research, education and innovation in the area of sustainable energy and climate issues. Involved parties: 18 leading universities of technology and research institutes from old EU-15 - Warsaw University of Technology as the only representative from the New Member States. Duration 24 months. Status: approved

27 Sustainable energy related international WUT s initiatives 2006/07 Poland Iceland Partnership Project presented by WUT with the University of Akureyri in the Iceland: "Research on processes of conversion and storage of energy from renewable resources - professional partnership between the Republic of Poland and the Republic of Iceland in the utilization of Renewable Energy Resources (RES): graduate education, practical training, and energy research. The project purpose is to educate 50 students from Poland in the Master Degree Programme in Iceland during a period of 24 months and to implement supporting joint research programme. Total project cost: 1,750,000 Project proposal with University of Akureyri in the North Iceland recommended for co-financing by the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanisms Office (the grant refused by the Polish Ministry of Regional Development, Nov.2007).

28 Sustainable energy related international WUT s initiatives 2007 Poland Iceland Partnership Project between the University of Akureyri, the RES School for Renewable Energy Science, Akureyri in Iceland and WUT together with 4 Polish partner universities: Professional partnership between the Republic of Poland and the Republic of Iceland in the utilization of Renewable Energy Resources (RES): graduate education, practical training, and energy research. The project purpose is to educate students from Poland in the Master Degree Programme in Iceland during a period of 12 months and to start co-operatioon programme. The Icelandic-Polish RES Scholarship Fund established with a maximum budget 586,700 Call for candidates: 31 December / stypendia

29 Dziękuję za uwagę

30 x

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdański Warszawa 05.05.11 NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej

Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Szanse i wyzwania dla przemysłu - przykład działalności Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Dr inż. Roman Babut Warszawa, PKiN

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Strengthening sustainable value creation development at regional level

Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level TABLE OF CONTENTS Part 1 The FRESH good practices Part 2 Policy

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo