TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii"

Transkrypt

1 Przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Katastru z Mołdawii uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Polsce, w ramach Programu Rozwoju ONZ. Przez trzy dni (12 14 stycznia br.), podczas spotkań w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w urzędach miejskich Warszawy i Tarczyna członkowie delegacji poznawali zasady działania oraz narzędzia do obsługi ewidencji miejscowości ulic i adresów. Podczas spotkań ekspertów zaprezentowano przykłady wdrożeń Infrastruktury Informacji przestrzennej: serwisy geoportalu.gov. pl oraz przykłady wykorzystania WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Rok 22 Nr 1/2 (230/231) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. ISSN O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii danych wysokościowych zgromadzonych w ramach projektu ISOK. Prezentacje uzupełniły wizyty w pracowniach merytorycznych CODGiK. Oddzielną sesję poświęcono sieci precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. W Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy członkowie mołdawskiej delegacji mogli zapoznać się procesem informatyzacji rejestru ulic i adresów oraz ujednolicenia baz danych na przestrzeni ostatnich 25 lat. Pracownicy urzędu miasta z Wydziału Ewidencji Nazw i Adresów przedstawili funkcjonowanie internetowego serwisu do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Tarczynie zostało zaprezentowane praktyczne zastosowanie na poziomie gminy aplikacji EMUiA opracowanej przez GUGiK i udostępnianej nieodpłatnie zainteresowanym samorządom. GUGiK Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie Julita Leśniak stypendystką Prezesa Rady Ministrów CHODNIK PRZY DRODZE WOJEWÓDZ- KIEJ TO KONIECZNOŚĆ W związku z pełnym poparciem dla mieszkańców gminy zainteresowanych budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 876 (od skrzyżowania w Tarczynie do Leśnej Polany), burmistrz Barbara Galicz złożyła do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) stosowny wniosek związany z pilną potrzebą wykonania niniejszej inwestycji. Poinformowałam MZDW, że gmina jest gotowa współpracować w realizacji tego niezwykle ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa przedsięwzięcia zaznacza Barbara Galicz W załączonym do wniosku Burmistrza Tarczyna piśmie mieszkańców, uzasadniającym konieczność budowy przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego (podpisy poparcia w ten sprawie zebrał od mieszkańców sołtys Józefowic Andrzej Olczak), czytamy m.in., że pobocze na tym odcinku nie jest przystosowane do jakiegokolwiek ruchu pieszego, ani rowerowego i tylko wybudowanie dojścia (chodnika) umożliwi pieszym, w tym dzieciom i młodzieży dojście do przystanku autobusowego, sklepu, kościoła, a poruszanie się poboczem drogi jest bardzo niebezpieczne, wręcz niemożliwe. W piśmie podkreśla się, że bardzo trudne warunki panujące na drodze stwarzają niebezpieczeństwo zarówno po stronie kierujących pojazdami, jak i pieszych czy rowerzystów. W takich warunkach nie trudno o wypadki i kolizje drogowe. (SW) Julita Leśniak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie, uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów W dniu 24 listopada 2014 roku w gmachu Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród zgromadzonych stypendystów znalazła się uczennica kl. IIP Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie Julita Leśniak. Akt przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom organizatorzy spotkania Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty. ZS Tarczyn Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej to niezbędna inwestycja

2 Nowatorskie zajęcia wyrównują szanse Dzięki uzyskaniu dotacji z UE uczniowie odwiedzili kilka wybranych instytucji nauki i kultury, m.in. Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie Gmina Tarczyn, dzięki świetnej współpracy z prowadzonymi przez siebie placówkami oświatowymi, uzyskała wsparcie finansowe z UE i rozpoczęła realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu języka obcego, przedmiotów matematyczno przyrodniczych oraz poradnictwa i doradztwa edukacyjno zawodowego potrwają do czerwca 2015r. Odbiorcami tej inicjatywy na terenie gminy Tarczyn są uczennice i uczniowie trzech placówek oświatowych: Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie oraz Szkoły Podstawowej w Pracach Małych (ocenę formalną oraz merytoryczną pozytywnie przeszły także wnioski o dofinansowanie dotyczące szkół podstawowych w Tarczynie, Pamiątce i Suchostrudze, jednak z powodu ograniczonej puli środków unijnych znalazły się one na liście rezerwowej aplikacji zakwalifikowanych do udziału w projekcie). Przedsięwzięcie skierowane zostało do dzieci i młodzieży z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. Niniejszy projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Działanie 9.1, Poddziałanie Twórcze i kreatywne podejście Jak czytamy na stronie internetowej projektu Moja przyszłość, ma on na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie europejskie ramy odniesienia, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego Istotną cechą zajęć współfinansowanych z UE jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy W ramach realizacji projektu gmina Tarczyn zakupiła m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/ WE). Istotną cechą zajęć współfinansowanych z UE jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo lekcyjnych. Nowoczesny sprzęt, materiały i wyjazdy edukacyjne W ramach realizowanego projektu gmina Tarczyn dokonała już m.in. płatności za zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego i materiałów edukacyjnych związanych z prowadzonymi zajęciami, jak również za wyjazdy edukacyjne uczniów do instytucji nauki i kultury. Szymon Woźniak strona 2

3 Rozwój muzycznych talentów wsparty unijną dotacją Uczestnicy warsztatów muzycznych Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie pozyskał dofinansowanie z UE na realizację profesjonalnych warsztatów muzycznych oraz zakup instrumentów muzycznych, w ramach projektu Łączy nas muzyka Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (tzw. małe projekty ), oś 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wszyscy uczestnicy warsztatów, które poprowadził wykwalifikowany instruktor, mieli zagwarantowaną bezpłatną naukę gry na instrumentach muzycznych, nabytych w ramach niniejszej operacji, celem osiągnięcia większej efektywności i atrakcyjności szkoleń. Zakupione zostały m.in.: gitary akustyczne i elektryczne, perkusja oraz instrument klawiszowy. Wspomniane instrumenty muzyczne pozyskano dla uczestników warsztatów, jako narzędzia nauki podnoszące jakość zajęć. Były one także skuteczną formą zachęty do regularnego uczęszczania na warsztaty muzyczne, jak również ważnym elementem właściwego, praktycznego ich prowadzenia. Po zakończeniu realizacji opisywanego projektu instrumenty będą ogólnodostępne dla każdej osoby zainteresowanej rozwijaniem swoich pasji muzycznych w ramach zajęć realizowanych przez tarczyński GOK. Główny cel operacji, tj. umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej gminy Tarczyn poprzez organizację lokalnej twórczości kulturalnej w postaci zakupu instrumentów muzycznych oraz organizację warsztatów muzycznych, został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: Promocję muzyki, Uatrakcyjnienie form spę- dzania wolnego czasu, Kształtowanie wiary we własne możliwości, Zintegrowanie lokalnych środowisk, Promocję Małej Ojczyzny. Realizacja operacji pomogła jej uczestnikom w zdobyciu nowych lub rozwinięciu dotychczasowych umiejętności. Szymon Woźniak Zespół Bolid Blues Band Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt, oś 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WZROST BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU Gmina Tarczyn wykona przebudowę ul. Granicznej w m. Wólka Jeżewska (zdj. po prawej stronie) na odcinku 810 mb oraz ul. Postępu w m. Przypki (zdj. po lewej stronie) na długości 470 mb. Na drogach tych położone zostaną nakładki asfaltowe. Wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy dotyczącej realizacji obu przedsięwzięć planowany jest na marzec br. (SW) strona 3

4 KLUB PLASTYKA Szesnaście osób przybyło na spotkanie organizacyjne Koła Plastyków, które powstało przy Gminnym Ośrodku Kultury. Osoby te zajmują się różnorodnymi dziedzinami sztuki plastycznej, ale łączy je jedno - pasja tworzenia. Plany i zamierzenia członków Koła (przy wsparciu GOK) są bardzo ambitne: organizacja warsztatów plastycznych, wystawy, spotkania z profesjonalnymi artystami, ect. Pierwsze warsztaty (decoupage) odbyły się 24 stycznia. Klub Plastyka serdecznie zaprasza do współpracy. Szopki bożonarodzeniowe W dniu 14 stycznia zostały wręczone nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu plastycznego na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Wręczenia dokonała Barbara Galicz burmistrz Tarczyna. Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie, otrzymały upominki oraz dyplomy. Gratulujemy. Lista nagrodzonych i wyróżnionych: kat. I kl.0-i I miejsce Wiktoria Gwiazda Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Kacper Krzak Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Zuzanna Stankowska Szkoła Podstawowa w Tarczynie strona 4 Kat. II kl. II III I miejsce Julia Maszczyk Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Aleksandra Pracownik Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Jakub Suder Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Oliwia Nowakowska Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Oliwia Siekiera Szkoła Podstawowa w Tarczynie Wyróżnienie Mateusz Potwardowski Szkoła Podstawowa w Tarczynie Wyróżnienie Katarzyna Reszka Szkoła Podstawowa w Tarczynie Kat. III kl. IV VI I miejsce Wioletta Reszka Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Wiktoria Niedolistek Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Daria Malinowska Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Aleksandra Cochal Szkoła Podstawowa w Suchostrudze Kat. Gimnazjum I miejsce Anita Sołtyk -Gimnazjum w Pamiątce Kat. Rodzinna I miejsce Bartosz Kołaciński i Jakub Kołaciński Szkoła Podstawowa w Tarczynie Julia Czajkowska i Kacper Czajkowski Szkoła Podstawowa w Tarczynie I miejsce Paweł Podolak, Paulina Podolak i Weronika Podolak Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Olga Franckowska i Maja Franckowska Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Martyna Pietrzak Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Gabriela Kosik i Bartłomiej Kosik Szkoła Podstawowa w Tarczynie Wyróżnienie: Zuzanna Magdziarz i Renata Magdziarz Szkoła Podstawowa w Tarczynie Kamil Olczak i Natalia Olczak Szkoła Podstawowa w Tarczynie Sebastian Dębski, Kamil Dębski Inf. GOK Tarczyn

5 Bajeczne lekcje biblioteczne BIBLIOFERIE - fajna sprawa, tu zaczyna się zabawa Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Tarczynie zorganizowała cykl spotkań Bajeczne spotkania. Od 8 do 15 stycznia 2015 roku bibliotekarki z GBP w Tarczynie, nie zważając na pogodę lub raczej niepogodę, każdego dnia odwiedzały przesympatyczne dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Tarczynie. Towarzyszył nam w tym bajeczny kuferek pełen niespodzianek. Znalazły się w nim oczywiście najciekawsze książki do oglądania, kilka do czytania, upominki dla najaktywniejszych uczniów oraz wilk, świnki trzy, baranek, król i królowa, a nawet czarownica Dorota. Koty najczęściej wypożyczaliśmy od publiczności:) Wszystkie dzieci z klas od 0 do III uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych, na potrzeby których został stworzony autorski scenariusz lekcji. Wprowadziliśmy wiele interakcyjnych zabaw, nie zabrakło mini konkursów oraz inscenizacji na podstawie bajek i baśni. Na zakończenie każdej lekcji dzieci dostawały magiczne bilety na Biblioferie 2015, a najlepsi aktorzy i aktorki biblioteczne gadżety. Tak w wielkim skrócie wyglądała nasza akcja promocyjna, zachęcająca najmłodszych mieszkańców Tarczyna, by odwiedzali bibliotekę i bawili się z nami podczas tegorocznych ferii. I wcale nie koloryzujemy z tymi czarownicami, kotami czy świnkami:) To wszystko, a nawet duuuużo więcej, działo się podczas zajęć. Dziękujemy Dyrekcji PSP w Tarczynie za bardzo dobrą organizację zajęć, nauczycielom za czuwanie nad przebiegiem lekcji, życzliwość i otwartość, natomiast wszystkim dzieciom za energię, uśmiechy i śmiechy podczas każdego ze spotkań. Skoro już jesteśmy przy temacie lekcji bibliotecznych, nie sposób nie wspomnieć o wizycie w Bibliotece uczniów z Suchostrugi. W piątek 16 stycznia 2015 roku odwiedziła nas grupa sympatycznych uczniów i nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Suchostrudze. Uczniowie z klas IV VI zapoznali się z katalogami funkcjonującymi w bibliotece tradycyjnym katalogiem kartkowym (alfabetycznym i rzeczowym) oraz katalogiem elektronicznym. Z zainteresowaniem wyszukiwali swoje ulubione książki według różnych indeksów, korzystając z bibliotecznych komputerów. Zapoznali się z multimedialną ofertą biblioteki e-bookami i audiobookami, a także z tradycyjnym księgozbiorem Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie zorganizowała dla młodszych czytelników bezpłatne zajęcia w okresie ferii zimowych. Przez całe dwa tygodnie dzieci z Tarczyna i okolic mogły bawić się, uczyć i poznawać zakamarki bibliotecznych kątów. Jak się okazało, ferie - choć spędzone w mieście - były całkiem ciekawe, bo wspólnie przegoniliśmy nudę daleko stąd. Pomogły nam w tym książki, kredki, gry, konkursy i zabawy. W zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy najważniejsza jest, oczywiście, książka i wszystkie zabawy staramy się oprzeć i poprzeć literaturą dla dzieci i młodzieży. U nas bawiliśmy się wśród książek i z ich pomocą. I to bez względu na to, czy książki służyły jako tło opowiadanych historii, czy jako pierwowzory wykonywanych zadań, czy w końcu jako ciężary do dźwigania - a bywało i tak. W programie znalazły się również: - zajęcia integracyjne, inscenizacyjne, plastyczne, ruchowe, czytelnicze, literackie, - bajkowe zagadki, krzyżówki, rebusy, quizy, konkursy, - zdobywanie sprawności magicznych, rycerskich oraz zwiadowczych. Jesteśmy przekonani, że podczas zajęć, dzieci zobaczyły, że biblioteka to miejsce niezwykłe. drukowanym. Obejrzeli wystawę prac konkursowych Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa Dzieci, które brały udział w konkursie, zostały nagrodzone Taka przestrzeń pełna zaklętych w księgach historii, które czekają na odkrycie. Część z tajemnic odkrywaliśmy wspólnie, a cała reszta czeka na odkrycie zarówno przez dyplomami i drobnymi upominkami. Na zakończenie lekcji bibliotecznej Biblioteka ufundowała przybyłym gościom seans filmowy w tarczyńskim kinie. (inf. Biblioteka) małych, średnich, jak i całkiem dużych czytelników. Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie. (inf. Biblioteka) strona 5

6 Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury Ferie w GOK były bardzo pracowite. Poza popołudniowymi zajęciami, które uruchomiliśmy dla dzieci i dorosłych jesienią 2014 roku, przygotowaliśmy ofertę specjalną na czas ferii. Dzieci mogły nieodpłatnie skorzystać z zajęć tanecznych Jazz dance, Hip Hop, bawić się w grupie rówieśników przy muzyce i śpiewie pod okiem animatorki, uczęszczać na zajęcia plastyczne, spróbować swoich sił w fotografii, uczestniczyć w warsztatach strona 6 gitarowych korzystając z instrumentów, które udostępniła nasza placówka. Część dzieci zainspirowała się podczas ferii i pragnie kontynuować uczestnictwo w wybranych zajęciach. W naszej ofercie znalazły się także wycieczki edukacyjne. Wybraliśmy się do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (gdzie nikt nie ma prawa się nudzić, choćby bywał w tym miejscu wielokrotnie). Dodatkową atrakcją był pokaz w planetarium. Kolejnym naszym celem był CinemaPark, gdzie zgłębialiśmy tajemnice Niezwykłego świata techniki. Najwięcej radości zagwarantowała jak zawsze sala ruchu i oczywiście gigantyczne porcje popcorn u. Do swojego przytulnego wnętrza zaprosiła także sala widowiskowa naszego obiektu. Dzieci wraz z opiekunami przybyły na przedstawienia teatralne: Księżniczka na ziarnku grochu, Chatka Kubusia Puchatka, Zwyczajna zimowa opowieść. Na zakończenie ferii w tarczyńskim gimnazjum odbył się bal karnawałowy przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Nie zapomnieliśmy także o osobach dorosłych. W niedzielę 25 stycznia odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Stare Dobre Małżeństwo, a kolejna niedziela ferii odbyła się pod znakiem teatru. Obejrzeliśmy wspólnie farsę małżeńską Separacja. Na brak frekwencji nie mogliśmy narzekać i już dziś

7 wiemy, że nie tylko koncerty ale i spektakle teatralne zagoszczą u nas na stałe. Bogatą ofertę przygotowało także Kino za Rogiem. W czasie ferii zorganizowało 15 seansów filmowych. Odwiedziło nas 348 widzów. Poza tym przybył do nas z pokazem slajdów i niespodziankami pan Robert Gondek, który barwnie opowiadał o tym co widział podczas swej ostatniej podróży. Temat spotkania Ekwador i Galapagos sprowokował do zastanowienia się jak długo żyją żółwie i dlaczego iguany poruszają się w rytm muzyki Mana Mana z popularnego programu Muppet Show. Ostatnia sobota ferii upłynęła w KzR pod znakiem warsztatów filmowych z Panią Ewą Sobolewską prezes Zarządu TV Studia Filmów Animowanych w Poznaniu. Poznańskie studio wyprodukowało w ostatnich latach wiele filmów dla dzieci, m.in. serię Ba- śnie i bajki polskie, a także filmy oparte na baśniach Andersena. Dowiedzieliśmy się, że animować tzn. ożywiać i poznaliśmy metody ożywiania postaci bajkowych, a więc animację rysunkową, malarską, lalkową i w materii sypkiej. Na deser obejrzeliśmy wspólnie bajki, które stworzono tymi technikami, a wśród nich Len i To pewna wiadomość piękne, mądre, polskie bajki. Warsztaty filmowe przypadły dzieciom do gustu. Jestem przekonana, że warto aby takie spotkania odbywały się u nas cyklicznie. Na zakończenie Ferii odbył się bal karnawałowy. Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie www. gok-tarczyn.pl. Szukajcie nas też na facebook u (fb.com/kinotarczyn). Warto być w stałym kontakcie z tarczyńskim Gminnym Ośrodkiem Kultury, aby nie przegapić nowych ofert i ciekawych wydarzeń. Izabela Traczyk strona 7

8 Rozstrzygnięcie konkursu Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2014 Ważnym wydarzeniem w GBP w Tarczynie było rozstrzygnięcie konkursu Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa Mile zaskoczyła nas duża frekwencja w konkursie plastycznym zorganizowanym przez naszą Bibliotekę. Wpłynęło na niego ponad 120 prac, a każda z nich była jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. We wszystkich kategoriach wiekowych przyznaliśmy I, II i III miejsca, postanowiliśmy również obdarować wszystkich uczestników konkursu, ponieważ chciało im się chcieć i wykonali tak wyjątkowe kartki bożonarodzeniowe. Rozstrzygnięcie konkursu Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2014 oraz rozdanie naród miało miejsce strona 8 17 stycznia 2015 r. w GBP w Tarczynie. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom z Przedszkola w Tarczynie, z PSP w Tarczynie, Pamiątce, Suchostrudze, Pracach Małych, PG w Tarczynie i Pamiątce oraz LO w Tarczynie za rozpropagowanie idei naszego konkursu, a także naszym Czytelnikom i ich Rodzicom za tak duże zainteresowanie i motywowanie dzieci do pracy. Wyniki konkursu Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym: I miejsce - Nikola Jagiełło (5 lat) II miejsce - Nikola Ziomek (6 lat) III miejsce - Krzysztof Śliwoń (6 lat) Wyróżnienie - Adrian Adamczyk (2 lata 11 miesięcy) Kategoria: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej I miejsce - Nina Szmajdewicz (9 lat) II miejsce - Gabriela Kosik (8 lat), Maja Drzewicka (8 lat) III miejsce - Filip Malczyk (7 lat) Kategoria: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce - Weronika Włodarczyk (12 lat), Wiktoria Niedolistek (12 lat) II miejsce - Tola Guba (9 lat), Maja Franckowska (12 lat), Patryk Obłuski III miejsce - Kamil Olczak (9 lat), Martyna Główczyńska (10 lat) Kategoria: uczniowie gimnazjum I miejsce - Mateusz Orzechowski II miejsce - Alicja Wojtyszko, Anna Lutek III miejsce - Michał Grzywacz, Angelika Obłuska, Pola Howorus Kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli Wyróżnienia - Anna Włodarczyk, Julita Leśniak (inf. Biblioteka)

9 JASEŁKA w SP w Tarczynie Wyjątkowo piękne były tegoroczne jasełka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie. 19 grudnia 2014 r. sala gimnastyczna po brzegi wypełniła się publicznością, która z drżeniem serca oczekiwała spotkania z misterium narodzin Jezusa. Gdy zgasło światło, wśród blasku choinkowych świec, w przepięknej scenografii rozbrzmiały pierwsze słowa pastorałki Jest taki dzień. W każdym geście, słowie, zaśpiewanej kolędzie widać było wielkie zaangażowanie i przejęcie młodych aktorów. W wymowny sposób ukazali oni odrzucenie przychodzącego na świat Jezusa zarówno przez mieszkańców Betlejem, W 1958 roku powstał, z inicjatywy Janusza Powichrowskiego, dziecięcy zespół muzyczno- wokalny. Opiekunem i sponsorem zespołu była Gminna Spółdzielnia w Tarczynie, reprezentowana przez Janinę Mędrzycką. W skład zespołu wchodzili uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej w Tarczynie. Zespół liczył 110 osób. Składał się z chóru i orkiestry, a w pewnym okresie również z grupy tanecznej. Występy zespołu cieszyły się bardzo dużym uznaniem w całym województwie mazowieckim: w Grójcu, Żyrardowie, Węgrowie, Płońsku, Ostrowi Mazowieckiej a także w Sali Kongresowej w Warszawie. Zespół występował do początku lat 70-tych, uzyskując bardzo pochlebne recenzje w prasie - np. w Trybunie Mazowieckiej z dnia 3 lipca 1969 roku ukazał się artykuł pt. Muzykalne dzieci z Tarczyna (zdjęcia zespołu są w albumie Tacy byliśmy jeszcze wczoraj, wyd. przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie). Warto przypomnieć sylwetkę twórcy zespołu pana jak i współczesnych ludzi. Duże wrażenie na oglądających wywarły sceny przedstawione za pomocą teatru cieni. Publiczność zachwyciła się oprawą muzyczną, pięknie zaśpiewane radosne i wzruszające kolędy oraz pastorałki potęgowały magiczny klimat Bożego Narodzenia. Występujący uczniowie podbili serca publiczności, która nagrodziła ich długimi brawami. Po zakończeniu jasełek życzenia świąteczne i noworoczne złożyła uczniom i pracownikom szkoły pani dyrektor Beata Zaradkiewicz oraz pan Andrzej Ozimek, zastępca przewodniczącego Rady Miasta w Tarczynie. Inf. SP Tarczyn Dziecięcy zespół muzyczno wokalny i jego twórca Janusza Powichrowskiego. Urodził się 8 stycznia 1941 roku w Grójcu. Ukończył Państwową Średnią Szkołę Muzyczną nr 2 imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury i skrzypiec. Uzyskał uprawnienia instruktora amatorskich zespołów artystycznych. Za działalność na niwie kultury otrzymał wiele dyplomów uznania. Jego talent pedagogiczny i wspaniały kontakt z dziećmi a także pracowitość spowodowały, że potrafił nauczyć muzykowania dzieci, które nigdy nie grały na żadnych instrumentach i zagwarantował ich dalszy rozwój artystyczny. Myślę, że wielu dawnych absolwentów szkoły podstawowej w Tarczynie zachowało w pamięci pana Janusza Powichrowskiego i swój udział w zespole artystycznym, którego był twórcą. Jerzy Golański strona 9

10 W przedszkolu nikt się nie nudzi! Bale, bale Zima wcale nie musi być smutna i szara! Wiedzą to tarczyńskie przedszkolaki, które pięknie dekorują sale własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi i karnawałowymi. Barwne prace plastyczne wyeksponowane na gazetkach przedszkolnych przyciągają wzrok rodziców. Słychać śpiew i muzykę taneczną. Zabawa choinkowa z udziałem Mikołaja oraz spotkanie z pajacem Pinokio sprawiły, że w przedszkolu zrobiło się jeszcze cieplej i weselej. Jakby tego było mało atmosferę podgrzał jeszcze wodzirej Radek serwując dzieciom różnorodne atrakcje na balu karnawałowym. Muzyczne hity i przepiękne stroje (zasługa rodziców!) sprawiły, że przedszkole zamieniło się w zaczarowaną, baśniową krainę. Aż żal ją opuszczać Tymczasem na osłodę zostały już tylko pączki w tłusty czwartek i ostatkowe faworki! Na ludową nutę Święto Babci i Dziadka zapisało się już na trwałe w kalendarzu uroczystości przedszkolnych. Bo jakże by inaczej To właśnie Babcie i Dziadkowie mają wnukom do przekazania bezinteresowną miłość, wiedzę, doświadczenie, wartości życia rodzinnego, historii, kultury. Dla wnucząt są skarbnicą wiedzy, wzorem do naśladowania. Są opiekuńczy, cierpliwi, uśmiechnięci, fantastyczni! Za to wszystko przedszkolaki dziękowały im z całego serca. Motywem tegorocznego Święta Babci i Dziadka były wiersze, piosenki i tańce ludowe. Każde dziecko jak i personel przedszkola, łącznie z panią dyrektor, przywdział na tę okazję barwne stroje ludowe. Wesoło rozbrzmiewały dźwięki krakowiaka, trojaka, kujawiaka. Poszły w ruch instrumenty perkusyjne, śpiewom nie było końca! To okazja do wspólnej zabawy, zwiedzenia przedszkola, obejrzenia wystawy prac plastycznych dzieci, wspólnych życzeń i uścisków, a także zasmakowania pysznych ciast upieczonych przez rodziców przedszkolaków. I na koniec wspólne zdjęcia do albumu rodzinnego. Przedszkolaki w świecie mu- s t r o n a 10 sicalu Wyprawa do Teatru to dla dzieci wielkie wydarzenie. Za sprawą musicalu W krainie Króla Lwa przedszkolaki odbyły niezwykłą podróż w głąb dzikiego lądu. Piękna, wzruszająca historia na motywach jednego z najpopularniejszych animowanych filmów Króla Lwa była okazją do podziwiania egotycznych kostiumów, profesjonalnych masek i pulsujących, etnicznych rytmów. Niepowtarzalnego wymiaru widowiska dopełniły żywiołowo wykonane piosenki, które dzieci śpiewały i lustrowały ruchem wraz z aktorami. Te niezapomniane wrażenia dzieci chętnie przelewały w przedszkolu na papier odzwierciedlając kolorowy świat afrykańskiej sawanny. Tymczasem planujemy już następną wizytę w Teatrze! Aktywne przedszkolaki Tarczyńskie przedszkolaki z dumą i odwagą prezentują swoje różnorodne talenty. Dzieje się tak m.in. za sprawą dobrej współpracy rodziców z nauczycielami a także Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Gminną, Policją. Twórcza aktywność dzieci została doceniona i wyróżniona w konkursach gminnych: na wykonanie szopki bożonarodzeniowej i na najpiękniejszą kartę świąteczną, w konkursie wiedzy o tematyce zdrowotnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto dzieci aktualnie biorą udział w ogólnopolskim programie Kubusiowi przyjaciele natury. Jak co roku z ochotą przedszkolaki włączyły się do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Góra Grosza oraz do zbiórki nakrętek w celu uzyskania środków finansowych na pomoc chorym Dzieciom. Jesteśmy dumni z otwartości i aktywności naszych przedszkolaków. Wszystkie zaprezentowane oraz wiele innych atrakcji czeka również na nowe przedszkolaki, które rozpoczną edukację przedszkolną w nowym roku szkolnym. Pamiętajmy zatem o marcowej rekrutacji do Przedszkola: Przedszkole w Tarczynie

11 Szkoły odnowione i multimedialne Burmistrz Barbara Galicz wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy oświatowej. Dzięki temu gmina pozyskała 30 tys. zł na remonty w Zespole Szkół w Pamiątce oraz w Szkole Podstawowej w Suchostrudze. Inwestycje w obu placówkach związane były z likwidacją skutków ich zalania przez deszcze nawalne i przesiąknięcia do budynków wód gruntowych. W wymienionych szkołach usunięto stare tynki i położono nowe, przeprowadzono odgrzybienie, wykonano izolacje ścian wewnętrznych obiektów, malowa- nie elewacji wewnętrznych ścian i sufitów, jak również wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Warto również wspomnieć, że po zakupie nowego wyposażenia każda z sal lekcyjnych w Pamiątce i Suchostrudze wyposażona jest obecnie w nowoczesny sprzęt multimedialny. Szymon Woźniak Szkoły w Pamiątce i Suchostrudze zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę PSZOK-u Pod koniec września 2014r. został oddany do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Tarczynie przy ulicy Kazimierza Dobrowolskiego 22 Wartość inwestycji pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Tarczynie to ok. 1,1 mln zł, z czego gmina Tarczyn na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymała na to zadanie częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości 978 tys. zł. Planowana ilość selektywnie zebranych odpadów przeznaczonych do powtórnego wy- korzystania to 283,3 Mg/rok. PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. Obiekt czynny jest dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty w godz. 7:00-19:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy t er mi n o t w ar ci a P S ZOK-u przypada na jeden z takich dni, obiekt czynny będzie w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Regulamin PSZOK-u znajduje się na stronie gminy, w zakładce Nowy system odbierania odpadów komunalnych. SW Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarczynie jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszelkie wymogi ustawowe s t r o n a 11

12 Kanalizacja w m. Przypki i Janówek zbudowana Gmina Tarczyn uzyskała dofinansowania, dzięki którym wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przypki i Janówek o długości ok. 3,6 km wraz z przyłączami do indywidualnych posesji. Wartość zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przewodem tłocznym dla ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowościach Przypki i Janówek to ok. 2 mln zł. Gmina Tarczyn - na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - otrzymała na to zadanie częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości ,30 zł oraz tzw. pożyczkę pomostową na wyprzedzające finansowanie na kwotę ,00 zł. Część niniejszej inwestycji jest również współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jako etap operacji pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tarczyn, cz. II. Szymon Woźniak W miejscowościach Przypki i Janówek gmina wybudowała sieć kanalizacji o długości ok. 3,6 km wraz z przepompownią i przyłączami D ot a cje z W F O Ś i G W Gmina Tarczyn uzyskała dofinansowania, dzięki którym praktycznie cały obszar gminy został zwodociągowany. Zakończono już prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Many i Borowiec w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w zachodniej części gminy Tarczyn część zachodnia (etap IV). Wykonano już ok. 16 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do indywidualnych posesji. Wartość tej inwestycji to ok. 1,5 mln zł, z czego gmina Tarczyn na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymała na to zadanie częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości zł. Są to kolejne środki uzyskane przez Tarczyn z WFOŚiGW dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w zachodniej części gminy. Poprzednie wsparcia finansowe pozyskane z WFOŚiGW dotyczyły budowy wodociągu w miejscowościach Jeżewice i Świętochów oraz stacji uzdatniania wody w Wólce Jeżewskiej i budowy wodociągu w Wólce Jeżewskiej, Suchostrudze i Bystrzanowie. SW Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Many i Borowiec. M.in. dzięki temu praktycznie cały obszar gminy jest już zwodociągowany. s t r o n a 12

13 SUKCESY HOKEISTÓW Z GMINY TARCZYN! Zespół Wydry Tarczyn uplasował się na 5. miejscu podczas 4. edycji Amatorskich Mistrzostw Hokeja na Lodzie o Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów. Zawody, w których dzielnie walczyła także drużyna Wydry Komorniki odbyły się na lodowisku Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie. Zwyciężyła ekipa Orły Grodzisk Mazowiecki Na lodowisku stawiło się łącznie 12 drużyn. Rywalizowano systemem: każdy gra z każdym. Mimo, iż turniej miał charakter amatorski, to mecze stały na wysokim poziomie, a kliku zawodników mogło pochwalić się znakomitymi umiejętnościami technicznymi gry w hokeja. Tabela końcowa 1.Orły Grodzisk Mazowiecki 2.Diabły Grabce, 3.AKH Jeże Zgierz 4.Termy Mszczonów, 5.Wydry Tarczyn, 6.Grawitacja I Piaseczno, Adrenalina Żyrardów, Granatowi Milanówek; Grawitacja II Piaseczno; Kaczory Radziejowice; Raki Skierniewice; Wydry Komorniki Wywiad z dyrektorem term w Mszczonowie znajdą Państwo pod linkiem: SW Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze Uczniowie klas IV-VI wyróżniający się w nauce i zachowaniu ze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. Średnia szkoły: 3.94 KL.IV Małgorzata Mrukiewicz -5,0 Agata Witecka - 4,6 Aleksandra Agustynowicz - 4,5 Paulina Graczykowska - 4,5 Martyna Mroczek - 4,5 KL.V Maksymilian Janus - 4,82 Igor Nowak -4,73 KL.VI Natalia Mielczarek 4,9 Cezary Malinowski 4,8 WYNIKI NAUCZANIA W SP PRACE MAŁE Klasa IV Groszek Natalia - 5,36 Fydrych Julia - 5,27 Fydrych Natalia - 5,18 Pomian Magda - 4,82 Klasa V Mielowski Dawid - 5,27 Sobierajska Marlena - 5,09 Mastalerz Julia - 5,18 Hańce Igor - 4,82 Klasa VI Siadkowski Adam - 5,36 Konieczny Radosław - 4,73 Pietrzykowski Damian - 4,82 Wycieczka do Pałacu w Wilanowie - Muzeum i Królewski Ogród Światła 8 grudnia 2014r. młodzież klasy IIIB gimnazjum i IIIP liceum Zespołu Szkół Tarczynie w nagrodę za zwycięstwo w projekcie szkolnym Moja mała i duża Ojczyzna gen wolności, zwiedziła Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i obejrzała wspaniały pokaz iluminacji świetlnych w pałacowych ogrodach. Wycieczka była doskonałą żywą lekcją historii o pogromcy Turków spod Wiednia z 1683r. oraz architekturze barokowej, w tym stylu zbudowany jest pałac wilanowski. Muzeum pałacowe jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805r. z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Kolejnymi właścicielami pałacu po rodzinie Sobieskich byli Lubomirscy, Potoccy i Braniccy. Te i inne ciekawe historie opowiedziała uczniom nasza ulubiona warszawska przewodniczka p. Jadwiga Wall, z którą przedeptały szlaki turystyczne stolicy kolejne roczniki absolwentów. Obejrzeliśmy apartamenty królewskie wraz z pamiątkami po rodzinie Sobieskich i znakomitą kolekcję sztuki europejskiej, polskiej i orientalnej. Młodzież najbardziej zainteresowała opowieść o ukochanej wydrze króla Jana, portrety trumienne, pasy kontuszowe i piękna saksońska porcelana. Niektórzy byli zaskoczeni informacją, że przed II wojną światową w pałacu mieszkała sławna polska aktorka Beata Tyszkiewicz. Fascynującym, niecodziennym przeżyciem była iluminacja świetlna pod nazwą: Królewski Ogród Światła. Nie po raz pierwszy okazało się, że gra świateł, muzyki i uroków zimowego ogrodu o zmroku, były najciekawszą atrakcją wycieczki. ZS Tarczyn W czasie wycieczki uczniowie ZS w Tarczynie mogli podziwiać m.in. Labirynt Światła, Ogród Wyobraźni i Złoty Dziedziniec strona 13

14 Animatorzy urozmaicają zajęcia na Orlikach Gmina Tarczyn, podobnie jak w ostatnich latach, pozyskała dwa dofinansowania kosztów zatrudnienia animatorów osób inicjujących, organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowena obiektach w Tarczynie i Pamiątce, wybudowanych przez samorząd w ramach programu Moje Boisko ORLIK Z tej oferty można już bezpłatnie korzystać. Zgodnie z zasadami konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 roku, projekt Animator Moje Boisko ORLIK 2012 realizowany jest w okresie od 1 marca do 30 listopada 2015 roku. Projekt ten dotowany jest ZWYCIĘZCY LIGI HALOWEJ W sali Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie zakończono XI edycję rozgrywek w ramach Powiatowo-Gminnej Lidze Halowej w Piłce Nożnej. W tegorocznych rozgrywkach wystartowało 20 drużyn podzielonych na dwie grupy (po 10 zespołów) w I lidze i w II lidze. A oto statystyki i oficjalne wyniki turnieju: przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), zajmującą się rozwijaniem i promocją sportu, głównie wśród dzieci i młodzieży. Jednostki samorządu terytorialnego mogły zgłaszać jako animatorów wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (instruktorskie, trenerskie) do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych. Zadaniami animatorów pracujących na Orlikach są m.in. promocja aktywności fizycznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia. Szymon Woźniak I Liga: Uczestniczyło w niej ok. 200 zawodników, rozegrano 90 meczów, strzelono 334 bramki. Tabela I Ligi przedstawia się następująco:1.nowoczesna Gmina, 2.Inter Tap, 3.Nadstal, 4.Green Team, 5.GOS Grójec, 6.Łazy, 7.Scorpion Władysławów, 8.Perła, 9.Argaz Tarczyn, 10.Urząd Miasta. Najlepszym strzelcem w I Lidze został Rafał Suchecki z drużyny Inter Tap, który pokonał bramkarzy 21 razy. Puchar za najlepszego bramkarza powędrował do Pawła Reszki z drużyny Nowoczesna Gmina, a miano najlepszego gracza przyznano Adamowi Piotrowskiemu, również z Nowoczesnej Gminy. Nagroda Fair Play została z kolei przyznana drużynie Łazy. II Liga Uczestniczyło w niej ok. 200 zawodników, rozegrano 90 meczów, strzelono 450 bramek. Tabela II Ligi przedstawia się następująco: 1.AKKA Warka, 2.Galeria Jubilerska Warka, 3.Jazgarzew Team, 4.Stawo Henryków, 5.AS Żabia Wola, 6.J.W. Grójec, 7.AB Med Serwis, 8.Bank Spółdzielczy Tarczyn, 9.LGD Perły Mazowsza, 10.Grom Prace Małe Najlepszym strzelcem II Ligi został Grzegorz Witan z drużyny AKKA Warka, który zdobył 23 gole. Najlepszym bramkarzem II Ligi uznano golkipera drużyny AKKA Warka - Tomasza Kuźmę. Najlepszym zawodnikiem wybrano Łukasza Grochala z drużyny Stawo Henryków. Nagrodę Fair Play uzyskała drużyna LGD Perły Mazowsza. Zakończenie rozgrywek miało uroczysty charakter. Puchary, medale oraz dyplomy wręczali zawodnikom Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna oraz Marcin Albinowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Fundatorem nagród była burmistrz Barbara Galicz. Wielkie podziękowanie należą się organizatorom turnieju, z Andrzejem Latkowskim na czele, którzy włożyli wiele wysiłku i zaangażowania, by odbył się on w miłej i sportowej atmosferze. SW strona 14

15 s t r o n a 15

16 Jeśli szukasz pomysłu na prezent, mamy dla Ciebie propozycję podaruj swoim bliskim album fotograficzny Tacy byliśmy jeszcze wczoraj...ziemia tarczyńska na starej fotografii. To unikalny zbiór archiwalnych fotografii, dokumentujących minione zdarzenia, miejsca i historię miasta, oraz ówczesnych mieszkańców Tarczyna. To niezwykle sentymentalna podróż w czasie i przestrzeni Informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, nr. tel. (22) Oglądaj: watch?v=me1zpp-xisu&feature=youtu.be WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, tel. (0-22) Redaktor techniczny: Alfred Kohn. Stale współpracują: Szymon Woźniak, Jerzy Golański. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam i listów. Druk: Firma FELIX ŁUKASZ DZIERŻYK ul. KS. CZESŁAWA OSZKIELA, Tarczyn, tel.: s t r o n a 16 Niezależny Miesięcznik Regionalny

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI

FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI 18 stycznia (poniedziałek) 10:00 Kulig na lotnisku Hangar nr 6, udział bezpłatny. 10:00 FERIE W RCK spektakl teatralny "Plastusiowy pamiętnik", Teatr Miejski, sala widowiskowa,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od Listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów i szkoły. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 godz. 09.30. MDK, ul.

Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 godz. 09.30. MDK, ul. Kalendarz imprez zaplanowanych w okresie ferii zimowych w 2014 r. DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 19.01.2014 09.30 Turniej łyżwiarski O Złoty Krążek Lodowisko Rozpoczęcie Ferii Zimowych z MOSiR em

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011. w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut

FERIE ZIMOWE 2011. w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut FERIE ZIMOWE 2011 w ośrodkach kultury i bibliotekach gminy Łańcut Data Godzina Zajęcia Uwagi Albigowa Ośrodek Kultury 17.01. 13.3o "Ekspresem po Polsce" - Kraków - zajęcia dla dzieci z ZS 17.01. 16.oo

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne - propozycja Książnicy na rok szkolny 2011-2012 (w zależności od tematu i specyfiki - zajęcia trwają od 45 do 90 minut) Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Baw się wesoło, bezpiecznie i zdrowo Program Ferii Zimowych w Ustce 02-15 luty 2015r.

Baw się wesoło, bezpiecznie i zdrowo Program Ferii Zimowych w Ustce 02-15 luty 2015r. Baw się wesoło, bezpiecznie i zdrowo Program Ferii Zimowych w Ustce 02-15 luty 2015r. 02 luty Poniedziałek 10.00-11.30 Klasyczne animacje Disney a Pocahontas 12.00-13.30 Feryjny Konkurs Plastyczny Indiański

Bardziej szczegółowo

FERIE W ŁOWICZU 2013

FERIE W ŁOWICZU 2013 FERIE W ŁOWICZU 2013 PONIEDZIAŁEK 11.02.2013 r. WTOREK 12.02. 2013 r. Godz. 10:00 Film fabularny Podróż na Tajemniczą Wyspę 3 D Siatkówka-Szkoły Podstawowe Coś z niczego - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych

Kalendarz imprez szkolnych Kalendarz imprez szkolnych Rok szkolny 2012/2013 Data Tematyka Forma Odpowiedzialny 03.09.2012 Rozpoczęcie roku szkolnego Spotkanie uczniów z Dyr. szkoły wychowawcami 14.09.12 Sprzątanie Świata Akcja sprzątania

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych KSIĄŻNICA STARGARDZKA Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne i prezentacje multimedialne - propozycja na rok szkolny 2012/2013 Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

13:00 20:00 Świetlica Wiejska w Bysławiu. 11:00 17:00 Filia Biblioteki Bysław, Sala KGW Bysław

13:00 20:00 Świetlica Wiejska w Bysławiu. 11:00 17:00 Filia Biblioteki Bysław, Sala KGW Bysław HARMONOGRAM FERII ZIMOWYCH 3 lutego 2014r. 14 lutego 2014r. iu, Publicznej w iu Data Rodzaj zajęć Miejsce i czas Opiekun/współorganizator 3.02.2014r. 4.02.2014r. 13:00 15:00 spotkanie grupy teatralnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej Prezentacja czasopism, budowa czasopisma,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA ZIMA 2015. Krapkowicka Pływalnia Delfin

BIAŁA ZIMA 2015. Krapkowicka Pływalnia Delfin BIAŁA ZIMA 2015 Krapkowicka Pływalnia Delfin Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krapkowic w okresie ferii zimowych przypadających na okres od 19-31 stycznia 2015 r. Krapkowicka Pływalnia Delfin udostępniana

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 w Suwałkach

KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 w Suwałkach KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 25 STYCZNIA - poniedziałek 1 Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6 9 lat 9 00-14 00 stołówka 3 Zajęcia sportowe koszykówka Zespół Szkół nr 4 10 00 11 30

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania zadania 10

Sprawozdanie z wykonania zadania 10 Sprawozdanie z wykonania zadania 10 Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącą kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeostwa uczniów W ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM BACZYN BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BACZYNIE

HARMONOGRAM BACZYN BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BACZYNIE HARMONOGRAM BACZYN BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BACZYNIE DATA RODZAJ GODZINY MIEJSCE 18.01. 2016 r. 11:15 12:15 19.01. 2016 r. Quiz,,Znam polskich autorów książek" 10:45 11:45 11:45 13:00 13:00 14:00 20. 01.

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach str. 2 2. Świetlica Wiejska w Namyślinie str. 3 3. Filia Biblioteki Publicznej w Namyślinie str. 4 4. Świetlica Wiejska w Reczycach str. 5 5. Świetlica Wiejska

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2016 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Witamy w Zespole Szkół w Miedzichowie Rok szkolny 2014/2015 Dzień przedszkolaka 19.09.2014 Początek roku szkolnego w

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, a mianowicie (braku śniegu), postanowiono przedłużyć termin nadsyłania zdjęć dot. zimowego konkursu pt.:

Bardziej szczegółowo

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filia Nr 1(Rynek 5) Filia Nr 2 w Pogalewie Wlk.

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Filia Nr 1(Rynek 5) Filia Nr 2 w Pogalewie Wlk. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży Poniedziałek 14.02. godz. 12 00 DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK wykonywanie kartek, kwiatków i innych ozdób na Walentynki Wtorek 15.02.

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych!

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! Jarmark Bożonarodzeniowy 12-13 grudnia (sobota-niedziela) Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2010

Plan ferii zimowych 2010 Plan ferii zimowych 2010 15.01.2010 (piątek) Świebodziński Dom Kultury 15.00 19.30 Turniej szachowy z cyklu Zima 2009/2010 (klub szachowy) 18.00 Koncert Grupy Operacyjnej, Cena biletu: 10zł/15zł (sala

Bardziej szczegółowo

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012 Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Baw się twórczo. Tematyka zajęć: 1. C jak cyrk

Baw się twórczo. Tematyka zajęć: 1. C jak cyrk Baw się twórczo Projekt Baw się twórczo to zajęcia edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych podczas których dzieci i młodzież poprzez zabawę uczą się, nabywają nowych, przydatnych

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Płynny Start. czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce

Płynny Start. czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce Płynny Start czyli przekraczanie progu edukacyjnego w Wiślanej Kropelce Przedszkole Nr 41 Wiślana Kropelka mieści się już od paru lat w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 przy ul. Kruczkowskiego. Mimo, że

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM E. KWIATKOWSKIEGO W OWCZARACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Zajęcia pozalekcyjne 1 Opracował Zespół do Spraw Ewaluacji: mgr Dorota Stolarzewicz, mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Chotomowie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Chotomowie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 118 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-173 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Chotomowie w roku

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 ROK

FERIE ZIMOWE 2011 ROK FERIE ZIMOWE 2011 ROK Organizator Termin Rodzaj zajęć Gimnazjum im. Jana Pawła II w 14.02.2011r. Wyjazd na lodowisko do Goleniowa Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 14.02.2011r. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA W lutym br. został ogłoszony, kolejny już w tym roku szkolnym, konkurs plastyczny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2014/2015

rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2014/2015 Opiekun SKO: p. Hanna Zdanowska Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie zaczęliśmy przygodę z SKO i współpracę z 43 Oddziałem Banku Polskiego PKO w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem:

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem: Minęło pięć lat od chwili, gdy w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu rozpoczął swoją działalność Klub Twórczych Rodziców. Jego powstanie zainicjowała dyrektor Barbara Kałka wraz z gronem pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora od III każdego roku Dyrektor, V-ce Dyrektor

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo