TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARCZYŃSKIE WIADOMOŚCI. O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii"

Transkrypt

1 Przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Katastru z Mołdawii uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej w Polsce, w ramach Programu Rozwoju ONZ. Przez trzy dni (12 14 stycznia br.), podczas spotkań w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w urzędach miejskich Warszawy i Tarczyna członkowie delegacji poznawali zasady działania oraz narzędzia do obsługi ewidencji miejscowości ulic i adresów. Podczas spotkań ekspertów zaprezentowano przykłady wdrożeń Infrastruktury Informacji przestrzennej: serwisy geoportalu.gov. pl oraz przykłady wykorzystania WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Rok 22 Nr 1/2 (230/231) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. ISSN O bazach adresowych z ekspertami z Mołdawii danych wysokościowych zgromadzonych w ramach projektu ISOK. Prezentacje uzupełniły wizyty w pracowniach merytorycznych CODGiK. Oddzielną sesję poświęcono sieci precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. W Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy członkowie mołdawskiej delegacji mogli zapoznać się procesem informatyzacji rejestru ulic i adresów oraz ujednolicenia baz danych na przestrzeni ostatnich 25 lat. Pracownicy urzędu miasta z Wydziału Ewidencji Nazw i Adresów przedstawili funkcjonowanie internetowego serwisu do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Tarczynie zostało zaprezentowane praktyczne zastosowanie na poziomie gminy aplikacji EMUiA opracowanej przez GUGiK i udostępnianej nieodpłatnie zainteresowanym samorządom. GUGiK Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie Julita Leśniak stypendystką Prezesa Rady Ministrów CHODNIK PRZY DRODZE WOJEWÓDZ- KIEJ TO KONIECZNOŚĆ W związku z pełnym poparciem dla mieszkańców gminy zainteresowanych budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 876 (od skrzyżowania w Tarczynie do Leśnej Polany), burmistrz Barbara Galicz złożyła do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW) stosowny wniosek związany z pilną potrzebą wykonania niniejszej inwestycji. Poinformowałam MZDW, że gmina jest gotowa współpracować w realizacji tego niezwykle ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa przedsięwzięcia zaznacza Barbara Galicz W załączonym do wniosku Burmistrza Tarczyna piśmie mieszkańców, uzasadniającym konieczność budowy przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego (podpisy poparcia w ten sprawie zebrał od mieszkańców sołtys Józefowic Andrzej Olczak), czytamy m.in., że pobocze na tym odcinku nie jest przystosowane do jakiegokolwiek ruchu pieszego, ani rowerowego i tylko wybudowanie dojścia (chodnika) umożliwi pieszym, w tym dzieciom i młodzieży dojście do przystanku autobusowego, sklepu, kościoła, a poruszanie się poboczem drogi jest bardzo niebezpieczne, wręcz niemożliwe. W piśmie podkreśla się, że bardzo trudne warunki panujące na drodze stwarzają niebezpieczeństwo zarówno po stronie kierujących pojazdami, jak i pieszych czy rowerzystów. W takich warunkach nie trudno o wypadki i kolizje drogowe. (SW) Julita Leśniak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie, uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów W dniu 24 listopada 2014 roku w gmachu Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród zgromadzonych stypendystów znalazła się uczennica kl. IIP Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie Julita Leśniak. Akt przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom organizatorzy spotkania Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty. ZS Tarczyn Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej to niezbędna inwestycja

2 Nowatorskie zajęcia wyrównują szanse Dzięki uzyskaniu dotacji z UE uczniowie odwiedzili kilka wybranych instytucji nauki i kultury, m.in. Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie Gmina Tarczyn, dzięki świetnej współpracy z prowadzonymi przez siebie placówkami oświatowymi, uzyskała wsparcie finansowe z UE i rozpoczęła realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu języka obcego, przedmiotów matematyczno przyrodniczych oraz poradnictwa i doradztwa edukacyjno zawodowego potrwają do czerwca 2015r. Odbiorcami tej inicjatywy na terenie gminy Tarczyn są uczennice i uczniowie trzech placówek oświatowych: Gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie oraz Szkoły Podstawowej w Pracach Małych (ocenę formalną oraz merytoryczną pozytywnie przeszły także wnioski o dofinansowanie dotyczące szkół podstawowych w Tarczynie, Pamiątce i Suchostrudze, jednak z powodu ograniczonej puli środków unijnych znalazły się one na liście rezerwowej aplikacji zakwalifikowanych do udziału w projekcie). Przedsięwzięcie skierowane zostało do dzieci i młodzieży z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. Niniejszy projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Działanie 9.1, Poddziałanie Twórcze i kreatywne podejście Jak czytamy na stronie internetowej projektu Moja przyszłość, ma on na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie europejskie ramy odniesienia, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego Istotną cechą zajęć współfinansowanych z UE jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy W ramach realizacji projektu gmina Tarczyn zakupiła m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/ WE). Istotną cechą zajęć współfinansowanych z UE jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo lekcyjnych. Nowoczesny sprzęt, materiały i wyjazdy edukacyjne W ramach realizowanego projektu gmina Tarczyn dokonała już m.in. płatności za zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego i materiałów edukacyjnych związanych z prowadzonymi zajęciami, jak również za wyjazdy edukacyjne uczniów do instytucji nauki i kultury. Szymon Woźniak strona 2

3 Rozwój muzycznych talentów wsparty unijną dotacją Uczestnicy warsztatów muzycznych Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie pozyskał dofinansowanie z UE na realizację profesjonalnych warsztatów muzycznych oraz zakup instrumentów muzycznych, w ramach projektu Łączy nas muzyka Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (tzw. małe projekty ), oś 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wszyscy uczestnicy warsztatów, które poprowadził wykwalifikowany instruktor, mieli zagwarantowaną bezpłatną naukę gry na instrumentach muzycznych, nabytych w ramach niniejszej operacji, celem osiągnięcia większej efektywności i atrakcyjności szkoleń. Zakupione zostały m.in.: gitary akustyczne i elektryczne, perkusja oraz instrument klawiszowy. Wspomniane instrumenty muzyczne pozyskano dla uczestników warsztatów, jako narzędzia nauki podnoszące jakość zajęć. Były one także skuteczną formą zachęty do regularnego uczęszczania na warsztaty muzyczne, jak również ważnym elementem właściwego, praktycznego ich prowadzenia. Po zakończeniu realizacji opisywanego projektu instrumenty będą ogólnodostępne dla każdej osoby zainteresowanej rozwijaniem swoich pasji muzycznych w ramach zajęć realizowanych przez tarczyński GOK. Główny cel operacji, tj. umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej gminy Tarczyn poprzez organizację lokalnej twórczości kulturalnej w postaci zakupu instrumentów muzycznych oraz organizację warsztatów muzycznych, został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: Promocję muzyki, Uatrakcyjnienie form spę- dzania wolnego czasu, Kształtowanie wiary we własne możliwości, Zintegrowanie lokalnych środowisk, Promocję Małej Ojczyzny. Realizacja operacji pomogła jej uczestnikom w zdobyciu nowych lub rozwinięciu dotychczasowych umiejętności. Szymon Woźniak Zespół Bolid Blues Band Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt, oś 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WZROST BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU Gmina Tarczyn wykona przebudowę ul. Granicznej w m. Wólka Jeżewska (zdj. po prawej stronie) na odcinku 810 mb oraz ul. Postępu w m. Przypki (zdj. po lewej stronie) na długości 470 mb. Na drogach tych położone zostaną nakładki asfaltowe. Wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy dotyczącej realizacji obu przedsięwzięć planowany jest na marzec br. (SW) strona 3

4 KLUB PLASTYKA Szesnaście osób przybyło na spotkanie organizacyjne Koła Plastyków, które powstało przy Gminnym Ośrodku Kultury. Osoby te zajmują się różnorodnymi dziedzinami sztuki plastycznej, ale łączy je jedno - pasja tworzenia. Plany i zamierzenia członków Koła (przy wsparciu GOK) są bardzo ambitne: organizacja warsztatów plastycznych, wystawy, spotkania z profesjonalnymi artystami, ect. Pierwsze warsztaty (decoupage) odbyły się 24 stycznia. Klub Plastyka serdecznie zaprasza do współpracy. Szopki bożonarodzeniowe W dniu 14 stycznia zostały wręczone nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu plastycznego na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Wręczenia dokonała Barbara Galicz burmistrz Tarczyna. Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie, otrzymały upominki oraz dyplomy. Gratulujemy. Lista nagrodzonych i wyróżnionych: kat. I kl.0-i I miejsce Wiktoria Gwiazda Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Kacper Krzak Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Zuzanna Stankowska Szkoła Podstawowa w Tarczynie strona 4 Kat. II kl. II III I miejsce Julia Maszczyk Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Aleksandra Pracownik Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Jakub Suder Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Oliwia Nowakowska Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Oliwia Siekiera Szkoła Podstawowa w Tarczynie Wyróżnienie Mateusz Potwardowski Szkoła Podstawowa w Tarczynie Wyróżnienie Katarzyna Reszka Szkoła Podstawowa w Tarczynie Kat. III kl. IV VI I miejsce Wioletta Reszka Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Wiktoria Niedolistek Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Daria Malinowska Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Aleksandra Cochal Szkoła Podstawowa w Suchostrudze Kat. Gimnazjum I miejsce Anita Sołtyk -Gimnazjum w Pamiątce Kat. Rodzinna I miejsce Bartosz Kołaciński i Jakub Kołaciński Szkoła Podstawowa w Tarczynie Julia Czajkowska i Kacper Czajkowski Szkoła Podstawowa w Tarczynie I miejsce Paweł Podolak, Paulina Podolak i Weronika Podolak Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Olga Franckowska i Maja Franckowska Szkoła Podstawowa w Tarczynie II miejsce Martyna Pietrzak Szkoła Podstawowa w Tarczynie III miejsce Gabriela Kosik i Bartłomiej Kosik Szkoła Podstawowa w Tarczynie Wyróżnienie: Zuzanna Magdziarz i Renata Magdziarz Szkoła Podstawowa w Tarczynie Kamil Olczak i Natalia Olczak Szkoła Podstawowa w Tarczynie Sebastian Dębski, Kamil Dębski Inf. GOK Tarczyn

5 Bajeczne lekcje biblioteczne BIBLIOFERIE - fajna sprawa, tu zaczyna się zabawa Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Tarczynie zorganizowała cykl spotkań Bajeczne spotkania. Od 8 do 15 stycznia 2015 roku bibliotekarki z GBP w Tarczynie, nie zważając na pogodę lub raczej niepogodę, każdego dnia odwiedzały przesympatyczne dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Tarczynie. Towarzyszył nam w tym bajeczny kuferek pełen niespodzianek. Znalazły się w nim oczywiście najciekawsze książki do oglądania, kilka do czytania, upominki dla najaktywniejszych uczniów oraz wilk, świnki trzy, baranek, król i królowa, a nawet czarownica Dorota. Koty najczęściej wypożyczaliśmy od publiczności:) Wszystkie dzieci z klas od 0 do III uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych, na potrzeby których został stworzony autorski scenariusz lekcji. Wprowadziliśmy wiele interakcyjnych zabaw, nie zabrakło mini konkursów oraz inscenizacji na podstawie bajek i baśni. Na zakończenie każdej lekcji dzieci dostawały magiczne bilety na Biblioferie 2015, a najlepsi aktorzy i aktorki biblioteczne gadżety. Tak w wielkim skrócie wyglądała nasza akcja promocyjna, zachęcająca najmłodszych mieszkańców Tarczyna, by odwiedzali bibliotekę i bawili się z nami podczas tegorocznych ferii. I wcale nie koloryzujemy z tymi czarownicami, kotami czy świnkami:) To wszystko, a nawet duuuużo więcej, działo się podczas zajęć. Dziękujemy Dyrekcji PSP w Tarczynie za bardzo dobrą organizację zajęć, nauczycielom za czuwanie nad przebiegiem lekcji, życzliwość i otwartość, natomiast wszystkim dzieciom za energię, uśmiechy i śmiechy podczas każdego ze spotkań. Skoro już jesteśmy przy temacie lekcji bibliotecznych, nie sposób nie wspomnieć o wizycie w Bibliotece uczniów z Suchostrugi. W piątek 16 stycznia 2015 roku odwiedziła nas grupa sympatycznych uczniów i nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Suchostrudze. Uczniowie z klas IV VI zapoznali się z katalogami funkcjonującymi w bibliotece tradycyjnym katalogiem kartkowym (alfabetycznym i rzeczowym) oraz katalogiem elektronicznym. Z zainteresowaniem wyszukiwali swoje ulubione książki według różnych indeksów, korzystając z bibliotecznych komputerów. Zapoznali się z multimedialną ofertą biblioteki e-bookami i audiobookami, a także z tradycyjnym księgozbiorem Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie zorganizowała dla młodszych czytelników bezpłatne zajęcia w okresie ferii zimowych. Przez całe dwa tygodnie dzieci z Tarczyna i okolic mogły bawić się, uczyć i poznawać zakamarki bibliotecznych kątów. Jak się okazało, ferie - choć spędzone w mieście - były całkiem ciekawe, bo wspólnie przegoniliśmy nudę daleko stąd. Pomogły nam w tym książki, kredki, gry, konkursy i zabawy. W zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy najważniejsza jest, oczywiście, książka i wszystkie zabawy staramy się oprzeć i poprzeć literaturą dla dzieci i młodzieży. U nas bawiliśmy się wśród książek i z ich pomocą. I to bez względu na to, czy książki służyły jako tło opowiadanych historii, czy jako pierwowzory wykonywanych zadań, czy w końcu jako ciężary do dźwigania - a bywało i tak. W programie znalazły się również: - zajęcia integracyjne, inscenizacyjne, plastyczne, ruchowe, czytelnicze, literackie, - bajkowe zagadki, krzyżówki, rebusy, quizy, konkursy, - zdobywanie sprawności magicznych, rycerskich oraz zwiadowczych. Jesteśmy przekonani, że podczas zajęć, dzieci zobaczyły, że biblioteka to miejsce niezwykłe. drukowanym. Obejrzeli wystawę prac konkursowych Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa Dzieci, które brały udział w konkursie, zostały nagrodzone Taka przestrzeń pełna zaklętych w księgach historii, które czekają na odkrycie. Część z tajemnic odkrywaliśmy wspólnie, a cała reszta czeka na odkrycie zarówno przez dyplomami i drobnymi upominkami. Na zakończenie lekcji bibliotecznej Biblioteka ufundowała przybyłym gościom seans filmowy w tarczyńskim kinie. (inf. Biblioteka) małych, średnich, jak i całkiem dużych czytelników. Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie. (inf. Biblioteka) strona 5

6 Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury Ferie w GOK były bardzo pracowite. Poza popołudniowymi zajęciami, które uruchomiliśmy dla dzieci i dorosłych jesienią 2014 roku, przygotowaliśmy ofertę specjalną na czas ferii. Dzieci mogły nieodpłatnie skorzystać z zajęć tanecznych Jazz dance, Hip Hop, bawić się w grupie rówieśników przy muzyce i śpiewie pod okiem animatorki, uczęszczać na zajęcia plastyczne, spróbować swoich sił w fotografii, uczestniczyć w warsztatach strona 6 gitarowych korzystając z instrumentów, które udostępniła nasza placówka. Część dzieci zainspirowała się podczas ferii i pragnie kontynuować uczestnictwo w wybranych zajęciach. W naszej ofercie znalazły się także wycieczki edukacyjne. Wybraliśmy się do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (gdzie nikt nie ma prawa się nudzić, choćby bywał w tym miejscu wielokrotnie). Dodatkową atrakcją był pokaz w planetarium. Kolejnym naszym celem był CinemaPark, gdzie zgłębialiśmy tajemnice Niezwykłego świata techniki. Najwięcej radości zagwarantowała jak zawsze sala ruchu i oczywiście gigantyczne porcje popcorn u. Do swojego przytulnego wnętrza zaprosiła także sala widowiskowa naszego obiektu. Dzieci wraz z opiekunami przybyły na przedstawienia teatralne: Księżniczka na ziarnku grochu, Chatka Kubusia Puchatka, Zwyczajna zimowa opowieść. Na zakończenie ferii w tarczyńskim gimnazjum odbył się bal karnawałowy przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Nie zapomnieliśmy także o osobach dorosłych. W niedzielę 25 stycznia odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Stare Dobre Małżeństwo, a kolejna niedziela ferii odbyła się pod znakiem teatru. Obejrzeliśmy wspólnie farsę małżeńską Separacja. Na brak frekwencji nie mogliśmy narzekać i już dziś

7 wiemy, że nie tylko koncerty ale i spektakle teatralne zagoszczą u nas na stałe. Bogatą ofertę przygotowało także Kino za Rogiem. W czasie ferii zorganizowało 15 seansów filmowych. Odwiedziło nas 348 widzów. Poza tym przybył do nas z pokazem slajdów i niespodziankami pan Robert Gondek, który barwnie opowiadał o tym co widział podczas swej ostatniej podróży. Temat spotkania Ekwador i Galapagos sprowokował do zastanowienia się jak długo żyją żółwie i dlaczego iguany poruszają się w rytm muzyki Mana Mana z popularnego programu Muppet Show. Ostatnia sobota ferii upłynęła w KzR pod znakiem warsztatów filmowych z Panią Ewą Sobolewską prezes Zarządu TV Studia Filmów Animowanych w Poznaniu. Poznańskie studio wyprodukowało w ostatnich latach wiele filmów dla dzieci, m.in. serię Ba- śnie i bajki polskie, a także filmy oparte na baśniach Andersena. Dowiedzieliśmy się, że animować tzn. ożywiać i poznaliśmy metody ożywiania postaci bajkowych, a więc animację rysunkową, malarską, lalkową i w materii sypkiej. Na deser obejrzeliśmy wspólnie bajki, które stworzono tymi technikami, a wśród nich Len i To pewna wiadomość piękne, mądre, polskie bajki. Warsztaty filmowe przypadły dzieciom do gustu. Jestem przekonana, że warto aby takie spotkania odbywały się u nas cyklicznie. Na zakończenie Ferii odbył się bal karnawałowy. Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie www. gok-tarczyn.pl. Szukajcie nas też na facebook u (fb.com/kinotarczyn). Warto być w stałym kontakcie z tarczyńskim Gminnym Ośrodkiem Kultury, aby nie przegapić nowych ofert i ciekawych wydarzeń. Izabela Traczyk strona 7

8 Rozstrzygnięcie konkursu Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2014 Ważnym wydarzeniem w GBP w Tarczynie było rozstrzygnięcie konkursu Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa Mile zaskoczyła nas duża frekwencja w konkursie plastycznym zorganizowanym przez naszą Bibliotekę. Wpłynęło na niego ponad 120 prac, a każda z nich była jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. We wszystkich kategoriach wiekowych przyznaliśmy I, II i III miejsca, postanowiliśmy również obdarować wszystkich uczestników konkursu, ponieważ chciało im się chcieć i wykonali tak wyjątkowe kartki bożonarodzeniowe. Rozstrzygnięcie konkursu Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2014 oraz rozdanie naród miało miejsce strona 8 17 stycznia 2015 r. w GBP w Tarczynie. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom z Przedszkola w Tarczynie, z PSP w Tarczynie, Pamiątce, Suchostrudze, Pracach Małych, PG w Tarczynie i Pamiątce oraz LO w Tarczynie za rozpropagowanie idei naszego konkursu, a także naszym Czytelnikom i ich Rodzicom za tak duże zainteresowanie i motywowanie dzieci do pracy. Wyniki konkursu Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym: I miejsce - Nikola Jagiełło (5 lat) II miejsce - Nikola Ziomek (6 lat) III miejsce - Krzysztof Śliwoń (6 lat) Wyróżnienie - Adrian Adamczyk (2 lata 11 miesięcy) Kategoria: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej I miejsce - Nina Szmajdewicz (9 lat) II miejsce - Gabriela Kosik (8 lat), Maja Drzewicka (8 lat) III miejsce - Filip Malczyk (7 lat) Kategoria: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej I miejsce - Weronika Włodarczyk (12 lat), Wiktoria Niedolistek (12 lat) II miejsce - Tola Guba (9 lat), Maja Franckowska (12 lat), Patryk Obłuski III miejsce - Kamil Olczak (9 lat), Martyna Główczyńska (10 lat) Kategoria: uczniowie gimnazjum I miejsce - Mateusz Orzechowski II miejsce - Alicja Wojtyszko, Anna Lutek III miejsce - Michał Grzywacz, Angelika Obłuska, Pola Howorus Kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli Wyróżnienia - Anna Włodarczyk, Julita Leśniak (inf. Biblioteka)

9 JASEŁKA w SP w Tarczynie Wyjątkowo piękne były tegoroczne jasełka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie. 19 grudnia 2014 r. sala gimnastyczna po brzegi wypełniła się publicznością, która z drżeniem serca oczekiwała spotkania z misterium narodzin Jezusa. Gdy zgasło światło, wśród blasku choinkowych świec, w przepięknej scenografii rozbrzmiały pierwsze słowa pastorałki Jest taki dzień. W każdym geście, słowie, zaśpiewanej kolędzie widać było wielkie zaangażowanie i przejęcie młodych aktorów. W wymowny sposób ukazali oni odrzucenie przychodzącego na świat Jezusa zarówno przez mieszkańców Betlejem, W 1958 roku powstał, z inicjatywy Janusza Powichrowskiego, dziecięcy zespół muzyczno- wokalny. Opiekunem i sponsorem zespołu była Gminna Spółdzielnia w Tarczynie, reprezentowana przez Janinę Mędrzycką. W skład zespołu wchodzili uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej w Tarczynie. Zespół liczył 110 osób. Składał się z chóru i orkiestry, a w pewnym okresie również z grupy tanecznej. Występy zespołu cieszyły się bardzo dużym uznaniem w całym województwie mazowieckim: w Grójcu, Żyrardowie, Węgrowie, Płońsku, Ostrowi Mazowieckiej a także w Sali Kongresowej w Warszawie. Zespół występował do początku lat 70-tych, uzyskując bardzo pochlebne recenzje w prasie - np. w Trybunie Mazowieckiej z dnia 3 lipca 1969 roku ukazał się artykuł pt. Muzykalne dzieci z Tarczyna (zdjęcia zespołu są w albumie Tacy byliśmy jeszcze wczoraj, wyd. przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie). Warto przypomnieć sylwetkę twórcy zespołu pana jak i współczesnych ludzi. Duże wrażenie na oglądających wywarły sceny przedstawione za pomocą teatru cieni. Publiczność zachwyciła się oprawą muzyczną, pięknie zaśpiewane radosne i wzruszające kolędy oraz pastorałki potęgowały magiczny klimat Bożego Narodzenia. Występujący uczniowie podbili serca publiczności, która nagrodziła ich długimi brawami. Po zakończeniu jasełek życzenia świąteczne i noworoczne złożyła uczniom i pracownikom szkoły pani dyrektor Beata Zaradkiewicz oraz pan Andrzej Ozimek, zastępca przewodniczącego Rady Miasta w Tarczynie. Inf. SP Tarczyn Dziecięcy zespół muzyczno wokalny i jego twórca Janusza Powichrowskiego. Urodził się 8 stycznia 1941 roku w Grójcu. Ukończył Państwową Średnią Szkołę Muzyczną nr 2 imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury i skrzypiec. Uzyskał uprawnienia instruktora amatorskich zespołów artystycznych. Za działalność na niwie kultury otrzymał wiele dyplomów uznania. Jego talent pedagogiczny i wspaniały kontakt z dziećmi a także pracowitość spowodowały, że potrafił nauczyć muzykowania dzieci, które nigdy nie grały na żadnych instrumentach i zagwarantował ich dalszy rozwój artystyczny. Myślę, że wielu dawnych absolwentów szkoły podstawowej w Tarczynie zachowało w pamięci pana Janusza Powichrowskiego i swój udział w zespole artystycznym, którego był twórcą. Jerzy Golański strona 9

10 W przedszkolu nikt się nie nudzi! Bale, bale Zima wcale nie musi być smutna i szara! Wiedzą to tarczyńskie przedszkolaki, które pięknie dekorują sale własnoręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi i karnawałowymi. Barwne prace plastyczne wyeksponowane na gazetkach przedszkolnych przyciągają wzrok rodziców. Słychać śpiew i muzykę taneczną. Zabawa choinkowa z udziałem Mikołaja oraz spotkanie z pajacem Pinokio sprawiły, że w przedszkolu zrobiło się jeszcze cieplej i weselej. Jakby tego było mało atmosferę podgrzał jeszcze wodzirej Radek serwując dzieciom różnorodne atrakcje na balu karnawałowym. Muzyczne hity i przepiękne stroje (zasługa rodziców!) sprawiły, że przedszkole zamieniło się w zaczarowaną, baśniową krainę. Aż żal ją opuszczać Tymczasem na osłodę zostały już tylko pączki w tłusty czwartek i ostatkowe faworki! Na ludową nutę Święto Babci i Dziadka zapisało się już na trwałe w kalendarzu uroczystości przedszkolnych. Bo jakże by inaczej To właśnie Babcie i Dziadkowie mają wnukom do przekazania bezinteresowną miłość, wiedzę, doświadczenie, wartości życia rodzinnego, historii, kultury. Dla wnucząt są skarbnicą wiedzy, wzorem do naśladowania. Są opiekuńczy, cierpliwi, uśmiechnięci, fantastyczni! Za to wszystko przedszkolaki dziękowały im z całego serca. Motywem tegorocznego Święta Babci i Dziadka były wiersze, piosenki i tańce ludowe. Każde dziecko jak i personel przedszkola, łącznie z panią dyrektor, przywdział na tę okazję barwne stroje ludowe. Wesoło rozbrzmiewały dźwięki krakowiaka, trojaka, kujawiaka. Poszły w ruch instrumenty perkusyjne, śpiewom nie było końca! To okazja do wspólnej zabawy, zwiedzenia przedszkola, obejrzenia wystawy prac plastycznych dzieci, wspólnych życzeń i uścisków, a także zasmakowania pysznych ciast upieczonych przez rodziców przedszkolaków. I na koniec wspólne zdjęcia do albumu rodzinnego. Przedszkolaki w świecie mu- s t r o n a 10 sicalu Wyprawa do Teatru to dla dzieci wielkie wydarzenie. Za sprawą musicalu W krainie Króla Lwa przedszkolaki odbyły niezwykłą podróż w głąb dzikiego lądu. Piękna, wzruszająca historia na motywach jednego z najpopularniejszych animowanych filmów Króla Lwa była okazją do podziwiania egotycznych kostiumów, profesjonalnych masek i pulsujących, etnicznych rytmów. Niepowtarzalnego wymiaru widowiska dopełniły żywiołowo wykonane piosenki, które dzieci śpiewały i lustrowały ruchem wraz z aktorami. Te niezapomniane wrażenia dzieci chętnie przelewały w przedszkolu na papier odzwierciedlając kolorowy świat afrykańskiej sawanny. Tymczasem planujemy już następną wizytę w Teatrze! Aktywne przedszkolaki Tarczyńskie przedszkolaki z dumą i odwagą prezentują swoje różnorodne talenty. Dzieje się tak m.in. za sprawą dobrej współpracy rodziców z nauczycielami a także Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Gminną, Policją. Twórcza aktywność dzieci została doceniona i wyróżniona w konkursach gminnych: na wykonanie szopki bożonarodzeniowej i na najpiękniejszą kartę świąteczną, w konkursie wiedzy o tematyce zdrowotnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto dzieci aktualnie biorą udział w ogólnopolskim programie Kubusiowi przyjaciele natury. Jak co roku z ochotą przedszkolaki włączyły się do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Góra Grosza oraz do zbiórki nakrętek w celu uzyskania środków finansowych na pomoc chorym Dzieciom. Jesteśmy dumni z otwartości i aktywności naszych przedszkolaków. Wszystkie zaprezentowane oraz wiele innych atrakcji czeka również na nowe przedszkolaki, które rozpoczną edukację przedszkolną w nowym roku szkolnym. Pamiętajmy zatem o marcowej rekrutacji do Przedszkola: Przedszkole w Tarczynie

11 Szkoły odnowione i multimedialne Burmistrz Barbara Galicz wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy oświatowej. Dzięki temu gmina pozyskała 30 tys. zł na remonty w Zespole Szkół w Pamiątce oraz w Szkole Podstawowej w Suchostrudze. Inwestycje w obu placówkach związane były z likwidacją skutków ich zalania przez deszcze nawalne i przesiąknięcia do budynków wód gruntowych. W wymienionych szkołach usunięto stare tynki i położono nowe, przeprowadzono odgrzybienie, wykonano izolacje ścian wewnętrznych obiektów, malowa- nie elewacji wewnętrznych ścian i sufitów, jak również wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłóg. Warto również wspomnieć, że po zakupie nowego wyposażenia każda z sal lekcyjnych w Pamiątce i Suchostrudze wyposażona jest obecnie w nowoczesny sprzęt multimedialny. Szymon Woźniak Szkoły w Pamiątce i Suchostrudze zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę PSZOK-u Pod koniec września 2014r. został oddany do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Tarczynie przy ulicy Kazimierza Dobrowolskiego 22 Wartość inwestycji pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Tarczynie to ok. 1,1 mln zł, z czego gmina Tarczyn na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymała na to zadanie częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości 978 tys. zł. Planowana ilość selektywnie zebranych odpadów przeznaczonych do powtórnego wy- korzystania to 283,3 Mg/rok. PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. Obiekt czynny jest dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty w godz. 7:00-19:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy t er mi n o t w ar ci a P S ZOK-u przypada na jeden z takich dni, obiekt czynny będzie w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Regulamin PSZOK-u znajduje się na stronie gminy, w zakładce Nowy system odbierania odpadów komunalnych. SW Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarczynie jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszelkie wymogi ustawowe s t r o n a 11

12 Kanalizacja w m. Przypki i Janówek zbudowana Gmina Tarczyn uzyskała dofinansowania, dzięki którym wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przypki i Janówek o długości ok. 3,6 km wraz z przyłączami do indywidualnych posesji. Wartość zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przewodem tłocznym dla ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowościach Przypki i Janówek to ok. 2 mln zł. Gmina Tarczyn - na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - otrzymała na to zadanie częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości ,30 zł oraz tzw. pożyczkę pomostową na wyprzedzające finansowanie na kwotę ,00 zł. Część niniejszej inwestycji jest również współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jako etap operacji pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tarczyn, cz. II. Szymon Woźniak W miejscowościach Przypki i Janówek gmina wybudowała sieć kanalizacji o długości ok. 3,6 km wraz z przepompownią i przyłączami D ot a cje z W F O Ś i G W Gmina Tarczyn uzyskała dofinansowania, dzięki którym praktycznie cały obszar gminy został zwodociągowany. Zakończono już prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Many i Borowiec w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w zachodniej części gminy Tarczyn część zachodnia (etap IV). Wykonano już ok. 16 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do indywidualnych posesji. Wartość tej inwestycji to ok. 1,5 mln zł, z czego gmina Tarczyn na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymała na to zadanie częściowo umarzalną pożyczkę w wysokości zł. Są to kolejne środki uzyskane przez Tarczyn z WFOŚiGW dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w zachodniej części gminy. Poprzednie wsparcia finansowe pozyskane z WFOŚiGW dotyczyły budowy wodociągu w miejscowościach Jeżewice i Świętochów oraz stacji uzdatniania wody w Wólce Jeżewskiej i budowy wodociągu w Wólce Jeżewskiej, Suchostrudze i Bystrzanowie. SW Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Many i Borowiec. M.in. dzięki temu praktycznie cały obszar gminy jest już zwodociągowany. s t r o n a 12

13 SUKCESY HOKEISTÓW Z GMINY TARCZYN! Zespół Wydry Tarczyn uplasował się na 5. miejscu podczas 4. edycji Amatorskich Mistrzostw Hokeja na Lodzie o Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów. Zawody, w których dzielnie walczyła także drużyna Wydry Komorniki odbyły się na lodowisku Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie. Zwyciężyła ekipa Orły Grodzisk Mazowiecki Na lodowisku stawiło się łącznie 12 drużyn. Rywalizowano systemem: każdy gra z każdym. Mimo, iż turniej miał charakter amatorski, to mecze stały na wysokim poziomie, a kliku zawodników mogło pochwalić się znakomitymi umiejętnościami technicznymi gry w hokeja. Tabela końcowa 1.Orły Grodzisk Mazowiecki 2.Diabły Grabce, 3.AKH Jeże Zgierz 4.Termy Mszczonów, 5.Wydry Tarczyn, 6.Grawitacja I Piaseczno, Adrenalina Żyrardów, Granatowi Milanówek; Grawitacja II Piaseczno; Kaczory Radziejowice; Raki Skierniewice; Wydry Komorniki Wywiad z dyrektorem term w Mszczonowie znajdą Państwo pod linkiem: SW Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze Uczniowie klas IV-VI wyróżniający się w nauce i zachowaniu ze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. Średnia szkoły: 3.94 KL.IV Małgorzata Mrukiewicz -5,0 Agata Witecka - 4,6 Aleksandra Agustynowicz - 4,5 Paulina Graczykowska - 4,5 Martyna Mroczek - 4,5 KL.V Maksymilian Janus - 4,82 Igor Nowak -4,73 KL.VI Natalia Mielczarek 4,9 Cezary Malinowski 4,8 WYNIKI NAUCZANIA W SP PRACE MAŁE Klasa IV Groszek Natalia - 5,36 Fydrych Julia - 5,27 Fydrych Natalia - 5,18 Pomian Magda - 4,82 Klasa V Mielowski Dawid - 5,27 Sobierajska Marlena - 5,09 Mastalerz Julia - 5,18 Hańce Igor - 4,82 Klasa VI Siadkowski Adam - 5,36 Konieczny Radosław - 4,73 Pietrzykowski Damian - 4,82 Wycieczka do Pałacu w Wilanowie - Muzeum i Królewski Ogród Światła 8 grudnia 2014r. młodzież klasy IIIB gimnazjum i IIIP liceum Zespołu Szkół Tarczynie w nagrodę za zwycięstwo w projekcie szkolnym Moja mała i duża Ojczyzna gen wolności, zwiedziła Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i obejrzała wspaniały pokaz iluminacji świetlnych w pałacowych ogrodach. Wycieczka była doskonałą żywą lekcją historii o pogromcy Turków spod Wiednia z 1683r. oraz architekturze barokowej, w tym stylu zbudowany jest pałac wilanowski. Muzeum pałacowe jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805r. z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Kolejnymi właścicielami pałacu po rodzinie Sobieskich byli Lubomirscy, Potoccy i Braniccy. Te i inne ciekawe historie opowiedziała uczniom nasza ulubiona warszawska przewodniczka p. Jadwiga Wall, z którą przedeptały szlaki turystyczne stolicy kolejne roczniki absolwentów. Obejrzeliśmy apartamenty królewskie wraz z pamiątkami po rodzinie Sobieskich i znakomitą kolekcję sztuki europejskiej, polskiej i orientalnej. Młodzież najbardziej zainteresowała opowieść o ukochanej wydrze króla Jana, portrety trumienne, pasy kontuszowe i piękna saksońska porcelana. Niektórzy byli zaskoczeni informacją, że przed II wojną światową w pałacu mieszkała sławna polska aktorka Beata Tyszkiewicz. Fascynującym, niecodziennym przeżyciem była iluminacja świetlna pod nazwą: Królewski Ogród Światła. Nie po raz pierwszy okazało się, że gra świateł, muzyki i uroków zimowego ogrodu o zmroku, były najciekawszą atrakcją wycieczki. ZS Tarczyn W czasie wycieczki uczniowie ZS w Tarczynie mogli podziwiać m.in. Labirynt Światła, Ogród Wyobraźni i Złoty Dziedziniec strona 13

14 Animatorzy urozmaicają zajęcia na Orlikach Gmina Tarczyn, podobnie jak w ostatnich latach, pozyskała dwa dofinansowania kosztów zatrudnienia animatorów osób inicjujących, organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowena obiektach w Tarczynie i Pamiątce, wybudowanych przez samorząd w ramach programu Moje Boisko ORLIK Z tej oferty można już bezpłatnie korzystać. Zgodnie z zasadami konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 roku, projekt Animator Moje Boisko ORLIK 2012 realizowany jest w okresie od 1 marca do 30 listopada 2015 roku. Projekt ten dotowany jest ZWYCIĘZCY LIGI HALOWEJ W sali Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie zakończono XI edycję rozgrywek w ramach Powiatowo-Gminnej Lidze Halowej w Piłce Nożnej. W tegorocznych rozgrywkach wystartowało 20 drużyn podzielonych na dwie grupy (po 10 zespołów) w I lidze i w II lidze. A oto statystyki i oficjalne wyniki turnieju: przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), zajmującą się rozwijaniem i promocją sportu, głównie wśród dzieci i młodzieży. Jednostki samorządu terytorialnego mogły zgłaszać jako animatorów wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (instruktorskie, trenerskie) do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych. Zadaniami animatorów pracujących na Orlikach są m.in. promocja aktywności fizycznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia. Szymon Woźniak I Liga: Uczestniczyło w niej ok. 200 zawodników, rozegrano 90 meczów, strzelono 334 bramki. Tabela I Ligi przedstawia się następująco:1.nowoczesna Gmina, 2.Inter Tap, 3.Nadstal, 4.Green Team, 5.GOS Grójec, 6.Łazy, 7.Scorpion Władysławów, 8.Perła, 9.Argaz Tarczyn, 10.Urząd Miasta. Najlepszym strzelcem w I Lidze został Rafał Suchecki z drużyny Inter Tap, który pokonał bramkarzy 21 razy. Puchar za najlepszego bramkarza powędrował do Pawła Reszki z drużyny Nowoczesna Gmina, a miano najlepszego gracza przyznano Adamowi Piotrowskiemu, również z Nowoczesnej Gminy. Nagroda Fair Play została z kolei przyznana drużynie Łazy. II Liga Uczestniczyło w niej ok. 200 zawodników, rozegrano 90 meczów, strzelono 450 bramek. Tabela II Ligi przedstawia się następująco: 1.AKKA Warka, 2.Galeria Jubilerska Warka, 3.Jazgarzew Team, 4.Stawo Henryków, 5.AS Żabia Wola, 6.J.W. Grójec, 7.AB Med Serwis, 8.Bank Spółdzielczy Tarczyn, 9.LGD Perły Mazowsza, 10.Grom Prace Małe Najlepszym strzelcem II Ligi został Grzegorz Witan z drużyny AKKA Warka, który zdobył 23 gole. Najlepszym bramkarzem II Ligi uznano golkipera drużyny AKKA Warka - Tomasza Kuźmę. Najlepszym zawodnikiem wybrano Łukasza Grochala z drużyny Stawo Henryków. Nagrodę Fair Play uzyskała drużyna LGD Perły Mazowsza. Zakończenie rozgrywek miało uroczysty charakter. Puchary, medale oraz dyplomy wręczali zawodnikom Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna oraz Marcin Albinowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Fundatorem nagród była burmistrz Barbara Galicz. Wielkie podziękowanie należą się organizatorom turnieju, z Andrzejem Latkowskim na czele, którzy włożyli wiele wysiłku i zaangażowania, by odbył się on w miłej i sportowej atmosferze. SW strona 14

15 s t r o n a 15

16 Jeśli szukasz pomysłu na prezent, mamy dla Ciebie propozycję podaruj swoim bliskim album fotograficzny Tacy byliśmy jeszcze wczoraj...ziemia tarczyńska na starej fotografii. To unikalny zbiór archiwalnych fotografii, dokumentujących minione zdarzenia, miejsca i historię miasta, oraz ówczesnych mieszkańców Tarczyna. To niezwykle sentymentalna podróż w czasie i przestrzeni Informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, nr. tel. (22) Oglądaj: watch?v=me1zpp-xisu&feature=youtu.be WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, tel. (0-22) Redaktor techniczny: Alfred Kohn. Stale współpracują: Szymon Woźniak, Jerzy Golański. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam i listów. Druk: Firma FELIX ŁUKASZ DZIERŻYK ul. KS. CZESŁAWA OSZKIELA, Tarczyn, tel.: s t r o n a 16 Niezależny Miesięcznik Regionalny

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku ::

www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Ponadto w numerze: :: Z kart historii :: :: Kusaki 2009 :: :: Uwaga rolniku :: www.jedlinsk.pl Nr 19/Marzec/2009 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 Pisanki wykonane przez dzieci i młodzież w GCKiKF :: Z kart historii :: Bitwa Jedlińska 11 czerwca 1809 roku str.

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.:

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.: !"# $ %&' %( ) * +$ (" ", )& -. $ / 0 0. 0 12342567851769-8:-; 25?< Nr 63 Styczeń - Marzec 2015 ISSN 1895-6831 8513@5? 63 186

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

NUMER 11/143 LISTOPAD 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK. Święto Niepodległości. czytaj str. 12-16 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

NUMER 11/143 LISTOPAD 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK. Święto Niepodległości. czytaj str. 12-16 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK NUMER 11/143 LISTOPAD 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Święto Niepodległości czytaj str. 12-16 1 J Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach NR 3/35/ grudzień 2009 Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo