Perspektywy rozwoju technologii fotowoltaicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy rozwoju technologii fotowoltaicznej"

Transkrypt

1 Perspektywy rozwoju technologii fotowoltaicznej Sprawozdanie KOMITETU DORADCZEGO DS. BADAŃ NAD TECHNOLOGIĄ FOTOWOLTAICZNĄ (PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY RESEARCH ADVISORY COUNCIL, PV-TRAC).

2 PRZEDMOWA Urządzenia wykorzystujące efekt fotowoltaiczny przetwarzają energię promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, bez stosowania ruchomych mechanizmów oraz emisji zanieczyszczeń. Energia elektryczna wytwarzana za pomocą technologii fotowoltaicznej mogłaby stać się konkurencyjnym źródłem energii, gdyby udało się obniżyć koszty jej produkcji. Przyczyniłoby się to do walki z globalnymi zmianami klimatycznymi oraz zabezpieczenia dostaw energii w Unii Europejskiej. Kwestia ta dotyczy wprawdzie przyszłości, jednakże już obecnie należy inwestować w badania i rozwój w tej dziedzinie. W grudniu 2003 r. pod patronatem Loyoli de Palacio oraz Philippe'a Busquin'a (byłych komisarzy ds. Energii i Transportu oraz Badań) został utworzony Komitet Doradczy ds. Badań nad Technologią Fotowoltaiczną (PV-TRAC). Sprawozdanie Komitetu przedstawia obecną sytuację fotowoltaiki oraz perspektywy jej rozwoju do roku Uważam, że cena energii elektrycznej wytwarzanej za pomocą technologii fotowoltaicznej mogłaby stać się konkurencyjna w stosunku do ceny energii generowanej ze źródeł konwencjonalnych sprzedawanej w godzinach szczytu energetycznego na południu Europy do 2010 r. oraz do 2030 r. w przeważającej części kontynentu europejskiego. Wówczas fotowoltaika mogłaby dostarczać około 4% światowej produkcji energii elektrycznej. Unia Europejska finansuje badania w dziedzinie fotowoltaiki od lat siedemdziesiątych, co przyczyniło się do znacznej poprawy sprawności działania systemów fotowoltaiczych. W ramach obecnego 6. Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego, UE wspiera kilka ważnych inicjatyw mających na celu zmniejszenie cen modułów fotowoltaicznych, opracowanie nowych materiałów oraz promowanie rozwoju rynku. Przyszłe plany należy budować w oparciu o już osiągnięte sukcesy oraz wzmocnić poprzez wzmożone i skoordynowane wysiłki środowiska badawczego, przemysłu oraz wszystkich innych stron związanych z fotowoltaiką. W pełni popieram zalecenie Komitetu PV-TRAC utworzenia Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej. Życząc jej powodzenia, oczekuję, że działalność Platformy przyspieszy rozwój technologii fotowoltaicznych, prowadząc do zapewnienia większego zrównoważenia bilansu energetycznego w Europie i poza nią. Przykład ten jasno pokazuje, że inwestowanie w wiedzę może uczynić nasze społeczeństwo i gospodarkę dobrze prosperującą i zrównoważoną na długą metę. Janez Potočnik KOMISARZ DS. NAUKI I BADAŃ NAUKOWYCH

3 STRESZCZENIE Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przez Komitet Doradczy ds. Badań nad Technologią Fotowoltaiczną (PV-TRAC), którego zadaniem jest przyczynienie się do szybkiego rozwoju światowej klasy i konkurencyjnej cenowo europejskiej fotowoltaiki dla produkcji energii elektrycznej nienaruszającej równowagi ekologicznej. Sprawozdanie określa główne przeszkody natury technicznej i nie technicznej w wykorzystaniu tej technologii, jak również przedstawia program strategicznych badań opracowany w celu uzyskania przełomu w technologii fotowoltaicznej oraz wzrostu jej zastosowania w Unii oraz na świecie. Komitet proponuje, aby Europejska Platforma Technologiczna była stosowana jako mechanizm wdrożeniowy dla tej strategii oraz służyła osiągnięciu szeroko pojętych celów określonych w sprawozdaniu. Fotowoltaika pozwala na przetwarzanie energii promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Systemy fotowoltaiczne mogą dostarczać energię elektryczną do określonych urządzeń i/lub sieci energetycznej. Fotowoltaika charakteryzuje się potencjałem, dzięki któremu odgrywać może ważną rolę w przechodzeniu na samowystarczalne systemy energetyczne w XXI wieku oraz zaspokajać w znacznym stopniu potrzeby energetyczne Europy. Mogłaby ona przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, usług energetycznych korzystnych dla środowiska oraz wzmocnienia gospodarczego i socjalnego dobrobytu. Wraz z innymi technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii oraz poprawą efektywności energetycznej, fotowoltaika mogłaby stać się kluczową technologią przyszłości. Zaletami technologii fotowoltaicznej są: Komplementarność z innymi źródłami energii, zarówno konwencjonalnymi, jak i odnawialnymi; Elastyczność w zakresie stosowania. Systemy fotowoltaiczne mogą być wbudowywane w produkty konsumpcyjne lub budynki, instalowane jako oddzielne ruchome lub nieruchome moduły, lub wykorzystywane w elektrowniach słonecznych; PV wytwarza energię elektryczną bez emisji gazów cieplarnianych. Pomimo tego, że w ostatnim czasie ilość energii elektrycznej wytwarzanej przy pomocy fotowoltaiki gwałtownie wzrasta, jej udział w bilansie energetycznym jest w dalszym ciągu mały w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii, takimi jak wiatr czy biomasa. Główną przeszkodą uniemożliwiającą wprowadzenie tej technologii na rynek są jej koszty, sprawiające, że wytwarzana energia elektryczna jest zbyt droga w wielu przypadkach zastosowań. Przemysł fotowoltaiczny musi stać się bardziej konkurencyjny oraz rozwinąć bardziej efektywne procesy produkcyjne i ogniwa przetwarzające energię. Ramy prawne często stoją na przeszkodzie instalacji systemów PV i w związku z tym praca nad ustaleniem norm przyniosłaby wiele korzyści. Obecnie technologia PV jest postrzegana przez rynek jako nadająca się do zastosowań niszowych, a nie do ogólnego użytku. W pełni skoordynowane wysiłki badawcze doprowadziłyby do przezwyciężenia niektórych z powyższych przeszkód, jednak wszystkie zainteresowane strony powinny podjąć dodatkowe działania w celu rozpoczęcia wdrażania tej technologii. Z analizy dokonanej przez Komitet Doradczy wynika, że technologia fotowoltaiczna w istocie dysponuje potencjałem umożliwiającym dostarczanie energii elektrycznej na dużą skalę przy konkurencyjnych kosztach. W roku 2030 za pomocą technologii fotowoltaicznej można by

4 wytwarzać 4 % energii elektrycznej na świecie. Komitet uznał tę datę za jedynie pośredni etap i podkreślił, że rozwój technologii fotowoltaicznej będzie stale postępował również w następnych latach. Przewiduje się, że technologia fotowoltaiczna będzie rozwijała się w kierunku modułów, ogniw i systemów o wyższej efektywności, dłuższym okresie trwałości i większej niezawodności oraz stosowane będą nowe materiały. Oczekuje się, że znaczne obniżenia kosztów wytwarzania energii spowoduje wzrost wykorzystania i rozmieszczenia zarówno na rynkach krajów uprzemysłowionych, jak i w systemach wolnostojących w krajach rozwijających się, przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy oraz możliwości eksportu. Ponieważ rynek technologii fotowoltaicznej będzie wysoce konkurencyjny, w celu zapewnienia przywództwa Europy w tym nowoczesnym sektorze potrzebne będą dobrze skoordynowane, intensywne i długoterminowe wysiłki. W celu osiągnięcia nakreślonego rozwoju technologii fotowoltaicznej do roku 2030 Komitet postuluje podjęcie odpowiednich działań, w szczególności utworzenie Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej. Europejska Technologiczna Platforma Fotowoltaiczna jest najlepszym środkiem służącym organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw, programów i polityk związanych z omawianą technologią, skupiającym wszystkie zainteresowane strony ze świata nauki, przemysłu oraz polityki. Działalność Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej znacznie wzmocni efektywność obecnie podejmowanych wysiłków i przyspieszy rozwój europejskiego sektora fotowoltaiki. Komitet zaleca w szczególności, aby Technologiczna Platforma Fotowoltaiczna: Wdrażała Strategiczny Program Badań (SPB) zajmujący się głównymi zagadnieniami badań i rozwoju technologicznego fotowoltaiki w czasie najbliższego dziesięciolecia. W celu osiągnięcia celów natury technologicznej, należy wzmocnić inwestycje na rzecz badań oraz nie ustawać w podejmowanych wysiłkach. Badania na rzecz technologii fotowoltaicznej należy wspierać poprzez mechanizmy finansowania zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Strategiczny Program Badań powinien wspierać podejście interdyscyplinarne w zakresie rozwoju technologii fotowoltaicznej i wzajemną wymianę z innymi intensywnie się rozwijającymi dziedzinami. Intensywnie koordynowała obecnie przeprowadzane działania badawcze w zakresie technologii fotowoltaicznej w Europie z pomocą grupy roboczej (tzw. Mirror Group) obejmującej przedstawicieli wszystkich Państw Członkowskich. W celu zapewnienia ściślejszej współpracy należy dokonać przeglądu programów na poziomie europejskim i krajowym. Ułatwiała spójne wdrażanie środków rozpowszechniania (zachęt do stosowania fotowoltaiki, środków natury przemysłowej, środowiskowej, socjalnej oraz edukacji). Promowała skoordynowane ramy prawne biorące pod uwagę określone aspekty technologii fotowoltaicznej, jako środek przejściowy na następne dziesięciolecie. Zachęcała trwały rozwój i przejście do zrównoważonego rynku oraz przezwyciężała przeszkody związane z rozporządzeniami, normami, kwestiami bezpieczeństwa i akceptacją społeczną. Platforma, wraz z grupą roboczą (Mirror Group), stanowić będą mechanizm mający na celu budowanie porozumienia w wymienionych dziedzinach. Wspierała wspólne inicjatywy naukowców, przemysłu, Państw Członkowskich i UE. Opracowała solidny plan komunikacyjny będący częścią stałego dialogu angażującego wszystkie zainteresowane strony.

5 Zoptymalizowała wykorzystanie instrumentów i środków w celu pobudzenia inwestycji na rzecz badań i innowacji tak, aby inwestycje w europejskim sektorze fotowoltaicznym przyniosły korzyści. Wspierała eksport i handel produktami związanymi z fotowoltaiką na rynku światowym. Umacniała stosunki z krajami rozwijającymi się w celu zapewnienia ludności tych krajów usług energetycznych przystępnych cenowo. Obecnym wyzwaniem jest właściwy dalszy rozwój i urzeczywistnianie zaleceń Komitetu PV- TRAC. Wszystkie zainteresowane strony powinny uzmysłowić sobie, że technologie fotowoltaiczne są technologiami strategicznymi na dłuższą metę i sprawić, aby fotowoltaika stała się najważniejszym elementem dla energetycznej przyszłości.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.1.2009 KOM(2009) 8 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy i internet

Handel międzynarodowy i internet C 67 E/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Handel międzynarodowy i internet P6_TA(2009)0049 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie handlu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Krzysztof Szczepaniak * Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Wstęp Państwa Unii Europejskiej poszukują sposobów na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. (przedstawiona przez Komisję) PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. COM(2006) yyy wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej (przedstawiona przez Komisję) PL PL ZIELONA KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Opracowanie: Grażyna Dębicka-Fobke Marta Jankowska ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...5 2. Ewolucja polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo