UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO"

Transkrypt

1 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN Nr 3A Poz. 213 ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007/2008 dla kandydatów legitymujących się zagranicznym świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych 1

2 Poz. 213 ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007/2008 dla kandydatów legitymujących się zagranicznym świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych Na podstawie 34 ust. 1, 118 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW Nr 7A z 2006 r., poz. 94) oraz 34 Uchwały nr 112 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ogólnych zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w UW na rok akademicki 2007/2008 (Monitor UW nr 6C, poz. 87), zwanej dalej Uchwałą, a także w związku z Zarządzeniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2007/2008 (Monitor UW nr 2, poz. 193), zarządza się, co następuje: 1 1. Rejestracja kandydatów na studia, o których mowa w 12, 34 oraz 35 Uchwały, w Uniwersytecie Warszawskim (dalej UW) odbywa się w trybie Uczelnianej Rejestracji Kandydatów (dalej URK) prowadzonej w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.uw.edu.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (dalej IRK). 2. W celu rejestracji w systemie IRK, kandydat legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą podaje w formularzu danych osobowych i edukacyjnych rodzaj oraz kraj wydania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów. 2 Kandydat na studia, który nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymuje z Biura ds. Rekrutacji informacje o numerze konta bankowego, na które wpłaca opłatę administracyjną w wysokości odpowiadającej równowartości 80 zł. 3 W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą dodatkowo wymagane są następujące dokumenty: 1) zaświadczenie o nostryfikacji w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty; 2) poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939); 3) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz poświadczenia wymienionego w pkt 2, jeśli zostało sporządzone w języku obcym Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą mogą przystąpić do wstępnego. 2. Formy i terminy egzaminów, o których mowa w ust. 1, zawarte są w Załączniku do niniejszego Zarządzenia. 5 W sprawach nieregulowanych niniejszym Zarządzeniem stosuje się przepisy zawarte w Zarządzeniu nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 stycznia 2007 r Niniejsze Zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez jego ogłoszenie w Monitorze UW, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie UW oraz na stronie internetowej UW. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r. Rektor UW: K. A. Wojtaszczyk 2

3 Wydział Biologii UW Biologia Kandydaci z maturą zagraniczną - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali nową maturę w 2007 roku. Jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty % według proponowanych poniżej zasad, Dziekan Wydziału organizuje dla takich kandydatów dodatkowy ustny egzamin wstępny. Egzamin będzie sprawdzał zrozumienie pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólną orientację w ramach dwóch przedmiotów, wybranych z czterech, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia na Wydziale Biologii w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Zasady te nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie: - umów międzynarodowych, - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, - decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Dla tych kandydatów zostanie zorganizowany dodatkowy egzamin wstępny będący rozmową kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy egzaminów zostaną ogłoszone w maju 2007 roku na stronie internetowej Wydziału Biologii UW. Sposób przeliczania punktów: 1. Wynik egzaminu zdawanego na nowej maturze" będzie przeliczany na punkty procentowe (0-100%) według schematu: - (wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym + wynik egzaminu na poziomie podstawowym) / 2 (dla maturzystów z lat ) - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym (dla maturzystów z 2007 r.) 2. Wynik egzaminu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów ze starą maturą ) będzie przeliczany na punkty % (0-100%) według schematu: - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym. 3. Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej będzie wyrażony w punktach procentowych według podanego przelicznika: 7 punktów - 100%, 6 punktów - 85%, 5 punktów - 71%, 4 punkty - 57%, 3 punkty - 42%, 2 punkty - 28%, 1 punkt - 14%, 0 punktów - 0% 4. Wynik egzaminu dla kandydatów z maturą zagraniczną: - jeżeli na maturze występuje ocena, będzie wyrażony w punktach % według podanego w tabeli przelicznika Skale ocen wyrażone w punktach % 4 stopniowa 5 stopniowa 6 stopniowa 7 stopniowa

4 jeżeli wynik egzaminu wyrażony jest w postaci punktowej, to uzyskane punkty przeliczane są na punkty %. Liczba punktów obliczona jako iloczyn punktów procentowych z dwóch egzaminów (maksymalnie 100 x 100 = punktów) - biologii oraz jednego z trzech przedmiotów do wyboru, wyznacza miejsce kandydata na liście rankingowej. Kandydat, który zdawał kilka przedmiotów do wyboru (chemia, fizyka, matematyka) musi wskazać, który z nich ma być brany pod uwagę przy obliczaniu wyników. 9 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Biologia nie (wieczorowe) Kandydaci z maturą zagraniczną - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali nową maturę. w 2007 roku. Jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty % według proponowanych poniżej zasad, Dziekan Wydziału organizuje dla takich kandydatów dodatkowy ustny egzamin wstępny. Egzamin będzie sprawdzał zrozumienie pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólną orientację w ramach dwóch przedmiotów wybranych z czterech, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Egzamin będzie prowadzony w języku polskim. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia na Wydziale Biologii w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Zasady te nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie: - umów międzynarodowych, - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, - decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Dla tych kandydatów zostanie zorganizowany dodatkowy egzamin wstępny będący rozmową kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy egzaminów zostaną ogłoszone w maju 2007 roku na stronie internetowej Wydziału Biologii UW. Sposób przeliczania punktów: 1. Wynik egzaminu zdawanego na nowej maturze" będzie przeliczany na punkty procentowe (0-100%) według schematu: - (wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym + wynik egzaminu na poziomie podstawowym) / 2 (dla maturzystów z lat ) - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym (dla maturzystów z 2007 r.) 2. Wynik egzaminu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów ze starą maturą ) będzie przeliczany na punkty % (0-100%) według schematu: - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym 4

5 3. Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej będzie wyrażony w punktach procentowych według podanego przelicznika: 7 punktów - 100%, 6 punktów - 85%, 5 punktów - 71%, 4 punkty - 57%, 3 punkty - 42%, 2 punkty - 28%, 1 punkt - 14%, 0 punktów - 0% 4. Wynik egzaminu dla kandydatów z maturą zagraniczną: - jeżeli na maturze występuje ocena, będzie wyrażony w punktach % według podanego w tabeli przelicznika Skale ocen wyrażone w punktach % 4 stopniowa 5 stopniowa 6 stopniowa 7 stopniowa jeżeli wynik egzaminu wyrażony jest w postaci punktowej, to uzyskane punkty przeliczane są na punkty %. Liczba punktów obliczona jako iloczyn punktów procentowych z dwóch egzaminów (maksymalnie 100 x 100 = punktów) - biologii oraz jednego z trzech przedmiotów do wyboru, wyznacza miejsce kandydata na liście rankingowej. Kandydat, który zdawał kilka przedmiotów do wyboru (chemia, fizyka, matematyka) musi wskazać, który z nich ma być brany pod uwagę przy obliczaniu wyników. 9 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Biologia W przypadku kandydatów-zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia stosuje się te same zasady postępowania kwalifikacyjnego jak w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce. Powyższe zasady nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na podstawie: umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku cudzoziemców, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającej na podjęcie studiów w języku polskim stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował sprawdzian zrozumienia pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia II stopnia w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 5

6 12 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Biologia nie (wieczorowe) W przypadku kandydatów - zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia stosuje się te same zasady postępowania kwalifikacyjnego jak w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia w Polsce. Powyższe zasady nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na podstawie: umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku cudzoziemców, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającej na podjęcie studiów w języku polskim stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował sprawdzian zrozumienia pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia II stopnia w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 12 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Biotechnologia Kandydaci z maturą zagraniczną - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali nową maturę w 2007 roku. Jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty % według proponowanych poniżej zasad, Dziekan Wydziału organizuje dla takich kandydatów ustny egzamin wstępny. Egzamin będzie sprawdzał zrozumienie pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólną orientację w ramach dwóch przedmiotów, wybranych z czterech, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia na Wydziale Biologii w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Zasady te nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie: - umów międzynarodowych, - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, - decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Dla tych kandydatów zostanie zorganizowany dodatkowy egzamin wstępny będący rozmową kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy egzaminów zostaną ogłoszone w maju 2007 roku na stronie internetowej Wydziału Biologii UW. 6

7 Sposób przeliczania punktów: 1. Wynik egzaminu zdawanego na nowej maturze" będzie przeliczany na punkty procentowe (0-100%) według schematu: - (wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym + wynik egzaminu na poziomie podstawowym) / 2 (dla maturzystów z lat ) - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym (dla maturzystów z 2007 r.) 2. Wynik egzaminu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów ze starą maturą ) będzie przeliczany na punkty % (0-100%) według schematu: - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym. 3. Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej będzie wyrażony w punktach procentowych według podanego przelicznika: 7 punktów - 100%, 6 punktów - 85%, 5 punktów - 71%, 4 punkty - 57%, 3 punkty - 42%, 2 punkty - 28%, 1 punkt - 14%, 0 punktów - 0% 4. Wynik egzaminu dla kandydatów z maturą zagraniczną: - jeżeli na maturze występuje ocena, będzie wyrażony w punktach % według podanego w tabeli przelicznika Skale ocen wyrażone w punktach % 4 stopniowa 5 stopniowa 6 stopniowa 7 stopniowa jeżeli wynik egzaminu wyrażony jest w postaci punktowej, to uzyskane punkty przeliczane są na punkty %. Liczba punktów obliczona jako iloczyn punktów procentowych z dwóch egzaminów (maksymalnie 100 x 100 = punktów) - biologii oraz jednego z trzech przedmiotów do wyboru, wyznacza miejsce kandydata na liście rankingowej. Kandydat, który zdawał kilka przedmiotów do wyboru (chemia, fizyka, matematyka) musi wskazać, który z nich ma być brany pod uwagę przy obliczaniu wyników. 9 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Biotechnologia nie (wieczorowe) Kandydaci z maturą zagraniczną - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali nową maturę. w 2007 roku. 7

8 Jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty % według proponowanych poniżej zasad, Dziekan Wydziału organizuje dla takich kandydatów ustny egzamin wstępny. Egzamin będzie sprawdzał zrozumienie pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólną orientację w ramach dwóch przedmiotów wybranych z czterech, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Egzamin będzie prowadzony w języku polskim. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia na Wydziale Biologii w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Zasady te nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie: - umów międzynarodowych, - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, - decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Dla tych kandydatów zostanie zorganizowany dodatkowy egzamin wstępny będący rozmową kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy egzaminów zostaną ogłoszone w maju 2007 roku na stronie internetowej Wydziału Biologii UW. Sposób przeliczania punktów: 1. Wynik egzaminu zdawanego na nowej maturze" będzie przeliczany na punkty procentowe (0-100%) według schematu: - (wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym + wynik egzaminu na poziomie podstawowym) / 2 (dla maturzystów z lat ) - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym (dla maturzystów z 2007 r.) 2. Wynik egzaminu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów ze starą maturą ) będzie przeliczany na punkty % (0-100%) według schematu: - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym 3. Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej będzie wyrażony w punktach procentowych według podanego przelicznika: 7 punktów - 100%, 6 punktów - 85%, 5 punktów - 71%, 4 punkty - 57%, 3 punkty - 42%, 2 punkty - 28%, 1 punkt - 14%, 0 punktów - 0% 4. Wynik egzaminu dla kandydatów z maturą zagraniczną: - jeżeli na maturze występuje ocena, będzie wyrażony w punktach % według podanego w tabeli przelicznika Skale ocen wyrażone w punktach % 4 stopniowa 5 stopniowa 6 stopniowa 7 stopniowa jeżeli wynik egzaminu wyrażony jest w postaci punktowej, to uzyskane punkty przeliczane są na punkty %. Liczba punktów obliczona jako iloczyn punktów procentowych z dwóch egzaminów (maksymalnie 100 x 100 = punktów) - biologii oraz jednego z trzech przedmiotów do wyboru, wyznacza miejsce kandydata na liście rankingowej. 8

9 Kandydat, który zdawał kilka przedmiotów do wyboru (chemia, fizyka, matematyka) musi wskazać, który z nich ma być brany pod uwagę przy obliczaniu wyników. 9 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Biotechnologia W przypadku kandydatów-zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia stosuje się te same zasady postępowania kwalifikacyjnego jak w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce. Powyższe zasady nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na podstawie: umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku cudzoziemców, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającej na podjęcie studiów w języku polskim stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował sprawdzian zrozumienia pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia II stopnia w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 12 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Biotechnologia nie (wieczorowe) W przypadku kandydatów - zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia stosuje się te same zasady postępowania kwalifikacyjnego jak w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia w Polsce. Powyższe zasady nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na podstawie: umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku cudzoziemców, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającej na podjęcie studiów w języku polskim stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował sprawdzian zrozumienia pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia II stopnia w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 12 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 9

10 Ochrona środowiska Kandydaci z maturą zagraniczną - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali nową maturę w 2007 roku. Jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty % według proponowanych poniżej zasad, Dziekan Wydziału organizuje dla takich kandydatów ustny egzamin wstępny. Egzamin będzie sprawdzał zrozumienie pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólną orientację w ramach dwóch przedmiotów, wybranych z czterech, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia na Wydziale Biologii w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Zasady te nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie: - umów międzynarodowych, - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, - decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Dla tych kandydatów zostanie zorganizowany dodatkowy egzamin wstępny będący rozmową kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy egzaminów zostaną ogłoszone w maju 2007 roku na stronie internetowej Wydziału Biologii UW. Sposób przeliczania punktów: 1. Wynik egzaminu zdawanego na nowej maturze" będzie przeliczany na punkty procentowe (0-100%) według schematu: - (wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym + wynik egzaminu na poziomie podstawowy m) / 2 (dla maturzystów z lat ) - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym (dla maturzystów z 2007 r.) 2. Wynik egzaminu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów ze starą maturą ) będzie przeliczany na punkty % (0-100%) według schematu: - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym. 3. Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej będzie wyrażony w punktach procentowych według podanego przelicznika: 7 punktów - 100%, 6 punktów - 85%, 5 punktów - 71%, 4 punkty - 57%, 3 punkty - 42%, 2 punkty - 28%, 1 punkt - 14%, 0 punktów - 0% 4. Wynik egzaminu dla kandydatów z maturą zagraniczną: - jeżeli na maturze występuje ocena, będzie wyrażony w punktach % według podanego w tabeli przelicznika Skale ocen wyrażone w punktach % 4 stopniowa 5 stopniowa 6 stopniowa 7 stopniowa

11 jeżeli wynik egzaminu wyrażony jest w postaci punktowej, to uzyskane punkty przeliczane są na punkty %. Liczba punktów obliczona jako iloczyn punktów procentowych z dwóch egzaminów (maksymalnie 100 x 100 = punktów) - biologii oraz jednego z trzech przedmiotów do wyboru, wyznacza miejsce kandydata na liście rankingowej. Kandydat, który zdawał kilka przedmiotów do wyboru (chemia, fizyka, matematyka) musi wskazać, który z nich ma być brany pod uwagę przy obliczaniu wyników. 9 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Ochrona środowiska nie (wieczorowe) Kandydaci z maturą zagraniczną - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali nową maturę. w 2007 roku. Jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty % według proponowanych poniżej zasad, Dziekan Wydziału organizuje dla takich kandydatów ustny egzamin wstępny. Egzamin będzie sprawdzał zrozumienie pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólną orientację w ramach dwóch przedmiotów wybranych z czterech, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Egzamin będzie prowadzony w języku polskim. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia na Wydziale Biologii w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Zasady te nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie: - umów międzynarodowych, - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, - decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Dla tych kandydatów zostanie zorganizowany dodatkowy egzamin wstępny będący rozmową kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy egzaminów zostaną ogłoszone w maju 2007 roku na stronie internetowej Wydziału Biologii UW. Sposób przeliczania punktów: 1. Wynik egzaminu zdawanego na nowej maturze" będzie przeliczany na punkty procentowe (0-100%) według schematu: - (wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym + wynik egzaminu na poziomie podstawowym) / 2 (dla maturzystów z lat ) - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym (dla maturzystów z 2007 r.) 2. Wynik egzaminu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów ze starą maturą ) będzie przeliczany na punkty % (0-100%) według schematu: - wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub 0.8 wyniku egzaminu na poziomie podstawowym. 3. Wynik egzaminu uzyskany na Maturze Międzynarodowej będzie wyrażony w punktach procentowych według podanego przelicznika: 11

12 7 punktów - 100%, 6 punktów - 85%, 5 punktów - 71%, 4 punkty - 57%, 3 punkty - 42%, 2 punkty - 28%, 1 punkt - 14%, 0 punktów - 0% 4. Wynik egzaminu dla kandydatów z maturą zagraniczną: - jeżeli na maturze występuje ocena, będzie wyrażony w punktach % według podanego w tabeli przelicznika Skale ocen wyrażone w punktach % 4 stopniowa 5 stopniowa 6 stopniowa 7 stopniowa jeżeli wynik egzaminu wyrażony jest w postaci punktowej, to uzyskane punkty przeliczane są na punkty %. Liczba punktów obliczona jako iloczyn punktów procentowych z dwóch egzaminów (maksymalnie 100 x 100 = punktów) - biologii oraz jednego z trzech przedmiotów do wyboru, wyznacza miejsce kandydata na liście rankingowej. Kandydat, który zdawał kilka przedmiotów do wyboru (chemia, fizyka, matematyka) musi wskazać, który z nich ma być brany pod uwagę przy obliczaniu wyników. 9 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 Ochrona środowiska W przypadku kandydatów-zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia stosuje się te same zasady postępowania kwalifikacyjnego jak w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce. Powyższe zasady nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na podstawie: umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku cudzoziemców, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającej na podjęcie studiów w języku polskim stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował sprawdzian zrozumienia pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia II stopnia w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 12 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 12

13 Ochrona środowiska nie (wieczorowe) W przypadku kandydatów - zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia stosuje się te same zasady postępowania kwalifikacyjnego jak w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia w Polsce. Powyższe zasady nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na podstawie: umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku cudzoziemców, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającej na podjęcie studiów w języku polskim stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował sprawdzian zrozumienia pisanego tekstu w języku polskim oraz ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z wybranym kierunkiem studiów. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia II stopnia w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 12 lipca 2007 roku Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1 13

14 Wydział Chemii UW Chemia Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną będą przyjmowani na studia w Wydziale Chemii UW na podstawie ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym i ocen końcowych na świadectwie szkoły średniej. Wydział Chemii UW nie będzie prowadził żadnych dodatkowych egzaminów dla kandydatów legitymujących się dyplomem matury zagranicznej. Decyzję o przyjęciu podejmie Rektor UW. 14

15 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Instytut Dziennikarstwa Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował umiejętność wypowiedzi w języku polskim wraz z umiejętnością zrozumienia pisemnego tekstu oraz będzie miał na celu sprawdzenie ogólnej orientacji w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 5 lipca 2007 roku, godz w Instytucie Dziennikarstwa (Warszawa, ul. Nowy Świat 69, s. 218) Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. 18 września 2007 roku, godz w Instytucie Dziennikarstwa (Warszawa, ul. Nowy Świat 69, s. 218) W celu potwierdzenia terminu egzaminu II tury cudzoziemcy powinni się skontaktować z Biurem ds. Rekrutacji UW. Powyższe zasady i terminy dotyczą także kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna nie (wieczorowe) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował umiejętność wypowiedzi w języku polskim wraz z umiejętnością zrozumienia pisemnego tekstu oraz będzie miał na celu sprawdzenie ogólnej orientacji w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 15

16 5 lipca 2007 roku, godz w Instytucie Dziennikarstwa (Warszawa, ul. Nowy Świat 69, s. 218) Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. 18 września 2007 roku, godz w Instytucie Dziennikarstwa (Warszawa, ul. Nowy Świat 69, s. 218) W celu potwierdzenia terminu egzaminu II tury cudzoziemcy powinni się skontaktować z Biurem ds. Rekrutacji UW. Powyższe zasady i terminy dotyczą także kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna nie (zaoczne) W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia wiedzy lub umiejętności niesprawdzalnych w trybie matury zagranicznej stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował umiejętność wypowiedzi w języku polskim wraz z umiejętnością zrozumienia pisemnego tekstu oraz będzie miał na celu sprawdzenie ogólnej orientacji w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 5 lipca 2007 roku, godz w Instytucie Dziennikarstwa (Warszawa, ul. Nowy Świat 69, s. 218) Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. 18 września 2007 roku, godz w Instytucie Dziennikarstwa (Warszawa, ul. Nowy Świat 69, s. 218) W celu potwierdzenia terminu egzaminu II tury cudzoziemcy powinni się skontaktować z Biurem ds. Rekrutacji UW. Powyższe zasady i terminy dotyczą także kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. 16

17 Instytut Nauk Politycznych Politologia stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin ma na celu sprawdzenie znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz podstawową wiedzę kandydata z zakresu współczesnych procesów politycznych, ich historycznych uwarunkowań, jak i elementów polskiego życia politycznego. w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 2 sierpnia 2007 roku, godz , Instytut Nauk Politycznych, ul. Nowy Świat 69, sala 204 UW Powyższe zasady i terminy dotyczą również kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. Politologia nie (wieczorowe) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin ma na celu sprawdzenie znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz podstawową wiedzę kandydata z zakresu współczesnych procesów politycznych, ich historycznych uwarunkowań, jak i elementów polskiego życia politycznego. w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 2 sierpnia 2007 roku, godz , Instytut Nauk Politycznych, ul. Nowy Świat 69, sala 204 UW Powyższe zasady i terminy dotyczą również kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. Politologia nie (zaoczne) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. 17

18 Egzamin ma na celu sprawdzenie znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz podstawową wiedzę kandydata z zakresu współczesnych procesów politycznych, ich historycznych uwarunkowań, jak i elementów polskiego życia politycznego. w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 2 sierpnia 2007 r., godz , Instytut Nauk Politycznych, ul. Nowy Świat 69, sala 204 UW Powyższe zasady i terminy dotyczą również kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. Politologia, specjalności: administracja publiczna, marketing i doradztwo polityczne, studia europejskie nie (wieczorowe) W przypadku cudzoziemców legitymujących się dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów języku polskim (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. W przypadku cudzoziemców, przyjmowanych na studia II stopnia decyzją Rektora UW stosuje się egzamin wstępny taki, jak w przypadku kandydatów z obywatelstwem polskim i cudzoziemców przyjmowanych wg tych samych zasad, co obywatele polscy. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na podstawie złożonego wcześniej listu motywacyjnego. w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się: Ewentualny termin egzaminu wstępnego dla osób przyjmowanych decyzją Rektora UW: 02 sierpnia 2007 roku, godz , Nowy Świat 67, pok września 2007 roku, godz , Nowy Świat 67, pok. 211 Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami za granicą). Politologia, specjalności: administracja publiczna, marketing i doradztwo polityczne, studia europejskie nie (zaoczne) W przypadku cudzoziemców legitymujących się dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów języku polskim (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. 18

19 W przypadku cudzoziemców, przyjmowanych na studia II stopnia decyzją Rektora UW stosuje się egzamin wstępny taki, jak w przypadku kandydatów z obywatelstwem polskim i cudzoziemców przyjmowanych wg tych samych zasad, co obywatele polscy. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na podstawie złożonego wcześniej listu motywacyjnego. w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się: Ewentualny termin egzaminu wstępnego dla osób przyjmowanych decyzją Rektora UW: 2 sierpnia 2007 roku, godz , Nowy Świat 67, pok września 2007 roku, godz , Nowy Świat 67, pok. 211 Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami za granicą). Nauki Polityczne, specjalizacje w języku angielskim: - Master s Degree Studies in Political Science and - Master s Degree Program in European Studies nie wieczorowe W przypadku cudzoziemców spoza UE/EFTA będących kandydatami na studia Master s Degree Studies in Political Science oraz Master s Degree Program in European Studies decyzja o przyjęciu podejmowana jest na podstawie składanych dokumentów: 1. Świadectwo maturalne 2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich (BA) na dowolnym kierunku lub studiów magisterskich na dowolnym kierunku z wyjątkiem odpowiednio Politologii lub Europeistyki Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz, w przypadku braku umowy o wzajemnym uznawaniu dyplomów, nostryfikowane przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie (matura) oraz INP UW (dyplom licencjacki lub magisterski). 3. Podanie o przyjęcie na studia 4. Kopia strony paszportu ze zdjęciem, potwierdzona przez UW 5. Cztery fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 6. Podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii 7. Pisemne zobowiązanie do regularnego opłacania czesnego 8. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (TOEFL, AC) 9. Wydruk z IRK (po dokonaniu rejestracji) 10. Zaświadczenie o zapłaceniu opłaty administracyjnej (po dokonaniu rejestracji) Jeśli liczba kandydatów przekracza limit miejsc (w przypadku obu specjalizacji 45 osób), zachodzi konieczność zastosowania dodatkowej procedury. Będzie nią przygotowanie przez kandydatów eseju w języku angielskim dotyczącego tematyki integracji europejskiej. Wymogi formalne: 5-7 stron, Program MS Word, czcionka 12; 1,5 odstępu między wierszami. Esej będzie sprawdzał znajomość języka angielskiego oraz orientacje w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Końcowy termin nadsyłania esejów na adres INP UW: 7 czerwca 2007 roku. Komisja w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na studia w ciągu 3 tygodni od tego terminu. 19

20 Powyższe zasady i terminy dotyczą kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. Instytut Polityki Społecznej Polityka społeczna stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim oraz umiejętność wypowiedzi w języku polskim oraz ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu. 3 lipca 2007 roku, ul. Nowy Świat 67, pok. 107 Nie przewiduje się wprowadzenia II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami maturalnymi za granicą. Powyższe zasady i terminy dotyczą kandydatów przyjmowanych na studia na postawie decyzji Rektora UW. Polityka społeczna nie (wieczorowe) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim oraz umiejętność wypowiedzi w języku polskim oraz ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu. 3 lipca 2007 roku, ul. Nowy Świat 67, pok. 107 Nie przewiduje się wprowadzenia II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami maturalnymi za granicą. Powyższe zasady i terminy dotyczą kandydatów przyjmowanych na studia na postawie decyzji Rektora UW. 20

21 Polityka społeczna nie (zaoczne) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie obejmował umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim oraz umiejętność wypowiedzi w języku polskim oraz ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu. 3 lipca 2007 roku, ul. Nowy Świat 67, pok. 107 Nie przewiduje się wprowadzenia II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami maturalnymi za granicą. Powyższe zasady i terminy dotyczą kandydatów przyjmowanych na studia na postawie decyzji Rektora UW. Polityka społeczna nie (wieczorowe) W przypadku cudzoziemców legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisje Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. W przypadku cudzoziemców przyjmowanych na studia II stopnia decyzją Rektora UW stosuje się egzamin wstępny taki, jak w przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców przyjmowanych wg zasad obowiązujących obywateli polskich. bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu. Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się: 3 lipca 2007 roku, ul. Nowy świat 67, pok. 107 Nie przewiduje się wprowadzenia II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami za granicą). 21

22 Politologia, specjalność rozwój lokalny nie (zaoczne) W przypadku cudzoziemców legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisje Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) stosuje się egzamin wstępny w formie ustnej. W przypadku cudzoziemców przyjmowanych na studia II stopnia decyzją Rektora UW stosuje się egzamin wstępny taki, jak w przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców przyjmowanych wg zasad obowiązujących obywateli polskich. bezpośrednio po przeprowadzeniu egzaminu. Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się: 3 lipca 2007 roku, ul. Nowy świat 67, pok. 107 Nie przewiduje się wprowadzenia II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami za granicą). Instytut Stosunków Międzynarodowych Stosunki międzynarodowe stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim, podczas której sprawdzana będzie umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, umiejętność wypowiedzi po polsku oraz ogólna orientacja w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 28 czerwca 2007 roku w budynku Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW, godz ul. Żurawia 22

23 Stosunki międzynarodowe nie (wieczorowe) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim, podczas której sprawdzana będzie umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, umiejętność wypowiedzi po polsku oraz ogólna orientacja w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 28 czerwca 2007 roku w budynku Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW, godz ul. Żurawia Stosunki międzynarodowe nie (zaoczne) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim, podczas której sprawdzana będzie umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, umiejętność wypowiedzi po polsku oraz ogólna orientacja w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. 28 czerwca 2007 roku w budynku Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW, godz ul. Żurawia Stosunki międzynarodowe nie (wieczorowe) W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu znajomości języka polskiego wydawanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) stosuje się egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim. W przypadku cudzoziemców przyjmowanych na studia II stopnia decyzją Rektora UW nie przewiduje się egzaminu wstępnego. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na kierunek w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się: 28 czerwca 2007 roku w budynku Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW, godz ul. Żurawia 4 23

24 Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami za granicą). Stosunki międzynarodowe nie (zaoczne) W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawdzenia stopnia znajomości języka polskiego pozwalającego na podjęcie studiów w języku polskim (gdy kandydat nie ukończył rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub nie posiada certyfikatu znajomości języka polskiego wydawanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) stosuje się egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim. W przypadku cudzoziemców przyjmowanych na studia II stopnia decyzją Rektora UW nie przewiduje się egzaminu wstępnego. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na kierunek w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się: 28 czerwca 2007 roku w budynku Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP, godz ul. Żurawia 4 Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. kolidowania pierwszego terminu egzaminu wstępnego z egzaminami za granicą). MA Program International Relations Stosunki międzynarodowe (studia w języku angielskim) nie (wieczorowe) Studia te są adresowany do osób legitymujących się co najmniej dyplomem licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych lub dziedzinie pokrewnej lub dyplomem magistra w dziedzinie pokrewnej. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Katedra Europeistyki Europeistyka stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie odbywał się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku polskim. umiejętność wypowiedzi w języku polskim. Podczas rozmowy kandydaci będą musieli wykazać sie 24

25 podstawami wiedzy z zakresu współczesnych procesów politycznych, ich historycznych uwarunkowań, jak i elementów polskiego życia politycznego. Kandydaci będą również musieli udowodnić, iż będą w stanie podjąć studia prowadzone w języku polskim. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na kierunek w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 2 sierpnia 2007 roku o godz.15:00, ul. Nowy Świat 69, pok. 32, IV p. Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. 12 września 2007 roku godz ul. Nowy Świat 69 pok. 32, IV p. Powyższe zasady i terminy nie dotyczą kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. Europeistyka nie (wieczorowe) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Egzamin będzie odbywał się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku polskim. umiejętność wypowiedzi w języku polskim. Podczas rozmowy kandydaci będą musieli wykazać sie podstawami wiedzy z zakresu współczesnych procesów politycznych, ich historycznych uwarunkowań, jak i elementów polskiego życia politycznego. Kandydaci będą również musieli udowodnić, iż będą w stanie podjąć studia prowadzone w języku polskim. w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 2 sierpnia 2007 roku o godz.15:00, ul. Nowy Świat 69, pok. 32, IV p. Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. 12 września 2007 roku godz ul. Nowy Świat 69 pok. 32, IV p. Powyższe zasady i terminy nie dotyczą kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. 25

26 Wydział Filozofii i Socjologii UW INSTYTUT FILOZOFII Filozofia stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Do rozmowy będą dopuszczani kandydaci spełniający wymogi maturalne (dotyczące przedmiotów) obowiązujące kandydatów z polską maturą. Egzamin będzie obejmował umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, predyspozycje i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na kierunek w terminie 4 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 10 lipca 2007 roku, godz. 10, sala 10a, Instytut Filozofii UW ul. Krakowskie Przedmiecie 3 Przewiduje się wprowadzenie II terminu wstępnego w razie konieczności (np. (tylko na studia nie) 21 września 2007 roku, godz. 10, sala 10a, Instytut Filozofii UW, Krakowskie Przedmiecie 3 Powyższe zasady i terminy dotyczą również kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie decyzji Rektora UW. Filozofia nie (wieczorowe) stosuje się dodatkowy egzamin wstępny w formie ustnej. Do rozmowy będą dopuszczani kandydaci spełniający wymogi maturalne (dotyczące przedmiotów) obowiązujące kandydatów z polską maturą. Egzamin będzie obejmował umiejętność zrozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, predyspozycje i ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na kierunek w terminie 4 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 10 lipca 2007 roku, godz. 10, sala 10a, Instytut Filozofii UW ul. Krakowskie Przedmiecie 3 26

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Techniki Dentystyczne (czas trwania 3 lata) Uniwersytet Medyczny w Łodzi prowadzi nabór na rok akademicki 2010/2011 na następujące kierunki: Wydział Lekarski Jednolite Studia Magisterskie Lekarski (czas trwania 6 lat) Lekarsko Dentystyczny (czas

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 1 kwietnia 2016 roku WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 135/XXXII/10 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku Uchwała nr 165/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w uchwale nr 88/V/2014 z 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała Nr 121/14 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 34/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016. ( tekst

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Wydział Humanistyczny zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Administracja - nienauczycielska niestacjonarne rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48/2014. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 25 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr 48/2014. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 25 kwietnia 2014 roku Uchwała nr 48/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Załącznik nr 8 do Uchwały Senatu nr 167/2013 z dnia 22.05.2013 r. W brzmieniu ustalonym Uchwałą Senatu nr 185/2013 z dnia 30.10.2013 r. Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Informacja opracowana na podstawie uchwały Senatu UAM nr 69/2009 z dnia 25 maja 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, w których upływa okres powierzenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil praktyczny Filologia polska a) - profil praktyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2014 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Uchwała Nr 15/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku

Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku Uchwała nr 86 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego:

a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego: Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne: Jednolite studia magisterskie stacjonarne a) kandydaci, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (tzw. starą maturą ) przystępują do egzaminu pisemnego: -kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka Szczegółowe warunki rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 26/2011. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 maja 2011 r.

Uchwała nr 26/2011. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 maja 2011 r. Uchwała nr 26/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 10/2016 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Muzycznej w Krakowie Na podstawie 9 pkt 2 Statutu Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. DNS.420 1/12 (projekt) Uchwała Nr.../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU REGULAMIN REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 roku

Uchwała nr 66 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 roku Uchwała nr 66 /2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2010/2011

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. WR.570.9.2013.EKP Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Regulamin rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w CIECHANOWCU na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 29 lutego 2016r.

Gliwice, 29 lutego 2016r. Gliwice, 29 lutego 2016r. ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH (W TYM ODDZIAŁU MIĘDZYNARODOWEGO MYP) DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017 1. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 1 Zasady przyjęć do publicznych Szkół Policealnych i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. w Zespole Szkół Technicznych. im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach. w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. w Zespole Szkół Technicznych. im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach. w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2014/2015 1. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce 1 1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r.

Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. Zarządzenie organizacyjne nr DN 4/2009r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z dnia 23.06.2009r. w sprawie : Ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/VI/2015 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA Nr 16/VI/2015 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 czerwca 2015 roku UCHWAŁA Nr 16/VI/2015 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na szkolenie wojskowe kandydatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI do szkół: 1. Technikum Samochodowego Nr 2 im. Czesława Orłowskiego 2. Zasadniczej Szkoły Samochodowej Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/07 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy z dnia 7 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr 1/07 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy z dnia 7 maja 2007 roku Zarządzenie Nr 1/07 Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia : Zasad naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 02/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 02.06.2014r. Tekst jednolity REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity zał cznika do uchwały Nr 61/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 roku

tekst jednolity zał cznika do uchwały Nr 61/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 roku Zał cznik Nr 2 do uchwały Nr 45/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. tekst jednolity zał cznika do uchwały Nr 61/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO 3-LETNIEGO LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W WARSZAWIE w roku szkolnym 2014 / 2015 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA Art.1 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.I. WITKIEWICZA - WITKACEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów klas pierwszych XXI Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA specjalność filologia romańska stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie

FILOLOGIA specjalność filologia romańska stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie Instytut Neofilologii stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie kandydatów z nową maturą kandydatów ze starą maturą termin i miejsce wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego lub innego języka

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI 13.1/06

Uchwała Nr XXI 13.1/06 Uchwała Nr XXI 13.1/06 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie studiów podyplomowych Na podstawie art. 8, ust. 1 i art. 62, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2016/2017 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 1. Zasady rekrutacji do XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie na

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w roku szkolnym 2013/2014 proponuje następujące kierunki kształcenia: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa dziennikarska (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/XCIV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

11. Oferty osób, o których mowa w punkcie A, przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

11. Oferty osób, o których mowa w punkcie A, przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty: Minister Środowiska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego 77-230 Kępice, Warcino 1 Do konkursu może przystąpić osoba, która

Bardziej szczegółowo