Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Nazwa przedmiotu: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Spis treści: 1. Pojęcie procesu, charakterystyka programu ADONIS Klasyfikacja procesów Zarządzanie procesami logistycznymi Modelowanie procesów logistycznych Wykaz literatury...22 Wprowadzenie: Sprostanie wymaganiom współczesnych organizacji wiąże się z koniecznością wprowadzenia rozwiązań systemowych, bazujących na procesach. Funkcjonowanie w polskich przedsiębiorstwach podejścia procesowego jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Fakt ten może wynikać z wzrastającej liczby certyfikowanych systemów zarządzania jakością, które wymagają wdrożenia podejścia procesowego. W związku z nowelizacją normy ISO 9001 w 2000 roku do standardów ISO po raz pierwszy zostało wprowadzone podejście procesowe. Za wdrożeniem tej koncepcji przemawiały praktyki zachodnich firm, w których z sukcesem wprowadzono zarządzanie procesami. Wdrożenie podejścia procesowego miało na celu uzyskanie poprawy funkcjonowania organizacji oraz osiągnięcie wzrostu zadowolenia klienta, poprzez lepsze spełnienie jego wymagań. Podstawowym założeniem podejścia procesowego jest koncentracja na czynnościach realizowanych w tracie przebiegu procesu celem zapewnia spójności i płynności działania organizacji. Podejście procesowe to spojrzenie na organizację z poziomej perspektywy ukazującej przedsiębiorstwo w innym niż tradycyjnym, pionowym układzie. Zatem koncepcja ta wiąże się z odejściem od struktury hierarchicznej na rzecz struktury procesowej. 2

3 1. Pojęcie procesu, charakterystyka programu ADONIS Faktyczny przepływ informacji, materiałów i produktów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami nie jest realizowany tylko w jednym dziale (rysunek 1). Przepływ ten następuje pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa, wiąże się to z koniecznością właściwej komunikacji, co w przypadku wykorzystania struktury funkcjonalnej może być utrudnione. Problem polega na identyfikacji i integracji najważniejszych przepływów mających miejsce w organizacji. Istnieje koniczność współpracy międzyfunkcjonalnej, od której zależy jakość finalnych produktów i usług. Rozłożenie połączonych czynności pomiędzy różne działy jest źródłem problemów związanych z wydłużonym czasem realizacji i możliwymi błędami pojawiającymi w trakcie realizacji oderwanych działań. Pracownik powinien rozumieć powiązania pomiędzy różnymi czynnościami i ich wpływ na efekt finalny wyrób dostarczony klientowi, w przeciwnym przypadku może być nieświadomy błędów jakie popełnia i ich konsekwencji dla klienta. Rysunek 1. Przebieg procesu przez organizację Źródło: Manganelli R.L., Klein M.M., Reengineering. Wyd. PWE, Warszawa 1998, s.28 W organizacji, najwięcej możliwości poprawy znaleźć można na stykach między działami. Przykładami takich styków mogą być: przekazywanie pomysłów na nowe produkty z działu 3

4 marketingu do działu badań i rozwoju czy wydawanie projektów nowych produktów z działu badań i rozwoju do działu produkcji 1. Graficzne przedstawienie tych i podobnych powiązań obrazuje Rys. 2. Rysunek 2. Systemowe (horyzontalne) podejścia do organizacji Źródło: Rummler A. Brache A. P. Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać białymi plamami w strukturze organizacyjnej?, Warszawa 2000, s. 35. Jeśli opiszemy całe przedsiębiorstwa za pomocą procesów w nim występujących, i ustalimy powiązania między tymi procesami, to te procesy i ich powiązania, możemy postrzegać jako SYSTEM. Zatem podejście systemowe wymaga zidentyfikowania i wdrożenia procesów czyli wiąże się z wykorzystaniem podejścia procesowego. Podejście procesowe jest sposobem podejścia do zarządzania, koncentrującym się na sekwencyjnych działaniach podejmowanych w organizacji i poza nią oraz powiązaniach między nimi, w celu osiągnięcia zamierzonych wspólnych rezultatów. Kluczowe elementy podejścia procesowego to: - sekwencja działań, 1 M. Kozłowska, Podejście systemowe według G. A. Rummler a i A. P. Brache a, data dostępu

5 - powiązania między działaniami i procesami, - osiągnięcie zamierzonych rezultatów poprzez zaangażowanie wszystkich stron zainteresowanych. Podejście procesowe optymalizacja działań mająca na względzie procesy, a nie funkcje, co prowadzi do osiągania wzrostu efektywności organizacji 2. Kluczowym elementem podejścia procesowego jest zrozumienie, jaka jest wewnętrzna struktura procesów, jakie relacje zachodzą pomiędzy poszczególnymi jej elementami oraz jak się to przekłada na ich realizację. Proces zgodnie z normą PN-EN ISO 9000: jest określany jako zespół wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących działań, które przekształcają wejście w wyjście. Wynikiem procesu jest wyrób. Są cztery następujące kategorie wyrobów 4 : 1. Usługi (np. transport). 2. Wytwór intelektualny (np. program komputerowy, słownik). 3. Przedmiot materialny (np. cześć mechaniczna silnika). 4. Materiały przetworzone (np. smar). WEJŚCIE PROCES WYJŚCIE Sprzężenie zwrotne Rysunek 3. Struktura procesu. Źródło: Praktycznie każdy proces jest powiązany z innymi procesami za pomocą swoich "wejść" i "wyjść". Wyjście z jednego procesu stanowi wejście do następnego. Proces, który nie łączy 2 P. Grajewski, Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s Norma PN-EN ISO 9000 : 2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN. Warszawa 2006, s Norma PN-EN ISO 9000 : 2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN. Warszawa 2006, s. 33 5

6 się z innymi procesami, albo został źle zidentyfikowany, albo niewłaściwie przypisano mu wejścia lub wyjścia. Rysunek 4. Powiązania między procesami. Źródło: Na podstawie danych zebranych z monitoringu oblicza się skuteczność i efektywność procesu, prezentuje to rysunek 5. PROCEDURA SKUTECZNOŚĆ PROCESU = zdolność do osiągnięcia pożądanych wyników Wejście PROCES Zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących Wyjście WYRÓB MOŻLIWOŚĆ MONITOROWANIA I POMIARÓW EFEKTYWNOŚĆ PROCESU = relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami Rysunek 5. Ocena skuteczność i efektywność procesu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Norma PN-EN ISO 9000 : 2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN. Warszawa 2006, s. 31 Wynik skuteczności procesu dostarcza informacji na temat zgodności uzyskanych efektów z założonymi planami. Innymi słowy skuteczności procesu informuje na ile przyjęte cele zostały zrealizowane. Natomiast efektywność procesu informuje o wielkości zasobów poniesionych na realizację przyjętych celów. 6

7 Główne cechy charakteryzujące procesy to: - powtarzalność, - tworzenie wartości, - mierzalne wyniki, - wychodzenie poza granice organizacji, - określony cel, - potrzeba zarządzania procesami 5. Procesy logistyczne Przepływy strumienia materiałowego dokonują się poprzez realizację określonych czynności i procesów, zwanych logistycznymi. Proces jest na ogół rozumiany jako określona sekwencja lub uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą czynności (działań). Proces logistyczny będzie wobec tego uporządkowanym zbiorem czynności logistycznych. Procesy logistyczne związane są z przemieszczaniem wyrobu oraz informacji i mają za zadanie realizację niezbędnych zadań logistycznych (transport, składowanie, wydawanie, przyjmowanie itp.) 6. Rozmieszczenie materiałów, surowców oraz określenie ich ilości i stanu najczęściej kojarzone jest z procesem zaopatrzenia, magazynowania i transportu, ale do zagadnienia tego należy podejść szerzej ponieważ koordynacja przepływów, stanów oraz rozmieszczenia pojawia się również w procesach produkcji, dystrybucji czy obsługi klienta. Procesy logistyczne wiążą się z przepływem materiałów i wynikają z podstawowych zadań logistyki. Współczesne rozumienie procesów logistycznych to integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych, to patrzenie na procesy gospodarcze przez pryzmat tych strumieni, sprawności ich przepływu, a także kosztów, jakie za sobą pociągają 7. Mapa procesu w sposób graficzny przedstawia sekwencje oraz rodzaj działań składających się na proces. Mapa procesu prezentuje fazy przebiegu procesu, czyli działania lub ich zbiory (zwane też operacjami) oraz ich realizatorów (stanowiska i komórki organizacyjne). W systemie ADONIS nazywana jest Modelem procesu biznesowego. 5 Opracowanie własne na podstawie: A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2009, s Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s Cz. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie. Wydanie IV zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 s. 18 7

8 Program ADONIS - łączy w sobie łatwość modelowania w formie graficznej z zaawansowanymi możliwościami opisu procesów i ich powiązań. Program ADONIS umożliwia łatwe projektowanie i dokumentowanie całościowego obrazu organizacji, optymalizację procesów, jak również pomaga właściwie zarządzać zasobami i redukować koszty działania 8. Model ADONIS jest to system wspomagający projektowanie, pozyskiwanie, analizę, optymalizację, dokumentację oraz zarządzanie procesami biznesowymi w organizacji. System ADONIS jest wykorzystywany do: - optymalizacji procesów biznesowych: stałe ulepszanie procesów biznesowych (symulacja procesów, porównywanie stanu obecnego ze stanem docelowym, benchmarking); - zarządzania organizacją: dokumentacja organizacji, opis stanowisk pracy; - controllingu: analizy kosztów procesów, zarządzania przez wskaźniki; - zarządzania jakością: certyfikacja ISO 9000:2000, SixSigma; - procesowego zarządzania wiedzą i kompetencjami: portale procesów i wiedzy; - zarządzania ryzykiem; - zarządzania informacją: tworzenie koncepcji i specyfikacji dla systemów informatycznych 9. System ADONIS składa się z następujących modułów: - Akwizycja danych łatwe pozyskiwanie i rejestracja informacji związanych z procesami; - Modelowanie moduł do tworzenia graficznych schematów blokowych przebiegu procesu; - Analiza moduł do analizy procesów poprzez zastosowanie języka kwerend 10 ; - Symulacja moduł do symulacji umożliwia badanie wpływu potencjalnych zmian w przebiegu procesów lub w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa; - Ewaluacja możliwość porównania obecnych procesów z procesami docelowymi (wyniki prezentowane są w formie tabelarycznej i graficznej); - Dokumentacja publikowanie modelu systemu ADONIS w formatach html, pdf, doc i innych; - Import / Export możliwość wyeksportowania lub zaimportowania repozytorium systemu ADONIS A. Bitkowska, op. cit. s Poszukiwanie informacji w bazie danych realizowane poprzez stworzenie zapytania. 8

9 Podstawowe informacje o producencie oprogramowania BOC Information Technologies Consulting (BOC ITC) jest firmą konsultingową oraz producentem oprogramowania, specjalizującym się w zarządzaniu procesami biznesowymi, zarządzaniu strategią oraz zarządzaniu IT. Istnieje od ponad 15 lat i obecnie prowadzi działalność na terenie całej Europy. Główna siedziba firmy mieści się w Wiedniu, zaś pozostałe filie w Austrii, Grecji, Irlandii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce oraz Szwajcarii 12. Program ADONIS znajduje zastosowanie w różnych branżach, od sektora zdrowotnego poczynając poprzez administracje publiczną, badania i edukacja, sektor bankowy, TSL na produkcji kończąc. Zatem program jest na tyle uniwersalny, że można go wykorzystać zarówno w sektorze usługowych, jak i produkcyjnym. Podstawowe typy modeli Mapa procesów pokazuje procesy na najwyższym poziomie ogólności. Przedstawia, jakie procesy występują w wyznaczonym obszarze działalności oraz zależności pomiędzy nimi (np. które procesy są nadrzędne względem innych procesów), jak również przepływy wartości 13. Tworzenie struktury (architektury) procesów Modele można ze sobą łączyć, np. w celu zapewnienia możliwości przechodzenia od ogólnych map procesów będących spisami treści, do szczegółowych modeli procesów biznesowych. System pozwala na przechodzenie między modelami poprzez referencje (linki), jak również pozwala pokazywać w ramach jednego modelu procesy zagnieżdżone 14. Model procesu biznesowego stanowi szczegółowy opis procesu. Pokazuje, jakie czynności są wykonywane w ramach procesu oraz w jakiej kolejności. Może zawierać informacje na temat wykonawców poszczególnych czynności, dokumentów wykorzystywanych w ramach procesu, zasobów niezbędnych do realizacji procesu (np. systemów IT), czy też wskaźników (Key Performance Indicators). 11 A. Bitkowska, op. cit. s Raport przygotowany przez serwis PROCESOWCY.PL, s Prezentacja Zarządzanie procesami z systemem ADONIS, s Prezentacja Zarządzanie procesami z systemem ADONIS, s. 22 9

10 ADONIS pozwala łatwo tworzyć warianty procesów (np. z torami modelowania), czy też wizualizować przepływ dokumentów w procesie dzięki przeglądowi referencji 15. Opisywanie zasobów wykorzystywanych przez procesy Opisując procesy często odwołujemy się do zasobów, takich jak dokumenty, role, systemy IT. W systemie ADONIS posługujemy się mechanizmem modeli zasobów służących jako słowniki, do których odwołujemy się przez referencje wychodzące np. z czynności. System dba o spójność tych referencji, więc np. jeśli zmieni się nazwa roli występującej w procesach, wystarczy ją zmienić w modelu środowiska pracy, a wszystkie modele procesów zostaną odpowiednio zaktualizowane. Pozwala to też na łatwe badanie jak i gdzie zasoby są wykorzystywane (np. które procesy korzystają ze wsparcia systemu SAP) 16. Model dokumentów stanowi zbiór ( słownik typów ) dokumentów wykorzystywanych w ramach procesów. Umożliwia on szybkie zapoznanie się ze stosowanymi dokumentami, pozwala zauważać dublujące się informacje etc. Możliwe jest podłączanie pod dokumenty fizycznych plików (np. szablonów Word), które później będą częścią wygenerowanej dokumentacji HTML, jak również odnośników do innych zasobów (np. dokumentów w intranecie, systemie obiegu dokumentów, bazie Lotus Notes/Domino) 17. Model środowiska pracy stanowi prezentację struktury organizacyjnej danej firmy, pokazując jednostki organizacyjne, wykonawców procesów oraz role, jakie poszczególni wykonawcy pełnią w organizacji (w ramach realizacji procesów). Możliwe jest również przypisanie wykorzystywanych zasobów do wykonawców oraz jednostek organizacyjnych na potrzeby wyliczania kosztów 18. Model systemów IT umożliwia jasne oraz precyzyjne wymodelowanie infrastruktury informatycznej wykorzystywanej na potrzeby realizacji procesów. Zawiera informacje na temat usług, aplikacji oraz elementów infrastruktury i ich wzajemnych powiązań i zależności. Do poszczególnych aplikacji można dołączyć dokumentację np. podręczniki obsługi w wersji PDF 19. Model produktów opisuje produkty/usługi wytwarzane przez procesy biznesowe. Oprócz zapewnienia szybkiego przeglądu oferowanych produktów umożliwia on również 15 Prezentacja Zarządzanie procesami z systemem ADONIS, s Prezentacja Zarządzanie procesami z systemem ADONIS, s Prezentacja Zarządzanie procesami z systemem ADONIS, s Prezentacja Zarządzanie procesami z systemem ADONIS, s Prezentacja Zarządzanie procesami z systemem ADONIS, s

11 przedstawienie wzajemnych powiązań (w tym kosztowych) pomiędzy produktami oraz komponentami produktów. Model produktów ułatwia pracownikom aktualizację wiadomości na temat oferowanych Klientom produktów oraz usług 20. Podstawowe oznaczenia stosowane w modelowaniu procesów biznesowych Początek procesu: Każdy model procesu biznesowego posiada dokładnie jeden obiekt początku procesu. Oznacza on rozpoczęcie przebiegu procesu biznesowego. Czynność: Czynność opisuje pojedynczą operację wykonywaną podczas przebiegu procesu biznesowego. Podproces: Podproces łączy się z innym modelem procesu biznesowego, jest jego uszczegółowieniem. Decyzja: Decyzja jest punktem decyzyjnym w procesie, wiąże się z dwoma alternatywnymi rozwiązaniami. Po decyzji proces przebiega dwoma ścieżkami, które mogą biec niezależnie lub łączyć się. Prezentuje to poniższy rysunek. 20 Prezentacja Zarządzanie procesami z systemem ADONIS, s

12 Rysunek 6. Postępowanie w przypadku pojawienie się decyzji. Źródło: Paralelizm: Paralelizm umożliwia jednoczesne przejście kilku ścieżek procesu biznesowego. Pozwala to na równoczesne opracowywanie niezależnych części procesu. Zakończeniem paralelizmu jest obiekt typu Suma. Suma: Suma łączy z powrotem równolegle biegnące ścieżki. Koniec: Koniec oznacza zakończenie ścieżki w procesie biznesowym. W jednym modelu może występować kilka obiektów klasy Koniec Na podstawie: Zarządzanie procesami z systemem ADONIS- Szkolenie, data dostępu

13 Ćwiczenie nr 1. Na podstawie przedstawionego poniżej modelu tekstowego, proszę stworzyć proces biznesowy wykorzystując odpowiednie symbole poznane w poprzednich zadaniach. Tytuł: Proces realizacji zamówienia Kontakt klienta z producentem następuje po rejestracji na stronie internetowej producenta, następnie zainteresowany klient dokonuje wyboru asortymentu korzystając z odpowiedniej zakładki w systemie komputerowym, następnie dokonuje wyboru płatności przelew, gotówka, kredyt z płatnością odroczoną jeżeli wybiera kredyt z odroczoną płatnością to: loguje się do Banku XXX, podaje swoje dane i otrzymuje odpowiedź o przyznaniu bądź nie przyznaniu kredytu jeżeli kredyt nie zostaje przyznany następuje zakończenie procesu. Następnie dochodzi do kompletacji zamówienia, kolejny krok zostaje sporządzony mail z potwierdzeniem zamówienia, który trafia na adres internetowy klienta. Następnie klient decyduje czy zakupiony towar odbiera własnym transportem czy korzysta z usług firmy zewnętrznej, następnie równolegle w magazynie dochodzi do przygotowania wysyłki i zebrania dokumentów przewozowych. Kolejny krok to załadunek na środek transportu i dostarczenie towaru do klienta. Zaznacz wykorzystując opcje tor poziomy które czynności są dokonywane w dziale obsługi klienta a które w magazynie. 13

14 2. Klasyfikacja procesów Procesy podlegają klasyfikacji, wyróżniamy różne sposoby grupowania procesów w zależności od przyjętego kryterium podziału 22 : Najczęściej spotykany podział procesów ogranicza się do podziału na procesy: podstawowe, pomocnicze i zarządzania. Procesy podstawowe, określa się też mianem procesów operacyjnych, głównych lub centralnych. Ich celem jest wytworzenie wyrobu (usługi) oferowanego klientowi zewnętrznemu, ich efektem jest produkt (usługa) na rynek zewnętrzny. Charakteryzują się tworzeniem wartości dodanej. Procesy główne bezpośrednio komunikują się z klientem oraz odpowiadają za realizację wyrobu lub usługi. Przykładowo: obsługa zamówienia (przyjęcie i potwierdzenie realizacji zamówienia), projektowanie wyrobu, produkcja, sprzedaż 23. Procesy pomocnicze (wspierające, wspomagające) są wsparciem dla procesów głównych w ich właściwym funkcjonowaniu. Ich efektem jest produkt (usługa o charakterze materialnym) na rynek wewnętrzny. Przykładowe procesy pomocnicze to: szkolenia oraz utrzymanie ruchu (przeglądy maszyn, konserwacje, itp). Procesy zarządzania mają na celu monitorowanie funkcjonowania całej organizacji i podejmowanie odpowiednich działań w celu doskonalenia organizacji, w ich wyniku powstaje usługa o charakterze niematerialnym. Przykładowo: zarządzanie strategiczne (przegląd polityki i celów, przegląd zarządzania) oraz doskonalenie SZJ (zarządzanie auditami wewnętrznymi, działania korygujące i zapobiegawcze itp.) 24. Podczas identyfikacji procesów można wykorzystać jedną z metod: - Metoda odgórna. Najpierw określa się procesy, a potem działania. Metoda ta umożliwia całościowe spojrzenie na organizację, przy jej realizacji znajdują zastosowanie mapy relacji. - Metoda oddolna. Najpierw określa się działania, a potem łączy się je w procesy. Metoda oddolna pozwala stworzyć szczegółowy obraz działań, należy jednak uważać, aby nie zdefiniować działań zbyt szczegółowo, ponieważ mogą wystąpić problemy z ich przyporządkowaniem do jednego z procesów S. Nowosielski, Zarządzanie procesami gospodarczymi, data dostępu data dostępu data dostępu pod red. S. Nowosielskiego, Procesy i projekty logistyczne, skrypt UE we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s

15 Dekompozycja procesów w organizacji zależy od: - rozmiaru organizacji, - rodzaju oferowanego asortymentu, - stopnia skomplikowania poszczególnych procesów, - możliwości zarządzania procesami 26. PROBLEMY IDENTYFIKACJI PROCESÓW - Brak ogólnie przyjętych wytycznych dotyczących identyfikacji procesów, co w konsekwencji prowadzi do problemów przedsiębiorstw z definiowaniem swoich systemów. - Brak określania kluczowych procesów stanowiących bazę dla systemu zarządzania procesami. - Skupienie uwagi tylko na identyfikacji głównych procesów, związanych bezpośrednio z wytworzeniem wyrobu (usługi). - Opracowywanie map relacji w postaci złożonych, niejednokrotnie, nieczytelnych rysunków. Mapa relacji jest to graficzne przedstawienie procesów przebiegających w firmie i ich wzajemnych zależności oraz powiązań. W systemie ADONIS nazywana jest Mapą procesów. Mapa relacji budowana jest na poziomie organizacji i przedstawia zasilenia i podstawowe relacje dostawca - klient pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacji i otoczeniem. Mapa relacji jest uzupełniającym, w stosunku do schematu organizacyjnego obrazem relacji wewnątrzorganizacyjnych i z kontrahentami zewnętrznymi. Uszczegółowieniem informacji zawartych w mapie relacji jest mapa procesów. Ćwiczenie nr 2 Jesteś pracownikiem dowolnej firmy z branży logistycznej, który zaczyna wdrażać zarządzanie procesowe. Twoim zadaniem jest przygotowanie mapy relacji (Mapy procesów w ADONISIE) dla analizowanej firmy z podziałem na procesy zarządcze, główne i pomocnicze. 1. Proszę zidentyfikować i opisać każdy z procesów. 2. Proszę zróżnicować procesy za pomocą kolorów. 3. Proszę pokazać oddziaływania między procesami i połączyć je ze sobą. 4. Proszę opisać przepływy między procesami. 5. Proszę wskazać podmioty zewnętrzne z którymi współpracuje organizacja. 6. Proszę utworzyć podprocesy i wskazać działania w nich realizowane. 26 data dostępu

16 3. Zarządzanie procesami logistycznymi Wdrożenie podejścia procesowego w organizacji polega na: 1. Identyfikacji procesów realizowanych w ramach organizacji oraz zlecanych na zewnątrz. 2. Określeniu sekwencji procesów i ich wzajemnych oddziaływań. 3. Określeniu kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania procesów. 4. Zapewnieniu dostępności zasobów niezbędnych do realizacji i monitorowania procesów. 5. Monitorowaniu, mierzeniu i analizowaniu procesów. 6. Wdrożeniu działań niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia procesów. Zarządzanie procesami to, skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania procesów. Tak rozumiane kierowanie procesami realizuje się poprzez funkcje 27 : - Planowanie celów: tu ustala się cele cząstkowe (cele dla każdej czynności w ramach procesu), wychodząc z celu głównego procesu. Powinny one harmonizować z celami poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa (np. zaopatrzenia, sprzedaży), działów i stanowisk pracy. - Organizowanie zasobów: przydzielenie zasobów (wyposażenie, pracownicy, środki finansowe) niezbędnych do realizacji poszczególnych czynności w procesie. - Motywowanie: oddziaływanie na postawy i zachowania osób zaangażowanych przy procesach, aby ich poczynania były zgodne z określonymi celami. - Kontrola i sterowanie: zbieranie opinii klientów dotyczących wyników procesu, porównywanie wyników rzeczywistych z przyjętymi wartościami celów głównych i cząstkowych, analizowanie odchyleń, podejmowanie sposobów zaradczych, korekta wszelkich błędów w procesie oraz ewentualna zmiana celów procesu (dostosowanie do obecnych oczekiwań klientów i celów firmy). Ponadto ma tu miejsce przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym. Przyczyny niepowodzeń w procesie usprawniania i zarządzania procesami. 1. Usprawnianie procesów nie było związane ze strategią. 2. W projekt usprawniania procesów są zaangażowani nieodpowiedni pracownicy i w niewłaściwy sposób (szczególnie dotyczy to kadry kierowniczej). 27 pod red. J. Lichtarskiego, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005,

17 3. Zespoły usprawniające proces nie mają jasno określonej misji swojego działania i nie są rozliczane za jej realizację. 4. Kadra kierownicza uważa, że jeśli nie zostanie całkowicie zmieniona obecna organizacja pracy (reengineering), to nie osiągnie się znaczących wyników. 5. Osoby projektujące nowy proces nie zdają sobie sprawy z tego, jak wpłynie on na wszystkich zaangażowanych w jego realizację. 6. Organizacja bardziej koncentruje się na przeprojektowaniu niż na wdrożeniu. 7. Zespół nie przygotował systemu miar i innych narzędzi koniecznych do ciągłego doskonalenia procesu 28. Ćwiczenie nr 3 Budowa struktury organizacyjnej firmy i przypisanie odpowiedzialności za realizację zidentyfikowanych procesów. Wyznaczenie właścicieli procesów. 1. Należy przyjąć założenia dotyczące budowy struktury organizacyjnej: Ile w firmie jest działów i jakich Ile pracowników jest w każdym z działów i jakie role- funkcję pełnią ci pracownicy Jakie są zależności funkcjonalne, ilu jest dyrektorów i kierowników 2. Przyjęte założenia przenosimy na model struktury środowiska, budując piony i wskazując zależności między pracownikami 3. Ustalamy i przypisujemy właścicieli dla każdego z procesów na podstawie analizy struktury organizacyjnej. Klikamy dwa razy w proces i na drugiej stronie znajduje się przypisanie odpowiedzialności za proces, klikamy w + i wybieramy model struktury środowiska ( struktury organizacyjnej). 28 A.G. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE W-wa 2000, s

18 4. Modelowanie procesów logistycznych Modelowanie procesów jest sposobem określania architektury poszczególnych procesów, niezbędnych przedsiębiorstwu dla realizacji jego celów 29. Modelowanie procesów ma na celu odwzorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, za pomocą przyjętych symboli, w celu ich udokumentowania lub analizy pod określonym kątem. Może to być wykonane dla potrzeb diagnostycznych, np. aby znaleźć przyczyny występujących błędów lub ich dostosowania do zmienionych wymogów organizacyjnych. Modelowaniem procesów można się także posłużyć przy projektowaniu nowych, dotychczas nieopisanych procesów. Punktem wyjścia do modelowania procesów są wyniki analizy potrzeb informacyjnych. Zwykle do modelowania i analiz wybierane są procesy o znaczeniu kluczowym dla przedsiębiorstwa, przy czym mogą to być procesy główne realizujące podstawowe funkcje biznesowe przedsiębiorstwa, procesy pomocnicze, procesy zarządcze 30. Sposoby modelowania procesów Ze względu na sposób podejścia (punkt wyjścia) możliwe jest zastosowanie w modelowaniu procesów podejścia: - diagnostycznego (wychodzi się tu od pytania: jak jest obecnie?) - i/lub prognostycznego (tu z kolei punktem wyjścia jest pytanie: jak by było, gdyby?) 31. Podejście diagnostyczne sprowadza się do odwzorowania stanu istniejącego, analizy dotychczasowych rozwiązań i postawienia diagnozy. Pozwala to na przedstawienie (zaprojektowanie) udoskonalonej lub zupełnie nowej wersji procesu 32. Podejście prognostyczne, procesy projektuje się wychodząc od istniejących już wzorcowych (idealnych) modeli procesów, poprzez ich adaptację do konkretnych warunków przedsiębiorstwa 33. Ze względu na specyfikę procesów uzależnioną od konkretnej branży, wzorcowe modele procesów projektowane są dla określonego rodzaju działalności. Wśród modeli procesów na uwagę zasługują tzw. modele referencyjne, opracowane na podstawie zebranych doświadczeń z wielu przedsiębiorstw i wdrożeń systemów informatycznych. Duże firmy, wdrażające zintegrowane systemy informatyczne, takie jak np. 29 S. Nowosielski, op. cit., A. Bitkowska, op. cit., s S. Nowosielski, op. cit., A. Bitkowska, op. cit., s S. Nowosielski, op. cit., 64 18

19 SAP, stworzyły zbiory modeli procesów. Klienci wdrażający takie systemy muszą jedynie wybrać z tej biblioteki te procesy, które są potrzebne w ich przedsiębiorstwie. Korzystanie z modeli procesów, szczególnie w dużych, wielooddziałowych przedsiębiorstwach, a także w przedsiębiorstwach współpracujących (np. w jednym łańcuchu lub sieci logistycznej), umożliwia standaryzację procesów. W efekcie różne jednostki organizacyjne mogą się posługiwać ujednoliconymi pod względem struktury procesami, dla realizacji określonych świadczeń, co znacznie zwiększa ich przejrzystość i efektywność 34. Reguły modelowania procesów - Każdy proces rozpoczyna się i kończy dla określonego klienta (odbiorcy), który formułuje wymagania i korzysta z wyników (efektów) tego procesu (wyodrębnienie procesu). - Każdy proces składa się z podprocesów, czynności i innych elementarnych składników (strukturalizacja procesu). - Każdy proces ma odpowiedzialną osobę za proces, swojego właściciela (określenie odpowiedzialności za proces). - W każdym procesie jest przetwarzany (wytwarzany) jeden obiekt (ustalenie przedmiotu procesu). - Składniki procesu nie tworzące wartości dodanej są eliminowane (koncentracja na tworzeniu wartości). - Dla każdego procesu jest ustalona najkorzystniejsza (ze względu na czas i inne zasoby) struktura jego przebiegu (kształtowanie przebiegu procesu). - Dla każdego procesu jest konieczne zapewnienie ze strony dostawców właściwego zabezpieczenia procesu (ustalenie z dostawcą wejścia do procesu) 35. Tylko relatywnie mała liczba procesów przyczynia się do wzrostu wartości. Według A. K. Tomysa do wzrostu wartości przyczynia się zaledwie ok. 25% procesów, a 45% czyni to w sposób pośredni. Około 20% nie podnosi wartości, a 10% powoduje jej zmniejszenie. Zatem możliwości modelowania procesów pozostawiają ogromne pole do działania. W większość procesów gospodarczych czynności główne stanowią 5-10 % łącznego czasu procesu a czynności pomocnicze (np. transport, składowanie, oczekiwanie ) 95-90% czasu procesu. Powyższy zapis wskazuje iż analiza i modelowanie czynnościach pomocniczych powinna zapewnić uzyskanie najbardziej spektakularnych efektów. 34 S. Nowosielski, op. cit., A. Bitkowska, op. cit., s

20 Usprawnienia procesów mogą polegać na: - eliminowaniu działań, które nie wnoszą wartości do procesu; - wprowadzaniu działań podnoszących jakość rezultatów działań i satysfakcję klientów oraz poprawiających komunikację między uczestnikami procesu; - wprowadzaniu działań kontrolnych, aby zminimalizować powielanie błędów w kolejnych etapach procesu lub działań zapobiegających powstawaniu nadużyć 36. Modelowanie procesów stosuje się w celu: - redukcji kosztów i cyklów produkcyjnych poprzez wyeliminowanie działań nieefektywnych, - podnoszenia jakości poprzez jasne i precyzyjne przypisanie odpowiedzialności za elementy i cały proces, - oceny realizacji celów strategicznych i operacyjnych poprzez system oceny mierników 37. Symulacja i optymalizacja w programie ADONIS Rzadko kiedy mamy zasoby wystarczające do tego, aby wymodelować i zoptymalizować wszystkie procesy. Dlatego też ważna jest możliwość wyboru procesów, a nawet danych ścieżek procesów, które mają największy potencjał optymalizacyjny, czyli miejsc, od których warto zacząć. Z kolei, gdy zbadaliśmy już stan obecny i planujemy, jak mogą wyglądać procesy docelowe, cenna jest możliwość porównywania ich między sobą w celu wybrania optymalnego oraz bezpiecznego przetestowania, jak będzie działać organizacja po ich wdrożeniu. Tu właśnie przydaje się nam możliwość symulowania modeli. Symulacja pozwala bezpiecznie przeprowadzać badania wpływu zmian w procesach (analizy what-if) na organizację. Wyniki symulacji można zapisywać jako raporty. Mechanizm symulacji pomaga również w oszacowaniu zapotrzebowania na personel. Szczególnie przydaje się to w sytuacji, gdy np. firma w związku z sezonowością zamówień musi oszacować, czy jest wystarczy obecny stan osobowy, czy też należy zatrudnić pracowników tymczasowych, lub gdy trzeba oszacować, co się zmieni po wdrożeniu nowego systemu informatycznego (np. ile osób będzie mogło przejść do realizacji innych zadań) A. Bitkowska, op. cit., s A. Bitkowska, op. cit., s Z. Misiak, Zarządzanie procesami scenariusze oraz wsparcie przez oprogramowanie na przykładzie systemu ADONIS, w Zarządzanie zmianą w organizacjach publicznych, red. Naukowa R. Batko, Kraków 2011, s

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Procesy w organizacji o charakterze systemowym. Zastosowanie teorii ograniczeń we wstępnej analizie procesów. Opis procesów.

Procesy w organizacji o charakterze systemowym. Zastosowanie teorii ograniczeń we wstępnej analizie procesów. Opis procesów. Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Procesy w organizacji o charakterze systemowym. Zastosowanie teorii ograniczeń we wstępnej analizie procesów. Opis procesów. System System (gr. σύστημα systema

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z WYKORZYSTANIEM ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z WYKORZYSTANIEM ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z WYKORZYSTANIEM ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ANDRZEJ MARTYNUSKA, Dyrektor WUP Agnieszka Kaczmarczyk-Zaryczny Krzysztof Banach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Zapewnienie nadzoru i dostępu do dokumentów systemowych stosowanych w firmie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska

Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych. Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Diagramy obiegu dokumentów a UML w modelowaniu procesów biznesowych Stanisław Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Modelowanie biznesowe jest stykiem między

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami Charakter organizacji Zarządzanie procesami Modele zarządzania procesami Organizacja nastawiona na ciągłe doskonalenie Organizacja nastawiona na jednorazowe zmiany innowacyjne Zarządzanie procesami 1 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI.

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzani i Przedsiębiorczości IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI. Autor: mgr Maciej Szumlański Publikacja

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE. Definicja procesu. Rodzaje procesów. Rodzaje procesów. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski

Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE. Definicja procesu. Rodzaje procesów. Rodzaje procesów. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Każda organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja) jest zbiorem procesów. Procesy te wzajemnie się przeplatają. Ich identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Karta Prezentacji Projektu

Karta Prezentacji Projektu Karta Prezentacji Projektu Karta Prezentacji Projektu powinna być uzupełniona z perspektywy osoby będącej uczestnikiem projektu bądź liderem projektu. Nazwa projektu: Usprawnienie procesu udzielenia kredytu

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10.

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10. Tytuł: Identyfikacja Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put Przedmiot: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

2.3 Jakie procesy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy można zidentyfikować i opisać w przedsiębiorstwie?

2.3 Jakie procesy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy można zidentyfikować i opisać w przedsiębiorstwie? 2.3 Jakie procesy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy można zidentyfikować i opisać w przedsiębiorstwie? Zastosowanie podejścia procesowego sprowadza się do trzech podstawowych etapów (Rys. 5),

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak. Mapowanie procesów

Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak.  Mapowanie procesów Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Mapowanie procesów Źródło: G. Jokiel, AE Wrocław Podejście funkcjonalne i procesowe Proces Proces to uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu dojrzałości procesowej w doskonaleniu systemów zarządzania jakością

Wykorzystanie modelu dojrzałości procesowej w doskonaleniu systemów zarządzania jakością 177 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Alicja Gębczyńska Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Andrzej Bujak Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wykorzystanie modelu dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/5 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.1 Zakres systemu zarządzania jakością W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje

Bardziej szczegółowo

Obieg akceptacji kosztów w organizacji

Obieg akceptacji kosztów w organizacji Obieg akceptacji kosztów w organizacji automatyczne sterowanie obiegiem akceptacji monitorowanie stanu obiegu faktur podział kosztów z jednej faktury na centra kosztów szybka rejestracja faktur obsługa

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy za rok 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo