PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z."

Transkrypt

1 b i u l e t y n ISSN lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40 z 30 z 20 z 5 wrzesieƒ lipiec maj marzec styczeƒ kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA

2 Spis treêci REDAKTOR NACZELNA: tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1000 egz. ELEKTROBUDOWA GÓRÑ Pierwsza od 10 lat nowo budowana walcownia w Europie WartoÊç inwestycji, której generalnym wykonawcà jest austriacki Voest Alpine Industrieanlagenbau wynosi 270 mln. Projekt dotyczy realizacji Walcowni Blach w Mittal Steel Poland w Nowej Hucie (dawna Huta im. T. Sendzimira). Dla Koksowni 8,0 mln zł netto to wartoêç kontraktu na wykonanie instalacji elektrycznych w nowej baterii koksowniczej Koksowni Przyjaêƒ w Dàbrowie Górniczej zleconego przez Polimex Mostostal SA. Umowa, która zostanie zrealizowana do 12 listopada br. stanowi ok. 2% tegorocznych prognozowanych 7 8 Poczàtek II półrocza by wyjàtkowo sprzyjajàcy dla naszej firmy, w ciàgu dwóch miesi cy uzyskaliêmy zlecenia na ponad 100,0 mln zł, a kurs akcji 5 wrzeênia br. wzrósł do 90 zł Od Redakcji Co to jest netykieta? To zbiór zasad kultury obowiàzujàcej wszystkich (!) w Internecie ( Internet jest nazwà własnà konkretnej, najwi kszej na Êwiecie sieci, piszemy jà zatem du à literà). Słu yç ma ona uêwiadomieniu, bàdê przypomnieniu pewnych reguł obejmujàcych społecznoêç internautów, a pomagajàcym mnie i Tobie, i im. Poczty elektronicznej u ywaj z głowà i co wa ne odbieraj jà codziennie. Listy pisz w formacie tekstowym, a nie HTML, chyba e akurat jest to konieczne, choçby dlatego, e format tekstowy zajmuje znacznie mniej KB. Załàczniki zawsze (chyba e kompresja jest rz du 1-3%) pakuj przed wysłaniem jakimê programem do kompresji np. ZIP-em. Pod adnym pozorem nie wysyłaj tzw. łaƒcuszków szcz Êcia. Gdy rozsyłasz poczt do grupy osób, korzystaj z pola BCC czyli UDW Ukryty do wiadomoêci, gdy nie ka dy musi sobie yczyç, by jego adres owy by ujawniony pozostałym Twoim adresatom. Jednym z najbardziej znienawidzonych przez wszystkich, niepo àdanym działaniem w Internecie jest rozsyłanie spamu, grozi to wykl ciem na wieki. Nie pisz bez potrzeby du ymi literami, gdy oznaczajà one raczej krzyk i nie nadu ywaj tego. Staraj si pami taç o tym, a eby nadawaç tytuł wysyłanym om, najlepiej odzwierciedlajàcy zawartoêç wiadomoêci. No i napisz czasem do Redakcji. èród o Metro ciàg dalszy współpracy z Mostostalem Warszawa SA Tylko z firmà Mostostal Warszawa ELEKTROBUDOWA podpisała umowy na ponad 57,0 mln zł. Na kolejnych stacjach Metra Warszawskiego zarobimy 46,0 mln (+ VAT), kontrakt obejmuje roboty elektryczne i energetyczne na nowo wybudowanych stacjach Stare Bielany i Wawrzyszew oraz w tunelach pomi dzy nimi. W tym roku łàczna wartoêç zamówieƒ pozyskanych w metrze, zleconych przez Mostostal Warszawa, przekroczyła 70,6 mln zł. Ale to nie wszystko, zlecenie o wartoêci 11,4 mln zł netto na wykonanie kompleksowych prac instalacji elektrycznej w nowo realizowanym budynku Centrum Wielofunkcyjne Bonifraterska w Warszawie mo e wzrosnàç do 13,1 mln (+ VAT) w przypadku zwi kszenia zakresu robót. zakres zlecenia Pozyskanego przez elektrobudow obejmuje engineering oraz wszystkie instalacje kablowe, techniczne i automatyk TESCO w Bolesławcu Zakres zlecenia pozyskanego przez ELEKTROBUDOW obejmuje engineering oraz wszystkie instalacje kablowe, teletechniczne i automatyk, a wartoêç kontraktu, na którym pracowaç b dzie w szczycie prawie 200 osób, wyniesie ok. 17 mln zł (+ VAT). Generalne Wykonawstwo W ramach generalnego wykonawstwa w systemie pod klucz ELEKTROBU- DOWA wykona niezb dnà infrastruktur technicznà i komunikacyjnà w budynku handlowo-usługowym TESCO w Polkowicach. WartoÊç kontraktu podpisanego z ST Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia wynosi 10,3 mln zł (+ VAT) i potrwa do koƒca listopada. przychodów ELEKTROBUDOWY, a łàczna kwota podpisanych zleceƒ ze spółkà giełdowà Polimex Mostostal SA w latach przekroczyła 16,0 mln zł. Elektryfikacja miast i... gmin Zlecenie na wykonanie rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla strefy przemysłowej w Kleszczowie w ramach zadania elektryfikacja gminy opiewa Budynki biurowe przy ul. Domaniewskiej w Warszawie - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 3

3 Z prac organów Spó ki AktualnoÊci Walcownia na 9,4 mln zł brutto. Zakres prac obejmuje budow trzech elektroenergetycznych stacji kontenerowych 15/0,4 kv, kompleksowe rozprowadzenie pomi dzy stacjami linii kablowych 15 kv oraz wykonanie instalacji telemechaniki i systemu pozyskiwania danych pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej. Ponadto cała strefa przemysłowa do 20 listopada br. zostanie okablowana Êwiatłowodowym rurociàgiem kablowym. Pràd dla Telewizji Z Telewizjà Polskà SA ELEKTROBUDO- WA podpisała kontrakt na budow stacji energetycznej dla nowych budynków TVP. WartoÊç projektu na budow rozdzielni energetycznej, w skład której wchodzi rozdzielnia 15 kv budynku E-bis oraz przylegajàcego do niej budynku biurowo-technicznego E, wyniesie 7,5 mln zł netto. WartoÊç robót energetycznych to około 65-70% wartoêci kontraktu. W projekcie wykorzystane zostanà rozdzielnice z fabryki w Koninie. Zakoƒczenie prac planowane jest na 31 stycznia 2008 r. Szanse na przysz oêç ELEKTROBUDOWA ma szans skorzystaç na oczekiwanym wzroêcie inwestycji w energetyce twierdzi Krzysztof Rodojewski z DI BRE Banku. Analityk uwa a, e spowodowane upałami wysokie zapotrzebowanie na pràd i obawy o stabilnoêç systemu energetycznego powinny przyspieszyç podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Dostarczajàca urzàdzenia elektroenergetyczne i Êwiadczàca usługi budowlano-monta owe spółka mo e to wykorzystaç mówi dalej Rodojewski. Produkcja budowlano-monta owa ewentualne podwy szenie dotyczy oby zarówno wyników jednostkowych, jak i skonsolidowanych w pierwszym półroczu 2006 r. wzrosła o 2,9%, co przekłada si na wi kszy popyt na prace w ELEKTROBUDO- WIE w segmencie przemysłowym. WartoÊç naszej firmy mo e równie wzrosnàç dzi ki spółce zale nej KRU- ELTA, która sprzedaje rozdzielnice i stacje kontenerowe w Rosji. KRUEL- TA zdobywa istotnà pozycj na rynku rosyjskim i dzi ki temu osiàga coraz lepsze wyniki finansowe i w coraz bardziej znaczàcy sposób wpływa na poziom przychodów ze sprzeda y Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA. Baza klientów systematycznie si poszerza i obejmuje przedsi biorstwa działajàce w bran y energetycznej, wydobywczej (tak e gazu i nafty) oraz przemysłu metalurgicznego. WartoÊç sprzeda y produktów ELEK- TROBUDOWY na rzecz KRUELTY za pierwsze półrocze 2006 roku wyniosła 8,4 mln zł. JednoczeÊnie oczekuje- Z ote Tarasy my, i przychody KRUELTY wyniosà w 2006 roku ok. 45 mln zł, w porównaniu z 28,2 mln zł w 2005 roku. Spodziewamy si, i KRUELTA zło y zamówienia na wyroby ELEKTROBUDOWY na kwot dochodzàcà do 35,0 mln zł. Łàczna wartoêç zamówieƒ zło onych od stycznia do koƒca sierpnia 2006 roku wyniosła 25,4 mln zł i była wy sza o 92% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a na powy szà kwot składa si ponad 40 jednostkowych zamówieƒ o wartoêci od 30 tys. do tys. zł. Zmiana prognozy W tym roku Grupa ELEKTROBUDO- WA wypracuje blisko 383,0 mln zł przychodów, a na czysto zarobi nie mniej ni 11,0 mln zł. Obecnie mamy w portfelu zamówieƒ 200 mln zł, a planujemy, e do koƒca roku podwoimy t wartoêç mówi prezes Jacek Faltynowicz. Po zabud etowaniu pozostałych do realizacji kontraktów w 2006 r., Zarzàd nie wyklucza podwy szenia prognozy. Ewentualne podwy szenie dotyczyłoby zarówno wyników jednostkowych, jak i skonsolidowanych Zapotrzebowanie na moc w Polsce 26 lipca w latach (dane w MW) èródło: PSE Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA 19 maja br. odbyło si Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, w którym uczestniczyli akcjonariusze dysponujàcy głosami, reprezentujàcy 31,38% kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarzàdu z działalnoêci Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe Spółki, jak równie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA. Dokonało podziału zysku w kwocie ,20 zł, postanawiajàc przeznaczyç na dywidend zł, tj. po 1,50 Rada Nadzorcza Obradujàca tego samego dnia RN, na podstawie upowa nienia Walnego Zgromadzenia, ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki oraz jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA. Z uwagi na zmiany, jakie zostały wprowadzone do Statutu, Rada postanowiła odpowiednio zmieniç Regulamin RN. Przedmiotowe teksty zostały upublicznione raportem bie àcym w dniu 19 maja br., znajdujà si równie na stronie internetowej Wyniki kwartalne sierpnia br. został opublikowany raport kwartalny. Poni ej podstawowe dane finansowe w mln zł. 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 210,5 271,4 116,2 241,3 6 m-cy m-cy ,2 144,5 - zamówienia - portfel zamówieƒ - sprzeda zewn trzna Akcjonariat Amplico Life Pierwsze Amerykaƒsko- Polskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ycie i Reasekuracji SA czyli AMPLICO LIFE, w imieniu swojego akcjonariusza American Life Insurance and Reinsurance Company (zwanego dalej ALICO ) poêrednio przekroczyło 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA w zwiàzku z poêrednim nabyciem zł na jednà akcj. Dzieƒ 6 czerwca ustalono dniem nabycia praw do dywidendy, która została wypłacona 10 sierpnia 2006 r. Zgromadzenie udzieliło członkom Zarzàdu Spółki oraz RN absolutorium z wykonania obowiàzków za rok 2005 oraz pozytywnie odniosło si do oêwiadczenia zło onego przez Zarzàd w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Uchwalono równie zmiany do Statutu Spółki, upowa niajàc RN do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, wprowadzono równie zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6,0 5,0 4,0 2,0 1,0 0,0 2,6 1,3 Jan Wilk Rada wybrała biegłego rewidenta firm PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., która przeprowadzi badanie sprawozdaƒ finansowych za 2006 r. 5,1 4,0 6 m-cy m-cy zysk brutto - zysk netto akcji Spółki. 23 sierpnia 2006 r. ALI- CO w wyniku zapisów na rachunkach papierów wartoêciowych posiadało poêrednio akcji, spoêród łàcznej iloêci akcji Spółki, co stanowiło 10,003% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA. BezpoÊrednio przed 23 sierpnia 2006 r., tj. przed ww. zmianà udziału, ALICO posiadało poêrednio akcji, które dawały 9,95% kapitału zakładowego Spółki. Zaanga owanie ALICO ma charakter poêredni i wynika z zaanga owania AMPLICO LIFE, AIF OFE (zarzàdzanego przez AIG PTE SA) oraz AIG FIO Stabilnego Wzrostu i AIG FIO Akcji (zarzàdzanych przez AIG TFI SA). W zale noêci od sytuacji rynkowej w okresie 12 miesi cy niewykluczone jest dalsze zwi kszenie zaanga owania. 4 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 5

4 METREM PO WARSZAWIE czyli rekordowe zamówienie ELEKTROBUDOWY Zespół BRP w Warszawie, pod dowództwem Dyrektora Mariusza Niedziałkowskiego, podpisał zamówienie na ponad 47,7 mln zł na wykonanie odcinka B21- A22 linii metra obejmujàcego Stacj A-21 Bielany wraz ze szlakiem B-21 oraz stacj A-22 Wawrzyszew wraz ze szlakiem B-22. Ta du a umowa to kontynuacja dobrej passy Mariusza i jego zespołu, który wczeêniej z tym samym inwestorem Mostostalem Warszawa SA podpisał kontrakt na ponad 24 mln zł, obejmujàcy Stacj Park Kaskada. Oba kontrakty zdobyte przez BRP zapewnià dwunastomiesi cznà prac naszym pracownikom na tak wymagajàcym, ale dynamicznym rynku, jakim jest Warszawa. Zlecenia obejmujà kompleksowà realizacj m.in. instalacji elektroenergetycznych, automatyki czy słabopràdowych. Ponadto brygada pod kierownictwem Tadeusza Chrabałowskiego wykona instalacje całoliniowe, a wi c radiołàcznoêç oraz sieç Êwiatłowodowà. Historia prac na Metrze. Pierwsza realizowana przez naszà firm Stacja Dworzec Gdaƒski była kolejnà, pi tnastà stacjà metra w Warszawie, otwierajàcà Projekt Zamawiajàcy WartoÊç Termin realizacji Stacja A-17 Dworzec Gdaƒski Stacja A-18 Plac Wilsona Stacja A1 i A2 - modernizacja Stacja A-19 Marymont Stacja A-20 Park Kaskada MARIUSZ NIEDZIA KOWSKI PODPISA NAJWI KSZY W HISTORII ELEKTROBUDOWY KONTRAKT 6 B-21 oraz Stacja A-22 Wawrzyszew wraz ze szlakiem B-22 Prokom Software SA + Energobudowa SA podziemny szlak komunikacyjny w kierunku północnych dzielnic miasta. Tu obok niej, na stacji PKP Dworzec Gdaƒski, koƒczà bieg pociàgi pasa erskie z kierunku Legionowa i Nasielska. DoÊwiadczenia zdobyte podczas prac elektroenergetycznych przy budowie tej stacji bardzo pomogà ELEKTROBU- DOWIE przy realizacji nast pnych zadaƒ dla warszawskiego metra. A plany sà naprawd imponujàce! Do koƒca 2008 roku ma powstaç kolejnych 5 stacji metra, co ostatecznie zakoƒczy zł Hydrobudowa - 6 SA zł Zarzàd Transportu Miejskiego w Warszawie zł Warbud SA zł Mostostal Warszawa SA zł Mostostal Warszawa SA zł tzw. pierwszà jego nitk powiedział trzy lata temu Mariusz Niedziałkowski. I nie mylił si, co obrazuje powy sze zestawienie. Warszawa to nie tylko polskie centrum biznesu, to jeden z najwa niejszych oêrodków Europy Ârodkowej, gdzie zarejestrowanych jest ok. 270 tys. firm, a zainwestowany kapitał zagraniczny wynosi ok. 600 mln rocznie. I na takim właênie rynku Mariusz Niedziałkowski zdobył najwi kszy w historii ELEKTROBUDOWY kontrakt... Z serca gratulujemy i czekamy na dalsze. Nowe przyczółki na północy kraju Kontrakt Szczecin Oddziału RWE Oddział monta owy przy Elektrowni Dolna Odra (obecnie kontrakt Szczecin) istnieje od lat 70. ubiegłego wieku, czyli od momentu budowy elektrowni. A do roku 2000 jedynym klientem było ZEDO SA (Zespół Elektrowni Dolna Odra SA). Dopiero rok 2001 był przełomowy: zakoƒczono modernizacj bloków 1, 2, 5, 6, 7 i 8, bran energetycznà odsiarczania bloków 7 i 8 przegraliêmy na rzecz konkurenta z Katowic, zaê od swego jedynego dotychczasowego klienta pozyskaliêmy zlecenie na niespełna 200 tys. zł. Od tego czasu rozpocz ło si poszukiwanie pracy na rynku zewn trznym. NawiàzaliÊmy pierwsze kontakty z takimi firmami jak Energetyka Szczeciƒska SA (obecnie ENEA SA), Zakład Wodociàgów i Kanalizacji, Zarzàd Portów Morskich Szczecin ÂwinoujÊcie. Ogrom pracy wykonany przez cały zespół pracowników Kontraktu Dolna Odra zaowocował mocnà pozycjà ELEKTROBUDOWY na rynku lokalnym oraz rosnàcym pakietem zleceƒ. Teraz jesteêmy obecni we wszystkich najwi kszych zakładach przemysłowych oraz najwi kszych firmach budowlanych w regionie. Najwy szà postacià jest Janusz Tobiaƒski, obok prezesa Jacka Faltynowicza Waldemar Konarzewski oraz Wojciech Bartoszewski Zarzàd Energopolu Szczecin SA i na koƒcu Kazimierz Trzciƒski wiceprezes Infraparku SA. JESTEÂMY OBECNI WE WSZYSTKICH NAJWI KSZYCH ZAK ADACH PRZEMYS OWYCH ORAZ NAJWI KSZYCH FIRMACH BUDOWLA- NYCH W REGIONIE Dla ZEDO modernizujemy wyprowadzenia mocy bloków A i B w Elektrowni Pomorzany ok. 10 mln zł, modernizujemy równie blok nr 2 w Elektrowni Dolna Odra ok. 3,8 mln zł. Dla firmy PB Calbud SA realizujemy bran energetycznà i telekomunikacyjnà na budowie Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego 2,6 mln zł. Dla Energopolu Szczecin SA budujemy filtry na zło u w gla aktywnego w ZPW Miedwie 1,7 mln zł, a w konsorcjum z Energopolem ze Szczecina dla Infraparku SA budujemy infrastruktur technicznà dla potrzeb Polickiego Parku Przemysłowego (stacje 6/0,4 kv+linie kablowe 6 i 0,4 kv) ok 3,5 mln zł. Monta linii technologicznej do produkcji płyt HDF ok. 1,5 mln zł wykonujemy dla firmy Kronospan SA. Du ym klientem jest równie ENEA SA, dla nich robimy przyłàcze nn w Rejonie Energetycznym Mi dzyzdroje za ok. 2,4 mln zł oraz budujemy GPZ ydowice za 2,5 mln zł. Energotest SA zlecił nam budow turbozespołu w Arctic Paper SA w Kostrzynie za 1,4 mln zł. PozyskaliÊmy równie kolejne zlecenie z Infraparku SA na roboty w Polickim Parku Przemysłowym na kwot 16,5 mln zł, w tym wartoêç prac energetycznych to 12,4 Wojciech Bartoszewski prezes Energopolu Szczecin SA oraz Grzegorz Długosz, ówczesny prezes Infraparku SA podczas uroczystego podpisania kontraktu. mln zł. Kontrakt zdobyliêmy jako lider konsorcjum z Energopolem Szczecin SA. Prace potrwajà 11 miesi cy i w szczycie na budowie b dzie ok. 80 ludzi. Mamy do wykonania całoêç prac elektrycznych oraz sporo robót budowlanych. Rok 2006 to dla nas okres wyt onej pracy, aby wszystkie pozyskane kontrakty nale ycie wykonaç oraz zapewniç sobie prac na rok Mamy nadziej, e nie b dzie gorszy. Janusz Tobiaƒski Kierownik Sprzeda y 6 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 7

5 Eksport Pół kilometra szynoprzewodów dla Słowenii Rozwój eksportu w RWE Nie najlepsza sytuacja w sektorze energetycznym w ubiegłych latach była głównà przyczynà słabszego okresu dla zakładu w Mikołowie, jednak rok 2006 przyniósł oczekiwany rozwój inwestycji i bardziej optymistyczne prognozy na kolejne lata. Słowenia Oprócz realizacji ogromnych projektów krajowych (m.in. Pàtnów czy Łagisza), ELEKTROBUDOWA pozyskała du e zamówienie dla elektrowni w Słowenii. Pompowo-Szczytowa Elektrownia Av e jest pierwszà tego typu elektrownià w tym kraju, a jednoczeênie najwi kszà inwestycjà energetycznà. Zgodnie z planem opracowanym przez inwestora, tj. Soške Elektrarne Nova Gorica d.o.o., uruchomienie elektrowni przewidziano na koniec 2008 roku. Elektrownia Av e PSP poło ona jest na rzece So a, około 24 km na północ od Novej Goricy, w gór rzeki od tamy Ajba, a zbiornik wodny górny, który mo e pomieêciç około 2,2 mln m3 wody, poło ony jest w naturalz jej produkcjà, opłacalnoêç elektronym zagł bieniu na szczycie wzgórza wni osiàgni ta zostanie dzi ki ró nicy w pobli u wioski Kanalski. Tunel o cen. Oprócz znaczàcego pokrycia długoêci 700 m, biegnàcy pod grzbiedeficytu energii elektrycznej podczas tem górskim Avški Kuk, dalej rurociàg dziennego szczytu w słoweƒskim syo długoêci 1,3 km zasilajàcy turbin stemie energetycznym, elektrownia łàczy zbiornik z maszynownià elekav e b dzie miała równie dodatkotrowni, poło onà we istotne zadania, takie nad rzekà So a. jak rezerwa systemowa, NIEKTÓRE 521-m spad umo lirozwiñzania regulacja cz stotliwoêci wia osiàgni cie maki napi cia w sieci. WDRO ONE symalnej mocy na Niektóre rozwiàzania NA TYM turbinie równej 185 wdro one na tym obiekobiekcie B DÑ cie b dà zastosowane po MW. ZASTOSOWANE raz pierwszy w Europie, Mo liwoêci technicz- PO RAZ PIERWSZY dlatego te elektrownia ne elektrowni mo e w przyszłoêci byç W EUROPIE Poza szczytem elekmiejscem wizyt wielu spetrownia b dzie pompowała wod do cjalistów tej bran y. zbiornika górnego, pobierajàc enercałkowita długoêç naszych szynoprzegi z sieci. W szczycie zgromadzowodów wyniesie ponad 500 m. na woda b dzie słu yç do produkcji Dokumentacja projektowa została wyenergii elektrycznej. Planowane: roczkonana przez konsorcjum słoweƒskona wielkoêç zu ycia i produkcji ener-szwajcarskie z o one z Korona Pogii wynoszà odpowiednio 563 GWh i wer Engineering i COLENCO Power 426 GWh. Pomimo wi kszego zu ycia Engineering LTD., dostawcà turbozeenergii elektrycznej w porównaniu społu jest japoƒska firma Mitsubishi Lokalizacja Elektrowni Pompowo-Szczytowej Av e Co. Generalnym wykonawcà cz Êci elektrycznej jest lokalna firma Gorenje, a podstawowym dostawcà urzàdzeƒ elektrycznych jest ABB d.o.o., dla którego ELEKTROBUDOWA b dzie dostarczała urzàdzenia układu wyprowadzenia mocy i zera generatora. Projekt to wyjàtkowo ciekawe wyzwanie dla naszej kadry in ynierskiej, m.in. dzi ki szczególnie rozbudowanemu i bogatemu w urzàdzenia układowi wyprowadzenia mocy w elektrowni. Szanse rozwoju Zakład Przewodów Wielkopràdowych w Mikołowie rozwija si powoli, ale sukcesywnie. Wypromowanie produktów na rynkach nie tylko europejskich nie jest proste, jednak wzmo ona aktywnoêç pracowników zakładu przynosi efekty. W kraju nasze produkty sà na tyle znane, e nie ma szczególnej potrzeby prowadzenia dodatkowych działaƒ marketingowych. Zupełnie inaczej jest za granicà, gdzie oprócz konkurencji, nasze mo liwoêci dotarcia do du ych inwestycji w energetyce sà znacznie trudniejsze i wymagajà współdziałania z silnymi lokalnymi partnerami z bran y. Dodatkowe trudnoêci przy składaniu ofert, a nast pnie sprzeda y produktu spowodowane sà bardzo du ymi wzrostami cen aluminium i miedzi oraz znacznymi wahaniami cen walut. w zakresie modernizacji układów wyprowadzenia mocy i aplikacji ich wyłàczników generatorowych, czego przykładem sà wspólnie zrealizowane obiekty: El. Eesti i Balti (Narwa, Estonia), El. Gacko i El. Ugljevik (BoÊnia i Hercegowina) oraz wiele obiektów w kraju: Kozienice (2 bloki), Połaniec (8), Bełchatów (7), arnowiec i Opole (4) i Dolna Odra (5). Roboty przygotowawcze w Elektrowni Av e Marketing Działania marketingowe rozpocz te kilka lat temu przynoszà wreszcie pierwsze sukcesy dzi ki doêwiadczeniu i zapałowi pracowników. W grudniowym numerze Eleksu opisaliêmy Wyprowadzenie mocy w Elektrowni Kakanj monta szynoprzewodów w Elektrowni Izdemir w Turcji. Od tego czasu nasi pracownicy mów z tzw. dopinaniem bud etu inzakoƒczyli monta e szynoprzewodów westycji. w Elektrowni Kakanj w BoÊni i MoneyPoint w Irlandii. Kolejna grupa wróci a Przysz oêç z monta u szynoprzewodów zasilania W kolejnych latach wiele krajów eupotrzeb własnych bloku nr 1 Elektro- ropejskich b dzie zmuszonych do wni Maritza East III w Bułgarii. Jeszcze wymiany i rozbudowy zainstalowanej w tym roku ma wykonaç podobne za- mocy, dzi ki temu wzrasta szansa na danie na blokach 3 i 4. zaistnienie naszych szynoprzewodów Partnerstwo Po raz pierwszy nasze szynoprzewody na tych obiektach. Niemcy, którzy Zakład w Mikołowie poszerza zostanà wysłane na Bliski Wschód, do nie posiadajà krajowego producenta baz partnerów, zainteresowanych Królestwa Bahrajnu, do Elektrowni Al szynoprzewodów, planujà w ciàgu współpracà w zazak AD PRZEWODÓW Hidd. B dzie to dla dziesi ciu najbli szych lat wybudowakresie oferowania nas bardzo cenna re- nie 14 elektrowni o łàcznej mocy 12 WIELKOPRÑDOWYCH ferencja. Szynoprze- 584 MW (èródło: VDEW, FAZ, szacuni sprzeda y szynow MIKO OWIE przewodów, wêród wód montowany ki WWF, prognozy EWI). ROZWIJA SI POWOLI, zachodnich firm. W b dzie w elektrowni, Wykorzystamy t szans... oparciu o ju zrealiale SUKCESYWNIE która równoczeênie słu y do odsalania zowane projekty dla obiektów przemysłu papierniczego zowody morskiej (z ang. IWPP Indestała podpisana umowa o współpracy pendent Water Power Plant). Tego i dystrybucji szynoprzewodów z ABB typu obiekty cieszà si w ostatnich Oy z Finlandii. latach bardzo du ym uznaniem na BliUbiegamy si równie o nawiàzanie skim Wschodzie. Na szcz Êcie jest to Tadeusz Łukomski stałej współpracy z ABB Switzerland region, gdzie obecnie nie ma problepiotr Pajàk Elektrownia Kakanj w BoÊni i Hercegowinie - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny -

6 JESTEÂMY PRAWIE TRZYKROTNIE LEPSI! Jaros aw Tomaszewski Panie Dyrektorze, prosz wytłumaczyç takiemu laikowi jak ja, co to jest ROCE? ROCE to skrót od nazwy w j zyku angielskim Return on Capital Employed oznaczajàcej zwrot z zaanga owanego kapitału. Zaznaczam, e nie chodzi tu o kapitał (np. akcyjny), jako element pasywów bilansu. Kapitał zaanga owany to suma wartoêci majàtku trwałego oraz kapitału obrotowego (majàtek obrotowy zobowiàzania bie àce). Inaczej mówiàc, z punktu widzenia operacyjnego zaanga owany kapitał to wartoêç Êrodków trwałych powi kszona o nadwy k wartoêci majàtku obrotowego (zapasy, nale noêci) nad zobowiàzaniami. Je eli zysk porównamy do tak zdefiniowanego zaanga owania kapitału, to otrzymujemy wskaênik ROCE. Hmmm... dlaczego Pana zdaniem przywiàzuje si tak du à wag akurat do tego wskaênika ekonomicznego? Du e znaczenie wskaênika ROCE wynika stàd, i pokazuje on rzeczywistà relacj pomi dzy oczekiwanà rentowoêcià a wartoêcià Êrodków wykorzystywanych w działalnoêci operacyjnej. Odzwierciedlajàc rzeczywisty stan organizacji, zarzàdzania, efektywnoêci dla wszystkich inwestorów finansowych ROCE jest podstawowym wskaènikiem podejmowanych decyzji p r o c e s ó w i kompetencje załogi oznacza faktycznà efektywnoêç działalnoêci biznesowej. Dla wszystkich inwestorów finansowych jest podstawowym wskaênikiem podejmowanych decyzji. Osoby posiadajàce jakiekolwiek Êrodki finansowe np. na GPW, dokładnie wiedzà na czym polega mechanizm zwrotu z kapitału zaanga owanego. Inne wskaêniki i miary jak np. mar a Wskaênik ROCE w bran y budowlanej ( ) ni cały sektor budowlany mówi Jarosław Tomaszewski, dyrektor finansowy Thomas Kolaja, właêciciel i partner Kolaja & Partners firmy doradczej specjalizujàcej si w restrukturyzacji przez zarzàdzanie tymczasowe: Skuteczne zarzàdzanie zaczyna si od jasno zdefiniowanych celów dla organizacji. Istniejà dziesiàtki przeró nych wskaêników, za pomocà których firmy starajà si definiowaç swoje cele, a nast pnie mierzyç efektywnoêç ich realizacji. W przeciwieƒstwie do wielu z nich, ROCE mo na sprowadziç do praktycznego poziomu. Mo na go bowiem rozbiç na konkretne funkcjonalne obszary działalnoêci firmy. W naszej praktyce bardzo cz sto sugerujemy zarzàdom restrukturyzowanych firm przypisanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym odpowiedzialnoêci za podnoszenie ROCE w ich obszarach kompetencyjnych. Powoduje to, e wysiłki poszczególnych mened erów skorelowane sà z ogólnym celem organizacji, co prowadzi do trwałej poprawy wyników i szybkiego wzrostu jej wartoêci. Posługujàc si wskaênikiem ROCE, nie mo na definiowaç celów dla przedsi biorstwa w oderwaniu od kosztu zaanga owanego kapitału. Poziom wskaênika ROCE na poziomie 20% przy koszcie zaanga owanego kapitału na poziomie 5% byç mo e nie jest złym wynikiem, ale jeêli kapitał zaanga owany w t samà firm miałby kosztowaç 20%, to z pewnoêcià zwrot z zaanga owanego kapitału nie b dzie dla właêcicieli zodawalajàcy. Na podstawie artykułu z Business Magazine na sprzeda y, udziały w rynku itp., niezmiernie wa ne z punktu widzenia marketingowego, konkurencyjnoêci, mo liwoêci wygrywania przetargów, nie majà w sobie elementu efektywnoêci. Wa ne jest równie porównanie ROCE z kosztem pozyskania kapitału. DziałalnoÊç gospodarcza ma sens wtedy, gdy ROCE jest wy szy ni koszt kapitału pozyskiwanego na prowadzenie tej działalnoêci. Tylko wówczas mo emy mówiç o tworzeniu wartoêci dodanej dla akcjonariuszy. Warto wspomnieç, e ka dy z naszych oddziałów, jak i cała Spółka, ju od 2002 roku prowadzi analiz opartà na ROCE w postaci NWC, czyli kapitału zaanga owanego netto. Z pewnoêcià obserwacja tych elementów oraz efektywne zarzàdzanie naszà strukturà bilansowà (nale noêci, zapasy, zobowiàzania handlowe, kredyty) powodujà, e ELEKTROBUDOWA jest coraz bardziej efektywna, a tym samym bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Jak ELEKTROBUDOWA wyglàda na tle innych firm z naszej bran y, konkurencji przecie nie brakuje... Za rok 2005 wskaênik ROCE dla EB SA (dane skonsolidowane) wyniósł 18,58%, a wi c wy ej ni Êredni wykazujemy prawie TRZYkrotnie wy szy roce ni sektor us ug budowlanych Wybrane firmy w sektorze us ug budowlanych wskaênik dla wszystkich sektorów gospodarki* (14,63%). Wykazujemy prawie trzykrotnie wy szy ROCE ni sektor usług budowlanych (6,79%), pomimo e cały sektor prawie podwoił swojà efektywnoêç w okresie Według rankingu opublikowanego w czerwcowym miesi czniku Manager Magazin, a przygotowanym przez firm Kolaja & Partners, ELEK- TROBUDOWA znalazła si na 159. miejscu bioràc pod uwag wskaênik ROCE. Rok wczeêniej byliêmy na miejscu 55. Co miało istotny wpływ na spadek wielkoêci wskaênika porównujàc rok 2004 i 2005? JeÊli chodzi o spadek wskaênika w okresie , to główny Usługi budowlane ogółem (wg rankingu) ELEKTROBUDOWA SA (Grupa Kapitałowa) ELEKTROBUDOWA na tle us ug budowlanych ROCE 2004 r. (w %) ROCE 2005 r. (w %) 3,55% 6,79% 26,18% 18,58% Wybrane firmy w sektorze usług budowlanych ROCE 2004 r. ROCE 2005 r. Zmiana ROCE (w pkt. proc.) Przemysłówka PBP Holding 33,60% 76,30% 42,70 Energomonta -Północ Bełchatów 48,56% 51,59% 3,03 Elektromonta Rzeszów 12,99% 30,56% 17,57 Usługi budowlane ogółem (na podstawie rankingu) 3,55% 6,79% 3,24 ELEKTROBUDOWA SA 25,60% 16,25% -9,34 PBG S.A. 11,06% 7,21% -3,85 Energopol-Południe S.A. 3,36% 13,53% 10,17 wpływ miały zmiany w rachunkowoêci zwiàzane z wdra aniem Mi dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej. Nie wchodzàc w szczegóły techniczne, poprzestan na stwierdzeniu, e nale ało wstecznie przeliczyç ró ne wielkoêci ekonomiczne, doprowadzajàc poszczególne okresy do warunków porównywalnych. To było głównym technicznym powodem spadku wskaênika. Z punktu widzenia rzeczywistej efektywnoêci nie trzeba przywiàzywaç do tego szczególnej wagi, chocia warto zauwa yç, e wszystkie firmy przechodzàce na MSSF odnotowujà spadek ROCE, co jest konsekwencjà zało eƒ polityki rachunkowoêci zawartej w MSSF. *reprezentowanych przez 475 firm Rozmawiała: 100% 90% 80% 76,30% Budimex S.A. -10,27% 1,70% 11,97 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 33,60% 48,56% 51,59% 12,99% 30,56% 25,60% 16,25% 11,06% 13,53% 7,21% 3,36% -10,27% 1,70% 0% -10% -20% -30% Przemys ówka PBP Holding Elektromonta -Pó noc Be chatów Elektromonta Rzeszów ELEKTROBUDOWA SA PBG S.A. Energopol-Po udnie S.A. Budimex S.A. - rok rok 2005 Firmy z rankingu 100 ELEKTROBUDOWA SA Wybrane firmy z bran y budowlanej 10 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 11

7 Âwiat w zasi gu r ki Dla ELEKTROBUDOWY od zawsze Firma KRUELTA z St. Petersburga 24 sierpnia 2006 roku Pan Eryk Wyduch ukoƒczył 65 lat , ,00 Podstawowe dane finansowe firmy KRUELTA w tys. USD 3 489, Bud et ,7 Przychody 504,1 istnieje mo liwoêç monta u rozdzielnic typu RNM-2, NGWR, D-12-P, D-12PT i D-40P oraz innych urzàdzeƒ energetycznych, pozwalajàcych na tworzenie obiektów energetycznych o dowolnej konfiguracji w zakresie napi cia od 0,4 KRUELTA to spółka z ograniczonà do 35 kv. odpowiedzialnoêcià, której jedynymi Z rosyjskiej strony za marketingowym udziałowcami sà ELEKTROBUDO- i ekonomicznym sukcesem tego prowa SA oraz znany rosyjski producent jektu stoi na pierwszym miejscu Dywyłàczników pró niowych Êredniego rektor Generalny KRUELTY Andrzej napi cia Tavrida Trubkin, wspierany Electric. Spółka od SPÓ KA OD ROKU przez Zast pc Dy2003 roku notuje 2003 NOTUJE STA Y rektora Generalnestały wzrost swojej WZROST POZYCJI NA go ds. Rozbudowy Konwalczuka, pozycji na rosyjskim ROSYJSKIM RYNKU A. rynku rozdzielnic jak równie DyrekROZDZIELNIC Êredniego napi cia. tora Finansowego Pod markà Klasyka ÂREDNIEGO NAPI CIA Głównà Ksi gowà sprzedaje rozdzielnie. Kuprin. ce typu D-12-P i D-12PT, które obec- W lipcu 2006 KRUELTA zatrudniała nie sà jednà z najlepszych konstrukcji na stałe około 30 osób. Z powodu spełniajàcà oczekiwania najbardziej zwi kszonej iloêci realizowanych rówwymagajàcych rosyjskich klientów. nolegle projektów Spółka przeprowaprojekt techniczny naszej rozdzielnicy dziła si w lipcu do nowo wybudowazostał zaadaptowany i ciàgle jest do- nego pawilonu, w którym znajduje si skonalony na potrzeby rynku rosyjskie- hala monta owa, a tak e pomieszczego. Guru tego przedsi wzi cia Stani- nia biurowe. Rozwiàzanie to znacznie sław Wapniarski, wspomagany przez upraszcza nadzór zarówno nad biurem, Dział Rozwoju i Technologii z Jackiem jak i pomieszczeniami monta owymi, Goêdzikiewiczem, ze strony elektrycz- pozwalajàc na bie àco Êledziç post p nej wspierany przez doêwiadczonego wszystkich prowadzonych prac. kierownika Janusza Stefaniaka, orazjacek Bartosiewicz kreatywnego Macieja Kamiƒskiego, pewnie jeszcze niejednym pomysłem nas zaskoczà. Drugim filarem sukcesu projektu KRUELTA w Rosji, po rozdzielnicach Êredniego napi cia, sà przenoêne stacje kontenerowe typu SKP. W stacjach Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, e nieco ponad trzy tygodnie wczeêniej, tj. 1 sierpnia br., upłyn ło 49 lat pracy Pana Eryka dla ELEKTROBUDOWY. Tym samym mo emy ogłosiç, e jest on najdłu ej pracujàcà osobà w firmie. Co wi cej, małe sà szanse, aby ktokolwiek w najbli szym czasie odebrał mu ten laur. Dla Pana Eryka przygoda z ELEKTROBUDOWÑ rozpocz ła si w 1956 roku, kiedy to jako uczeƒ rozpoczàł prac w Mikołowie. Formalnie zatrudniony został 1 sierpnia 1957 roku na stanowisku tokarza. Jak wspomina Pan Eryk dyrektorem ówczesnym był Pan Gajda. Praktycznie od poczàtku pracy, swojà karier zawodowà dzieli na dwie cz Êci. Pierwsza to obróbka skrawaniem, gdzie był brygadzistà, a nast pnie majstrem. Z satysfakcjà wspomina równie prac w Austrii, gdzie w latach pracował dla ELINA. Druga to działalnoêç zwiàzkowa. Pierwszà funkcjà zwiàzkowà był udział w zarzàdzie oddziałowej organizacji zwiàzkowej Zwiàzku Zawodowego Pracowników Budownictwa. Miało to miejsce w 1961 roku. Od 1972 roku Eryk Wyduch został przewodniczàcym oddziałowej organizacji tego zwiàzku oraz członkiem prezydium zakładowej organizacji zwiàzkowej. Od marca 1983 roku jest przewodniczàcym Zwiàzku Zawodowego Pracowników ELEKTROBUDOWY. Od tego dnia datuje si równie okres oddelegowania Pana Eryka do pracy w zwiàzkach zawodowych. W latach osiemdziesiàtych minionego stulecia był równie jednym z członków zało ycieli oraz członkiem zarzàdu Federacji Zwiàzków Zawodowych Pracowników Budownictwa Energetycznego w Warszawie. Eryk Wyduch jest długoletnim przewodniczàcym Komisji Socjalnej oraz członkiem Komisji Bezpieczeƒstwa i Higieny Pracy. Jest on równie od wielu lat patronem spotkaƒ Koła Emerytów i Rencistów ELEKTROBUDOWY. Interesuje si sportem, z jego inicjatywy wielu pracowników mogło oglàdaç na ywo zawody sportowe, głównie na Stadionie Âlàskim. Unikatowe zdj cie Pana Eryka na hali monta owej w Mikołowie, rok Otwarcie hali w El. Skawina, obok Pana Eryka dyr. naczelny Ludwik Dàbrowski. 145,0 Dzi ki nowatorskiej decyzji Zarzàdu ELEKTROBUDOWY z 2003 roku Oddział RDE w Koninie współtworzy sukces na rynku rosyjskim spółki córki KRUELTA z St. Petersburga Bud et 2006 Zysk netto Podczas uroczystoêci nadania Bràzowego Krzy a Zasługi, rok A. Konwalczuk na swoim stanowisku pracy. Spotkanie jubileuszowe. yczenia składali: prezes Jacek Faltynowicz, dyr. Piotr Janczyk oraz Tadeusz Âli, przewodniczàcy MZZPTiA Kadra. Nowa hala monta owa KRUELTY w St. Petersburgu na ul. Magnitogorskiej. Od lewej: S.Tichonow, A. Trubkin, A. Konwalczuk (niewidoczny A.V. Titov). W gł bi pola D-12-P przygotowywane do monta u wyłàczników typu BB/TEL z blokami sterujàcymi SM/TEL produkcji Tavrida Electric. A. Trubkin wyjaênia wàtpliwoêci konstrukcyjne z A. Vecbergiem. Oddział sprzeda y kierowany przez S. Tichonowa biuletyn informacyjny Panu Erykowi Wyduchowi, z okazji niecodziennego jubileuszu, yczymy wielu lat ycia, zdrowia i utrzymania towarzyszàcej mu na co dzieƒ pogody ducha. Jestem przekonana, i do yczeƒ tych dołàczà si wszyscy pracownicy. W podzi kowaniu za współfinansowanie II Turnieju Siatkarskiego o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA - Wisła, czerwiec biuletyn informacyjny - 13

8 Regulacje wewn trzne Koniec wakacji Tomasz Chrobok Nowelizacja prawa zamówieƒ publicznych wprowadzona w maju tego roku Ustawà o zmianie ustawy Prawo zamówieƒ publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnoêci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 10 maja (Dz.U. nr 79, poz. 551) wprowadza szereg zmian w przepisach, których intencjà było skrócenie i przyspieszenie procedur udzielania zamówieƒ publicznych. WÊród wprowadzonych zmian mo na wyró niç kilka bloków zagadnieƒ, na które chciałbym szczególnie zwróciç uwag pracownikom ELEKTROBUDOWY ubiegajàcym si o pozyskiwanie zamówieƒ publicznych na rzecz Spółki. 1. Dialog konkurencyjny to pierwsze z nowych rozwiàzaƒ ma słu yç zamawiajàcym, którzy tak naprawd do koƒca nie wiedzà co chcà zamówiç. Przed okreêleniem przedmiotu zamówienia zamawiajàcy mo e przeprowadziç dialog z potencjalnymi wykonawcami, nast pnie po przedstawieniu przez nich konkretnych rozwiàzaƒ i podj ciu decyzji przez zamawiajàcego, które z nich odpowiadajà jego potrzebom, zaprosiç wybranych wykonawców do składania ofert. 2. Aukcja elektroniczna znowelizowane przepisy o zamówieniach publicznych przewidujà mo liwoêç przeprowadzenia aukcji elektronicznej jako formy wyboru najkorzystniejszej oferty. B dzie ona stanowiła swoistà dogrywk, która wyłoni najkorzystniejszà ofert, bowiem w zasadniczym post powaniu przeprowadzonym Zmiana ustawy usprawnienie procedury w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego bàdê negocjacji z ogłoszeniem wszyscy ubiegajàcy si o pozyskanie zamówienia zło à ofert w tradycyjnej formie pisemnej. 3. Dynamiczny system zakupów nowe narz dzie dajàce mo liwoêç dokonywania zamówieƒ towarów i usług powszechnie dost pnych w formie zamówienia elektronicznego (całe post powanie prowadzone jest drogà elektronicznà). Wa ne jest jednak to, e dynamiczny system zamówieƒ oparty na przepisach o przetargu nieograniczonym, tylko w takim trybie mo e byç przeprowadzony. 4. Uzupełnianie dokumentów te zmiany rozwiàzały bardzo istotny problem wyst pujàcy w zamówieniach publicznych. Do tej pory ka dy błàd formalny polegajàcy na niedołàczeniu wymaganego dokumentu, czy te jego niewłaêciwym przygotowaniu lub potwierdzeniu powodował, e zamawiajàcy musiał takà ofert odrzuciç. Niejednokrotnie wiàzało si to z du à stratà dla zamawiajàcego, bowiem musiał on wybieraç oferty znacznie mniej korzystne, jednak poprawne z punktu widzenia wymogów formalnych. Od tej pory zamawiajàcy b dzie wzywał wykonawców, którzy w okreêlonym terminie nie zło yli oêwiadczeƒ i dokumentów potwierdzajàcych spełnianie warunków udziału w post powaniu lub którzy zło yli dokumenty zawierajàce bł dy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewa nienie post powania. 5. Protesty i odwołania w tym zakresie w zamówieniach publicznych nastàpiły istotne zmiany, majàce na celu przyspieszenie procedur przetargowych niejednokrotnie trwajàcych miesiàcami. Ustawodawca wprowadził mo liwoêç łàczenia zarówno protestów, jak i odwołaƒ, eby wszystko co tylko mo liwe do połàczenia rozstrzygane było razem. Istotnym novum jest mo liwoêç przyst powania do protestów zło onych przez innego z uczestników post powania i opowiedzenie si zarówno po stronie zamawiajàcego, jak i składajàcego protest. JeÊli zaê zainteresowany pozyskaniem zamówienia tego nie uczyni, nie b dzie mógł póêniej podnosiç ju oprotestowanych okolicznoêci. Podobnie sytuacja wyglàda w przypadku odwołania. Istnieje mo liwoêç przyłàczenia si do odwołaƒ innych przedsi biorców, ale w przypadku wycofania odwołania przez odwołujàcego, tak e przyłàczajàcy si poniesie konsekwencje polegajàce na cofni ciu tego. Warto wi c rozwa yç alternatyw samodzielnego wnoszenia odwołaƒ w konkretnych sprawach. Z drugiej strony Prezes Urz du Zamówieƒ Publicznych b dzie mógł podejmowaç decyzje o łàczeniu kilku odwołaƒ tak aby były rozpatrywane na jednej rozprawie. Zmianie uległy tak e reguły dotyczàce formy wnoszenia protestów. To zagadnienie równie dotychczas budziło wiele wàtpliwoêci, panowały sprzeczne opinie, czy protest musi byç wniesiony w formie papierowej, czy wystarczy faksem lub drogà elektronicznà. Tak e i ta sprawa wydaje si dostatecznie uregulowana, bowiem od wejêcia w ycie nowelizacji to zamawiajàcy b dzie decydował, w jakiej formie majà byç do niego przesyłane protesty. Starałem si w kilku słowach zasygnalizowaç Paƒstwu fakt zmian w zamówieniach publicznych. Nie sà to wszystkie zmiany, których dokonano (miały miejsce np. zmiany w zakresie wyboru trybu i kontroli czy te konkursu), a jedynie te, które mogà byç najbardziej znaczàce dla nas, jako ubiegajàcych si o publiczne pieniàdze. Wszystkich, którzy byliby zainteresowani szczegółami zmian, odsyłam do lektury Dziennika Ustaw. Tomasz Chrobok Rusza Akademia Zakupów dla zaopatrzeniowców Akademia Zakupów to cykl szkoleƒ, który ma słu yç wzmocnieniu kompetencji pracowników słu b zaopatrzeniowych. Zakres obejmuje zagadnienia merytoryczne zwiàzane z szeroko poj tym procesem zakupów w celu optymalizacji procesów logistycznych w ELEKTROBUDOWIE oraz redukcji kosztów zakupów. Akademia Zakupów jest wynikiem audytu procesu zaopatrzeniowego, wywiadów z kadrà mened erskà oraz potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez uczestników Seminarium dla słu b zaopatrzeniowych, które odbyło si pod koniec marca 2006 r. w Ustroniu. Akademia rozpocznie si w paêdzierniku 2006 r. i potrwa do kwietnia 2007 r., obejmujàc 14 dni szkoleniowych. Planowane tematy szkoleƒ (w tabeli poni ej). Temat szkolenia Liczba dni Liczba godzin Komunikacja 3 24 GSI-SI Logistyka w zaopatrzeniu 3 24 Masters CSB Negocjacje 3 24 GSI-SI Prowadzàcy Controlling w zaopatrzeniu 1 8 ELEKTROBUDOWA SA Elementy prawa dla zaopatrzeniowca 0,5 4 ELEKTROBUDOWA SA ISO 0,5 4 ELEKTROBUDOWA SA Moduł dodatkowy Narz dzia informatyczne 3 24 Uczestnicy Akademii rekrutujà si z poszczególnych naszych Oddziałów. Projekt b dzie realizowany przez wewn trznych trenerów ELEKTROBUDOWY oraz dwie firmy szkoleniowe. GSI-SI Group Poland firma konsultingowa działajàca na rynku polskim od roku Jest przedstawicielem brytyjskiej firmy SI Group jednej z czołowych brytyjskich firm szkoleniowych. Firma specjalizuje si w projektowaniu indywidualnych programów doradczoszkoleniowych dla kadry mened erskiej oraz pracowników du ych firm. Jednym z najwi kszych projektów zrealizowanych przez GSI-SI był cykl szkoleƒ dla działu zakupów w firmie ORLEN. Do najwa niejszych klientów firmy zaliczajà si m.in.: Pr o c t e r & G a m b l e, Commercial Union Polska, Polska Telefonia Cyfrowa, Citibank Handlowy SA. Masters CSB firma specjalizuje si w realizacji kompleksowych i wielostopniowych ELEKTROBUDOWA SA 5Pro Partners programów szkoleniowych. Programy oparte sà na najnowszych zmianach i osiàgni ciach w danej dziedzinie wiedzy oraz dostosowane do realiów rynkowych panujàcych w Polsce. Najwi ksi klienci firmy to: Telekomunikacja Polska SA, Philips Lighting Poland S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeƒ S.A. Cykl szkoleƒ w ramach Akademii Zaku- AKADEMIA ZAKUPÓW TO KOLEJNE DU E PRZEDSI WZI CIE SZKOLENIOWE PO AKADEMII SPRZEDA Y, KTÓRE MIA O MIEJSCE W LATACH I OBJ O OK. 40 OSÓB ZAJMUJÑCYCH SI SPRZEDA Ñ W ELEKTROBUDOWIE pów przyczyni si do poszerzenia wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej w procesie negocjacji. Uczestnicy nab dà umiej tnoêci wywierania wpływu na rozmówc oraz wykorzystywania technik negocjacji w kontaktach z kontrahentami. Zapoznajà si z zagadnieniami zwiàzanymi z rachunkiem i kontrolà kosztów oraz z elementarnymi uregulowaniami prawnymi towarzyszàcymi procesowi zakupów. KorzyÊcià dla uczestników z pewnoêcià b dzie tak e poznanie mo liwoêci modułu logistycznego JD Edwards słu àcych wspieraniu procesu zakupu, nabycie umiej tnoêci korzystania z najwa niejszych narz dzi usprawniajàcych prac w Lotus Notes oraz poznanie mo liwoêci zastosowania w analizie procesu zakupów arkusza kalkulacyjnego Excel. JesteÊmy przekonani, e Akademia Zakupów przyczyni si do polepszenia gospodarowania w poszczególnych podsystemach zarzàdzania zakupami, optymalizacji procesu zakupów oraz do wzmocnienia kompetencji osób zajmujàcych si zaopatrzeniem. W przypadku pozytywnego odbioru Akademii Zakupów oraz wymiernych jej efektów planuje si uruchomienie od marca 2007 roku dwóch dodatkowych cykli szkoleniowych, skierowanych przede wszystkim do Kierowników Kontraktów odpowiedzialnych za zakupy. Akademia Zakupów to kolejne du e przedsi wzi cie szkoleniowe po Akademii Sprzeda y, które miało miejsce w latach: i obj ło ok. 40 osób zajmujàcych si sprzeda à w ELEKTRO- BUDOWIE. Barbara Rehlich 14 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 15

9 e zarzàdzanie organizacjà- System Sequel QMS wdro ony w ELEKTROBUDOWIE. Wdro ony system Sequel QMS, oparty na platformie Lotus Notes/Domino jest wielomodułowym narz dziem wspierajàcym prac grupowà w naszej firmie, wykorzystujàc w tym celu zdefiniowane procesy biznesowe oraz komunikacj opartà na zwiàzanych z nimi obiegach dokumentów. Struktura organizacyjna Trzon systemu, a jednoczeênie elementy, dzi ki którym współpracujà ze sobà kolejne cz Êci, stanowià Struktura Organizacyjna i Obieg Dokumentów. Struktura Organizacyjna pozwala na bardzo zaawansowane zarzàdzanie uprawnieniami, m.in. delegowaniem uprawnieƒ, a czasowa nieobecnoêç pracownika, czy trwałe zmiany personalne, nie zaburzajà sprawnego przebiegu procesu i nie powodujà wstrzymania toczàcych si prac. Zarzàdzanie uprawnieniami mo e opieraç si na hierarchii przynale noêci do struktury organizacyjnej, procesowej, jak równie grup roboczych. SO pełni równie rol centrum konfiguracji dla pozostałych modułów aplikacji. Dzi ki tej cz Êci systemu mo liwe było uproszczenie struktur, a w obecnej chwili daje przejrzysty ich obraz, co prowadzi do efektywnego i spójnego zarzàdzania wszystkimi jednostkami organizacji. Obieg Dokumentów Obieg Dokumentów to moduł definiowania i zarzàdzania elektronicznym obiegiem dokumentów. Wbudowane mechanizmy umo liwiajà m.in. nało enie ram czasowych na wykonanie odpowiednich czynnoêci i kontrol terminów, automatyczne powiadomienia uczestników procesu, ciàgłe Êledzenie wybranych wskaêników i reakcje na odchylenia od normy. Dzi ki automatyzacji czynnoêci uzyskuje si kontrol przebiegu procesu, zdyscyplinowanie u ytkowników, zmniejszenie ryzyka powstawania zagro eƒ w procesie, zwi kszenie efektywnoêci pracy. OtwartoÊç, uniwersalnoêç i elastycznoêç rozwiàzania pozwala tworzyç dowolne typy dokumentów, zgodnie ze standardami stosowanymi w naszej firmie, skutkiem czego jest mo liwoêç zastosowania systemu wsz dzie tam, gdzie ma si do czynienia z: dokumentacjà papierowà, przekazywaniem informacji, pracà w grupie, zdalnym dost pem do danych, komunikacjà w rozproszonych strukturach naszej Spółki. Modułowa architektura umo liwia rozbudow aplikacji o kolejne elementy rozszerzajàce jej funkcjonalnoêç, a tak e zapewnia pełnà skalowalnoêç rozwiàzania. Obecnie Sequel QMS wykorzystywany jest w kilku obszarach działalnoêci wewnàtrz Spółki. Systemy Jednym z nich jest utrzymanie Systemów Zarzàdzania JakoÊcià, Ochrony Ârodowiska i BHP. Ogromnà zaletà jest to, e stanowi wspólnà, centralnà platform pracy dla wielu osób z komórek organizacyjnych zajmujàcych si standardami ISO. Nie ogranicza si jedynie do składowania dokumentacji, lecz pozwala na odwzorowanie i zautomatyzowane zarzàdzanie wszelkimi procesami zachodzàcymi w firmie. Dodatkowo, mo liwoêç prowadzenia audytów i wynikajàcych z nich działaƒ korygujàcych i doskonalàcych działanie Spółki słu y jej ciàgłemu rozwojowi. Oczywistà korzyêcià jest tak e utrzymanie certyfikatu jakoêci. Modu legislacyjny Inny moduł, legislacyjny, ze wzgl du na swoje przeznaczenie i funkcjonalnoêç pozwala zarzàdzaç wa nymi dokumentami organizacyjno-prawnymi. Obejmuje zarzàdzenia, pisma okólne, polecenia słu bowe, a tak e daje mo liwoêç rozszerzenia tego zbioru o kolejne elementy. Opracowanie i zatwierdzanie dokumentów odbywa si naturalnie w elektronicznym cyklu zatwierdzeniowym bez udziału kopii papierowych. Równie czas obowiàzywania OBECNIE SEQUEL QMS WYKORZYSTY- WANY JEST W KILKU OBSZA- RACH DZIA ALNOÂCI WEWNÑTRZ SPÓ KI dokumentu mo e automatycznie wyzwoliç proces akceptacji dokumentu zmieniajàcego obecnie obowiàzujàcy. Te dwa moduły sà w pełni wdro one i funkcjonujà produktywnie. Zarzàdzanie Korespondencjà Kolejny, który jest w trakcie wdra ania to Zarzàdzanie Korespondencjà. Moduł zapewnia sprawne przesyłanie informacji o wszelkiego typu korespondencji wchodzàcej do firmy i wychodzàcej z niej. Ka dy dokument zarejestrowany w systemie natychmiast znajduje swojego adresata, co bezpoêrednio wpływa na szybkoêç przep ywu informacji. Natomiast fakt przekazania dokumentu do kolejnych sekretariatów i osób skutkuje odnotowaniem w historii, dzi ki temu mo liwe jest odtworzenie Êcie ki, jakà dokument odbył. Wbudowana funkcjonalnoêç platformy i poszczególnych aplikacji dzi ki wielowymiarowym, sortowanym i kategoryzowanym widokom ułatwia porzàdkowanie dokumentów, a w nast pstwie tego szybkie i precyzyjne docieranie do poszukiwanych informacji. QMS ludzki QMS to tak e ludzie pracujàcy przy wdro eniu systemu, zapewniajàcy jego sprawne funkcjonowanie i administrujàcy nim na co dzieƒ. Opiek informatycznà nad wdra aniem i funkcjonowaniem QMS sprawuje Główny Specjalista Systemów Informatycznych Dariusz Dudek. Obszar Systemów Zarzàdzania JakoÊcià, to domena Głównego Specjalisty Zarzàdzania JakoÊcià i Zarzàdzania Ârodowiskowego Józefa Pudły oraz Rafa a N dzy, zaê nad aktualnoêcià struktury organizacyjnej i obsługà modułu legislacyjnego czuwa Specjalista Organizacji Tomasz Chrobok. Podsumowujàc, wdro ony system cechujàcy si wysokim poziomem bezpieczeƒstwa, elastycznoêcià i skalowalnoêcià oraz otwartoêcià na integracj i dalszà rozbudow daje mo liwoêç zapewnienia skutecznej komunikacji i efektywnej pracy mi dzy osobami w naszej Spółce, nawet przy jej rozproszonej strukturze. Marcin J drzejak Sequel Sp. z o.o., Dariusz Dudek, Tomasz Chrobok Procedura QMS w realu Na podstawie Pisma Okólnego D/02/06 w sprawie nazewnictwa oddziałów Spółki i jednostek organizacyjnych wchodzàcych w skład poszczególnych oddziałów Spółki oraz aktualnych danych teleadresowych przeêledêmy jego przygotowanie zgodne z procedurà tworzenia zakładowych aktów prawnych w zakładce legislacyjnej Jednoosobowa komunikacja z otoczeniem działajàca w ramach komórki Zarzàdzania systemami (DJ) czyli Główny Specjalista Komunikacji (DR) wystàpi a z wnioskiem o przygotowanie ww. Pisma Okólnego do kol. Tomka Chroboka (DA), oczywiêcie nie wykorzystujàc ani jednego arkusza papieru. Ten, po przygotowaniu projektu dokumentu, z wrodzonà sobie skrupulatnoêcià, rozesłał pismo do osób odpowiedzialnych w poszczególnych jednostkach, a ci po naniesieniu swoich poprawek odesłali z powrotem do bazy (Tomka). Przed zatwierdzeniem Pisma Okólnego wróciło jeszcze do DR i kiedy byliêmy niemal pewni, e dokument nie zawiera adnych bł dów wysłaliêmy wykorzystujàc oczywiêcie platform LN/Domino do zatwierdzenia Pierwszemu. I tu ku naszemu zdziwieniu sprowadzeni zostaliêmy na ziemi. od wodza EB SA Jacka Faltynowicza brzmiał mniej wi cej tak: Moi drodzy, najpierw pomyêlcie, potem przedyskutujcie, a potem dopiero wysyłajcie Błàd w dokumencie znaleêliêmy zjawiskowo szybko i procedura od nowa. RP RDE Za drugim razem mieliêmy ju wi cej szcz Êcia, chodziło tylko o pewne kosmetyczne poprawki natury technicznej. Wreszcie nasze Pismo Okólne D/02/06 za pomocà jednego RWE klikni cia zatwierdzajàcego wys ano wszystkim u ytkownikom poczty internetowej. DR Uff A dziê w lekko zmienionej wersji równie do pozostałych uczestników naszej organizacji w formie DA do àczonej wk adki. D RA PS. Zapewniam, e wszystkie e zostały przygotowane przestrzegajàc dobrych zasad obowiàzujàcych w przestrzeni wirtualnej, czyli netykiety. Ola Krzemieƒ 16 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 17

10 PROMOCJE, SYMPOZJA, SPOTKANIA I TARGI Inauguracja szynoprzewodów nn czyli PONTIS dla projektantów Stacje kontenerowe, EMAC zintegrowany system automatyki dla przemysłu i energetyki oraz tytułowe szynoprzewody niskiego napi cia przedstawione zostały biurom projektowym bran y elektrycznej. W czerwcowej konferencji w Licheniu oprócz przedstawicieli z RDE wzi li udział pracownicy marketingu pozostałych naszych rynków, a towarzyszyli nam w roli współorganizatorów dostawcy aparatury: MOELLER ELECTRIC, ARTECHE / PROTEKTEL, TAURUS TECHNIC, ZEG ENERGETYKA, ZWAE Sp. z o.o., RE-MET Autoryzowany przedstawiciel RITZ oraz firma 3M. Mimo napi tego programu merytorycznego wspólnie bawiliêmy si w Western City oglàdajàc popisy saloonowych tancerek. Kampania promocyjna UNIPANELA Najnowsza spoêród naszych rozdzielnic SN i jednoczeênie pierwsza przeznaczona do stosowania w segmencie secondary distribution rozdzielnica UNIPANEL posiada specjalny program wspomagajàcy projektowanie i kosztorysowanie. Wyemitowany przez ELEKTROBUDOW pod nazwà UnipanelCad w formie nakładki na programy projektowe BricsCad i AutoCad biuletyn informacyjny Kampania promocyjna obj ła głównie projektantów, pracowników firm instalacyjnych i zakładów energetycznych. Zorganizowane w ramach kampanii promocyjnej spotkania profesjonalnie przygotowane przez Gra yn Król oraz matk chrzestnà UNIPANELA Agnieszk Pawłowskà przyciàgn ły ok. 320 zaproszonych goêci. Spotkania miały miejsca: - 15 lutego w Białymstoku, wspólnie z Politechnikà Białostockà, - 2 marca w Mi dzynarodowym Centrum Szkolenia Energetyki w Straszynie k/gdaƒska, - 10 marca na terenie ZIAD w Bielsku-Białej, wspólnie z Bielskim Oddziałem Koła SEP przy ENION S.A., - 30 marca w Domu Technika NOT w Krakowie, wspólnie z Krakowskim Oddziałem SEP oraz Kołem SEP przy Zakładzie Energetycznym Kraków, Miliardy pod ziemià Koniunktura to najlepszy czas na przeprowadzenie inwestycji i przygotowanie si do przetrwania trudnych czasów. W górnictwie inwestuje si ciàgle. Wieloletnie plany zakładajà, e ka dego roku na nowoczesne technologie wydawane b dzie po kilkaset milionów złotych. Miesi cznik Gospodarczy Nowy Przemysł Taka sytuacja to ogromna szansa dla ELEKTROBUDOWY, dlatego tak wa ne sà spotkania z przedstawicielami słu b elektrycznych sektora górnictwa wegla kamiennego. Małogabarytowà rozdzielnic SN typu PREM-GJ, posiadajàcà dopuszczenie WUG GE 8/06 prezentował Ireneusz Fabian, Kier. Biura Marketingu Region Południe. Irka wspomagał Tomek Szczygieł, Dyr. BRPA, prezentujàc system EMAC, który by równie istotnym produktem podczas tegorocznego ENERGETABU w Bielsku-Białej Sympozja organizowane przez Biuro z Katowic, pod czujnym okiem Ani Hachuły odpowiedzialnej za sektor w gla kamiennego, ma ju wieloletnià tradycj i ugruntowanà pozycj w Êrodowisku górniczym. Jak zwykle cz Êç robocza uzupełniona była wesołà biesiadà towarzyskà. Wraz z ELEKTROBUDOWÑ tegoroczne sympozjum w WiÊle (8-9 czerwca) współorganizowały zaprzyjaênione firmy: MOELLER ELECTRIC Sp. z o.o., KAZ Sp. z o.o., BPiUI PRO-MAC oraz ELTEL Sp. z o.o. Oprócz kadry elektrycznej, reprezentujàcej niemal wszystkie polskie kopalnie w gla kamiennego, swojà obecnoêcià zaszczycili nas przedstawiciele Urz dów Górniczych oraz firm współpracujàcych z nami przy wykonywaniu wspólnych zadaƒ dla kopalƒ. ENRGETAB 2006 w Bielsku-Białej - 3 kwietnia we Wrocławiu, wspólnie z Wrocławskim Oddziałem SEP, - 24 maja w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym ENERGETYK w Nał czowie, - 25 maja w Domu Technika NOT w Rzeszowie, wspólnie z Rzeszowskim Oddziałem SEP. Du ym zainteresowaniem goêci cieszyły si przywiezione na spotkania pola rozdzielnicy. Mo liwoêç zobaczenia z bliska wszystkich szczegółów, zajrzenia do wn trza pola, mo noêç wykonania czynnoêci manewrowych była chyba najlepszà formà prezentacji. Spotkania nie odbyłyby si bez zaanga owania Stanisława Wapniarskiego, Ireneusza Fabiana, Dariusza Galasa, Janusza Liszankowskiego konstruktora Tomasza G sikiewicza, który jest równie opiekunem infolinii technicznej Projekt naszego stoiska, a obszerna relacja z targów w nast pnym numerze. Przygotowa y: Gra yna Król, Agnieszka Pawłowska, biuletyn informacyjny - 19

11 Segmenty rynku - I półrocze 2006 r. Energetyka wytwarzanie 34,3% Energetyka dystrybucja 3,2% 18,2% Przemysł chemiczny 9,2% Przemysł wydobywczy 6,6% Przemysł metalurgiczny 4,9% Przemysł materiałów budowlanych 1,1% Eksport produktów 0,9% Obiekty ochrony Êrodowiska 0,7% Przemysł papierniczy 0,4% Transport 0,3% 0,1% Pozostałe obszary 9,3% 5 maj marzec 2005 Przemysł spo ywczy 5 wrzesieƒ 2005 Budownictwo mieszkaniowe i u ytecznoêci publicznej 5 styczeƒ ,8% 5 lipiec 2005 Obiekty handlowe

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3-4/2011 (43-44) KWIECIEń - MAJ - CZERWIEC 2011 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: Zbiornik Wodny w Âwinnej Por bie X Okr gowy i Krajowy

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo