Alcatel OmniPCX 4400

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alcatel OmniPCX 4400"

Transkrypt

1 Alcatel OmniPCX 4400

2 W I Z J A

3 Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest przez ca y czas pracy? najdoskonalszym na Êwiecie systemem komunikacji g osowej. Czy istnieje system komunikacyjny, który pozwala usprawniç obs ug klienta i tym samym przyczynia si wydatnie do rozwoju przedsi biorstwa? System ten jest telekomunikacyjnà siecià przysz oêci dla przedsi biorstw. Jego struktura mo e stanowiç wzór do naêladowania dla wszystkich systemów komunikacji g osowej najbli szych dziesi ciu lat. Czy istnieje system komunikacyjny, który pozwala po àczyç komputery i telefony w przedsi biorstwie, zapewnia mobilnoêç i dost pnoêç, a jednoczeênie jest niezawodny i prosty w obs udze? Alcatel mo e dostarczyç taki system ju dziê. Czy istnieje system komunikacyjny, który àczy w sobie funkcjonalnoêç sieci komputerowej, elastycznoêç i atwoêç obs ugi poczty elektronicznej i sieci oraz niezawodnoêç i jakoêç po àczeƒ telefonicznych? 3

4 R Z E C Z Y W I S T O Â å

5 Alcatel OmniPCX 4400 u atwia i usprawnia komunikacj g osowà w przedsi biorstwie, zapewniajàc szereg udogodnieƒ Ka dego dnia zasiadajàc rano przy biurku i w àczajàc komputer pracownik otrzymuje spójny spis wiadomoêci poczty elektronicznej i g osowej, posortowany i u o ony wed ug ustalonych uprzednio priorytetów.... Telefon jest wyposa ony w zintegrowanà klawiatur, która pozwala wybieraç numery wed ug nazwisk. Co wi cej, numer mo na wybraç bezpoêrednio z osobistej ksià ki telefonicznej znajdujàcej si w komputerze. Zawiera ona indywidualnie dostosowane wiadomoêci powitalne i umo liwia identyfikacj rozmówców na ekranie w momencie, kiedy dzwoni telefon.... Z u ytkownikiem tego urzàdzenia mo na si skontaktowaç o ka dej porze i w ka dym miejscu - w biurze lub poza nim - wystarczy wybraç jeden numer.... Klienci mogà kontaktowaç si z u ytkownikiem korzystajàc z dowolnego, najdogodniejszego dla siebie, Êrodka komunikacji - sieci, telefonu, faksu lub poczty elektronicznej. System Alcatel OmniPCX 4400 zapewnia pe nà i niezawodnà integracj wszystkich tych mediów.... Osoby pracujàce w domu majà dok adnie taki sam dost p do danych i g osu, jaki mieliby b dàc w biurze. Wystarczy jedno po àczenie.... Dzi ki niskim op atom zwiàzanym z przesy aniem g osu w sieciach wirtualnych opartych na protokole IP, mo na uzyskaç znaczne oszcz dnoêci przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakoêci g osu w razie wystàpienia problemów w po àczeniu z siecià Internet. Alcatel OmniPCX 4400 realizuje wszystkie funkcje, a jego zarzàdzanie odbywa si z jednego punktu kontrolnego po àczonego i zsynchronizowanego ze wszystkimi bazami danych i ksià kami telefonicznymi w przedsi biorstwie.... Istnieje mo liwoêç atwego odbioru wiadomoêci g osowych, poczty elektronicznej i faksów przy biurku lub na komputerze przenoênym za pomocà pojedynczego po àczenia przez Internet. Alcatel OmniPCX 4400 realizuje wszystkie wymagane funkcje, a ponadto jest prosty w instalacji i obs udze.... System g osowy mo e odczytywaç wiadomoêci z poczty elektronicznej i przesy aç nag ówki wiadomoêci faksem w dowolne miejsce, tak e przez telefon komórkowy.... Centala PBX u ytkownika wspó pracuje z innymi serwerami w jego systemie informatycznym w celu przesy ania obrazu i danych bezpoêrednio do agenta centrum kontaktowego, który zajmuje si ka dym klientem. Zwi ksza to efektywnoêç obs ugi klienta i telemarketingu. 5

6 4400 Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia realizowanie Wykorzystanie narz dzi administracyjnych opartych wszystkich wy ej wymienionych funkcji w dowolnej sieci - kampusowej, Gigabit Ethernet lub ATM, w sieciach rozleg ych, wirtualnych wydzielonych sieciach IP, ISDN, ATM, Frame Relay oraz tradycyjnych sieciach cyfrowych i analogowych. Umo liwia obs ug sieci kampusowych z tysiàcami u ytkowników. na standardach, obs uga katalogów np. LDAP oraz protoko ów sieciowych sprawia, e zarzàdzanie siecià jest o wiele prostsze. Transmisjà g osu i danych mo na zarzàdzaç z pojedynczej stacji roboczej przy u yciu interfejsu sieciowego lub systemu Windows. Istnieje mo liwoêç monitorowania alarmów g osu i danych na poziomie ca ej sieci. Alcatel OmniPCX 4400 integruje si z prze àcznikami sieciowymi i routerami Alcatel, tworzàc kompleksowe rozwiàzanie niezb dne do migracji do telefonii IP, która umo liwia mi dzy innymi monitorowanie jakoêci us ug i ustalenie priorytetów w zakresie przesy u g osu. Technologia ta pozwala tak e utworzyç w asnà wirtualnà sieç transmisji g osu i danych posiadajàcà wszelkie niezb dne funkcje i zabezpieczenia. Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia realizowanie Sercem systemu Alcatel OmniPCX 4400 jest rozproszona architektura typu klient/serwer pracujàca w sieci szkieletowej IP. Dzi ki wykorzystaniu otwartych standardów, stanowi on doskona y wzór dla sieci, które b dà tworzone w przysz oêci. Alcatel OmniPCX 4400 usprawnia prac u ytkownika przy ka dym po àczeniu. wszystkich wymienionych funkcji i zapewnia szybki zwrot inwestycji. Zaawansowane mo liwoêci centrum komunikacyjnego usprawniajà zarówno obs ug klienta, jak i telesprzeda, co pozwala na utrzymanie obecnych klientów i pozyskanie nowych. System integruje dwa systemy przewodowe przesy ania g osu i danych. 6

7 Wczoraj i dziê Jak wyglàda Internet osiem lat temu? Teoretycznie mo na by o komunikowaç si na wszelkie sposoby, ale w praktyce mo liwoêç takà mia o niewiele osób. Dlaczego? Poniewa wymagana by a znajomoêç wielu niezrozumia ych kodów i poleceƒ, których wi kszoêç u ytkowników nie by a w stanie zapami taç. Podobna sytuacja ma obecnie miejsce w przypadku central abonenckich PBX. Teoretycznie mo na korzystaç ze wszystkich funkcji, ale w praktyce wi kszoêç u ytkowników zna w najlepszym wypadku kilka poleceƒ. System Alcatel OmniPCX 4400 pozwala zmieniç ten stan rzeczy. Dzi ki specjalnym przyciskom na telefonie, zintegrowanym aplikacjom zainstalowanym na komputerze u ytkownika, indywidualnie konfigurowanym paskom narz dzi oraz komunikatom g osowym przy obs udze telefonów stacjonarnych i komórkowych, Alcatel oferuje indywidualnym u ytkownikom pot ne mo liwoêci cyfrowych systemów telefonicznych. Sieç danych przedsi biorstwa musi ewoluowaç wraz z pojawianiem si nowych mo liwoêci i wyzwaƒ, podobnie jak rozwijajà si i zmieniajà aplikacje danych. Systemy informacyjne, których nie mo na atwo modyfikowaç i szybko zmieniaç, zamiast u atwiaç prac zacznà jà utrudniaç. Podobnie ma si rzecz z g osem, poniewa g os i dane sà obecnie integralnymi cz Êciami tego samego systemu. Sieç i aplikacje g osowe równie muszà si zmieniç. System, który potrafi przeprowadzaç takie zmiany, wymaga sprawnej, nowoczesnej i otwartej architektury. Nast pcà central abonenckich PBX sà prywatne centrale komunikacyjne PCX. Alcatel OmniPCX 4400 jest pierwszym systemem, który rzeczywiêcie oferuje funkcje i mo liwoêci centrali PCX: architektura klient/serwer oparta na systemie UNIX, rozproszone i skalowalne urzàdzenia i oprogramowanie, mobilnoêç. przejrzyste opcje po àczeƒ sieciowych, obs uga protoko u IP w sieci szkieletowej, elastyczne opcje po àczeƒ (IP, FR, ATM oraz ISDN), integracja komputera i telefonu, kompletne, intuicyjne us ugi g osowe. Zaawansowana architektura nie jest sama w sobie wystarczajàca. Centrale PCX muszà realizowaç wszystkie funkcje realizowane przez tradycyjne centrale abonenckie PBX, co wi cej, muszà wykonywaç je bardzo dobrze. Mo na to osiàgnàç tylko dzi ki wieloletnim doêwiadczeniom w spe nianiu potrzeb klientów. Pracownicy zajmujàcy si us ugami g osowymi zawsze potrzebowali sprawnego zestawu narz dzi. Alcatel OmniPCX 4400 zapewnia takie narz dzia. Ewolucja Nadszed czas na odejêcie od scentralizowanej firmowej architektury àczenia central abonenckich PBX, które stanowià jeden z podstawowych sk adników systemu informacyjnego przedsi biorstwa, w stron modelu klient/serwer bazujàcego na otwartych systemach operacyjnych, publicznych protoko ach oraz platformach serwerów opartych na standardach przyj tych w bran y. Jest to lepszy sposób na zintegrowanie informacji, które dzisiaj staje si koniecznoêcià. Alcatel OmniPCX 4400 zwi ksza efektywnoêç pracy wszystkich osób zatrudnionych w przedsi biorstwie. 7

8 P R Z E è R O C Z Y S T A K O N W E R G E N C J A

9 Alcatel opracowa program wdro enia systemu informacyjnego uwzgl dniajàcy indywidualne potrzeby przedsi biorstw. Na jego podstawie mo na zbudowaç - w odpowiednim dla danej firmy tempie - ekonomicznà i atwà w zarzàdzaniu sieç. Sieç, która dostarczy pracownikom sprawne i proste w obs udze narz dzia (miejsce pracy). Sieç, która wspomaga u ytkowników w ka dej chwili i w ka dym miejscu (mobilnoêç). Sieç, która przyêpieszy sprzeda dzi ki sprawnym centrom komunikacji z nowymi klientami (aplikacje). Sieç, która zmniejsza koszty przesy u, zapewniajàc jednoczeênie odpowiednià jakoêç g osu (praca w sieci). Sieç, która dzia a zawsze i jest prosta w zarzàdzaniu (us ugi sieciowe). Takie rozwiàzanie nosi nazw przezroczystej konwergencji. Przezroczysta konwergencja to filozofia modyfikacji sieci stosowana przez firm Alcatel. Opiera si ona na integracji g osu i danych w celu oferowania nowych aplikacji, uproszczenia zarzàdzania siecià i po àczenia mo liwoêci telefonu i komputera dla jak najlepszego ich wykorzystania. Filozofia ta zak ada wprowadzanie zmian bez straty jakoêci lub obni enia poziomu dost pnoêci. Migracja musi odbywaç si w sposób przejrzysty, bezkolizyjny oraz nie mo e àczyç si z koniecznoêcià uczenia si przez u ytkowników skomplikowanych kodów i poleceƒ. atwo przeprowadziç przezroczystà integracj g osu i danych na poziomie pakietów. Istnieje te wiele firm Elementy sk adowe Przezroczysta konwergencja opiera si na pi ciu elementach sk adowych wa nych zarówno z perspektywy u ytkownika, jak i przedsi biorstwa: Elektroniczne miejsce pracy - Zestaw narz dzi multimedialnych pracujàcych na komputerze klasy PC, telefon oraz zestaw aplikacji komunikacyjnych zapewniajàc u ytkownikom szerokie mo liwoêci oraz prostot obs ugi. MobilnoÊç - Bezprzewodowe systemy zapewniajà maksymalnà elastycznoêç pracy pracownikom mobilnym oraz pe ny dost p do informacji zarówno na terenie przedsi biorstwa, jak i poza nim. Aplikacje - Obs ugujà wszystkie rodzaje informacji (g os, dane, faks i obraz) i umo liwiajà klientom interaktywny, multimedialny dost p do przedsi biorstwa. Praca w sieci - Obs uga standardu IP oraz innych technologiach przesy ania danych pozwala na wspó prac wielu rodzajów aplikacji: webowych systemów informacyjnych, telefonii, transmisji danych i in. Us ugi sieciowe - Optymalizacja kosztów operacyjnych i zapewnienie jednolitego zarzàdzanie siecià, bezpieczeƒstwa, jakoêci us ug i gwarantowanej szerokoêci pasma transmisyjnego. umo liwiajàcà pakietowà transmisj g osu. Du o wi cej wysi ku oraz doêwiadczenia jednej z najwi kszych na Êwiecie firm wymaga integracja na poziomie aplikacji. Ale to w aênie tutaj znajdujà si prawdziwe korzyêci p ynàce z integracji. Elementy sk adowe 9

10 Miejsce pracy Elektroniczne miejsce pracy przeszukiwaç spis telefonów w celu znalezienia odpowiedniego numeru, Aparaty telefoniczne Alcatel wystarczy po prostu wprowadziç nazwisko Reflexes oferujà bogaty zestaw funkcji, osoby (podobnie jak przy wysy aniu poczty które upraszczajà i usprawniajà komunikacj. elektronicznej system automatycznie Wykorzystujà intuicyjny interfejs u ytkownika, uzupe nia nazwisko po rozpoznaniu zawierajàcy wskazówki dotyczàce wszystkich pierwszych liter). Mo liwoêç wybierania funkcji. numerów wed ug nazwiska wraz z dost pem do centralnej ksià ki Produkty z rodziny Reflexes to telefonicznej przyêpiesza realizowanie kompletna linia analogowych i cyfrowych po àczenia i eliminuje pomy ki przy aparatów telefonicznych pozwalajàcych na r cznym wybieranie numerów. usprawnienie komunikacji. Kierownicy mogà na przyk ad wybraç list osób, które b dà Aparaty telefoniczne Advanced uprawnione do uzyskania po àczenia bez Reflexes zawierajà programowalne poêrednictwa sekretarki. Istnieje równie klawisze z wyêwietlaczami LCD, które mo liwoêç okreêlenia, by rozmowy mo na dowolnie konfigurowaç. Ich funkcje realizowane spoza wybranej listy numerów oraz opisy zmieniajà si w sposób by y automatycznie przekazywane sekretarce. dynamiczny, umo liwiajàc obs ug Sekretarka i kierownik mogà wysy aç krótkie wykorzystywanej obecnie funkcji centrali wiadomoêci tekstowe, który pojawià si na abonenckiej PBX. Takie rozwiàzanie pozwala wyêwietlaczu telefonu nawet podczas na dost p do funkcji centrali abonenckiej PBX rozmowy telefonicznej. Alcatel OmniPCX w sposób, który nigdy wczeêniej nie by 4400 oferuje ponad 500 funkcji mo liwy. Dzi ki klawiszom programowym zaprojektowanych do usprawnienia administratorzy systemu mogà dodawaç przep ywu informacji. obs ug nowych funkcji przy niewielkim albo adnym szkoleniu u ytkowników. System Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia wybieranie numerów (w ramach Dost p do wszystkich funkcji przedsi biorstwa lub poza nim) poprzez systemu PCX jest mo liwy z poziomu wpisanie nazwiska abonenta na klawiaturze dowolnego telefonu. W podstawowym QWERTY wbudowanej w telefon. Zamiast aparacie telefonicznym zamiast klawiszy 10

11 programowalnych zastosowano rozwiàzanie oparte na automatycznych komunikatach g osowych, które wspierajà wszystkie wa ne funkcj, a nie tylko poczt g osowà, jak w innych systemach. Reflexes to elastyczne i otwarte rozwiàzanie, w którym zastosowano nowatorskà technologi plugware. Jest to z àcze systemowe montowane pomi dzy gniazdem naêciennym a aparatem telefonicznym, dzi ki któremu telefon i komputer PC dzia ajà jako osobisty asystent komunikacyjny, àczàcy atwoêç obs ugi charakterystycznà dla komputerów z mo liwoêciami g osowymi telefonu. Z àcza plugware umo liwiajà przekszta cenie telefonów Reflexes w najlepsze telefony IP. Zaawansowana telefonia PC Alcatel OmniPCX 4400 pozwala na szybkie i bezproblemowe zintegrowanie aparatu telefonicznego z systemem komputerowym, bez obni ania niezawodnoêci. U ytkownik otrzymuje pe ny dost p do zaawansowanych funkcji komunikacyjnych, takich jak komunikacja wielostronna, zespó kierownik/sekretarka oraz telefonia grupowa za poêrednictwem graficznego interfejsu. System doskonale wspó pracuje z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Lotus Notes, NetMeeting, Outlook oraz aplikacjami z pakietu Microsoft Office. Pozwala równie m.in. na realizowanie po àczeƒ bezpoêrednich, wyêwietlanie informacji o oczekujàcym po àczeniu, synchronizacj osobistych ksià ek telefonicznych. Dzi ki systemowi Alcatel OmniPCX 4400 komputer z do àczonym zestawem telefonicznym mo e pe niç funkcj telefonu, zapewniajàc jakoêç g osu wymaganà w miejscu pracy. Firma Alcatel oferuje pe nà gam takich zestawów. Osoby wykorzystujàce komputer do realizowania po àczeƒ telefonicznych potrzebujà prawdziwego telefonu, a nie taniego mikrofonu, który mo na nabyç w ka dym sklepie z cz Êciami elektronicznymi. Pe ny dost p do zestawu funkcji systemu Alcatel OmniPCX 4400 jest mo liwy z dowolnego komputera pracujàcego w sieci kampusowej lub uzyskujàcego po àczenie ze zdalnej lokalizacji, który dzia a pod kontrolà systemu operacyjnego Windows lub NT. Alcatel OmniPCX 4400 integruje si bezpoêrednio z aplikacjami biurowymi za pomocà interfejsów LDAP, MAPI, TAPI oraz OLE. Do wybierania numerów mo na wykorzystaç w asne ksià ki telefoniczne utworzone w programach takich jak Lotus Notes, Excel, Outlook, ACT. Alcatel OmniPCX 4400 b dzie automatycznie przeszukiwa ksià ki telefoniczne (na przyk ad najpierw osobistà ksià k telefonicznà na komputerze, póêniej ksià k wydzia owà, a nast pnie ca ego przedsi biorstwa). Istnieje mo liwoêç wyêwietlenia na ekranie monitora danych o abonencie dzwoniàcym, osobach, które wczeêniej próbowa y uzyskaç po àczenie oraz wiele innych informacji. Na specjalnym pasku narz dzi mo na zobaczyç, kto bierze udzia w rozmowie konferencyjnej - odnosi si to nawet do osób korzystajàcych z komputera! System mo e automatycznie wyêwietliç zdj cia osób, z którymi chcesz rozmawiaç, jeêli zaplanowana rozmowa znajduje si w ich kalendarzu grupowym, a wywo ywana osoba jest aktualnie dost pna. Tworzenie list docelowych adresatów wiadomoêci g osowych jest równie proste jak tworzenie listy adresatów poczty elektronicznej. Integracja z komputerem obejmuje zarówno operatorów, jak i u ytkowników. Operator systemu Alcatel OmniPCX 4400 ma mo liwoêç korzystania z graficznych aplikacji dost pnych na komputerze i/lub z multimedialnej klawiatury. Oba rozwiàzania umo liwiajà pe nà kontrol systemu. W przeciwieƒstwie do systemów opartych tylko na komputerach PC oferowany system zapewnia pe nà kontrol nawet w przypadku awarii komputera operatora. Alcatel OmniPCX 4400 Stanowisko pracy Alcatel 4980 to nowa generacja narz dzi komunikacyjnym integrujàcych g os i inne aplikacje biznesowe. Alcatel 4980 oferuje wiele unikatowych funkcji, takich jak obs uga zaawansowanej telefonii, narz dzia do pracy grupowej, przesy anie wiadomoêci g osowych i faksowych. 11

12 MobilnoÊç Sprawdzanie poczty elektronicznej przemieszczajà? Pr dzej czy póêniej w pokoju hotelowym. Odbieranie wa nych rozmów z dala od biura. Przeglàdanie stron internetowych w oczekiwaniu na samolot. PrzenoÊne biuro jest wa nà cz Êcià dzisiejszego Êrodowiska pracy. Szybkie podejmowanie decyzji pozwala byç o krok przed konkurencjà, dlatego te decyzje zawodowe sà cz sto podejmowane w drodze lub w domu. Dla zapewnienia efektywnoêci potrzebne sà jednak urzàdzenia komunikacyjne, takie same jak w biurze. Alcatel dostosowa oferowane rozwiàzania dla ró nych profili u ytkowników mobilnych: osób pracujàcych na terenie przedsi biorstwa, osób pracujàcych w innym oddziale firmy, osób znajdujàcych si w ciàg ym ruchu, osoby pracujàce w domu. Alcatel mo e zaoferowaç kompletne rozwiàzania telefonii przenoênej wykorzystujàce rozmaite technologie - wewnàtrzfirmowe telefony bezprzewodowe, zewn trzne telefony komórkowe, komputery PC, modemy, DSL i inne. Czy pracownicy zatrudnieni w twoim przedsi biorstwie cz sto si osiemdziesiàt procent zatrudnionego personelu b dzie korzystaç z telefonii bezprzewodowej. Dzi ki bezprzewodowemu systemowi opracowanemu przez Alcatel twoi pracownicy b dà zawsze dost pni, by odebraç rozmow od klienta, co przyczyni si do lepszej obs ugi klienta oraz zwi kszenia wydajnoêci. System wewn trznej telefonii komórkowej jest ca kowicie zintegrowany z systemem Alcatel OmniPCX Oferuje równie wszystkie funkcje dost pne w telefonach emulowanych na komputerze: wybieranie numeru wed ug nazwiska, jednoczesna obs uga wielu po àczeƒ, rozmowy grupowe, zapowiedzi g osowe, itd. Po àczenia realizowane w ramach wewn trznego systemu telefonii komórkowej sà bezp atne. Biura cz sto zmieniajà swoje siedziby. Bezprzewodowy system firmy Alcatel eliminuje problemy oraz koszty konserwacji zwiàzane z przenoszeniem telefonów przewodowych. Alcatel OmniPCX 4400 kojarzy wewn trzny telefon komórkowy u ytkownika z jego komputerem PC, dzi ki czemu pracownik ma dost p do pe nego zakresu us ug telefonicznych z dowolnego miejsca przedsi biorstwa. 12

13 Alcatel OmniPCX 4400 Przedstawiciele handlowi firmy oraz pracownicy obs ugi technicznej sp dzajà wi kszoêç czasu podró ujàc albo spotykajàc si z klientami. System Alcatel OmniPCX 4400 pozwala ka demu pracownikowi na posiadanie jednego numeru telefonu. Dzi ki automatycznemu przekierowaniu rozmów do zewn trznego telefonu komórkowego, wewn trznego telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego, z pracownikiem mo na si skontaktowaç bez wzgl du na miejsce jego pobytu. Ponadto u ytkownicy zewn trznych telefonów komórkowych zyskujà coraz szerszy dost p do poczty g osowej, faksu, poczty elektronicznej oraz aplikacji opartych na sieci WWW i zasobów informacji. Pracownicy wykonujàcy swoje obowiàzki w domu lub w siedzibie klienta majà pe ny dost p do sieci przedsi biorstwa za pomocà telefonów stacjonarnych lub komórkowych, a nawet mo liwoêç przekazywania rozmów. Pracownicy przebywajàcy w du ej odleg oêci od siedziby firmy majà wiele mo liwoêci nawiàzania kontaktu: Alcatel 4980 zapewnia osobom pracujàcym w domu pe en zakres bezpiecznych us ug przesy ania g osu i danych. Przedsi biorstwo Alcatel 4980 klient dost p komutowany do sieci przedsi biorstwa, wybieranie numeru wed ug nazwiska natychmiastowe przekierowanie do najtaƒszego po àczenia zunifikowana skrzynka g osowa i faksowa z mo liwoêcià zdalnego dost pu i wiele innych. Pracownicy wykonujàcy swoje obowiàzki w domu mogà w pe ni uczestniczyç w pracy przedsi biorstwa za pomocà szerokiej gamy urzàdzeƒ: od prostego modemu poprzez router ISDN do szybkich linii cyfrowych DSL. Korzystajàc z multimedialnego komputera PC mogà mieç dost p do tych samych us ug telefonicznych jakie mieliby, gdyby przebywali w biurze. Nale à do nich automatyczne ksià ki telefoniczne, wybieranie numeru wed ug nazwiska, bezpoêrednie po àczenie z numerem wewn trznym (DID), funkcje mened er-sekretarka i wiele innych. Mo liwoêç zdalnego prowadzenia biura zapewnia pracownikom i firmie mobilnoêç. 13

14 Aplikacje Usprawnienie komunikacji najbardziej wydajne po àczenie informacji. poprzez unifikacj przesy ania Pracownicy cz sto zmieniajàcy miejsce pobytu wiadomoêci mogà wykorzystywaç ca y potencja Alcatel OmniPCX 4400 integruje poczt zunifikowanego przesy ania wiadomoêci przy g osowà, poczt elektronicznà pomocy telefonu komórkowego lub i us ugi faksowe. Istnieje mo liwoêç jakiegokolwiek innego telefonu. Istnieje przeszukiwania po àczeƒ g osowych i zaj cia oczywiêcie mo liwoêç zapisywania si w pierwszej kolejnoêci najwa niejszymi i przes uchiwania wiadomoêci g osowych, z nich, tak jak w przypadku poczty a nawet ods uchiwania tytu ów wiadomoêci elektronicznej. Nie ma te potrzeby poczty elektronicznej i faksów dzi ki funkcji zapisywania nazwisk i numerów telefonów, przetwarzania tekstu na g os i przekazywania aby oddzwoniç - wystarczy jedno klikni cie. dokumentów (na przyk ad poczty elektronicznej) na dowolny faks. Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia zunifikowane przesy anie wiadomoêci àczenie klientów ze specjalistami zintegrowane z systemem poczty w firmie elektronicznej przedsi biorstwa. Ka dy u ytkownik otrzymuje elektronicznà skrzynk Dzi ki zastosowaniu zaawansowanych pocztowà umo liwiajàcà obs ug poczty aplikacji komunikacyjnych, pracownicy majà elektronicznej, poczty g osowej i faksu. mo liwoêç szybkiego reagowania atwoêç i wygoda u ycia komputera PC i zapewnienia wysokiego poziomu us ug umo liwia zarzàdzanie pocztà g osowà zgodnie z oczekiwaniami klientów. i faksami w sposób równie prosty, jak BezpoÊredni kontakt z w aêciwà, kompetentnà osobà ma dla klienta bardzo du e w przypadku poczty elektronicznej w typowym programie pocztowym, takim jak Microsoft znaczenie. Praca dzia u obs ugi klienta jest Outlook. Dodatkowo istnieje mo liwoêç uzale niona od efektywnego kierowania przesy ania wiadomoêci multimedialnych, rozmów telefonicznych do w aêciwych osób na przyk ad poczty elektronicznej po àczonej w firmie. Dzi ki systemowi firmy Alcatel osoby z faksem, poczty g osowej do àczonej do te otrzymujà wszelkie istotne informacje poczty elektronicznej, co pozwala uzyskaç w momencie przekierowania rozmowy. System Alcatel OmniPCX 4400 zawiera w sobie nowà generacj automatycznego dystrybutora rozmów. Zastosowany w nim chroniony patentem macierzowy model dystrybucji zarzàdza przep ywem po àczeƒ i zasobami stosownie do umiej tnoêci pracowników i kosztów. System ten zapewnia globalne i elastyczne przekierowanie oraz wirtualnà dystrybucj po àczeƒ. Prawdziwa wszechstronnoêç dzi ki integracji Nie zawsze istnieje najlepsze rozwiàzanie ka dego problemu. To w aênie jest istotà systemów otwartych - pozwalajà one na integracj z czo owymi systemami innych producentów w celu pe nego zaspokojenia potrzeb klienta. W systemie Alcatel OmniPCX 4400 zadbano o u atwienie po àczenia z oprogramowaniem do zarzàdzania si ami roboczymi innych producentów. Przy planowaniu nast pnej kampanii telemarketingowej mo na b dzie precyzyjnie dotrzeç do wymaganej liczby agentów. W razie potrzeby rejestrowania i przechowywania po àczeƒ w celu ich póêniejszego przeglàdania uproszczono tak e t integracj. 14

15 Alcatel OmniPCX 4400 Dodatkowà zaletà jest atwoêç integracji z elektronicznymi tablicami informacyjnymi w centrum komunikacyjnym, co zapewnia pracownikom dop yw informacji na temat obecnego zaawansowania prac grupy. potencjalnym klientom kontakt z przedsi biorstwem, takich jak call through, oddzwanianie, rozmowy tekstowe, poczta elektroniczna lub wspólne przeglàdanie. Do uzyskania du ej wydajnoêci pracownicy centrum komunikacyjnego potrzebujà w aêciwego funkcjonalnego i atwego w obs udze oprogramowania. System Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia pracownikom centrum wykorzystanie funkcji automatycznej dystrybucji po àczeƒ (ACD) bezpoêrednio z ich stacji roboczych. Kierownikowi centrum komunikacyjnego nale y zapewniç skuteczne narz dzia do zarzàdzania. Alcatel OmniPCX 4400 jest pierwszym systemem umo liwiajàcym zarzàdzanie centrum w czasie rzeczywistym, za pomocà klikni cia przycisku myszy. Oprócz mo liwoêci prowadzenia statystyki w czasie rzeczywistym, system ten zapewnia dost p do szczegó owych informacji dzi ki automatycznemu wywo ywaniu i osadzaniu arkuszy i wykresów programu Excel. Raporty te oparte sà na przechwytywaniu du ej iloêci podstawowych wydarzeƒ w systemie komunikacyjnym i pozwalajà dokonaç dog bnej analizy oraz natychmiastowej interpretacji, koniecznych dla wydajnego zarzàdzania centrami komunikacyjnymi. U atwienie w handlu elektronicznym Znaczenie Internetu w dziedzinie dystrybucji i promocji towarów i us ug roênie w ogromnym tempie. Jednak e przeglàdanie sieci WWW nie pozwala w sposób przewidywalny przekszta ciç przypadkowych wizyt na stronie internetowej w rzeczywistà sprzeda. Obs uga po àczeƒ Czy chcia byê mieç mo liwoêç obs ugi po àczeƒ zgodnie z okreêlonymi priorytetami? A mo e chcia byê zautomatyzowaç proces obs ugi standardowych zapytaƒ, tak by pracownicy nie musieli traciç czasu na odpowiadanie klientom na proste pytania? Byç mo e chcesz obni yç koszt dostarczania klientom podstawowych informacji? Mo e twoja firma musi dostarczaç informacji klientom przez 24 godziny na dob? Kluczem do okreêlania priorytetów i tworzenia indywidualnych us ug jest automatyczna identyfikacja abonentów wywo ujàcych i rozpoznanie ich potrzeb. Serwer obs ugi po àczeƒ firmy Alcatel jest atwo konfigurowalnym rozwiàzaniem, które integruje funkcje systemu g osowego, systemu interaktywnych odpowiedzi g osowych (IVR) oraz centrum komunikacyjnego. System IVR komunikuje si z klientami przy wykorzystaniu mechanizmu rozpoznawania mowy do dostarczania oraz gromadzenia informacji. atwy w obs udze graficzny generator aplikacji umo liwia pracownikom dzia u obs ugi klienta szybko dostosowywaç trasy po àczeƒ zgodnie z wymaganiami. Aplikacja CRM Przetwarzanie poczty elektronicznej Serwer www Fax/ Za biurkiem Dost p do wiadomoêci z dowolnego miejsca. Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia zorganizowanie multimedialnego centrum komunikacyjnego. Interaktywna odpowiedê g osowa Routing i dystrybucja po àczeƒ multimedialnych W serwerze Serwer CTI IP System Alcatel OmniPCX 4400 pozwala rozwiàzaç tak e i ten problem zapewniajàc szeroki zakres mechanizmów usprawniajàcych i u atwiajàcych Biurko agenta Zarzàdzanie i nadzór 15

16 Sieciowanie Przede wszystkim konwergencja zoptymalizowanej interakcji zespo owej za poêrednictwem specjalizowanych Alcatel oferuje wiele ró nych mo liwoêci oferowanych przez telefony sposobów konwergencji firmowych systemów oraz komputery PC. komunikacyjnych w zale noêci od profilu dzia alnoêci oraz infrastruktury sieciowej Oszcz dnoêci w sieciach rozleg ych przedsi biorstwa. Przy integracji aplikacji g osu i danych we wspólnym systemie Pierwszym krokiem ku komunikacyjnym bardzo wa ne jest konwergencji mo e byç redukcja kosztów zapewnienie odpowiedniej niezawodnoêci. transportowych. System Alcatel OmniPCX W dalszej cz Êci dokumentu opisano 4400 pozwala na obni enie kosztów zaawansowane mo liwoêci sieciowe systemu przesy ania danych, jak równie wydatków Alcatel OmniPCX 4400, których nie oferuje administracyjnych. Zapewnia obs ug aden inny system g osowy na Êwiecie, wszystkich typów sieci: z komutacjà àczy, a które zwi kszajà jego poziom dost pnoêci. pakietów i komórek, a najwa niejszà innowacjà jest zastosowanie technologii Ca kowita elastycznoêç pakietowej do transmisji g osu. Takie rozwiàzanie pozwala na przekazywanie Alcatel OmniPCX 4400 rozmów telefonicznych za poêrednictwem zapewniajà elastycznoêç organizacyjnà protoko u IP (Voice over IP), Frame Relay pozwalajàcà na znaczne usprawnienie pracy (Voice over frame relay), ATM (Voice over grupowej w Êrodowiskach sieciowych. ATM), a tak e przekazywanie Wirtualne zespo y fizycznie oddalonych od skompresowanych pakietów g osowych siebie pracowników - przebywajàcych w tradycyjnych sieciach telefonicznych w ró nych firmach lub nawet krajach - z komutacjà àczy. mo na àczyç tak jakby osoby te przebywa y w jednym miejscu, ponadto oferujàc obs ug : Wszystko to jest mo liwe, dzi ki zastosowaniu zintegrowanego mechanizmu ca kowicie rozproszonych centrów kompresji, który pozwala na znaczne komunikacyjnych, zmniejszenie szerokoêci pasma bez straty wewnàtrzfirmowych telefonów jakoêci lub obni enia niezawodnoêci. bezprzewodowych, z których mo na KorzyÊciami wynikajàcymi z zastosowania korzystaç w dowolnym oddziale firmy; tego rozwiàzania jest dost pnoêç pe nego 16

17 Alcatel OmniPCX 4400 wachlarza oferowanych us ug w dowolnej infrastrukturze sieciowej, a tak e uzyskanie znacznych oszcz dnoêci poprzez wykorzystanie mechanizmu czasowego wyboru sieci, czyli realizowanie transmisji po najni szych kosztach w zale noêci od pory dnia lub dnia tygodnia. Pakietowa transmisja g osu Zastosowania technologii pakietowego przesy ania g osu w systemie Alcatel OmniPCX 4400 pozwoli w d u szej perspektywie na osiàgni cie innych korzyêci, ni tylko oszcz dnoêci kosztów. Technologia VoIP umo liwia na przyk ad komunikowanie si zupe nie odmiennych urzàdzeƒ, takich jak aparat telefoniczny i komputer. Alcatel OmniPCX 4400 zapewnia odpowiednià jakoêç us ug. Zintegrowana karta IP monitoruje opóênienia oraz straty wyst pujàce przy przesy aniu pakietów i w razie obni enia jakoêci automatycznie wyznacza nowà tras transmisji poprzez innà sieç. KorzyÊcià jest redukcja kosztów wynikajàca z przesy ania g osu w sieci Internet, a tak e jakoêç i niezawodnoêç charakterystyczne dla cyfrowej sieci PSTN. Alcatel OmniPCX 4400 automatycznie zarzàdza Êcie kami komunikacyjnymi na podstawie typu us ug. Przyk adowo istnieje mo liwoêç okreêlenia, by faksy by y przesy ane poprzez sieci IP, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszcz dnoêci przy nieznacznym zwi kszeniu opóênienia transmisji. Realizowanie pakietowych transmisji g osu na àdanie w sieciach ISDN pozwoli w pe ni wykorzystaç zalety wydzielonych sieci wirtualnych m.in. poprzez utworzenie ekonomicznego Êrodowiska telekomunikacji oraz sieci àczàcej wszystkich pracowników firmy poczàwszy od osób zatrudnionych w siedzibie g ównej, a skoƒczywszy na osobach pracujàcych w ma ych oddzia ach. Opcjonalne rozwiàzania IP Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia po àczenie wszystkich pracowników przedsi biorstwa przy jednoczesnym niezmienianiu ich przyzwyczajeƒ sieciowych. Pozwala równie na wykorzystanie sieci IP do realizacji us ug g osowych istotnych dla dzia alnoêci przedsi biorstwa w dowolnej lokalizacji firmy. Alcatel oferuje szerokà gam rozwiàzaƒ opartych na protokole IP: konfigurowalne aparaty telefoniczne IP Reflexes, komputery realizujàce po àczenia telefoniczne w sieciach IP (technologia Voice-over-IP), aparaty telefoniczne z adapterami IP, g osowe prze àczniki grupowe IP. System pakietowej transmisji g osu Alcatel OmniPCX 4400 optymalizuje wykorzystanie szerokoêci pasma transmisyjnego poprzez zastosowanie zintegrowanego mechanizmu kompresji we wszystkich typach sieci. Zintegrowany mechanizm kompresji 17

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business

www.scala.net Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala making global business Zarzàdzanie Logistykà w systemie iscala Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa Tel: (22) 435

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji

INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT Business Intelligence nast pnej generacji INFLECTION POINT Od 20 lat firma Inflection Point Systems Ltd z powodzeniem oferuje klientom korporacyjnym,

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Seminarium. Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm Seminarium: Zarzàdzanie kontaktami z klientem Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie 4 Cele 5 Obs uga klienta

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE

6. IT w SZKOLENIACH MATERIA Y SZKOLENIOWE z_6 19/1/10 8:41 Page 1 SZKO A TRENERÓW i DORADCÓW BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ i LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo