Alcatel OmniPCX 4400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alcatel OmniPCX 4400"

Transkrypt

1 Alcatel OmniPCX 4400

2 W I Z J A

3 Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest przez ca y czas pracy? najdoskonalszym na Êwiecie systemem komunikacji g osowej. Czy istnieje system komunikacyjny, który pozwala usprawniç obs ug klienta i tym samym przyczynia si wydatnie do rozwoju przedsi biorstwa? System ten jest telekomunikacyjnà siecià przysz oêci dla przedsi biorstw. Jego struktura mo e stanowiç wzór do naêladowania dla wszystkich systemów komunikacji g osowej najbli szych dziesi ciu lat. Czy istnieje system komunikacyjny, który pozwala po àczyç komputery i telefony w przedsi biorstwie, zapewnia mobilnoêç i dost pnoêç, a jednoczeênie jest niezawodny i prosty w obs udze? Alcatel mo e dostarczyç taki system ju dziê. Czy istnieje system komunikacyjny, który àczy w sobie funkcjonalnoêç sieci komputerowej, elastycznoêç i atwoêç obs ugi poczty elektronicznej i sieci oraz niezawodnoêç i jakoêç po àczeƒ telefonicznych? 3

4 R Z E C Z Y W I S T O Â å

5 Alcatel OmniPCX 4400 u atwia i usprawnia komunikacj g osowà w przedsi biorstwie, zapewniajàc szereg udogodnieƒ Ka dego dnia zasiadajàc rano przy biurku i w àczajàc komputer pracownik otrzymuje spójny spis wiadomoêci poczty elektronicznej i g osowej, posortowany i u o ony wed ug ustalonych uprzednio priorytetów.... Telefon jest wyposa ony w zintegrowanà klawiatur, która pozwala wybieraç numery wed ug nazwisk. Co wi cej, numer mo na wybraç bezpoêrednio z osobistej ksià ki telefonicznej znajdujàcej si w komputerze. Zawiera ona indywidualnie dostosowane wiadomoêci powitalne i umo liwia identyfikacj rozmówców na ekranie w momencie, kiedy dzwoni telefon.... Z u ytkownikiem tego urzàdzenia mo na si skontaktowaç o ka dej porze i w ka dym miejscu - w biurze lub poza nim - wystarczy wybraç jeden numer.... Klienci mogà kontaktowaç si z u ytkownikiem korzystajàc z dowolnego, najdogodniejszego dla siebie, Êrodka komunikacji - sieci, telefonu, faksu lub poczty elektronicznej. System Alcatel OmniPCX 4400 zapewnia pe nà i niezawodnà integracj wszystkich tych mediów.... Osoby pracujàce w domu majà dok adnie taki sam dost p do danych i g osu, jaki mieliby b dàc w biurze. Wystarczy jedno po àczenie.... Dzi ki niskim op atom zwiàzanym z przesy aniem g osu w sieciach wirtualnych opartych na protokole IP, mo na uzyskaç znaczne oszcz dnoêci przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakoêci g osu w razie wystàpienia problemów w po àczeniu z siecià Internet. Alcatel OmniPCX 4400 realizuje wszystkie funkcje, a jego zarzàdzanie odbywa si z jednego punktu kontrolnego po àczonego i zsynchronizowanego ze wszystkimi bazami danych i ksià kami telefonicznymi w przedsi biorstwie.... Istnieje mo liwoêç atwego odbioru wiadomoêci g osowych, poczty elektronicznej i faksów przy biurku lub na komputerze przenoênym za pomocà pojedynczego po àczenia przez Internet. Alcatel OmniPCX 4400 realizuje wszystkie wymagane funkcje, a ponadto jest prosty w instalacji i obs udze.... System g osowy mo e odczytywaç wiadomoêci z poczty elektronicznej i przesy aç nag ówki wiadomoêci faksem w dowolne miejsce, tak e przez telefon komórkowy.... Centala PBX u ytkownika wspó pracuje z innymi serwerami w jego systemie informatycznym w celu przesy ania obrazu i danych bezpoêrednio do agenta centrum kontaktowego, który zajmuje si ka dym klientem. Zwi ksza to efektywnoêç obs ugi klienta i telemarketingu. 5

6 4400 Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia realizowanie Wykorzystanie narz dzi administracyjnych opartych wszystkich wy ej wymienionych funkcji w dowolnej sieci - kampusowej, Gigabit Ethernet lub ATM, w sieciach rozleg ych, wirtualnych wydzielonych sieciach IP, ISDN, ATM, Frame Relay oraz tradycyjnych sieciach cyfrowych i analogowych. Umo liwia obs ug sieci kampusowych z tysiàcami u ytkowników. na standardach, obs uga katalogów np. LDAP oraz protoko ów sieciowych sprawia, e zarzàdzanie siecià jest o wiele prostsze. Transmisjà g osu i danych mo na zarzàdzaç z pojedynczej stacji roboczej przy u yciu interfejsu sieciowego lub systemu Windows. Istnieje mo liwoêç monitorowania alarmów g osu i danych na poziomie ca ej sieci. Alcatel OmniPCX 4400 integruje si z prze àcznikami sieciowymi i routerami Alcatel, tworzàc kompleksowe rozwiàzanie niezb dne do migracji do telefonii IP, która umo liwia mi dzy innymi monitorowanie jakoêci us ug i ustalenie priorytetów w zakresie przesy u g osu. Technologia ta pozwala tak e utworzyç w asnà wirtualnà sieç transmisji g osu i danych posiadajàcà wszelkie niezb dne funkcje i zabezpieczenia. Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia realizowanie Sercem systemu Alcatel OmniPCX 4400 jest rozproszona architektura typu klient/serwer pracujàca w sieci szkieletowej IP. Dzi ki wykorzystaniu otwartych standardów, stanowi on doskona y wzór dla sieci, które b dà tworzone w przysz oêci. Alcatel OmniPCX 4400 usprawnia prac u ytkownika przy ka dym po àczeniu. wszystkich wymienionych funkcji i zapewnia szybki zwrot inwestycji. Zaawansowane mo liwoêci centrum komunikacyjnego usprawniajà zarówno obs ug klienta, jak i telesprzeda, co pozwala na utrzymanie obecnych klientów i pozyskanie nowych. System integruje dwa systemy przewodowe przesy ania g osu i danych. 6

7 Wczoraj i dziê Jak wyglàda Internet osiem lat temu? Teoretycznie mo na by o komunikowaç si na wszelkie sposoby, ale w praktyce mo liwoêç takà mia o niewiele osób. Dlaczego? Poniewa wymagana by a znajomoêç wielu niezrozumia ych kodów i poleceƒ, których wi kszoêç u ytkowników nie by a w stanie zapami taç. Podobna sytuacja ma obecnie miejsce w przypadku central abonenckich PBX. Teoretycznie mo na korzystaç ze wszystkich funkcji, ale w praktyce wi kszoêç u ytkowników zna w najlepszym wypadku kilka poleceƒ. System Alcatel OmniPCX 4400 pozwala zmieniç ten stan rzeczy. Dzi ki specjalnym przyciskom na telefonie, zintegrowanym aplikacjom zainstalowanym na komputerze u ytkownika, indywidualnie konfigurowanym paskom narz dzi oraz komunikatom g osowym przy obs udze telefonów stacjonarnych i komórkowych, Alcatel oferuje indywidualnym u ytkownikom pot ne mo liwoêci cyfrowych systemów telefonicznych. Sieç danych przedsi biorstwa musi ewoluowaç wraz z pojawianiem si nowych mo liwoêci i wyzwaƒ, podobnie jak rozwijajà si i zmieniajà aplikacje danych. Systemy informacyjne, których nie mo na atwo modyfikowaç i szybko zmieniaç, zamiast u atwiaç prac zacznà jà utrudniaç. Podobnie ma si rzecz z g osem, poniewa g os i dane sà obecnie integralnymi cz Êciami tego samego systemu. Sieç i aplikacje g osowe równie muszà si zmieniç. System, który potrafi przeprowadzaç takie zmiany, wymaga sprawnej, nowoczesnej i otwartej architektury. Nast pcà central abonenckich PBX sà prywatne centrale komunikacyjne PCX. Alcatel OmniPCX 4400 jest pierwszym systemem, który rzeczywiêcie oferuje funkcje i mo liwoêci centrali PCX: architektura klient/serwer oparta na systemie UNIX, rozproszone i skalowalne urzàdzenia i oprogramowanie, mobilnoêç. przejrzyste opcje po àczeƒ sieciowych, obs uga protoko u IP w sieci szkieletowej, elastyczne opcje po àczeƒ (IP, FR, ATM oraz ISDN), integracja komputera i telefonu, kompletne, intuicyjne us ugi g osowe. Zaawansowana architektura nie jest sama w sobie wystarczajàca. Centrale PCX muszà realizowaç wszystkie funkcje realizowane przez tradycyjne centrale abonenckie PBX, co wi cej, muszà wykonywaç je bardzo dobrze. Mo na to osiàgnàç tylko dzi ki wieloletnim doêwiadczeniom w spe nianiu potrzeb klientów. Pracownicy zajmujàcy si us ugami g osowymi zawsze potrzebowali sprawnego zestawu narz dzi. Alcatel OmniPCX 4400 zapewnia takie narz dzia. Ewolucja Nadszed czas na odejêcie od scentralizowanej firmowej architektury àczenia central abonenckich PBX, które stanowià jeden z podstawowych sk adników systemu informacyjnego przedsi biorstwa, w stron modelu klient/serwer bazujàcego na otwartych systemach operacyjnych, publicznych protoko ach oraz platformach serwerów opartych na standardach przyj tych w bran y. Jest to lepszy sposób na zintegrowanie informacji, które dzisiaj staje si koniecznoêcià. Alcatel OmniPCX 4400 zwi ksza efektywnoêç pracy wszystkich osób zatrudnionych w przedsi biorstwie. 7

8 P R Z E è R O C Z Y S T A K O N W E R G E N C J A

9 Alcatel opracowa program wdro enia systemu informacyjnego uwzgl dniajàcy indywidualne potrzeby przedsi biorstw. Na jego podstawie mo na zbudowaç - w odpowiednim dla danej firmy tempie - ekonomicznà i atwà w zarzàdzaniu sieç. Sieç, która dostarczy pracownikom sprawne i proste w obs udze narz dzia (miejsce pracy). Sieç, która wspomaga u ytkowników w ka dej chwili i w ka dym miejscu (mobilnoêç). Sieç, która przyêpieszy sprzeda dzi ki sprawnym centrom komunikacji z nowymi klientami (aplikacje). Sieç, która zmniejsza koszty przesy u, zapewniajàc jednoczeênie odpowiednià jakoêç g osu (praca w sieci). Sieç, która dzia a zawsze i jest prosta w zarzàdzaniu (us ugi sieciowe). Takie rozwiàzanie nosi nazw przezroczystej konwergencji. Przezroczysta konwergencja to filozofia modyfikacji sieci stosowana przez firm Alcatel. Opiera si ona na integracji g osu i danych w celu oferowania nowych aplikacji, uproszczenia zarzàdzania siecià i po àczenia mo liwoêci telefonu i komputera dla jak najlepszego ich wykorzystania. Filozofia ta zak ada wprowadzanie zmian bez straty jakoêci lub obni enia poziomu dost pnoêci. Migracja musi odbywaç si w sposób przejrzysty, bezkolizyjny oraz nie mo e àczyç si z koniecznoêcià uczenia si przez u ytkowników skomplikowanych kodów i poleceƒ. atwo przeprowadziç przezroczystà integracj g osu i danych na poziomie pakietów. Istnieje te wiele firm Elementy sk adowe Przezroczysta konwergencja opiera si na pi ciu elementach sk adowych wa nych zarówno z perspektywy u ytkownika, jak i przedsi biorstwa: Elektroniczne miejsce pracy - Zestaw narz dzi multimedialnych pracujàcych na komputerze klasy PC, telefon oraz zestaw aplikacji komunikacyjnych zapewniajàc u ytkownikom szerokie mo liwoêci oraz prostot obs ugi. MobilnoÊç - Bezprzewodowe systemy zapewniajà maksymalnà elastycznoêç pracy pracownikom mobilnym oraz pe ny dost p do informacji zarówno na terenie przedsi biorstwa, jak i poza nim. Aplikacje - Obs ugujà wszystkie rodzaje informacji (g os, dane, faks i obraz) i umo liwiajà klientom interaktywny, multimedialny dost p do przedsi biorstwa. Praca w sieci - Obs uga standardu IP oraz innych technologiach przesy ania danych pozwala na wspó prac wielu rodzajów aplikacji: webowych systemów informacyjnych, telefonii, transmisji danych i in. Us ugi sieciowe - Optymalizacja kosztów operacyjnych i zapewnienie jednolitego zarzàdzanie siecià, bezpieczeƒstwa, jakoêci us ug i gwarantowanej szerokoêci pasma transmisyjnego. umo liwiajàcà pakietowà transmisj g osu. Du o wi cej wysi ku oraz doêwiadczenia jednej z najwi kszych na Êwiecie firm wymaga integracja na poziomie aplikacji. Ale to w aênie tutaj znajdujà si prawdziwe korzyêci p ynàce z integracji. Elementy sk adowe 9

10 Miejsce pracy Elektroniczne miejsce pracy przeszukiwaç spis telefonów w celu znalezienia odpowiedniego numeru, Aparaty telefoniczne Alcatel wystarczy po prostu wprowadziç nazwisko Reflexes oferujà bogaty zestaw funkcji, osoby (podobnie jak przy wysy aniu poczty które upraszczajà i usprawniajà komunikacj. elektronicznej system automatycznie Wykorzystujà intuicyjny interfejs u ytkownika, uzupe nia nazwisko po rozpoznaniu zawierajàcy wskazówki dotyczàce wszystkich pierwszych liter). Mo liwoêç wybierania funkcji. numerów wed ug nazwiska wraz z dost pem do centralnej ksià ki Produkty z rodziny Reflexes to telefonicznej przyêpiesza realizowanie kompletna linia analogowych i cyfrowych po àczenia i eliminuje pomy ki przy aparatów telefonicznych pozwalajàcych na r cznym wybieranie numerów. usprawnienie komunikacji. Kierownicy mogà na przyk ad wybraç list osób, które b dà Aparaty telefoniczne Advanced uprawnione do uzyskania po àczenia bez Reflexes zawierajà programowalne poêrednictwa sekretarki. Istnieje równie klawisze z wyêwietlaczami LCD, które mo liwoêç okreêlenia, by rozmowy mo na dowolnie konfigurowaç. Ich funkcje realizowane spoza wybranej listy numerów oraz opisy zmieniajà si w sposób by y automatycznie przekazywane sekretarce. dynamiczny, umo liwiajàc obs ug Sekretarka i kierownik mogà wysy aç krótkie wykorzystywanej obecnie funkcji centrali wiadomoêci tekstowe, który pojawià si na abonenckiej PBX. Takie rozwiàzanie pozwala wyêwietlaczu telefonu nawet podczas na dost p do funkcji centrali abonenckiej PBX rozmowy telefonicznej. Alcatel OmniPCX w sposób, który nigdy wczeêniej nie by 4400 oferuje ponad 500 funkcji mo liwy. Dzi ki klawiszom programowym zaprojektowanych do usprawnienia administratorzy systemu mogà dodawaç przep ywu informacji. obs ug nowych funkcji przy niewielkim albo adnym szkoleniu u ytkowników. System Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia wybieranie numerów (w ramach Dost p do wszystkich funkcji przedsi biorstwa lub poza nim) poprzez systemu PCX jest mo liwy z poziomu wpisanie nazwiska abonenta na klawiaturze dowolnego telefonu. W podstawowym QWERTY wbudowanej w telefon. Zamiast aparacie telefonicznym zamiast klawiszy 10

11 programowalnych zastosowano rozwiàzanie oparte na automatycznych komunikatach g osowych, które wspierajà wszystkie wa ne funkcj, a nie tylko poczt g osowà, jak w innych systemach. Reflexes to elastyczne i otwarte rozwiàzanie, w którym zastosowano nowatorskà technologi plugware. Jest to z àcze systemowe montowane pomi dzy gniazdem naêciennym a aparatem telefonicznym, dzi ki któremu telefon i komputer PC dzia ajà jako osobisty asystent komunikacyjny, àczàcy atwoêç obs ugi charakterystycznà dla komputerów z mo liwoêciami g osowymi telefonu. Z àcza plugware umo liwiajà przekszta cenie telefonów Reflexes w najlepsze telefony IP. Zaawansowana telefonia PC Alcatel OmniPCX 4400 pozwala na szybkie i bezproblemowe zintegrowanie aparatu telefonicznego z systemem komputerowym, bez obni ania niezawodnoêci. U ytkownik otrzymuje pe ny dost p do zaawansowanych funkcji komunikacyjnych, takich jak komunikacja wielostronna, zespó kierownik/sekretarka oraz telefonia grupowa za poêrednictwem graficznego interfejsu. System doskonale wspó pracuje z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Lotus Notes, NetMeeting, Outlook oraz aplikacjami z pakietu Microsoft Office. Pozwala równie m.in. na realizowanie po àczeƒ bezpoêrednich, wyêwietlanie informacji o oczekujàcym po àczeniu, synchronizacj osobistych ksià ek telefonicznych. Dzi ki systemowi Alcatel OmniPCX 4400 komputer z do àczonym zestawem telefonicznym mo e pe niç funkcj telefonu, zapewniajàc jakoêç g osu wymaganà w miejscu pracy. Firma Alcatel oferuje pe nà gam takich zestawów. Osoby wykorzystujàce komputer do realizowania po àczeƒ telefonicznych potrzebujà prawdziwego telefonu, a nie taniego mikrofonu, który mo na nabyç w ka dym sklepie z cz Êciami elektronicznymi. Pe ny dost p do zestawu funkcji systemu Alcatel OmniPCX 4400 jest mo liwy z dowolnego komputera pracujàcego w sieci kampusowej lub uzyskujàcego po àczenie ze zdalnej lokalizacji, który dzia a pod kontrolà systemu operacyjnego Windows lub NT. Alcatel OmniPCX 4400 integruje si bezpoêrednio z aplikacjami biurowymi za pomocà interfejsów LDAP, MAPI, TAPI oraz OLE. Do wybierania numerów mo na wykorzystaç w asne ksià ki telefoniczne utworzone w programach takich jak Lotus Notes, Excel, Outlook, ACT. Alcatel OmniPCX 4400 b dzie automatycznie przeszukiwa ksià ki telefoniczne (na przyk ad najpierw osobistà ksià k telefonicznà na komputerze, póêniej ksià k wydzia owà, a nast pnie ca ego przedsi biorstwa). Istnieje mo liwoêç wyêwietlenia na ekranie monitora danych o abonencie dzwoniàcym, osobach, które wczeêniej próbowa y uzyskaç po àczenie oraz wiele innych informacji. Na specjalnym pasku narz dzi mo na zobaczyç, kto bierze udzia w rozmowie konferencyjnej - odnosi si to nawet do osób korzystajàcych z komputera! System mo e automatycznie wyêwietliç zdj cia osób, z którymi chcesz rozmawiaç, jeêli zaplanowana rozmowa znajduje si w ich kalendarzu grupowym, a wywo ywana osoba jest aktualnie dost pna. Tworzenie list docelowych adresatów wiadomoêci g osowych jest równie proste jak tworzenie listy adresatów poczty elektronicznej. Integracja z komputerem obejmuje zarówno operatorów, jak i u ytkowników. Operator systemu Alcatel OmniPCX 4400 ma mo liwoêç korzystania z graficznych aplikacji dost pnych na komputerze i/lub z multimedialnej klawiatury. Oba rozwiàzania umo liwiajà pe nà kontrol systemu. W przeciwieƒstwie do systemów opartych tylko na komputerach PC oferowany system zapewnia pe nà kontrol nawet w przypadku awarii komputera operatora. Alcatel OmniPCX 4400 Stanowisko pracy Alcatel 4980 to nowa generacja narz dzi komunikacyjnym integrujàcych g os i inne aplikacje biznesowe. Alcatel 4980 oferuje wiele unikatowych funkcji, takich jak obs uga zaawansowanej telefonii, narz dzia do pracy grupowej, przesy anie wiadomoêci g osowych i faksowych. 11

12 MobilnoÊç Sprawdzanie poczty elektronicznej przemieszczajà? Pr dzej czy póêniej w pokoju hotelowym. Odbieranie wa nych rozmów z dala od biura. Przeglàdanie stron internetowych w oczekiwaniu na samolot. PrzenoÊne biuro jest wa nà cz Êcià dzisiejszego Êrodowiska pracy. Szybkie podejmowanie decyzji pozwala byç o krok przed konkurencjà, dlatego te decyzje zawodowe sà cz sto podejmowane w drodze lub w domu. Dla zapewnienia efektywnoêci potrzebne sà jednak urzàdzenia komunikacyjne, takie same jak w biurze. Alcatel dostosowa oferowane rozwiàzania dla ró nych profili u ytkowników mobilnych: osób pracujàcych na terenie przedsi biorstwa, osób pracujàcych w innym oddziale firmy, osób znajdujàcych si w ciàg ym ruchu, osoby pracujàce w domu. Alcatel mo e zaoferowaç kompletne rozwiàzania telefonii przenoênej wykorzystujàce rozmaite technologie - wewnàtrzfirmowe telefony bezprzewodowe, zewn trzne telefony komórkowe, komputery PC, modemy, DSL i inne. Czy pracownicy zatrudnieni w twoim przedsi biorstwie cz sto si osiemdziesiàt procent zatrudnionego personelu b dzie korzystaç z telefonii bezprzewodowej. Dzi ki bezprzewodowemu systemowi opracowanemu przez Alcatel twoi pracownicy b dà zawsze dost pni, by odebraç rozmow od klienta, co przyczyni si do lepszej obs ugi klienta oraz zwi kszenia wydajnoêci. System wewn trznej telefonii komórkowej jest ca kowicie zintegrowany z systemem Alcatel OmniPCX Oferuje równie wszystkie funkcje dost pne w telefonach emulowanych na komputerze: wybieranie numeru wed ug nazwiska, jednoczesna obs uga wielu po àczeƒ, rozmowy grupowe, zapowiedzi g osowe, itd. Po àczenia realizowane w ramach wewn trznego systemu telefonii komórkowej sà bezp atne. Biura cz sto zmieniajà swoje siedziby. Bezprzewodowy system firmy Alcatel eliminuje problemy oraz koszty konserwacji zwiàzane z przenoszeniem telefonów przewodowych. Alcatel OmniPCX 4400 kojarzy wewn trzny telefon komórkowy u ytkownika z jego komputerem PC, dzi ki czemu pracownik ma dost p do pe nego zakresu us ug telefonicznych z dowolnego miejsca przedsi biorstwa. 12

13 Alcatel OmniPCX 4400 Przedstawiciele handlowi firmy oraz pracownicy obs ugi technicznej sp dzajà wi kszoêç czasu podró ujàc albo spotykajàc si z klientami. System Alcatel OmniPCX 4400 pozwala ka demu pracownikowi na posiadanie jednego numeru telefonu. Dzi ki automatycznemu przekierowaniu rozmów do zewn trznego telefonu komórkowego, wewn trznego telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego, z pracownikiem mo na si skontaktowaç bez wzgl du na miejsce jego pobytu. Ponadto u ytkownicy zewn trznych telefonów komórkowych zyskujà coraz szerszy dost p do poczty g osowej, faksu, poczty elektronicznej oraz aplikacji opartych na sieci WWW i zasobów informacji. Pracownicy wykonujàcy swoje obowiàzki w domu lub w siedzibie klienta majà pe ny dost p do sieci przedsi biorstwa za pomocà telefonów stacjonarnych lub komórkowych, a nawet mo liwoêç przekazywania rozmów. Pracownicy przebywajàcy w du ej odleg oêci od siedziby firmy majà wiele mo liwoêci nawiàzania kontaktu: Alcatel 4980 zapewnia osobom pracujàcym w domu pe en zakres bezpiecznych us ug przesy ania g osu i danych. Przedsi biorstwo Alcatel 4980 klient dost p komutowany do sieci przedsi biorstwa, wybieranie numeru wed ug nazwiska natychmiastowe przekierowanie do najtaƒszego po àczenia zunifikowana skrzynka g osowa i faksowa z mo liwoêcià zdalnego dost pu i wiele innych. Pracownicy wykonujàcy swoje obowiàzki w domu mogà w pe ni uczestniczyç w pracy przedsi biorstwa za pomocà szerokiej gamy urzàdzeƒ: od prostego modemu poprzez router ISDN do szybkich linii cyfrowych DSL. Korzystajàc z multimedialnego komputera PC mogà mieç dost p do tych samych us ug telefonicznych jakie mieliby, gdyby przebywali w biurze. Nale à do nich automatyczne ksià ki telefoniczne, wybieranie numeru wed ug nazwiska, bezpoêrednie po àczenie z numerem wewn trznym (DID), funkcje mened er-sekretarka i wiele innych. Mo liwoêç zdalnego prowadzenia biura zapewnia pracownikom i firmie mobilnoêç. 13

14 Aplikacje Usprawnienie komunikacji najbardziej wydajne po àczenie informacji. poprzez unifikacj przesy ania Pracownicy cz sto zmieniajàcy miejsce pobytu wiadomoêci mogà wykorzystywaç ca y potencja Alcatel OmniPCX 4400 integruje poczt zunifikowanego przesy ania wiadomoêci przy g osowà, poczt elektronicznà pomocy telefonu komórkowego lub i us ugi faksowe. Istnieje mo liwoêç jakiegokolwiek innego telefonu. Istnieje przeszukiwania po àczeƒ g osowych i zaj cia oczywiêcie mo liwoêç zapisywania si w pierwszej kolejnoêci najwa niejszymi i przes uchiwania wiadomoêci g osowych, z nich, tak jak w przypadku poczty a nawet ods uchiwania tytu ów wiadomoêci elektronicznej. Nie ma te potrzeby poczty elektronicznej i faksów dzi ki funkcji zapisywania nazwisk i numerów telefonów, przetwarzania tekstu na g os i przekazywania aby oddzwoniç - wystarczy jedno klikni cie. dokumentów (na przyk ad poczty elektronicznej) na dowolny faks. Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia zunifikowane przesy anie wiadomoêci àczenie klientów ze specjalistami zintegrowane z systemem poczty w firmie elektronicznej przedsi biorstwa. Ka dy u ytkownik otrzymuje elektronicznà skrzynk Dzi ki zastosowaniu zaawansowanych pocztowà umo liwiajàcà obs ug poczty aplikacji komunikacyjnych, pracownicy majà elektronicznej, poczty g osowej i faksu. mo liwoêç szybkiego reagowania atwoêç i wygoda u ycia komputera PC i zapewnienia wysokiego poziomu us ug umo liwia zarzàdzanie pocztà g osowà zgodnie z oczekiwaniami klientów. i faksami w sposób równie prosty, jak BezpoÊredni kontakt z w aêciwà, kompetentnà osobà ma dla klienta bardzo du e w przypadku poczty elektronicznej w typowym programie pocztowym, takim jak Microsoft znaczenie. Praca dzia u obs ugi klienta jest Outlook. Dodatkowo istnieje mo liwoêç uzale niona od efektywnego kierowania przesy ania wiadomoêci multimedialnych, rozmów telefonicznych do w aêciwych osób na przyk ad poczty elektronicznej po àczonej w firmie. Dzi ki systemowi firmy Alcatel osoby z faksem, poczty g osowej do àczonej do te otrzymujà wszelkie istotne informacje poczty elektronicznej, co pozwala uzyskaç w momencie przekierowania rozmowy. System Alcatel OmniPCX 4400 zawiera w sobie nowà generacj automatycznego dystrybutora rozmów. Zastosowany w nim chroniony patentem macierzowy model dystrybucji zarzàdza przep ywem po àczeƒ i zasobami stosownie do umiej tnoêci pracowników i kosztów. System ten zapewnia globalne i elastyczne przekierowanie oraz wirtualnà dystrybucj po àczeƒ. Prawdziwa wszechstronnoêç dzi ki integracji Nie zawsze istnieje najlepsze rozwiàzanie ka dego problemu. To w aênie jest istotà systemów otwartych - pozwalajà one na integracj z czo owymi systemami innych producentów w celu pe nego zaspokojenia potrzeb klienta. W systemie Alcatel OmniPCX 4400 zadbano o u atwienie po àczenia z oprogramowaniem do zarzàdzania si ami roboczymi innych producentów. Przy planowaniu nast pnej kampanii telemarketingowej mo na b dzie precyzyjnie dotrzeç do wymaganej liczby agentów. W razie potrzeby rejestrowania i przechowywania po àczeƒ w celu ich póêniejszego przeglàdania uproszczono tak e t integracj. 14

15 Alcatel OmniPCX 4400 Dodatkowà zaletà jest atwoêç integracji z elektronicznymi tablicami informacyjnymi w centrum komunikacyjnym, co zapewnia pracownikom dop yw informacji na temat obecnego zaawansowania prac grupy. potencjalnym klientom kontakt z przedsi biorstwem, takich jak call through, oddzwanianie, rozmowy tekstowe, poczta elektroniczna lub wspólne przeglàdanie. Do uzyskania du ej wydajnoêci pracownicy centrum komunikacyjnego potrzebujà w aêciwego funkcjonalnego i atwego w obs udze oprogramowania. System Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia pracownikom centrum wykorzystanie funkcji automatycznej dystrybucji po àczeƒ (ACD) bezpoêrednio z ich stacji roboczych. Kierownikowi centrum komunikacyjnego nale y zapewniç skuteczne narz dzia do zarzàdzania. Alcatel OmniPCX 4400 jest pierwszym systemem umo liwiajàcym zarzàdzanie centrum w czasie rzeczywistym, za pomocà klikni cia przycisku myszy. Oprócz mo liwoêci prowadzenia statystyki w czasie rzeczywistym, system ten zapewnia dost p do szczegó owych informacji dzi ki automatycznemu wywo ywaniu i osadzaniu arkuszy i wykresów programu Excel. Raporty te oparte sà na przechwytywaniu du ej iloêci podstawowych wydarzeƒ w systemie komunikacyjnym i pozwalajà dokonaç dog bnej analizy oraz natychmiastowej interpretacji, koniecznych dla wydajnego zarzàdzania centrami komunikacyjnymi. U atwienie w handlu elektronicznym Znaczenie Internetu w dziedzinie dystrybucji i promocji towarów i us ug roênie w ogromnym tempie. Jednak e przeglàdanie sieci WWW nie pozwala w sposób przewidywalny przekszta ciç przypadkowych wizyt na stronie internetowej w rzeczywistà sprzeda. Obs uga po àczeƒ Czy chcia byê mieç mo liwoêç obs ugi po àczeƒ zgodnie z okreêlonymi priorytetami? A mo e chcia byê zautomatyzowaç proces obs ugi standardowych zapytaƒ, tak by pracownicy nie musieli traciç czasu na odpowiadanie klientom na proste pytania? Byç mo e chcesz obni yç koszt dostarczania klientom podstawowych informacji? Mo e twoja firma musi dostarczaç informacji klientom przez 24 godziny na dob? Kluczem do okreêlania priorytetów i tworzenia indywidualnych us ug jest automatyczna identyfikacja abonentów wywo ujàcych i rozpoznanie ich potrzeb. Serwer obs ugi po àczeƒ firmy Alcatel jest atwo konfigurowalnym rozwiàzaniem, które integruje funkcje systemu g osowego, systemu interaktywnych odpowiedzi g osowych (IVR) oraz centrum komunikacyjnego. System IVR komunikuje si z klientami przy wykorzystaniu mechanizmu rozpoznawania mowy do dostarczania oraz gromadzenia informacji. atwy w obs udze graficzny generator aplikacji umo liwia pracownikom dzia u obs ugi klienta szybko dostosowywaç trasy po àczeƒ zgodnie z wymaganiami. Aplikacja CRM Przetwarzanie poczty elektronicznej Serwer www Fax/ Za biurkiem Dost p do wiadomoêci z dowolnego miejsca. Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia zorganizowanie multimedialnego centrum komunikacyjnego. Interaktywna odpowiedê g osowa Routing i dystrybucja po àczeƒ multimedialnych W serwerze Serwer CTI IP System Alcatel OmniPCX 4400 pozwala rozwiàzaç tak e i ten problem zapewniajàc szeroki zakres mechanizmów usprawniajàcych i u atwiajàcych Biurko agenta Zarzàdzanie i nadzór 15

16 Sieciowanie Przede wszystkim konwergencja zoptymalizowanej interakcji zespo owej za poêrednictwem specjalizowanych Alcatel oferuje wiele ró nych mo liwoêci oferowanych przez telefony sposobów konwergencji firmowych systemów oraz komputery PC. komunikacyjnych w zale noêci od profilu dzia alnoêci oraz infrastruktury sieciowej Oszcz dnoêci w sieciach rozleg ych przedsi biorstwa. Przy integracji aplikacji g osu i danych we wspólnym systemie Pierwszym krokiem ku komunikacyjnym bardzo wa ne jest konwergencji mo e byç redukcja kosztów zapewnienie odpowiedniej niezawodnoêci. transportowych. System Alcatel OmniPCX W dalszej cz Êci dokumentu opisano 4400 pozwala na obni enie kosztów zaawansowane mo liwoêci sieciowe systemu przesy ania danych, jak równie wydatków Alcatel OmniPCX 4400, których nie oferuje administracyjnych. Zapewnia obs ug aden inny system g osowy na Êwiecie, wszystkich typów sieci: z komutacjà àczy, a które zwi kszajà jego poziom dost pnoêci. pakietów i komórek, a najwa niejszà innowacjà jest zastosowanie technologii Ca kowita elastycznoêç pakietowej do transmisji g osu. Takie rozwiàzanie pozwala na przekazywanie Alcatel OmniPCX 4400 rozmów telefonicznych za poêrednictwem zapewniajà elastycznoêç organizacyjnà protoko u IP (Voice over IP), Frame Relay pozwalajàcà na znaczne usprawnienie pracy (Voice over frame relay), ATM (Voice over grupowej w Êrodowiskach sieciowych. ATM), a tak e przekazywanie Wirtualne zespo y fizycznie oddalonych od skompresowanych pakietów g osowych siebie pracowników - przebywajàcych w tradycyjnych sieciach telefonicznych w ró nych firmach lub nawet krajach - z komutacjà àczy. mo na àczyç tak jakby osoby te przebywa y w jednym miejscu, ponadto oferujàc obs ug : Wszystko to jest mo liwe, dzi ki zastosowaniu zintegrowanego mechanizmu ca kowicie rozproszonych centrów kompresji, który pozwala na znaczne komunikacyjnych, zmniejszenie szerokoêci pasma bez straty wewnàtrzfirmowych telefonów jakoêci lub obni enia niezawodnoêci. bezprzewodowych, z których mo na KorzyÊciami wynikajàcymi z zastosowania korzystaç w dowolnym oddziale firmy; tego rozwiàzania jest dost pnoêç pe nego 16

17 Alcatel OmniPCX 4400 wachlarza oferowanych us ug w dowolnej infrastrukturze sieciowej, a tak e uzyskanie znacznych oszcz dnoêci poprzez wykorzystanie mechanizmu czasowego wyboru sieci, czyli realizowanie transmisji po najni szych kosztach w zale noêci od pory dnia lub dnia tygodnia. Pakietowa transmisja g osu Zastosowania technologii pakietowego przesy ania g osu w systemie Alcatel OmniPCX 4400 pozwoli w d u szej perspektywie na osiàgni cie innych korzyêci, ni tylko oszcz dnoêci kosztów. Technologia VoIP umo liwia na przyk ad komunikowanie si zupe nie odmiennych urzàdzeƒ, takich jak aparat telefoniczny i komputer. Alcatel OmniPCX 4400 zapewnia odpowiednià jakoêç us ug. Zintegrowana karta IP monitoruje opóênienia oraz straty wyst pujàce przy przesy aniu pakietów i w razie obni enia jakoêci automatycznie wyznacza nowà tras transmisji poprzez innà sieç. KorzyÊcià jest redukcja kosztów wynikajàca z przesy ania g osu w sieci Internet, a tak e jakoêç i niezawodnoêç charakterystyczne dla cyfrowej sieci PSTN. Alcatel OmniPCX 4400 automatycznie zarzàdza Êcie kami komunikacyjnymi na podstawie typu us ug. Przyk adowo istnieje mo liwoêç okreêlenia, by faksy by y przesy ane poprzez sieci IP, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszcz dnoêci przy nieznacznym zwi kszeniu opóênienia transmisji. Realizowanie pakietowych transmisji g osu na àdanie w sieciach ISDN pozwoli w pe ni wykorzystaç zalety wydzielonych sieci wirtualnych m.in. poprzez utworzenie ekonomicznego Êrodowiska telekomunikacji oraz sieci àczàcej wszystkich pracowników firmy poczàwszy od osób zatrudnionych w siedzibie g ównej, a skoƒczywszy na osobach pracujàcych w ma ych oddzia ach. Opcjonalne rozwiàzania IP Alcatel OmniPCX 4400 umo liwia po àczenie wszystkich pracowników przedsi biorstwa przy jednoczesnym niezmienianiu ich przyzwyczajeƒ sieciowych. Pozwala równie na wykorzystanie sieci IP do realizacji us ug g osowych istotnych dla dzia alnoêci przedsi biorstwa w dowolnej lokalizacji firmy. Alcatel oferuje szerokà gam rozwiàzaƒ opartych na protokole IP: konfigurowalne aparaty telefoniczne IP Reflexes, komputery realizujàce po àczenia telefoniczne w sieciach IP (technologia Voice-over-IP), aparaty telefoniczne z adapterami IP, g osowe prze àczniki grupowe IP. System pakietowej transmisji g osu Alcatel OmniPCX 4400 optymalizuje wykorzystanie szerokoêci pasma transmisyjnego poprzez zastosowanie zintegrowanego mechanizmu kompresji we wszystkich typach sieci. Zintegrowany mechanizm kompresji 17

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes

Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes * Architekci Âwiata Internetu WszechstronnoÊç Wszechstronne telefony dla sprawniejszej komunikacji Seria Reflexes produkcji firmy Alcatel jest kompletnà serià telefonów

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST TELEFONIA IP?

CO TO JEST TELEFONIA IP? CO TO JEST TELEFONIA IP? C O Z punktu widzenia u ytkownika telefonia IP wykorzystuje odpowiedniki tradycyjnych cyfrowych aparatów telefonicznych (IP Phones - telefony IP) pod àczanych wprost do sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office. Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office. Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne Rozwiàzanie Komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000

HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000 HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000 HiPath Cordless Enterprise jest to atwy w obs udze i wyposa ony w wiele udogodnieƒ dla u ytkownika,

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet cennik us ugi Miejski Ethernet Tabela 1 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet 3900,00 897,00 4797,00 6900,00 1587,00 8487,00 Tabela 2 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM adowarka podró na CH600, CHA2000, CH265*, CH700** Kto powiedzia, e liczy si rozmiar? Ma a, ale aduje telefon w 4 godziny lub krócej. adowarka biurkowa CH650 Doskona y gad et. Umo liwia adowanie baterii

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo