STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 Nr VI 2011 STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI

2 WYDAWCA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI RADA PROGRAMOWA: Małgorzata Burchard-Dziubińska przewodnicząca, Jan Gajda, Jerzy Gajdka, Bogdan Gregor, Tadeusz Janusz, Stefan Krajewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Stefan Lachiewicz, Lucyna Lewandowska, Jacek Otto, Bogdan Piasecki, Stanisław Rudolf, Edward Stawasz, Daniel Stos, Janina Witkowska, Zofia Wysokińska RECENZENCI: Aleksandra Jewtuchowicz, Stefan Lachiewicz, Bożena Mikołajczyk, Jacek Otto, Janina Witkowska KOMITET REDAKCYJNY: Janusz Kornecki, Marek Matejun, Franciszek Sitkiewicz przewodniczący, Katarzyna Skorupińska, Paweł Tust sekretarz PROJEKT OKŁADKI: Tomasz Lech Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2011 ISSN Wydawnictwo dofinansowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Adres Redakcji: Łódź ul. Wólczańska 51 tel tel/fax Druk i oprawa: Drukarnia i Wydawnictwo Piktor S.C. Dariusz Szlaski, Piotr Sobczak Ul. Tomaszowska 27, Łódź Wydanie I. Nakład: 200 egz.

3 SPIS TREŚCI Od Redakcji 7 Część 1. Procesy ekonomiczne na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym Izabela Góraj: Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej i Polsce 11 Tomasz Dorożyński, Wojciech Urbaniak: Przesłanki lokalizacji inwestycji zagranicznych w Polsce i w województwie łódzkim 41 Beata Glinkowska: Polskie przedsiębiorstwo transportowe w dobie globalizacji 61 Dagmara Hajdys: Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na poziom długu jednostek samorządu terytorialnego 73 Karolina Patora: Rynek obligacji komunalnych. Perspektywy i bariery rozwoju 87 Część 2. Rozwój kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy Bogusława Ziółkowska: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw w układzie województw 101 Marika Ziemba: Znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju regionów oraz ocena jego wybranych komponentów w kontekście realizacji PO KL w województwie łódzkim 121 Małgorzata Jabłońska: Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Łodzi 137 Maciej Jewczak, Klaudia Twardowska: Przestrzenno-czasowe analizy rynku pracy (analiza komparatywna dla województwa łódzkiego) 157

4 Katarzyna Wojtaszczyk: Siła marki pracodawców województwa łódzkiego 175 Dorota Kobus-Ostrowska: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 189 Monika Słupińska: Polityka rozwoju kapitału ludzkiego w regionie Toskanii 209 Część 3. Sektor bankowy i finansowy, zarządzanie finansami przedsiębiorstw Elżbieta Twardowska: Odwrócony kredyt hipoteczny blaski i cienie 229 Mateusz Staszczyk: Koszty z tytułu korzystania z kart kredytowych na tle kosztów innych produktów bankowości elektronicznej 245 Elżbieta Grzegorczyk: Rynek venture capital w Polsce a sektor MSP 267 Mariusz Andrzejewski, Magdalena Barska: Relacja między rodzajami ryzyka badania sprawozdań finansowych wyniki badań 281 Część 4. Branżowe i sektorowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego w regionie łódzkim Grzegorz Szymański: Przyszłość e-learningu w uczelniach wyższych regionu łódzkiego 297 Anna Misztal: Miejsce i rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa łódzkiego 309 Radosław Pastusiak, Joanna Sobczak: Rola outsourcingu w biznesie na przykładzie regionu łódzkiego 321 Agata Szymańska: Łódzki rynek nieruchomości mieszkaniowych 333 Iwona Wilk, Małgorzata Keck-Wilk: Długookresowe relacje z klientami na rynku usług agroturystycznych w regionie łódzkim 355

5 Część 5. Wybrane metody zarządzania organizacjami Błażej Socha: Kapitał społeczny, zaufanie oraz reputacja jako istotne zmienne współczesnych organizacji 369 Robert Kozielski, Katarzyna Oleszczyk: Proces socjalizacji konsumenckiej a segmentacja nabywców 385 Dorota Michalak Analiza derywatów pogodowych jako instrumentu niwelującego negatywny wpływ warunków atmosferycznych na przykładzie branży turystycznej (wyniki badań) 403 Maria J. Broniewska: Podejście marketingowe w organizacjach non-profit na przykładzie młodzieżowej organizacji wychowawczej 419

6

7 Od Redakcji Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, już szósty numer naszego czasopisma. Jesteśmy przekonani, że różnorodność poruszanej problematyki zapewni interesującą lekturę wszystkim zainteresowanym aktualnymi problemami gospodarczymi Unii Europejskiej, Polski i regionu. Zawartość numeru została podzielona na pięć części. W pierwszej z nich znalazły się artykuły przedstawiające procesy ekonomiczne na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym. Artykuły dotyczą polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, funkcjonowania polskich przedsiębiorstw transportowych, czy też przyczyn umiejscowienia podmiotów BIZ w województwie łódzkim. Część druga numeru poświęcona jest problemom rozwoju kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy. Znalazły się tu rozważania na temat m.in. ekonomicznych i pozaekonomicznych uwarunkowań przedsiębiorczości w Łodzi, zmian w zakresie wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w polskich przedsiębiorstwach czy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W części trzeciej znajdują się artykuły poruszające problemy sektora bankowego i finansowego oraz dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw. Problematyka artykułów zawartych w tej części to m.in.: odwrócony kredyt hipoteczny, koszty użytkowania kart kredytowych, inwestycje venture capital, ryzyko w procedurach badania sprawozdań finansowych. Część czwarta poświęcona jest problematyce branżowych i sektorowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego w regionie łódzkim. Na szczególną uwagę zasługują tu artykuły na temat przyszłości e-learningu w uczelniach wyższych regionu łódzkiego czy perspektyw rozwoju outsourcingu procesów biznesowych w tym regionie. Ostatnia piąta część numeru przedstawia wybrane metody zarządzania organizacjami, w tym działania marketingowe w organizacjach non-profit, zastosowanie pogodowych instrumentów pochodnych w branży turystycznej czy też uwzględnienie kapitału społecznego, zaufania i reputacji w tworzeniu wartości organizacji. Znacząca liczba zamieszczonych w numerze Studiów Ekonomicznych Regionu Łódzkiego artykułów potwierdza stale rosnące zainteresowanie

8 naszym wydawnictwem. Planując wydanie kolejnych numerów, zachęcamy wszystkich zainteresowanych problemami gospodarczymi regionu do nadsyłania ciekawych, ambitnych i oryginalnych tekstów. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

9 Część 1. Procesy ekonomiczne na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym

10

11 1. POLITYKA INNOWACYJNA W UNII EUROPEJSKIEJ I POLSCE Streszczenie Izabela Góraj 1 Niewątpliwie w dzisiejszych czasach polityka innowacyjna jest jedną z kluczowych polityk, prowadzonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Innowacje to podstawa przy tworzeniu Gospodarki Opartej na Wiedzy. Kraje mające na celu osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju oraz konkurencyjności bazują właśnie na innowacjach. Polityka innowacyjna wzmacnia możliwości nauki, zacieśnia jej współpracę ze światem biznesu i rządem, wspiera społeczeństwo informacyjne, wzmacnia gospodarkę opartą na wiedzy. Jej zadaniem jest wspieranie innowacyjności gospodarki między innymi poprzez ułatwianie wprowadzania nowych produktów, usług, procesów technologicznych, metod organizacyjnych i zarządczych. Wzrost poziom innowacyjności, i w jego efekcie konkurencyjności gospodarki, odzwierciedla się bezpośrednio we wzroście poziomu życia jego obywateli, dlatego też dążenie do osiągnięcia statusu konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy to w dzisiejszych czasach cel każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jednak zrealizowanie tak postawionego zadania nie jest proste i wymaga podjęcia szeregu działań oraz wielu wyzwań. Aktualnie realizacja polityki innowacyjnej w dużej mierze opiera się na unijnych funduszach strukturalnych, przyznanych w perspektywie finansowej w ramach programów skierowanych do całej Unii Europejskiej, takich jak 7 Program Ramowy, czy polskie programy operacyjne. 1 Mgr, doktorantka, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

12 12 Izabela Góraj 1. Wprowadzenie Dążenie do osiągnięcia statusu konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy to w dzisiejszych czasach cel każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jednak zrealizowanie tak postawionego zadania nie jest proste i wymaga podjęcia szeregu działań oraz wielu wyzwań. Niezwykle istotną kwestią jest tu polityka innowacyjna, która obecnie stanowi jedną z ważniejszych polityk krajów unijnych. Innowacyjność gospodarki powinna być wspierana miedzy innymi przez ułatwianie wprowadzania nowych produktów, usług, procesów technologicznych, metod organizacyjnych i zarządczych. Realizacja polityki innowacyjnej w dużej mierze opiera się na unijnych funduszach strukturalnych, przyznanych w perspektywie finansowej w ramach programów skierowanych do całej Unii Europejskiej, takich jak 7 Program Ramowy, czy polskie programy operacyjne (np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne). Celem opracowania jest przedstawienie głównych cech i roli polityki innowacyjnej, ewolucji jej kierunków, ukazanych według dokumentów unijnych i krajowych. W pierwszej części opracowania zawarte są definicje polityki innowacyjnej i jej związki z politykami: naukowo-techniczną, technologiczną i proinnowacyjną. Efektem jest zaprezentowanie własnej definicji polityki innowacyjnej i jej fundamentalnych zadań. W punkcie drugim ukazano, jak zmieniały się priorytety tejże polityki, począwszy od zakończenia II wojny światowej do czasów nam współczesnych. Z kolei część trzecia i czwarta poświęcona została prezentacji polityki innowacyjnej na tle tworzonych kolejno dokumentów na poziomie unijnym i krajowym. 2. Definicja i cele polityki innowacyjnej W literaturze podejmującej tematy innowacji i działalności innowacyjnej, takie pojęcia jak: polityka innowacyjna, polityka naukowo-techniczna, polityka technologiczna, polityka proinnowacyjna traktowane są jako synonimy. Mimo że występują między nimi drobne różnice znaczeniowe, to w rzeczy samej wielu autorów, jak np. Roy Rothwell i Walter Zegveld, Paul Stoneman, czy Bengt-Ake Lundvall używa ich zamiennie. Według Andrzeja Henryka Jasińskiego, polityka naukowo-techniczna kładzie większy nacisk na innowacje, nowe technologie, polityka innowacyjna

13 Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej i Polsce 13 z kolei, skupia się bardziej na nauce, badaniach naukowych 2. Natomiast Stefan Marciniak politykę naukowo-techniczną rozumie jako część polityki strukturalnej państwa, skupiającą się na ustalaniu zasad kierowania rozwojem nauki i techniki oraz wykorzystaniu ich wyników zgodnie z priorytetami społeczeństwa i państwa 3. Co do polityki technologicznej, to zdaniem Bengt- -Ake Lundvall a, jest ona ważną częścią strategii gospodarczej, która powinna pozostawać w powiązaniu z innymi politykami, np. edukacyjną 4. Z kolei jeśli chodzi o politykę proinnowacyjną to jest nią proces skierowany na wsparcie działalności innowacyjnej i motywację do nasilenia postaw innowacyjnych, koncentrujących się wokół stymulowania innowacyjności celem zapewnienia rozwoju społeczno-ekonomicznego 5. Jednak w literaturze przedmiotu napotykamy również na inne terminy związane z omawianą kwestią, takie jak np. polityka naukowa, techniczna, czy przemysłowa. Tadeusz Obrębski wskazuje na ścisłe związki, jakie występują między polityką naukową a techniczną oraz na konieczność ich podporządkowania celom rozwoju społecznego i gospodarczego. Szczególnie zwraca tu uwagę na sytuację osiągnięcia stanu integracji nauki z techniką i produkcją oraz usługami materialnymi 6. Przytacza następującą definicję polityki naukowej: sztuka kierowania procesem rozwoju nauki i wykorzystywania jej wyników zgodnie z celami państwa 7. Mimo świadomości powiązań wydziela pojęcie polityki technicznej określając ją jako system kierowania procesem rozwoju majątku narodowego państwa zgodnie z celami i interesami społeczeństwa. Warunki prowadzenia tej polityki w obrębie gospodarki narodowej są podobne do warunków uprawiania polityki naukowej, z tego powodu nie ma potrzeby, aby je szczegółowo charakteryzować 8. Natomiast polityka przemysłowa jest zamierzonym działaniem rządu oddziałującym na strukturę produkcji przemysłowej. Z kolei polityka innowacyjna, rozumiana przez Władysława Janasza, to działanie państwa wpływające na 2 Jasiński A.H., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2006, s Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s Lundvall B.A., Technology Policy in the Learning Economy, [w:] Archibugi Michie J., Howells J. (red.), Innovation Policy in a Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s Białoń L., Obrębki T., Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWN, Warszawa 1989, s Ibidem, s Ibidem, s. 193

14 14 Izabela Góraj procesy innowacyjne w gospodarce, dążące do realizacji założonych celów przy wykorzystaniu stosownych narzędzi instytucjonalnych, prawnych, ekonomicznych i in. 9. Studia literatury przedmiotu potwierdzają zgodność poglądów autorów co do tego, że polityka innowacyjna łączy politykę przemysłową z naukowo-techniczną. Polityka przemysłowa stanowi część polityki gospodarczej, natomiast naukowo-techniczna jest częścią polityki naukowej. Prekursorzy tematyki polityki innowacyjnej w literaturze anglosaskiej, Roy Rothwell i Walter Zegveld, uważają ją za fuzję polityki naukowej z przemysłową, której strategicznym celem jest osiągnięcie i i utrzymanie wysokiego poziomu międzynarodowej konkurencyjności dóbr wytwarzanych w kraju 10. Z kolei zdaniem Paul Stoneman a, jest ona zbiorem działań o charakterze interwencji państwa w gospodarce, której zasadniczym celem jest oddziaływanie na proces innowacji technicznej 11. Politykę innowacyjną można próbować definiować biorąc za punkt wyjścia po prostu pojęcie polityka, jak twierdzi Ewa Okoń-Horodyńska 12. Ogólnie rzecz ujmując, obejmowałaby ona wtedy instrumenty, narzędzia, programy rządowe, mechanizmy i miary, których celem byłoby pośrednie bądź bezpośrednie oddziaływanie państwa na kształtowanie się innowacyjnej struktury gospodarki oraz na stan innowacyjności różnych sektorów, podmiotów. Idąc dalej, politykę innowacyjną określamy, jako strategiczną i ponadsektorową część polityki strukturalnej, stanowiącą znaczący element polityki gospodarczej 13. Jej fundamentalnym celem jest wytworzenie spójnego z mechanizmem rynkowym, sprawnego krajowego systemu innowacji. Właśnie dlatego literatura przedmiotu i praktyka przyjmują, że poprzez ocenę efektywności wspomnianego systemu można określać poziom innowacyjności. I tu także spotykamy się z różnymi definicjami Narodowego Systemu Innowacji (NSI). Jednak najprościej mówiąc NSI to konstrukcja obejmująca całokształt powiązanych ze sobą instytucjonalnych i strukturalnych czynników w gospodarce narodowej i społeczeństwie, które łącznie i indywidualnie generują 9 Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, s Rothwell R., Zegveld W., Industrial Innovation and Public Policy, Pinter, London 1981, s Stoneman P., The Economic Analysis of Technology Policy, Oxford University Press, Oxford 1987, s Okoń-Horodyńska E., Co z polityką innowacyjną w Polsce?, [w:] Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne, op. cit., s. 136.

15 Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej i Polsce 15 selekcjonują i wchłaniają innowacje technologiczne 14. Bezdyskusyjnym jest, iż rządy działające w takowej konstrukcji, jak również forma prowadzonej przez nie polityki, powinny nastawione być na wsparcie procesów innowacyjnych. A to wszystko, by w przyszłości na podstawie obserwacji, przygotowywania i realizowania długookresowej polityki innowacyjnej, móc w końcu powiedzieć, że została ona wypracowana i możemy być z niej zadowoleni. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi zawartymi w dokumentach OECD, takich jak podręczniki Frascati Manual i Oslo Manual, polityka innowacyjna rozumiana jest jako jedna z polityk gospodarczych, która skupia się na następujących obszarach: wzmacnianie powiązań w Narodowym Systemie Innowacji, kształtowanie i rozbudowywanie zdolności do wprowadzania innowacji w dziedzinie techniki i technologii, jak również organizacji, czy edukacji, optymalne wykorzystanie innowacji jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społecznego i ekonomicznego, wpływającego na wzrost liczby trwałych miejsc pracy, dokonywanie w przemyśle strukturalnych zmian technicznych, technologicznych i jakościowych, wykorzystanie współpracy międzynarodowej, jak również procesów globalizacji w gospodarce 15. Zgadzając się z powyżej zaprezentowanymi definicjami polityki innowacyjnej, uważam, że jest ona działaniem państwa na rzecz wzrostu poziomu innowacyjności danego kraju, a co za tym idzie umocnienia jego korzystnej pozycji w stosunku do krajów konkurujących, a także rozwoju całej gospodarki, przy wykorzystaniu stosownych narzędzi i nadzorze odpowiednich instytucji. Można śmiało stwierdzić, iż polityka innowacyjna stanowi jedną z najistotniejszych polityk rządów krajów Unii Europejskiej, a jej znaczenie wynika z dwóch podstawowych faktów. Po pierwsze z roli, jaką innowacje technologiczne i organizacyjne odgrywają we wzroście gospodarczym i rozwoju społeczno-ekonomicznym. Ekonomiści szacują, że aż 2/3 wzrostu krajów rozwiniętych powiązanych jest z wprowadzaniem innowacji. We współczesnych gospodarkach maleje waga tradycyjnych czynników wzrostu 14 Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, AE, Katowice Frascati Manual 2002, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD Publishing, Paris 2002.

16 16 Izabela Góraj gospodarczego, takich jak ziemia, kapitał i siła robocza w stosunku do innowacji. Po drugie, polityka ta wynika z tzw. zjawiska niedoskonałości funkcji samoregulacyjnej rynku. Nie jest on w stanie bez wsparcia rządu, zapewnić innowacyjność gospodarki na optymalnym poziomie z punktu widzenia społecznego (konkurencyjność gospodarcza, rozwój regionalny, wzrost zatrudnienia) 16. Jednym z kluczowych celów polityki innowacyjnej krajów rozwiniętych i tych rozwijających się, jest rozwój zarówno krajowego, jak i regionalnych systemów innowacji, tzn. systemu instytucji, umiejętności i zachęt, np. podatkowych, kredytowych i in. służących: 1. wprowadzaniu innowacji wpływających na zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz poprawę jakości życia społeczeństwa; 2. jednoczesnemu przekształcaniu: systemu B+R ze skierowanego do wewnątrz na zorientowany na potrzeby kraju, gospodarki z opartej na pracy, kapitale i surowcach w gospodarkę opartą na wiedzy; 3. zwiększaniu wzajemnych powiązań między nauką, techniką, rynkiem, administracją państwową i terytorialną, organizacjami pozarządowymi, edukacją. Realizacja tak sformułowanego celu polityki innowacyjnej pociąga za sobą konieczność wykorzystywania odpowiednich środków i instrumentów z różnorakich obszarów takich, jak: edukacja, a konkretnie kształcenie na różnych poziomach, rozwój nauki poprzez granty, krajowe programy badawcze, itp., rozbudowa infrastruktury wspomagającej działalność innowacyjną, w postaci centrów innowacji i transferu technologii, parków technologicznych, inkubatorów, sieci pomocy technicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw itp., informacja poprzez ośrodki i sieci informacyjne, biblioteki, usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach centrów obsługi przedsiębiorców, punktów konsultacyjnych dla MŚP, Krajowego Systemu Usług itp., finanse, głównie pożyczki, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe, 16 Polityka innowacyjna do 2006 roku jako jeden z czynników poprawy konkurencyjności gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa dokument dostępny na stronie https://www. mg.gov.pl (dostęp z dnia r.), s. 1.

17 Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej i Polsce 17 prawo i regulacje, w zakresie kontroli monopoli, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej i innych 17. Celem polityki innowacyjnej jest wspieranie innowacyjności gospodarki, a mianowicie pomoc we wprowadzaniu nowych wyrobów, procesów technologicznych, usług i technik zarządzania, jak twierdzi Edward Stawasz 18. Kolejny istotny cel określany jest jako inwestycja w ludzi oraz działania na rzecz pobudzania rozwoju intelektualnego, prowadzącego do zastosowania wiedzy w praktyce Ewolucja kierunków polityki innowacyjnej Po drugiej wojnie światowej zaczęto dostrzegać, jak ważne są działania na rzecz podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności. Dotyczy to zwłaszcza gospodarek wysokorozwiniętych państw Europy Zachodniej, które realizację polityki innowacyjnej rozpoczęły już w latach 50. XX wieku. Kraje te, odnotowawszy poprawę swojej sytuacji społeczno-ekonomicznej, chciały dorównać takim gigantom jak Stany Zjednoczone czy Japonia. W ciągu tych 50 lat polityka innowacyjna państwa stopniowo się przeobrażała, zarówno w zakresie jej fundamentalnych celów i priorytetów, kierunków zmian, zakresu i powiązań z innymi obszarami gospodarki, jak również roli państwa i wykorzystywanych do jej realizacji instrumentów. W przypadku Polski polityka innowacyjna nabrała wagi, stanowiąc samodzielny obszar, dopiero w latach 90., czyli od początków procesów transformacji. Lata 50. i 60. XX wieku to okres prowadzenia, przy niewielkiej współpracy i koordynacji ministerstwa, dwóch odrębnych polityk, a mianowicie naukowej i przemysłowej. W zakresie polityki naukowej koncentrowano się przede wszystkim na edukacji w szkołach wyższych, prowadzeniu przez uczelnie badań akademickich i podstawowych w laboratoriach, jednostkach naukowych. Zasadniczą rolę odgrywali tu naukowcy. To oni określali kierunki badań. Jeśli chodzi o politykę przemysłową to jej instrumentami nadrzędnymi były 17 Ibidem, s Stawasz E., Innowacje Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s Passella E., Podnoszenie konkurencyjności regionów w Polsce poprzez wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Klamut M. (red.), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie modele postęp technologiczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2000, s. 138.

18 18 Izabela Góraj m.in. granty na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Działania skupiano na restrukturyzację przemysłu, edukację i szkolenia inżynierów i techników. Beneficjenci polityki rządu to głównie duże przedsiębiorstwa oraz wielkie aglomeracje przemysłowe. Od połowy lat 70. zapoczątkowana zostaje polityka innowacyjna, rozumiana jako fuzja polityki naukowej z przemysłową z priorytetowym celem osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu międzynarodowej konkurencyjności dóbr wytwarzanych na terenie kraju. W okresie tym, przy rosnącej koordynacji międzyresortowej, postawiono na promocję działalności innowacyjnej, obok polityk wobec nauki i przemysłu. Podstawowymi instrumentami tejże polityki były m.in. granty na innowacje. Poparciem cieszyły się również wspólne badania nad rozwojem nowych wyrobów, zakupy rządowe stymulujące innowacje. W połowie lat 70 narzędzia te adresowane były (i nadal są) szczególne do małych przedsiębiorstw. Druga połowa lat 80. XX wieku przynosi ze sobą lekką modyfikację polegającą na nadaniu polityce innowacyjnej charakteru technicznego, co znajduje swe odzwierciedlenie w nazwie polityka techniczna/ technologiczna. Inaczej mówiąc, staje się ona strategiczną polityką innowacyjną, charakteryzującą się powrotem do popierania nauki oraz podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć międzyresortowych. Szczególnie promowane były przedsiębiorstwa innowacyjne oparte na wysokiej technice oraz te współpracujące z innymi firmami. Rząd realizując tę politykę sprzyja rozwojowi wybranych, rodzajowych technologii i produktów wysokiej techniki. Stawia również na współpracę międzynarodową w dziedzinie nauki i techniki w obszarze Unii Europejskiej 20. W latach 90. następuje wzrost powiązań pomiędzy podmiotami procesu innowacyjnego: nauką, przemysłem i rządem. Dodatkowo pojawia się taki czynnik jak wiedza, a w jej ramach kwalifikacje, umiejętności merytoryczne, interpersonalne itp. Adresatem polityki innowacyjnej stają się konsorcja, sieci, do których kierowane są programy badawcze. Charakterystyczną cechą ówczesnej polityki jest nacisk na regionalne strategie innowacji. Współpraca międzynarodowa realizowana jest w coraz większym zakresie 21. Początek XXI wieku nadaje polityce innowacyjnej charakter ponadnarodowy (rozporządzenia unijne kierowane są do wszystkich państw 20 Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997, s Kozioł K., Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej,[w:] Janasz W., Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 195; Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne, op. cit., s. 144.

19 Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej i Polsce 19 członkowskich), horyzontalny, ponadsektorowy, interdyscyplinarny. Większy nacisk kładziony jest nie tylko na tworzenie nowej wiedzy, ale wprowadzanie i rozprzestrzenianie innowacji, co prowadzić ma do rozwoju społecznego i ekonomicznego. Założeniem polityki proinnowacyjnej staje się uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie oraz gospodarki opartej na wiedzy. Co się zaś tyczy współpracy międzynarodowej to jest ona popierana w jeszcze większym stopniu, a w szczególności w postaci współpracy świata nauki i biznesu w ramach zintegrowanych programów, projektów rządowych 22. W literaturze przedmiotu spotykamy się, między innymi, z podziałem polityki innowacyjnej na tradycyjną i współczesną. Politykę tradycyjną dzielimy na trzy rodzaje: mission-oriented, czyli skupiająca się na określonych obszarach, prowadzona przede wszystkim we Francji, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, diffusion-oriented, skoncentrowana na dyfuzji innowacji, charakterystyczna dla Szwajcarii, Szwecji i Niemiec, mieszana ukierunkowana tak na wsparcie kluczowych dziedzin, jak i na dyfuzję innowacji, realizowana w Japonii 23. Jeśli chodzi natomiast o współczesną politykę innowacyjną to możemy wyróżnić jej następujące cechy: promocja szeroko rozumianych innowacji i rozprzestrzeniania technologii, traktowanie innowacji jako procesu sieciowego z udziałem wielu współzależnych aktorów. Polityka ta nastawiona jest na pomoc przedsiębiorstwom w adaptacji wielu różnych technologii (nie tylko jednej) poprzez wsparcie badawcze i techniczne, usługi biznesowe, czy programy informacyjne, miękkie wspieranie użytkowników technologii, tzn. w zakresie doradztwa, szkoleń, informacji i promocji itp., przyjęcie przez państwo roli koordynatora i czynnika ułatwiającego, kreującego instytucjonalne ramy dla samoregulacji przebiegu i rozprzestrzeniania innowacji, 22 Ibidem, s ; Ibidem, s Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, SGH, Warszawa 2002, s

20 20 Izabela Góraj nabieranie przez politykę, w coraz większym stopniu, charakteru horyzontalnego, ponadsektorowego. Wcześniej skupiała się ona na kwestiach sektorowych (np. sektory problemowe, sfera nauki i techniki, infrastruktura techniczna, regionalnym) oraz na wsparciu przedsiębiorstw i instytucji biorących udział w procesie innowacyjnym. Bardzo istotna staję się aprobata społeczeństwa dla nauki i techniki, realizowanie polityki regionalnej, z racji tego, że to właśnie na poziomie regionów występują najbardziej odpowiednie warunki do tworzenia i podnoszenia innowacyjności, ukierunkowanie głównie na małe przedsiębiorstwa, z racji mniejszego dostępu do wiedzy i innych zasobów, większego narażenia na różne ograniczenia wpływające na osłabienie ich zdolności absorpcyjnych, czy słabiej rozwiniętych kontaktów z otoczeniem w porównaniu do dużych przedsiębiorstw. Niemniej jednak nie oznacza to, że z polityki innowacyjnej całkowicie wyłączona jest grupa średnich i dużych przedsiębiorstw, ale tu wsparcie przeznaczone może być na kooperację z mniejszymi firmami, czy na realizowane przez nie programy badawcze 24. Celem współczesnej polityki innowacyjnej jest obniżanie progu trudności podejmowania i realizacji innowacji, zmniejszenie stopnia ryzyka i niepewności oraz pomoc w dokonaniu optymalnego wyboru dla przedsiębiorstw wprowadzających innowacje 25. Biorąc pod uwagę rodzaj instrumentów, dzięki którym założone cele mogą zostać osiągnięte, politykę innowacyjną możemy podzielić na politykę: regulacyjną, w której państwo ustala reguły prawne (akty prawne), służące realizacji polityki innowacyjnej, partycypacyjną, polegającą na finansowaniu (całkowitym bądź częściowym) badań przez wyspecjalizowane instytucje, wspierającą, której istota tkwi w pośrednim oddziaływaniu państwa na podmioty zaangażowane w działalność innowacyjną, co odzwierciedla się we wsparciu podmiotowym, (tj. instytucjonalnym, którego istota tkwi w przekazywaniu środków finansowych danym instytucjom) 24 Stawasz E., Polityka innowacyjna, [w:] Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer techniki, słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s Matusiak K. B., Wpływ parków technologicznych na rozwój ekonomiczno-społeczny, [w:] Matusiak K.B. (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych Polsce i na świecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 18.

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 7.2007 MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO TEORIA I PRAKTYKA 2006 Projekt finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo