WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU Regulamin został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2011 r. Nr 142, poz.831). Zasady kwalifikacji kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej PSM I st. i Filii PSM I st. jest: 1) do cyklu sześcioletniego - ukończenie w danym roku kalendarzowym, co najmniej 5 lat i nieprzekroczenie 8 roku życia, 2) do cyklu czteroletniego - ukończenie w danym roku kalendarzowym, co najmniej 8 lat oraz nieprzekroczenie 16 roku życia. 2. Rodzice /prawni opiekunowie/ kandydata składają wniosek o przyjęcie do PSM I st. lub Filii PSM I st. wraz z wypełnionym i podpisanym szkolnym kwestionariuszem osobowym w terminie od dnia 1 marca do 20 maja. 3. We wniosku należy podać jeden instrument, o przyjęcie na który kandydat się ubiega. 4. W przypadku, jeżeli kandydat do sześcioletniego cyklu kształcenia w danym roku kończy 5 lub 6 lat do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności. 6. Kandydat nie może ubiegać się jednocześnie o przyjęcie do PSM I st. i Filii PSM I st.

2 2. 1. Kwalifikacja kandydatów do PSM I st. i Filii PSM I st. odbywa się na podstawie badania przydatności. 2. Badanie przydatności obejmuje: 1) badanie uzdolnień ogólnomuzycznych: słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, intonacji, poczucia rytmu, 2) badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie Badanie uzdolnień ogólnomuzycznych składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna bada słuch muzyczny kandydata, w szczególności jego wrażliwość na zmiany w melodii i rytmie. Część ustna bada pamięć muzyczną, intonację i poczucie rytmu. Wszystkie zadania są oceniane w punktach przez członków komisji rekrutacyjnej. Ilość zadań do wykonania oraz możliwą do uzyskania maksymalną liczbę punktów za każdy element przedstawia poniższa tabela: forma badania część pisemna (słuchowa) 34 p. część ustna (słuchowo-głosowa) 28p. zakres badania słuch, percepcja melodii, percepcja rytmu intonacja pamięć słuch melodyczny poczucie rytmu l.p szczegółowy zakres badania punktacja szczegółowa identyfikacja zmiany dźwięku porównywanie melodii porównywanie rytmu zaśpiewanie znanej piosenki zapamiętanie piosenki uczonej powtarzanie głosem motywów melodycznych realizacja klaskaniem motywów rytmicznych (2+4+4) 10 (2+4+4) W wyniku badania w/w uzdolnień muzycznych kandydat może uzyskać maksymalnie 62 punkty. Wynik poniżej 25 punktów określa brak predyspozycji kandydata do nauki w szkole muzycznej. Kandydaci, którzy uzyskali taki wynik są niezakwalifikowani do nauki w szkole. 2. Badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym przez kandydata instrumencie odbywa się na podstawie komisyjnego sprawdzenia przydatności manualnej i fizycznej. Ocena predyspozycji do nauki gry na wybranym przez kandydata instrumencie nie jest punktowana i jest określana jako: przydatność bardzo dobra, dobra, dostateczna lub niedostateczna. W przypadku przydatności dostatecznej lub niedostatecznej członkowie komisji rekrutacyjnej uzasadniają swoją decyzję. Komisja rekrutacyjna może skierować kandydata na dodatkowe badanie predyspozycji do gry na innym od wybranego przez kandydata instrumencie Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia 27 maja do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkole. 2. Terminy badań przydatności ustala dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych.

3 5. 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM I st. lub Filii PSM I st. są zobowiązani do punktualnej obecności na wszystkich badaniach w wyznaczonych przez szkołę terminach. 2. Szkoła nie organizuje dodatkowej rekrutacji dla kandydatów nieobecnych na badaniach W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor Zespołu powołuje spośród nauczycieli Zespołu komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji. 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji i kryteriów przyjęć, 2) ustalenie tematów badań, 3) przeprowadzenie badania przydatności. 3. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania oraz uzyskane przez nich oceny. 4. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 3, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę dyrektorowi Zespołu. 5. Dyrektor Zespołu, na podstawie wyniku kwalifikującego, o którym mowa w ust. 4, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły. 1. O przyjęciu kandydata do PSM I st. lub Filii PSM I st. decydują następujące kryteria: 7. 1) ilość punktów uzyskanych w wyniku badania uzdolnień ogólnomuzycznych, 2) ocena predyspozycji do nauki gry na wybranym przez kandydata instrumencie w tym wiek kandydata, 3) potrzeby i możliwości organizacyjne szkoły. 2. Kandydat może zostać przyjęty na inny od wybranego przez kandydata instrument, w zależności od predyspozycji oraz od możliwości organizacyjnych szkoły. 3. Decyzją dyrektora Zespołu kandydat do PSM I st. może zostać przyjęty do Filii PSM I st. lub odwrotnie, o ile jego rodzice wyrazili zgodę. 4. Dyrektor Zespołu ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkole.

4 8. 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do PSM I st. lub Filii PSM I st. do klasy wyższej niż pierwsza. 2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora Zespołu, spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor Zespołu wyznacza skład i zadania członków komisji oraz jej przewodniczącego. 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata i przekazuje protokół dyrektorowi Zespołu. 5. Dyrektor Zespołu na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia do PSM I st. lub Filii PSM I st. ucznia z innej szkoły muzycznej w trybie określonym w 8 ust W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w 8 ust Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w 9 ust. 1 i 2 uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne PSM I st. i Filia PSM I st. prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. 2. Wstępny wybór instrumentu i określenie celowości kształcenia odbywa się poprzez wstępne badanie zainteresowań i uzdolnień kandydatów. 3. Obecność na wstępnych badaniach nie jest obowiązkowa Informacji o rekrutacji udzielają sekretariaty PSM I st. i Filii PSM I st. 2. Informacje dotyczące terminów i organizacji badań przydatności są wywieszane na tablicy ogłoszeń poszczególnych szkół, na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

5 3. Listy przyjętych kandydatów są wywieszane na tablicy ogłoszeń PSM I st. i Filii PSM I st Kandydaci, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do nauki w szkole (co najmniej 25 punktów), a nie zostali przyjęci mogą złożyć odwołanie. Odwołania są składane w odpowiednich sekretariatach do dnia 31 sierpnia, a rozpatrywane są do końca września. 2. Dyrektor Zespołu rozpatrując odwołanie może przyjąć kandydata na inny instrument od wybranego, w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły i predyspozycji kandydata.

6 Zasady kwalifikacji kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do: 1) OSM II st. jest nieprzekroczenie w danym roku kalendarzowym 14 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej, 2) PSM II st. jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 10 lat i nieprzekroczenie 21 roku życia. 2. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie do OSM II st. lub PSM II st. wraz z wypełnionym i podpisanym szkolnym kwestionariuszem osobowym w terminie od dnia 1 marca do 20 maja. 3. Do wniosku należy dołączyć, w przypadku: 1) PSM II st. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności, a ponadto w przypadku kandydatów na wydział wokalny zaświadczenie, wydane przez lekarza foniatrę, o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wydziale wokalnym, 2) OSM II st. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej, klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej. 4. We wniosku należy podać jeden instrument (specjalność) lub wydział, o przyjęcie na który kandydat się ubiega. 5. Kandydat nie może ubiegać się o przyjęcie do OSM II st. i PSM II st. jednocześnie. 6. Kandydaci przyjęci do OSM II st. w terminie do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznowychowawczych przedkładają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej.

7 Kwalifikacja kandydatów do OSM II st. i PSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. 2. Egzamin wstępny obejmuje: 1) egzamin praktyczny, 2) egzamin z kształcenia słuchu, 3) egzamin z wiadomości o muzyce, 4) test zdolności muzycznych H. Winga Egzamin praktyczny polega na prezentacji przygotowanych utworów muzycznych na instrumencie, o przyjęcie na który kandydat się ubiega. 2. Kandydatów na wydział instrumentalny specjalność fortepian i organy oraz kandydatów na wydział rytmiki obowiązuje przygotowanie utworów na fortepianie. 3. Egzamin praktyczny dla kandydatów na wydział wokalny polega na prezentacji przygotowanych utworów wokalnych. 4. Kandydata na wydział instrumentalny specjalność fortepian, organy lub akordeon oraz kandydata na wydział rytmiki obowiązuje ponadto sprawdzian z gry a vista oraz prezentacja utworu samodzielnie przygotowanego wskazanego przez komisję. 5. Kandydata na wydział rytmiki obowiązuje dodatkowo sprawdzian z predyspozycji koordynacyjno-ruchowych Programy egzaminu praktycznego z poszczególnych instrumentów (specjalności): 1) Wydział wokalny: dowolne ćwiczenie ze zbioru Giuseppe Concone a 50 ćwiczeń na głos i fortepian op.9, dwie pieśni o różnym charakterze. Nie ma obowiązku śpiewania z akompaniamentem.

8 2) Wydział instrumentalny: a) fortepian, organy, fortepian na wydziale rytmiki: etiuda wirtuozowska, utwór polifoniczny J.S.Bacha (inwencja dwu- lub trzygłosowa lub preludium i fuga), allegro sonatowe z sonaty klasycznej, utwór kantylenowy. Program wykonuje się z pamięci. b) skrzypce i altówka: etiuda z programu co najmniej klasy VI PSM I st., koncert część I lub II i III. Program wykonuje się z pamięci. c) wiolonczela: przygotowana gama durowa, pasaż, dwudźwięki (tercje, seksty, oktawy), przygotowana gama molowa, pasaż, etiuda dwudźwiękowa lub etiuda o innym problemie technicznym i artykulacyjnym, koncert część I lub II i III, utwór dowolny. Program wykonuje się z pamięci. d) gitara: przygotowana gama durowa, pasaż (przez 3 oktawy), przygotowana gama molowa, pasaż (przez 3 oktawy), etiuda, utwór polifoniczny (np. część suity barokowej), utwór w formie klasycznych wariacji (minimum trzy zróżnicowane wariacje), utwór dowolny. Program wykonuje się z pamięci.

9 e) akordeon: etiuda wirtuozowska, utwór polifoniczny, utwór cykliczny (dwie kontrastujące części), utwór dowolny oryginalnie skomponowany na akordeon. Program wykonuje się z pamięci. 2. W pozostałych specjalnościach obowiązuje repertuar dowolny dostosowany do poziomu zaawansowania instrumentalnego kandydata. Nie ma obowiązku grania z pamięci. 3. Kandydaci bez przygotowania instrumentalnego podlegają badaniu predyspozycji manualnych i fizycznych do wybranego instrumentu Egzamin z kształcenia słuchu obejmuje: 1) egzamin pisemny w zakresie wymagań wynikających z podstawy programowej szkoły muzycznej I st. dotyczy kandydatów, będących absolwentami szkół muzycznych I st., 2) egzamin pisemny sprawdzający predyspozycje słuchowe, poczucie rytmu, pamięć muzyczną oraz wiedzę i umiejętności w zakresie wynikającym z dotychczasowego przygotowania muzycznego dotyczy kandydatów z przygotowaniem muzycznym, którzy nie ukończyli szkoły muzycznej I st.; egzamin ten polega m.in. na: a) rozpoznawaniu interwałów, trójdźwięków, dominant septymowych, b) zapisaniu rytmu granej melodii, c) zapisaniu dyktanda pamięciowego, d) zapisaniu dyktanda jednogłosowego. 3) egzamin ustny badający predyspozycje słuchowe, poczucie rytmu i pamięć muzyczną dotyczy kandydatów bez przygotowania muzycznego; egzamin ten polega m.in. na: a) powtarzaniu głosem dźwięków granych na fortepianie, b) powtarzaniu głosem dźwięków składowych interwałów, c) powtarzaniu głosem dźwięków składowych trójdźwięku, d) rozpoznawaniu trybu akordów i melodii, e) powtarzaniu kilkutaktowych rytmów w prostym metrum 3/4 i 4/4, f) powtarzaniu głosem motywów melodyczno-rytmicznych, g) badaniu pamięci muzycznej: realizacja głosem pełnych zdań muzycznych (stopień trudności zależny od możliwości kandydatów). 2. Kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego otrzymali ocenę niższą niż dostateczny przystępują do dodatkowego egzaminu ustnego.

10 18. Egzamin z wiadomości o muzyce obejmuje: 1) egzamin ustny z wiedzy o muzyce w zakresie wymagań wynikających z podstawy programowej przedmiotu audycje muzyczne szkoły muzycznej I st. dotyczy kandydatów, będących absolwentami szkół muzycznych I st., 2) egzamin ustny z ogólnych wiadomości o muzyce dotyczy kandydatów z przygotowaniem muzycznym, którzy nie ukończyli szkoły muzycznej I st. oraz kandydatów bez przygotowania muzycznego; na tym egzaminie ocenie podlega m.in. znajomość: a) życia i twórczości polskich kompozytorów XX-wiecznych, b) współczesnych wykonawców odnośnie wybranego instrumentu, c) aktualnych wydarzeń i rocznic muzycznych w kraju i na świecie, a także umiejętność przekonującego uzasadnienia wyboru danego instrumentu lub wydziału Oceny z egzaminu praktycznego, kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce oraz ze sprawdzianu z predyspozycji koordynacyjno-ruchowych (na wydziale rytmiki) ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali: 25 punktów - stopień celujący, punktów - stopień bardzo dobry, punktów - stopień dobry, punktów - stopień dostateczny, punktów - stopień dopuszczający, do 10 punktów - stopień niedostateczny. 2. W przypadku kandydatów bez przygotowania instrumentalnego klasyfikacja z egzaminu praktycznego polega na stwierdzeniu przez komisję, na podstawie badania predyspozycji manualnych i fizycznych, o przydatności lub braku przydatności do gry na wybranym instrumencie. 3. Po zakończeniu wszystkich egzaminów obliczana jest sumaryczna punktacja Σ, według wzoru: 1) na wydziale instrumentalnym i wokalnym Σ = 2 ig + ks + ½ wom gdzie: ig to ilość punktów uzyskanych z egzaminu praktycznego (instrument główny lub śpiew), ks to ilość punktów uzyskanych z egzaminu z kształcenia słuchu, wom to ilość punktów uzyskanych z egzaminu z wiadomości o muzyce.

11 2) na wydziale rytmiki Σ = 2 f + r + ks + ½ wom gdzie: f to ilość punktów uzyskanych z egzaminu z fortepianu, r to ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu z predyspozycji koordynacyjno-ruchowych, ks to ilość punktów uzyskanych z egzaminu z kształcenia słuchu, wom to ilość punktów uzyskanych z egzaminu z wiadomości o muzyce. 3) w przypadku kandydatów bez przygotowania instrumentalnego sumuje się tylko punkty z kształcenia słuchu i z wiadomości o muzyce według wzoru Σ = ks + ½ wom 4. Test zdolności muzycznych H. Winga jest oceniany według poniższej punktacji, a diagnozuje następujące umiejętności: a) słuch analityczny maksymalna ilość punktów do uzyskania 20 pkt., b) słuch wysokościowy maksymalna ilość punktów do uzyskania 30 pkt., c) pamięć melodyczna maksymalna ilość punktów do uzyskania 30 pkt Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM II st. lub OSM II st. są zobowiązani do punktualnej obecności na wszystkich egzaminach w wyznaczonych przez szkołę terminach. 2. Szkoła nie organizuje dodatkowej rekrutacji dla kandydatów nieobecnych na egzaminach Kandydat zdał egzamin wstępny, jeśli z egzaminu praktycznego i kształcenia słuchu oraz ze sprawdzianu z predyspozycji koordynacyjno-ruchowych (na wydziale rytmiki) otrzymał ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego, a z wiadomości o muzyce wyższą od stopnia niedostatecznego. 2. Kandydat bez przygotowania instrumentalnego zdał egzamin wstępny, jeśli w wyniku badania predyspozycji manualnych i fizycznych został sklasyfikowany jako przydatny do gry na wybranym instrumencie, z kształcenia słuchu otrzymał ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego, a z wiadomości o muzyce wyższą od stopnia niedostatecznego Egzamin wstępny przeprowadza się w okresie od dnia 27 maja do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkole. 2. Daty egzaminu wstępnego ustala dyrektor Zespołu.

12 W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor Zespołu powołuje spośród nauczycieli Zespołu komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji. 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji i kryteriów przyjęć, 2) ustalenie tematów egzaminów wstępnych, 3) przeprowadzenie egzaminu wstępnego Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego oraz uzyskane przez nich oceny. 2. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę dyrektorowi Zespołu. 25. Dyrektor Zespołu, na podstawie wyniku kwalifikującego, o którym mowa w 24 ust. 2, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły O przyjęciu kandydata do OSM II st. lub PSM II st. decyduje: 1) liczba punktów uzyskana z egzaminu praktycznego, z kształcenia słuchu i z wiadomości o muzyce oraz ze sprawdzianu z predyspozycji koordynacyjno-ruchowych (na wydziale rytmiki), 2) wynik testu zdolności muzycznych H. Winga, 3) potrzeby i możliwości organizacyjne szkoły. 2. W szczególnych przypadkach przy przyjęciu kandydata może być brany pod uwagę również jego wiek. 3. W przypadku większej liczby kandydatów do OSM II st. niż liczba miejsc, można uwzględnić oceny z zajęć ogólnokształcących i inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie szkolnym oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania. 4. Decyzję o przyjęciu do OSM II st. lub PSM II st. podejmuje dyrektor Zespołu.

13 5. Decyzją dyrektora Zespołu kandydat do PSM II st. może zostać przyjęty do OSM II st. lub odwrotnie, o ile jego rodzice wyrażą zgodę. 6. Dyrektor Zespołu ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkole Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do OSM II st. lub PSM II st. do klasy wyższej niż pierwsza. 2. Dla kandydata, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora Zespołu spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor Zespołu wyznacza skład i zadania członków komisji oraz jej przewodniczącego. 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata i przekazuje protokół dyrektorowi Zespołu. 5. Dyrektor Zespołu na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza, z tym że w przypadku OSM II st. po przedłożeniu przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której kandydat uczęszczał. 28. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w 27 ust W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia do OSM II st. lub PSM II st. z innej szkoły tego samego typu i kierunku kształcenia, w trybie określonym w 27 ust Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w 28 i 29 uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

14 Jeżeli w szkole, z której uczeń został przyjęty do OSM II st. nauczano jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce) nauczane jako przedmiot obowiązkowy w OSM II st., a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w OSM II st., uczeń może: 1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo 2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych) w innej szkole, albo 3) uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole. 2. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych) jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na zasadach określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych OSM II st. i PSM II st. prowadzą dla kandydatów nieodpłatne poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. 2. OSM II st. i PSM II st. prowadzą, w miarę możliwości organizacyjnych, nieodpłatne konsultacje z kształcenia słuchu. 3. Kandydaci zainteresowani wydziałem rytmiki mogą w maju uczestniczyć w zajęciach klas pierwszych tego wydziału w charakterze obserwatora. 4. PSM II st. organizuje w marcu i kwietniu wstępne badania zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień kandydatów. Na podstawie wstępnej oceny zdolności muzycznych kandydata szkoła udziela informacji o możliwości i celowości wyboru danego kierunku kształcenia. W/w informacje mają charakter wyłącznie doradczy. 5. Obecność na wstępnych badaniach nie jest obowiązkowa Informacje dotyczące rekrutacji (terminy i szczegółowy przebieg) wywieszane są na tablicach ogłoszeń poszczególnych szkół na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem, a także udzielane są przez sekretariaty OSM II st. i PSM II st. 2. Listy przyjętych kandydatów są wywieszane na tablicach ogłoszeń Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci mogą złożyć odwołanie. Odwołania przyjmują sekretariaty odpowiednich szkół do dnia 31 sierpnia, a rozpatrywane są do końca września.

15 2. Dyrektor Zespołu rozpatrując odwołanie może przyjąć kandydata na inny instrument od wybranego w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły i predyspozycji kandydata. 3. W przypadku zmiany wyboru instrumentu (specjalności) lub wydziału dyrektor Zespołu może skierować kandydata na dodatkowy sprawdzian ze stosownych predyspozycji.

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji. do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji. do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji do Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim Regulamin został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. K. PENDERECKIEGO W BUSKU - ZDROJU 1 1 Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie

Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie Regulamin Rekrutacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO OSM I SM I st. nr 3 w ZS nr 20 we Wrocławiu

REGULAMIN REKRUTACJI DO OSM I SM I st. nr 3 w ZS nr 20 we Wrocławiu REGULAMIN REKRUTACJI DO OSM I SM I st. nr 3 w ZS nr 20 we Wrocławiu PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI w Szkole Muzycznej I stopnia w Słomnikach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. HENRYKA MELCERA W KALISZU opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. W STRZELCACH KRAJEŃSKICH Załącznik nr VI do Statutu PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich Podstawa prawna; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 19/2014 z dnia 21 października 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PSM I STOPNIA W PUŁTUSKU 1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI, WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PSM I i II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W ZGORZELCU

REGULAMIN REKRUTACJI, WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PSM I i II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI, WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PSM I i II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W ZGORZELCU 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej: 1. sześcioletniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W KRASNYMSTAWIE REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W KRASNYMSTAWIE Podstawa prawna 1) Art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej W OŁAWIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej W OŁAWIE Podstawa prawna: REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej W OŁAWIE Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU Na podstawie: -Art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 20n ust.1,2,4, 20s,t, za ze Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin dotyczący rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi REGULAMIN REKRUTACJI Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu

REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu REGULAMIN REKRUTACJI do SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie

Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie Załącznik nr 4 do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI. do ZSM w BIAŁYMSTOKU

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI. do ZSM w BIAŁYMSTOKU WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do ZSM w BIAŁYMSTOKU Regulamin został sporządzony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU

REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU REGULAMIN REKRUTACJI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W EŁKU Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rozporządzenia MKiDN z dnia 15 maja 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 1. W roku szkolnym 2014/2015 o przyjęcie do klasy pierwszej OSM I stopnia może ubiegać się kandydat, który w 2014 r. kończy 6 lat albo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji ZSM im. M. Spisaka zwany regulaminem określa: 2) sposób, tryb i terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego w ZSM:

Regulamin rekrutacji ZSM im. M. Spisaka zwany regulaminem określa: 2) sposób, tryb i terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego w ZSM: REGULAMIN REKRUTACJI Podstawa prawna: 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Mrągowie

REGULAMIN REKRUTACJI w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Mrągowie REGULAMIN REKRUTACJI w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Mrągowie Mrągowo, dnia 25 marca 2014 r. O przyjęcie do: 1 WIEK KANDYDATÓW 1) klasy pierwszej sześcioletniego cyklu nauczania może ubiegać

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie

ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie Dokument określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I st. w Świebodzinie w oparciu o Ustawę o Systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W LUBLINIE Podstawa prawna: Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do PSM I stopnia

Rekrutacja do PSM I stopnia Rekrutacja do PSM I stopnia Termin składania podań do PSM I st. 01.03.2011r. do 31.05.2011r. Do klasy I cyklu 6 letniego przyjmowane są dzieci w wieku 6 10 lat (roczniki 2005,2004, 2003,2002). Instrumenty:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku Podstawa Prawna : - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW PSM I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego jest ukończenie 5 lat i nie przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2014 ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Uchwała nr 11/2014 ZASADY REKRUTACJI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Uchwała nr 11/2014 Rady Pedagogicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku Z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoły na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach

Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Regulamin Rekrutacji Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Suwałkach Podstawa prawna: - art. 20n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.IM.JANA SEBASTIANA BACHA W GRAJEWIE

REGULAMIN REKRUTACJI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.IM.JANA SEBASTIANA BACHA W GRAJEWIE REGULAMIN REKRUTACJI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.IM.JANA SEBASTIANA BACHA W GRAJEWIE Zasady rekrutacji. Na stronie internetowej naszej szkoły (www.psm.grajewo.org ) znajduje się informacja o warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie.

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie. Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie. Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

Procedura przyjęcia do OSM I i II stopnia

Procedura przyjęcia do OSM I i II stopnia Procedura przyjęcia do OSM I i II stopnia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI Załącznik nr 2 do uchwały nr.../2015 Rady Pedagogicznej ZPSP w Łodzi REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI Na podstawie art. 22n ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I i II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

1 REGULAMIN REKRUTACJI

1 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 1 REGULAMIN REKRUTACJI Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I i II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych i badania przydatności oraz sposoby i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I klasy OSM II st. PSM II st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji do I klasy OSM II st. PSM II st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie Zał. nr 1 do ZARZĄDZENIE NR 7/2017 DYREKTORA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE z dnia 8 lutego 2017 r. Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do PSM I i II stopnia w Łomży i filii w Kolnie /w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 maja 2014 r.

Regulamin rekrutacji do PSM I i II stopnia w Łomży i filii w Kolnie /w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 maja 2014 r. Regulamin rekrutacji do PSM I i II stopnia w Łomży i filii w Kolnie /w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 maja 2014 r./ 1. 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek tel./fax 094/ 37 430 02 e-mail: szkolamuzyczna@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA w SUWAŁKACH

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA w SUWAŁKACH REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM I STOPNIA w SUWAŁKACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do

Bardziej szczegółowo

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A Skrzypce Etiuda, Altówka Wiolonczela Kontrabas gama durowa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy

ZASADY REKRUTACJI. do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy ZASADY REKRUTACJI do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy 1 1. Klasa I - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (dzieci 6 i 7- letnie) 1. Spotkania z psychologiem 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Piotra Michałowskiego W RZESZOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Piotra Michałowskiego W RZESZOWIE 2014 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. Piotra Michałowskiego W RZESZOWIE 1 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Plastycznych w

Bardziej szczegółowo

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów Kierownictwo: mgr Justyna Galant-Wojciechowska Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM / ZASADY, TRYB, POSTĘPOWANIE, DOKUMENTACJA/

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM / ZASADY, TRYB, POSTĘPOWANIE, DOKUMENTACJA/ ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM / ZASADY, TRYB, POSTĘPOWANIE, DOKUMENTACJA/ Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Postanowienia wstępne

Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Postanowienia wstępne Zał. nr 1 do ZARZĄDZENIE NR 7/2017 DYREKTORA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO W WARSZAWIE z dnia 8 lutego 2017 r. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I klasy Ogólnokształcącej

Bardziej szczegółowo

2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 18 lat, a także kończący 18 lat w danym roku kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły.

2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 18 lat, a także kończący 18 lat w danym roku kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły. REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w: 1. Szkole Policealnej Spectrum dla młodzieży/dorosłych we Włocławku 2. Liceum Ogólnokształcącym Spectrum dla Dorosłych we Włocławku 3.

Bardziej szczegółowo

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. ***

Kontakt z dyrektorami i kierownikami sekcji przez Sekretariat. *** Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1 Sekretariat tel. (22)839-18-78 fax (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl sekretariat@szymanowski.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie 1 Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie 1. PODSTAWA PRAWNA Zasady klasyfikowania, promowania i oceniania określa Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 ROZDZ. I. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMATOR dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 ROZDZ. I. INFORMACJE OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1, tel.(22)839-18-78. fax: (22)839-18-79 www.szymanowski.edu.pl, sekretariat@szymanowski.edu.pl INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU REGULAMIN W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU 1. Podstawa prawna. 1.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia 1 REGULAMIN REKRUTACJI do PSM II stopnia Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM II st., w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych oraz sposoby i terminy informowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018: REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018: 1. Szkoła Policealna Spectrum we Włocławku dla młodzieży/dorosłych 2. Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych we Włocławku PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej.

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. Załącznik Nr 20 do Statutu ZSS ważny od dnia 27.02.2015 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku oraz przechodzenia uczniów z jednych typów

Bardziej szczegółowo

Wniosek dla rodziców, których dzieci ubiegają się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie

Wniosek dla rodziców, których dzieci ubiegają się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie Wniosek dla rodziców, których dzieci ubiegają się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie Dane personalne dziecka: Imię (Imiona):... Nazwisko:... Data rodzenia:... Pesel... Miejsce

Bardziej szczegółowo

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE

Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE Sekcja fortepianu PSM I st. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I c/6 Gamy durowe do dwóch znaków każdą ręką oddzielnie przez dwie oktawy. Dwadzieścia krótkich utworków ze wszystkich działów materiału nauczania.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU Rekrutacja 2015/2016 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA INFORMACJE OGÓLNE Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów i ma charakter

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014

Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014 Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014 Na podstawie 94 Statutu Szkoły oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Zespół Paostwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, czyli: - Paostwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (o sześcioletnim cyklu kształcenia)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: WALTORNIA PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3 Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oraz zasady przyjęć uczniów do gimnazjum dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 1. Zasady ogólne rekrutacji 1. Zespół prowadzi rekrutację do klas pierwszych szkół

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Drzwi Otwarte Szkoły

Drzwi Otwarte Szkoły Drzwi Otwarte Szkoły 22 kwietnia 2017 godz. 10.00 13.00 Zapraszamy na: lekcje indywidualne (różne instrumenty i śpiew solowy) lekcje rytmiki i teorii muzyki zajęcia ogólnokształcące punkt konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

c) w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 7 letnie i dzieci 6 letnie zamieszkałe poza obwodem szkoły,

c) w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 7 letnie i dzieci 6 letnie zamieszkałe poza obwodem szkoły, ZASADY REKRUTACJI 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 2. Kandydaci zamieszkali

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Podstawa prawna: Ustawa o Sytemie Oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 1 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w ZSP w Kaliszu Pomorskim, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2016/2017

REKRUTACJA 2016/2017 PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W PŁOCKU REKRUTACJA 2016/2017 SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA INFORMACJE OGÓLNE Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów i ma charakter

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 4 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja do gimnazjum

1 Rekrutacja do gimnazjum Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r. WOPZN.110.3.2014 Opole, dnia 24 luty 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 3 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marii Zduniak w Zespole Szkół nr 20 we Wrocławiu OGŁASZA ZAPISY na rok szkolny 2017/2018 kształcimy muzycznie dzieci i młodzież w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności

Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Regulamin naboru uczniów do Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W NOWYM SĄCZU STATUT SZKOŁY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W NOWYM SĄCZU STATUT SZKOŁY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W NOWYM SĄCZU STATUT SZKOŁY 1 SPIS TREŚCI Podstawa prawna..... 3 ROZDZIAŁ I NAZWA SZKOŁY... 4 ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY.. 12 Cele

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania

Szczegółowe kryteria oceniania Przedmiotowy System Oceniania z kształcenia słuchu w klasach IV VI cyklu sześcioletniego PSM I stopnia Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania - informowanie ucznia o postępach w nauce oraz poziomie jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu Załącznik nr 6 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY. Cykl 6 - letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: SAKSOFON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 6 - letni Opracował: mgr Jan Swaton Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej Załącznik Nr 2 Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 2014/2015

Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 2014/2015 Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 2014/2015 Opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 roku 2. Statutu

Bardziej szczegółowo