POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)"

Transkrypt

1 POKE Numer 3/2003 (3) Lotus Turbo Challenge 2 Stunts Kupujemy ZX Spectrum

2 Ekipa czytaj.to Wrzucamy trzeci bieg i nabieramy tempa tak mia³ siê zaczynaæ wstêpniak do tego numeru POKE. Najwidoczniej jednak trafiliœmy na ogromny objazd albo z³apaliœmy po drodze gumê, bo docieramy kilka miesiêcy póÿniej. Parê rzeczy, które wtedy nale a³y wci¹ do przysz³oœci (np. matury i sesja) ju dawno powinny byæ niemi³ym wspomnieniem, liga Stunts, do której mia³em zaprosiæ ju dzia³a, a nowinki ze œwiata straci³y na aktualnoœci. Miejmy jednak nadziejê, e to by³ jednorazowy wypadek przy pracy. Drugi numer, podobnie jak pierwszy, rozchodzi³ siê jak œwie e bu³eczki (a nawet lepiej). Z tego miejsca chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy rozreklamowali go na swoich stronach, a tak e wœród znajomych. Równie gor¹co chcia³bym podziêkowaæ za szeroki i ciep³y odzew ze strony czytelników i osób, które zg³osi³y siê z ofert¹ wspó³pracy. Pierwsze teksty nowych POKErzystów ju trafi³y do tego numeru, czêœæ znajdzie siê w nastêpnym numerze (g³ównie dlatego, e nie pasowa³y do numeru poœwiêconego wyœcigom). Jak pewnie zd¹ yliœcie siê zorientowaæ, trzeci numer poœwiêcony jest ca³kowicie (mo e z wyj¹tkiem publicystyki i dzia³u jest technicznie) szeroko pojêtym wyœcigom. Mo ecie zapoznaæ siê z naszymi opiniami na temat takich tytu³ów jak Screamer 2, Stunts, Test Drive 5, czy Sega Rally. Nie by³bym sob¹, gdybym nie poleci³ równie recenzji Lotusa 2, napisanej przez JimVonMoona. Niew¹tpliwie by³a warta czekania tych 3 miesiêcy (od 27 marca do 30 czerwca). Wyj¹tkowo w tym numerze nie ma adnych poradników. Dzia³ z remake ami równie podporz¹dkowany jest wyœcigom. W tym miesi¹cu obadamy gry Sega Rally w wersji na GBA oraz u el 2002 na PC. W dziale Jest Technicznie kolega Dracon opowie nam o Virtual PC. No i na koniec publicystyka, a w niej odpowiedzi na listy przes³ane pod adresem redakcji, poradnik o kupowaniu Spectrumienki, Test Drive Story, artyku³ o remejkach/sequelach w produkcji oraz artyku³ o zjawisku abandonware. Pamiêtacie, jak w pierwszym numerze pisa³em, e jedn¹ z rzeczy, które ró ni¹ POKE od innych pism jest brak nowoœci i zapowiedzi? No có, myli³em siê, bo oto na koniec dochodzi nowy dzia³ Z Frontu. Co prawda nie obiecujemy, e bêdzie obecny w ka dym numerze, ale je eli znajdzie siê odpowiednia iloœæ materia³u, to czemu nie. Na ten miesi¹c to niestety tyle, nastêpny numer ju powinien byæ normalny, a pierwsze materia³y do niego ju s¹ gotowe. Ten numer POKE przygotowali: Maciej Kaczyñski, ukasz Dracon WoŸniczka, Adam Kamilewicz, Micha³ gal_vnv Galiñski, Jakub JimVonMoon Nowakowski. Ca³oœæ do kupy z³o y³: Marcin Hawk Król Adres pisma: kontaktowy: Redakcja zastrzega sobie publikacjê (lub nie) wszelkich listów nades³anych na ten adres, robienie sobie z nich jaj, a tak e ich skracania i wycinania wszelkich wulgaryzmów. eof; POKE. Wszelkie prawa zastrze one Bez wyraÿnej zgody z naszej strony nie wolno wykorzystywaæ materia³ów tu zgromadzonych, ani dystrybuowaæ pisma w aden sposób. W razie z³amania tych zasad zastrzegamy sobie kopniêcie ³ami¹cego je, w dupê POKE 3/2003 2

3 Index Recenzje 4 Daytona USA Deluxe 4 Gran Turismo 5 Vroom 6 No Second Prize 7 Indy Heat 8 Lotus Turbo Challenge 2 9 Ridge Racer Revolution 10 Test Drive 5 11 Screamer 2 13 Screamer Rally 14 Road Rash 15 Monster Truck Madness 16 Soda Off-Road Racing 17 Pitstop, Pitstop II 18 Stunts 19 Rajd Przez Polskê 20 Sega Rally Championship 21 Zagraj to jeszcze raz, Sam 22 Sega Rally Championship (GBA) 22 u el 2002 (PC) 23 Jest technicznie 24 Wirtualny PeCet 24 Od redakcji 25 Odgrzewane kotlety, czyli "rimejki" 25 Test Drive Story 27 Abanadonware 29 Kupujemy ZX Spectrum 31 POKE poczta 33 Z frontu 34 Krzy ówka 35 POKE 3/2003 3

4 POKE Daytona USA Deluxe (PC) Developer: Sega Sports Wydawca: Sega Rok wydania: 1997 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje Sega to eksperci od gier zrêcznoœciowych, co do tego nie ma adnych w¹tpliwoœci. Stworzyli tyle hitów, e a trudno je zliczyæ. To do nich nale y pierwsza bijatyka 3D (Virtua Fighter jak by siê ktoœ pyta³), to oni stworzyli tak genialne wyœcigi jak Outrun, Hang- On, Sega Rally Championship, czy w³aœnie Daytona USA. Ka da z gier charakteryzowa³a siê typowo arcadowym podejœciem do tematu (nic dziwnego, w koñcu debiutowa³y w salonach gier), a dopiero póÿniej zosta³y przeniesione na konsole. Po doœæ szybko traconej pozycji wzglêdem Sony Playstation, wydawa³o siê, e Sega na powa nie zaczê³a siê interesowaæ blaszakami. Œwiadczyæ o tym mog³y wydawane przez oddzia³ Sega PC takich tytu³ów jak Virtua Fighter, Virtua Cop, House of the Dead, Panzer Dragoon, czy w³aœnie opisywana gra. naprawdê siê sprê yæ eby uda³o nam siê zaj¹æ czo³owe miejsce. Przede wszystkim, musimy walczyæ z czasem który nieub³aganie ucieka (a czego siê spodziewaliœcie po grze z automatów?) Czêsto, Gra wysz³a doœæ póÿno (jak wiêkszoœæ konwersji z konsol na PC), bo w 1997 roku, kiedy na rynku zadomowi³y siê takie tytu³y jak Need For Speed, a iloœæ wyœcigów na PC ros³a w zastraszaj¹cym tempie. Mo e dlatego produkt Segi przeszed³ w zasadzie bez echa. Graj¹c w ten tytu³ trzeba koniecznie pamiêtaæ, e mamy do czynienia z portem z konsoli i automatów arcade. Dlatego mo na zapomnieæ o realistycznej jeÿdzie, czy nawet o mnogoœci opcji. Do wyboru mamy 6 tras i 8 samochodów, czyli przeciêtnie. Do tego wszystko (prócz trasy Daytona) jest wytworem panów z Sega. A jak siê jeÿdzi? Nie powiem, doœæ przyjemnie (je eli nie przeszkadza nikomu uproszczony model jazdy). Rywalizacja na torze jest zaciêta, kierowcy nie daj¹ za wygran¹ i dzielnie walcz¹ o prowadzenie. Daytona to jedna z tych gier, w których warto, a nawet trzeba wykorzystywaæ powerslideing. Pozytywnym zaskoczeniem by³ dla mnie fakt, e w grze zaimplementowano system zniszczeñ. Przynajmniej wizualnie, bo samochodami kieruje siê bez zmian. Ba, w ma³o której grze arcadowej mo na ustawiæ parametry samochodu (np. rodzaj zawieszenia), a tu proszê, to te jest. Jednak realizmu rodem z NASCARa nie ma co oczekiwaæ. To ma byæ prosta wyœcigówka, bez mudnego œlêczenia i ustawiania k¹ta nachylenia spoilerów. W ka dym wyœcigu startujemy jako ostatni i mozolnie musimy przedzieraæ siê przez 19 innych samochodów. Walka jest bardzo zaciêta, nawet na pocz¹tkowych ustawieniach trudnoœci i trzeba przynajmniej na pocz¹tku, bêdzie to wasz najwiêkszy wróg i nie raz staniecie tu przed wybawczym checkpointem. Po drugie trzeba perfekcyjnie opanowaæ trasê, no ale to ju oczywiste. Tory nie s¹ jakoœ szczególnie d³ugie, bo ca³y wyœcig nie trwa wiêcej ni 5 minut. Niestety widaæ, e to bezpoœredni port z automatów. Mo e gdyby gra wysz³a wczeœniej, przed er¹ akceleratorów 3D, odnios³aby wiêkszy sukces. A tak? Jest po prostu œrednio. Fakt, wszystko chodzi p³ynnie jak na arcade przysta³o, ale otoczenie jest jakieœ pustawe. Dodatkowo dochodz¹ do tego przeciêtne modele samochodów (tak mniej wiêcej na poziomie z roku), b³êdy w nak³adaniu siê tekstur i pojawiaj¹ce siê znik¹d elementy toru. Oprócz trybu arcade, Daytona USA Deluxe pozwala nam na swobodne zapoznanie siê z trasami i samochodami w trybie Time Attack, jak równie na grê w kilka osób (na podzielonym ekranie, b¹dÿ za pomoc¹ sieci). Niestety, nie wszystko co dobre w salonach gier i na konsoli, sprawdza siê na PCtach. Daytona USA Deluxe jest tego smutnym przyk³adem. Gra nie wci¹ga tak bardzo jak tytu³y z tamtego okresu i raczej nadaje siê do okazyjnego kontaktu, ni do kilkugodzinnych maratonów. POKE 3/2003 4

5 POKE Gran Turismo (PSX) Developer: Polyphony Wydawca: Sony Rok wydania: 1998 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje Ponad 120 modeli samochodów, kilkanaœcie tras i wyœcigów. Miesi¹ce dobrej zabawy. Tak pokrótce mo na scharakteryzowaæ Gran Turismo grê, której pecetowcy mog¹ pozazdroœciæ posiadaczom PSX. Nie ma co ukrywaæ, dzie³o Polyphony Digital robi wra enie rozmachem. Po œwietnie zmontowanym intro wita nas schludnie przygotowane, choæ nieco ubogie menu g³ówne. Udostêpniono dwa g³owne tryby arcade oraz Gran Turismo. Ten pierwszy to standard wybieramy autko, trasê, rodzaj zabawy (pojedynczy wyœcig, time trial lub pojedynek w 2 osoby) i œcigamy siê z przeciwnikami. Jednak zaliczenie wszystkich tras na pierwszym miejscu odblokowuje kilka bonusów (jak nowe trasy, czy filmiki), wiêc warto siê poœwiêciæ i pojeÿdziæ trochê. W³aœciwym trybem gry jest jednak Gran Turismo. Pod t¹ nazw¹ kryje siê, ni mniej, ni wiêcej, tylko tryb kariery. Dostajemy 10 tys. Kredytów, które przeznaczamy na pierwszy samochód (u ywany) i ogromne pole do popisu. Zanim jednak zaczniemy prawdziw¹ zabawê musimy zaopatrzyæ siê w licencjê kierowcy. Licencja klasy B, to najprostsza, gdzie byle wozem mamy szansê zaj¹æ pierwsze miejsce. Jak wygl¹da zdobywanie takiej licencji? Musimy wykonaæ osiem ró norodnych zadañ mieszcz¹c siê w wyznaczonym czasie. W klasie B, musimy np. nauczyæ siê odpowiednio hamowaæ (mamy do przejechania odcinek, na koñcu którego jest pas w obrêbie którego musimy siê zatrzymaæ), czy wchodziæ odpowiednio w zakrêty. Niektóre próby przyjdzie nam podejmowaæ kilkadziesi¹t razy, szczególnie je eli chcemy zaliczyæ licencjê na z³oto (a to siê op³aca, bo dostaniemy np. niez³y wóz za darmo). Oczywiœcie, kolejne licencje zdobywa siê trudniej, ale daj¹ du o wiêksze mo liwoœci. To co najbardziej przyci¹ga uwagê to iloœæ dostêpnych samochodów. Jak ju wspomina³em jest ich sporo powy ej stu. Czêœæ z wozów wystêpuje co prawda w kilku wersjach, ale nawet odejmuj¹c duble, zostaniemy z imponuj¹c¹ liczb¹ kilkudziesiêciu modeli. A czym mo emy jeÿdziæ? Do wyboru mamy auta Mazdy, Hondy, Chevroleta... Tak, tak, wszystko jest licencjonowane. Dodajcie do tego fakt, e developerzy testowali ka dy z modeli osobiœcie i oddali je doœæ wiernie (w³¹czaj¹c w to odg³osy silników). Dla niewy ytych mechaników przygotowano tak e mo liwoœæ tuningowania samochodów, czy dobierania odpowiednich ustawieñ przed wyœcigami. Po zdobyciu upragnionej licencji i zakupie autka wybieramy siê na przeja d kê. Do dyspozycji oddano nam kilkanaœcie wyœcigów i ok. 10 tras. Trasy s¹, niestety, zamkniête jeÿdzimy po specjalnie przygotowanych torach. Mimo wszystko, robi¹ dobre wra enie s¹ przemyœlane i doœæ zró nicowane. Najwiêksze obawy mia³em w stosunku do grafiki. Wiadomo, PSX w 1998 roku zbli a³ siê do kresu swoich mo liwoœci graficznych. Na szczêœcie, moje lêki by³y bezpodstawne. Twórcy wycisnêli z konsoli siódme poty, co zaowocowa³o naprawdê dobr¹ grafik¹. Co prawda tylko w niskiej rozdzielczoœci (replaye w wysokiej rozdzielczoœci mo na obejrzeæ jedynie na trasie nocnej, bo tam ma³a iloœæ pamiêci nie stanowi przeszkody), ale za to doskona³ej jakoœci. Otoczenie jest bardzo bogate, a dystans na jaki widzimy trasê daleki. Samochody s¹ mo e trochê kanciaste (ale tylko trochê), ale bez problemu rozpoznamy poszczególne modele samochodów. Ba, widaæ nawet jak pracuje zawieszenie przy skrêcaniu. Muzyka i odg³osy stoj¹ na równie wysokim poziomie. Auta maj¹ oryginalne brzmienia, co pokazuje ile pracy i wysi³ku w³o y³o Polyphony w stworzenie gry. Jedyne co psuje ten idylliyczny wizerunek, to brak widoku deski rozdzielczej (choæ to w 1998 roku ju niestety norma) oraz brak uszkodzeñ. Niewa ne, jak byœ jeÿdzi³, samochód wci¹ wygl¹da jak spod szpilki. Szkoda, wielka szkoda, choæ rozumiem, e wynika to z wynegocjowanych licencji z twórcami cacek, którymi jeÿdzimy. No w³aœnie, jak siê jeÿdzi? Dziêki wsparciu dla Dualshocka œwietnie. Analogowy pad to jednak wspania³y wynalazek. Ma siê dobr¹ kontrolê nad samochodem. Czuæ, e prowadzi siê RWD, albo 4WD, mo na idealnie wchodziæ w zakrêty. Oczywiœcie graæ za pomoc¹ cyfrowego manipulatora (np. klawiatury na emulatorze), te siê da, ale gra jest znacznie trudniejsza. Najmniej realistycznym elementem jest system kolizji. Samochody odbijaj¹ siê od przeszkód, jak od pi³ki. Rozumiem, e nie ma uszkodzeñ, e nie mo emy obserwowaæ niszczonych samochodów, ale chocia coœ na poziomie pierwszego NFS by siê przyda³o. Polyphony uda³o siê uzyskaæ doskona³e proporcje miêdzy realizmem, a dostêpnoœci¹ tytu³u dla mas. Oczywiœcie, eby poznaæ tajniki potrzebne jest wieeele godzin spêdzonych przy grze, ale ju na pocz¹tku mo na siê nieÿle bawiæ. Je eli szukacie dobrych wyœcigów, których przejœcie zajmie wam sporo czasu, lubicie grzebaæ siê w ustawieniach wozów, czy po prostu kolekcjonowaæ samochody i jesteœcie sk³onni przymkn¹æ oczy na niedoci¹gniêcia, to nie wahajcie siê ani chwili. Gran Turismo czeka. POKE 3/2003 5

6 Recenzje POKE Vroom (Atari ST) Developer: Lankhorn Wydawca: Lankhorn Rok wydania: 1991 Recenzja: Dracon [plof] Witam ponownie wszystkich mi³oœników klasyki komputerowej, na ruszt wrzucimy sobie dzisiaj bardzo przyjemn¹ œciga³kê firmy Lankhorn o nazwie Vroom. Jeœli nazwa nic Tobie nie mówi przypomnê pokrótce na czym ca³a zabawa polega, a wiêc zasiadamy za kierownic¹ doœæ potê nej zabawki, w której zamontowano bardzo szybko licz¹cy (do trzystu a nawet ciut wiêcej) wyœwietlacz. Podobnie jak w opisywanym No Second Prize sterujemy myszk¹, owszem mo na i joystickiem lecz szczerze odradzam tak¹ kombinacjê. Do naszej dyspozycji mamy kilka trybów, pocz¹wszy od jazdy treningowej przez tryb zrêcznoœciowy a koñcz¹c na rasowym wyœcigu. Aby wygraæ nale y wyprzedziæ jak najwiêksz¹ liczbê pojazdów, wszystko widaæ jak na d³oni w górnej czêœci ekranu, gdzie umieszczone s¹ ikonki pojazdów. W trybie arcade musimy wyprzedziæ tak¹ iloœæ pojazdów, a obok zielonych musimy go wiêc pogoniæ klawiszami T i G. Trzeba przyznaæ, e doœæ dobrze zosta³a oddana atmosfera walki o szachownice, auta przeciskaj¹ siê, atakuj¹ kiedy nadarzy siê okazja wyforsowania na przód peletonu. O ile w trybie arcade nie obce s¹ nam poœlizgi rodem ze Screamera oraz doœæ czêste odbicia siê od kó³ przeciwnika (fajna zabawa), to ju w trybie Race diametralnie podnosi siê ryzyko wypadku, auto reaguje bardziej wawo oraz ³atwiej straciæ nad nim panowanie. Trzeba bardzo dobrze przyswoiæ sobie wchodzenie w zakrêty z doborem odpowiedniej prêdkoœci. Warto zaznaczyæ równie, e sterowanie gazem i hamulcem odbywa siê analogowo co jeszcze bardziej uprzyjemnia nam jazdê i urzeczywistnia grê. Milutkim dodatkiem s¹ lusterka, dziêki którym mamy orientacje nad naszym ogonem. Podstawowa wersja Vrooma zawiera szeœæ tras, bardzo ³adnie wykonanych i nie pozwalaj¹cych na nudê. Auto raz po raz przy du ej szybkoœci pokonuje wzniesienia aby zaraz potem przyst¹piæ do szaleñczego zjazdu, to chyba najbardziej krêc¹ce elementy gry. Piszê podstawowa, poniewa gra tak siê spodoba³a Nam graczom, e powsta³y ró ne dodatki jak data disk zawieraj¹cy dodatkowe trasy lub Vroom Multiplayer pozwalaj¹cy na grê w dwie osoby na jednym komputerze. Oczywiœcie i ta wersja pozwala pograæ w dwie osoby, w menu widnieje opcja modem i local lecz nigdy nie mia³em okazji ujrzeæ jej w akcji. zaczn¹ pojawiaæ siê czerwone, wtedy nale y utrzymaæ taki status do koñca wyœcigu, zaœ w trybie Race obowi¹zuje zasada kto pierwszy przy pucharze ten lepszy. Bacznie obserwujmy iloœæ paliwa (pasek w górnej czêœci ekranu przy liczbie aut), stan opon i silnika (obok licznika ikonki T i E). Jeœli zaœwiec¹ siê na pomarañczowo trzeba ciut popuœciæ wodze fantazji. Pamiêtajmy o boksie w którym to mechanik wymieni nam ko³a jak i skropi zaschniêty bak, nie zrobi jednak tego za darmo, Oprawê audio zaliczam do bardzo udanych, œwietne odg³osy silnika pracuj¹cego na najwy szych obrotach, wszelkiego rodzaju st³uczki czy mijanie pojazdów przeciwnika, to naprawdê siê s³yszy. Dochodzi do tego œwist mijanych po drodze mostów i tym podobnych budowli, naprawdê autorzy pomyœleli o wiêkszoœci tych drobnych ale jak e ciesz¹cych s³uch elementów. Warto choæ raz spróbowaæ swoich si³ za sterami bolidu, dla mnie to by³a pierwsza gra jak¹ odpali³em na swoim pierwszym ST, gra³o siê z siostr¹, kumplami, szynszylem, psem s¹siada i nikt nie narzeka³. No mo e odrobinê myszka przez wkrêcaj¹ce siê w rolki w³osy ale i ona wiedzia³a, e dla dobrego produktu warto siê poœwiêciæ. Czy tak jest naprawdê trzeba siê osobiœcie przekonaæ, yczê udanej zabawy. POKE 3/2003 6

7 POKE No Second Prize (Atari ST) Developer: Thalion Wydawca: Thalion Rok wydania: 1992 Recenzja: Dracon [plof] Recenzje Wyœcigi jednoœladów od zawsze siedzia³y cicho w cieniu czterech kó³ek. Stwierdzenie to t³umaczy z pewnoœci¹ bardzo ma³a liczba gier, które z czystym sumieniem mo na uznaæ za dobre. Wœród tego nielicznego grona warto zapoznaæ siê bli ej z gr¹ No Second Prize zas³u onej firmy Thalion. Ukaza³a siê w 1992 roku i niemal od razu zdoby³a spore uznanie wœród wielu komputerowych graczy. Przykuwa³a do siebie œwietn¹ trójwymiarow¹ grafik¹, bardzo przyjemn¹ muzyk¹, oraz niezwykle sugestywnym odczuciem zespolenia kierowcy z maszyn¹. Grê rozpoczyna intro w którym to autorzy daj¹ nam przedsmak tego co nas czeka ju za moment, nastêpnie menu gdzie do dyspozycji mamy trening b¹dÿ mistrzostwa. Naprawdê warto poœwiêciæ trochê wolnego czasu na zaznajomienie siê z trasami oraz technik¹ jazdy ka dej z szeœciu indywidualnoœci, w któr¹ dane bêdzie siê nam wcieliæ. Pamiêtajmy o dobrze wyczyszczonym gryzoniu, gdy nasze bodÿce na ekran bêdzie przekazywa³a myszka. Poza wyborem osoby, a zarazem jej stylu jazdy bêdziemy mogli wybraæ sobie jeden z piêciu dostêpnych poziomów czu³oœci myszy oraz automatyczn¹ lub rêczn¹ skrzyniê biegów. i ca³oœæ grafiki wykonana jest wektorowo, jedynie deska rozdzielcza przedstawiona jest na p³askim obrazie co nie powinno nikogo dziwiæ. Teren jest doœæ sk¹py co pozwala zachowaæ p³ynnoœæ a zarazem przyjemnoœæ z gry, mijamy mosty, budynki, drzewka a gdzieniegdzie spotkaæ mo na karetkê czyhaj¹c¹ na nasze organy. Poziom trudnoœci stoi na doœæ wysokim poziomie. Tak jak zaznacza³em wczeœniej trzeba sporo wyjeÿdziæ aby móc zapanowaæ nad motocyklem, do tego dochodz¹ wcale nieg³upi przeciwnicy oraz nieszczêsne pu³apki na póÿniejszych trasach. Ciekaw¹ opcj¹ jest funkcja replay, dziêki niej mo emy przeœledziæ nasze jednoœladowe poczynania z ró nych kamer, co wiêcej nad tras¹ lata helikopter z którego widaæ przebieg wyœcigu jak na d³oni. Niestety trzeba byæ prowadz¹cym poniewa za³oga powietrzna drugich i dalszych miejsc nie uznaje. Efekty dÿwiêkowe s¹ doœæ sk¹pe lecz znoœne, przyjemna muzyka w menu oraz intrze gdzie szczególnie potrafi przykuæ oko do ekranu i wczuæ gracza w ciekawy nastrój gry. Kiedy nadchodzi upragniona chwila startu wciskamy gaz do dechy (prawy klawisz myszy) i p³ynnie wrzucamy kolejne biegi (klawisze Shift lub Alt) a do pierwszego ostrzejszego zakrêtu... brzdêk! No tak trening... ale kiedy opanujemy tê trudn¹ sztukê jazdy, zaczniemy czerpaæ niezwyk³¹ przyjemnoœæ z majestatycznego (i bardzo szybkiego) p³yniêcia po jezdni. Zwiedzania jest doœæ sporo, oddano do naszego u ytku 20 starannie przygotowanych tras, ró ni¹cych siê znacz¹co swoj¹ trudnoœci¹. Jeœli ju przy tym jesteœmy to muszê podnieœæ rêkê w górê i naskar yæ na pomys³odawcê umieszczenia w dalszych, a zarazem trudniejszych trasach przeszkadzajek jakimi s¹ plamy oleju oraz jumpery (doprawdy inna nazwa nie przychodzi mi do g³owy). Nie mam pojêcia równie jak reagowali na nie inni gracze lecz mi stanowczo pomys³ siê nie spodoba³. Dalej jednak jest ju ca³kiem przyjemnie, nasz motocykl jak i jego kierowca nie s¹ z gumy i swoj¹ wytrzyma³oœæ maj¹, wiêc nale y unikaæ gwa³townej redukcji z szóstego biegu na drugi czy te bliskich spotkañ z okoliczn¹ zabudow¹. Skoro ju mowa o krajobrazie, który nas otacza wypada zaznaczyæ No Second Prize bardzo pozytywnie zapad³ w mojej pamiêci, jego charakter pozosta³ nie zmieniony przez te wszystkie lata. Pamiêtam doœæ dobrze jak stara³em siê opanowaæ ka dy kolejny metr trasy aby uzyskaæ coraz to lepsze czasy. To obowi¹zkowy tytu³ dla mi³oœników jednoœladów, jak i perfekcjonistów którzy wiedz¹, e wszystko zale y tylko od nich, wystarczy nie znudzenie graæ, graæ i graæ. Czego i wam wszystkim yczê. POKE 3/2003 7

8 Recenzje POKE Indy Heat (Atari ST) Developer: Storm Sales Curve Wydawca: Storm Sales Curve Rok wydania: 1991 Recenzja: Dracon [plof] Chyba ka dy czasem ma ochotê zagraæ w grê prost¹, ³atw¹ a zarazem przyjemn¹. Maj¹c na celu tak¹ formê rozrywki odpali³em sobie tytulik Indy Heat i chyba tak Ÿle nie trafi³em. Œcigamy siê w niej bolidami formu³y, jeœli bêdziemy dobrzy to oprócz zyskanych punktów w klasyfikacji generalnej staæ nas bêdzie na usprawnienie naszego autka. Podrasowaæ mo emy sobie silnik, zmniejszyæ spalanie paliwa, poprawiæ zwrotnoœæ, skróciæ drogê hamowania czy te odpowiednio dobrze podszkoliæ ekipê w boksie. Ahh zapomnia³bym jeszcze o mieszance turbo, o której to powinniœmy pamiêtaæ szczególnie w pierwszych wyœcigach. Na torze œcigamy siê z trzema innymi przeciwnikami, z których jeden mo e byæ kierowany przez drug¹ osobê. Tor widzimy drog¹ pokazuj¹ca liczbê przejechanych okr¹ eñ), która jest najwy ej prezentuje prowadz¹cego Ju stoj¹c na linii startu powinniœmy zapomnieæ o jakichkolwiek zasadach, przeciwnicy jad¹ przed siebie nie zwa aj¹c na wystêpuj¹ce przeciwnoœci losu, co chwilkê auta siê zderzaj¹ odbijaj¹c siê przy tym jak pi³eczki pingpongowe. Raz ulatnia siê z nich ciemny dym, czasem odleci jakaœ czêœæ a innym razem widaæ pojawiaj¹ce siê p³omienie. Wbrew pozorom nie tylko kierowca ryzykuje, wspó³czuæ nale y ekipie siedz¹cej w boksach gdzie tabletki na uspokojenie znikaj¹ garœciami. Nawet tam dochodzi do olbrzymiej iloœci przepychanek, w których niejednokrotnie obrywa któryœ z mechaników. Takie wypchniêcie auta przeciwnika z boksu pomaga nam czêsto w wygranej gdy nie zd¹ y sobie biedak na czas zatankowaæ pojazdu i zamiast cofn¹æ siê kawa³ek wstecz woli nabiæ sobie jeszcze jedno okr¹ enie jednak w œlimaczym tempie. Do wy ycia siê mamy tylko osiem tras, trochê skromnie jak na tego typu gierkê wiêc obawiam siê, e znudz¹ siê w tempie b³yskawicznym. Jeœli chodzi o sterowanie to jest ono banalne, przycisk fire odpowiada za gaz, a turbo w³¹czamy kieruj¹c joyem w górnym kierunku, hamulec analogicznie w dó³ ale kto by z niego korzysta³? w pewnej izometrii i mimo tego i iloœæ u ytych kolorów jest bardzo sk¹pa to prezentuje siê bardzo fajnie jak na swe lata, szczególn¹ uwagê zwracaj¹ ruchome postacie, które to widzimy w warsztacie czy te na trasie informuj¹ce nas o pilnej wizycie w naprawie. Pozatym stoj¹ jakieœ budowle, trybuny z kibicami, mosty a czasem jakiœ skrót, który nie zawsze pozwoli nam zaoszczêdziæ trochê czasu. Nasz¹ pozycje w wyœcigu widzimy na tablicy informacyjnej z czterema cyframi w kolorze naszych pojazdów. Ta cyfra (swoj¹ Jest jeszcze coœ co jest banalne to poziom trudnoœci, którego praktycznie rzec mówi¹c nie ma, wystarczy trzymaæ gaz do dechy i w miarê trafiaæ w kolejne zakrêty a zwyciêstwo mamy w kieszeni. Powinno siê tylko nie zapominaæ o tankowaniu, oraz dla pewnoœci zostawiæ sobie ciut dopalacza. Oprawa dÿwiêkowa nie zachwyca, jakaœ œredniawa muzyczka na pocz¹tkowej planszy, a w samej grze oprócz bucz¹cych maszyn takie sobie odg³osy zderzeñ. Rozs¹dnie mówi¹c Indy Heat dostarczyæ nam mo e pewn¹ dawkê zabawy, zapewne ciekawiej bêdzie siê gra³o z ywym przeciwnikiem i to w³aœnie w tym trybie (jeœli oczywiœcie spróbujemy) pogramy ciut d³u ej. Bêdzie to raczej swoista jednorazówka, taka odmiana produktów BIC a w œwiecie komputerowym, no ale przynajmniej osobiœcie niczego wiêcej sobie nie obiecywa³em obcuj¹c z tym produktem. POKE 3/2003 8

9 Recenzje POKE Lotus Turbo Challenge 2 (Amiga) Developer: Magnetic Fields Wydawca: Gremlin Rok wydania: 1991 Recenzja: JimVonMoon Z moich prywatnych obserwacji by³ego amigowca (obecnie emulatorowca) wynika, e jeœli chodzi o gry z przyjació³ki to Lotus 2 nale y do najczêœciej odœwie anych przez graczy starszej daty gier wyœcigowych. Zreszta nie ma co siê dziwiæ Lotus 2 zadziwiaj¹co dobrze wytrzyma³ próbê czasu i pomimo archaicznie prezentuj¹cej siê dziœ oprawy audiowizualnej pod wzglêdem grywalnoœci na ³eb bije niektóre wspó³czesne produkcje z tego gatunku. Lotus 2 nie przyt³acza gracza nadmiern¹ iloœci¹ opcji. W menu mo emy zmieniæ tylko podstawowe parametry wozu oraz rozgrywki takie jak rodzaj skrzyni biegów, iloœæ graczy lub tor, od którego chcemy zacz¹æ jazdê (przez wpisanie odpowiedniego has³a). Iloœæ mo liwych do wyboru modeli samochodów nie jest mo e zbyt imponuj¹ca (wyboru praktycznie nie ma w zale noœci od trasy gra sama przydziela nam jeden z dwóch dostêpnych modeli samochodów - Lotusa Esprit Turbo SE lub Lotusa Elan SE) natomiast gracz nie mo e narzekaæ na iloœæ dostêpnych torów. Gra sk³ada siê z oœmiu tras ka da z nich charakteryzuje siê innymi parametrami oraz innym poziomem trudnoœci. TRASA 1 Las (Forest Course) Zdecydowanie naj³atwiejszy tor. Szeroka jezdnia, dobra przyczepnoœæ, du e limity czasu na pokonanie kolejnych punktów kontrolnych, ma³a iloœæ przeszkód (w postaci g³azów, ka³u oraz strumieni p³yn¹cych przez drogê; nad niektórymi z nich mo na przeskoczyæ wybijaj¹c siê z k³ód le ¹cych na drodze). Wszystko to sprawia, e jazda jest ³atwa i przyjemna. TRASA 2 Noc (Night Course) Tor równie prosty, chocia skrócona widocznoœæ, potê ne prêdkoœci i ostre zakrêty mog¹ wprowadziæ pewne zamieszanie. TRASA 3 Mg³a (Fog Course) To w³aœciwie pierwsza trasa, z któr¹ gracz mo e mieæ jakieœ problemy. Krótka widocznoœæ, w¹ska jezdnia, du ¹ iloœæ samochodów oraz liczne plamy oleju na drodze potrafi¹ skutecznie utrudniæ osi¹gniêcie mety. TRASA 4 Zima (Snow Course) Tor o œrednim poziomie trudnoœci. Tym razem jazdê utrudnia nam œliska i s³abo widoczna droga, zaspy oraz zamarzniête ka³u e. Na szczêœcie œnieg, pomimo i sypie gêsto, nie ogranicza widocznoœci. Tu ju trzeba siê trochê wysiliæ, aby zmieœciæ siê w wyznaczonych limitach czasu. TRASA 5 Pustynia (Desert Course) Tor nieco trudniejszy od poprzedniego. Tu równie trzeba uwa nie pilnowaæ drogi gdy jest s³abo widoczna i piaszczysta (co utrudnia skrêcanie). W dodatku trzeba wymijaæ wydmy oraz krzaki zalegaj¹ce na drodze. TRASA 6 Autostrada (Motorway Course) To jest ju prawdziwie trudna trasa. Tym razem do pokonania mamy czteropasmow¹, dwukierunkow¹ autostradê. Limity czasowe s¹ dopasowane naprawdê na styk, wiêc wszelkie zderzenia oraz jazda pod pr¹d s¹ niewskazane. TRASA 7 Moczary (Marsh Course) Trasa *bardzo* trudna. Na sam¹ myœl o niej przechodz¹ mnie ciarki. Tutaj na jezdni znaleÿæ mo na dos³ownie wszystko: g³azy, plamy oleju, a nawet ca³e jeziora (nad którymi trzeba przeskakiwaæ odbijaj¹c siê od wczeœniej ju wspomnianych k³ód). W dodatku dwa punkty kontrolne pomyœlane s¹ w taki sposób, e nie da siê ich przejechaæ bez zbierania le ¹cych na drodze pó³kul zwiêkszaj¹cych limit czasu na pokonanie danego odcinka trasy. To jest ju jazda dla prawdziwych twardzieli. TRASA 8 Burza (Storm Course) Mi³oœników mocnych wra eñ, którym jakoœ uda³o siê pokonaæ poprzedni¹ trasê z pewnoœci¹ ucieszy wiadomoœæ, i ósma (i ostatnia) trasa jest jeszcze trudniejsza. Tutaj oprócz standardowych przeszkód (w postaci ka³u, strumieni i g³azów) istnieje koniecznoœæ zbierania bonusowych pó³kul znacznie zwiêkszaj¹cych prêdkoœæ naszego samochodu. Ominiêcie któregoœ z tych bonusów minimalizuje nasze szanse na dojechanie do kolejnego punktu kontrolnego, a zbieranie ich przy tak astronomicznych prêdkoœciach zdecydowanie nie nale y do zadañ ³atwych. Poziom trudnoœci: Godlike. Osoby znudzone samotn¹ jazd¹ oraz ra ¹co ma³ymi umiejêtnoœciami komputerowych przeciwników równie nie powinny byæ zawiedzione. Lotus 2 posiada bowiem tryb gry wieloosobowej daj¹cy mo liwoœæ gry we dwóch... Dokoñczenie na stronie 10 POKE 3/2003 9

10 POKE Ridge Racer Revolution (PSX) Developer: Namco Wydawca: Namco Rok wydania: 1996 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje Opisywany Ridge Racer Revolution to trzecia gra (obok Sega Rally oraz Daytona USA) o automatowym rodowodzie. Pierwsza ods³ona serii zawita³a do salonów gier w 1993 roku. PóŸniej gra zosta³a wydana jako tytu³ startowy PSX, a w 1996 roku wydano wersjê Revolution, która jest po prostu wersj¹ deluxe orygina³u. Niestety, wbrew tytu³owi, o adnej rewolucji nie ma mowy, co najwy ej malutkiej rewolucyjce: polepszono nieco jakoœæ grafiki (teraz gra wygl¹da prawie tak samo jak na automatach)oraz zmieniono muzykê, dodaj¹c kilka remixów. I to w zasadzie koniec nowoœci, reszta to stary dobry Ridge Racer. Jak ka da gra, która zanim zosta³a przeniesiona pod strzechê, debiutowa³a w salonach gier, RRR nie jest zbyt rozbudowana. Powiem wiêcej, to w czym mo emy wybieraæ, le y w okolicach absolutnego minimum 3 trasy, 3 tryby gry i 4 samochody. A tak naprawdê jest tego jeszcze mniej. Te trzy trasy, to w istocie jedna, tylko w 3 wariantach (w zale noœci od poziomu trudnoœci otwieraj¹ siê i zamykaj¹ poszczególne odnogi drogi), Ca³e szczêœcie, e s¹ dopracowane i faktycznie ró ni¹ siê poziomem trudnoœci, bo tak by³aby to ju pora ka na ca³ej linii, szczególnie, e na wy szym poziomie trudnoœci trzeba wybieraæ szybsze samochody, które s¹ znacznie trudniejsze w sterowaniu. Skoro jesteœmy przy samochodach, to czas je przedstawiæ. Jak pisa³em, jest ich 4 i s¹ to ca³kowicie wymyœlone przez Namco modele. Ka dy charakteryzuje siê czterema wspó³czynnikami przyœpieszeniem, prêdkoœci¹ maksymaln¹, przyczepnoœci¹ i zwrotnoœci¹. Dwa pierwsze samochody s¹ doœæ przeciêtne pod wzglêdem osi¹gów, a dwa pozosta³e przeznaczone s¹ dla zaawansowanych kierowców. Niemniej jednak, Ridge Racer Revolution to kawa³ dobrej zrêcznoœciowej œciga³ki. JeŸdzi siê wyj¹tkowo szybko, naprawdê czuæ, e mkniemy 180 mil na godzinê. Namco nie przesadza³o z realizmem i maksymalnie zwiêkszy³o przyjemnoœæ z gry statystycznemu graczowi. Najwiêksze zastrze enia mo na mieæ do nierealistycznych zderzeñ kolizje koñcz¹ siê odbiciem od przeszkody i zmniejszeniem prêdkoœci samochodu. Warunkiem koniecznym do zajêcia dobrego miejsca jest doskona³e opanowanie techniki zwanej powersliding (czyli jazda na pograniczu poœlizgu). Trasa(y) jest (s¹) nieco schematyczna. Ka da ma bardzo podobne tekstury tak samo wygl¹daj¹ œciany, tunele, ci¹gle jeÿdzimy po Dokoñczenie ze strony 9...(w przypadku gdy dysponujemy tylko jedn¹ Amig¹), a nawet trzech lub czterech graczy (jeœli posiadamy dwie Amigi po³¹czone kablem szeregowym). Jeœli chodzi o sterowanie samochodem oraz sam przebieg jazdy to nie ma co liczyæ na realizm. Nasz Lotus pozostaje ca³kowicie nieczu³y na wszelkie zderzenia z drzewami, g³azami, krzakami, przydro nymi znakami oraz innymi samochodami. Jedynym skutkiem kolizji jest stosunkowo niewielka utrata prêdkoœci. Jest to jednak cecha charakterystyczna wielu klasycznych œciga³ek i nie nale y jej uznawaæ za wadê. Wrêcz przeciwnie: niski realizm jazdy w po³¹czeniu z bardzo uproszczonym sterowaniem bardzo pozytywnie wp³ywa na grywalnoœæ i bynajmniej nie sprawia, e gra jest ³atwa. jednej nawierzchni. Dobrze, e chocia t³o siê zmienia. No, ale wynika to z faktu, e gra jest portem z automatu i ca³kowicie wczytuje siê do pamiêci konsoli (tak tak, mo ecie wyj¹æ p³ytkê z gr¹ po za³adowaniu gry i w³o yæ inn¹, np. z muzyk¹). Jak na grê pierwszej generacji, RRR nie wygl¹da Ÿle, choæ niska rozdzielczoœæ i ma³a ró norodnoœæ tekstur nie s¹ zbyt zachêcaj¹ce (na emulatorze konsoli oczywiœcie mo na podbiæ rozdzielczoœæ). Podczas jazdy s³yszymy g³os komentatora, który sil¹c siê na dowcip stara siê komentowaæ nasze postêpy w grze. Niestety, nie jest to najlepiej rozwi¹zane zdecydowanie brakuje jakiegoœ polotu, czy ró norodnoœci. Te kilka powiedzonek na krzy szybko nu y. No, ale zawsze mo na skupiæ siê na odg³osach samochodów i muzyce. Te pierwsze s¹ doœæ przeciêtne, ale przynajmniej nie przeszkadzaj¹ w zabawie. Muzyka za to jest ca³kiem fajna, przynajmniej dla osób, które nie maj¹ awersji do muzyki technopodobnej. Zreszt¹ jak wspomina³em wczeœniej, nic nie stoi na przeszkodzie eby podczas gry wymieniæ p³ytê z muzyk¹ na jak¹œ inn¹. Ridge Racer Revolution mimo nazwy nie jest adn¹ rewolucj¹. Zdecydowanie za ma³o tu dostêpnych tras i samochodów. Osoby lubi¹ce realizm jazdy bêd¹ rozczarowane tytu³em, ale mi³oœnicy zrêcznoœciowej jazdy bêd¹ zadowoleni. Niez³e, choæ kolejne czêœci s¹ du o lepsze. Podsumowuj¹c: Lotus 2 Turbo Challenge to osiem bardzo ³adnie i estetycznie wykonanych tras, ponad osiem minut œwietnej muzyki napisanej przez Barrego Leitcha - jednego z najbardziej znanych twórców muzyki do amigowskich gier, dwa modele samochodów oraz wiele godzin naprawdê dobrej zabawy (równie w trybie gry wieloosobowej). Ta gra praktycznie nigdy siê nie nudzi, chocia czasem potrafi ostro wkurzyæ, gdy próbuj¹c po raz 34-ty przejechaæ dan¹ trasê zatrzymujemy siê na linii mety bo zabrak³o nam paru milisekund czasu. Myœlê, e dalsze moje komentarze s¹ zbêdne ta gra to produkt, który potrafi sprawiæ ze gracz na kilka godzin staje siê ca³kowicie niewra liwy na wszelkie bodÿce dochodz¹ce ze œwiata rzeczywistego, prawdziwe arcydzie³o klasyki komputerowej. POKE 3/

11 POKE Test Drive 5 (PC) Developer: Pitbull Syndicate Wydawca: Accolade Rok wydania: 1998 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje Nadspodziewanie dobre przyjêcie Need For Speed musia³o mocno zmobilizowaæ szefów Accolade do wydania kolejnej, czwartej ju ods³ony ich flagowych wyœcigów Test Drive. Niestety w miêdzyczasie na rynek wesz³a druga ods³ona wyœcigów Electronic Arts, wiêc TD4 zosta³ przyjêty doœæ ch³odno (szczególnie, e nie by³ ani piêkny ani super dopracowany). Nie zra eni tym faktem ludzie z Accolade postanowili przygotowaæ siê do kolejnego starcia, tym razem przysz³o im siê zmierzyæ z Need For Speed: Hot Pursuit. Oba tytu³y s¹ bardzo podobne do siebie, a jednoczeœnie diametralnie ró ne. W obu mo emy zasi¹œæ za kierownic¹ kilkunastu luksusowych wozów i œcigaæ siê w nielegalnych rajdach po ca³ym globie. Ba, zarówno w Test Drive 5 jak i w NFS3, mo emy stan¹æ po drugiej stronie barykady i jako dzielny stró prawa ³apaæ piratów drogowych. Instalacja na dysku nie sprawia najmniejszych problemów. Nie mamy co prawda mo liwoœci ustawienia co ma byæ przekopiowane na dysk (bo kopiowana jest ca³a gra), a ca³oœæ zajmuje mniej wiêcej 130 megabajtów, czyli jak na warunki 1998 roku, doœæ przeciêtnie. PóŸniej klikamy na ikonkê i ogl¹damy intro. Wprowadzenie robi dobre wra enie, bo wita nas zespó³ Pitchshifter z piosenk¹ Genius. Miêdzy zdjêciami graj¹cego zespo³u mamy przebitki na filmiki z luksusowymi samochodami. Naprawdê œwietne, przy akompaniamencie dobrej muzyki. niestety trzeba odblokowaæ. Bêdziemy mogli pojeÿdziæ np. Dodgem Viperem (i to w kilku wersjach), Chevroletem Camaro, Fordem Mustangiem, Shelby Cobra, Jaguarami XKR i XJ220, jak równie i innymi samochodami, wœród których znajduj¹ siê tak e ca³kowicie wymyœlone pojazdy (np. minivan Fear Factory). Tras te jest sporo, bo w okolicach 20, choæ podobnie jak w przypadku samochodów czêœæ z nich trzeba odblokowaæ wygrywaj¹c puchary. Œcigaæ bêdziemy siê w San Francisco, Kyoto, Munich, Waszyngtonie, Sydney, Moskwie i paru innych miejscach. Du a nagana nale y siê twórcom za to, e czêœæ z nich jest po prostu ywcem przeniesiona z Test Drive a 4. Je eli nie graliœcie wiêc w tê wersjê, to macie szczêœcie. Ale wszyscy ci, który kupili 4, mog¹ czuæ siê oszukani. No, ale wracajmy do gry. Po wyborze samochodu i trasy (Dodge Viper 1998 i Moskwa) mo emy podziwiaæ ³adne zdjêcie jednego z pojazdów dostêpnych w grze (niestety twórcy zadbali tylko o kilka zdjêæ) i ruszamy w trasê. PóŸniej informacja (dla niektórych ostrze enie), e w grze wykorzystano równie muzykê Fear Factory, KMDFM, Gravity Kills i Junkie XL. Jesteœcie pod wra eniem? Ja by³em. To jeden z lepszych soundtracków dla gier, jaki kiedykolwiek s³ysza³em. No dobra, przejdÿmy do samej gry. Tu niestety ju trochê mniej spektakularnie, powiedzia³bym ascetycznie. Menu jest s³abo zaprojektowane. Na niebieskim tle widaæ samochód, a my mamy do wyboru kilka opcji Race Menu, Quick Race, Two Player, Net Play, Options, High Score oraz Quit. Czyli nic nowego, mo na by rzec standard. Bez zbêdnego grzebania w opcjach wybieramy Quick Race. Wozów do wyboru jest sporo, bo ponad 20, z czego czêœæ Tzn. ruszylibyœmy, gdyby by³o cokolwiek widaæ. Wszystko jest czarne, samochodów nie ma, s¹ tylko ko³a. Hmm, no nic. Wychodzimy z wyœcigu i zaczynamy ogl¹daæ opcje, Tam niestety nic wartego uwagi nie ma. Wychodzimy z gry i uruchamiamy zewnêtrzny program do konfiguracji. Tam zaczynamy prze³¹czaæ na chybi³-trafi³ opcje. Za trzecim czy czwartym razem wreszcie coœ widaæ. Niestety za ka dym razem trzeba ponownie uruchomiæ grê (demo profilaktycznie ju wy³¹czy³em). Przesz³a mi ochota na Quick Race, tym razem próbujê Time Trial. Znowu wybór trasy i samochodu i zaczyna siê wyœcig. Pierwsze wra enia nie s¹ takie najgorsze. Samochód wygl¹da na ³adnie wymodelowany, choæ przy w³¹czonych odbiciach wszystko wygl¹da zbyt plastikowo (nawet g³owa kierowcy z Shelby Cobra odbija œwiat³o). No i zaczyna siê wyœcig, a wraz z nim schody. Samochód prowadzi siê doœæ dziwnie, ma zdecydowanie zbyt du e tendencje do utraty przyczepnoœci, co oczywiœcie czêsto koñczy siê staniêciem w poprzek drogi, b¹dÿ odbijaniem siê od barierek i wreszcie zatrzymaniem siê. Ci¹g dalszy na stronie 12 POKE 3/

12 Recenzje POKE Ci¹g dalszy ze strony 11 Trasy powinny byæ ciut szersze, szczególnie pobocza (i o ile mnie wzrok nie myli³, to mamy tu równie do czynienia z g³upim ograniczeniem prêdkoœci podczas jazdy poboczem). Poczucie prêdkoœci jest ca³kiem przyzwoite, choæ niezbyt siê zgadza z odczytami zegarów. No, teraz najgorsze (choæ nie ostatnie) niedoci¹gniêcie zupe³nie nierealne modelowanie zderzeñ. Na standardowych ustawieniach prawie ka de stukniêcie koñczy siê efektownym baletem na przednim zderzaku. Dlatego granie z w³¹czonymi 3D Collisions to jakieœ nieporozumienie. Dlaczego? Powodów jest kilka. O tragicznym modelu jazdy ju pisa³em. O tym, e pierwsze lepsze zetkniêcie z innym wozem, czy otoczeniem powoduje op³akane skutki, te. Ale tu dochodzi jeszcze policja, która potrafi œcigaæ... tylko nas. Tak, dobrze przeczytaliœcie. Radiowóz nie zareaguje na mijaj¹ce go samochody, chyba e to my kierujemy jednym z nich. Piêkny obraz sytuacji, nieprawda? Za jakimœ dziesi¹tym podejœciem wreszcie uda wam siê znaleÿæ na odpowiednio wysokim miejscu i przejdziecie do kolejnego wyœcigu. I tak w kó³ko. No nic, przejdÿmy do innych atrakcji, które mo e nam zaoferowaæ Test Drive 5. Single Race, to nic innego jak Quick Race z menu g³ównego. O Time Trial pisa³em. Drag Race teoretycznie najnudniejszy dodatek do gry, okaza³ siê czarnym koniem (no trochê przesadzam). Zasady s¹ proste jak drut. Dwa samochody czekaj¹ na sygna³ i startuj¹ równoczeœnie. Wygrywa ten, który pierwszy minie liniê mety. Po raz pierwszy (i ostatni) nie musimy narzekaæ na spaprany model jazdy, z tego prostego powodu, e obs³ugujemy tylko peda³ gazu i wrzucamy wy szy bieg. W sumie jedyne, czego tu brakuje, to brak porównania samochodów, tak jak to by³o w Need For Speed 3. Samochody zachowuj¹ siê tak, jak gdyby wa y³y kilkadziesi¹t kilogramów. Byle wybój na drodze, a ju szybuj¹ kilkanaœcie metrów w powietrzu. Najgorzej wygl¹da to w San Francisco, gdzie bez problemu mo na by³oby rozegraæ konkurs skoków, choæ na innych trasach te zdarzaj¹ siê kilkudziesiêciometrowe skoki. No dobra, na fizykê ponarzeka³em, trzeba przejœæ dalej. Grafika nie jest mo e brzydka, ale jak na koniec 1998 roku nie zachwyca. Samochody s¹ ³adne, ale ju t³o i otoczenie niezbyt. Bitmapa s³u ¹ca za t³o jest niskiej rozdzielczoœci, poza tym bez problemu mo na zobaczyæ, w którym miejscu siê zawija. No, panowie, tak nie powinno byæ. Równie samochody, które spotkamy na trasach, pozostawiaj¹ nieco do yczenia. Ale wygl¹d policyjnych œwiate³ (przy wy³¹czonych odbiciach) to istna kpina. Zamiast ³adnych, migaj¹cych œwiate³ek z Test Drive 4, mamy ogromne kolorowe (czerwone i niebieskie) trójk¹ty. Po prostu s³abo mi siê zrobi³o, gdy je zobaczy³em. Du y minus otrzymuj¹ twórcy równie za fakt, e wœród dostêpnych widoków nie ma widoku z kabiny. Trzeba siê zadowoliæ kamer¹ umieszczon¹ na zderzaku. Poza tym, niektóre z kamer s¹ zupe³nie bezu yteczne. Pojedynczy wyœcig sobie odpuœæmy i rzuæmy siê na g³êbok¹ wodê do turniejów. Na pocz¹tku mo emy wybraæ jedynie dwa, a nastêpne ju tradycyjnie, trzeba odblokowaæ. No i niestety sytuacja nie zmieni³a siê na lepsze. Powiedzia³bym nawet, e gra w pucharach to jedno wielkie nieporozumienie. Kolejny tryb, Cop Chase, to ewidentna zrzynka z trzeciej ods³ony produktu Electronic Arts. Niestety, niezbyt udana, dziêki (surprise) fizyce gry. Lawirowanie miêdzy samochodami i uwa anie na to, by przypadkiem nic w nas nie uderzy³o, powoduje e z³apanie przestêpców jest doœæ problematyczne. Niezbyt jasne jest te kryterium, kogo powinniœmy œcigaæ. W koñcu jak coœ jedzie 120 mil na godzinê przez miasto i to nie kwalifikuje siê na poœcig, to nie wiem co powinno. No i to w zasadzie tyle. Ma³o kto bêdzie na tyle wytrwa³y, by odblokowaæ wszystkie samochody czy trasy. Mo e niektórzy skorzystaj¹ z opcji gry dla dwóch graczy, czy rozgrywki przez sieæ. Zbieraj¹c to wszystko do kupy, otrzymujemy bardzo przeciêtn¹ grê wyœcigow¹ ze s³ab¹ fizyk¹ gry. Wady nadrabia co najwy ej muzyk¹ i doœæ du ¹ iloœci¹ samochodów czy tras, jednak z seri¹ Need For Speed nie mo e siê równaæ. POKE 3/

13 POKE Screamer 2 (PC) Developer: Milestone Wydawca: Virgin Interactive Entertainment Rok wydania: 1996 Recenzja: Dracon [plof] Recenzje Tak jak obieca³em w pierwszym numerze POKE przyszed³ czas na zaprezentowanie kontynuacji jednej z lepszych gier wyœcigowych roku 1995 czyli Screamera. Panowie z Milestone po doœæ sporym sukcesie pierwszej czêœci nie spoczêli na laurach, dziêki czemu mo emy umieœciæ w tackach naszych napêdów bestiê drzemi¹c¹ w klatce ³udz¹co podobnej do p³yty cd. Od pierwszego odpalenia gry mo na z czystym sumieniem powiedzieæ: jest dobrze, a nasze dalsze obcowanie z gr¹ przejawiaæ siê bêdzie licznymi ach i oh ami. Jednak zacznijmy od pocz¹tku. Po odpaleniu gry wypada³oby przedstawiæ siê jej w trzech literach oraz wybraæ jedn¹ z czterech dostêpnych dru yn: Condor, Angels, Wasp, Zeus. Ka da z nich ma cztery bryczki do wyboru plus pi¹t¹ dodatkow¹. Nastêpnie ukazuje siê trójwymiarowe menu gdzie oprócz konfiguracji gry, do wyboru mamy wyœcig na wybranym torze, mistrzostwa, jazdê na czas oraz tryb multiplayer (sieæ jak i podzielony ekran). ka de auto ma inne parametry, poczynaj¹c od prêdkoœci maksymalnej, a koñcz¹c na wyborze napêdu. Dlatego ka de auto prowadzi siê inaczej, chc¹c siê przekonaæ przejedÿmy jedn¹ trasê autem z napêdem na przednie ko³a i powtórzmy Czas zakoñczyæ zwiedzanie menu i poczuæ sw¹d palonej gumy, wybieram pierwsz¹ lepsz¹ trasê by po chwili pojawiæ siê na starcie. Szybkie rozeznanie po ekranie i ruszam, ju na pierwszym zakrêcie czujê, e sterowanie uleg³o diametralnej zmianie. Auto wawo reaguje na najdrobniejszy impuls z mojej strony, po d³u szej chwili za³apuje jak wchodziæ w zakrêty (co nie zmienia faktu i co chwilkê odbijam siê od przydro nych murków, ska³ek itp.). Jak dla mnie sterowanie rozwi¹zane na medal, bardzo lubiê luzacki styl jazdy a tutaj czuæ to znakomicie niemniej wypada trochê pojeÿdziæ aby nabraæ odpowiedniej wprawy. Przy sterowaniu pojazdem odwalono kawa³ dobrej roboty, niejeden tytu³ szczyc¹cy siê opiniami, wœród których czêsto pada s³owo symulator mo e tylko pozazdroœciæ takiemu odwzorowaniu zachowania siê pojazdu na ró nych typach nawierzchni. Tym sposobem raz wykonujemy piêkny taniec na lodzie innym zaœ przy szaleñczej prêdkoœci pêdzimy wœród kolumbijskich bezdró gdzie w najlepszym wypadku spotkaæ mo emy odpowiednik niejednej polskiej drogi. Pamiêtaæ nale y, e to samo z jednostk¹ napêdzan¹ na tylne. Jeœli dobrze opanujesz zale noœci miêdzy nimi doœæ ³atwo przyjdzie zwyciêstwo w kolejnych wyœcigach. Poprawiono zachowanie siê pojazdów podczas wszelakich kolizji, przesta³y one raziæ oczy zwiêkszaj¹c zadowolenie z jazdy. Ba na widok tras dostaniemy ich wytrzeszczu, oprawa wizualna jest fenomenalna jak na 1996 rok. Z ekranu p³yn¹ soczyste kolory, piêkne wra enie potêguje u ycie palety 65 tysiêcy kolorów, podci¹gaj¹c pod ni¹ bardzo dobrze przemyœlane i wykonane trasy nadal patrzymy na grê jak na dzie³o artystów. Tras dostêpnych jest szeœæ jak na przyk³ad Egipt, Finlandia czy Szwajcaria oraz trasa dodatkowa gdzie œcigamy siê w tunelu. Osobiœcie uwa am wszelakie dodatkowe pojazdy i tê trasê za rzecz zbêdna, nie pasuj¹ mi kompletnie do gry, nawet nie chcê zgadywaæ po co je tam umieszczono, jednak poobcowaæ z nimi musimy aby siê przekonaæ na w³asnej skórze. Efekty dÿwiêkowe s¹ jakie s¹ rozpisywaæ siê nad nimi nie bêdê, wszystko brzmi poprawnie bez zbêdnych wodotrysków. Zauwa yæ nale y jednak, e muzyka w porównaniu do czêœci pierwszej gry zosta³a poprawiona, teraz nie oci¹ga siê wzglêdem akcji dziej¹cej siê na ekranie. Zapewne maniakom techno przypadnie do gustu, jednak nie s¹dze aby znalaz³a siê ona w domowej wie y. Patrz¹c we wsteczne lusterko ukazuje siê nam niezwykle grywalny i efekciarski racer. Autorzy niemal doskonale wy³apali b³êdy poprzednika. Dodatkowo od jakiegoœ czasu jest dostepny spolszczony remake gry w œmiesznie niskiej cenie. Trzeba wiedzieæ i wiele dro szych tytu³ów nie dorasta jej nawet do piêt (przynajmniej pod wzglêdem grywalnoœci). Dla mnie Screamer 2 jest takim Motoracer em na czterech kó³kach, odpalam i jaaaaaadê wiêc nie próbujcie mnie zatrzymywaæ. :p POKE 3/

14 POKE Screamer Rally (PC) Developer: Milestone Wydawca: Virgin Interactive Entertainment Rok wydania: 1997 Recenzja: Dracon [plof] Recenzje Po niew¹tpliwym sukcesie drugiej czêœci gry, Milestone atakuje rynek kolejn¹, tym razem umiejscowion¹ w klimatach rajdowych. W 1997 roku pojawia siê Screamer Rally, na pierwszy rzut oka nie odró niaj¹cy siê niczym od swego poprzednika. Narz¹d wzroku mo emy pozostawiæ ju w spokoju, tak, to ten sam engine, sposób poruszania siê po menu oraz zasady. Jest coœ jeszcze, co nie pozwala mieæ do siebie obojêtnego stosunku: b³êdy, które po czêœci drugiej powinny byæ choæ odrobinkê zminimalizowane. Stety niestety po d³u szym obcowaniu z gr¹ dochodzimy do wniosku i autorzy zmêczyli siê opracowywaniem nowych tras, aut i kilku drobnym zmianom im towarzysz¹cym. mg³a. W ca³ym tym piêknie tkwi jeden za to jak e bolesny haczyk, musimy zdecydowaæ siê czy fundujemy sobie kolejn¹ wyprawê turystyczn¹ czy bezwzglêdny wyœcig ku wygranej. Tory zaprojektowane s¹ tak aby nie by³o kompletnie czasu na rozgl¹danie siê za boczne szyby, ca³y czas trzeba byæ skupionym nad kierunkiem trasy. Dopiero tutaj zwróci³em uwagê na drobny szczegó³: informacje o kolejnych zakrêtach s¹ wyœwietlane zaraz nad drog¹, a nie u samej góry ekranu co pozwala je obserwowaæ razem z jezdni¹. Gdyby nie ta iloœæ zakrêtów zapewne pomin¹³bym to drobne udogodnienie. Jeœli chodzi o pojazdy to zasadniczym elementem, który wprowadzono jest mo liwoœæ ustawienia ich kilku parametrów takich jak rodzaj opon, czu³oœæ kierownicy, hamulców, zawieszenia oraz ciœnienia w ogumieniach. Niech jednak taka namiastka symulatora was nie zmyli, to nadal ten sam niezwykle treœciwy arcade podnosz¹cy nam zasób adrenaliny w organizmie. Wróæmy jednak do tego co zaczyna raziæ i to w dos³ownym tego s³owa znaczeniu, coœ co powinno a nie by³o poprawione przez autorów. Wszak e rynek gier rozwija siê najszybciej, a tutaj kompletny zastój (za wyj¹tkiem dodania obs³ugi 3DFX, która to i tak w póÿniejszym czasie by³a dostêpna dla poprzedniej czêœci). Na porz¹dku dziennym jest widok olbrzymiej iloœci przek³amañ w grafice, raz po raz poszczególne elementy krajobrazu przenikaj¹ siê nawzajem, przez œciany widzimy auta przeciwników. Dochodzi do tego bardzo blisko rysowany krajobraz, przecie moc obliczeniowa komputerów wzros³a w owym czasie, a tutaj taka mi³a niespodzianka. Niemniej zacznijmy od pocz¹tku, sprawdÿmy co nam, graczom zaoferowano i czy wytrzymamy tê ucztê bez przedwczesnego zatrucia. Postaram siê nie przekalkowywaæ recenzji poprzednika (Screamer 2), wiêc wy³apie co wa niejsze moim zdaniem zmiany jakie zasz³y w rodzajach rozgrywki. Mistrzostwa podzielone s¹ na cztery ligi, ka da liga charakteryzuje siê poszczególn¹ liczb¹ tras oraz poziomem trudnoœci. Tak jak w poprzedniku do naszej dyspozycji oddano siedem tras, w³¹czaj¹c w nie ostatni¹ trasê mieszcz¹c¹ siê na ogromnym stadionie. Pierwszym z ni¹ skojarzeniem jest Tunel z czêœci drugiej z racji wykonania jej na si³ê, aczkolwiek muszê przyznaæ, e jeÿdzi siê na niej bardzo przyjemnie (z pocz¹tku razi doœæ sk¹pe wykonanie). Pozosta³e tory stworzone s¹ na wysokim poziomie, œwietnie pasuj¹cym do tytu³u. Przepe³nione s¹ olbrzymi¹ iloœci¹ niebezpiecznych zakrêtów, wybojów sprawiaj¹cych e ka de kolejne wybicie siê auta w powietrze bêdzie loteri¹, w której g³ówna wygran¹ jest utrzymanie auta w odpowiednim kierunku jazdy. Pojawi³a siê masa podjazdów i zjazdów, które to pokonujemy w zabójczym tempie. Ka da z tras cechuje siê odmiennym klimatem, w Arizonie bêdziemy walczyæ o pierwsze miejsce jad¹c w¹skim w¹wozem, Szwecja dostarczy nam mi³ych zimowych wspomnieñ, a Walia uraczy nas piêknymi widokami jeœli oczywiœcie bêdziemy mieæ szczêœcie i ominie nas noc czy nag³a Poziom wra eñ s³uchowych pozostaje bez zmian (gra i buczy) wiêc ostentacyjnie pominê ten temat. Szczerze mówi¹c trudno mi wychwyciæ jednoznaczn¹ przewagê Screamera Rally nad Screamerem 2. Dla mnie to dwa produkty, z których czerpiê tê sam¹ porcje rozrywki. Ca³e szczêœcie, e przy ca³ym tym przekalkowaniu gry nie straci³a ona nic ze swej niesamowitej atmosfery i grywalnoœci. Mimo tych kilku uwag nie czujê wzglêdem niej niedosytu, traktuje j¹ jako swoisty dodatek do Screamera 2 i Wam tak e polecam takie podejœcie. POKE 3/

15 POKE Road Rash (PC) Developer: Papyrus Design Group Wydawca: Electonic Arts Rok wydania: 1996 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje WyobraŸ sobie nastêpuj¹c¹ sytuacjê. Jedziesz sobie motorem tak ze 200 na godzinê i widzisz, e przed tob¹ jedzie inny motocyklista na swoim œcigaczu. I za³ó my e za³o y³eœ siê z nim, e bêdziesz przed nim na mecie. Co w takim razie robisz: a) podje d asz do niego i walisz go pa³k¹ przez ³eb tak, eby spad³ na ziemiê b) podje d asz do niego i zrzucasz go z motoru kopniakiem c) dodajesz gazu i mijasz go œmiej¹c siê w duchu d) zaczynasz p³akaæ Je eli twoja odpowiedÿ by³a inna ni d, czytaj dalej, bo Road Rash jest stworzony dla ciebie. Tu s³owo fairplay nie istnieje. Wersja z 96 roku jest przynajmniej 4 podejœciem do tego tematu, tym razem za sprawê wziêli siê mistrzowie hardcorowych symulacji Papyrus Design Group. Niestety zmiana zainteresowañ niezbyt dobrze wp³ynê³a na sam¹ grê, ale po kolei. Do wyboru mamy trzy standardowe tryby gra bez zobowi¹zañ, tryb kariery oraz pojedynek z ywym cz³owiekiem. Ten pierwszy to pojedynczy wyœcig, po prostu wybierasz trasê i jedziesz. Dopiero tryb kariery, wyciska z gry wszystkie soki. Pocz¹tkowo musimy wybraæ sobie jednego z 8 motocyklistów obojga p³ci. Ró ni¹ siê w sumie jedynie iloœci¹ pocz¹tkowych pieni¹ ków oraz motorem, który maj¹ na starcie. Byæ mo e jeszcze jakieœ znaczenie ma waga zawodnika, choæ prawdê mówi¹c nic takiego nie odnotowa³em. wokó³ niego przesuwa siê otoczenie, co wygl¹da trochê sztucznie. Jak ka da czêœæ, ta równie nie nale y do bardzo realistycznych. Motory doskonale trzymaj¹ siê drogi i trzeba nie lada wysi³ku eby z nich spaœæ (tzn. trzeba zaliczyæ czo³owe zderzenie z jak¹œ przeszkod¹). W zajêciu pierwszego miejsca staraj¹ nam siê przeszkodziæ inni motocykliœci, pojazdy na drodze, przechodnie i policja. I niestety, tylko samochody stanowi¹ realne zagro enie. Inni motocykliœci walcz¹ z nami doœæ s³abo, tzn. prawie w ogóle nie walcz¹. Od czasu do czasu wymierz¹ nam jakiegoœ kopniaka czy spróbuj¹ zdzieliæ piêœci¹. Policja jeÿdzi na wolnych motorach, i o ile sami nie rozwalimy siê o coœ, to nie ma problemu z uciekniêciem przed stró ami prawa. Przechodni ³atwo wymin¹æ, a i kontakt z nimi nie zawsze koñczy siê majestatycznym lotem przez kierownicê. Jedynie, jak wspomnia³em, samochody stanowi¹ przeszkodê, bo ruch na ulicach bywa doœæ spory. Pomiêdzy wyœcigami mo emy sobie pogawêdziæ w barze z innymi motocyklistami (nie spodziewajcie siê jakiœ genialnych wymian zdañ, po prostu ka dy powie dwa zdania i czeœæ), odwiedziæ lokalnego dilera motorów, a tak e wybraæ sobie nastêpny tor do zaliczenia. Torów generalnie jest 5, choæ ró ni¹ siê d³ugoœci¹ i nieco przemodelowaniem. Wœród terenów, które bêdziemy zwiedzaæ mamy zarówno tereny odludne, jak i miasta. Niestety graficznie, gra jest doœæ przeciêtna, nawet jak na 1996 rok. Zamiast zrobiæ grê w pe³ni 3D, ogl¹damy coœ w stylu motor stoi w miejscu, a Trochê skomplikowane, jak na zrêcznoœciówkê jest sterowanie. Prócz strza³ek odpowiedzialnych za skrêty i gaz/hamulec mamy trzy rodzaje uderzeñ (kopniêcie, uderzenie z pi¹chy i uderzenie z zamachem). Do tego mamy jeszcze dopalacz, oraz wychylanie siê na motorze w celu p³ynniejszego skrêcania. Jak ju mówi³em, graficznie gra prezentuje siê przeciêtnie. Zewsz¹d wylewaj¹ siê kiepskiej jakoœci bitmapy (co w 96 roku ju by³o nieco przestarza³e), nawet trasy s¹ jakieœ takie przeciêtne. Niby wznosz¹ siê i opadaj¹, skrêcaj¹ to w lewo, to w prawo, s¹ nawet rozwidlenia, ale brakuje tu jakiejœ duszy. Natomiast bardzo fajnie zrobione jest ca³e menu. Wszystko ukazane w karykaturze, swobodne teksty (np. g³ówne tryby gry nazywaj¹ siê odpowiednio Trash Mode, Big Game Mode, Mano-A-Mano). DŸwiêki s¹ doœæ przeciêtne, natomiast genialna jest muzyka, w której wykorzystano utwory np. Monster Magnet. Mimo, e gra prezentuje siê doœæ przeciêtnie, to Road Rash jest ca³kiem udan¹ pozycj¹. Czuæ prêdkoœæ, mo na siê wy yæ po ciê kim dniu w szkole/uczelni/pracy, mo na te poœcigaæ siê z ywym cz³owiekiem. Wielka szkoda, e kolejne ods³ony serii (Road Rash 3D oraz Jailbreak) nie zosta³y wydane na PC. POKE 3/

16 POKE Monster Truck Madness (PC) Developer: Terminal Reality Wydawca: Microsoft Rok wydania: 1996 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje Monster Trucki to niezbyt popularny rodzaj wyœcigów. Jednak mo liwoœæ prowadzenia ogromnych pó³ciê arówek o potê nych silnikach to zbyt wielka pokusa, eby móc siê oprzeæ stworzeniu gier o takiej tematyce (szczególnie e konkurencji generalnie nie by³o). Microsoft na twórców swoich pierwszych wyœcigów promuj¹cych Windows 95, zatrudni³ firmê Terminal Reality, znan¹ min. z Terminal Velocity. A e Microsoftowi bardzo zale a³o, eby pokazaæ, e Windows 95 to bardzo wydajny system, niemal stworzony do gier, to gra o Monster Truckach musia³a wyciskaæ wszystko z dostêpnych komputerów. No i faktycznie, grafika robi³a wra enie. Wystarczy obejrzeæ sobie stadion - pe³no ludzi (no dobra, to tylko tekstury), efekty kurzu czy same trasy po prostu wbija³y w fotel (w roku 96 ma siê rozumieæ). Dodatkowo gra jako jedna z pierwszych korzysta³a z dobrodziejstw akceleratorów graficznych. Dziêki temu mo na by³o cieszyæ siê rozmytymi teksturami, a i iloœæ klatek na sekundê pozostawa³a na przyzwoitym poziomie. W Monster Truck Madness wykorzystano prawdziwe, istniej¹ce w rzeczywistoœci samochody (o wiele mówi¹cych nazwach - Grave Digger, Bear Foot, Bigfoot). W sumie mo na pojeÿdziæ a 12 maszynami. Nie ma wiêkszego znaczenia, któr¹ wybierzemy, gdy ró nica w prowadzeniu jest powiedzmy szczerze, niewielka. Twórcy gry postawili przede wszystkim na rozrywkê przy zachowaniu odrobiny realizmu, i zadanie to zosta³o wykonane. Doœæ dobrze zrealizowano ró nego rodzaju nawierzchnie - wir, woda, piasek, asfalt. Mo e trochê przesadzono z wag¹ (a w³aœciwie niedowag¹) samochodów. Moim zdaniem, zdecydowanie zbyt czêsto tracimy kontakt z pod³o em (czyt. l¹dujemy na dachu przy byle pagórku). Rozumiem, du a prêdkoœæ + wyboisty teren = podskakiwanie. Ale to chyba nie jest normalne, e przy zderzeniu z innym Monster Truckiem, odrzucamy go na odleg³oœæ kilkudziesiêciu metrów. Z trybów gry, Terminal Reality zamieœci³o 3 (plus trening i Turniej bêd¹cy po³¹czeniem trzech trybów podstawowych). Drag Racing - czyli zawody na stadionie polegaj¹ce na jak najszybszym przejechaniu po³owy stadionu. Jest to konkurencja turniejowa, w której uczestnicz¹ naraz dwa Monster Trucki. Drugi tryb - Circuit, to wyœcigi po zamkniêtym torze (tzn. w kó³ko, na œwie ym powietrzu). Na trasie jest kilka bramek kontrolnych, przez które nale y przejechaæ. Nie trzeba trzymaæ siê drogi, gdy jeÿdziæ mo na po ca³ym terenie bez ograniczeñ (no chyba e np. gdzieœ musimy przeskoczyæ, czy dalsz¹ drogê zatarasowa³a nam g³êboka woda czy góry). Ka dy taki wyœcig ma kilka okr¹ eñ (niestety ciê ko jest kogoœ zdublowaæ, chyba e ustawimy sobie iloœæ okr¹ eñ na np. 20). Warto te zapoznaæ siê z trasami w poszukiwaniu skrótów, gdy u³atwi to sprawê (szczególnie na wy szych poziomach trudnoœci). Trzeci tryb to Rally, polegaj¹cy na dojechaniu od punktu A do Z, zahaczaj¹c o punkty kontrolne. Tym razem jednak nie jeÿdzimy w kó³ko, wiêc trasa jest mniej monotonna ni w przypadku Circuit. Ca³kiem przyzwoicie zró nicowano poziomy trudnoœci gry. Na naj³atwiejszym, ka dy mo e wygraæ. Samochody poruszaj¹ siê stosunkowo wolno, w zakrêty mo na wchodziæ niemal na wdepniêtym do pod³ogi gazie, komputerowi przeciwnicy nie grzesz¹ m¹droœci¹. Na œrodkowym poziomie, ju trzeba nieco bardziej uwa aæ. Prêdkoœæ Monster Trucków znacznie wzros³a, wiêc ³atwiej wpada siê w poœlizgi i dachuje siê te znacznie ³atwiej. Natomiast poziom zaawansowany jest przeznaczony dla prawdziwych rajdowców. G³ównie zosta³a podwy szona AI komputera. Je d ¹ teraz bezwzglêdnie, a i potrafi¹ pojechaæ gdzieniegdzie na skróty. Co wiêcej, Monster Truck Madness oferuje zabawê nie tylko w pojedynkê, ale równie w wiêcej osób (niestety nie na split-screenie). A do 8 osób mo e graæ po przez internet, oraz po sieci lokalnej. Jak ju wspomnia³em, gra ma ca³kiem niez³a grafikê (jak na rok 96). Dzia³a co prawda zaledwie w 256 kolorach, maksymalna rozdzielczoœæ to 640x480. Trasy s¹ doœæ zró nicowane - jeÿdzimy po górach, mieœcie (no powiedzmy, e to miasto), pustyni, nadmorskich trasach, no i oczywiœcie na ogromnych stadionach. Uwzglêdniaj¹c fakt, e gra by³a jedn¹ z pierwszych na ca³kiem nowy system operacyjny, to œwiat widziany przed oczami prezentuje siê ca³kiem ³adnie. Sceneria mo e nie jest zbyt urozmaicona (szczególnie budynki s¹ potraktowane po macoszemu), ale Monster Trucki raczej nie s³u ¹ do jazdy zat³oczonymi ulicami miast. Musimy zadowoliæ siê wiêc odludnymi, górzystymi terenami. Na szczêœcie na dzisiejszym sprzêcie mo na uruchomiæ grê w maksymalnych ustawieniach, choæ z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, e przy du ym zamieszaniu i tam niebezpiecznie spada iloœæ klatek na sekundê (niestety wychodzi brak dobrej wspó³pracy z obecnie istniej¹cymi kartami graficznymi). S³owo jeszcze o dÿwiêku - po pierwsze muzyka. Ostre rockowe riffy, doskonale pasuj¹ do tego sportu. Niestety s³abiej przedstawia siê reszta oprawy dÿwiêkowej. Nie wiem, mo e faktycznie Monster Trucki tak brzmi¹, ale, no nie wiem, bardzo mi brakowa³o jakiegoœ powera. W koñcu to nie maluch, z 20KM, tylko potê ne wozy terenowe. S³abo równie spisuje siê komentator. Jedynie fakt, e by³a to jedna z pierwszych gier rajdowych z komentatorem, ratuje grê pod tym wzglêdem, bo niestety te 3 zdania na krzy, które mo na podczas wyœcigu us³yszeæ, to stanowczo za ma³o. Ju znacznie lepiej wy³¹czyæ komentatora i daæ g³oœniej muzykê. A póÿniej, ju mo na jeÿdziæ do upad³ego. POKE 3/

17 POKE Soda Off-Road Racing (PC) Developer: Papyrus Design Groups / Software Allies Wydawca: Sierra Rok wydania: 1997 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje Gdybym mia³ przyznawaæ nagrodê dla najbardziej hermetycznej gry wyœcigowej/rajdowej na œwiecie, SODA Off-Road Racing by³aby na pewno na podium. Gra twórców takich przebojów jak NASCAR Racing czy Grand Prix Legends jest tyle niezwyk³a, co ekstremalnie trudna. ³atwiej jeÿdzi siê na kierownicy, ale to chyba wiadome ka demu mi³oœnikowi wyœcigów. Jednak przy odrobinie wprawy, nawet jazda przy u yciu klawiatury nie jest taka straszna. Wiadomo, Papyrus jest znany z tego, e robi realistyczne wyœcigi (no mo e z wyj¹tkiem Road Rash ;) ). I tu jest nie inaczej. Czuje siê ró nicê miêdzy poszczególnymi nawierzchniami, mamy mo liwoœæ ingerowania w ustawienia samochodu, po prostu fizyka jest zrobiona na 5. Trzeba sporo siê napociæ, eby utrzymaæ siê na prostej drodze, nie mówi¹c o wchodzeniu w zakrêty. A przeciwnicy s¹ niestety nieugiêci, oni nie pope³niaj¹ b³êdów. Kiedy jednak opanujesz trudne sterowanie, odkryjesz e SODA to naprawdê niez³a gra wyœcigowa, która zachwyci ka dego kto lubi realizm. Dla otrzymania jak najlepszych osi¹gów mamy mo liwoœæ ustawienia bardzo wielu parametrów (w czym pomo e urz¹dzenie o nazwie G-Force Analizer), pocz¹wszy od ustawieñ silnika, a po bawienie siê zawieszeniem. Gra jak nie trudno siê domyœleæ jest oparta o licencjê Short-Course Off-Road Drivers Association jedn¹ z wielu dziwnych lig wyœcigowych. Œcigamy siê w nich w jednej z trzech klas pojazdów: trucki z napêdem na 2 ko³a, trucki z napêdem na 4 ko³a, oraz ma³e i lekkie buggies. Trasy, jak przysta³o na Off-Road s¹ bardzo zakrêcone i bardzo wyboiste. Czêsto bêdziemy musieli równie pokonywaæ bardzo strome wzniesienia, tak wiêc nasze samochody musz¹ mieæ potê nego kopa. Najs³absze buggy maj¹ jedynie 150KM (co przy ich ma³ej masie jest zawrotn¹ iloœci¹), najsilniejsze 800KM. Opanowanie takich potworów nie jest ³atwe, prawdê mówi¹c jest cholernie trudne i stanowi najwiêksz¹ przeszkodê, któr¹ gracze zasiadaj¹cy do tego tytu³u musz¹ pokonaæ. A trzeba temu zagadnieniu poœwiêciæ naprawdê du o godzin, eby osi¹gn¹æ wymierne efekty. To nie jest zrêcznoœciowy Need For Speed, to nie jest nawet F1 World Grand Prix. To najbardziej hardcorowa symulacja, z jak¹ mia³em do czynienia. Ustawienie poziomu trudnoœci na minimum niewiele zmienia z du ¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mogê powiedzieæ, e przyjedziecie na metê ostatni (i to pewnie jeszcze ktoœ was zdubluje). Zdecydowanie Gra oferuje doœæ standardowe mo liwoœci gry mo emy pojeÿdziæ w turnieju, pojedynczym wyœcigu czy rozerwaæ siê przez internet. W sumie przygotowano kilkanaœcie ró nych map, w ró nych klimatach i trzy samochody. Naprawdê nie trzeba wiêcej, eby daæ wam zajêcie na d³ugi czas. Je eli jednak tego wam za ma³o, to wraz z gr¹ dostajemy œwietnie przygotowany edytor tras, który pozwoli nam stworzyæ nowe tory i zapewniæ zabawê na kolejne miesi¹ce. Oczywiœcie, mo ecie równie œci¹gn¹æ z internetu trasy przygotowane przez mi³oœników tego tytu³u. Trochê niedzisiejsza jest oprawa graficzna. Jasne, gra chodzi ju spod Windowsa, ale nie obs³uguje adnego licz¹cego siê akceleratora graficznego (o ile wiem, istnieje tylko wsparcie dla kart Rendition 3D), wiêc nie ma co liczyæ na rozmycie tekstur i tym podobne bajery. Z drugiej strony, droga i ca³y kurz wygl¹daj¹ przynajmniej tak jak powinnny. Sporadycznie zdarza³y siê b³êdy w nak³adaniu tekstur, ale nie rzutowa³y na ca³oœæ odbioru, który mimo wszystko jest pozytywny. Na uwagê zas³uguje naprawdê dobra praca komentatora, który podaje informacje min. jakie s¹ ró nice w czasach, czy z której strony atakuje nas inny kierowca. Je eli lubisz wyœcigi Off-Road, a Monster Trucks czy Test Drive Off-Road s¹ dla ciebie za prostackie, siêgaj po SODA. Je eli jesteœ prawdziwym mi³oœnikiem symulacji rodem od Papyrus to nie powinieneœ siê zawieœæ, w koñcu oni siê znaj¹ na wyœcigach. POKE 3/

18 POKE Pitstop, Pitstop II (Atari XE) Developer: Epyx, Synergistic Software Wydawca: Epyx Rok wydania: 1983, 1984 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje Pitstop, to obok Pole Position najbardziej znana gra na ma³e Atari poœwiêcona wyœcigom Formu³y 1 (chyba 1). Jak nietrudno siê domyœleæ obydwie gry nie s¹ jakoœ szczególnie realistyczne, przynajmniej wg dzisiejszych standardów. No ale pierwsza czêœæ powsta³a 20 lat temu, a druga 19. pamiêtaæ, eby zrobiæ to w jak najkrótszym czasie, bo ka da sekunda jest wa na. W sumie to bardzo ciekawy pomys³ i a dziw bierze, e nie korzystano z niego czêœciej. Mimo wszystko, raczej w¹tpiê eby dziœ gra mog³a kogoœ przyci¹gn¹æ na d³u ej ni 1-2 wyœcigi. Jest za prosta i zbyt ma³o skomplikowana, a obs³uga boksu nie mo e zrekompensowaæ tych strat. Prawdê powiedziawszy w grze non stop mamy wciœniêty gaz do dechy i nawet na pe³nym gazie wchodzimy w najostrzejsze zakrêty. Nikogo nie powinien dziwiæ tak e fakt, e na torze znajduje siê ze setka samochodów non stop kogoœ wyprzedzamy. Z drugiej strony, gdyby gra trzyma³a siê bardziej realiów, to by³aby potwornie nudna, bo kierowcy kierowani przez komputer s¹ ciency jak barszcz. Podniesienie poziomu trudnoœci niestety nie zmienia sprawy. Po prostu samochodów jest nieco wiêcej i poruszaj¹ siê nieco szybciej. Do wyboru twórcy dali nam szeœæ ró nych torów i 3 tryby gry pojedynczy wyœcig, mini cykl wyœcigów, b¹dÿ jazdê po wszystkich torach po kolei. Niby wszystkie maj¹ inny kszta³t i d³ugoœæ... Ale prawdê mówi¹c nie ma miêdzy poszczególnymi trasami wiêkszych ró nic, wszystkie pokonujesz za pierwszym razem bez mudnego procesu przygotowywania i zapamiêtywania wszystkich zakrêtów. Ot, wsiadasz i jedziesz bez adnego problemu zajmuj¹c najczêœciej pierwsze miejsce. Zwa ywszy na podesz³y wiek oraz platformy, na które gra zosta³a stworzona, nie nale y spodziewaæ siê cudów. Wszystko jest bardzo uproszczone (choæ samochody doœæ dobrze s¹ zrobione). Wokó³ toru nie ma praktycznie nic (nie licz¹c nielicznych drzewek i tablic z napisem Epyx). A sam tor te sk³ada siê z 3 elementów - ostrego zakrêtu, lekkiego zakrêtu i prostego odcinka. Ca³e szczêœcie e gra chodzi naprawdê szybko. Gra nie by³aby godna tytu³u Pit Stop, gdyby w grze pominiêto ten wa ny element wyœcigu. Jad¹c po torze musimy ca³y czas obserwowaæ dwa elementy - iloœæ paliwa, którym dysponujemy, oraz stan poszczególnych opon. Rzecz jasna im wiêcej st³uczek czy jazdy po poboczu, tym nasze opony szybciej siê niszcz¹. Je eli którakolwiek z gum pêknie albo zabraknie benzyny, mamy gejm ower. Dlatego od czasu do czasu, trzeba odwiedziæ boks. A tam mamy pe³n¹ kontrolê nad obs³ug¹ naszego wozu. Samemu musimy nalewaæ benzynê, wymieniæ ko³a. Musimy te Je eli przeczyta³eœ opis Pitstop, to œmia³o mo esz wzi¹æ siê za suplement dotycz¹cy drugiej czêœci gry. Tu bowiem skupie siê jedynie na nielicznych ró nicach, które pojawi³y siê w Pitstop 2. Generalnie jedyn¹ nowoœci¹ (ale za to jak¹) jest wprowadzenie gry we dwie osoby jednoczeœnie. Poniewa granie z komputerem to nadal pora ka, tak wiêc opcja ta (do)daje grze sensu. W zi¹zku z podzieleniem ekranu na pó³ niewielkie zmiany zasz³y w grafice. Co prawda œwiat nie jest du o bardziej szczegó³owy, ale coœ siê poprawi³o. Ca³a reszta jest w zasadzie taka sama. Jasne, dosz³y nowe trasy po których siê œcigamy, ale wci¹ nie ma adnego problemu ze zwyciê eniem za pierwszym podejœciem. Je eli wiêc nie masz z kim zagraæ w Pitstop 2, to podobnie jak czêœæ pierwsz¹, mo esz œmia³o o tej grze zapomnieæ. POKE 3/

19 Recenzje POKE Stunts (PC) Developer: Distinctive Software Wydawca: Broderbund Software Rok wydania: 1990 Recenzja: Maciej Kaczyñski Robienie przegl¹du gier wyœcigowych i rajdowych bez uwzglêdnienia takiego tytu³u jak Stunts nie ma wiêkszego sensu. To jeden z najbardziej znanych i cenionych tytu³ów w historii gatunku. Twórcy Distinctive Software INC. nie s¹ amatorami w swoim fachu, bowiem wczeœniej stworzyli dwie pierwsze czêœci Test Drive. Teraz mogli wreszcie popuœciæ wodze fantazji i stworzyli ponadczasowe arcydzie³o. Dla tych, którzy nigdy nie mieli kontaktu z gr¹ (s¹ tacy?) krótkie wprowadzenie. Stunts to bardzo nietypowe wyœcigi, w których jedynym zadaniem jest przejechanie toru w jak najkrótszym czasie. adnych fabu³, tuningowania samochodów czy, wieloosobowych wyœcigów. Tu jesteœ tylko ty (dla zastrzyku adrenaliny mo esz dodaæ sobie jednego przeciwnika), zegar odmierzaj¹cy czas oraz tor. Nazwa zobowi¹zuje, wiêc eby dotrzeæ do celu, bêdziesz zmuszony do iœcie kaskaderskich wyczynów: pêtle, beczki czy kilkudziesiêciometrowe skoki to tylko niektóre z atrakcji stoj¹cych przed graczem. edytorze. Edytor jest prosty w u yciu, powiedzia³bym wrêcz intuicyjny. Po prostu budujemy trasê z przygotowanych klocków. adnego ustawiania k¹tów nachylenia, ostroœci zakrêtów, prawie jak klocki lego. Dlatego te nawet najwiêkszy ³amaga mo e stworzyæ coœ ciekawego. A je eli nie macie za grosz talentu i w dodatku jesteœcie leniwi, to zawsze mo na siêgn¹æ w otch³anie internetu po jedn¹ z setek (je eli nie tysiêcy) tras dostêpnych w sieci. Na pewno znajdziecie tam coœ godnego uwagi. Ju z powy szego opisu wy³ania siê charakter gry totalna zabawa bez zbêdnego realizmu. Faktycznie, trudno j¹ nazwaæ realistyczn¹ (podobnie zreszt¹ jak inne tytu³y z tamtego okresu), jednak wadê tê gra nadrabia z nawi¹zk¹ swoj¹ grywalnoœci¹. JeŸdziæ mo emy jednym z kilku przygotowanych samochodów: pocz¹wszy od terenowego Lamborghini LM-02, poprzez Audi Quattro, Porsche 962, na bolidzie Formu³y Porsche March koñcz¹c. G³ówne ró nice miêdzy nimi to przede wszystkim prêdkoœæ maksymalna, przyœpieszenie i przyczepnoœæ do drogi (choæ to przecie zale y tak e od prêdkoœci). Niestety, warto jeÿdziæ tylko bolidem. Inne samochody mog¹ stanowiæ np. etap wstêpny do poznawania trasy. Co prawda trzeba przy nim sporo siê napracowaæ, eby uzyskaæ jak najlepszy czas (wiadomo, nauczenie siê trasy na pamiêæ i optymalna kontrola nad prêdkoœci¹ samochodu jest mudnym zajêciem), ale te jest najszybszy i nie ma z nim problemu, aby osi¹gn¹æ prêdkoœci potrzebne np. do skoku przez wodê. Œcigamy siê po nieskoñczonej iloœci tras. Prócz tego, co przygotowali nam twórcy gry (a jest tego trochê), mamy mo liwoœæ zrobienia w³asnych torów w do³¹czonym do gry Z perspektywy czasu Stunts niewiele siê zestarza³. Jasne, grafika tr¹ci myszk¹ go³y wektorowy œwiat w niskiej rozdzielczoœci nie robi dziœ adnego wra enia (chyba e negatywne). Szkoda, e nie zaimplementowano takich rzeczy jak warunki pogodowe. Fajnie by³oby siê œcigaæ np. we mgle czy podczas deszczu. Co prawda trzy rodzaje nawierzchni (zwyk³y asfalt, oblodzony i b³otnisty), co nieco rekompensuj¹ braki, ale to wci¹ nie to. Odg³osy równie s¹ na poziomie wczesnych lat 90 i jak na mo liwoœci (niezbyt wysokie) ówczesnych kart dÿwiêkowych jest przyzwoicie. Stunts bez w¹tpienia jest jedn¹ z najlepszych gier wyœcigowych, jakie kiedykolwiek siê ukaza³y. Gra jest przystêpna, wci¹gaj¹ca no i oferuje tak¹ liczbê tras, ile sobie zdo³asz wyobraziæ. To pozycja obowi¹zkowa dla wszystkich, którzy chc¹ nazywaæ siê mi³oœnikami wyœcigów. POKE 3/

20 POKE Rajd Przez Polskê (Amiga) Developer: Digital Munition Wydawca: L.K. Avalon Rok wydania: 1996 Recenzja: Maciej Kaczyñski Recenzje Poniewa o Road Race ju w POKE by³o pisane, to do tego numeru przecie nie mo na by³o jej ponownie wykorzystaæ. Idealnym rozwi¹zaniem by³o znalezienie podobnej gry, i opisanie jej. I tak oto mój wybór pad³ na polsk¹ produkcjê Rajd przez Polskê. Gra jest bliÿniaczo podobna do gry Activision. Wybieramy sobie jeden z popularnych w Polsce samochodów (Maluch, Cienki oraz Poldek Caro), wybieramy jedn¹ z przygotowanych tras (np. Katowice-Warszawa) i ruszamy w drogê. To co widzimy na ekranie jako ywo przypomina stary Road Race, tyle e oczywiœcie w nowszej oprawie. Na dole mamy licznik kilometrów do przejechania, iloœæ pozosta³ego czasu, zbiornik paliwa no i prêdkoœciomierz. Powy ej droga a na samiutkim œrodku nasz kr¹ ownik szos. Tu drobna dygresja. Nasz samochód zawsze siê znajduje w œrodku ekranu, to wokó³ niego przesuwa siê droga. Trochê g³upio to wygl¹da, niestety. Przejechanie od jednego krawê nika do drugiego zajmuje o wiele za du o czasu, eby mieæ pe³n¹ kontrolê nad wymijaniem innych u ytkowników drogi, czy eby zd¹ yæ zatrzymaæ siê przy stacji benzynowej. Oczywiœcie inne samochody nie maj¹ takich problemów, wiêc co chwila wpadamy na nie trac¹c prêdkoœæ i cenne sekundy. A ka de zderzenie wyhamowuje nas do 20 km/h. Co jeszcze... Wiadomo e Polonez pali jak smok, ale to co zrobiono w tej grze to po prostu przesada. Nawet 150 kilometrów przejechaæ na jednym baku nie mo na. A stacje benzynowe nie s¹ znowu tak czêsto, eby sobie móc obok nich przeje d aæ beztrosko. A pchania samochodu jak to by³o w Road Race, niestety, nie ma. Wiadomo e w Polsce drogi nie s¹ proste jak stó³, ale znowu autor chyba nigdy nie jecha³ normaln¹ dwu, czy czteropasmówk¹. Bo tu zakrêty s¹ piekielnie ostre i czêste, a droga wznosi siê i opada co chwila. To jeszcze nie by³oby takie z³e, gdyby samochód by³ widziany bardziej z góry, bo tak, to czêsto nie widzimy co jest przed nami (czyt. Trafiamy w pierwszy lepszy samochód przed nami). Otoczenie jest niestety doœæ biednie przedstawione (a mo e za ma³o gra³em i gdzieœ tam jest wspaniale zrobiona trasa?): na poboczu jakieœ g³azy czy drzewka, w tle np. widoczek miasta, na niebie chmurki. Nie to, eby grafika by³a brzydka, ale przyda³oby siê coœ co przyku³oby uwagê gracza. No nic, ruszamy przed siebie. Wra enia, niestety, nie s¹ osza³amiaj¹ce. Autor gry najwidoczniej nie siedzia³ nigdy za kierownic¹ tych pojazdów. Zarówno przyspieszenie, jak i manewrowoœæ s¹ oddane a³oœnie. Du o gorzej jednak wypada dÿwiêk, a w szczególnoœci odg³osy silnika. Jestem pewien e Amiga jest zdolna do czegoœ bardziej realistycznego, ni te pierdzio³ki, które mo na us³yszeæ w grze. Tak myœlê i myœlê, i dochodzê do wniosku e mogê podaæ tylko dwie zalety gry pierwsza to taka, e to jedna z nielicznych gier, w których mo emy zasi¹œæ za kierownic¹ takich samochodów jak Maluch. Niestety zupe³nie zawiod³o wykonanie, które jest na poziomie amatorskim. Drug¹ zalet¹ Rajdu przez Polskê, to fakt e nikt jej ju nie sprzedaje. Bo niestety, Rajd przez Polskê to produkcja koszmarna, która wziê³a wszystko to co najlepsze z takiego klasyka jak Road Race i popsu³a wszystko, co by³o do popsucia. POKE 3/

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT WIELKI WYSCIG to gra, która pozwala prze yç emocje, znane tylko kierowcom wyêcigowym. Niepotrzebne prawo jazdy, ani nawet

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

Need For Speed: Hot Pursuit

Need For Speed: Hot Pursuit Oficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry Need For Speed: Hot Pursuit autor: Maciej Psycho Mantis Stępnikowski (c) 2010 GRY-OnLine S.A. Producent Criterion Studios, Wydawca Electronic Arts Inc., Wydawca

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Opole 2008 Spis n treœci Uwagi wstêpne...4 1. U³ó tyle samo...10 2. Autobus....12 3. Co mówi bêbenek?... 14 4. ZnajdŸ swoje miejsce....16

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7 INSTRUKCJA WYŚCIG ORTOGRAFICZNY gra edukacyjna dla 2-3 osób rekomendowany wiek: od lat 7 zawartość pudełka: 1) tabliczki z obrazkami - 32 szt. 2) pionek - 1 szt. 3) plansza 4) kostka 5) żetony - 30 szt.

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R.

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. Termin: 13 kwietnia 2013 r. godz. 10:45 15:45 Miejsce: WiMBP im. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Need for Speed Rivals

Need for Speed Rivals Oficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry Need for Speed Rivals autor: Jacek "Stranger" Hałas (c) 2013 GRY-Online S.A. Producent Ghost Games, Wydawca Electronic Arts Inc., Wydawca PL Electronic Arts

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Shrek 2 Team Action. autor: Artur Roland Dąbrowski. (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o.

Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry. Shrek 2 Team Action. autor: Artur Roland Dąbrowski. (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry Shrek 2 Team Action autor: Artur Roland Dąbrowski (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

SCRIBA JUNIOR SCRIBA JUNIOR I

SCRIBA JUNIOR SCRIBA JUNIOR I INSTRUKCJA SCRIBA JUNIOR Wprowadzenie: Scriba junior to dwie gry słowne, w których mogą uczestniczyć dzieci młodsze i starsze. Pierwsza z nich - Scriba junior I (z klaunem) - skierowana jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Grand Theft Auto Vice City. Encyklopedia

Grand Theft Auto Vice City. Encyklopedia Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry Grand Theft Auto Vice City Encyklopedia autor: Piotr Zodiac Szczerbowski Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do użytych w tej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Oficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry. Need for Speed: Undercover. autor: Adam Fandarel Makowski

Oficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry. Need for Speed: Undercover. autor: Adam Fandarel Makowski Oficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry Need for Speed: Undercover autor: Adam Fandarel Makowski Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.gry-online.pl Producent EA Games,

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych

Trening progresywny. Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji odzyskiwanie formy. Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych Trening progresywny Trening progresywny sk³ada siê z trzynastu etapów. Systematycznie pokonuj¹c kolejne poziomy trudnoœci, bêdziesz osi¹ga³ widoczne rezultaty sportowe i zaobserwujesz sta³¹ poprawê wygl¹du

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU MANEWRY NA DRODZE Poruszając się rowerem po drogach napotykasz na innych uczestników ruchu drogowego - pieszych i poruszających się różnymi pojazdami. Czasem możesz natknąć się na nieruchomą przeszkodę.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a Spis n treœci Uwagi wstêpne...5 Liczba naturalna 1. Jak¹ jestem liczb¹?... 10 2. Jak¹ liczbê mam na myœli?...12 3. Kto dzwoni?....14 4. Porz¹dkujemy liczby...16 5. Zapisujemy liczby...18 6. Uzupe³nianki...20

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo