dr Krzysztof Piech, Kamil Wierus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Krzysztof Piech, Kamil Wierus"

Transkrypt

1

2 Autorzy: dr Krzysztof Piech, Kamil Wierus Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Warszawa, 2 września 29 r. Strona 2 z 13

3 Spis treści 1. Streszczenie Summary Wprowadzenie Skrócony opis metodologii, założeo i źródeł Aktualizacja danych Regionalna baza danych Źródła Wybrane problemy przy aktualizacji danych Przetwarzanie danych Modyfikacja scenariusza bazowego Wprowadzenie Cykl koniunkturalny Wprowadzenie rzeczywistej wielkości migracji zagranicznych i konsekwencje Ścieżka inflacji Pozostałe zmienne Zmienne czasowe Reszty równao behawioralnych Podsumowanie Scenariusz z interwencją Założenia modelowania Efekty zewnętrzne Zmiany w modelu Opis wyników badania Sposób szacowania wartości wskaźników RPO WP Wyniki przy wykorzystaniu starego scenariusza Wyniki dotyczące produkcji Wyniki dotyczące rynku pracy Wyniki koocowe Odpornośd modelu na szokowe, rzeczywiste zmiany stopy bezrobocia w Polsce Zmiany strukturalne w modelu Rola płac wypłacanych osobom szkolonym w oddziaływaniu RPO WP Wyniki dotyczące produkcji Wyniki dotyczące rynku pracy Oddziaływanie RPO WP na wybrane wskaźniki województwa podkarpackiego w 28 r Wnioski Bibliografia Spis rysunków i tabel Spis rysunków Spis tabel Strona 3 z 13

4 9. Aneksy Wykaz skrótów Modelowanie migracji Modelowanie migracji zagranicznych Modelowanie migracji krajowych Modelowanie kursu walutowego i inflacji Sekcje PKD 24 i Lista zmiennych regionalnych modeli HERMIN Strona 4 z 13

5 1. Streszczenie Badanie przeprowadzone przez Instytut Wiedzy i Innowacji na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata miało na celu oszacowanie wpływu RPO WP na gospodarkę województwa w 28 r. Przeprowadzone badanie umożliwiło również uzyskanie przybliżonych informacji na temat możliwego kierunku zmian w gospodarce województwa w perspektywie do 22 r. Raport niniejszy składa się ze streszczenia w języku polskim (rozdział 1) i angielskim (rozdział 2), wprowadzenia (rozdział 3), części metodologicznej (rozdział 4), zawierającej opis sposobu aktualizacji bazy danych, modyfikacji scenariusza bazowego i scenariusza z interwencją oraz założeo modelowania, części zawierającej opis wyników badania (rozdział 5), w której zawarto metodologię obliczania wskaźników RPO WP, wyniki modelowania wg starego i nowego scenariusza bazowego, zakooczenia (rozdział 6), bibliografii (rozdział 7), spisu rysunków i tabel (rozdział 8) i aneksów (rozdział 9). Rozdziały 5, 6 i 7 zawierają też dodatkowe uwagi nt. działania modelu HERMIN. W poprzednich latach regionalny model HERMIN województwa podkarpackiego oparty został na scenariuszu uwzględniającym dane do 22 r. włącznie. Po aktualizacji bazy danych do 26 r. możliwe było założenie pewnych trendów, co z kolei pozwoliło na opracowanie nowego, zbliżonego do rzeczywistości i prawdopodobnego scenariusza zmian. Następnie zmodyfikowany został scenariusz bazowy. Do większych zmian należało wprowadzenie do założeo modelu mechanizmów cyklu koniunkturalnego, jak również uwzględnienie wejścia Polski do strefy euro. Uwzględniona została także rzeczywista (chod szacunkowa) wielkośd migracji zagranicznych i ich konsekwencje dla dalszego rozwoju gospodarczego województwa. Projektując model dokonaliśmy dośd istotnej zmiany w sposobie wykorzystywania równao behawioralnych. Odrzuciliśmy w większości równao kalibrację na rzecz pełnej estymacji ekonometrycznej parametrów. W opisie wyników badania w pierwszej kolejności przedstawiliśmy sposób szacowania wartości wskaźników RPO WP, a następnie opisaliśmy wyniki dotyczące produkcji i rynku pracy uzyskane na podstawie starego scenariusza. To pozwoliło nam zawrzed zaistniałe różnice w wynikach koocowych. Zobrazowaliśmy odpornośd wyników modelu dla województwa na zmiany stopy bezrobocia w Polsce i opisaliśmy wyniki, jakie województwo podkarpackie będzie mogło osiągnąd, jeśli chodzi o produkcję, a także jakie Strona 5 z 13

6 zmiany będą miały miejsce na rynku pracy w oparciu o nowy scenariusz. W koocowej części raportu zamieściliśmy wnioski porównujące zmieniony scenariusz z RPO WP i bez RPO WP oraz opisaliśmy możliwy rozwój województwa przy wykorzystaniu RPO WP. W centrum zainteresowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata były wskaźniki zaprezentowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata Za jeden z takich podstawowych wskaźników uznaje się produkt krajowy brutto. PKB w cenach stałych, dzięki realizacji RPO WP, ma szansę osiągnąd wyższy poziom a tempo wzrostu gospodarczego województwa w kolejnych latach wyniesie ok. 3-5%. Skala oddziaływania funduszy w ranach RPO WP nie będzie wysoka kształtowała się będzie w okolicach,2-,3 punktu procentowego w latach W następnych latach skala oddziaływania na gospodarkę zmniejszy się, by stopniowo wygasnąd w latach Rysunek 1. Tempo wzrostu gospodarczego województwa podkarpackiego w kolejnych latach w sytuacji "bez RPO WP" i "z RPO WP" i różnica między nimi 6,% 5,% 4,% 3,3% 3,8% 3,5% 4,3% 4,5% 4,9% 4,5% 5,2% 4,6% 4,3% 3,3% 3,6% 4,6% 3,% 2,% 2,2% 1,%,% -1,% GDPMDOT bez RPO WP GDPMDOT z RPO WP różnica Uwaga: GDPMDOT stopa wzrostu PKB w cenach rynkowych (stałych). Źródło: opracowanie własne. Przyjęte w strukturze modelu rozwiązania sprawiają, że w uzyskanych wynikach nie widad wpływu RPO WP na sektor rolnictwa (nie takie jest zresztą zadanie tego Programu). Natomiast widoczny jest pozytywny wpływ na sektor przemysłu: dzięki RPO WP jego udział w Strona 6 z 13

7 tworzeniu wartości dodanej brutto nieznacznie rośnie. Fundusze RPO WP będą również pozytywnie oddziaływały na sektor usług rynkowych oraz będą neutralne wobec sektora usług nierynkowych. Największy wpływ spośród ww. sektorów widoczny będzie w sektorze przemysłu przetwórczego. Jeśli chodzi o nakłady brutto na środki trwałe (tj. inwestycje), to będą one rosły pokazując pozytywny wpływ RPO WP zwłaszcza w latach Wyniki związane z sytuacją demograficzną i rynkiem pracy pokazują, że również należy oczekiwad pozytywnego, chod nie wysokiego oddziaływania RPO WP. W związku z realizacją tego programu wyższy stanie się odsetek pracujących w rolnictwie (o,5 p.p.), a także w przemyśle (o,7 p.p.) i usługach nierynkowych (o,6 p.p.). Spadnie natomiast udział usług rynkowych w strukturze zatrudnienia. Stopę bezrobocia zobrazowano w podziale na płed, dzięki czemu możemy zaobserwowad, że stopa bezrobocia kobiet będzie spadała szybciej, niż stopa bezrobocia mężczyzn. Widzimy tu również, że RPO WP tylko nieznacznie zmieni ten trend. Zaobserwowano pozytywny wpływ środków RPO WP na liczbę nowych miejsc pracy do roku 211 W wyniku zmniejszenia skali wydatkowania środków unijnych (czy ich ustania w po 215 roku badamy bowiem oddziaływanie funduszy wyłącznie w ramach obecnej perspektywy finansowej ), wyniki modelu pokazują, że należy oczekiwad zwolnieo pracowników. Skala oddziaływania RPO WP na gospodarkę województwa podkarpackiego w 28 roku była minimalna. Związane było to z tym, że de facto rok ten był pierwszym w obecnej perspektywie finansowej, w którym wystąpiło wydatkowanie środków z Programu. Ponadto, skala wydatkowania była minimalna w stosunku do całego budżetu Programu: wynosiła jedynie 1,5 mln euro, co jest wielkością stanowiącą ok.,1% całości alokacji RPO WP. Tym niemniej istotne jest rozpoczęcie monitorowania oddziaływania Programu na gospodarkę możliwie na jak wcześniejszym etapie. Jest to uzasadnione z punktu widzenia ewaluacji śródokresowej i ewentualnych korekt w Programie pod wpływem uzyskanych wyników, by zmaksymalizowad ich efektywnośd. Ponadto, uzyskanie prognoz dotyczących rozwoju województwa umożliwi ewentualne zaplanowanie innych działao, nie tylko przez Władze Województwa. Strona 7 z 13

8 2. Summary The aim of the research, the results of which are presented below, which was conducted by The Knowledge & Innovation Institute for the Managing Authority for Regional Operational Programme for the Podkarpackie Voivodship (ROP PV) for was to estimate the impact of the ROP PV on the economy of the voivodship in 28. The research enabled gaining information on possible directions of development of Podkarpacie to 22, as well. This report consists of summaries in Polish (chapter 1) and English (chapter 2), introduction (chapter 3), a part devoted to the methodology of the research (chapter 4, which includes the description of the matters of the database update, alterations made in the baseline scenario and in the scenario with ROP PV and the assumptions of modeling), a part devoted to the description of the simulation values obtained (chapter 5, which includes the methodology of ROP PV indicators, simulation values of the old and the new baseline scenario), conclusions and recommendations (chapter 6), bibliography (chapter 7), list of figures and tables (chapter 8), appendix (chapter 9). In addition, chapters 5, 6 and 7 include some notes on the performance of the HERMIN model. In the past, the regional HERMIN model of the Podkarpackie voivodship was based on the scenario which included data only up to 22. After updating the database to 26 we obtained a full database of the period what enabled us to extrapolate trends. This in turn allowed to make an improved baseline scenario, which was closer to reality and more probable. We have introduced the mechanism of the business cycle and took the Poland s entry to the euro zone into consideration while making a new baseline scenario. We also included the real migration rate and its consequences for further economic growth. While designing the model we made a crucial change in the way of using behavioral equation. We resigned from calibration in most of the equations in favour of full econometrical estimation of parameters. In the description of results, in the first place we presented how we estimated the value of the ROP PV indices and then we depicted simulation values for the production and labour market indicators, which were obtained using of an old scenario. It helped to present existing differences between them and the final results. We also showed the robustness of the model for the changes in Polish rate of unemployment and described the possible output for Podkarpackie voivodship using both the new and the old scenario. Using the new scenario we also predicted changes on the labour market. The Strona 8 z 13

9 next part of the reports is devoted to comparing the results of both scenarios and the possibility of development with ROP PV funds. The Managing Authority for the Regional Operational Programme for the Podkarpackie Voivodship for was mainly interested in the indicators included in Regional Operational Programme for Podkarpackie Voivodship for One of the most fundamental of them is the gross domestic product. Due to implementation of ROP PV real GDP has a chance to reach higher level. Economic growth rate will reach approximately 3-5% in the next years. The ROP PV funds will have the largest impact on the economy of the voivodship in 21. In the next years the scale of this influence will decrease and gradually expire until 22. Rysunek 2. Real economic growth rates of the Podkarpackie voivodship "without ROP PV" and "with ROP PV" and the difference between them, ,% 5,% 4,% 3,83% 3,29% 4,28% 4,53% 4,9% 5,16% 4,54% 4,62% 4,55% 4,26% 3,49% 3,26% 3,64% 3,% 2,% 2,19% 1,%,% -1,% GDPMDOT "without ROP PV" GDPMDOT "with ROP PV" difference Note: GDPMDOT gross domestic product at market prices (in constant prices of 1995). Source: own estimates. The results of the model show that we cannot expect an influence of the ROP PV on agricultural sector (it is not a task of this Programme), although we can observe a positive influence on the industry sector: if there is ROP PV implemented, the share of this sector in creating gross added value is slightly growing. ROP PV will also have its impact on market services, but will be neutral for the non-market services sector. The largest influence of the ROP PV can be expected in the manufacturing sector. Strona 9 z 13

10 As far as the gross expenditures on fixed assets are concerned (i.e. investments), simulation values prove the positive influence of ROP PV, especially in years The second group of the most important RPO WP indicators are connected with the demographic situation and the labour market. They show that we can expect a slightly positive impact of ROP PV expenditures. Due to the Programme the share of the agricultural sector in total employment would rise by.5 percentage points, the share of the industry is going to rise by.7 p.p. and the share of the government sector is going to rise by.3 p.p. Simulation values present a decline of the market services share in total employment. Unemployment rate has been divided by sex. It makes us able to observe that the unemployment rate for women will be declining faster than unemployment rate for men. We can also see that ROP PV will only slightly change this trend. A positive impact on the number of new jobs created has been observed till 211. As a result of a decreasing scale of ROP PV expenditures (and eventually the end of the expenditures in 215 we estimate the impact of EU structural programmes in terms of existing financial perspective , only), we can expect dismissals of workers. The scale of ROP PV impact on the economy of the Podkarpackie voivodship in 28 was minimal. It is connected with the fact that it was the first year in the present financial perspective when there were any spending of programme s funds. What is more, the proportion of the expenditures to the whole budget of this programme was also minimal: it was only 1.5 million euro, what constituted approximately.1% of total ROP PV funds. It is however important to start monitoring the Programme s influence on the economy as soon as possible, at the earliest stage. It is important from the midterm evaluation s point of view and eventual adjustments in the Programme after analyzing the results obtained so far in order to maximise their effectiveness. What is more, predictions about the voivodship development will enable and help to plan some other activities not only initialized by authorities of the voivodship. Strona 1 z 13

11 3. Wprowadzenie Celem badania, którego planowany sposób realizacji przedstawiony został w raporcie metodologicznym, było określenie i ewaluacja wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata na wybrane wskaźniki makroekonomiczne dotyczące jego gospodarki za pomocą regionalnego modelu gospodarki województwa podkarpackiego HERMIN. Badanie to realizowane jest na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata Dla realizacji tego celu przy wykorzystaniu ww. narzędzia niezbędne było w szczególności: a) zaktualizowanie stosowanych w modelu danych w dwóch bazach danych: krajowej i regionalnej, b) zaktualizowanie i dopracowanie założeo modelu oraz stosowanych w nim scenariuszy (bazowego i prognostycznego, tj. dostosowanego do obecnych warunków RPO WP), c) dokonanie ew. korekt modelu (bez znaczących zmian w jego strukturze). W trakcie realizacji badao zweryfikowane zostały m.in.: a) ważniejsze założenia dotyczące konstrukcji modelu (w tym przeprowadzona została ponowna kalibracja równao behawioralnych), b) wszystkie założenia dotyczące scenariusza bazowego, c) wszystkie założenia dotyczące scenariusza oddziaływania RPO WP. Przeprowadzone prace nie polegały na stworzeniu nowego modelu dla województwa podkarpackiego, a na korekcie i modyfikacji wykonanego w 25 r. modelu (Zaleski i in. 25; WARR 26) dla różnych regionów naszego kraju. W trakcie badao wielokrotnie pojawiła się koniecznośd ingerencji w uzyskaną wtedy postad modelu (wraz z jego oprogramowaniem i scenariuszami) i tam, gdzie było to uzasadnione, zaproponowano własne rozwiązania. Po zakooczeniu realizacji niniejszych badao nadal pozostaje wiele wyzwao związanych z modelowaniem procesów rozwoju polskiej gospodarki i jej regionów (w tym województwa podkarpackiego w szczególności) oraz wpływu na nie interwencji publicznych. Zagadnienia te są bowiem jednymi z najtrudniejszych w ramach nauk ekonomicznych; nadal nie są one wystarczająco zbadane, nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. W tej dziedzinie nadal dokonuje się postęp, czego wynikiem są liczne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach naukowych. W trakcie realizacji badania wykorzystane zostały różnorodne publikacje, raporty i pliki komputerowe: nie tylko autorstwa osób bezpośrednio związanych z dotychczasowym wdrażaniem w Polsce modelu HERMIN, ale także innych osób i instytucji. Niezbędne było również uwzględnienie danych regionalnych (z zakresu realizacji RPO WP i planów na przyszłośd z tym związanych). Chcielibyśmy podziękowad dr Tatianie Fic za konsultacje eksperckie nad konstrukcją badania, ich założeniami oraz wynikami, Annie Bzymek i zwłaszcza Magdalenie Stolioskiej za pomoc w przygotowaniu niniejszego raportu, a także Jarosławowi Strzałkowskiemu za wkład do prac przy różnych wcześniejszych pracach nad modelem oraz napisanie jednego z opracowao w ramach aneksu. Efektem badao były wyniki obliczeo pokazujące prawdopodobny rozwój gospodarki województwa podkarpackiego uzyskane przy wykorzystaniu modelu HERMIN, sprawdzające efektywnośd realizacji RPO WP w obecnej perspektywie finansowej i w 28 r. w szczególności, a także wiedza przekazana osobom zaangażowanym we wdrażanie tego Programu, umożliwiająca dokonywanie samodzielnych symulacji w kolejnych latach. Ponadto, mamy nadzieję, że efektem naszych prac będzie lepsze zrozumienie wyników otrzymywanych dotąd przy wykorzystaniu modelu HERMIN. Strona 11 z 13

12 4. Skrócony opis metodologii, założeń i źródeł Poniżej opisane zostaną skrótowo zmiany, które zespół Instytutu Wiedzy i Innowacji wprowadził do modelu HERMIN województwa podkarpackiego Aktualizacja danych Przystępując do wykonania obliczeo dotyczących oddziaływania RPO WP na gospodarkę regionu w 28 r. oczywiście należało wykorzystad bardziej aktualne dane, niż te, które były zastosowane w obliczeniach prowadzonych w 26 r., kiedy na ogół wykorzystywano dane do 22 r. włącznie. Do przeprowadzenia obliczeo konieczna była aktualizacja dwóch baz danych: regionalnej i krajowej. Zebrano komplet danych do 26 r. w przypadku obu baz danych, a także większośd danych za 27 r. i częśd za 28 r. Tam, gdzie danych brakowało, uzupełniano je wykorzystując techniki ekstrapolacji szeregu czasowego bądź stosowano inne, zbliżone dane, dostosowując ich wartości w oparciu o wiedzę ekspercką i techniki statystyczne. Do modelowania wykorzystano prawie wyłącznie dane do 26 r. (od 1995 r.). Częśd bardziej aktualnych danych wykorzystano w scenariuszu bazowym (a także użyto prognoz instytucji zewnętrznych lub dokonano własnych poza modelem). Nowsze dane pozostawiono dla ułatwienia prac nad aktualizacją baz danych w przyszłości Regionalna baza danych Założenia wstępne aktualizacji: a. poznad i zweryfikowad sposób liczenia wartości zmiennych w bazie; b. usunąd błędy techniczne dostępnej autorom bazy danych; c. dokonad rewizji danych zamieszczonych w bazie z uwagi np. na zmiany metodologii badao i prezentacji danych w różnych instytucjach (GUS, Ministerstwo Finansów); d. uzupełnid wartości możliwie wszystkich zmiennych do roku 26, a jeśli jest to możliwe także dla lat późniejszych. Struktura regionalnej bazy danych, źródła pochodzenia danych i metody obliczeo: a. 46 zmiennych, opisujących zagadnienia rachunków regionalnych, zatrudnienia, płac, demografii i podaży siły roboczej, wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych, wydatków konsumpcyjnych oraz finansów publicznych w regionie. b. W bazie danych znajdują się zarówno zmienne dotyczące województwa podkarpackiego, jak i dotyczące całego kraju. W szczególności mamy do czynienia ze zmiennymi opisującymi wielkości krajowych wydatków konsumpcyjnych, aktywności ekonomicznej ludności, zatrudnienia i płac wg czterech sektorów ekonomicznych modelu w skali kraju, ludności ogółem w kraju oraz wielkości PKB i wartości dodanej brutto wg czterech sektorów modelu dla całego kraju. c. Błąd dotyczący ponad 36% wyników w zakładce HERMIN_PK w pliku z regionalną bazą danych polegał na złym adresowaniu komórek, przez co do pliku PKDAT.xls (podstawa do otrzymania regionalnej bazy danych w formacie obsługiwanym przez model) kopiowano ze starej bazy dane dotyczące województwa zachodniopomorskiego. d. Regionalna baza danych dla województwa podkarpackiego jest zawarta w pliku w formacie programu Excel. Plik składa się z 1 arkuszy, kolejno: Strona 12 z 13

13 i. HERMIN_PK strona gromadząca wszystkie zmienne, które są potrzebne do utworzenia pliku PKDAT.xls. W arkuszu zawarte są łącza do innych arkuszy, przez co pozwala na łatwe poruszanie się po bazie danych i ułatwia kopiowanie danych w celu stworzenia pliku PK- DAT.xls. ii. GDP zakładka zawierająca dane o wielkości PKB w województwie podkarpackim i w kraju ogółem. Zawiera wyłącznie dane źródłowe z Banku Danych Regionalnych (BDR), które nie wymagają dalszych obliczeo. Uzyskujemy z tego arkusza zmienne GDPFCVRT i GDPFCV (PKB odpowiednio dla kraju i województwa). iii. GVA zakładka zawierająca dane dotyczące wartości dodanej brutto w województwie podkarpackim i w kraju. Agregacja danych źródłowych z BDR (dostępnych wg sekcji PKD) dla czterech sektorów ekonomicznych modelu pozwala na uzyskanie wartości zmiennych OAV, OTV, ONV, OGV, OAVRT, OTVRT, ONVRT. iv. EMPLOYMENT zakładka zawierająca dane dotyczące liczby pracujących wg BAEL w województwie podkarpackim i w kraju. Agregacja danych źródłowych z BDR i Rocznika Statystycznego RP (dane dostępne wg sekcji PKD) dla czterech sektorów ekonomicznych modelu pozwala na uzyskanie wartości zmiennych LA, LT, LLN, LG, L, LART, LTRT, LLNRT, LGRT, LRT. Istotnym problemem jest istnienie podwójnej metodologii liczenia liczby pracujących w gospodarce narodowej, wpływającej znacząco na liczbę osób pracujących w rolnictwie. v. WAGES zakładka zawierająca dane dotyczące płac ogółem w województwie podkarpackim i w kraju. Arkusz zawiera dane źródłowe z BDR, Rocznika Statystycznego RP, a także publikacji dotyczących rachunków narodowych. Dane dostępne w BDR wg sekcji PKD były agregowane dla czterech sektorów ekonomicznych, a następnie mnożone przez właściwy dla danego roku współczynnik, będący iloczynem płac ogółem w gospodarce krajowej i kosztów związanych z zatrudnieniem ogółem w gospodarce krajowej z BDR. Dokonano zmiany w sposobie liczenia zmiennych. Wykorzystano dostępne w BDR dane dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem oraz dane z modelu krajowego opisujące płace. W celu poprawienia jakości obliczeo zdecydowano na użycie nie jednego, ale czterech współczynników (dla czterech sektorów modelu Hermin), liczonych w analogiczny sposób, co używany w dostępnej autorom regionalnej bazie danych. Z arkusza otrzymujemy zmienne: YWA, YWT, YWN, YWG, YWART, YWTRT, YWNRT, YWGRT. vi. DEMOG zakładka zawierająca dane dotyczące liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym, aktywności ekonomicznej i salda migracji dla województwa podkarpackiego i dla kraju. Ponadto zakładka zawiera liczbę osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku. Dane uzyskano z Banku Danych Regionalnych. Należy podkreślid, że wartości dotyczące migracji zagranicznych wydają się niewiarygodne. 1 Zakładka pozwala na uzyskanie wartości zmiennych N, LF, NJUV, NELD, NM, UOFF, UB, LFRT, NRT. vii. INV zakładka zawierająca dane dotyczące nakładów brutto na środki trwałe oraz ich struktury w województwie podkarpackim. Agregacja danych źródłowych z BDR (dostępnych wg sekcji PKD) dla czterech sektorów ekonomicznych modelu i obliczenie ich udzia- 1 Dane dotyczące migracji zagranicznych ludności dostępne w GUS oparte są bowiem na wyliczeniach zmian liczby osób zameldowanych na pobyt stały, które to wyliczenia znacząco odbiegają od faktycznej skali emigracji z kraju. Dzięki dokonanym przez nas oszacowaniom, w toku dalszych prac nad modelem HERMIN możliwe będzie korzystanie z właściwych danych i zapisanie nowych równao objaśniających migracje ludności. Równania generujące liczbę ludności powinny zostad również uaktualnione w oparciu o prognozy demograficzne GUS. Zagadnienia te poruszamy szerzej w Aneksie 9.2. Strona 13 z 13

14 łów w nakładach brutto na środki trwałe ogółem pozwala na uzyskanie wartości zmiennych IV, IAVSHR, ITVSHR, INVSHR, IGVSHR. viii. AMCGSH zakładka zawierająca dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na towary i usługi konsumpcyjne w województwie podkarpackim w przeliczeniu na osobę. Zawiera wyłącznie dane źródłowe z Banku Danych Regionalnych (BDR), które nie wymagają dalszych obliczeo. Zakładka dostarcza wartości zmiennej AM- CGSH. ix. GOV zakładka zawierająca dane dotyczące przychodów i wydatków (w tym wydatków majątkowych) sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim i w kraju. Dane dotyczące przychodów i wydatków sektora publicznego dla kraju ogółem są dostępne na stronach GUS, natomiast dane dotyczące wydatków majątkowych sektora publicznego dla kraju ogółem otrzymano na podstawie ekstrapolacji trendu. Dane dla kraju rozszacowano na poszczególne województwa metodą ekspercką w oparciu o publikację Dochody i wydatki publiczne. Analiza regionalna, wydanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Współczynniki potrzebne do rozszacowania wydatków, przychodów i wydatków kapitałowych dla województwa podkarpackiego na lata są średnią współczynników z poprzednich lat. Zakładka dostarcza danych GREV_PK, GEXP_PK, GEK_PK. x. CEVX Zakładka zawierająca dane dotyczące rocznych wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w województwie podkarpackim i w całym kraju. Obliczenia zostały wykonane na podstawie danych zawartych w innych arkuszach, tj. wartości są iloczynami populacji (województwa i kraju) i przeciętnych miesięcznych wydatków konsumpcyjnych na osobę w gospodarstwie domowym (dla Podkarpacia i Polski) oraz liczby 12 (aby otrzymad dane roczne). Zakładka dostarcza wartości zmiennej CEVX_PL Źródła W przeprowadzonym badaniu wykorzystane zostały przede wszystkim dane: a) w zakresie regionalnej bazy danych z Banku Danych Regionalnych GUS, które obecnie są dostępne z aktualnością na koniec 26 r. (a częśd z nich również na koniec 27 r.), a także w niektórych przypadkach wykorzystano dane z krajowej bazy danych, a także pozyskane z oddziału GUS w Rzeszowie; Tabela 1. Źródła danych wykorzystanych w regionalnej bazie danych Nazwa arkusza GDP GVA EMPLOYMENT Nazwy zmiennych GDPFCV GDPFCVRT OAV, OTV, ONV, OGV, OAVRT, OTVRT, ONVRT LA, LT, LLN, LG, L, LART, Źródło pierwotnych danych Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin Bank Danych Regionalnych, Źródło aktualnych danych Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin Bank Danych Regionalnych, Uwagi Możliwa aktualizacja danych wyłącznie dla GDPFCVRT na podstawie publikacji Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych, rodzi to jednak ryzyko niespójności danych Potrzebne było ponowne przeliczenie danych za lata -22, Strona 14 z 13

15 WAGES DEMOG INV LTRT, LLNRT, LGRT, LRT YWA, YWT, YWN, YWG, YWART, YWTRT, YWNRT, YWGRT N, LF, NJUV, NELD, NM, UOFF, UB, LFRT, NRT IV, IAVSHR, ITVSHR, INVSHR, IGVSHR moduł Hermin, tablica 5 Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin, tablica 3 Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin AMCGSH AMCGSH Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin GOV GREV_PK, GEXP_PK, GEK_PK Ministerstwo Finansów CEXV CEXV_PL Dane zebrane w bazie danych Źródło: opracowanie własne. moduł Hermin, tablica 5 i 6 Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin, tablica 3, Rocznik Statystyczny, Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin GUS, oszacowania własne Dane zebrane w bazie danych aby uzyskad porównywalne dane (zmiana metodologii) Zmieniono sposób liczenia współczynnika potrzebnego do uzyskania wysokości płac ogółem Niewiarygodne wartości migracji zagranicznych Potrzebna zmiana struktury modelu i sposobu liczenia zmiennej GEK_PK 2 b) w zakresie krajowej bazy danych z następujących źródeł: Główny Urząd Statystyczny, w tym Roczniki statystyczne, Aktywnośd Ekonomiczna ludności, Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych (szczególnie wartościowe źródła), Bank Danych Regionalnych, inne urzędy statystyczne (np. szwajcarski, Wspólnoty Niepodległych Paostw), Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Paostwa, Zakład Ubezpieczeo Społecznych, Narodowy Bank Polski, Eurostat, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, różne inne źródła (oznaczone w bazie danych), a także własne szacunki i prognozy. 2 Wartośd ta nie jest publikowana przez żadną instytucję i powinna byd obliczana resztowo wewnątrz modelu, w oparciu o łatwiej dostępne dane. Strona 15 z 13

16 Tabela 2. Źródła danych wykorzystanych w krajowej bazie danych Nazwa arkusza GDP Prod GDP Exp Nazwy zmiennych OTV, OT, ONV, ON, OAV, OA, OGV, OG, GTE, GSUB, GTRE, GSRUB, YAFS, YRAFS CONSV, CONS, GV, G, ITOTV, ITOT, DSV, DS, XV, X, MV, M Źródło aktualnych danych Bank Danych Regionalnych, moduł Hermin, Rocznik Statystyczny, Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych 25-27, Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2-25 Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych GDP Income DEP, GTYSOCE, GSUBTOT, GTPI Bank Danych Regionalnych GUS, Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych EM- PLOY- MENT LT, LLN, LA, LG, LAEMP, LTEMP, LLNEMP Aktywnośd ekonomiczna ludności Polski, Rocznik statystyczny GUS WAGES YWA, YWT, YWN, YWG Bank Danych Regionalnych GUS, moduł Hermin, tablica 3, Rocznik Statystyczny GUS, Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych 25-27, Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2-25 GOV GTYTOT, GTYC, GTYSOC, GTPROP, GREVO, GREVK, GREVPRIV, GTRND, GTRCURR, GTRK, GND, GTRU GUS (Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 23-27), Ministerstwo Finansów (Informacja kwartalna, skonsolidowany budżet; Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej, GFSM), roczne raporty ZUS, dane z Ministerstwa Skarbu Paostwa: ocena przebiegu prywatyzacji majątku SP, oszacowania własne DEMOG N, LF, NJUV, NELD, NM, UOFF, UB Bank Danych Regionalnych GUS, moduł Hermin BOP GTRABR, GREVABR, YFN, BPTPRNE, Narodowy Bank Polski BPTCK INV ITVSHR, INVSHR, IAVSHR, IGVSHR GFCF WIGME, WIOME GUS (Środki trwałe w gospodarce narodowej w 27 r.) RR RNL, RNS, RNG Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów EXPORT XWGE, XWFR, XWIT, XWUK, XWNL, XWCZ, XWBL, XWRU, XWUKR, XWSD, XWDK, XWUS, XWLIT, XWHUN, XWOE, XWSP, XWSL, XWNW, XWFN, XWCH, XWBS, XWPOR, XWLAT, XWRO, XWCHN, XWOT IMPORT MWGE, MWRU, MWIT, MWFR, MWUK, MWNL, MWCZ, MWUS, MWCHN, MWBL, MWSD, MWSP, MWJP, MWOE, MWDK, MWFN, MWHUN, MWSLO, MWCH, MWSK, MWNW, MWTA, MWUKR, MWTUR, MWBRA, MWIR, MWLIT, MWSLV, MWMAL, MWOT EXR PZLDM, PZLLI, PZLFRF, PZLGBP, PZLNLG, PZLUSD, PZLBEF, PZLSEK, PZLESP, PZLEUR WORLD GEIP, FRIP, ITIP, UKIP, NLIP, CZIP, BLIP, RUIP, SDIP, DKIP, USIP, HUNIP, OEIP, SPIP, NWIP, FNIP, CHIP, PTIP, PGEDM, PITALI, PFRFRF, PUKGBP, PNLNLG, PUSUSD, PBLBEF, PSDSEK, PSPESP Źródło: opracowanie własne. Rocznik statystyczny GUS (rozdział: handel zagraniczny) Rocznik statystyczny GUS (rozdział: handel zagraniczny) Narodowy Bank Polski Eurostat, Szwajcarski Urząd Statystyczny, Międzypaostwowy Komitet Statystyczny Wspólnoty Niepodległych Paostw, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Financial Statistics), NIE- SR/NIGEM (London) Strona 16 z 13

17 Wybrane problemy przy aktualizacji danych Aktualizacja baz danych była trudnym przedsięwzięciem, w szczególności w zakresie krajowej bazy danych. W przypadku bazy regionalnej, olbrzymim ułatwieniem jest możliwośd wykorzystania Banku Danych Regionalnych GUS, udostępniającym dane w sposób stosunkowo łatwy do wykorzystania w modelu. Bazowaliśmy na dostępnej w Internecie bazie danych 3. W przypadku regionalnej bazy danych mamy następujące uwagi: 1. Zakładka GOV opracowana została pierwotnie w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów, które nie są powszechnie dostępne. Ponadto rozszacowania były oparte na trudnej do uzyskania publikacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Brak definicji wydatków majątkowych i metodologii obliczeo dodatkowo utrudniał pracę. 2. Błąd dotyczący ponad 36% wyników w zakładce HERMIN_PK w pliku z regionalną bazą danych polegał na niewłaściwym adresowaniu komórek, przez co do pliku PKDAT.xls (podstawa do otrzymania regionalnej bazy danych w formacie obsługiwanym przez model) kopiowano dane ze starej bazy dotyczące województwa zachodniopomorskiego Zakładka WAGES zawierała opisy nazw i faktycznych źródeł danych, które utrudniały pracę i prowadziły do mylnych wniosków, co do możliwych źródeł aktualnych danych. 4. Kolejny problem stanowiła jakośd oficjalnych danych. Problemem było uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących migracji zagranicznych Polaków w latach Z tego powodu posłużono się danymi oficjalnymi (GUS 28), które nie odzwierciedlają skali wypływu ludności z Podkarpacia i z Polski w tych latach 5. Zakres problemów obrazuje poniższy rysunek: Rysunek 3. Przykład trudności z oficjalnymi danymi (zagraniczne migracje ludności z Podkarpacia emigracja) 4 GUS - dane oficjalne 35 Szacunki własne Źródło: GUS oraz oblicz. wł. na podst. danych GUS. 3 Musieliśmy również wyeliminowad częśd problemów związanych z tą wersją, które później zostały usunięte przez WARR w kolejnych pracach nad modelem (wersja ta nie została udostępniona). 4 Problem dotyczył zmiennych GDPFCV, OAV, OTV, ONV, OGV, N, LF, NJUV, NELD, NM, UOFF, UB, IV, IAVSHR, ITVSHR, INVSHR, IGVSHR (17 zmiennych spośród 46 kopiowanych z regionalnej bazy danych do pliku POLDAT.xls). 5 Oszacowanie wiarygodnych danych i stworzenie odpowiednich modeli migracyjnych zajęło ok. trzech tygodni, przez co tymczasowo zrezygnowano z ich udoskonalania i włączania ich do modelu, uwzględniając je jednak w nowym scenariuszu. Strona 17 z 13

18 5. Zmiany metodologii obliczania liczby pracujących i brak przeliczenia danych wstecz wg nowej metodologii przez GUS wymagał wykonania dodatkowej pracy. 6. Baza danych dla województwa podkarpackiego została dostosowana do potrzeb jego użytkowników (wyeliminowano niepotrzebne dane dla pozostałych województw, przez co skróci się okres aktualizacji tych danych). 7. Niekiedy wystąpiła koniecznośd przeliczania danych (zmiany metodologii GUS a potrzeby estymacji), a także ekstrapolacji szeregów czasowych. 8. Zidentyfikowane zostały również problemy z danymi nt. finansów regionalnych. Zdecydowano się na utrzymanie w modelu tego sektora, uzupełniając dane w oparciu o poczynione wcześniej przez WARR założenia. W przypadku krajowej bazy danych mamy następujące uwagi: 9. Znaczną częśd danych należało zweryfikowad wstecz z uwagi na liczne rewizje (np. rachunków narodowych) które są prowadzone nieregularnie. Najnowsze szacunki PKB czy składników popytu krajowego znaleźd można w opracowaniach Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych, które nie zawierają jednak rachunku tworzenia wartości dodanej z podziałem na sekcje gospodarki lub województwa. Takie dane otrzymad można jedynie z Rocznika Statystycznego RP lub Banku Danych Regionalnych. Podobny problem dotyczy deflatorów i wskaźników cen, które są niepełne, niespójne i zostały rozrzucone w co najmniej w kilku publikacjach. 1. Wartości niektórych zmiennych były ustawione jako zero, co sugerowało, że zmienna nie będzie używana w modelu i nie trzeba aktualizowad jej wartości. W trakcie przeprowadzania testów modelu dokonano jednak ich aktualizacji (dane nie zawsze były łatwo i powszechnie dostępne). 11. Olbrzymim problemem były dane nt. finansów publicznych. Związane to było ze zmianą metodologii publikowania tych danych przez Ministerstwo Finansów. 12. Znaczącym problemem były też dane dotyczące bilansu płatniczego. Ponadto w modelu używane są dane w USD, a nie np. w PLN czy EUR Przetwarzanie danych W trakcie realizacji projektu napotkano liczne problemy, których przezwyciężenie utrudniało realizację badao i opóźniało uzyskiwanie wyników. Problemy te związane były z: zawieszaniem się oprogramowania używanego do obsługi modelu (bez podania komunikatu o przyczynach), zakresami czasowymi danych i zmianami ich formatu przez programy modelu (tj. pliki TSP), lakonicznością opisów zawartych w podręcznikach do modelu HERMIN, trudnością w używaniu modelu i oprogramowania. 6 Ponadto, musieliśmy zidentyfikowad i usunąd problem związany z błędnym kodem programu POLDAT.tsp, spajającego krajowe bazy danych POLDAT.xls i GOV.xls (użycie dwukrotnie tej samej nazwy dla dwóch różnych zmiennych), który powodował przesunięcie danych i przypisanie wartości rzeczywistej zmiennej numer a do zmiennej numer a+1. Był to błąd wykluczający poprawne działanie modelu. 6 Cała procedura przetwarzania danych daleka jest od prostoty czy intuicyjności. Wymaga ona przejścia przez szkolenie lub uzyskania dostępu do instrukcji z tego zakresu. Obu tych informacji nie mieliśmy, stąd ostatnie musieliśmy wypracowad, by móc udanie przeprowadzid niniejsze badanie (jak i szkolenie). Problemem jest też wiek oprogramowania: nie obsługuje najnowszych formatów plików. Sam zaś model dotąd wykorzystywał często format programu Lotus 1-2-3, który nie jest już praktycznie stosowany. Strona 18 z 13

19 4.2. Modyfikacja scenariusza bazowego Zgodnie z zapisami raportu metodologicznego, w przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu badawczego obliczeniach wykorzystano dwa scenariusze bazowe: a) tzw. stary, opierający się na założeniach dra Bradleya oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wykorzystany w obliczeniach dokonywanych w poprzednich latach, b) tzw. nowy wykonany w Instytucie Wiedzy i Innowacji. Pierwszy ze scenariuszy zakładał brak zmian instrumentów polityki gospodarczej. W drugim z nich wprowadzono pewne możliwości ich zmian, szczególnie w zakresie wejścia do Unii Gospodarczo Walutowej (UGW). Dla danych dotyczących wzrostu gospodarczego dla okresu poza tymi prognozami wprowadziliśmy do naszego scenariusza bazowego mechanizmy cyklu koniunkturalnego na podstawie prognoz jego przebiegu. 7 Inflację w kolejnych latach usztywniliśmy na poziomie celu inflacyjnego (NBP/EBC), uwzględniając w pewnej mierze też oddziaływanie efektu Samuelsona- Balassy (por. Aneks 9.3). Stopę bezrobocia powiązaliśmy z cyklem koniunkturalnym. Wyszliśmy bowiem z założenia, że inaczej niż dotąd przyjmowano w modelach HERMIN dla uzyskania wiarygodnych szacunków oddziaływania interwencji (np. w ramach regionalnych programów operacyjnych) należy próbowad przybliżyd możliwy rozwój kraju w przyszłości, a zatem nadad modelowi pewne cechy prognostyczne. Podejście takie umożliwiło nam uwzględnienie obecnego kryzysu finansowego i jego konsekwencji w wynikach. Stąd uzyskane wyniki mogą byd wiarygodne (przy założeniu poprawności samego modelu), nie tylko w zakresie różnic między scenariuszem bazowym i po interwencji, ale również przybliża możliwą ścieżkę rozwoju województwa. Uwzględniliśmy również wejście Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (przewidując je na 215 rok) co odpowiednio wpłynęło na skorygowanie danych dotyczących stopy inflacji 8. W związku z powyższym zastosowaliśmy komplet danych regionalnych do 26 roku oraz niektóre dane i prognozy obejmujące okres do 211 roku, a także przewidywania (cykliczności) dotyczące rozwoju gospodarki w kolejnych latach do 22 roku Wprowadzenie Raport metodologiczny opisywał założenia i parametry scenariusza bazowego w wersji opracowanej przez dra Johna Bradleya oraz Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego. Naszym celem była weryfikacja założeo tegoż scenariusza. Szczególnie ważnym wyzwaniem było wprowadzenie mechanizmów cyklu koniunkturalnego. Jest to o tyle trudne, że: a) polska gospodarka nadal przechodzi transformację systemową, z tego względu nie są wystarczająco dobrze rozpoznane procesy gospodarcze, w tym cykliczne, b) podobnie jak w przypadku krajów sąsiadujących z Polską, nie mamy pełnej jasności, co do przebiegu ich cykli koniunkturalnych, co powoduje trudności w jego prognozowaniu, c) obecny kryzys finansowy na świecie zmienił przebieg procesów cyklu koniunkturalnego, d) stosunkowo mało jest wdrożonych w życie rozwiązao z zakresu modelowania makroekonomicznego, w których można było wykorzystad mechanizmy cykliczne (wśród nich w Polsce można wymienid model dra Tomasza Kaczora i Instytutu Badao Strukturalnych oraz model d. Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego). 7 Aczkolwiek komponent cykliczny nie został włączony do odpowiednich równao modelu. 8 Przyjęliśmy założenie zgodne z celem inflacyjnym NBP, tj. 2,5% przynajmniej do czasu wejścia do strefy euro. Strona 19 z 13

20 W prezentowanym w dalszej części opracowania scenariuszu wykorzystane zostały następujące założenia: a) sprawdzona została, na tyle, na ile to było możliwe, cyklicznośd kształtowania się poszczególnych zmiennych egzogenicznych modelu; w przypadku potwierdzenia wystąpienia tej cechy w zmiennych, narzucony został im taki przebieg, by przybliżał to zjawisko, b) w pozostałych przypadkach sprawdzone również został występowanie trendu; jeśli widoczne będzie to zjawisko, obliczona została skala jego nasilenia biorąc pod uwagę możliwośd zmiany przebiegu trendu, wskutek czego większą wiarygodnością darzono nowsze dane Cykl koniunkturalny Mechanizmy cyklu koniunkturalnego w Polsce są już przynajmniej na tyle rozpoznane, że oczywistym już jest, że cykl taki występuje, chod jeszcze kilka lat temu, a nawet jeszcze na początku 28 r. większośd ekonomistów naszego kraju miała co do tego wątpliwości. Tymczasem okresowe spowolnienia aktywności gospodarczej występowały nawet za czasów socjalistycznych (chod nie był to cykl koniunkturalny). Początek cyklu koniunkturalnego w Polsce już w czasach gospodarki wolnorynkowej wyznaczył okres kryzysu transformacyjnego lat Zbiegł się on w czasie ze światowym spowolnieniem gospodarczym. Podobnie było w przypadku kolejnego spowolnienia, które wystąpiło w latach Wcześniej można było zaobserwowad przejściowe i krótkotrwałe osłabienie koniunktury w wyniku kryzysu rosyjskiego (przełom lat -), a także po osłabnięciu boomu akcesyjnego (25 r.). Oczywiście, okres bieżącego spowolnienia gospodarczego również związany jest ze zjawiskami zewnętrznymi wobec polskiej gospodarki (kryzys finansowy). Rysunek 4. Przebieg polskiego PKB (w cenach stałych, ) Uwaga: na jednym wykresie zestawione dane z dwóch systemów pomiaru PKB. Źródło: GUS oraz prognozy własne. Z zaprezentowanego rysunku dotyczącego dynamiki PKB wynikad by mogło, że cykl koniunkturalny w Polsce może mied długośd ok. 1 lat. Taką też wartośd przyjęto w scenariuszu bazowym. Ważnym czynnikiem opisującym cykl koniunkturalny jest oprócz stóp zmian PKB również stopa bezrobocia. Uwzględniając mechanizmy związane z procesem transformacji systemowej, które w głównej mierze decydowały o wzroście bezrobocia w latach , można wyznaczyd daty występowania najwyższych wartości stopy bezrobocia na lata 22-23, a zatem okres bezpośrednio przypadający po spowolnieniu wywołanym światowym kryzysem sektora dotcomów. Od tego Strona 2 z 13

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Niniejszy dokument jest końcowym raportem dot. projektu zrealizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego (WARR) na

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne dylematy

Niskoemisyjne dylematy Instytut Badań Strukturalnych WWF Polska Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koalicja Klimatyczna Niskoemisyjne dylematy Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

Bardziej szczegółowo

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r.

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r. Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020 raport końcowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI Ul. Wiązana 22L, 04-680 Warszawa www.instytut.info Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8,

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 16 maj 2010 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju

Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju Instytut Badań Strukturalnych 2010 Raport końcowy Projekt finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013 Spis treści I. Podsumowanie... 3 II Wprowadzenie... 4 III. Oktrojowanie reformy: skutki...

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013 Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport A Page head sequamco Spis treści Key contact: Direct line: E-mail: Body copy + XXX XXX

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Przemysłu CSO, Industry Division Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency kierujący

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Część III. Mobilnosć przestrzenna

Część III. Mobilnosć przestrzenna Część Mobilnosć przestrzenna Autorzy: Anna Baranowska Magdalena Bober Maciej Bukowski Współpraca: Izabela Szczygielska 119 Wprowadzenie 120 120 120 120 121 123 123 126 127 129 130 134 134 135 135 137 137

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

z lat 2007-2011 Warszawa 2012

z lat 2007-2011 Warszawa 2012 z lat 2007-2011 Warszawa 2012 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta Zespół autorski: Justyna Berezowska, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badañ nad Przedsiêbiorczoœci¹ i Rozwojem Ekonomicznym przy Spo³ecznej Wy szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania

Instytut Badañ nad Przedsiêbiorczoœci¹ i Rozwojem Ekonomicznym przy Spo³ecznej Wy szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Instytut Badañ nad Przedsiêbiorczoœci¹ i Rozwojem Ekonomicznym przy Spo³ecznej Wy szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania www.eedri.pl WORKING PAPERS No 1/2008 Kazimierz Kubiak Wp³yw migracji sezonowej

Bardziej szczegółowo