Materiał y Konstrukcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał y Konstrukcyjne"

Transkrypt

1 Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW)

2 Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p s w c l p s w c l p s w c l p s IM INŻYNIERIA MATERIAŁOWA E 1 IM-01 Inżynieria powierzchni 30 1 E 1 IM-02 Dobór materiałów i technologii 30 2 IM-03 Projektowanie materiałów 30 1 E 1 IM-04 Inżynieria tworzyw sztucznych IM-05 Recykling 30 RM ROZWÓJ ORAZ OSIĄGNIĘCIA 105 MATERIAŁOWE RM-01 Nowoczesne stopy techniczne RM-02 Ceramika narzędziowa RM-03 Wybrane materiały kompozytowe RM-04 Materiały do specjalnych zastosowań 15 1 TR TECHNOLOGIE ROZWOJOWE 90 TR-01 Zaawansowane technologie materiałowe TR-02 Nowoczesne technologie spiekania 15 1 TR-03 Specjalne metody spajania 15 1 TR-04 Specjalne metody odlewania 15 1 TR-05 Wytwarzanie proszków i włókien 15 1 MB METODY BADAWCZE 120 MB-01 Metody komputerowe w badaniach materiałowych MB-02 Metody optymalizacji w materiałoznawstwie MB-03 Metodyka eksperymentu MB-04 Mechanika zniszczenia JM JAKOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 60 JM-01 Metody oceny jakości materiałów JM-02 Systemy zapewnienia jakości 30 2 E Praca przejściowa II 60 4 Seminarium dyplomowe 15 1 Praktyka 3 tyg. Egzaminy (1) (1) (2) RAZEM 600 (6) (14) (19) (1) UWAGA: Liczbę godzin w poszczególnych semestrach podano w wymiarze tygodniowym.

3 Inżynieria powierzchni IM-01 VII W E 1, L1 (3 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Historia pojęcia inżynieria powierzchni. Procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i związane z tym zjawiska oraz uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Mechaniczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Cieplno-mechaniczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Co-chemiczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Elektrochemiczne i chemiczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Fizyczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Metody wytwarzania warstw wierzchnich. Technologie starej i nowej generacji spełniające zadania inżynierii powierzchni. LABORATORIUM: Hartowanie indukcyjne stali. Azotowanie stali. Badanie kruchości warstw dyfuzyjnych. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po nawęglaniu. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po azotowaniu. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po chromowaniu. Prof. dr hab. inż. Ryszard H. Kozłowski Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Dobór materiałów i technologii IM-02 IX W E 1, C1 (3 pkt.) WYKŁADY: Rodzaje materiałów konstrukcyjnych różnice właściwości, zakres zastosowania. Podstawowe kryteria doboru materiałów ze względu na właściwości materiału i oczekiwane właściwości wytwarzanych elementów maszyn. Wpływ technologii wytwarzania na właściwości elementów maszyn. Ograniczenia wymiarowe wynikające ze stosowania różnorodnych technologii wytwarzania. Dobór technologii i materiałów na etapie projektowania elementów maszyn możliwości wykonawcze koszty wytwarzania. Projektowanie z uwzględnieniem możliwości wykonawczych, oczekiwanych właściwości elementów maszyn i wpływu technologii na końcowe właściwości elementów maszyn. ĆWICZENIA: Tematyka zajęć zgodna z zakresem wykładów. Prof. dr hab. inż. Ryszard H. Kozłowski

4 Semestr, wymiar godz. (P), pkt.: Projektowanie materiałów IM-03 VIII P2 (3 pkt.) PROJEKTOWANIE: Wprowadzenie do projektowania: etapy działalności inżynierskiej, obiekty projektowania inżynierskiego, ogólny schemat i podstawowe zagadnienia w procesie projektowania. Wskaźniki funkcjonalności. Grupy materiałów inżynierskich. Podstawowe parametry decydujące o technicznym zastosowaniu materiałów. Doświadczalne bazy danych materiałowych. Charakterystyki przydatności technologicznej oraz eksploatacyjnej materiałów systemy ekspertowe (programy CMS, program ULSAB). Projektowanie podstawowych właściwości mechanicznych materiałów w zakresie zmiany wartości modułu sprężystości, granicy plastyczności, odkształcalności oraz odporności na pękanie. Projektowanie technologicznych właściwości materiałów metalowych w procesach wytwarzania na wybranych przykładach dotyczących skrawalności, spawalności lub tłoczności stali konstrukcyjnych (program MAT-SPAW) i program Tech-MACH). Projektowanie charakterystyk materiałowych na podstawie metod analizy statystycznej oraz doświadczalnych baz danych (na przykładzie baz danych dotyczących stali ULCB oraz HSLA). Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Inżynieria tworzyw sztucznych IM-04 IX W E 1, C1 (3 pkt.) WYKŁADY: Polimery o specjalnych własnościach. Polimery ciekłokrystaliczne i biodegradowalne. Zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie. Modyfikacja fizyczna i chemiczna tworzyw sztucznych cele i sposoby realizacji. Mieszaniny polimerów konstrukcyjnych. Kompatybilizery i promotory mieszalności w mieszaninach polimerowych. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych. Wymagania odnośnie do własności fizyko-mechanicznych polimerów. Podstawowe zasady stosowania tworzyw sztucznych na elementy konstrukcyjne. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu konstrukcji z tworzywami sztucznymi. ĆWICZENIA: Kryteria technologiczne konstruowania wyrobów z tworzyw. Przykłady obliczeń. Projektowanie prostej formy wtryskowej. Przykłady obliczeń doboru parametrów rozdrabniania tworzyw sztucznych. Zastosowanie praw zmieszania do przewidywania własności mieszanin polimerowych. Przykłady obliczeń konstrukcyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych. Przykłady obliczeń numerycznych i symulacji komputerowych w projektowaniu

5 procesów technologicznych i wytwarzaniu wyrobów z tworzyw sztucznych. Diagramy wyboru materiałów i banki danych własności tworzyw sztucznych. Osoby odpowiedzialne za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) Semestr, wymiar godz. (W, S), pkt.: Recykling IM-05 IX W1, S1 (3 pkt.) WYKŁADY: Normy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce obowiązki podmiotów gospodarczych. Projektowanie zmian uregulowań prawnych w świetle dyrektyw UE. Źródła i struktura wytwarzania odpadów w Polsce. Gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych. Przyczyny powstawania i struktura odpadów tworzyw sztucznych. Produkcja opakowań (butelek) i folii z tworzyw sztucznych. Własności tworzyw regenerowanych i ich przydatność na wyroby. SEMINARIUM: Unieszkodliwienie odpadów przemysłowych przegląd technologii. Selektywna zbiórka przegląd metod i technik. Regionalne systemy gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. Gromadzenie i selekcja odpadów do recyklingu materiałowego. Przebieg procesu regeneracji materiałów polimerowych. Społeczne i ekologiczne potrzeby oraz rodzaje recyklingu. Regionalne systemy i stacje recyklingu materiałowego. Osoby odpowiedzialne za przedmiot: Jednostki organizacyjne: Dr inż. Stanisław Kuciel Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) Nowoczesne stopy techniczne RM-01 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Tendencje rozwojowe w inżynierii stopów żelaza, domieszki szkodliwe. Stale mikrostopowe. Ultraniskowęglowe stale karoseryjne (stale I F). Niskowęglowe stale bainityczne (stale ULCB). Stale ferrytyczno-austenityczne (duplex). Stale dwufazowe (DP), stale wielofazowe (TRIP). Stale maraging. Stale i stopy dla elektrotechniki oraz energetyki. Żeliwo ADI. Kierunki rozwojowe w inżynierii stopów metali nieżelaznych. Odlewnicze stopy lekkie na bazie: magnezu, aluminium, litu i cynku. Stopy tytanu. Nadstopy.

6 LABORATORIUM: Tematyka zajęć laboratoryjnych zgodna z zakresem wykładów. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Ceramika narzędziowa RM-02 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Ceramiczne materiały narzędziowe jako przykład wyrobu o najwyższym poziomie jakościowym (ogólne wymagania techniczne). Rodzaje narzędzi ceramicznych z podziałem na: skrawające do obróbki ubytkowej, zgrubnej i wykańczającej, pomiarowe, specjalne (laserowe, plazmowe), chirurgiczne. Surowce i techniki wytwarzania, w tym techniki spiekowe, hodowle monokryształów, techniki wysokociśnieniowe. Metody badań i oceny, w tym: makro- i mikroskopowe, wytrzymałościowe, technologiczne, fizykochemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem badań mikrostrukturalnych spieków i monokryształów. Przykłady własności wybranych wyrobów: tlenkowych, azotkowych, węglikowych, kompozytowych, ziarnistych, włóknistych, warstwowych i supertwardych, oraz przykłady ich zastosowań. Narzędzia ścierne: systematyka materiałowa ziarna ścierne, spoiwo, własności technologiczne, systematyka wyrobów, metody oceny, normalizacja. Narzędzia specjalne systematyka, metody oceny. LABORATORIUM: Analiza wybranych układów równowagi. Identyfikacja wybranych ceramicznych materiałów narzędziowych. Pomiar twardości i kruchości wybranych płytek ceramicznych na ostrza skrawające. Badania strukturalne narzędziowych spieków ceramicznych. Obserwacje i pomiary proszków ściernych. Obserwacja mikroskopowa wyrobów ściernych. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Wybrane materiały kompozytowe RM-03 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Ogólna charakterystyka kompozytów. Materiał osnowy kompozytów. Materiały zbrojenia. Cząstki zbrojące. Włókna do zbrojenia kompozytów: metalowe, ceramiczne i polimerowe. Porównanie właściwości włókien kompozytowych. Materiały wypełniające. Wytwa-

7 rzanie kompozytów z osnową metalową metodami bezpośrednimi. Metody pośrednie wytwarzania kompozytów metalowych. Kompozyty o osnowie metalowej umacniane dyspersyjnie. Technologia wytwarzania i właściwości kompozytów SAP. Wytwarzanie i właściwości kompozytów zbrojonych cząstkami. Wytwarzanie i właściwości metalowych kompozytów włóknistych. Kompozyty proszkowe. Porowate ciała stałe i pianki. Możliwości projektowania struktury i właściwości kompozytów. Kompozyty stosowane w technice. LABORATORIUM: Określenie powierzchni właściwej proszków za pomocą aparatu Fischera. Wytwarzanie kompozytów metalowych za pomocą nasycania. Badania właściwości mechanicznych nasyconych kształtek. Badania odporności na zużycie ścierne wybranych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej (charakterystyki zużycia ściernego i współczynnika tarcia kompozytów zbrojonych cząstkami ceramicznymi w zależności od udziału cząstek, jak również od ich wielkości i rozmieszczenia w osnowie). Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Semestr, wymiar godz. (S), pkt.: Materiały do specjalnych zastosowań RM-04 IX S1 (2 pkt.) SEMINARIUM: Materiały o szczególnych właściwościach mechanicznych. Materiały o specjalnych właściwościach cieplnych. Materiały o szczególnych właściwościach magnetycznych. Metale i stopy o wysokiej temperaturze topnienia. Struktura i właściwości metali i stopów do pracy w niskich temperaturach. Tworzywa metalowe dla energetyki jądrowej. Materiały o wysokiej odporności korozyjnej. Metale szlachetne właściwości i zastosowanie. Materiały stosowane na implanty. Stopy z pamięcią kształtu. Szkła metaliczne. Dr inż. Anna Kadłuczka Semestr wymiar godz (W S) pkt : IX W1 S1 (3 kt ) Zaawansowane technologie materiałowe TR- 01 WYKŁADY/SEMINARIUM: Rola i znaczenie osiągnięć naukowych w technice i technologii wytwarzania wyrobów (historia i stan dzisiejszy). Podstawowe znaczenie i zadania przedsiębiorczej strategii w rozwoju zaawansowanych technologii. Podstawy systematycznej

8 innowacji i jej źródeł. Zaawansowane technologie jako skuteczna innowacja wynikająca z potrzeb procesu i nowej wiedzy. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów o kształcie brył i powłok. Zaawansowane technologie w kształtowaniu warstwy wierzchniej, struktury, własności mechanicznych, nadających określone własności użytkowe. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów uzyskiwanych poprzez dzielenie lub łączenie. Kierunki i perspektywy rozwoju technik i technologii wytwarzania. Dr inż. Henryk Kiełkucki Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Nowoczesne technologie spiekania TR-02 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Dyfuzyjne mechanizmy transportu materii przy spiekaniu układów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych. Podstawy teoretyczne procesów zachodzących w czasie spiekania z udziałem fazy ciekłej. Spiekanie przy ciągłej i przejściowej obecności fazy ciekłej. Spiekanie super-solidus przykłady i zastosowanie. Spiekanie na gorąco i pod ciśnieniem materiałów proszkowych. Spiekanie reakcyjne. Spiekanie w polu drgań ultradźwiękowych. Spiekanie proszków odkształconych i napromieniowanych. Spiekanie w cyklicznie zmiennych temperaturach. Wykorzystanie zjawisk przenoszenia masy przez prąd elektryczny w czasie spiekania. Spiekanie mikrofalowe. Spiekanie indukcyjne. Spiekanie laserowe. Wskazówki praktyczne i metody badania procesów spiekania. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Specjalne metody spajania TR-03 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Fizyczne podstawy spajania materiałów. Zgrzewanie wybuchowe. Zgrzewanie dyfuzyjne. Zgrzewanie tarciowe. Spawanie impulsowe metodą TIG-PULS, STT (GMA), drutem proszkowym. Spawanie wiązką elektronów. Spawanie wiązką laserową. Lutowanie

9 metali i ceramiki konstrukcyjnej. Spajanie różnych metali i spajanie metali z ceramiką konstrukcyjną. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Specjalne metody odlewania TR-04 VII W1 (1 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Ogólna charakterystyka głównych (podstawowych) stopów odlewniczych: staliwa węglowego i stopowego, żeliwa (białe, połowiczne, szare wermikularne, sferoidalne, ciągliwe) oraz metali nieżelaznych. Podział i klasyfikacja specjalnych metod odlewania. Charakterystyka specjalnych metod odlewania: odlewanie kokilowe, odlewanie pod ciśnieniem (odlewanie pod ciśnieniem stopów żelaza, odlewanie z krzepnięciem pod ciśnieniem, odlewanie próżniowo ciśnieniowe, proces Acurad), odlewanie w formach wirujących odlewanie odśrodkowe, odlewanie ciągłe i półciągłe, odlewanie w formach skorupowych, odlewanie metodą Shawa, odlewanie precyzyjne metodą wytapianych modeli. Zalety i wady poszczególnych metod. Dr inż. Adam Tabor Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Wytwarzanie proszków i włókien TR-05 VII W1 (1 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Podział metod wytwarzania proszków. Mielenie i inne sposoby rozdrabniania w stanie stałym. Mechaniczne tworzenie stopów krystalicznych i amorficznych. Rozpylanie i granulacja. Podstawy teoretyczne rozpylania. Specjalne metody rozpylania. Wytwarzanie proszków stali szybkotnących metodą ASEA STORA. Wytwarzanie szybko chłodzonych proszków mikrokrystalicznych i amorficznych sposobami rozpylania. Wytwarzanie proszków metali metodą redukcji ich tlenków. Podstawy fizykochemiczne redukcji tlenków. Wytwarzanie proszków metali metodą redukcji metalotermicznej. Wytwarzanie proszków metali metodami redukcji roztworów wodnych soli. Wytwarzanie proszków metali metodą elektro-

10 lizy. Wytwarzanie proszków metali metodą syntezy i dysocjacji karbonylków. Wytwarzanie proszków metodą odparowania i kondensacji. Wytwarzanie proszków metodą dysocjacji. Wytwarzanie proszków metodą samorozpadu. Wytwarzanie proszków wysokotopliwych faz. Typy włókien i metody ich wytwarzania. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Metody komputerowe w badaniach materiałowych MB-01 VIII W1, L1 (2 pkt.) WYKŁADY: Wiadomości wstępne. Zakres komputerowego wspomagania w badaniach materiałowych. Podstawowe stanowisko badawcze i wielkości pomiarowe. Zasady budowy torów pomiarowych rodzaje czynników, wzmacniacze sygnałów, przetworniki analogowo- -cyfrowe. Programy sterujące i obliczeniowe na przykładzie programu TEST Point firmy Keithley. Metodyka pomiarów oraz statystyczna analiza wyników. Zastosowanie programów kalkulacyjnych Excel i Lotus oraz programów analizy statystycznej Statgraphic i Statistica PL. LABORATORIUM: Analiza obrazu. Ilościowa ocena parametrów stereologicznych fazy rozproszonej w materiałach metalowych. Ocena niejednokrotności kształtu i wielkości ziarna w strukturach o płaskiej i osiowej symetrii. Analiza termiczna wybranych stopów dwu- lub trójskładnikowych. Badania dylatometryczne przemian fazowych w wybranych stopach oraz specjalnych materiałach metalowych. Analiza krzywych odkształcania w doświadczalnej mechanice pękania przy zastosowaniu minipróbek. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Metody optymalizacji w materiałoznawstwie MB-02 VII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VII

11 WYKŁADY: Pojęcie i rola optymalizacji w inżynierii materiałowej. Biografia i programografia. Podstawy modelowania matematycznego. Model matematyczny i aproksymująca funkcja obiektu. Przykłady z zakresu inżynierii materiałowej. Kryteria optymalizacji procedury KRUPO. Analityczne metody optymalizacji numerycznej. Optymalizacja empiryczna optymalizacyjne plany doświadczeń (sekwencyjne, gradientowe itd.). Optymalizacja ewolucyjna (algorytmy genetyczne). ĆWICZENIA: Indywidualne zadania ćwiczeniowe z optymalizacji numerycznej (metody: Complex-Boxa, Hooke a-jeevesa, Gaussa-Seidela i Monte Carlo). Symulacja zastosowań optymalizacji empirycznej plany optymalizacyjne. Dr hab. inż. Stanisław Okoński Metodyka eksperymentu MB-03 VIII W1, L1 (2 pkt.) WYKŁADY: Badania doświadczalne w inżynierii materiałowej. Bibliografia i programografia. Warunki zaliczenia. Podstawy metodyki badań doświadczalnych: koncepcje metodyczne badań pojęcie i rola teorii eksperymentu. Planowanie doświadczeń systematyka planów doświadczeń z uwzględnieniem celów badań. Kryteria i metody wyboru planu doświadczenia. Komputerowe wspomaganie planowania doświadczeń i statystycznej analizy wyników pomiarów. Metody analizy wyników pomiarów: niedokładność, aproksymacja, weryfikacja adekwatności funkcji aproksymującej i istotności jej współczynników. Analiza wariancji w klasyfikacji pojedynczej, podwójnej i wielokrotnej. Charakterystyka randomizowanych planów doświadczeń i ich zastosowania. Mieszaniny i ograniczenia z nimi związane, specyfika planowania doświadczeń w przypadku mieszanin. Charakterystyka planów doświadczeń z warunkiem integralności (sumowalności). LABORATORIUM: Przeprowadzenie testu wartości średniej w populacji w oparciu o wyniki pomiarów symulowane z wykorzystaniem generatora liczb losowych. Uzupełniająco: analiza parametrów statystycznych próbki. Przeprowadzenie testu na różnicę między średnimi z prób nieskorelowanych. Uzupełniająco: test na zgodność z rozkładem normalnym i test na jednorodność wariancji. Symulowane badania doświadczalne przy dwóch wielkościach wejściowych (i=2) z zastosowaniem planu randomizowanego, blokowego, kompletnego PS/RB-C i metod analizy wariancji w klasyfikacji podwójnej. Uzupełniająco: ocena post hoc różnic między średnimi. Symulowane badania doświadczalne przy trzech wielkościach wejściowych (i=3) z zastosowaniem planu randomizowanego, kwadratowego (opartego na kwadracie łacińskim) PS/RQ-L i metod analizy wariancji w klasyfikacji wielokrotnej. Symulowane badania doświadczalne dla mieszaniny trójskładnikowej z ograniczeniami zawartości składników z wykorzystaniem planu sympleksowego, kratowego ulepszonego.

12 Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański Mechanika zniszczenia MB-04 IX W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Podstawowe pojęcia w mechanice zniszczenia, czynniki strukturalne konstrukcyjne oraz zewnętrzne wpływające na zarodkowanie i przebieg procesu dekohezji teoria Griffitha. Podstawowe schematy rozwoju szczelin, pojęcie intensywności naprężeń oraz krytycznego współczynnika intensywności naprężeń. Mechanika pękania przy uwzględnieniu odkształceń plastycznych model Dugdale a. Metody energetyczne w mechanice pękania całka Rice a Mikrostrukturalne aspekty mechaniki pękania charakterystyczne etapy zjawiska pękania, mechanizmy kruchego, plastyczno-kruchego oraz ciągliwego rozdzielenia tworzywa konstrukcyjnego. Nowoczesne metody eksperymentalnej oceny odporności materiałów na pękanie kryteria Kic, Jic, próba CTOD. Podstawy projektowania konstrukcji przy zastosowaniu kryteriów mechaniki pękania. Tribologiczne aspekty zniszczenia materiałów konstrukcyjnych. LABORATORIUM: Określenie temperatury przejścia plastyczno-kruchego. Badanie rozwoju szczeliny zmęczeniowej. Wyznaczenie współczynnika intensywności naprężeń Kic. Określenie wartości całki Rice a. Badanie ścieralności materiałów metalowych. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Metody oceny jakości materiałów JM-01 IX W1, C1 (1 pkt.) WYKŁADY: Kontrola jakości materiałów hutniczych. Rodzaje i zakres badań. Pojęcia próbki ogólnej, kontrolnej. Odcinek próbny, próbka kwalifikacyjna, próbka do badań. Rodzaje badań. Zasady przeprowadzania badań wyrobów hutniczych. Cechowanie wyrobów hutniczych. ĆWICZENIA: Dobór materiału w oparciu o jego strukturę. Klasyfikacja materiałów konstrukcyjnych wg zastosowania. Zasady doboru zamienników materiałowych. Dokumenty kontroli wyrobów metalowych. Zasady prowadzenia kontroli odbiorczej.

13 Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Systemy zapewnienia jakości JM-02 VIII W E 2 (3 pkt.) WYKŁADY: TQM koncepcja kompleksowego zarządzania przez jakość. Normalizacja jakości normy ISO Dokumentowanie systemu jakości. Audit jakości. System badań i certyfikacji w Unii Europejskiej i w Polsce. Polska Nagroda Jakości. Dr inż. Marek Rączka Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Administracji Gospodarczej Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Zarządzania Produkcją Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

ĆWICZENIA LABORATORYJNE ĆWICZENIA LABORATORYJNE Open Access Library Volume 8 (14) 2012 114 L.A. Dobrzański, G. Matula Podstawy metalurgii proszków i materiały spiekane Eksperyment weryikuje rezultaty łączenia faktów Denis Diderot

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo