Materiał y Konstrukcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał y Konstrukcyjne"

Transkrypt

1 Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW)

2 Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p s w c l p s w c l p s w c l p s IM INŻYNIERIA MATERIAŁOWA E 1 IM-01 Inżynieria powierzchni 30 1 E 1 IM-02 Dobór materiałów i technologii 30 2 IM-03 Projektowanie materiałów 30 1 E 1 IM-04 Inżynieria tworzyw sztucznych IM-05 Recykling 30 RM ROZWÓJ ORAZ OSIĄGNIĘCIA 105 MATERIAŁOWE RM-01 Nowoczesne stopy techniczne RM-02 Ceramika narzędziowa RM-03 Wybrane materiały kompozytowe RM-04 Materiały do specjalnych zastosowań 15 1 TR TECHNOLOGIE ROZWOJOWE 90 TR-01 Zaawansowane technologie materiałowe TR-02 Nowoczesne technologie spiekania 15 1 TR-03 Specjalne metody spajania 15 1 TR-04 Specjalne metody odlewania 15 1 TR-05 Wytwarzanie proszków i włókien 15 1 MB METODY BADAWCZE 120 MB-01 Metody komputerowe w badaniach materiałowych MB-02 Metody optymalizacji w materiałoznawstwie MB-03 Metodyka eksperymentu MB-04 Mechanika zniszczenia JM JAKOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 60 JM-01 Metody oceny jakości materiałów JM-02 Systemy zapewnienia jakości 30 2 E Praca przejściowa II 60 4 Seminarium dyplomowe 15 1 Praktyka 3 tyg. Egzaminy (1) (1) (2) RAZEM 600 (6) (14) (19) (1) UWAGA: Liczbę godzin w poszczególnych semestrach podano w wymiarze tygodniowym.

3 Inżynieria powierzchni IM-01 VII W E 1, L1 (3 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Historia pojęcia inżynieria powierzchni. Procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i związane z tym zjawiska oraz uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Mechaniczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Cieplno-mechaniczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Co-chemiczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Elektrochemiczne i chemiczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Fizyczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Metody wytwarzania warstw wierzchnich. Technologie starej i nowej generacji spełniające zadania inżynierii powierzchni. LABORATORIUM: Hartowanie indukcyjne stali. Azotowanie stali. Badanie kruchości warstw dyfuzyjnych. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po nawęglaniu. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po azotowaniu. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po chromowaniu. Prof. dr hab. inż. Ryszard H. Kozłowski Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Dobór materiałów i technologii IM-02 IX W E 1, C1 (3 pkt.) WYKŁADY: Rodzaje materiałów konstrukcyjnych różnice właściwości, zakres zastosowania. Podstawowe kryteria doboru materiałów ze względu na właściwości materiału i oczekiwane właściwości wytwarzanych elementów maszyn. Wpływ technologii wytwarzania na właściwości elementów maszyn. Ograniczenia wymiarowe wynikające ze stosowania różnorodnych technologii wytwarzania. Dobór technologii i materiałów na etapie projektowania elementów maszyn możliwości wykonawcze koszty wytwarzania. Projektowanie z uwzględnieniem możliwości wykonawczych, oczekiwanych właściwości elementów maszyn i wpływu technologii na końcowe właściwości elementów maszyn. ĆWICZENIA: Tematyka zajęć zgodna z zakresem wykładów. Prof. dr hab. inż. Ryszard H. Kozłowski

4 Semestr, wymiar godz. (P), pkt.: Projektowanie materiałów IM-03 VIII P2 (3 pkt.) PROJEKTOWANIE: Wprowadzenie do projektowania: etapy działalności inżynierskiej, obiekty projektowania inżynierskiego, ogólny schemat i podstawowe zagadnienia w procesie projektowania. Wskaźniki funkcjonalności. Grupy materiałów inżynierskich. Podstawowe parametry decydujące o technicznym zastosowaniu materiałów. Doświadczalne bazy danych materiałowych. Charakterystyki przydatności technologicznej oraz eksploatacyjnej materiałów systemy ekspertowe (programy CMS, program ULSAB). Projektowanie podstawowych właściwości mechanicznych materiałów w zakresie zmiany wartości modułu sprężystości, granicy plastyczności, odkształcalności oraz odporności na pękanie. Projektowanie technologicznych właściwości materiałów metalowych w procesach wytwarzania na wybranych przykładach dotyczących skrawalności, spawalności lub tłoczności stali konstrukcyjnych (program MAT-SPAW) i program Tech-MACH). Projektowanie charakterystyk materiałowych na podstawie metod analizy statystycznej oraz doświadczalnych baz danych (na przykładzie baz danych dotyczących stali ULCB oraz HSLA). Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Inżynieria tworzyw sztucznych IM-04 IX W E 1, C1 (3 pkt.) WYKŁADY: Polimery o specjalnych własnościach. Polimery ciekłokrystaliczne i biodegradowalne. Zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie. Modyfikacja fizyczna i chemiczna tworzyw sztucznych cele i sposoby realizacji. Mieszaniny polimerów konstrukcyjnych. Kompatybilizery i promotory mieszalności w mieszaninach polimerowych. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych. Wymagania odnośnie do własności fizyko-mechanicznych polimerów. Podstawowe zasady stosowania tworzyw sztucznych na elementy konstrukcyjne. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu konstrukcji z tworzywami sztucznymi. ĆWICZENIA: Kryteria technologiczne konstruowania wyrobów z tworzyw. Przykłady obliczeń. Projektowanie prostej formy wtryskowej. Przykłady obliczeń doboru parametrów rozdrabniania tworzyw sztucznych. Zastosowanie praw zmieszania do przewidywania własności mieszanin polimerowych. Przykłady obliczeń konstrukcyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych. Przykłady obliczeń numerycznych i symulacji komputerowych w projektowaniu

5 procesów technologicznych i wytwarzaniu wyrobów z tworzyw sztucznych. Diagramy wyboru materiałów i banki danych własności tworzyw sztucznych. Osoby odpowiedzialne za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) Semestr, wymiar godz. (W, S), pkt.: Recykling IM-05 IX W1, S1 (3 pkt.) WYKŁADY: Normy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce obowiązki podmiotów gospodarczych. Projektowanie zmian uregulowań prawnych w świetle dyrektyw UE. Źródła i struktura wytwarzania odpadów w Polsce. Gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych. Przyczyny powstawania i struktura odpadów tworzyw sztucznych. Produkcja opakowań (butelek) i folii z tworzyw sztucznych. Własności tworzyw regenerowanych i ich przydatność na wyroby. SEMINARIUM: Unieszkodliwienie odpadów przemysłowych przegląd technologii. Selektywna zbiórka przegląd metod i technik. Regionalne systemy gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. Gromadzenie i selekcja odpadów do recyklingu materiałowego. Przebieg procesu regeneracji materiałów polimerowych. Społeczne i ekologiczne potrzeby oraz rodzaje recyklingu. Regionalne systemy i stacje recyklingu materiałowego. Osoby odpowiedzialne za przedmiot: Jednostki organizacyjne: Dr inż. Stanisław Kuciel Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) Nowoczesne stopy techniczne RM-01 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Tendencje rozwojowe w inżynierii stopów żelaza, domieszki szkodliwe. Stale mikrostopowe. Ultraniskowęglowe stale karoseryjne (stale I F). Niskowęglowe stale bainityczne (stale ULCB). Stale ferrytyczno-austenityczne (duplex). Stale dwufazowe (DP), stale wielofazowe (TRIP). Stale maraging. Stale i stopy dla elektrotechniki oraz energetyki. Żeliwo ADI. Kierunki rozwojowe w inżynierii stopów metali nieżelaznych. Odlewnicze stopy lekkie na bazie: magnezu, aluminium, litu i cynku. Stopy tytanu. Nadstopy.

6 LABORATORIUM: Tematyka zajęć laboratoryjnych zgodna z zakresem wykładów. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Ceramika narzędziowa RM-02 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Ceramiczne materiały narzędziowe jako przykład wyrobu o najwyższym poziomie jakościowym (ogólne wymagania techniczne). Rodzaje narzędzi ceramicznych z podziałem na: skrawające do obróbki ubytkowej, zgrubnej i wykańczającej, pomiarowe, specjalne (laserowe, plazmowe), chirurgiczne. Surowce i techniki wytwarzania, w tym techniki spiekowe, hodowle monokryształów, techniki wysokociśnieniowe. Metody badań i oceny, w tym: makro- i mikroskopowe, wytrzymałościowe, technologiczne, fizykochemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem badań mikrostrukturalnych spieków i monokryształów. Przykłady własności wybranych wyrobów: tlenkowych, azotkowych, węglikowych, kompozytowych, ziarnistych, włóknistych, warstwowych i supertwardych, oraz przykłady ich zastosowań. Narzędzia ścierne: systematyka materiałowa ziarna ścierne, spoiwo, własności technologiczne, systematyka wyrobów, metody oceny, normalizacja. Narzędzia specjalne systematyka, metody oceny. LABORATORIUM: Analiza wybranych układów równowagi. Identyfikacja wybranych ceramicznych materiałów narzędziowych. Pomiar twardości i kruchości wybranych płytek ceramicznych na ostrza skrawające. Badania strukturalne narzędziowych spieków ceramicznych. Obserwacje i pomiary proszków ściernych. Obserwacja mikroskopowa wyrobów ściernych. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Wybrane materiały kompozytowe RM-03 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Ogólna charakterystyka kompozytów. Materiał osnowy kompozytów. Materiały zbrojenia. Cząstki zbrojące. Włókna do zbrojenia kompozytów: metalowe, ceramiczne i polimerowe. Porównanie właściwości włókien kompozytowych. Materiały wypełniające. Wytwa-

7 rzanie kompozytów z osnową metalową metodami bezpośrednimi. Metody pośrednie wytwarzania kompozytów metalowych. Kompozyty o osnowie metalowej umacniane dyspersyjnie. Technologia wytwarzania i właściwości kompozytów SAP. Wytwarzanie i właściwości kompozytów zbrojonych cząstkami. Wytwarzanie i właściwości metalowych kompozytów włóknistych. Kompozyty proszkowe. Porowate ciała stałe i pianki. Możliwości projektowania struktury i właściwości kompozytów. Kompozyty stosowane w technice. LABORATORIUM: Określenie powierzchni właściwej proszków za pomocą aparatu Fischera. Wytwarzanie kompozytów metalowych za pomocą nasycania. Badania właściwości mechanicznych nasyconych kształtek. Badania odporności na zużycie ścierne wybranych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej (charakterystyki zużycia ściernego i współczynnika tarcia kompozytów zbrojonych cząstkami ceramicznymi w zależności od udziału cząstek, jak również od ich wielkości i rozmieszczenia w osnowie). Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Semestr, wymiar godz. (S), pkt.: Materiały do specjalnych zastosowań RM-04 IX S1 (2 pkt.) SEMINARIUM: Materiały o szczególnych właściwościach mechanicznych. Materiały o specjalnych właściwościach cieplnych. Materiały o szczególnych właściwościach magnetycznych. Metale i stopy o wysokiej temperaturze topnienia. Struktura i właściwości metali i stopów do pracy w niskich temperaturach. Tworzywa metalowe dla energetyki jądrowej. Materiały o wysokiej odporności korozyjnej. Metale szlachetne właściwości i zastosowanie. Materiały stosowane na implanty. Stopy z pamięcią kształtu. Szkła metaliczne. Dr inż. Anna Kadłuczka Semestr wymiar godz (W S) pkt : IX W1 S1 (3 kt ) Zaawansowane technologie materiałowe TR- 01 WYKŁADY/SEMINARIUM: Rola i znaczenie osiągnięć naukowych w technice i technologii wytwarzania wyrobów (historia i stan dzisiejszy). Podstawowe znaczenie i zadania przedsiębiorczej strategii w rozwoju zaawansowanych technologii. Podstawy systematycznej

8 innowacji i jej źródeł. Zaawansowane technologie jako skuteczna innowacja wynikająca z potrzeb procesu i nowej wiedzy. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów o kształcie brył i powłok. Zaawansowane technologie w kształtowaniu warstwy wierzchniej, struktury, własności mechanicznych, nadających określone własności użytkowe. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów uzyskiwanych poprzez dzielenie lub łączenie. Kierunki i perspektywy rozwoju technik i technologii wytwarzania. Dr inż. Henryk Kiełkucki Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Nowoczesne technologie spiekania TR-02 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Dyfuzyjne mechanizmy transportu materii przy spiekaniu układów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych. Podstawy teoretyczne procesów zachodzących w czasie spiekania z udziałem fazy ciekłej. Spiekanie przy ciągłej i przejściowej obecności fazy ciekłej. Spiekanie super-solidus przykłady i zastosowanie. Spiekanie na gorąco i pod ciśnieniem materiałów proszkowych. Spiekanie reakcyjne. Spiekanie w polu drgań ultradźwiękowych. Spiekanie proszków odkształconych i napromieniowanych. Spiekanie w cyklicznie zmiennych temperaturach. Wykorzystanie zjawisk przenoszenia masy przez prąd elektryczny w czasie spiekania. Spiekanie mikrofalowe. Spiekanie indukcyjne. Spiekanie laserowe. Wskazówki praktyczne i metody badania procesów spiekania. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Specjalne metody spajania TR-03 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Fizyczne podstawy spajania materiałów. Zgrzewanie wybuchowe. Zgrzewanie dyfuzyjne. Zgrzewanie tarciowe. Spawanie impulsowe metodą TIG-PULS, STT (GMA), drutem proszkowym. Spawanie wiązką elektronów. Spawanie wiązką laserową. Lutowanie

9 metali i ceramiki konstrukcyjnej. Spajanie różnych metali i spajanie metali z ceramiką konstrukcyjną. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Specjalne metody odlewania TR-04 VII W1 (1 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Ogólna charakterystyka głównych (podstawowych) stopów odlewniczych: staliwa węglowego i stopowego, żeliwa (białe, połowiczne, szare wermikularne, sferoidalne, ciągliwe) oraz metali nieżelaznych. Podział i klasyfikacja specjalnych metod odlewania. Charakterystyka specjalnych metod odlewania: odlewanie kokilowe, odlewanie pod ciśnieniem (odlewanie pod ciśnieniem stopów żelaza, odlewanie z krzepnięciem pod ciśnieniem, odlewanie próżniowo ciśnieniowe, proces Acurad), odlewanie w formach wirujących odlewanie odśrodkowe, odlewanie ciągłe i półciągłe, odlewanie w formach skorupowych, odlewanie metodą Shawa, odlewanie precyzyjne metodą wytapianych modeli. Zalety i wady poszczególnych metod. Dr inż. Adam Tabor Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Wytwarzanie proszków i włókien TR-05 VII W1 (1 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Podział metod wytwarzania proszków. Mielenie i inne sposoby rozdrabniania w stanie stałym. Mechaniczne tworzenie stopów krystalicznych i amorficznych. Rozpylanie i granulacja. Podstawy teoretyczne rozpylania. Specjalne metody rozpylania. Wytwarzanie proszków stali szybkotnących metodą ASEA STORA. Wytwarzanie szybko chłodzonych proszków mikrokrystalicznych i amorficznych sposobami rozpylania. Wytwarzanie proszków metali metodą redukcji ich tlenków. Podstawy fizykochemiczne redukcji tlenków. Wytwarzanie proszków metali metodą redukcji metalotermicznej. Wytwarzanie proszków metali metodami redukcji roztworów wodnych soli. Wytwarzanie proszków metali metodą elektro-

10 lizy. Wytwarzanie proszków metali metodą syntezy i dysocjacji karbonylków. Wytwarzanie proszków metodą odparowania i kondensacji. Wytwarzanie proszków metodą dysocjacji. Wytwarzanie proszków metodą samorozpadu. Wytwarzanie proszków wysokotopliwych faz. Typy włókien i metody ich wytwarzania. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Metody komputerowe w badaniach materiałowych MB-01 VIII W1, L1 (2 pkt.) WYKŁADY: Wiadomości wstępne. Zakres komputerowego wspomagania w badaniach materiałowych. Podstawowe stanowisko badawcze i wielkości pomiarowe. Zasady budowy torów pomiarowych rodzaje czynników, wzmacniacze sygnałów, przetworniki analogowo- -cyfrowe. Programy sterujące i obliczeniowe na przykładzie programu TEST Point firmy Keithley. Metodyka pomiarów oraz statystyczna analiza wyników. Zastosowanie programów kalkulacyjnych Excel i Lotus oraz programów analizy statystycznej Statgraphic i Statistica PL. LABORATORIUM: Analiza obrazu. Ilościowa ocena parametrów stereologicznych fazy rozproszonej w materiałach metalowych. Ocena niejednokrotności kształtu i wielkości ziarna w strukturach o płaskiej i osiowej symetrii. Analiza termiczna wybranych stopów dwu- lub trójskładnikowych. Badania dylatometryczne przemian fazowych w wybranych stopach oraz specjalnych materiałach metalowych. Analiza krzywych odkształcania w doświadczalnej mechanice pękania przy zastosowaniu minipróbek. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Metody optymalizacji w materiałoznawstwie MB-02 VII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VII

11 WYKŁADY: Pojęcie i rola optymalizacji w inżynierii materiałowej. Biografia i programografia. Podstawy modelowania matematycznego. Model matematyczny i aproksymująca funkcja obiektu. Przykłady z zakresu inżynierii materiałowej. Kryteria optymalizacji procedury KRUPO. Analityczne metody optymalizacji numerycznej. Optymalizacja empiryczna optymalizacyjne plany doświadczeń (sekwencyjne, gradientowe itd.). Optymalizacja ewolucyjna (algorytmy genetyczne). ĆWICZENIA: Indywidualne zadania ćwiczeniowe z optymalizacji numerycznej (metody: Complex-Boxa, Hooke a-jeevesa, Gaussa-Seidela i Monte Carlo). Symulacja zastosowań optymalizacji empirycznej plany optymalizacyjne. Dr hab. inż. Stanisław Okoński Metodyka eksperymentu MB-03 VIII W1, L1 (2 pkt.) WYKŁADY: Badania doświadczalne w inżynierii materiałowej. Bibliografia i programografia. Warunki zaliczenia. Podstawy metodyki badań doświadczalnych: koncepcje metodyczne badań pojęcie i rola teorii eksperymentu. Planowanie doświadczeń systematyka planów doświadczeń z uwzględnieniem celów badań. Kryteria i metody wyboru planu doświadczenia. Komputerowe wspomaganie planowania doświadczeń i statystycznej analizy wyników pomiarów. Metody analizy wyników pomiarów: niedokładność, aproksymacja, weryfikacja adekwatności funkcji aproksymującej i istotności jej współczynników. Analiza wariancji w klasyfikacji pojedynczej, podwójnej i wielokrotnej. Charakterystyka randomizowanych planów doświadczeń i ich zastosowania. Mieszaniny i ograniczenia z nimi związane, specyfika planowania doświadczeń w przypadku mieszanin. Charakterystyka planów doświadczeń z warunkiem integralności (sumowalności). LABORATORIUM: Przeprowadzenie testu wartości średniej w populacji w oparciu o wyniki pomiarów symulowane z wykorzystaniem generatora liczb losowych. Uzupełniająco: analiza parametrów statystycznych próbki. Przeprowadzenie testu na różnicę między średnimi z prób nieskorelowanych. Uzupełniająco: test na zgodność z rozkładem normalnym i test na jednorodność wariancji. Symulowane badania doświadczalne przy dwóch wielkościach wejściowych (i=2) z zastosowaniem planu randomizowanego, blokowego, kompletnego PS/RB-C i metod analizy wariancji w klasyfikacji podwójnej. Uzupełniająco: ocena post hoc różnic między średnimi. Symulowane badania doświadczalne przy trzech wielkościach wejściowych (i=3) z zastosowaniem planu randomizowanego, kwadratowego (opartego na kwadracie łacińskim) PS/RQ-L i metod analizy wariancji w klasyfikacji wielokrotnej. Symulowane badania doświadczalne dla mieszaniny trójskładnikowej z ograniczeniami zawartości składników z wykorzystaniem planu sympleksowego, kratowego ulepszonego.

12 Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański Mechanika zniszczenia MB-04 IX W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Podstawowe pojęcia w mechanice zniszczenia, czynniki strukturalne konstrukcyjne oraz zewnętrzne wpływające na zarodkowanie i przebieg procesu dekohezji teoria Griffitha. Podstawowe schematy rozwoju szczelin, pojęcie intensywności naprężeń oraz krytycznego współczynnika intensywności naprężeń. Mechanika pękania przy uwzględnieniu odkształceń plastycznych model Dugdale a. Metody energetyczne w mechanice pękania całka Rice a Mikrostrukturalne aspekty mechaniki pękania charakterystyczne etapy zjawiska pękania, mechanizmy kruchego, plastyczno-kruchego oraz ciągliwego rozdzielenia tworzywa konstrukcyjnego. Nowoczesne metody eksperymentalnej oceny odporności materiałów na pękanie kryteria Kic, Jic, próba CTOD. Podstawy projektowania konstrukcji przy zastosowaniu kryteriów mechaniki pękania. Tribologiczne aspekty zniszczenia materiałów konstrukcyjnych. LABORATORIUM: Określenie temperatury przejścia plastyczno-kruchego. Badanie rozwoju szczeliny zmęczeniowej. Wyznaczenie współczynnika intensywności naprężeń Kic. Określenie wartości całki Rice a. Badanie ścieralności materiałów metalowych. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Metody oceny jakości materiałów JM-01 IX W1, C1 (1 pkt.) WYKŁADY: Kontrola jakości materiałów hutniczych. Rodzaje i zakres badań. Pojęcia próbki ogólnej, kontrolnej. Odcinek próbny, próbka kwalifikacyjna, próbka do badań. Rodzaje badań. Zasady przeprowadzania badań wyrobów hutniczych. Cechowanie wyrobów hutniczych. ĆWICZENIA: Dobór materiału w oparciu o jego strukturę. Klasyfikacja materiałów konstrukcyjnych wg zastosowania. Zasady doboru zamienników materiałowych. Dokumenty kontroli wyrobów metalowych. Zasady prowadzenia kontroli odbiorczej.

13 Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Systemy zapewnienia jakości JM-02 VIII W E 2 (3 pkt.) WYKŁADY: TQM koncepcja kompleksowego zarządzania przez jakość. Normalizacja jakości normy ISO Dokumentowanie systemu jakości. Audit jakości. System badań i certyfikacji w Unii Europejskiej i w Polsce. Polska Nagroda Jakości. Dr inż. Marek Rączka Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa Studia dzienne Wydział Kierunek Propozycja punktów ECS z dnia 15.11.2007r. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa ECS dla lat I-V obowiązujące w roku akad. 2007/2008 I i II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 1 dodr. (PWN).

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Brak Tak

Semestr letni Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0088 Materiałoznawstwo Materials Science Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Inżynieria materiałowa studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12 Listopada 2014 Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN Materiałoznawstwo I Materials Science

Z-ZIPN Materiałoznawstwo I Materials Science KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN1-0088 Materiałoznawstwo I Materials Science Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-01_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE Modern Materials and Technologies. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, lab.

NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE Modern Materials and Technologies. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, lab. Nazwa przedmiotu NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE Modern Materials and Technologies Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe Kod IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 w c l p s

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe Kod IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 w c l p s Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 Odpowiedzialny (a) Dr inż. Krystyna Imielińska Definicja i podział materiałów kompozytowych. Czynniki wpływające na właściwości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM-2-206-SM-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science

Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-088I Materiałoznawstwo Materials Science. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOG-088I Materiałoznawstwo Materials Science. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-088I Materiałoznawstwo Materials Science Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kompozyty odlewane Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

144 RAZEM PUNKTY ECTS 90

144 RAZEM PUNKTY ECTS 90 ydział Mechaniczny PLAN STUDÓ NIESTACJONARNYCH II-O STOPNIA Etap podstawowy Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu BiEM z dnia 08.05.2013 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego z dnia z dnia 08.05.2013

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia str.1 Technologii Chemicznej A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Przedmiot humanistyczny obieralny I 30 30 2 Socjologia Filozofia Psychologia społeczna 2 Przedmiot humanistyczny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG Technologie wytwarzania Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Obróbka Cieplna Odlewów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałów 2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa 3 Nazwa modułu kształcenia/ Nauka

Bardziej szczegółowo

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach II Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-31_15W_pNadGen0INE8 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami 027 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel. 12 617 3572 www.kcimo.pl, bucko@agh.edu.pl Plan wykładów Monokryształy, Materiały amorficzne i szkła, Polikryształy budowa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Inżynieria materiałowa WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizyka metali Rok akademicki: 2013/2014 Kod: OM-2-101-OA-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Metalurgia Specjalność: Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu

Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu METALURGIA /procesy: metalurgiczne, rafinacyjne, urządzenia stosowane w metalurgii; metalurgia: stali, metali nieżelaznych/ 1. W

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Nauka o materiałach II Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MME-1-303-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna 1. Badania własności materiałów i próby technologiczne 2. Stany naprężenia, kierunki, składowe stanu naprężenia 3. Porównywanie stanów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę 1. Omówić budowę atomu. 2. Co to jest masa atomowa? 3. Omówić budowę układu okresowego pierwiastków. 4. Wyjaśnić strukturę

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyk. ćw. ECTS Metody ilościowe i jakościowe - EGZAMIN 20wE - Metody ilościowe i jakościowe - 10ćw.

Przedmiot wyk. ćw. ECTS Metody ilościowe i jakościowe - EGZAMIN 20wE - Metody ilościowe i jakościowe - 10ćw. Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 01/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BIOMATERIAŁY Biomaterials Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYTWARZANIA

TECHNIKI WYTWARZANIA TECHNIKI WYTWARZANIA Metalurgia i odlewnictwo TW-01 V W1, L2 (3 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Ogólna charakterystyka technologii odlewów. Charakterystyka surowców i materiałów niemetalowych. Surowce podstawowe

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zarzą dzanie Jakoś cią

Zarzą dzanie Jakoś cią Specjalność Zarzą dzanie Jakoś cią (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Zarządzanie Jakością VII VIII IX X w c l p s w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków. Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków.

Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków. Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków. Technologie materiałowe 1. Wprowadzenie Ćwiczenie nr 4. Metalurgia proszków Pod pojęciem materiały spiekane rozumie się materiały, które wytwarza się metodami metalurgii proszków. Definicja: Metalurgią

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 18-0_1 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy

Tematy Prac Inżynierskich Pracownia Technologii Formy Tematy Prac Inżynierskich y 2014-2015 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Opiekun pracy Miejsce praktyki 1 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych metodą rezystancyjną 2 Marta Zmarzła

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów Nazwa modułu: Biomateriały metaliczne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

2.1.M.07: Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich

2.1.M.07: Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1 DEFINICJA KOMPOZYTU KOMPOZYTEM NAZYWA SIĘ MATERIAL BĘDĄCY KOMBINACJA DWÓCH LUB WIĘCEJ ROŻNYCH MATERIAŁÓW 2 Kompozyt: Włókna węglowe ciągłe (preforma 3D) Osnowa : Al-Si METALE I

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo