Materiał y Konstrukcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał y Konstrukcyjne"

Transkrypt

1 Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW)

2 Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p s w c l p s w c l p s w c l p s IM INŻYNIERIA MATERIAŁOWA E 1 IM-01 Inżynieria powierzchni 30 1 E 1 IM-02 Dobór materiałów i technologii 30 2 IM-03 Projektowanie materiałów 30 1 E 1 IM-04 Inżynieria tworzyw sztucznych IM-05 Recykling 30 RM ROZWÓJ ORAZ OSIĄGNIĘCIA 105 MATERIAŁOWE RM-01 Nowoczesne stopy techniczne RM-02 Ceramika narzędziowa RM-03 Wybrane materiały kompozytowe RM-04 Materiały do specjalnych zastosowań 15 1 TR TECHNOLOGIE ROZWOJOWE 90 TR-01 Zaawansowane technologie materiałowe TR-02 Nowoczesne technologie spiekania 15 1 TR-03 Specjalne metody spajania 15 1 TR-04 Specjalne metody odlewania 15 1 TR-05 Wytwarzanie proszków i włókien 15 1 MB METODY BADAWCZE 120 MB-01 Metody komputerowe w badaniach materiałowych MB-02 Metody optymalizacji w materiałoznawstwie MB-03 Metodyka eksperymentu MB-04 Mechanika zniszczenia JM JAKOŚĆ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 60 JM-01 Metody oceny jakości materiałów JM-02 Systemy zapewnienia jakości 30 2 E Praca przejściowa II 60 4 Seminarium dyplomowe 15 1 Praktyka 3 tyg. Egzaminy (1) (1) (2) RAZEM 600 (6) (14) (19) (1) UWAGA: Liczbę godzin w poszczególnych semestrach podano w wymiarze tygodniowym.

3 Inżynieria powierzchni IM-01 VII W E 1, L1 (3 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Historia pojęcia inżynieria powierzchni. Procesy wytwarzania warstw powierzchniowych i związane z tym zjawiska oraz uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyjne. Mechaniczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Cieplno-mechaniczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Co-chemiczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Elektrochemiczne i chemiczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Fizyczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Metody wytwarzania warstw wierzchnich. Technologie starej i nowej generacji spełniające zadania inżynierii powierzchni. LABORATORIUM: Hartowanie indukcyjne stali. Azotowanie stali. Badanie kruchości warstw dyfuzyjnych. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po nawęglaniu. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po azotowaniu. Badanie metaloznawcze warstw dyfuzyjnych po chromowaniu. Prof. dr hab. inż. Ryszard H. Kozłowski Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Dobór materiałów i technologii IM-02 IX W E 1, C1 (3 pkt.) WYKŁADY: Rodzaje materiałów konstrukcyjnych różnice właściwości, zakres zastosowania. Podstawowe kryteria doboru materiałów ze względu na właściwości materiału i oczekiwane właściwości wytwarzanych elementów maszyn. Wpływ technologii wytwarzania na właściwości elementów maszyn. Ograniczenia wymiarowe wynikające ze stosowania różnorodnych technologii wytwarzania. Dobór technologii i materiałów na etapie projektowania elementów maszyn możliwości wykonawcze koszty wytwarzania. Projektowanie z uwzględnieniem możliwości wykonawczych, oczekiwanych właściwości elementów maszyn i wpływu technologii na końcowe właściwości elementów maszyn. ĆWICZENIA: Tematyka zajęć zgodna z zakresem wykładów. Prof. dr hab. inż. Ryszard H. Kozłowski

4 Semestr, wymiar godz. (P), pkt.: Projektowanie materiałów IM-03 VIII P2 (3 pkt.) PROJEKTOWANIE: Wprowadzenie do projektowania: etapy działalności inżynierskiej, obiekty projektowania inżynierskiego, ogólny schemat i podstawowe zagadnienia w procesie projektowania. Wskaźniki funkcjonalności. Grupy materiałów inżynierskich. Podstawowe parametry decydujące o technicznym zastosowaniu materiałów. Doświadczalne bazy danych materiałowych. Charakterystyki przydatności technologicznej oraz eksploatacyjnej materiałów systemy ekspertowe (programy CMS, program ULSAB). Projektowanie podstawowych właściwości mechanicznych materiałów w zakresie zmiany wartości modułu sprężystości, granicy plastyczności, odkształcalności oraz odporności na pękanie. Projektowanie technologicznych właściwości materiałów metalowych w procesach wytwarzania na wybranych przykładach dotyczących skrawalności, spawalności lub tłoczności stali konstrukcyjnych (program MAT-SPAW) i program Tech-MACH). Projektowanie charakterystyk materiałowych na podstawie metod analizy statystycznej oraz doświadczalnych baz danych (na przykładzie baz danych dotyczących stali ULCB oraz HSLA). Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Inżynieria tworzyw sztucznych IM-04 IX W E 1, C1 (3 pkt.) WYKŁADY: Polimery o specjalnych własnościach. Polimery ciekłokrystaliczne i biodegradowalne. Zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie. Modyfikacja fizyczna i chemiczna tworzyw sztucznych cele i sposoby realizacji. Mieszaniny polimerów konstrukcyjnych. Kompatybilizery i promotory mieszalności w mieszaninach polimerowych. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych. Wymagania odnośnie do własności fizyko-mechanicznych polimerów. Podstawowe zasady stosowania tworzyw sztucznych na elementy konstrukcyjne. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu konstrukcji z tworzywami sztucznymi. ĆWICZENIA: Kryteria technologiczne konstruowania wyrobów z tworzyw. Przykłady obliczeń. Projektowanie prostej formy wtryskowej. Przykłady obliczeń doboru parametrów rozdrabniania tworzyw sztucznych. Zastosowanie praw zmieszania do przewidywania własności mieszanin polimerowych. Przykłady obliczeń konstrukcyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych. Przykłady obliczeń numerycznych i symulacji komputerowych w projektowaniu

5 procesów technologicznych i wytwarzaniu wyrobów z tworzyw sztucznych. Diagramy wyboru materiałów i banki danych własności tworzyw sztucznych. Osoby odpowiedzialne za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) Semestr, wymiar godz. (W, S), pkt.: Recykling IM-05 IX W1, S1 (3 pkt.) WYKŁADY: Normy prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce obowiązki podmiotów gospodarczych. Projektowanie zmian uregulowań prawnych w świetle dyrektyw UE. Źródła i struktura wytwarzania odpadów w Polsce. Gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych. Przyczyny powstawania i struktura odpadów tworzyw sztucznych. Produkcja opakowań (butelek) i folii z tworzyw sztucznych. Własności tworzyw regenerowanych i ich przydatność na wyroby. SEMINARIUM: Unieszkodliwienie odpadów przemysłowych przegląd technologii. Selektywna zbiórka przegląd metod i technik. Regionalne systemy gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. Gromadzenie i selekcja odpadów do recyklingu materiałowego. Przebieg procesu regeneracji materiałów polimerowych. Społeczne i ekologiczne potrzeby oraz rodzaje recyklingu. Regionalne systemy i stacje recyklingu materiałowego. Osoby odpowiedzialne za przedmiot: Jednostki organizacyjne: Dr inż. Stanisław Kuciel Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn (M-1) Nowoczesne stopy techniczne RM-01 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Tendencje rozwojowe w inżynierii stopów żelaza, domieszki szkodliwe. Stale mikrostopowe. Ultraniskowęglowe stale karoseryjne (stale I F). Niskowęglowe stale bainityczne (stale ULCB). Stale ferrytyczno-austenityczne (duplex). Stale dwufazowe (DP), stale wielofazowe (TRIP). Stale maraging. Stale i stopy dla elektrotechniki oraz energetyki. Żeliwo ADI. Kierunki rozwojowe w inżynierii stopów metali nieżelaznych. Odlewnicze stopy lekkie na bazie: magnezu, aluminium, litu i cynku. Stopy tytanu. Nadstopy.

6 LABORATORIUM: Tematyka zajęć laboratoryjnych zgodna z zakresem wykładów. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Ceramika narzędziowa RM-02 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Ceramiczne materiały narzędziowe jako przykład wyrobu o najwyższym poziomie jakościowym (ogólne wymagania techniczne). Rodzaje narzędzi ceramicznych z podziałem na: skrawające do obróbki ubytkowej, zgrubnej i wykańczającej, pomiarowe, specjalne (laserowe, plazmowe), chirurgiczne. Surowce i techniki wytwarzania, w tym techniki spiekowe, hodowle monokryształów, techniki wysokociśnieniowe. Metody badań i oceny, w tym: makro- i mikroskopowe, wytrzymałościowe, technologiczne, fizykochemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem badań mikrostrukturalnych spieków i monokryształów. Przykłady własności wybranych wyrobów: tlenkowych, azotkowych, węglikowych, kompozytowych, ziarnistych, włóknistych, warstwowych i supertwardych, oraz przykłady ich zastosowań. Narzędzia ścierne: systematyka materiałowa ziarna ścierne, spoiwo, własności technologiczne, systematyka wyrobów, metody oceny, normalizacja. Narzędzia specjalne systematyka, metody oceny. LABORATORIUM: Analiza wybranych układów równowagi. Identyfikacja wybranych ceramicznych materiałów narzędziowych. Pomiar twardości i kruchości wybranych płytek ceramicznych na ostrza skrawające. Badania strukturalne narzędziowych spieków ceramicznych. Obserwacje i pomiary proszków ściernych. Obserwacja mikroskopowa wyrobów ściernych. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Wybrane materiały kompozytowe RM-03 VIII W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Ogólna charakterystyka kompozytów. Materiał osnowy kompozytów. Materiały zbrojenia. Cząstki zbrojące. Włókna do zbrojenia kompozytów: metalowe, ceramiczne i polimerowe. Porównanie właściwości włókien kompozytowych. Materiały wypełniające. Wytwa-

7 rzanie kompozytów z osnową metalową metodami bezpośrednimi. Metody pośrednie wytwarzania kompozytów metalowych. Kompozyty o osnowie metalowej umacniane dyspersyjnie. Technologia wytwarzania i właściwości kompozytów SAP. Wytwarzanie i właściwości kompozytów zbrojonych cząstkami. Wytwarzanie i właściwości metalowych kompozytów włóknistych. Kompozyty proszkowe. Porowate ciała stałe i pianki. Możliwości projektowania struktury i właściwości kompozytów. Kompozyty stosowane w technice. LABORATORIUM: Określenie powierzchni właściwej proszków za pomocą aparatu Fischera. Wytwarzanie kompozytów metalowych za pomocą nasycania. Badania właściwości mechanicznych nasyconych kształtek. Badania odporności na zużycie ścierne wybranych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej (charakterystyki zużycia ściernego i współczynnika tarcia kompozytów zbrojonych cząstkami ceramicznymi w zależności od udziału cząstek, jak również od ich wielkości i rozmieszczenia w osnowie). Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Semestr, wymiar godz. (S), pkt.: Materiały do specjalnych zastosowań RM-04 IX S1 (2 pkt.) SEMINARIUM: Materiały o szczególnych właściwościach mechanicznych. Materiały o specjalnych właściwościach cieplnych. Materiały o szczególnych właściwościach magnetycznych. Metale i stopy o wysokiej temperaturze topnienia. Struktura i właściwości metali i stopów do pracy w niskich temperaturach. Tworzywa metalowe dla energetyki jądrowej. Materiały o wysokiej odporności korozyjnej. Metale szlachetne właściwości i zastosowanie. Materiały stosowane na implanty. Stopy z pamięcią kształtu. Szkła metaliczne. Dr inż. Anna Kadłuczka Semestr wymiar godz (W S) pkt : IX W1 S1 (3 kt ) Zaawansowane technologie materiałowe TR- 01 WYKŁADY/SEMINARIUM: Rola i znaczenie osiągnięć naukowych w technice i technologii wytwarzania wyrobów (historia i stan dzisiejszy). Podstawowe znaczenie i zadania przedsiębiorczej strategii w rozwoju zaawansowanych technologii. Podstawy systematycznej

8 innowacji i jej źródeł. Zaawansowane technologie jako skuteczna innowacja wynikająca z potrzeb procesu i nowej wiedzy. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów o kształcie brył i powłok. Zaawansowane technologie w kształtowaniu warstwy wierzchniej, struktury, własności mechanicznych, nadających określone własności użytkowe. Zaawansowane technologie wytwarzania wyrobów uzyskiwanych poprzez dzielenie lub łączenie. Kierunki i perspektywy rozwoju technik i technologii wytwarzania. Dr inż. Henryk Kiełkucki Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Nowoczesne technologie spiekania TR-02 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Dyfuzyjne mechanizmy transportu materii przy spiekaniu układów jednoskładnikowych i wieloskładnikowych. Podstawy teoretyczne procesów zachodzących w czasie spiekania z udziałem fazy ciekłej. Spiekanie przy ciągłej i przejściowej obecności fazy ciekłej. Spiekanie super-solidus przykłady i zastosowanie. Spiekanie na gorąco i pod ciśnieniem materiałów proszkowych. Spiekanie reakcyjne. Spiekanie w polu drgań ultradźwiękowych. Spiekanie proszków odkształconych i napromieniowanych. Spiekanie w cyklicznie zmiennych temperaturach. Wykorzystanie zjawisk przenoszenia masy przez prąd elektryczny w czasie spiekania. Spiekanie mikrofalowe. Spiekanie indukcyjne. Spiekanie laserowe. Wskazówki praktyczne i metody badania procesów spiekania. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Specjalne metody spajania TR-03 IX W1 (1 pkt.) WYKŁADY: Fizyczne podstawy spajania materiałów. Zgrzewanie wybuchowe. Zgrzewanie dyfuzyjne. Zgrzewanie tarciowe. Spawanie impulsowe metodą TIG-PULS, STT (GMA), drutem proszkowym. Spawanie wiązką elektronów. Spawanie wiązką laserową. Lutowanie

9 metali i ceramiki konstrukcyjnej. Spajanie różnych metali i spajanie metali z ceramiką konstrukcyjną. Dr hab. inż. Andrzej Zając, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Specjalne metody odlewania TR-04 VII W1 (1 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Ogólna charakterystyka głównych (podstawowych) stopów odlewniczych: staliwa węglowego i stopowego, żeliwa (białe, połowiczne, szare wermikularne, sferoidalne, ciągliwe) oraz metali nieżelaznych. Podział i klasyfikacja specjalnych metod odlewania. Charakterystyka specjalnych metod odlewania: odlewanie kokilowe, odlewanie pod ciśnieniem (odlewanie pod ciśnieniem stopów żelaza, odlewanie z krzepnięciem pod ciśnieniem, odlewanie próżniowo ciśnieniowe, proces Acurad), odlewanie w formach wirujących odlewanie odśrodkowe, odlewanie ciągłe i półciągłe, odlewanie w formach skorupowych, odlewanie metodą Shawa, odlewanie precyzyjne metodą wytapianych modeli. Zalety i wady poszczególnych metod. Dr inż. Adam Tabor Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Wytwarzanie proszków i włókien TR-05 VII W1 (1 pkt.) Semestr VII WYKŁADY: Podział metod wytwarzania proszków. Mielenie i inne sposoby rozdrabniania w stanie stałym. Mechaniczne tworzenie stopów krystalicznych i amorficznych. Rozpylanie i granulacja. Podstawy teoretyczne rozpylania. Specjalne metody rozpylania. Wytwarzanie proszków stali szybkotnących metodą ASEA STORA. Wytwarzanie szybko chłodzonych proszków mikrokrystalicznych i amorficznych sposobami rozpylania. Wytwarzanie proszków metali metodą redukcji ich tlenków. Podstawy fizykochemiczne redukcji tlenków. Wytwarzanie proszków metali metodą redukcji metalotermicznej. Wytwarzanie proszków metali metodami redukcji roztworów wodnych soli. Wytwarzanie proszków metali metodą elektro-

10 lizy. Wytwarzanie proszków metali metodą syntezy i dysocjacji karbonylków. Wytwarzanie proszków metodą odparowania i kondensacji. Wytwarzanie proszków metodą dysocjacji. Wytwarzanie proszków metodą samorozpadu. Wytwarzanie proszków wysokotopliwych faz. Typy włókien i metody ich wytwarzania. Dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK Metody komputerowe w badaniach materiałowych MB-01 VIII W1, L1 (2 pkt.) WYKŁADY: Wiadomości wstępne. Zakres komputerowego wspomagania w badaniach materiałowych. Podstawowe stanowisko badawcze i wielkości pomiarowe. Zasady budowy torów pomiarowych rodzaje czynników, wzmacniacze sygnałów, przetworniki analogowo- -cyfrowe. Programy sterujące i obliczeniowe na przykładzie programu TEST Point firmy Keithley. Metodyka pomiarów oraz statystyczna analiza wyników. Zastosowanie programów kalkulacyjnych Excel i Lotus oraz programów analizy statystycznej Statgraphic i Statistica PL. LABORATORIUM: Analiza obrazu. Ilościowa ocena parametrów stereologicznych fazy rozproszonej w materiałach metalowych. Ocena niejednokrotności kształtu i wielkości ziarna w strukturach o płaskiej i osiowej symetrii. Analiza termiczna wybranych stopów dwu- lub trójskładnikowych. Badania dylatometryczne przemian fazowych w wybranych stopach oraz specjalnych materiałach metalowych. Analiza krzywych odkształcania w doświadczalnej mechanice pękania przy zastosowaniu minipróbek. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Metody optymalizacji w materiałoznawstwie MB-02 VII W1, C1 (2 pkt.) Semestr VII

11 WYKŁADY: Pojęcie i rola optymalizacji w inżynierii materiałowej. Biografia i programografia. Podstawy modelowania matematycznego. Model matematyczny i aproksymująca funkcja obiektu. Przykłady z zakresu inżynierii materiałowej. Kryteria optymalizacji procedury KRUPO. Analityczne metody optymalizacji numerycznej. Optymalizacja empiryczna optymalizacyjne plany doświadczeń (sekwencyjne, gradientowe itd.). Optymalizacja ewolucyjna (algorytmy genetyczne). ĆWICZENIA: Indywidualne zadania ćwiczeniowe z optymalizacji numerycznej (metody: Complex-Boxa, Hooke a-jeevesa, Gaussa-Seidela i Monte Carlo). Symulacja zastosowań optymalizacji empirycznej plany optymalizacyjne. Dr hab. inż. Stanisław Okoński Metodyka eksperymentu MB-03 VIII W1, L1 (2 pkt.) WYKŁADY: Badania doświadczalne w inżynierii materiałowej. Bibliografia i programografia. Warunki zaliczenia. Podstawy metodyki badań doświadczalnych: koncepcje metodyczne badań pojęcie i rola teorii eksperymentu. Planowanie doświadczeń systematyka planów doświadczeń z uwzględnieniem celów badań. Kryteria i metody wyboru planu doświadczenia. Komputerowe wspomaganie planowania doświadczeń i statystycznej analizy wyników pomiarów. Metody analizy wyników pomiarów: niedokładność, aproksymacja, weryfikacja adekwatności funkcji aproksymującej i istotności jej współczynników. Analiza wariancji w klasyfikacji pojedynczej, podwójnej i wielokrotnej. Charakterystyka randomizowanych planów doświadczeń i ich zastosowania. Mieszaniny i ograniczenia z nimi związane, specyfika planowania doświadczeń w przypadku mieszanin. Charakterystyka planów doświadczeń z warunkiem integralności (sumowalności). LABORATORIUM: Przeprowadzenie testu wartości średniej w populacji w oparciu o wyniki pomiarów symulowane z wykorzystaniem generatora liczb losowych. Uzupełniająco: analiza parametrów statystycznych próbki. Przeprowadzenie testu na różnicę między średnimi z prób nieskorelowanych. Uzupełniająco: test na zgodność z rozkładem normalnym i test na jednorodność wariancji. Symulowane badania doświadczalne przy dwóch wielkościach wejściowych (i=2) z zastosowaniem planu randomizowanego, blokowego, kompletnego PS/RB-C i metod analizy wariancji w klasyfikacji podwójnej. Uzupełniająco: ocena post hoc różnic między średnimi. Symulowane badania doświadczalne przy trzech wielkościach wejściowych (i=3) z zastosowaniem planu randomizowanego, kwadratowego (opartego na kwadracie łacińskim) PS/RQ-L i metod analizy wariancji w klasyfikacji wielokrotnej. Symulowane badania doświadczalne dla mieszaniny trójskładnikowej z ograniczeniami zawartości składników z wykorzystaniem planu sympleksowego, kratowego ulepszonego.

12 Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański Mechanika zniszczenia MB-04 IX W1, L1 (3 pkt.) WYKŁADY: Podstawowe pojęcia w mechanice zniszczenia, czynniki strukturalne konstrukcyjne oraz zewnętrzne wpływające na zarodkowanie i przebieg procesu dekohezji teoria Griffitha. Podstawowe schematy rozwoju szczelin, pojęcie intensywności naprężeń oraz krytycznego współczynnika intensywności naprężeń. Mechanika pękania przy uwzględnieniu odkształceń plastycznych model Dugdale a. Metody energetyczne w mechanice pękania całka Rice a Mikrostrukturalne aspekty mechaniki pękania charakterystyczne etapy zjawiska pękania, mechanizmy kruchego, plastyczno-kruchego oraz ciągliwego rozdzielenia tworzywa konstrukcyjnego. Nowoczesne metody eksperymentalnej oceny odporności materiałów na pękanie kryteria Kic, Jic, próba CTOD. Podstawy projektowania konstrukcji przy zastosowaniu kryteriów mechaniki pękania. Tribologiczne aspekty zniszczenia materiałów konstrukcyjnych. LABORATORIUM: Określenie temperatury przejścia plastyczno-kruchego. Badanie rozwoju szczeliny zmęczeniowej. Wyznaczenie współczynnika intensywności naprężeń Kic. Określenie wartości całki Rice a. Badanie ścieralności materiałów metalowych. Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Metody oceny jakości materiałów JM-01 IX W1, C1 (1 pkt.) WYKŁADY: Kontrola jakości materiałów hutniczych. Rodzaje i zakres badań. Pojęcia próbki ogólnej, kontrolnej. Odcinek próbny, próbka kwalifikacyjna, próbka do badań. Rodzaje badań. Zasady przeprowadzania badań wyrobów hutniczych. Cechowanie wyrobów hutniczych. ĆWICZENIA: Dobór materiału w oparciu o jego strukturę. Klasyfikacja materiałów konstrukcyjnych wg zastosowania. Zasady doboru zamienników materiałowych. Dokumenty kontroli wyrobów metalowych. Zasady prowadzenia kontroli odbiorczej.

13 Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: Systemy zapewnienia jakości JM-02 VIII W E 2 (3 pkt.) WYKŁADY: TQM koncepcja kompleksowego zarządzania przez jakość. Normalizacja jakości normy ISO Dokumentowanie systemu jakości. Audit jakości. System badań i certyfikacji w Unii Europejskiej i w Polsce. Polska Nagroda Jakości. Dr inż. Marek Rączka Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science

Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ETI-1014-I1T2 Materiałoznawstwo Materials Science Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu

Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu METALURGIA /procesy: metalurgiczne, rafinacyjne, urządzenia stosowane w metalurgii; metalurgia: stali, metali nieżelaznych/ 1. W

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna 1. Badania własności materiałów i próby technologiczne 2. Stany naprężenia, kierunki, składowe stanu naprężenia 3. Porównywanie stanów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYTWARZANIA

TECHNIKI WYTWARZANIA TECHNIKI WYTWARZANIA Metalurgia i odlewnictwo TW-01 V W1, L2 (3 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Ogólna charakterystyka technologii odlewów. Charakterystyka surowców i materiałów niemetalowych. Surowce podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów Nazwa modułu: Biomateriały metaliczne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VI Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Statyczna próba rozciągania.

Bardziej szczegółowo

Zarzą dzanie Jakoś cią

Zarzą dzanie Jakoś cią Specjalność Zarzą dzanie Jakoś cią (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Zarządzanie Jakością VII VIII IX X w c l p s w

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość PROJEKT LANAMATE Budowa Laboratorium Finansowany w ramach PO IiŚ Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kierownik Projektu: Prof. Leszek A. Dobrzański ROZBUDOWA BAZY LABORATORYJNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dekohezja materiałów. Przedmiot: Degradacja i metody badań materiałów Wykład na podstawie materiałów prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, prof. zw.

Dekohezja materiałów. Przedmiot: Degradacja i metody badań materiałów Wykład na podstawie materiałów prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, prof. zw. Dekohezja materiałów Przedmiot: Degradacja i metody badań materiałów Wykład na podstawie materiałów prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, prof. zw. AGH Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Dekohezja materiałów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 23.09.2015 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, 2015-2016 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT - 2010/2011 - dr inż. Maciej Motyka PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH 1 Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich MATERIAŁAMI (inżynierskimi) nazywa się skondensowane (stałe) substancje, których właściwości czynią ją użytecznymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5 Spis treści Streszczenie... 12 Abstract... 14 Słowo wstępne... 16 1. Wyznaczanie własno ci mechanicznych stali... 20 2. Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej... 24 3. Badania mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 Praca została realizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez Europejski fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład 1 Ogólne informacje o konstruowaniu maszyn Dr inŝ. Jacek Czarnigowski Pojęcia podstawowe Maszyna mechanizm lub grupa mechanizmów wykorzystywana podczas procesu pracy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-202-IB-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-202-IB-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów Nazwa modułu: Biomateriały kompozytowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-202-IB-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 1. GENEZA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne stale bainityczne

Nowoczesne stale bainityczne Nowoczesne stale bainityczne Klasyfikacja, projektowanie, mikrostruktura, właściwości oraz przykłady zastosowania Wykład opracował: dr hab. inż. Zdzisław Ławrynowicz, prof. nadzw. UTP Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Laboratorium tribologiczne - I- Sz s. 212, II-

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka

2012-04-04. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD - 2011/2012 - dr inż. Maciej Motyka STAL NIESTOPOWA, STALIWO I ŻELIWO Zakres tematyczny 1 KLASYFIKACJA I SYSTEMY OZNACZANIA STALI 2 1 Klasyfikacja stopów żelaza Podział czynników determinujących mikrostrukturę iwłaściwości użytkowe stopów

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych

Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Materiały budowlane - systematyka i uwarunkowania właściwości użytkowych Kompozyty Większość materiałów budowlanych to materiały złożone tzw. KOMPOZYTY składające się z co najmniej dwóch składników występujących

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyk. ćw. ECTS. Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 20proj. Recykling Metali 10w - Recykling Metali - 10lab.

Przedmiot wyk. ćw. ECTS. Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 20proj. Recykling Metali 10w - Recykling Metali - 10lab. Kierunek: Metalurgia Specjalność: - semestr: 7 Przedmiot wyk. ćw. ECTS Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - EGZAMIN 0wE - Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 0proj. Metalurgia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO Jakościowe porównanie najważniejszych własności stali 1) Stal Maraging (temperatura maraging ok. 480 C); w tym stanie nie porównywalna ze stalami do ulepszania cieplnego.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Wybrane przykłady zastosowania materiałów ceramicznych Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Sekretarz naukowy ICiMB

Wybrane przykłady zastosowania materiałów ceramicznych Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Sekretarz naukowy ICiMB Wybrane przykłady zastosowania materiałów ceramicznych Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek Sekretarz naukowy ICiMB Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Rozwój wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU NORMOWANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 4/N Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym P aństwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2009 rok ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM (350 godzin koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo