SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH"

Transkrypt

1 PORADNIK AGRO WIOSNA 2013

2

3 SPIS TREŚCI ZAWSZE BLISKO NASZYCH KLIENTÓW 4 SKUP ZBÓ SKUP ZBÓ DAJEMY NOWE MO LIWOÂCI 6 MATERIA SIEWNY ZESTAWIENIE CECH ODMIAN KUKURYDZY 8 KUKURYDZA ES FIREBALL 9 KUKURYDZA ES COMBI 10 KUKURYDZA LG KUKURYDZA ES PAROLI 13 KUKURYDZA EUROSTAR 14 KUKURYDZA NK NEKTA 15 KUKURYDZA SY RESPECT 16 J CZMIE SEBASTIAN 18 J CZMIE FRONTIER 19 ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN CZY OZIMINY PRZETRWAJÑ ZIM 20 PROGRAM OCHRONY ZBÓ HAGE 23 KARTA CHARAKT. PROD. MONDATAK 450 EC 25 KARTA CHARAKT. PROD. INSEKTOR 400 EC 27 KARTA CHARAKT. PROD. HG HG 7000 ADIUWANT NOWEJ GENERACJI 30 KARTA CHARAKT. PROD. HURLER 200 EC 33 KARTA CHARAKT. PROD. GRANSTAR ULTRA SX 50 SG 35 KARTA CHARAKT. PROD. TEBU 250 EW 37 KARTA CHARAKT. PROD. HELM TRIBI 75 WG 38 KARTA CHARAKT. PROD. ZEUS 208 WG 40 KARTA CHARAKT. PROD. AXIAL 100 EC 42 KARTA CHARAKT. PROD. SWING TOP 183 SC 44 SWING TOP KARTA CHARAKT. PROD. BOLT XL 250 EC 47 KARTA CHARAKT. PROD. OPERA MAX 147,5 SE 49 KARTA CHARAKT. PROD. BELL 300 SC 50 KARTA CHARAKT. PROD. OSIRIS 65 EC 52 KARTA CHARAKT. PROD. TALIUS 200 EC 54 KARTA CHARAKT. PROD. PROPULSE 250 SE 57 PRZYGOTOWYWANIE MIESZANIN ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN KROK PO KROKU 60 KARTA CHARAKT. PROD. HG BIOPOWER 63 HG BIOPOWER INFORMATOR 64 NOWE ZAGRO ENIA W UPRAWIE RZEPAKU 65 PROGRAM OCHRONY RZEPAKU HAGE 68 KARTA CHARAKT. PROD. CARYX 240 SL 70 KARTA CHARAKT. PROD. ACANTO 250 SC 72 KARTA CHARAKT. PROD. STAR PRO 430 SC 74 KARTA CHARAKT. PROD. WOJOWNIK 050 CS 76 PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY HAGE 77 SKUTECZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW W KUKURYDZY 78 KARTA CHARAKT. PROD. MOCARZ 75 WG 80 KARTA CHARAKT. PROD. STELLAR 210 SC 82 KARTA CHARAKT. PROD. INNOVATE 240 SC 84 KARTA CHARAKT. PROD. LUMAX 537,5 SE 86 PROGRAM OCHRONY BURAKÓW HAGE 87 KARTA CHARAKT. PROD. BEETUP TRIO 180 SC 89 KARTA CHARAKT. PROD. BEETUP COMPACT 160 SC 90 KARTA CHARAKT. PROD. METAFOL 700 SC 91 NAWOZY KORZYÂCI ZE STOSOWANIA RSM 94 AZOT NAJWA NIEJSZY NA WIOSN 97 WIOSENNE NAWO ENIE MAGNEZEM 102 SUPER 5+, RECEPTURA NA WZROST 107 SUPER 3, TRZECIA POT GA PLONOWANIA 109 OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE HAGE POLSKA 112 TESTY FOLII DO OWIJANIA BEL POLIWRAP PRO 115 W POLU DLG FELDTAGE MIEJSCE SPOTKA PROFESJONALI- STÓW UPRAWY ROÂLIN 117 UPRAWA PASOWA - STRIP TILLAGE 121 PO GODZINACH Z HAGE POLSKA NA FUERTAVENTURA 123 W KARNAWALE 2013 BAWIMY SI W RYTMIE DISCO 126 KARTA CHARAKT. PROD. MEDAX TOP 350 SC 59 Poradnik Agro Wiosna

4 ZAWSZE BLISKO NASZYCH KLIENTÓW PUNKTY HANDLOWE HaGe Polska: o dowo ul. dr. A. Schmidta 1, o dowo Osielsko k. Bydgoszczy tel.: Pob ocie Wielkie Karlino tel.: Zalewo ul. Kiliƒskiego 8A Zalewo tel.: Kaêmierz ul. Spichrzowa Kaêmierz tel.: Âmia owice Marcinowice tel.: Prudnik Prudnik ul. Przemysłowa 3 tel.: Niwy Osielsko ul. Karpacka 3 tel.:/ fax: Poradnik Agro Wiosna 2013

5 Szanowni Paƒstwo, Drodzy Klienci, Z przyjemnoêcià prezentujemy kolejne wydanie Poradnika Agro HaGe Polska z ofertà produktów na sezon wiosenny Prezentujemy w nim artykuły z praktycznymi poradami agrotechnicznymi oraz szereg materiałów pomocnych w produkcji roêlinnej. Tworzàc nasz Poradnik, korzystamy z praktycznej wiedzy naszych doradców oraz przedstawicieli handlowych, a tak e pracowników naukowych. Mamy nadziej, i bogata oferta produktów oraz ich wysoka jakoêç spełnià Paƒstwa oczekiwania i zach cà do współpracy z HaGe Polska. WYSOKA JAKOÂå dzi ki wieloletniemu doêwiadczeniu na polskim rynku, proponujemy naszym klientom produkty najwy szej jakoêci i o potwierdzonej skutecznoêci. UZNANIE KLIENTÓW w Poradniku prezentujemy Paƒstwu produkty znanych Êwiatowych marek, wêród nich kilka nowoêci. Wiele z nich dost pnych jest wyłàcznie w HaGe Polska. Nasza oferta od wielu lat cieszy si du ym uznaniem wêród polskich rolników. W Poradniku znalazły si wi c bardzo cenne opinie naszych klientów na temat oferowanego przez nas asortymentu. KOMPLEKSOWA OFERTA kompleksowa oferta HaGe Polska obejmuje szerokà gam produktów do produkcji rolnej, obejmujàcej materiał siewny, z wyselekcjonowanymi odmianami, odznaczajàcymi si wysokim potencjałem plonowania i odpornoêcià; Êrodki ochrony roêlin i nawozy wiodàcych producentów, oleje i tworzywa sztuczne niezb dne w ka dym gospodarstwie. Prowadzimy tak e całoroczny skup zbó i rzepaku, oferujàc konkurencyjne ceny, szybki odbiór towaru oraz krótkie terminy płatnoêci. PARTNERSKA WSPÓŁPRACA bogata oferta handlowa HaGe Polska w połàczeniu z profesjonalnym doradztwem i mo liwoêcià barterowego rozliczania sprawiły, e jesteêmy postrzegani jako rzetelny i niezawodny partner w rolnictwie! yczymy Paƒstwu udanego sezonu wiosennego 2013! Zarzàd i pracownicy HaGe Polska Sp. z o.o. a HaGe Polska Sp. z o.o. jest cz Êcià duƒskiej Grupy DLG, nale àcej do najwi kszych fi rm rolniczych w Europie. Grupa obecna jest w 25 krajach i zatrudnia 5000 pracowników. a HaGe Polska Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od blisko 25 lat i jest ekspertem z zakresu kompleksowej obsługi rolnictwa. a Nadrz dnym celem naszych działaƒ jest zaoferowanie najwy szej jakoêci produktów i usług oraz indywidualne podejêcie, zapewniajàce naszym Klientom wsparcie i rozwój. a Naszymi Klientami sà rolnicy, b dàcy liderami w swojej bran y, a ich zwi kszajàca si liczba dowodzi, e jesteêmy zaufanym i skutecznym partnerem w biznesie. Poradnik Agro Wiosna

6 SKUP ZBÓŻ SKUP ZBÓŻ DAJEMY NOWE MOŻLIWOŚCI ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Kontakt do działu Zbó : Maciej Misiak Manager działu zbó Tel.: Kom.: Monika Sobiepan-Iniarska Manager działu zbó Tel.: Kom.: HaGe Polska to sprawdzony i wiarygodny partner w obrocie płodami rolnymi. W oparciu o magazyny, zlokalizowane w Pobłociu Wielkim, Kaêmierzu i Âmiałowicach oraz sprawnà logistyk prowadzimy całoroczny skup i sprzeda : pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, pszen yta, yta konsumpcyjnego i paszowego, j czmienia browarnego, j czmienia paszowego, owsa, kukurydzy, rzepaku. Dla naszych klientów Êwiadczymy usługi składowania, suszenia oraz czyszczenia zbó i rzepaków w konkurencyjnych cenach. Zapewniamy profesjonalnà obsług, szybki odbiór towaru oraz krótkie i pewne terminy płatnoêci. Słu ymy poradà na temat aktualnej sytuacji rynkowej oraz polityki zarzàdzania własnymi płodami rolnymi. Proponujemy pakiety sprzeda owe, dzi ki którym macie Paƒstwo gwarancj zakupu Êrodków do produkcji rolnej oraz mo liwoêç sprzeda y płodów rolnych w konkurencyjnych cenach. PUNKTY SKUPU ZBÓ I RZEPAKU: Âmia owice k. Âwidnicy (zbo a i rzepak) tel kom Kaêmierz k. Poznania (zbo a i rzepak) tel kom Pob ocie Wielkie k. Karlina (zbo a i rzepak) tel kom Zalewo k. Ostródy ul. Kiliƒskiego 8A Zalewo tel Poradnik Agro Wiosna 2013

7 OPINIE Tadeusz LeÊniewski prowadzi wraz z onà i dzieçmi rodzinne gospodarstwo rolne w okolicy Wałcza, o powierzchni ok ha. Główny profil działalnoêci gospodarstwa to uprawa zbó i rzepaku oraz produkcja nasienna. Z upraw zbo owych dominujà pszenica i j czmieƒ, a w tym sezonie po raz pierwszy pojawiła si równie kukurydza. Moja współpraca z fi rmà HaGe Polska trwa ju od dobrych kilku lat, a w ostatnim okresie nasiliła si bardzo, szczególnie w zakresie skupu zbó. Ceni sobie bardzo rzetelnoêç i wiarygodnoêç fi nansowà fi rmy, co przy du ych iloêciach sprzedawanych płodów rolnych ma szczególne znaczenie. Oferowane przez HaGe ceny sà przewa nie konkurencyjne w stosunku do cen innych podmiotów; oprócz tego mog zawsze liczyç na profesjonalne doradztwo i rzetelnà analiz sytuacji na rynku zbo owym. Firma daje te mo liwoêç rozliczenia zbo em transakcji zakupu Êrodków do produkcji rolnej, co jest dla mnie wygodnà i pewnà formà płatnoêci. SKUP ZBÓŻ OPINIE Z fi rmà HaGe Polska współpracuj od dwóch sezonów, chocia przedstawicielk terenowà fi rmy znam ju od kilku lat. Wspólnie z synami prowadz 450 hektarowe gospodarstwo rolne w okolicy Kwidzyna. Struktura zasiewów to głównie zbo a - pszenica, pszen yto i rzepak. We współpracy z fi rmà HaGe Polska ceni sobie przede wszystkim partnerstwo i fachowe doradztwo. Firma nie tylko zaopatruje mnie w Êrodki do produkcji rolnej, ale tak e odbiera ode mnie płody rolne gwarantujàc atrakcyjne ceny. Bardzo wa na jest dla mnie równie gwarancja szybkiej i pewnej płatnoêci, co nie zawsze jest oczywiste w przypadku sprzeda y do innych podmiotów. We wszystkich transakcjach sprzeda y zbó i rzepaku otrzymywałem zawsze satysfakcjonujàcà mnie cen a przede wszystkim rzetelnà informacj o prognozach i sytuacji na rynku. Takie właênie elastyczne i partnerskie działanie fi rmy HaGe Polska ceni sobie najbardziej. GR Andrzej Pokora, Kwidzyƒ. PARAMETRY PSZENICA KONSUMP- CYJNA PSZENICA PASZOWA YTO KONSUMP- CYJNE YTO PASZOWE J CZMIE PASZOWY PSZEN YTO KUKURYDZA OWIES RZEPAK 1 wilgotnoêç 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 9% 2 zanieczyszczenia ogółem w tym: 6% 6% 6% 6% 6% 6% 10% 6% baza 2% max 4% zanieczyszczenia nieu yteczne w tym szkodliwe dla zdrowia w tym sporysz max 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% PN PN PN PN PN PN PN PN PN 0,05% 0,05% 3 g stoêç baza 76 kg/hl 72 kg/hl 72 kg/hl 72 kg/hl 62 kg/hl 68 kg/hl 48 kg/hl 4 białko min 12,50% 5 gluten min 26% 6 liczba opadania min sek zawartoêç oleju min 40% zawartoêç kwasu 8 erukowego 9 zawartoêç glukozynolanów 10 inne towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych nie wi cej ni 2% nie wi cej ni 25µMg towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych Poradnik Agro Wiosna

8 ZESTAWIENIE CECH ODMIAN KUKURYDZY MATERIAŁ SIEWNY ES COMBI EUROSTAR LG SY RESPECT ES PAROLI NK NEKTA ES FIREBALL HODOWCA Euralis Euralis Limagrain Syngenta Euralis Syngenta Euralis FAO SUMA TEMPERA- TUR EFEKTYWNYCH w C ziarno 35% H 2 O 1600 ziarno 35% H 2 O 1645 kiszonka 32% SM 1480 ziarno 35% H 2 O 1635 kiszonka 30% H 2 O 1450 ziarno 32% H 2 O 1790 kiszonka 30% SM 1490 ziarno 35% H 2 O 1665 kiszonka 32% SM 1445 ziarno 35% H 2 O 1650 kiszonka 30% SM 1460 kiszonka 30% H 2 O 1590 TYP MIESZA CA pojedynczy pojedynczy pojedynczy trójliniowy pojedynczy pojedynczy pojedynczy TYP ZIARNA fl int fl int/dent fl int/dent fl int/dent fl int fl int/dent dent/fl int dent/fl int U YTKOWANIE ziarno/bioetanol ziarno/kiszonka ziarno/kiszonka /biogaz / ziarno kiszonka/ziarno ziarno/kiszonka /biogaz ziarno/kiszonka /bioetanol kiszonka/ziarno/biogaz WYSOKOÂå ROÂLIN 280 cm 275 cm 290 cm 270 cm 279 cm 243 cm 290 cm WYSOKOÂå OSADZENIA KOLB 150 cm 130 cm 155 cm 112 cm 150 cm 120 cm 150 cm TYP KOLBY fi x fl ex fl ex fl ex fl ex fl ex fl ex ILOÂå RZ DÓW 15 rz dów 15,3 rz dów 14 rz dów 13 rz dów 15 rz dów 15 rz dów 14 rz dów ILOÂå ZIAREN W RZ DZIE 29 ziaren/rzàd 29,3 ziaren/rzàd 33 ziarna/rzàd 29 ziaren/rzàd 27 ziaren/rzàd 31 ziaren/rzàd 35 ziaren/rzàd MTZ 315 g 355 g 315 g 290 g 350 g 305 g 315 g WYMAGANIA GLEBOWE przeci tne przeci tne do wysokich przeci tne niskie do przeci tnych przeci tne TOLERANCJA NA WYLEGANIE Êrednio podatna Êrednio podatna mało podatna mało podatna 8 Poradnik Agro Wiosna 2013

9 Kukurydza ES Fireball Ognisty podmuch Najwy sze plony s.m. z ha. Stabilna struktura plonu. Wysoki udzia kolb w plonie ogólnym. Mocny stay green. Du a biomasa niezale nie od warunków pogodowych. MATERIAŁ SIEWNY FAO: Hodowca: Euralis Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Dent/ Flint Rejestracja: Polska 2012 CHARAKTERYSTYKA: Wczesny wigor: bardzo dobry Wyleganie: mało podatny (95% roêlin stojàcych) Fusarium odyg: mało podatny Fusarium kolb: mało podatny WysokoÊç roêlin: 290cm WysokoÊç osadzenia kolby: 150cm Plon ogólny Êwie ej masy dt z ha wg COBORU/PZPK ,9 203,8 206,3 204,8 Bia ogard 237,9 258,6 Rychliki 232,2 235,0 Krzy ewo wzorzec ES Fireball Ârem ZALECANA OBSADA Dobre stanowiska: ziarno = roêlin/ha kiszonka = roêlin/ha Słabe stanowiska: ziarno = roêlin/ha kiszonka = roêlin/ha 175,4 187,8 Tomaszów 269,2 280,9 Kobierzyce 230,0 240,8 W grzyce Poradnik Agro Wiosna

10 Kukurydza ES Combi Kombinacja najlepszych cech MATERIAŁ SIEWNY Stabilny w latach plon ziarna w ka dych warunkach. Unikalny profi l wczesnoêci (brak efektu stay green, szybko dojrzewajàce ziarno i ca e roêliny). Doskonały dry down (oddawanie wilgoci). Bardzo szybkie dosychanie ziarna (ma pod o e genetyczne i fi zjologiczne). Bardzo korzysna struktura kolb. Dobre zaziarnienie kolb. Z bokszta tne ziarna. FAO: Hodowca: Euralis Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Austria 2010, EU Katalog CHARAKTERYSTYKA: Wczesny wigor: Êredni Wyleganie: Êrednio podatny Fusarium: odyg mało podatny kolb mało podatny WysokoÊç roêlin: 280cm WysokoÊç osadzenia kolby: 150cm Plon ziarna dt z ha wg COBORU/PZPK ,2 138,9 134,1 143,8 122,8 134,9 Chrzàstowo wzorzec ES Combi Smolice Ârem 138,5 167,7 ZALECANA OBSADA Dobre stanowiska: ziarno = roêlin/ha 125,2 139,1 G ubczyce 123,7 128,4 W grzce Sko aszów Słabe stanowiska: ziarno = roêlin/ha 10 Poradnik Agro Wiosna 2013

11 Kukurydza ES Combi - opinie Hodowla Zwierzàt Zarodowych Osowa Sieƒ Spółka z o.o. prowadzi produkcj roêlinnà na u ytkach rolnych o powierzchni 3.645,44 ha z czego 2.824,17 ha stanowià grunty orne. OPINIE Kukurydz ES Combi uprawialiêmy na 2 polach o łàcznej powierzchni 97 ha. Terminy siewu to 20 i a stanowiska to gleby klasy 4 i 5, gdzie zbiór na ziarno odbywał si odpowiednio 3 i 30 paêdziernika - mówi Pan Henryk Radomski, Kierownik Produkcji RoÊlinnej w HZZ Osowa Sieƒ. Cz Êç stanowisk to pola, które musieliêmy przeoraç po zbo ach ozimych a wykonana wczeêniej jesienna ochrona herbicydowa utrudniała wiosenny wzrost kukurydzy. Mimo wszystko uzyskaliêmy plony na poziomie 12,5 i 13 t przy wilgotnoêci 25-27%. Odmiana ta plonowała na zbli onym poziomie niezale nie od stanowiska. W porównaniu do odmian zbieranych w tym samym terminie o zbli onym FAO, kukurydza ES Combi miała wilgotnoêç ni szà o 2-3%. MATERIAŁ SIEWNY Bardzo istotne ze wzgl du na koszty przy uprawie kukurydzy jest równie oddawanie wody podczas suszenia i tutaj odmiana ta zachowywała si bardzo dobrze. Przy podobnych wilgotnoêciach mogliêmy wysuszyç około 50% wi cej ni w przypadku innych odmian, co znacznie obni yło koszty suszenia. Z moich obserwacji mog dodaç, e ES Combi bardzo łatwo si młóci, co zmniejsza udział ziaren połamanych a tym samym wpływa na jakoêç przy sprzeda y kukurydzy. W 2013 roku planujemy podobny zakup nasion kukurydzy ES Combi. Rutkowski Lech gospodarstwo rolne 650 ha Kałdus, Gmina Chełmno. OPINIE W 2012 roku ze wzgl du na wymarzni cie rzepaku i pszenicy areał uprawy kukurydzy w naszym gospodarstwie wyniósł a 500 ha. Jednà z pi ciu odmian kukurydzy, którà wysiałem była kukurydza fi rmy Euralis ES Combi, którà uprawiałem na 120 ha. Odmiana ta była wysiana na 6 działkach gleby III i IV klasy, lecz w ró nej kulturze. Uprawiałem jà po raz pierwszy i od razu spisała si rewelacyjnie. Âredni uzyskany plon ze 120 ha to 14,700 kg z ha przy wilgotnoêci 30%. Posiadam własne laboratorium i wag samochodowà. Ka dy transport był wa ony, ustalana była te wilgotnoêç ziarna. Ponad to bardzo dobrze wykształcone ziarna oddawały szybko wod. Zdecydowanie najwi cej obsiej tej odmiany w 2013 roku. Poradnik Agro Wiosna

12 Kukurydza LG Pot ga plonowania na kiszonk i ziarno Bardzo du y potencjał plonowania na kiszonk w grupie odmian wczesnych. Odmiana rekomendowana na biogaz w Niemczech i w Polsce. Niesamowity potencjał plonowania Êwie ej i suchej masy. MATERIAŁ SIEWNY Sprawdza si w ka dych warunkach uprawy. FAO: 230 Hodowca: Limagrain Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Francja 2012 CHARAKTERYSTYKA: Wyleganie: mało podatny Wzrost poczàtkowy: bardzo szybki Plonowanie: Êrednio 55,6 t/ha Êwi ejj masy przy 36,8% zawartoêci suchej masy, doêwiadczenia LG 2012 Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych Region: rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski Wyymagania glebowe: przeci tne MTZ: 315 WysokoÊç roêlin: 290cm WysokoÊç osadzenia kolby: 155cm SUMA TEMP. EFEKTYWNYCH Ziarno 32% H 2 O: 1635 C Kiszonka 30% SM : 1450 C ZALECANA OBSADA Dobre stanowiska: ziarno = roêlin/ha Słabe stanowiska: ziarno = roêlin/ha 12 Poradnik Agro Wiosna 2013

13 Kukurydza ES Paroli Wzorzec stabilnoêci Stabilny plon ziarna nie schodzàcy poni ej wzorca. RegularnoÊç plonowania w pogodowo zró nicowanych latach. Niezrównana na dobrych stanowiskach. Bardzo dobra om acalnoêç ziarna. Odporna na wyleganie. Doskona a zdrowotnoêç roêlin. Bardzo mocny stey green. Olbrzymie roêliny o du ych liêciach. MATERIAŁ SIEWNY FAO: 250 Hodowca: Euralis Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Polska 2006 CHARAKTERYSTYKA: Wczesny wigor: dobry Wyleganie: mało podatny Fusarium: ma o podatny Helminthosporium: ma o podatny WysokoÊç roêlin: 279cm WysokoÊç osadzenia kolby: 115cm SUMA TEMP. EFEKTYWNYCH Ziarno 32% H 2 O: 1665 C Kiszonka 30% SM : 1445 C ZALECANA OBSADA ziarno = roêlin/ha kiszonka = roêlin/ha Poradnik Agro Wiosna

14 Kukurydza Eurostar Klasyka uprawy ziarnowej Bardzo wysoki potencjał plonowania. Stabilne plonowanie w pogodowo ró nych latach. Doskona a zdrowotnoêç roêlin i jakoêç ziarna. Znany i doceniany w całej Europie. Bardzo uniwersalny. Wysoka jakoêç i zdrowotnoêç roêlin w monokulturze. MATERIAŁ SIEWNY FAO: 240 Hodowca: Euralis Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Austria, Francja, Niemcy, Czechy, Słowacja, W gry, Bułgaria, Rosja, Ukraina, Rejestracja w Polsce 2001r. CHARAKTERYSTYKA: Wczesny wigor: dobry Wyleganie: doêç podatny Fusarium: ma o wra liwy Helminthosporium: ma o wra liwy WysokoÊç roêlin: 275cm WysokoÊç osadzenia kolby: 130cm OPINIE Bjarne Møller, Członek Zarzàdu Poldanor S.A. Odmian EUROSTAR uprawiamy ju od kilku lat i musz powiedzieç, e jestem bardzo zadowolony z tej kukurydzy. EUROSTAR szczególnie dobrze wychodzi w monokulturze, co dla nas jest bardzo istotnym elementem. JednoczeÊnie co roku mo emy liczyç na wysokie plony. Planujemy w dalszym ciàgu uprawiaç te odmian i z całà pewnoêcià mog jà poleciç innym rolnikom SUMA TEMP. EFEKTYWNYCH Ziarno 35% H 2 O: 1645 C Kiszonka 32% SM: 1480 C ZALECANA OBSADA Dobre stanowiska: ziarno szt./ha kiszonka szt./ha Słabe stanowiska: ziarno szt./ha kiszonka szt./ha 14 Poradnik Agro Wiosna 2013

15 Kukurydza NK Nekta Imperium plonów FAO: 250 Hodowca: Syngenta Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Polska 2009 Odmiana wzorcowa w COBORU. Bardzo wysoki potencja plonowania na ziarno w badaniach COBORU PDO Szybki poczàtkowy wzrost roêlin. Cienka osadka - wysoki udzia ziarna w masie. Bardzo dobra zdrowotnoêç roêlin i kolb. Kolba du a, równomiernie osadzona na roêlinach. Wysoka wartoêç ywieniowa (udzia skrobii i w ókna strawnego). RoÊliny z widocznym efektem stay green. Bardzo dobre zdolnoêci adaptacyjne do wszystkich kompleksów glebowych. MATERIAŁ SIEWNY CHARAKTERYSTYKA: WysokoÊç roêlin: 243 cm WysokoÊç osadzenia kolby: 120 cm Plon ziarna dt z ha wg COBORU/PZPK ,6 134,3 135,6 144,6 Chrzàstowo 150,5 159,2 wzorzec SUMA TEMP. EFEKTYWNYCH Ziarno 32% H 2 O: 1665 C Kiszonka 30% SM : 1445 C 112,8 115,3 Âwiebodzin Smolice 109,9 112,9 Kaw czyn 114,6 120,9 Cicibór Du y NK Nekta ZALECANA OBSADA KroÊcina Ma a 130,7 137,7 ziarno = roêlin/ha kiszonka = roêlin/ha WYMAGANIA GLEBOWE: G ubczyce uniwersalny w zakresie przydatnoêci do uprawy w zmiennych warunkach glebowo-klimatycznych Poradnik Agro Wiosna

16 Kukurydza SY Respect Budzi respekt MATERIAŁ SIEWNY Wysoki potencja plonowania na kiszonk w zmiennych warunkach. Wysokie i stabilne plony ziarna. Mo liwe podwójne wykorzystanie na kiszonk i ziarno. Szybki wzrost poczàtkowy. RoÊliny wysokie i bogato ulistnione. Wysoka zdrowotnoêç ca ych roêlin. Szybkie nalewanie skrobi. FAO: 240 Hodowca: Syngenta Typ: Mieszaniec trójliniowy Typ ziarna: Flint/ Flex CHARAKTERYSTYKA: WysokoÊç roêlin: 270 cm WysokoÊç osadzenia kolby: 112 cm Wskaênik zawartoêci energii wg COBORU/PZPK ,4 36,4 Rarwino 35,9 38,4 Wrócikowo wzorzec SY Respect 37,4 37,7 Smolice 46,0 51,1 41,1 42,9 Cicibór Du y Sulejów ZALECANA OBSADA ziarno = roêlin/ha 40,8 41,9 Kobierzyce kiszonka = roêlin/ha WYMAGANIA GLEBOWE wszystkie stanowiska glebowe z wyjàtkiem najl ejszych stanowisk 16 Poradnik Agro Wiosna 2013

17 Ballerina Super smak i wyglàd Znakomita odmiana ziemniaka jadalnego Odmiana wczesna ale przystosowana do d ugiego okresu przechowywania Zalecana uprawa na glebach zasobniejszych i w lepszej kulturze o Êrednim poziomie nawo enia. Zaleca si równie mniejszy odst p mi dzy roêlinami. Przeznaczenie: Odmiana: Pokrój roêliny : Bulwy: Barwa mià szu: Typ kulinarny: Przechowywanie : odmiana jadalna równie typ sa atkowy wczesna do Êrednio-wczesnej raczej niskie ale pokrywajàce mi dzyrz dzia pi kna skórka, owalne bulwy ó ta AB rekomendowana do d ugiego przechowywania, nie traci swoich walorów smakowych ani wizualnych OdpornoÊç na nematody: wra liwa Wirus liêciozwoju: Êrednio odporna Parch zwyk y: dobra odpornoêç NOWOÂå! Idealna na frytki Doskona a odmiana ziemniaka jadalnego Równie z przeznaczeniem na frytki Du y potencja plonotwórczy Bardzo adnie ukszta towane ó te bulwy Folva jest bardzo atwa w uprawie, wykazuje bardzo wysoki potencja plonowania, rekomendowana do d ugiego przechowywania. Przeznaczenie: Odmiana: LiÊcienie: Bulwy: Barwa mià szu: Typ kulinarny: odmiana jadalna przydatna na frytki Êrednio wczesna wysokie, szybko przykrywajàce mi dzyrz dzia Êrednie i du e o owalnym kszta cie i atrakcyjnym wyglàdzie ó ta B OdpornoÊç na nematody: Ro1,Ro2,Ro3,Ro4 i Ro5 Wirus liêciozwoju: tendencja Êrednia do wysokiej Parch zwyk y: odmiana bardzo odporna HaGe Polska Sp. z o.o. ul. dr. A. Schmidta 1, o dowo, Osielsko k. Bydgoszczy INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Dzia Nasion, tel.:

18 Sebastian J czmieƒ Wysoko plonujàcy j czmieƒ browarny MATERIAŁ SIEWNY Odmiana browarna o dobrej do bardzo dobrej wartoêci browarnej - 6,85. Wysoka jakoêç ziarna. Wysoki plon ziarna. Wysoka celnoêç ziarna o niskiej zawartoêci białka. Odmiana Êrednio-wczesna. RoÊliny niskie o du ej odpornoêci na wyleganie. Dobra odpornoêç na osypywanie ziarna. Czynniki wp ywajàce na plon i jakoêç j czmienia browarnego: Dobre przygotowanie gleby P ytka uprawa przedsiewna w celu uzyskania wi kszego podsiàku wody. Odpowiednie nawo enie: Maksymalne dawki azotu w zale noêci od kompleksu, przedplonu, plonu powinny si wahaç od 50 do 80 kg N/ha. Wa na jest kompozycja formy azotanowej - szybkodzia ajàcej z wolnodzia ajàcà - amonowà i wspó dzia anie z siarkà i fosforem. Szczególnie w przypadku j czmienia browarnego du à rol odgrywa nawo enie makro- i mikroelementami. Przy braku jakiegokolwiek z niezb dnych sk adników Mg, S, Cu, B, nawet przy dobrym zbilansowaniu nawo enia N-P-K, mo e nastàpiç niew aêciwe wykorzystanie azotu. Zamiast zwi kszyç mas plonu, pos u y do zwi kszenia zawartoêci bia ka. Fosfor stymuluje rozwój systemu korzeniowego. J czmieƒ pobiera fosfor podczas pierwszych 6 tygodni, wi c bardzo istotna jest dost pnoêç zastosowanego fosforu. Brak fosforu w poczàtkowym okresie powoduje s abe k oszenie i nierównomierne dojrzewanie ziarna. Brak potasu powoduje mniejszà odpornoêç na susz, podatnoêç na wyleganie, redukcj êdêbe k osonoênych, ziarniaków w k osie, zawartoêci skrobi w ziarniaku. Poprzez w aêciwe nawo enie wzrasta udzia % skrobi powodujàc spadek zawartoêci % bia ka. Poprzez stosowanie nawozów wielosk adnikowych o odpowiednio skomponowanym sk adzie stwarzamy mo liwoêç wy szego nawo enia azotem. Kompleksowo od ywiona roêlina lepiej wykorzystuje wysokie nawo enie azotem dajàc wy szy plon o lepszej jakoêci. 18 Poradnik Agro Wiosna 2013

19 J czmieƒ Frontier Uznanie dla wiernoêci Bardzo wysoki potencjał plonowania. Wzorzec w COBORU. Odmiana wczesna. Krótka, sztywna s oma. Du a odpornoêç na wyleganie. Bardzo dobra odpornoêç na osypywanie. MATERIAŁ SIEWNY Czynniki wp ywajàce na plon: Niewàtpliwie jednym z najwa niejszych czynników jest wybór plennej odmiany. Warunki glebowo-klimatyczne Polski sprzyjajà uprawie j czmienia jarego na terenie ca ego kraju, pami taç jednak nale y, e j czmieƒ jary ma doêç du e wymagania glebowe ze wzgl du na s abo rozwini ty system korzeniowy i krótki okres wegetacji. Zadaniem wiosennej uprawy jest zmagazynowanie wilgoci, spulchnienie i wyrównanie powierzchni przed siewem. Nawo enie mineralne to kolejny wa ny czynnik plonotwórczy. WielkoÊç optymalnych dawek azotu waha si w granicach kg/ha i zale na jest od yznoêci gleby. Du e potrzeby nawo enia N wyst pujà gdy opady zimowe znacznie przekraczajà norm wieloletnià, a przedplon by gorszy - nawo ony ma à dawkà azotu. Dawki N do 50kg/ha zaleca si stosowaç jednorazowo przed siewem, wy sze dzielimy stosujàc przedsiewnie 40-50kg/ha a reszt w fazie strzelania w êdêb o. Nawo enie fosforem i potasem na glebach ci szych korzystniej jest zastosowaç jesienià, natomiast na glebach l ejszych wczesnà wiosnà. J czmieƒ zalicza si do roêlin wra liwych na kwaêny odczyn gleby, dlatego wapnowanie powinno byç zastosowane pod przedplon j czmienia. W przypadku niskiej zasobnoêci gleby w magnez zaleca si zastosowanie wapna magnezowego lub siarczanu magnezu czy kizerytu. Nale y pami taç, e w aêciwa ochrona obejmujàca zwalczanie chwastów, szkodników chorób to równie wa ny czynnik plonotwórczy w technologii produkcji j czmienia. Poradnik Agro Wiosna

20 CZY OZIMINY PRZETRWAJĄ ZIMĘ Autor: dr in. Andrzej Bruderek Technical Sales Support, SYNGENTA Mróz jest w naszej strefi e klimatycznej jednym z najwa niejszych stresów Êrodowiskowych Na zimowanie rzepaku wpływajà praktycznie wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane przed spoczynkiem zimowym. Wszystkie one działajà kompleksowo, mogà si nakładaç i sumowaç, rzadko kompensujà si wzajemnie. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Decydujàce znaczenie na przezimowanie majà jednak: termin i g stoêç siewu oraz poziom nawo enia szczególnie azotem, a tak e ochrona przed chwastami. O stanie przezimowania ozimin decyduje głównie stan ich rozwoju przed zahamowaniem wegetacji, przebieg zimy w tym gruboêç okrywy Ênie nej w okresie wst powania najwi kszych mrozów a tak e wyst powania silnych amplitud temperatur po zaniku okrywy Ênie nej w okresie ruszania wegetacji. WPŁYW JESIENNEGO PRZEBIEGU WEGETACJI RZEPAKU OZIMEGO NA JEGO PRZEZIMOWANIE. ZimotrwałoÊç rzepaku jest niewàtpliwie cechà odmianowà modyfi kowanà wyraênie przez czynniki klimatyczne i agrotechniczne. To, e skala wymarzania rzepaku w długim okresie ma lekkà tendencj malejàcà wynika z coraz wy szego poziomu agrotechniki, a nie z post pu hodowlanego i pozyskiwaniu odmian z wysokà zimotrwałoêcià. Na zimowanie rzepaku wpływajà praktycznie wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane przed spoczynkiem zimowym. Wszystkie one działajà kompleksowo, mogà si nakładaç i sumowaç, rzadko kompensujà si wzajemnie. Ju sam wybór pola, poprzez jego urzeêbienie i wystawy, wpływa na trwałoêç pokrywy Ênie nej i dobowe amplitudy temperatury. Rzepak w Polsce przemarzał od zawsze. W najwi kszym stopniu w regionie Polski północno-wschodniej po ziemi Chełmskiej i Zamojszczyênie a tak e północno-wschodniej Ziemi Łódzkiej, gdzie Êrednio wypada dwadzieêcia par procent roêlin. W Êrodkowej cz Êci kraju wymarzni cia zdarzajà si rzadziej, Êrednio co 8 12 lat. Tylko w zachodniej i południowej cz Êci kraju ryzyko spada do ca. 5%. Mróz jest w naszej strefi e klimatycznej jednym z najwa niejszych stresów Êrodowiskowych dla rzepaku. Niestety êródeł genetycznej odpornoêci na chłód wêród roêlin kapustnych prawie nie ma. W katalogach unijnych cz Êç odmian nie ma okreêlonej nawet formy botanicznej, sà wi c przewódkami. Determinacja genetyczna tej cechy wykazuje du à zło onoêç, a badania podstawowe majàce na celu identyfi - kacj genów (wielu) odpowiedzialnych poêrednio za mrozoodpornoêç czy zimotrwałoêç sà de facto na poczàtku drogi (Budzyƒski 2011). Wpływ przedplonu na przezimowanie realizuje si poprzez jakoêç resztek, zasobnoêç azotu mineralnego, a tak e poprzez termin siewu optymalny czy z koniecznoêci opóêniony. Decydujàce znaczenie na przezimowanie majà jednak: termin i g stoêç siewu oraz poziom nawo enia szczególnie azotem, a tak e ochrona przed chwastami. Optymalny potencjał mrozoodpornoêci (i wtórnie zimotrwałoêci) ujawnia si najlepiej gdy roêliny przed spoczynkiem zimowym osiàgnà optymalny pokroju 7 9 du ych liêci osadzonych na krótkiej (3 4 cm) łodydze zakoƒczonej pàkiem wierzcholkowym, która ma Êrednic nie mniejszà ni 5 mm. Liczba liêci przed spoczynkiem decyduje o liczbie rozgał zieƒ wiosennych. Im rzadszy siew tym mniejsze straty w obsadzie roêlin podczas zimy. Najpełniejsze zimowanie zapewniajà siewy punktowe. Wobec mniejszej konkurencji w łanie, roêliny uzyskujà wzorcowy pokrój roêlin przed spoczynkiem. Po àdana jest rozstawa cm, która zapewniłaby odległoêç roêlin w rz dzie 8 7 cm. 20 Poradnik Agro Wiosna 2013

21 Wzrost g stoêci siewu z roêlin na m 2 powodowało zmniejszenie zimotrwałoêci roêlin o 6 11%. Trzeba jednak podkreêliç, e do siewów rzadkich wymagane jest fi nezyjne doprawienie roli zapewniajàce polow zdolnoêci wschodów na poziomie co najmniej 90%, co w sierpniu na ci kich glebach nie jest łatwe. Nierównomierna obsada roêlin ju przed zimà to pora ka agrotechniczna, zawsze êle wpływajàca na efektywnoêci pozostałych czynników uprawowych. Odmiany mieszaƒcowe majà troch wi kszà dynamik wzrostu (tworzenia rozety), co nie oznacza, e wymagajà póêniejszego siewu. ZawartoÊç bowiem suchej masy w cz Êciach nadziemnych powinna byç nie mniejsza ni 14-15%, liêcie w stadiach młodszych sà bardziej uwodnione, a liêcie z rozet małych słabiej przyjmujà impulsy hartowania. Przy siewie w sierpniu do uzyskania właêciwego stanu przed zimà wystarcza dni (połowa listopada). Pamietajmy e rozwój cz Êci nadziemnej roêlin trwa przy Êredniodobowej temperaturze powy ej 5 C a podziemnej (korzenia) przy temperaturze powy ej 2 C. Wegetacja w grudniu i styczniu (jak to miało miejsce w niektórych regionach w 2012 r.) Optymalny potencjał mrozoodpornoêci (i wtórnie zimo-trwałoêci) ujawnia si najlepiej gdy roêliny przed spoczynkiem zimowym osiàgnà optymalny pokroju 7 9 du ych liêci osadzonych na krótkiej (3 4 cm) łodydze zakoƒczonej pàkiem wierzcho kowym, która ma Êrednic nie mniejszà ni 5 mm. Êwiadczy o niezakoƒczonym hartowaniu (nie odwodnieniu komórek tolerujàcych obni ki temperatury) i niewłaêciwym bilansie fi tohormonów i zwiàzków energetycznych. Zasiewy wrzeêniowe z reguły gorzej zimujà. Niekorzystnie na zimowanie wpływajà tak e zbyt wczesne siewy. Wynika to z faktu wybujałoêci cz Êci nadziemnej roêlin oraz pogorszenia zimotrwałoêci (nadmiernego wyniesienie sto ka wzrostu nad powierzchni gleby), a tak e ze szkodliwego wpływu długiej wegetacji (powy ej dni) przy wysokich, Êrednich temperaturach efektywnych na jarowizacj nawet z symptomami wytwarzania nieregularnych kwiatostanów. RoÊlina zjarowizowana jest rozhartowana zupełnie, najcz Êciej wymarza, a jeêli przetrwa to przemarzni ty epikotyl traci 80% potencjału plonotwórczego. Wczesne siewy sà mniej ryzykowne przy rzadkich, punktowych siewach, w których nie wyst puje wybujanie. Zdecydowanie wi kszy wpływ na zimotrwałoêç roêlin ma azot. Po niezbo owych przedplonach jego aplikacja przedsiewna jest zb dna, powoduje najcz Êciej nadmierne wybujanie i uwodnienie tkanek, gorsze hartowanie i łatwiejsze wymarzanie. Badania dowodzà, e iloêç azotu mineralizowanego w górnej warstwie gleby po dobrym przedplonie wynosi nawet kg N ha -1 zaspokajajàc optymalne potrzeby nawozowe, w tym okresie. Trzeba jednak podkreêliç, e tak e niedobór dost pnego azotu w okresie po siewie mo e mieç złe skutki dla zimowania. Ma to miejsce w przypadku przyorywania du ej masy resztek słomy zbo owej, której rozkład wià e mikrobiologicznie azot. Jest on we wrzeêniu i paêdzierniku niedost pny dla roêlin. Nale y wtedy w połowie wrzeênia zastosowaç N w roztworze mocznika lub w nawozie dolistnym. Jego aplikacja nie powinna byç póêniejsza ni w stadium 4-5 liêci, bowiem zwi kszajàc uwodnienie tkanek niekorzystnie wpływa na zimotrwałoêç (zmniejsza o 4-5 % przezimowania roêlin). Dost pnoêç składników pokarmowych tj. Mg, P i K mogà istotnie ró nicowaç stopieƒ przezimowania rzepaku jeêli zawartoêç ich form przyswajalnych w glebie dla roêlin jest niska. Mogà wtedy ju jesienià wyst powaç symptomy czerwono antocyjanowych przebarwieƒ liêci (niedost pnoêç P) bàdê chloroza i nekroza punktowa, potem obejmujàca cały liêç. Niedoborowe zaopatrzenie w potas powoduje zmiany w składzie chemicznym liêci, prowadzàce do mniejszej wytrzymałoêci na stres mrozu w zimie i póêne przymrozki wiosenne, podatnoêci na wyleganie i niektóre patogeny grzybowe. Przebieg wegetacji jesienià 2012r sprzyjał rozwojowi rzepaku. W I-eszej połowie sierpniu w okresie optymalnego terminu siewu rzepaku w Polsce północno-wschodniej optymalna wilgotnoêç gleby, sprzyjała równomiernym wschodom, szybkiemu rozwojowi roêlin i silnej presji chwastów. Jednak pod koniec m-ca sierpnia brak opadów pogarszał warunki do wzrostu i rozwoju roêlin. Zwiàzki pomi dzy sposobem i terminu odchwaszczania rzepaku a zimotrwałoêcià jest doêç oczywisty. W warunkach zwalczania samosiewów po przedplonach zbo owych i przeniesienia zabiegu zwalczania chwastów dwuliêciennych na wiosn, niekorzystnie zmienia si pokrój roêlin a zimotrwałoêç zmniejsza si o 10-15%. Dla optymalnego wzrostu rzepaku jesienià wa na była szybka eliminacja chwastów ju od poczàtku wegetacji. Pamietajmy e rozwój cz Êci nadziemnej roêlin trwa przy Êredniodobowej temperaturze powy ej 5 C a podziemnej (korzenia) przy temperaturze powy ej 2 C. Wegetacja w grudniu i styczniu (jak to miało miejsce w niektórych regionach w 2012 r.) Êwiadczy o niezakoƒczonym hartowaniu (nie odwodnieniu komórek tolerujàcych obni ki temperatury) i niewła- Êciwym bilansie fi tohormonów i zwiàzków energetycznych. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Poradnik Agro Wiosna

PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014

PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014 PORADNIK AGRO JESIEŃ 2014 Spis treści WSTĘP 5 SKUP ZBÓŻ DAJEMY NOWE MOŻLIWOŚCI 6 POLITYKA JAKOŚCI HAGE POLSKA 7 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZY SPRZEDAŻY PŁODÓW ROLNYCH 8 PARAMETRY SKUPOWE ZBÓŻ HAGE 11 RZEPAK

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań.

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań. Ochrona zbóż 2015 Spis treści str. 5 Produkty Syngenta do ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido. str. 6 Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. str. 7 Chwasty najczęściej występujące w zbożach. str. 8 Axial

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona zbóż

Profesjonalna ochrona zbóż Profesjonalna ochrona zbóż 150 lat Edycja 2015 SPIS TREŚCI FUNGICYDY 04 Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach w 2014 roku. Zalecenia na 2015 rok 04 1. Wstęp 04 2. Gdzie tkwi tajemnica

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO

INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI RZEPAKU OZIMEGO I JAREGO Zatwierdzona na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zmianami)

Bardziej szczegółowo

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja KURIER Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06 Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja W numerze 3 AktualnoÊci 4 Od substancji czynnej do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego. kiły kapustnych. Zarażenie i rozprzestrzenianie. na Drodze Mlecznej. www.zagrodanowa.

Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego. kiły kapustnych. Zarażenie i rozprzestrzenianie. na Drodze Mlecznej. www.zagrodanowa. www.zagrodanowa.pl Nr 2(8) 2015 maj lipiec ISSN 2353-5377 Zarażenie i rozprzestrzenianie kiły kapustnych Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego na Drodze Mlecznej 6 Potrzebna reforma 10

Bardziej szczegółowo

Założenia są oczywiście słuszne, ale

Założenia są oczywiście słuszne, ale Jak sprawdzają się ubezpieczenia - czytaj s. 1, 10, 28 wr-062/09 Nr 09/2010 (71) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 1 lipca 2008 roku weszła w życie Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

doradca Czas kwitnienia drzew owocowych bor i cynk Zapylanie i przerzedzanie efektywna ochrona porady Radzimy, jak i kiedy nawozić rośliny

doradca Czas kwitnienia drzew owocowych bor i cynk Zapylanie i przerzedzanie efektywna ochrona porady Radzimy, jak i kiedy nawozić rośliny doradca s a d o w n i c z y Nr 2 (5) KWIECIEŃ 2013 cena: 5 zł (w tym 23% Vat) nawożenie bor i cynk Radzimy, jak i kiedy nawozić rośliny porady Zapylanie i przerzedzanie Jak zadbać o optymalne owocowanie

Bardziej szczegółowo

Słomiany zapał do nawożenia?

Słomiany zapał do nawożenia? A Ty jak zaczynasz dzień? www.wrp.pl Siatka do pras rolujących QQNr 07-08/2015 (121) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Słomiany zapał do nawożenia? Nawożenie gleb słomą nie

Bardziej szczegółowo

doradca Aktywacja skuteczności KALAFIOR I BROKUŁ NAWOŻENIE Ochrona ziemniaka w pakiecie Jak poprawić efektywność ochrony i nawożenia

doradca Aktywacja skuteczności KALAFIOR I BROKUŁ NAWOŻENIE Ochrona ziemniaka w pakiecie Jak poprawić efektywność ochrony i nawożenia Ws aa dr Zo YwWnNiI cc zz yy Nr 1 (5) 2015 cena: 5 zł (w tym 23% Vat) NAWOŻENIE KALAFIOR I BROKUŁ Skuteczny program nawożenia warzyw Temat numeru Jak poprawić efektywność ochrony i nawożenia warzyw? Aktywacja

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach TRUSKAWKA Karniowice 2012 Opracowanie: mgr inż. Józef Rusnak Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa

Bardziej szczegółowo

G L E A N 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

G L E A N 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa; tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50; e-mail: kontakt.ag@dupont.com G L E A N 75 WG Środek przeznaczony do stosowania

Bardziej szczegółowo

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce

str. str. 09 str. O ZDROWIE ZWIERZĄT N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce N o 4 Grudzień 2014 BIULETYN FIRMOWY W trosce O ZDROWIE ZWIERZĄT Strategia wspomagania naturalnej odporności roślin STRESS CONTROL SYSTEM SILICON IN AGRICULTURE konferencja w Sztokholmie str. 07 str. 09

Bardziej szczegółowo

G R A N S T A R U L T R A S X 5 0 S G

G R A N S T A R U L T R A S X 5 0 S G Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 104/2009 z dnia 21.09.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (0-22) 320 09 00, fax: (0-22)

Bardziej szczegółowo

BIURO REKLAMY: Grażyna Kaczmarek 62-800 KALISZ, ul. Górnośląska 10 tel. 62 757 55 66, 62 757 55 69 reklama.kalisz@glos.com

BIURO REKLAMY: Grażyna Kaczmarek 62-800 KALISZ, ul. Górnośląska 10 tel. 62 757 55 66, 62 757 55 69 reklama.kalisz@glos.com WYDAWCA: Polskapresse Sp. z o.o. O/Prasa Poznańska ul. Grunwaldzka 19 60-782 Poznań tel. centr. 61 8694 100 KOORDYNATOR INFORMATORA: Stanisław Zabarski REDAKTOR TECHNICZNY: Karolina Migas Katarzyna Niedziałkowska

Bardziej szczegółowo

Biologiczna ochrona roœlin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roœlin

Biologiczna ochrona roœlin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roœlin Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Dyrektor Jarosław Bomba Biologiczna ochrona roœlin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roœlin Joachim Kempka Kraków 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno FUNGICYD Moc zielonych liści i złocistych kłosów to preparat grzybobójczy o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych w zbożach, rzepaku, ziemniakach, warzywach

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Wartość mierzona złotem

Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Wartość mierzona złotem Edycja 214 Najnowszy fungicyd w ochronie rzepaku stosowany w okresie kwitnienia 2 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesinoemulsji, o działaniu systemicznym,

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA

METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA INSTYTUT OGRODNICTWA METODYKA INTEGROWANEJ OCHRONY SZPARAGA (Materiały dla producentów) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

przypadku najczęściej narażony jest on na rozwój grzybów kwasu propionowego, benzoesanu

przypadku najczęściej narażony jest on na rozwój grzybów kwasu propionowego, benzoesanu Dodatek bezpłatny nr 5 (259) 9 maja 2012 r. rolnicze ISSN 1230-882X abc Preparaty płynne, sypkie i granulowane Zakiszanie traw pod kontrolą Nadszedł czas sianokosów, dlatego warto przypomnieć sobie działania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo