SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH"

Transkrypt

1 PORADNIK AGRO WIOSNA 2013

2

3 SPIS TREŚCI ZAWSZE BLISKO NASZYCH KLIENTÓW 4 SKUP ZBÓ SKUP ZBÓ DAJEMY NOWE MO LIWOÂCI 6 MATERIA SIEWNY ZESTAWIENIE CECH ODMIAN KUKURYDZY 8 KUKURYDZA ES FIREBALL 9 KUKURYDZA ES COMBI 10 KUKURYDZA LG KUKURYDZA ES PAROLI 13 KUKURYDZA EUROSTAR 14 KUKURYDZA NK NEKTA 15 KUKURYDZA SY RESPECT 16 J CZMIE SEBASTIAN 18 J CZMIE FRONTIER 19 ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN CZY OZIMINY PRZETRWAJÑ ZIM 20 PROGRAM OCHRONY ZBÓ HAGE 23 KARTA CHARAKT. PROD. MONDATAK 450 EC 25 KARTA CHARAKT. PROD. INSEKTOR 400 EC 27 KARTA CHARAKT. PROD. HG HG 7000 ADIUWANT NOWEJ GENERACJI 30 KARTA CHARAKT. PROD. HURLER 200 EC 33 KARTA CHARAKT. PROD. GRANSTAR ULTRA SX 50 SG 35 KARTA CHARAKT. PROD. TEBU 250 EW 37 KARTA CHARAKT. PROD. HELM TRIBI 75 WG 38 KARTA CHARAKT. PROD. ZEUS 208 WG 40 KARTA CHARAKT. PROD. AXIAL 100 EC 42 KARTA CHARAKT. PROD. SWING TOP 183 SC 44 SWING TOP KARTA CHARAKT. PROD. BOLT XL 250 EC 47 KARTA CHARAKT. PROD. OPERA MAX 147,5 SE 49 KARTA CHARAKT. PROD. BELL 300 SC 50 KARTA CHARAKT. PROD. OSIRIS 65 EC 52 KARTA CHARAKT. PROD. TALIUS 200 EC 54 KARTA CHARAKT. PROD. PROPULSE 250 SE 57 PRZYGOTOWYWANIE MIESZANIN ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN KROK PO KROKU 60 KARTA CHARAKT. PROD. HG BIOPOWER 63 HG BIOPOWER INFORMATOR 64 NOWE ZAGRO ENIA W UPRAWIE RZEPAKU 65 PROGRAM OCHRONY RZEPAKU HAGE 68 KARTA CHARAKT. PROD. CARYX 240 SL 70 KARTA CHARAKT. PROD. ACANTO 250 SC 72 KARTA CHARAKT. PROD. STAR PRO 430 SC 74 KARTA CHARAKT. PROD. WOJOWNIK 050 CS 76 PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY HAGE 77 SKUTECZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW W KUKURYDZY 78 KARTA CHARAKT. PROD. MOCARZ 75 WG 80 KARTA CHARAKT. PROD. STELLAR 210 SC 82 KARTA CHARAKT. PROD. INNOVATE 240 SC 84 KARTA CHARAKT. PROD. LUMAX 537,5 SE 86 PROGRAM OCHRONY BURAKÓW HAGE 87 KARTA CHARAKT. PROD. BEETUP TRIO 180 SC 89 KARTA CHARAKT. PROD. BEETUP COMPACT 160 SC 90 KARTA CHARAKT. PROD. METAFOL 700 SC 91 NAWOZY KORZYÂCI ZE STOSOWANIA RSM 94 AZOT NAJWA NIEJSZY NA WIOSN 97 WIOSENNE NAWO ENIE MAGNEZEM 102 SUPER 5+, RECEPTURA NA WZROST 107 SUPER 3, TRZECIA POT GA PLONOWANIA 109 OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE HAGE POLSKA 112 TESTY FOLII DO OWIJANIA BEL POLIWRAP PRO 115 W POLU DLG FELDTAGE MIEJSCE SPOTKA PROFESJONALI- STÓW UPRAWY ROÂLIN 117 UPRAWA PASOWA - STRIP TILLAGE 121 PO GODZINACH Z HAGE POLSKA NA FUERTAVENTURA 123 W KARNAWALE 2013 BAWIMY SI W RYTMIE DISCO 126 KARTA CHARAKT. PROD. MEDAX TOP 350 SC 59 Poradnik Agro Wiosna

4 ZAWSZE BLISKO NASZYCH KLIENTÓW PUNKTY HANDLOWE HaGe Polska: o dowo ul. dr. A. Schmidta 1, o dowo Osielsko k. Bydgoszczy tel.: Pob ocie Wielkie Karlino tel.: Zalewo ul. Kiliƒskiego 8A Zalewo tel.: Kaêmierz ul. Spichrzowa Kaêmierz tel.: Âmia owice Marcinowice tel.: Prudnik Prudnik ul. Przemysłowa 3 tel.: Niwy Osielsko ul. Karpacka 3 tel.:/ fax: Poradnik Agro Wiosna 2013

5 Szanowni Paƒstwo, Drodzy Klienci, Z przyjemnoêcià prezentujemy kolejne wydanie Poradnika Agro HaGe Polska z ofertà produktów na sezon wiosenny Prezentujemy w nim artykuły z praktycznymi poradami agrotechnicznymi oraz szereg materiałów pomocnych w produkcji roêlinnej. Tworzàc nasz Poradnik, korzystamy z praktycznej wiedzy naszych doradców oraz przedstawicieli handlowych, a tak e pracowników naukowych. Mamy nadziej, i bogata oferta produktów oraz ich wysoka jakoêç spełnià Paƒstwa oczekiwania i zach cà do współpracy z HaGe Polska. WYSOKA JAKOÂå dzi ki wieloletniemu doêwiadczeniu na polskim rynku, proponujemy naszym klientom produkty najwy szej jakoêci i o potwierdzonej skutecznoêci. UZNANIE KLIENTÓW w Poradniku prezentujemy Paƒstwu produkty znanych Êwiatowych marek, wêród nich kilka nowoêci. Wiele z nich dost pnych jest wyłàcznie w HaGe Polska. Nasza oferta od wielu lat cieszy si du ym uznaniem wêród polskich rolników. W Poradniku znalazły si wi c bardzo cenne opinie naszych klientów na temat oferowanego przez nas asortymentu. KOMPLEKSOWA OFERTA kompleksowa oferta HaGe Polska obejmuje szerokà gam produktów do produkcji rolnej, obejmujàcej materiał siewny, z wyselekcjonowanymi odmianami, odznaczajàcymi si wysokim potencjałem plonowania i odpornoêcià; Êrodki ochrony roêlin i nawozy wiodàcych producentów, oleje i tworzywa sztuczne niezb dne w ka dym gospodarstwie. Prowadzimy tak e całoroczny skup zbó i rzepaku, oferujàc konkurencyjne ceny, szybki odbiór towaru oraz krótkie terminy płatnoêci. PARTNERSKA WSPÓŁPRACA bogata oferta handlowa HaGe Polska w połàczeniu z profesjonalnym doradztwem i mo liwoêcià barterowego rozliczania sprawiły, e jesteêmy postrzegani jako rzetelny i niezawodny partner w rolnictwie! yczymy Paƒstwu udanego sezonu wiosennego 2013! Zarzàd i pracownicy HaGe Polska Sp. z o.o. a HaGe Polska Sp. z o.o. jest cz Êcià duƒskiej Grupy DLG, nale àcej do najwi kszych fi rm rolniczych w Europie. Grupa obecna jest w 25 krajach i zatrudnia 5000 pracowników. a HaGe Polska Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od blisko 25 lat i jest ekspertem z zakresu kompleksowej obsługi rolnictwa. a Nadrz dnym celem naszych działaƒ jest zaoferowanie najwy szej jakoêci produktów i usług oraz indywidualne podejêcie, zapewniajàce naszym Klientom wsparcie i rozwój. a Naszymi Klientami sà rolnicy, b dàcy liderami w swojej bran y, a ich zwi kszajàca si liczba dowodzi, e jesteêmy zaufanym i skutecznym partnerem w biznesie. Poradnik Agro Wiosna

6 SKUP ZBÓŻ SKUP ZBÓŻ DAJEMY NOWE MOŻLIWOŚCI ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Kontakt do działu Zbó : Maciej Misiak Manager działu zbó Tel.: Kom.: Monika Sobiepan-Iniarska Manager działu zbó Tel.: Kom.: HaGe Polska to sprawdzony i wiarygodny partner w obrocie płodami rolnymi. W oparciu o magazyny, zlokalizowane w Pobłociu Wielkim, Kaêmierzu i Âmiałowicach oraz sprawnà logistyk prowadzimy całoroczny skup i sprzeda : pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, pszen yta, yta konsumpcyjnego i paszowego, j czmienia browarnego, j czmienia paszowego, owsa, kukurydzy, rzepaku. Dla naszych klientów Êwiadczymy usługi składowania, suszenia oraz czyszczenia zbó i rzepaków w konkurencyjnych cenach. Zapewniamy profesjonalnà obsług, szybki odbiór towaru oraz krótkie i pewne terminy płatnoêci. Słu ymy poradà na temat aktualnej sytuacji rynkowej oraz polityki zarzàdzania własnymi płodami rolnymi. Proponujemy pakiety sprzeda owe, dzi ki którym macie Paƒstwo gwarancj zakupu Êrodków do produkcji rolnej oraz mo liwoêç sprzeda y płodów rolnych w konkurencyjnych cenach. PUNKTY SKUPU ZBÓ I RZEPAKU: Âmia owice k. Âwidnicy (zbo a i rzepak) tel kom Kaêmierz k. Poznania (zbo a i rzepak) tel kom Pob ocie Wielkie k. Karlina (zbo a i rzepak) tel kom Zalewo k. Ostródy ul. Kiliƒskiego 8A Zalewo tel Poradnik Agro Wiosna 2013

7 OPINIE Tadeusz LeÊniewski prowadzi wraz z onà i dzieçmi rodzinne gospodarstwo rolne w okolicy Wałcza, o powierzchni ok ha. Główny profil działalnoêci gospodarstwa to uprawa zbó i rzepaku oraz produkcja nasienna. Z upraw zbo owych dominujà pszenica i j czmieƒ, a w tym sezonie po raz pierwszy pojawiła si równie kukurydza. Moja współpraca z fi rmà HaGe Polska trwa ju od dobrych kilku lat, a w ostatnim okresie nasiliła si bardzo, szczególnie w zakresie skupu zbó. Ceni sobie bardzo rzetelnoêç i wiarygodnoêç fi nansowà fi rmy, co przy du ych iloêciach sprzedawanych płodów rolnych ma szczególne znaczenie. Oferowane przez HaGe ceny sà przewa nie konkurencyjne w stosunku do cen innych podmiotów; oprócz tego mog zawsze liczyç na profesjonalne doradztwo i rzetelnà analiz sytuacji na rynku zbo owym. Firma daje te mo liwoêç rozliczenia zbo em transakcji zakupu Êrodków do produkcji rolnej, co jest dla mnie wygodnà i pewnà formà płatnoêci. SKUP ZBÓŻ OPINIE Z fi rmà HaGe Polska współpracuj od dwóch sezonów, chocia przedstawicielk terenowà fi rmy znam ju od kilku lat. Wspólnie z synami prowadz 450 hektarowe gospodarstwo rolne w okolicy Kwidzyna. Struktura zasiewów to głównie zbo a - pszenica, pszen yto i rzepak. We współpracy z fi rmà HaGe Polska ceni sobie przede wszystkim partnerstwo i fachowe doradztwo. Firma nie tylko zaopatruje mnie w Êrodki do produkcji rolnej, ale tak e odbiera ode mnie płody rolne gwarantujàc atrakcyjne ceny. Bardzo wa na jest dla mnie równie gwarancja szybkiej i pewnej płatnoêci, co nie zawsze jest oczywiste w przypadku sprzeda y do innych podmiotów. We wszystkich transakcjach sprzeda y zbó i rzepaku otrzymywałem zawsze satysfakcjonujàcà mnie cen a przede wszystkim rzetelnà informacj o prognozach i sytuacji na rynku. Takie właênie elastyczne i partnerskie działanie fi rmy HaGe Polska ceni sobie najbardziej. GR Andrzej Pokora, Kwidzyƒ. PARAMETRY PSZENICA KONSUMP- CYJNA PSZENICA PASZOWA YTO KONSUMP- CYJNE YTO PASZOWE J CZMIE PASZOWY PSZEN YTO KUKURYDZA OWIES RZEPAK 1 wilgotnoêç 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 14,50% 9% 2 zanieczyszczenia ogółem w tym: 6% 6% 6% 6% 6% 6% 10% 6% baza 2% max 4% zanieczyszczenia nieu yteczne w tym szkodliwe dla zdrowia w tym sporysz max 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% PN PN PN PN PN PN PN PN PN 0,05% 0,05% 3 g stoêç baza 76 kg/hl 72 kg/hl 72 kg/hl 72 kg/hl 62 kg/hl 68 kg/hl 48 kg/hl 4 białko min 12,50% 5 gluten min 26% 6 liczba opadania min sek zawartoêç oleju min 40% zawartoêç kwasu 8 erukowego 9 zawartoêç glukozynolanów 10 inne towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych nie wi cej ni 2% nie wi cej ni 25µMg towar zdrowy, zapach swoisty, o jakoêci handlowej, wolny od szkodników magazynowych Poradnik Agro Wiosna

8 ZESTAWIENIE CECH ODMIAN KUKURYDZY MATERIAŁ SIEWNY ES COMBI EUROSTAR LG SY RESPECT ES PAROLI NK NEKTA ES FIREBALL HODOWCA Euralis Euralis Limagrain Syngenta Euralis Syngenta Euralis FAO SUMA TEMPERA- TUR EFEKTYWNYCH w C ziarno 35% H 2 O 1600 ziarno 35% H 2 O 1645 kiszonka 32% SM 1480 ziarno 35% H 2 O 1635 kiszonka 30% H 2 O 1450 ziarno 32% H 2 O 1790 kiszonka 30% SM 1490 ziarno 35% H 2 O 1665 kiszonka 32% SM 1445 ziarno 35% H 2 O 1650 kiszonka 30% SM 1460 kiszonka 30% H 2 O 1590 TYP MIESZA CA pojedynczy pojedynczy pojedynczy trójliniowy pojedynczy pojedynczy pojedynczy TYP ZIARNA fl int fl int/dent fl int/dent fl int/dent fl int fl int/dent dent/fl int dent/fl int U YTKOWANIE ziarno/bioetanol ziarno/kiszonka ziarno/kiszonka /biogaz / ziarno kiszonka/ziarno ziarno/kiszonka /biogaz ziarno/kiszonka /bioetanol kiszonka/ziarno/biogaz WYSOKOÂå ROÂLIN 280 cm 275 cm 290 cm 270 cm 279 cm 243 cm 290 cm WYSOKOÂå OSADZENIA KOLB 150 cm 130 cm 155 cm 112 cm 150 cm 120 cm 150 cm TYP KOLBY fi x fl ex fl ex fl ex fl ex fl ex fl ex ILOÂå RZ DÓW 15 rz dów 15,3 rz dów 14 rz dów 13 rz dów 15 rz dów 15 rz dów 14 rz dów ILOÂå ZIAREN W RZ DZIE 29 ziaren/rzàd 29,3 ziaren/rzàd 33 ziarna/rzàd 29 ziaren/rzàd 27 ziaren/rzàd 31 ziaren/rzàd 35 ziaren/rzàd MTZ 315 g 355 g 315 g 290 g 350 g 305 g 315 g WYMAGANIA GLEBOWE przeci tne przeci tne do wysokich przeci tne niskie do przeci tnych przeci tne TOLERANCJA NA WYLEGANIE Êrednio podatna Êrednio podatna mało podatna mało podatna 8 Poradnik Agro Wiosna 2013

9 Kukurydza ES Fireball Ognisty podmuch Najwy sze plony s.m. z ha. Stabilna struktura plonu. Wysoki udzia kolb w plonie ogólnym. Mocny stay green. Du a biomasa niezale nie od warunków pogodowych. MATERIAŁ SIEWNY FAO: Hodowca: Euralis Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Dent/ Flint Rejestracja: Polska 2012 CHARAKTERYSTYKA: Wczesny wigor: bardzo dobry Wyleganie: mało podatny (95% roêlin stojàcych) Fusarium odyg: mało podatny Fusarium kolb: mało podatny WysokoÊç roêlin: 290cm WysokoÊç osadzenia kolby: 150cm Plon ogólny Êwie ej masy dt z ha wg COBORU/PZPK ,9 203,8 206,3 204,8 Bia ogard 237,9 258,6 Rychliki 232,2 235,0 Krzy ewo wzorzec ES Fireball Ârem ZALECANA OBSADA Dobre stanowiska: ziarno = roêlin/ha kiszonka = roêlin/ha Słabe stanowiska: ziarno = roêlin/ha kiszonka = roêlin/ha 175,4 187,8 Tomaszów 269,2 280,9 Kobierzyce 230,0 240,8 W grzyce Poradnik Agro Wiosna

10 Kukurydza ES Combi Kombinacja najlepszych cech MATERIAŁ SIEWNY Stabilny w latach plon ziarna w ka dych warunkach. Unikalny profi l wczesnoêci (brak efektu stay green, szybko dojrzewajàce ziarno i ca e roêliny). Doskonały dry down (oddawanie wilgoci). Bardzo szybkie dosychanie ziarna (ma pod o e genetyczne i fi zjologiczne). Bardzo korzysna struktura kolb. Dobre zaziarnienie kolb. Z bokszta tne ziarna. FAO: Hodowca: Euralis Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Austria 2010, EU Katalog CHARAKTERYSTYKA: Wczesny wigor: Êredni Wyleganie: Êrednio podatny Fusarium: odyg mało podatny kolb mało podatny WysokoÊç roêlin: 280cm WysokoÊç osadzenia kolby: 150cm Plon ziarna dt z ha wg COBORU/PZPK ,2 138,9 134,1 143,8 122,8 134,9 Chrzàstowo wzorzec ES Combi Smolice Ârem 138,5 167,7 ZALECANA OBSADA Dobre stanowiska: ziarno = roêlin/ha 125,2 139,1 G ubczyce 123,7 128,4 W grzce Sko aszów Słabe stanowiska: ziarno = roêlin/ha 10 Poradnik Agro Wiosna 2013

11 Kukurydza ES Combi - opinie Hodowla Zwierzàt Zarodowych Osowa Sieƒ Spółka z o.o. prowadzi produkcj roêlinnà na u ytkach rolnych o powierzchni 3.645,44 ha z czego 2.824,17 ha stanowià grunty orne. OPINIE Kukurydz ES Combi uprawialiêmy na 2 polach o łàcznej powierzchni 97 ha. Terminy siewu to 20 i a stanowiska to gleby klasy 4 i 5, gdzie zbiór na ziarno odbywał si odpowiednio 3 i 30 paêdziernika - mówi Pan Henryk Radomski, Kierownik Produkcji RoÊlinnej w HZZ Osowa Sieƒ. Cz Êç stanowisk to pola, które musieliêmy przeoraç po zbo ach ozimych a wykonana wczeêniej jesienna ochrona herbicydowa utrudniała wiosenny wzrost kukurydzy. Mimo wszystko uzyskaliêmy plony na poziomie 12,5 i 13 t przy wilgotnoêci 25-27%. Odmiana ta plonowała na zbli onym poziomie niezale nie od stanowiska. W porównaniu do odmian zbieranych w tym samym terminie o zbli onym FAO, kukurydza ES Combi miała wilgotnoêç ni szà o 2-3%. MATERIAŁ SIEWNY Bardzo istotne ze wzgl du na koszty przy uprawie kukurydzy jest równie oddawanie wody podczas suszenia i tutaj odmiana ta zachowywała si bardzo dobrze. Przy podobnych wilgotnoêciach mogliêmy wysuszyç około 50% wi cej ni w przypadku innych odmian, co znacznie obni yło koszty suszenia. Z moich obserwacji mog dodaç, e ES Combi bardzo łatwo si młóci, co zmniejsza udział ziaren połamanych a tym samym wpływa na jakoêç przy sprzeda y kukurydzy. W 2013 roku planujemy podobny zakup nasion kukurydzy ES Combi. Rutkowski Lech gospodarstwo rolne 650 ha Kałdus, Gmina Chełmno. OPINIE W 2012 roku ze wzgl du na wymarzni cie rzepaku i pszenicy areał uprawy kukurydzy w naszym gospodarstwie wyniósł a 500 ha. Jednà z pi ciu odmian kukurydzy, którà wysiałem była kukurydza fi rmy Euralis ES Combi, którà uprawiałem na 120 ha. Odmiana ta była wysiana na 6 działkach gleby III i IV klasy, lecz w ró nej kulturze. Uprawiałem jà po raz pierwszy i od razu spisała si rewelacyjnie. Âredni uzyskany plon ze 120 ha to 14,700 kg z ha przy wilgotnoêci 30%. Posiadam własne laboratorium i wag samochodowà. Ka dy transport był wa ony, ustalana była te wilgotnoêç ziarna. Ponad to bardzo dobrze wykształcone ziarna oddawały szybko wod. Zdecydowanie najwi cej obsiej tej odmiany w 2013 roku. Poradnik Agro Wiosna

12 Kukurydza LG Pot ga plonowania na kiszonk i ziarno Bardzo du y potencjał plonowania na kiszonk w grupie odmian wczesnych. Odmiana rekomendowana na biogaz w Niemczech i w Polsce. Niesamowity potencjał plonowania Êwie ej i suchej masy. MATERIAŁ SIEWNY Sprawdza si w ka dych warunkach uprawy. FAO: 230 Hodowca: Limagrain Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Francja 2012 CHARAKTERYSTYKA: Wyleganie: mało podatny Wzrost poczàtkowy: bardzo szybki Plonowanie: Êrednio 55,6 t/ha Êwi ejj masy przy 36,8% zawartoêci suchej masy, doêwiadczenia LG 2012 Stanowisko: od słabych gleb w dobrej kulturze do lepszych Region: rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski Wyymagania glebowe: przeci tne MTZ: 315 WysokoÊç roêlin: 290cm WysokoÊç osadzenia kolby: 155cm SUMA TEMP. EFEKTYWNYCH Ziarno 32% H 2 O: 1635 C Kiszonka 30% SM : 1450 C ZALECANA OBSADA Dobre stanowiska: ziarno = roêlin/ha Słabe stanowiska: ziarno = roêlin/ha 12 Poradnik Agro Wiosna 2013

13 Kukurydza ES Paroli Wzorzec stabilnoêci Stabilny plon ziarna nie schodzàcy poni ej wzorca. RegularnoÊç plonowania w pogodowo zró nicowanych latach. Niezrównana na dobrych stanowiskach. Bardzo dobra om acalnoêç ziarna. Odporna na wyleganie. Doskona a zdrowotnoêç roêlin. Bardzo mocny stey green. Olbrzymie roêliny o du ych liêciach. MATERIAŁ SIEWNY FAO: 250 Hodowca: Euralis Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Polska 2006 CHARAKTERYSTYKA: Wczesny wigor: dobry Wyleganie: mało podatny Fusarium: ma o podatny Helminthosporium: ma o podatny WysokoÊç roêlin: 279cm WysokoÊç osadzenia kolby: 115cm SUMA TEMP. EFEKTYWNYCH Ziarno 32% H 2 O: 1665 C Kiszonka 30% SM : 1445 C ZALECANA OBSADA ziarno = roêlin/ha kiszonka = roêlin/ha Poradnik Agro Wiosna

14 Kukurydza Eurostar Klasyka uprawy ziarnowej Bardzo wysoki potencjał plonowania. Stabilne plonowanie w pogodowo ró nych latach. Doskona a zdrowotnoêç roêlin i jakoêç ziarna. Znany i doceniany w całej Europie. Bardzo uniwersalny. Wysoka jakoêç i zdrowotnoêç roêlin w monokulturze. MATERIAŁ SIEWNY FAO: 240 Hodowca: Euralis Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Austria, Francja, Niemcy, Czechy, Słowacja, W gry, Bułgaria, Rosja, Ukraina, Rejestracja w Polsce 2001r. CHARAKTERYSTYKA: Wczesny wigor: dobry Wyleganie: doêç podatny Fusarium: ma o wra liwy Helminthosporium: ma o wra liwy WysokoÊç roêlin: 275cm WysokoÊç osadzenia kolby: 130cm OPINIE Bjarne Møller, Członek Zarzàdu Poldanor S.A. Odmian EUROSTAR uprawiamy ju od kilku lat i musz powiedzieç, e jestem bardzo zadowolony z tej kukurydzy. EUROSTAR szczególnie dobrze wychodzi w monokulturze, co dla nas jest bardzo istotnym elementem. JednoczeÊnie co roku mo emy liczyç na wysokie plony. Planujemy w dalszym ciàgu uprawiaç te odmian i z całà pewnoêcià mog jà poleciç innym rolnikom SUMA TEMP. EFEKTYWNYCH Ziarno 35% H 2 O: 1645 C Kiszonka 32% SM: 1480 C ZALECANA OBSADA Dobre stanowiska: ziarno szt./ha kiszonka szt./ha Słabe stanowiska: ziarno szt./ha kiszonka szt./ha 14 Poradnik Agro Wiosna 2013

15 Kukurydza NK Nekta Imperium plonów FAO: 250 Hodowca: Syngenta Typ: Mieszaniec pojedynczy Typ ziarna: Flint/ Dent Rejestracja: Polska 2009 Odmiana wzorcowa w COBORU. Bardzo wysoki potencja plonowania na ziarno w badaniach COBORU PDO Szybki poczàtkowy wzrost roêlin. Cienka osadka - wysoki udzia ziarna w masie. Bardzo dobra zdrowotnoêç roêlin i kolb. Kolba du a, równomiernie osadzona na roêlinach. Wysoka wartoêç ywieniowa (udzia skrobii i w ókna strawnego). RoÊliny z widocznym efektem stay green. Bardzo dobre zdolnoêci adaptacyjne do wszystkich kompleksów glebowych. MATERIAŁ SIEWNY CHARAKTERYSTYKA: WysokoÊç roêlin: 243 cm WysokoÊç osadzenia kolby: 120 cm Plon ziarna dt z ha wg COBORU/PZPK ,6 134,3 135,6 144,6 Chrzàstowo 150,5 159,2 wzorzec SUMA TEMP. EFEKTYWNYCH Ziarno 32% H 2 O: 1665 C Kiszonka 30% SM : 1445 C 112,8 115,3 Âwiebodzin Smolice 109,9 112,9 Kaw czyn 114,6 120,9 Cicibór Du y NK Nekta ZALECANA OBSADA KroÊcina Ma a 130,7 137,7 ziarno = roêlin/ha kiszonka = roêlin/ha WYMAGANIA GLEBOWE: G ubczyce uniwersalny w zakresie przydatnoêci do uprawy w zmiennych warunkach glebowo-klimatycznych Poradnik Agro Wiosna

16 Kukurydza SY Respect Budzi respekt MATERIAŁ SIEWNY Wysoki potencja plonowania na kiszonk w zmiennych warunkach. Wysokie i stabilne plony ziarna. Mo liwe podwójne wykorzystanie na kiszonk i ziarno. Szybki wzrost poczàtkowy. RoÊliny wysokie i bogato ulistnione. Wysoka zdrowotnoêç ca ych roêlin. Szybkie nalewanie skrobi. FAO: 240 Hodowca: Syngenta Typ: Mieszaniec trójliniowy Typ ziarna: Flint/ Flex CHARAKTERYSTYKA: WysokoÊç roêlin: 270 cm WysokoÊç osadzenia kolby: 112 cm Wskaênik zawartoêci energii wg COBORU/PZPK ,4 36,4 Rarwino 35,9 38,4 Wrócikowo wzorzec SY Respect 37,4 37,7 Smolice 46,0 51,1 41,1 42,9 Cicibór Du y Sulejów ZALECANA OBSADA ziarno = roêlin/ha 40,8 41,9 Kobierzyce kiszonka = roêlin/ha WYMAGANIA GLEBOWE wszystkie stanowiska glebowe z wyjàtkiem najl ejszych stanowisk 16 Poradnik Agro Wiosna 2013

17 Ballerina Super smak i wyglàd Znakomita odmiana ziemniaka jadalnego Odmiana wczesna ale przystosowana do d ugiego okresu przechowywania Zalecana uprawa na glebach zasobniejszych i w lepszej kulturze o Êrednim poziomie nawo enia. Zaleca si równie mniejszy odst p mi dzy roêlinami. Przeznaczenie: Odmiana: Pokrój roêliny : Bulwy: Barwa mià szu: Typ kulinarny: Przechowywanie : odmiana jadalna równie typ sa atkowy wczesna do Êrednio-wczesnej raczej niskie ale pokrywajàce mi dzyrz dzia pi kna skórka, owalne bulwy ó ta AB rekomendowana do d ugiego przechowywania, nie traci swoich walorów smakowych ani wizualnych OdpornoÊç na nematody: wra liwa Wirus liêciozwoju: Êrednio odporna Parch zwyk y: dobra odpornoêç NOWOÂå! Idealna na frytki Doskona a odmiana ziemniaka jadalnego Równie z przeznaczeniem na frytki Du y potencja plonotwórczy Bardzo adnie ukszta towane ó te bulwy Folva jest bardzo atwa w uprawie, wykazuje bardzo wysoki potencja plonowania, rekomendowana do d ugiego przechowywania. Przeznaczenie: Odmiana: LiÊcienie: Bulwy: Barwa mià szu: Typ kulinarny: odmiana jadalna przydatna na frytki Êrednio wczesna wysokie, szybko przykrywajàce mi dzyrz dzia Êrednie i du e o owalnym kszta cie i atrakcyjnym wyglàdzie ó ta B OdpornoÊç na nematody: Ro1,Ro2,Ro3,Ro4 i Ro5 Wirus liêciozwoju: tendencja Êrednia do wysokiej Parch zwyk y: odmiana bardzo odporna HaGe Polska Sp. z o.o. ul. dr. A. Schmidta 1, o dowo, Osielsko k. Bydgoszczy INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Dzia Nasion, tel.:

18 Sebastian J czmieƒ Wysoko plonujàcy j czmieƒ browarny MATERIAŁ SIEWNY Odmiana browarna o dobrej do bardzo dobrej wartoêci browarnej - 6,85. Wysoka jakoêç ziarna. Wysoki plon ziarna. Wysoka celnoêç ziarna o niskiej zawartoêci białka. Odmiana Êrednio-wczesna. RoÊliny niskie o du ej odpornoêci na wyleganie. Dobra odpornoêç na osypywanie ziarna. Czynniki wp ywajàce na plon i jakoêç j czmienia browarnego: Dobre przygotowanie gleby P ytka uprawa przedsiewna w celu uzyskania wi kszego podsiàku wody. Odpowiednie nawo enie: Maksymalne dawki azotu w zale noêci od kompleksu, przedplonu, plonu powinny si wahaç od 50 do 80 kg N/ha. Wa na jest kompozycja formy azotanowej - szybkodzia ajàcej z wolnodzia ajàcà - amonowà i wspó dzia anie z siarkà i fosforem. Szczególnie w przypadku j czmienia browarnego du à rol odgrywa nawo enie makro- i mikroelementami. Przy braku jakiegokolwiek z niezb dnych sk adników Mg, S, Cu, B, nawet przy dobrym zbilansowaniu nawo enia N-P-K, mo e nastàpiç niew aêciwe wykorzystanie azotu. Zamiast zwi kszyç mas plonu, pos u y do zwi kszenia zawartoêci bia ka. Fosfor stymuluje rozwój systemu korzeniowego. J czmieƒ pobiera fosfor podczas pierwszych 6 tygodni, wi c bardzo istotna jest dost pnoêç zastosowanego fosforu. Brak fosforu w poczàtkowym okresie powoduje s abe k oszenie i nierównomierne dojrzewanie ziarna. Brak potasu powoduje mniejszà odpornoêç na susz, podatnoêç na wyleganie, redukcj êdêbe k osonoênych, ziarniaków w k osie, zawartoêci skrobi w ziarniaku. Poprzez w aêciwe nawo enie wzrasta udzia % skrobi powodujàc spadek zawartoêci % bia ka. Poprzez stosowanie nawozów wielosk adnikowych o odpowiednio skomponowanym sk adzie stwarzamy mo liwoêç wy szego nawo enia azotem. Kompleksowo od ywiona roêlina lepiej wykorzystuje wysokie nawo enie azotem dajàc wy szy plon o lepszej jakoêci. 18 Poradnik Agro Wiosna 2013

19 J czmieƒ Frontier Uznanie dla wiernoêci Bardzo wysoki potencjał plonowania. Wzorzec w COBORU. Odmiana wczesna. Krótka, sztywna s oma. Du a odpornoêç na wyleganie. Bardzo dobra odpornoêç na osypywanie. MATERIAŁ SIEWNY Czynniki wp ywajàce na plon: Niewàtpliwie jednym z najwa niejszych czynników jest wybór plennej odmiany. Warunki glebowo-klimatyczne Polski sprzyjajà uprawie j czmienia jarego na terenie ca ego kraju, pami taç jednak nale y, e j czmieƒ jary ma doêç du e wymagania glebowe ze wzgl du na s abo rozwini ty system korzeniowy i krótki okres wegetacji. Zadaniem wiosennej uprawy jest zmagazynowanie wilgoci, spulchnienie i wyrównanie powierzchni przed siewem. Nawo enie mineralne to kolejny wa ny czynnik plonotwórczy. WielkoÊç optymalnych dawek azotu waha si w granicach kg/ha i zale na jest od yznoêci gleby. Du e potrzeby nawo enia N wyst pujà gdy opady zimowe znacznie przekraczajà norm wieloletnià, a przedplon by gorszy - nawo ony ma à dawkà azotu. Dawki N do 50kg/ha zaleca si stosowaç jednorazowo przed siewem, wy sze dzielimy stosujàc przedsiewnie 40-50kg/ha a reszt w fazie strzelania w êdêb o. Nawo enie fosforem i potasem na glebach ci szych korzystniej jest zastosowaç jesienià, natomiast na glebach l ejszych wczesnà wiosnà. J czmieƒ zalicza si do roêlin wra liwych na kwaêny odczyn gleby, dlatego wapnowanie powinno byç zastosowane pod przedplon j czmienia. W przypadku niskiej zasobnoêci gleby w magnez zaleca si zastosowanie wapna magnezowego lub siarczanu magnezu czy kizerytu. Nale y pami taç, e w aêciwa ochrona obejmujàca zwalczanie chwastów, szkodników chorób to równie wa ny czynnik plonotwórczy w technologii produkcji j czmienia. Poradnik Agro Wiosna

20 CZY OZIMINY PRZETRWAJĄ ZIMĘ Autor: dr in. Andrzej Bruderek Technical Sales Support, SYNGENTA Mróz jest w naszej strefi e klimatycznej jednym z najwa niejszych stresów Êrodowiskowych Na zimowanie rzepaku wpływajà praktycznie wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane przed spoczynkiem zimowym. Wszystkie one działajà kompleksowo, mogà si nakładaç i sumowaç, rzadko kompensujà si wzajemnie. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Decydujàce znaczenie na przezimowanie majà jednak: termin i g stoêç siewu oraz poziom nawo enia szczególnie azotem, a tak e ochrona przed chwastami. O stanie przezimowania ozimin decyduje głównie stan ich rozwoju przed zahamowaniem wegetacji, przebieg zimy w tym gruboêç okrywy Ênie nej w okresie wst powania najwi kszych mrozów a tak e wyst powania silnych amplitud temperatur po zaniku okrywy Ênie nej w okresie ruszania wegetacji. WPŁYW JESIENNEGO PRZEBIEGU WEGETACJI RZEPAKU OZIMEGO NA JEGO PRZEZIMOWANIE. ZimotrwałoÊç rzepaku jest niewàtpliwie cechà odmianowà modyfi kowanà wyraênie przez czynniki klimatyczne i agrotechniczne. To, e skala wymarzania rzepaku w długim okresie ma lekkà tendencj malejàcà wynika z coraz wy szego poziomu agrotechniki, a nie z post pu hodowlanego i pozyskiwaniu odmian z wysokà zimotrwałoêcià. Na zimowanie rzepaku wpływajà praktycznie wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane przed spoczynkiem zimowym. Wszystkie one działajà kompleksowo, mogà si nakładaç i sumowaç, rzadko kompensujà si wzajemnie. Ju sam wybór pola, poprzez jego urzeêbienie i wystawy, wpływa na trwałoêç pokrywy Ênie nej i dobowe amplitudy temperatury. Rzepak w Polsce przemarzał od zawsze. W najwi kszym stopniu w regionie Polski północno-wschodniej po ziemi Chełmskiej i Zamojszczyênie a tak e północno-wschodniej Ziemi Łódzkiej, gdzie Êrednio wypada dwadzieêcia par procent roêlin. W Êrodkowej cz Êci kraju wymarzni cia zdarzajà si rzadziej, Êrednio co 8 12 lat. Tylko w zachodniej i południowej cz Êci kraju ryzyko spada do ca. 5%. Mróz jest w naszej strefi e klimatycznej jednym z najwa niejszych stresów Êrodowiskowych dla rzepaku. Niestety êródeł genetycznej odpornoêci na chłód wêród roêlin kapustnych prawie nie ma. W katalogach unijnych cz Êç odmian nie ma okreêlonej nawet formy botanicznej, sà wi c przewódkami. Determinacja genetyczna tej cechy wykazuje du à zło onoêç, a badania podstawowe majàce na celu identyfi - kacj genów (wielu) odpowiedzialnych poêrednio za mrozoodpornoêç czy zimotrwałoêç sà de facto na poczàtku drogi (Budzyƒski 2011). Wpływ przedplonu na przezimowanie realizuje si poprzez jakoêç resztek, zasobnoêç azotu mineralnego, a tak e poprzez termin siewu optymalny czy z koniecznoêci opóêniony. Decydujàce znaczenie na przezimowanie majà jednak: termin i g stoêç siewu oraz poziom nawo enia szczególnie azotem, a tak e ochrona przed chwastami. Optymalny potencjał mrozoodpornoêci (i wtórnie zimotrwałoêci) ujawnia si najlepiej gdy roêliny przed spoczynkiem zimowym osiàgnà optymalny pokroju 7 9 du ych liêci osadzonych na krótkiej (3 4 cm) łodydze zakoƒczonej pàkiem wierzcholkowym, która ma Êrednic nie mniejszà ni 5 mm. Liczba liêci przed spoczynkiem decyduje o liczbie rozgał zieƒ wiosennych. Im rzadszy siew tym mniejsze straty w obsadzie roêlin podczas zimy. Najpełniejsze zimowanie zapewniajà siewy punktowe. Wobec mniejszej konkurencji w łanie, roêliny uzyskujà wzorcowy pokrój roêlin przed spoczynkiem. Po àdana jest rozstawa cm, która zapewniłaby odległoêç roêlin w rz dzie 8 7 cm. 20 Poradnik Agro Wiosna 2013

21 Wzrost g stoêci siewu z roêlin na m 2 powodowało zmniejszenie zimotrwałoêci roêlin o 6 11%. Trzeba jednak podkreêliç, e do siewów rzadkich wymagane jest fi nezyjne doprawienie roli zapewniajàce polow zdolnoêci wschodów na poziomie co najmniej 90%, co w sierpniu na ci kich glebach nie jest łatwe. Nierównomierna obsada roêlin ju przed zimà to pora ka agrotechniczna, zawsze êle wpływajàca na efektywnoêci pozostałych czynników uprawowych. Odmiany mieszaƒcowe majà troch wi kszà dynamik wzrostu (tworzenia rozety), co nie oznacza, e wymagajà póêniejszego siewu. ZawartoÊç bowiem suchej masy w cz Êciach nadziemnych powinna byç nie mniejsza ni 14-15%, liêcie w stadiach młodszych sà bardziej uwodnione, a liêcie z rozet małych słabiej przyjmujà impulsy hartowania. Przy siewie w sierpniu do uzyskania właêciwego stanu przed zimà wystarcza dni (połowa listopada). Pamietajmy e rozwój cz Êci nadziemnej roêlin trwa przy Êredniodobowej temperaturze powy ej 5 C a podziemnej (korzenia) przy temperaturze powy ej 2 C. Wegetacja w grudniu i styczniu (jak to miało miejsce w niektórych regionach w 2012 r.) Optymalny potencjał mrozoodpornoêci (i wtórnie zimo-trwałoêci) ujawnia si najlepiej gdy roêliny przed spoczynkiem zimowym osiàgnà optymalny pokroju 7 9 du ych liêci osadzonych na krótkiej (3 4 cm) łodydze zakoƒczonej pàkiem wierzcho kowym, która ma Êrednic nie mniejszà ni 5 mm. Êwiadczy o niezakoƒczonym hartowaniu (nie odwodnieniu komórek tolerujàcych obni ki temperatury) i niewłaêciwym bilansie fi tohormonów i zwiàzków energetycznych. Zasiewy wrzeêniowe z reguły gorzej zimujà. Niekorzystnie na zimowanie wpływajà tak e zbyt wczesne siewy. Wynika to z faktu wybujałoêci cz Êci nadziemnej roêlin oraz pogorszenia zimotrwałoêci (nadmiernego wyniesienie sto ka wzrostu nad powierzchni gleby), a tak e ze szkodliwego wpływu długiej wegetacji (powy ej dni) przy wysokich, Êrednich temperaturach efektywnych na jarowizacj nawet z symptomami wytwarzania nieregularnych kwiatostanów. RoÊlina zjarowizowana jest rozhartowana zupełnie, najcz Êciej wymarza, a jeêli przetrwa to przemarzni ty epikotyl traci 80% potencjału plonotwórczego. Wczesne siewy sà mniej ryzykowne przy rzadkich, punktowych siewach, w których nie wyst puje wybujanie. Zdecydowanie wi kszy wpływ na zimotrwałoêç roêlin ma azot. Po niezbo owych przedplonach jego aplikacja przedsiewna jest zb dna, powoduje najcz Êciej nadmierne wybujanie i uwodnienie tkanek, gorsze hartowanie i łatwiejsze wymarzanie. Badania dowodzà, e iloêç azotu mineralizowanego w górnej warstwie gleby po dobrym przedplonie wynosi nawet kg N ha -1 zaspokajajàc optymalne potrzeby nawozowe, w tym okresie. Trzeba jednak podkreêliç, e tak e niedobór dost pnego azotu w okresie po siewie mo e mieç złe skutki dla zimowania. Ma to miejsce w przypadku przyorywania du ej masy resztek słomy zbo owej, której rozkład wià e mikrobiologicznie azot. Jest on we wrzeêniu i paêdzierniku niedost pny dla roêlin. Nale y wtedy w połowie wrzeênia zastosowaç N w roztworze mocznika lub w nawozie dolistnym. Jego aplikacja nie powinna byç póêniejsza ni w stadium 4-5 liêci, bowiem zwi kszajàc uwodnienie tkanek niekorzystnie wpływa na zimotrwałoêç (zmniejsza o 4-5 % przezimowania roêlin). Dost pnoêç składników pokarmowych tj. Mg, P i K mogà istotnie ró nicowaç stopieƒ przezimowania rzepaku jeêli zawartoêç ich form przyswajalnych w glebie dla roêlin jest niska. Mogà wtedy ju jesienià wyst powaç symptomy czerwono antocyjanowych przebarwieƒ liêci (niedost pnoêç P) bàdê chloroza i nekroza punktowa, potem obejmujàca cały liêç. Niedoborowe zaopatrzenie w potas powoduje zmiany w składzie chemicznym liêci, prowadzàce do mniejszej wytrzymałoêci na stres mrozu w zimie i póêne przymrozki wiosenne, podatnoêci na wyleganie i niektóre patogeny grzybowe. Przebieg wegetacji jesienià 2012r sprzyjał rozwojowi rzepaku. W I-eszej połowie sierpniu w okresie optymalnego terminu siewu rzepaku w Polsce północno-wschodniej optymalna wilgotnoêç gleby, sprzyjała równomiernym wschodom, szybkiemu rozwojowi roêlin i silnej presji chwastów. Jednak pod koniec m-ca sierpnia brak opadów pogarszał warunki do wzrostu i rozwoju roêlin. Zwiàzki pomi dzy sposobem i terminu odchwaszczania rzepaku a zimotrwałoêcià jest doêç oczywisty. W warunkach zwalczania samosiewów po przedplonach zbo owych i przeniesienia zabiegu zwalczania chwastów dwuliêciennych na wiosn, niekorzystnie zmienia si pokrój roêlin a zimotrwałoêç zmniejsza si o 10-15%. Dla optymalnego wzrostu rzepaku jesienià wa na była szybka eliminacja chwastów ju od poczàtku wegetacji. Pamietajmy e rozwój cz Êci nadziemnej roêlin trwa przy Êredniodobowej temperaturze powy ej 5 C a podziemnej (korzenia) przy temperaturze powy ej 2 C. Wegetacja w grudniu i styczniu (jak to miało miejsce w niektórych regionach w 2012 r.) Êwiadczy o niezakoƒczonym hartowaniu (nie odwodnieniu komórek tolerujàcych obni ki temperatury) i niewła- Êciwym bilansie fi tohormonów i zwiàzków energetycznych. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Poradnik Agro Wiosna

NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI.

NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI. NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI www.ciechgroup.com zawiera tebukonazol z grupy triazoli. Fungicyd jest w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego

Bardziej szczegółowo

prochloraz (zwiàzek z grupy imidazoli) 320 g w 1 l Êrodka tebukonazol (zwiàzek z grupy triazoli) 160 g w 1 l Êrodka

prochloraz (zwiàzek z grupy imidazoli) 320 g w 1 l Êrodka tebukonazol (zwiàzek z grupy triazoli) 160 g w 1 l Êrodka A5Wirtuoz14 1/13/14 4:15 PM Page 1 A5Wirtuoz14 1/13/14 4:15 PM Page 2 Wirtuoz 520 EC Niezwykle skuteczna kompozycja substancji aktywnych Oddajemy w Paƒstwa r ce jedyny, niepowtarzalny fungicyd do zwalczania

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania z dnia 18 maja 2012 Wielkopolska i Polska Centralna

System wczesnego ostrzegania z dnia 18 maja 2012 Wielkopolska i Polska Centralna System wczesnego ostrzegania z dnia 18 maja 2012 Wielkopolska i Polska Centralna BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Opady deszczu w maju są wyższe niż w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Master 50 WG. herbicyd tribenuron metylowy. Surowa lekcja dla chwastów!

Master 50 WG. herbicyd tribenuron metylowy. Surowa lekcja dla chwastów! Master 50 WG Surowa lekcja dla chwastów! herbicyd tribenuron metylowy Master 50 WG: szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą, długi termin stosowania,

Bardziej szczegółowo

Orius Extra 250 EW. fungicyd tebukonazol. Uniwersalność i skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych!

Orius Extra 250 EW. fungicyd tebukonazol. Uniwersalność i skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych! Orius Extra 250 EW Uniwersalność i skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych! fungicyd tebukonazol Orius Extra 250 EW: uniwersalny produkt do zwalczania chorób grzybowych w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Zamir 400 EW. Niepohamowana siła! fungicyd. Simply. Grow. Together.

Zamir 400 EW. Niepohamowana siła! fungicyd. Simply. Grow. Together. Zamir 400 EW Niepohamowana siła! fungicyd Simply. Grow. Together. n Straty plonu powodowane przez choroby mogą być bardzo wysokie. Na roślinach uprawnych w ciągu okresu wegetacyjnego mogą pojawiać się

Bardziej szczegółowo

szeroki wachlarz możliwości!

szeroki wachlarz możliwości! Jeszcze szersza rejestracja teraz ponad 210 zastosowań w etykiecie! topowy fungicyd szeroki wachlarz możliwości! Czy wiesz, że... Sensu (jap. 扇子) to tradycyjny japoński wachlarz składany, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania z dnia 27 kwietnia 2012r. Wielkopolska i Polska Centralna

System wczesnego ostrzegania z dnia 27 kwietnia 2012r. Wielkopolska i Polska Centralna System wczesnego ostrzegania z dnia 27 kwietnia 2012r. Wielkopolska i Polska Centralna BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Ostatnie opady deszczu i wzrost temperatury powietrza

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Zmienne warunki atmosferyczne panujące w

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska T E B U 250 EW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska T E B U 250 EW Załącznik do decyzji MRiRW nr R-51/2010d z dnia 18.02.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 60/2005 z dnia 07.12.2005 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D - 20097

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield DK IMPRESSION CL DK IMMINENT CL Nr 2 WYSOKI PLON badania rejestrowe COBORU 2011-2012 114%wzorca WYSOKA TOLERANCJA NA CHOROBY OPTYMALNY WIGOR

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno  OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent : Monsanto Odmiany: DK EXSTROM (s. 2-4) DK EXQUISITE (s. 5-6) 1.

Bardziej szczegółowo

50 WG. Lumer NOWOŚĆ! Świeci przykładem! herbicyd tribenuron metylowy

50 WG. Lumer NOWOŚĆ! Świeci przykładem! herbicyd tribenuron metylowy Lumer 50 WG Świeci przykładem! NOWOŚĆ! herbicyd tribenuron metylowy n Lumer 50 WG to chwastobójczy środek o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego Profesjonalna ochrona buraka cukrowego SPIS TREŚCI HERBICYDY 03 Pyramin Turbo 520 SC 04 Kosynier 420 SC 05 Focus Ultra 100 EC 06 Program ochrony buraka cukrowego przed chwastami FUNGICYDY 08 Duett Star

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon!

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon! Mirador Forte 160 EC Widoki na zdrowy plon! fungicyd Intensywnie uprawiane pszenica ozima i rzepak ozimy są bardzo podatne na straty powodowane przez grzyby chorobotwórcze. Występowanie tych patogenów

Bardziej szczegółowo

niezbędny składnik pokarmowy zbóż

niezbędny składnik pokarmowy zbóż POTAS niezbędny składnik pokarmowy zbóż kształtujący wielkość i jakość plonu ziarna Dostępność glebowych zasobów potasu dla roślin zbożowych Gleby zawierają duże zasoby potasu (K), nawet do 50 t/ha w warstwie

Bardziej szczegółowo

Moderator 303 SE. Preparat zarejestrowany do ochrony pszenicy ozimej przed:

Moderator 303 SE. Preparat zarejestrowany do ochrony pszenicy ozimej przed: Bumper Super 490 EC Środek o działaniu systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i

Bardziej szczegółowo

Aminopielik D Maxx 430 EC. herbicyd 2,4-D ester, dikamba. Maksimum szybkości, maksimum mocy!

Aminopielik D Maxx 430 EC. herbicyd 2,4-D ester, dikamba. Maksimum szybkości, maksimum mocy! Aminopielik D Maxx 430 EC Maksimum szybkości, maksimum mocy! herbicyd 2,4-D ester, dikamba Natura i często my sami stwarzamy sytuacje, gdy potrzebny jest herbicyd, który zadziała błyskawicznie. ADAMA Polska

Bardziej szczegółowo

Protugan 500 SC. Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon

Protugan 500 SC. Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon Protugan 500 SC Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon Jesienna ochrona przed chwastami staje się niezbędnym elementem uprawy zbóż ozimych. Miotła zbożowa oraz wiele innych chwastów, które nie zostały

Bardziej szczegółowo

Jesień kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku

Jesień kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku Jesień kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku 1. Odpowiedni rozwój Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym uzyskanie odpowiedniej fazy rozwojowej roślin rzepaku w okresie jesiennym jest termin siewu. W

Bardziej szczegółowo

Tabela. Kukurydza kiszonkowa odmiany badane w 2014 r.

Tabela. Kukurydza kiszonkowa odmiany badane w 2014 r. Kukurydza. Kukurydza odznacza się wszechstronnością użytkowania i jest wykorzystywana na cele: pastewne, spożywcze, przemysłowe. Jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, kiszonka z kolb,

Bardziej szczegółowo

Gold 450 EC. herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr. Złoty środek!

Gold 450 EC. herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr. Złoty środek! Gold 450 EC Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr Gold 450 EC szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych 2,4-D fluroksypyr Gold 450 EC perfekcyjna kompozycja dwóch

Bardziej szczegółowo

Tolurex 500 SC. herbicyd chlorotoluron. Zero tolerancji dla miotły zbożowej!

Tolurex 500 SC. herbicyd chlorotoluron. Zero tolerancji dla miotły zbożowej! Tolurex 500 SC Zero tolerancji dla miotły zbożowej! herbicyd chlorotoluron Miotła zbożowa jest jednym z najistotniejszych chwastów pojawiających się w zbożach ozimych zarówno jesienią, jak i wiosną. Wschody

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno FUNGICYD Moc zielonych liści i złocistych kłosów to preparat grzybobójczy o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych w zbożach, rzepaku, ziemniakach, warzywach

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S Y R I U S 250 EW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S Y R I U S 250 EW Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794-22-35, fax: + 48 71 794-21-50, www.makhteshim-agan.pl Przestrzegaj etykiety-instrukcji

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl W dwóch pierwszych dekadach maja suma opadów

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. fungicyd. Twarda ochrona przed chorobami!

Bumper Super 490 EC. fungicyd. Twarda ochrona przed chorobami! Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie), a występowaniem chorób

Bardziej szczegółowo

Gold 450 EC. Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr

Gold 450 EC. Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr Gold 450 EC Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych n perfekcyjna kompozycja dwóch substancji aktywnych 2,4-D (w formie

Bardziej szczegółowo

Menara Doskonała solo Świetna w duecie

Menara Doskonała solo Świetna w duecie Menara Doskonała solo Świetna w duecie Doskonała ochrona liści i kłosa Uniwersalne rozwiązanie Wysoka jakość w odpowiedniej cenie Menara 410 EC to nowy dwuskładnikowy fungicyd do zastosowania w najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy!

Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Produkt Biologia Pozycjonowanie Charakterystyka produktu Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zbożach. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Wykop chwasty z kukurydzy

Wykop chwasty z kukurydzy Wykop chwasty z kukurydzy Kompletne rozwiązanie! 2 l/ha Dzięki tej zagrywce za jednym zamachem usuniesz chwasty z kukurydzy. Stosuj w fazie od 2. do 4. liścia kukurydzy w dawce 2 l/ha. 1. Złota zasada

Bardziej szczegółowo

Moc zielonych liści i złocistych kłosów

Moc zielonych liści i złocistych kłosów FUNGICYD Moc zielonych liści i złocistych kłosów to preparat grzybobójczy o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych w zbożach, rzepaku, ziemniakach, warzywach

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe Pszenżyto ozime Pszenżyto jest młodym rodzajem zboża, uzyskanym przez hodowców na skutek skrzyżowania pszenicy z żytem. W Polsce pierwsze odmiany rolnicze pszenżyta zarejestrowano w latach 80. XX w. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -101/2009 z dnia 27.08.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Danii. Podmiot wprowadzający środek na terytorium

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy. ZawartoÊç substancji aktywnych. nikosulfuron 9,2% dikamba 55% rimsulfuron 2,37%

Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy. ZawartoÊç substancji aktywnych. nikosulfuron 9,2% dikamba 55% rimsulfuron 2,37% Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy ZawartoÊç substancji aktywnych nikosulfuron 9,2% rimsulfuron 2,37% Hector Max 66,5 WG to nowy, trzysk adnikowy herbicyd o unikalnym sk adzie wzajemnie uzupe

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska. Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 170/2009 z dnia 28.10.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: CHEMINOVA A/S, P.O. BOX 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii, tel.: 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096

Bardziej szczegółowo

Legato Pro 425 SC. herbicyd diflufenikan, chlorotoluron. Profesjonalna, rzetelna ochrona!

Legato Pro 425 SC. herbicyd diflufenikan, chlorotoluron. Profesjonalna, rzetelna ochrona! Legato Pro 425 SC Profesjonalna, rzetelna ochrona! herbicyd diflufenikan, chlorotoluron Legato Pro 425 SC (diflufenikan + chlorotoluron): sprawdzona ochrona przed najważniejszymi chwastami w uprawie zbóż

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Lotus 750 EC. Wygrywasz na starcie! fungicyd fenpropidyna

Lotus 750 EC. Wygrywasz na starcie! fungicyd fenpropidyna Lotus 750 EC Wygrywasz na starcie! fungicyd fenpropidyna Mączniak prawdziwy to jedna z najczęściej spotykanych i powtarzających się chorób na zbożach zarówno ozimych, jak i jarych. Biały, poduszeczkowaty

Bardziej szczegółowo

Alert 375 SC. Produkt badaƒ firmy DuPont. Solidna podstawa programów ochrony zbó i rzepaku przed chorobami. Wi ksze plony o lepszej jakoêci.

Alert 375 SC. Produkt badaƒ firmy DuPont. Solidna podstawa programów ochrony zbó i rzepaku przed chorobami. Wi ksze plony o lepszej jakoêci. Alert leaflet 03.2009 wer2 3/3/09 1:31 PM Page 1 Produkt badaƒ firmy DuPont Firma DuPont jest jednym z najwi kszych na Êwiecie producentów Êrodków ochrony roêlin. Zaanga owanie na rzecz bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd. Simply. Grow. Together.

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd. Simply. Grow. Together. Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd Simply. Grow. Together. n Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie),

Bardziej szczegółowo

Nawóz dolistny nowej generacji w postaci koncentratu zawiesinowego. Poprawia wzrost systemu korzeniowego kukurydzy

Nawóz dolistny nowej generacji w postaci koncentratu zawiesinowego. Poprawia wzrost systemu korzeniowego kukurydzy Kukurydza katalog odmian 2013 nowoczesne nawozy dolistne Nawóz dolistny nowej generacji w postaci koncentratu zawiesinowego Poprawia wzrost systemu korzeniowego kukurydzy Poprawia zaopatrzenie kukurydzy

Bardziej szczegółowo

H O R I Z O N 250 EW

H O R I Z O N 250 EW 1 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-8/2009 z dnia 02.02.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred/Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49

Bardziej szczegółowo

Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro. Próg szkodliwości. Źródło: IOR Poznań

Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro. Próg szkodliwości. Źródło: IOR Poznań Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro Chwasty Próg szkodliwości Źródło: IOR Poznań Analizując zakres skuteczności dostępnych obecnie herbicydów do ochrony rzepaku ozimego można stwierdzić, że nie jest łatwo znaleźć

Bardziej szczegółowo

Safir 125 SC. Bogactwo zalet! fungicyd epoksykonazol

Safir 125 SC. Bogactwo zalet! fungicyd epoksykonazol Safir 125 SC Bogactwo zalet! fungicyd epoksykonazol Warunki środowiska, a szczególnie mokre lata, mogą sprzyjać rozwojowi septoriozy liści zbóż. Choroba ta jest bardzo groźna ze względu na straty, jakie

Bardziej szczegółowo

Roundup 360 SL PLUS 1 l - 20l Monsanto

Roundup 360 SL PLUS 1 l - 20l Monsanto Roundup 360 SL PLUS 1 l - 20l Monsanto https:///roundup-360-sl-plus-1-l-5-l-monsanto/? store=farmer_pl Page 1 https:///roundup-360-sl-plus-1-l-5-l-monsanto/? store=farmer_pl Page 2 https:///roundup-360-sl-plus-1-l-5-l-monsanto/?

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Industries Ltd, 1 Azrieli Centre, Tel- Aviv 67012, Izrael, Tel.: 0972 3 69 47 977, fax:0972 3 60 95 012, e-mail: main@main.co.il Podmiot wprowadzający

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol

Bumper Super 490 EC. Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd prochloraz, propikonazol Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie),

Bardziej szczegółowo

Masz mączniaka? Dodaj Kendo!

Masz mączniaka? Dodaj Kendo! NOWA, SZERSZA REJESTRACJA! OSTRY FUNGICYD ZBOŻOWY Masz mączniaka? Dodaj Kendo! Czy wiesz, że Kendo (jap. 剣道 kendō, pol. droga miecza) to sztuka walki wywodząca się z szermierki japońskich samurajów. STOSUJ

Bardziej szczegółowo

KUKURYDZA ODMIANY NA KISZONKĘ

KUKURYDZA ODMIANY NA KISZONKĘ KUKURYDZA ODMIANY NA KISZONKĘ 2016 2 3 DKC 2931 FAO 220-230 WCZESNA GRYS DOŚWIADCZENIA MONSANTO POLSKA - CZECHY - NIEMCY 2013-2015 57 DOŚWIADCZEŃ DKC 2931 19,7 t/ha o. porównawcza 18,8 t/ha NOWY, MOCNY,

Bardziej szczegółowo

SY Splitter. Hodowca: Syngenta Zyski wysokich lotów Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka, biogaz, grys FAO:

SY Splitter. Hodowca: Syngenta Zyski wysokich lotów Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka, biogaz, grys FAO: Odmiany kukurydzy SY Splitter Hodowca: Syngenta Zyski wysokich lotów Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka, biogaz, grys FAO: 230-240 bardzo dobre plony ziarna i zielonej masy dobry stay green duża odporność

Bardziej szczegółowo

G R A N S T A R U L T R A S X 5 0 S G

G R A N S T A R U L T R A S X 5 0 S G Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 104/2009 z dnia 21.09.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (0-22) 320 09 00, fax: (0-22)

Bardziej szczegółowo

Butisan + Iguana Pack. Wymiata chwasty z rzepaku!

Butisan + Iguana Pack. Wymiata chwasty z rzepaku! Butisan + Iguana Pack Wymiata chwasty z rzepaku! Skuteczna i kompletna ochrona Twojego pola! Skuteczność herbicydów doglebowych zależy przede wszystkim od odpowiedniego przygotowania gleby do siewu, rodzaju

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. ORIUS EXTRA 250 EW

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. ORIUS EXTRA 250 EW Załącznik do decyzji MRiRW nr R-92/2011d z dnia 06.04.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 124/2009 z dnia 24.11.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

ACANTO 250 SC. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

ACANTO 250 SC. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 1 Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e - mail: kontakt.ag@pol.dupont.com ACANTO 250 SC Środek przeznaczony do stosowania

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku!

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku! Nowość w ochronie truskawek!...i życie nabiera smaku! Edycja 2015 Luna w Polsce i na świecie Grupa produktów Luna to kilka formulacji fungicydów dostosowanych do lokalnych potrzeb w różnych krajach. Wspólną

Bardziej szczegółowo

A L E R T S O L O 250 EW

A L E R T S O L O 250 EW Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail:kontakt.ag@pol.dupont.com Producent: DuPont International

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka.

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka. Agil 100 EC Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej,

Bardziej szczegółowo

T R I M M E R 5 0 S G

T R I M M E R 5 0 S G Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 189/2012d z dnia 10.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 91/2010 z dnia 15.12.2010 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676

Bardziej szczegółowo

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Dow AgroSciences Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa tel: +48 22 8540320 Fax: +48 22 8540329 Email: fwrpols@dow.com www.dowagro.pl N-Lock TM Stabilizator azotu Zawiera 200 g substancji

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo,

WSTĘP. Szanowni Państwo, ODMIANY KUKURYDZY 2017 SPIS TREŚCI Wstêp... 3 LG... 4 LG 30.229... 5 Mas 26.B... 6 SY Splitter... 7 Kresowiak... 8 Mas 17.G... 9 Mas 27.L... 10 Borgi CS... 11 Telesto CS... 12 Skoli CS... 13 Adengo...

Bardziej szczegółowo

Mirador Forte 160 EC. Widoki na zdrowy plon! fungicyd. Simply. Grow. Together.

Mirador Forte 160 EC. Widoki na zdrowy plon! fungicyd. Simply. Grow. Together. Mirador Forte 160 EC Widoki na zdrowy plon! fungicyd Simply. Grow. Together. n Intensywnie uprawiana pszenica ozima jest bardzo podatna na straty powodowane przez grzyby chorobotwórcze. Występowanie tych

Bardziej szczegółowo

Wirtuoz 520 EC to najbardziej kompletny fungicyd pod wzgl dem sk adu, koncentracji substancji aktywnych oraz spektrum zwalczanych chorób.

Wirtuoz 520 EC to najbardziej kompletny fungicyd pod wzgl dem sk adu, koncentracji substancji aktywnych oraz spektrum zwalczanych chorób. Wirtuoz 520 EC Niezwykle skuteczna kompozycja substancji aktywnych Oddajemy w Paƒstwa r ce jedyny, niepowtarzalny fungicyd do zwalczania chorób grzybowych w zbo ach. W jego sk ad wchodzà a 3 substancje

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: JĘCZMIEŃ Odmiany: JARE I OZIME Producent: KWS Polska 2 SPIS Odmiany jare: 1. KWS OLOF Odmiany

Bardziej szczegółowo

zboża ozime 2014 /2015

zboża ozime 2014 /2015 zboża ozime 0 /0 NOWOŚĆ! Odmiana nagrodzona Złotym Medalem Polagra Premiery 0 astoria pszenica ozima Jedyna zarejestrowana polska odmiana w GRUPie elitarnej E Odmiana wcześnie dojrzewająca, idealna jako

Bardziej szczegółowo

Fungicyd Weto 250 EC zawiera w swym składzie dobrze znaną i sprawdzoną substancję z grupy triazoli - propikonazol.

Fungicyd Weto 250 EC zawiera w swym składzie dobrze znaną i sprawdzoną substancję z grupy triazoli - propikonazol. WETO 250 EC SKUTECZNA, SPRAWDZONA SUBSTANCJA AKTYWNA Fungicyd Weto 250 EC zawiera w swym składzie dobrze znaną i sprawdzoną substancję z grupy triazoli - propikonazol. Propikonazol szybko wnika do tkanek,

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno30A Kutno

Hurtownia Materiałów Przemysłowych. FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno30A Kutno Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno30A 99-300 Kutno OFERTA : KUKURYDZA Odmiany na ziarno i na kiszonkę średniowczesne, średniopóźne Producent : Pioneer 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

E S T E R O N 600 EC

E S T E R O N 600 EC Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 110 /2009 z dnia 28.09.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel. (0-22) 854 03 20, fax:

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Helion 300 SL

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Helion 300 SL Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 20/2014 z dnia 11.02.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Helm Polska Sp. o.o., ul. Domaniewska 42, 02 672 Warszawa, tel.: +48 22 654 35 00, fax: +48 22 654 29 50, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Agchem Access Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393, Tel.Fax: +48 52 381 49 14.

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Agchem Access Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393, Tel.Fax: +48 52 381 49 14. Zał. do zezw. MRiRW Nr R- 74/2011 h.r. z dnia 05.12.2011r. Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Agchem Access Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393, Tel.Fax: +48 52 381 49 14. Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Metazanex 500 SC. herbicyd metazachlor. Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie!

Metazanex 500 SC. herbicyd metazachlor. Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie! Metazanex 500 SC Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie! herbicyd metazachlor Chwasty konkurujące z rzepakiem o składniki pokarmowe, wodę i światło, mogą powodować znaczne obniżenie plonu. Bardzo istotny

Bardziej szczegółowo

Herold 600 SC. Zapowiedź obfitych plonów! herbicyd

Herold 600 SC. Zapowiedź obfitych plonów! herbicyd Herold 600 SC Zapowiedź obfitych plonów! herbicyd Herold 600 SC zapowiedź obfitych plonów: zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne, elastyczny i długi termin stosowania jesienią, uzupełniające się

Bardziej szczegółowo

Sultan Top 500 SC. Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd. Simply. Grow. Together.

Sultan Top 500 SC. Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd. Simply. Grow. Together. Sultan Top 500 SC Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd Simply. Grow. Together. n Ochrona roślin rzepaku ozimego przed chwastami powinna obejmować działania profilaktyczne jak np. dbałość o czystość

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 213/2013d z dnia 06.09.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-18/2003 z dnia 01.10.2003 r. Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Industries Ltd., Arava House, 12 Golan

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska FLUROHERB 200 EC

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska FLUROHERB 200 EC Załącznik do zezwolenia MriRW nr R-19/2011 z dnia 02.03.2011r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel: +48 52 3188800,

Bardziej szczegółowo

HERBICYDOWY ZESTAW MOCY

HERBICYDOWY ZESTAW MOCY HERBICYDOWY ZESTAW MOCY FACHOWE POŁĄCZENIE WYPRÓBOWANYCH SKŁADNIKÓW Jaki jest najlepszy sposób skutecznego zwalczania chwastów w zbożach? To zastosowanie Herbicydowego Zestawu Mocy od INNVIGO. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. STARAMI 250 SC

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. STARAMI 250 SC Zał. do pozw. MRiRW nr R-64/2012 h.r. z dnia 03.07.2012 r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: Rudnik sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin, tel. 91 461 25 64, fax: 91 460 03 50, email: info@rudnik.agro.pl

Bardziej szczegółowo

Glean 75 WG. Zawartość substancji aktywnej: Chlorosulfuron - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 75%

Glean 75 WG. Zawartość substancji aktywnej: Chlorosulfuron - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 75% Glean 75 WG Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów

Bardziej szczegółowo

TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA RYNKU HERBIDYCÓW.

TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA RYNKU HERBIDYCÓW. TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA RYNKU HERBIDYCÓW www.totoherbicyd.pl PAKIET HANDLOWY jest to pakiet handlowy składający się ze środka TOTO 75 SG, preparatu AMINOPIELIK SUPER 464 SL

Bardziej szczegółowo

Kształtuje plon! Prawidłowe stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach

Kształtuje plon! Prawidłowe stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach Kształtuje plon! Prawidłowe stosowanie regulatorów wzrostu w zbożach 1. Problem wylegania zbóż 2. Warunki skutecznego działania regulatorów 3. Parametry rośliny co chcemy osiągnąć 4. Terminy stosowania,

Bardziej szczegółowo

Phoenix 500 SC. Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd

Phoenix 500 SC. Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd Phoenix 500 SC Odrodzi siłę liścia flagowego! fungicyd Kontrola chorób grzybowych zbóż staje się coraz trudniejsza ze względu na coraz większe ryzyko pojawienia się odporności. W celu zwiększania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków.

Rzepak ozimy i jary. Z dobrych nasion dobry plon. Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. Rzepak ozimy i jary Z dobrych nasion dobry plon Nasiona rzepaku optymalnie dostosowane do polskich warunków. www.bayercropscience.pl Edycja 2015 Spis treści Rzepak ozimy...................................

Bardziej szczegółowo

MAKROPLON. Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych

MAKROPLON. Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych CERTYFIKAT ISO 9001:2008 NR CERT. 80803789/3 certyfikat wydany przez: DEKRA Certification Sp. z o.o. JMJ MAKROPLON Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych zawierających azot,

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ.

POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ. POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ. Tradycja i zaufanie. przez rolników herbicydów zbo owych stosowanych jesienià. www.dupont.pl 1 Dlaczego warto zwalczaç chwasty w zbo ach w terminie jesiennym? Nale y

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż

Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Edycja 2015 Zastosowaliśmy technologię BASF, czyli w pierwszym zabiegu Capalo w dawce, w drugim zabiegu na przełomie kwietnia i maja Adexar Plus w dawce 1,3 l/ha

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo