01 I 02 DRABINKI AZIENKOWE: MALVA / BONSAI ALISMA / MARANTA IRIS / ARABIS BACCARA / HEDERA ASTER CARRÉ CB 15-16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01 I 02 DRABINKI AZIENKOWE: MALVA / BONSAI 03-06 ALISMA / MARANTA 07-08 IRIS / ARABIS 09-10 BACCARA / HEDERA 11-12 ASTER 13-14 CARRÉ CB 15-16"

Transkrypt

1 01 I 02 DRABINKI AZIENKOWE: MALVA / BONSAI ALISMA / MARANTA IRIS / ARABIS BACCARA / HEDERA ASTER CARRÉ CB GRZEJNIKI DEKORACYJNE: CARRÉ PLAN 17 PLAN HORYZONTALNY 18 ROND CR-O / CR-A MUSCARI COCOS SIGMA / KAPPA RHO 29 BETA / DELTA 30 LAMBDA / EPSILON 30 TULIPA VERONICA mini / MAXI IMAGINATION SYSTEM VINCA 38 VIOLA 39 AKCESORIA LUKSUSOWE 40 LOTUS NIVA PRIMULA PROGRAM PRODUKCJI KOLORY 49

2 MALVA/BONSAI ZAWÓR KOMPAKTOWY Z G OWIC TERMOSTATYCZN MALVA BSM-S

3 03 I 04 Czysto bia³y, albo w jednym z szarych kolorów metalicznych ze œnie nym po³yskiem, albo w jednym z kolorów sanitarnych, albo w skali RAL Classic. A mo e w kolorze satyny? Macie pañstwo pe³n¹ dowolnoœæ w wyborze koloru grzejników VASCO, które pasowa³yby do pañstwa ³azienki. MALVA BSM-S + GRZA KA ELEKTRYCZNA BONSAI BSRM-S

4 MALVA/BONSAI CHROM/INOX SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA LUSTRZANY CHROM BONSAI BSRM-C

5 05 I 06 MALVA BSM-ES

6 ALISMA HKM

7 07 I 08 ALISMA/MARANTA MARANTA HKRM

8 ARABIS HDRM IRIS/ARABIS

9 09 I 10 IRIS HDM ŒCIANKA DZIA OWA

10 HEDERA HRBM

11 11 I 12 BACCARA/HEDERA POJEDYNCZY/ PODWÓJNY BACCARA HR2 PERFEKCYJNA POWIERZCHNIA CHROMU BACCARA HRM-C

12 IR-L IR-S

13 13 I 14 ASTER HF2 HF1 ASTER HF-EL-IR GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

14 AKCESORIA CARRÉ BATH CARRÉ

15 15 I 16 CARRÉ CB

16 CARRÉ POJEDYNCZY/ PODWÓJNY CARRÉ PLAN CPVN

17 17 I 18 CARRÉ HORYZONTALNY

18 Seria grzejników CARRÉ jest najnowszym projektem VASCO. Idea CARRÉ opiera siê na symetrii i równowadze. Unikalnoœæ CARRÉ polega na czworok¹tnych rurkach, prostych, ale nadzwyczajnych. Dziêki temu charakterowi CARRÉ nadaje siê do ka dego wnêtrza. Szykowny i nie narzucaj¹cy siê w naturalnej elegancji. AKCESORIA CARRÉ

19 19 I 20 CARRÉ ROND CARRÉ ROND CRVN

20 CARRÉ CR-A

21 CARRÉ CR-O 21 I 22

22 MUSCARI Grzejniki MUSCARI ³¹czy forma prostok¹tnej, smuk³ej ramy, na której u³o ono rurki. MUSCARI to tradycyjne, zrównowa one kszta³ty grzejników VASCO, a jednoczeœnie coœ wiêcej... MUSCARI MZM

23 23 I 24 MUSCARI MC1-PL

24 AKCESORIA MUSCARI MUSCARI MRM

25 25 I 26 MUSCARI MUSCARI MC1 MAXI MUSCARI MC1 mini

26 COCOS COCOS SIGMA

27 27 I 28 Grzejnik dla indywidualistów. Mocno wygiête i szykownie zgrupowane rurki tworz¹ eleganck¹ formê. Ka dy z grzejników serii COCOS ma swój w³asny charakter. COCOS SIGMA + LUSTRO COCOS KAPPA + LUSTRO COCOS KAPPA

28 COCOS RHO ŒCIANKA DZIA OWA

29 29 I 30 COCOS DELTA COCOS LAMBDA COCOS EPSILON COCOS BETA

30 TULIPA jest grzejnikiem tak interesuj¹cym i wszechstronnym, jak samo ycie. Jego wygl¹d i konstrukcja inspiruj¹ do ró norodnych aran acji. TULIPA mo e byæ powieszona jako grzejnik naœcienny. Ustawiona prostopadle do œciany jako a urowa œcianka dzia³owa, w niezwyk³y sposób podzieli pomieszczenie kuchni, czy ³azienki. Podobnie jak wszystkie grzejniki dekoracyjne VASCO Tulipa z integralnym lustrem lub innymi dodatkami tworzy indywidualnie dopasowany element wnêtrza. HORIZONTAL VERTICAL TULIPA POJEDYNCZY PODWÓJNY Z JEDNYM RZÊDEM RUREK Z DWOMA RZÊDAMI RUREK TULIPA T2

31 31 I 32 TULIPA T1

32 VRV2 mini

33 33 I 34 VERONICA mini MAXI VERONICA mini/maxi. Grzejnik, którego zasadnicz¹ cech¹ jest uniwersalnoœæ. VERONICA jest grzejnikiem dekoracyjnym z okr¹g³ymi stalowymi rurkami produkowanym w wersji pionowej i poziomej z jednym lub dwoma rzêdami rurek, a tak e ze zintegrowanym lustrem. VERONICA mini VRVS VERONICA mini VRH1

34 VERONICA MAXI VRH1

35 35 I 36 VERONICA MAXI VRV1 + IMAGINATION SYSTEM VERONICA MAXI VERONICA MAXI VRV2

36 IMAGINATION SYSTEM IMAGINATION SYSTEM oferuje niewiarygodne mo liwoœci w doborze akcesoriów. Mo e byæ zestawiany z wszystkimi pionowymi modelami grzejników VASCO o wysokoœci 1800mm i 2000mm. Poprzez uzupe³nienie grzejników dekoracyjnych o eleganckie elementy IMAGINATION SYSTEM: pó³ki, wieszaki, porêcze oraz lampy mo na uzyskaæ grzejnik o rozszerzonej funkcjonalnoœci o oryginalnym kszta³cie i kolorze. Seria 1800 Seria 2000

37 37 I 38 VINCA VINCA VN + IMAGINATION SYSTEM

38 VIOLA + LUSTRO IMAGINATION SYSTEM VIOLA

39 39 I 40 AKCESORIA LUKSUSOWE Akcesoria umo liwiaj¹ zastosowanie grzejników dekoracyjnych w ³azience. Wysokie, perfekcyjnie wykonane grzejniki daj¹ mo liwoœæ kszta³towania ³azienki w nieznany wczeœniej sposób.

40 LOTUS LOTUS HO

41 41 I 42 RYZONTALNY

42 NIVA

43 43 I 44 NIVA Projektanci VASCO ujêli standard ogrzewania w unikatow¹ formê. Komfort u ytkowania zwi¹zany zosta³ z maksymaln¹ wydajnoœci¹ ciepln¹. Przyk³adem jest ca³kowicie p³aski grzejnik NIVA, który przez swoj¹ dyskretn¹ formê wtapia siê w œciany ogrzewanego pomieszczenia.

44 PRIMULA Grzejnik dyskretny, ale o wielkiej wydajnoœci. Zapewnia komfortowe ciep³o w pomieszczeniach z du ymi oknami. Ekran WVO montowany na PRIMULACH od strony okien zapobiega wypromieniowywaniu ciep³a przez szybê. Daje ogromne mo liwoœci dopasowania mocy emisyjnej do danego wnêtrza, dziêki szerokiemu zakresowi dostêpnych wielkoœci. PRIMULA P3

45 P1 45 I 46 P2 P3 + WVO P4

46 Malva BSM-S Bonsai BSRM-S Malva BSM-ES Bonsai BSRM-ES Malva BSM-C Bonsai BSRM-C 744 mm 1122 mm 1338 mm 1689 mm 1959 mm 744 mm 1122 mm 1689 mm 744 mm 1122 mm 1689 mm 450/500/600/750 mm 450/600/750 mm 450/600/750 mm Alisma HKM Maranta HKRM Iris HDM Arabis HDRM Baccara HRM-C Hedera HRBM-C 500/600/750/900 mm 450/500/600/750/900 mm Baccara HRM HR2 Hedera HRBM Aster HF HF2 600 mm 682 mm 1114 mm 1726 mm 2014 mm 850 mm 1150 mm 1450 mm 1810 mm 2110 mm 1010 mm 1406 mm 1802 mm 690 mm 1122 mm 1338 mm 1734 mm 2022 mm 862 mm 1184 mm 1736 mm 500/600/750/850 mm 450/600/700/800 mm Carré CB Carré Plan CPVN1 CPVN2 Carré Rond CRVN Carré CR-O Carré CR-A 745 mm 1375 mm 1735 mm 500/600/750/850mm mm Plan: mm Rond: mm 492/612 mm Carré Plan CPHN1 CPHN mm mm 1800/2000/2200 mm 1800/2000/2200 mm 350/430 mm 244/298 mm Tulipa T1 T2 TSN = + lustro mm 1800 mm Veronica mini /MAXI mini = Ø 15 mm MAXI = Ø 22 mm VRV1 VRV2 VRVS1 VRVS2 = + lustro VRH1 VRH mm mm mm 1800 mm mm 1800 mm mm 491/581/671 mm mm mm mm 493/541/589 mm mm 500/572/644 mm

47 Cocos Beta Cocos Rho Cocos Delta 45 I /500/600 mm 400/500/600 mm 508/608/708/808 mm Cocos Lambda Cocos Epsilon Cocos Sigma / Cocos Kappa Sigma-S / Kappa-S = + lustro 1002 mm 1302 mm 1542 mm 1842 mm 1032 mm 1302 mm 1572 mm 1842 mm 1717 mm 2017 mm 1032 mm 1302 mm 1572 mm 1842 mm 1002 mm 1302 mm 1542 mm 1842 mm 852 mm 1272 mm 1692 mm 1902 mm 458/558/658/758 mm 400/500/600 mm 664 mm 508 mm Muscari MRM Muscari MZM Muscari MC1(L1)-PL Muscari MC1 MAXI rurki Ø 22 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2400 mm 1009 mm 1414 mm 1873 mm 1021 mm 1561 mm 1921 mm 500/600/700 mm 500/600/700 mm Muscari MC1 mini rurki Ø 15 mm 497/617/737 mm 486/558/630 mm 467/563/659 mm Vinca VN1 VN2 VN1L1 VNS = + lustro mm 1800 mm Viola V1 V2 V1L mm Lotus H1 H2 H1L1 H2L1 H2L2 Primula P P1, P2, P3, P mm 534/654 mm mm mm ,5 mm 80/130/180/230/280 mm mm 280

48 KOLORY RAL CLASSIC RAL 1001 Beige RAL 1004 Golden yellow RAL 1011 Brown beige RAL 1013 Oyster white RAL 1015 Light ivory RAL 1016 Sulfur yellow RAL 1023 Traffic yellow RAL 2002 Vermilion RAL 3000 Flame red RAL 3003 Ruby red RAL 3015 Light pink RAL 5002 Ultramarine blue RAL 5003 Sapphire blue RAL 5011 Steel blue RAL 5014 Pigeon blue RAL 5015 Sky blue RAL 5020 Ocean blue RAL 5021 Water blue RAL 5022 Night blue RAL 6011 Reseda green RAL 6012 Black green RAL 6016 Turquoise green RAL 6019 Pastel green RAL 7001 Silver grey RAL 7030 Stone grey RAL 7035 Light grey RAL 8003 Clay brown RAL 8017 Chocolate brown RAL 9001 Cream RAL 9002 Grey white RAL 9016 Traffic white RAL 9010 Pure white RAL 9005 Jet black KOLORY BRYTYJSKIE 0200 Champagne 0201 Honey Moon 0202 Peach 0203 Chablis 0204 Soft Cream 0205 Peach Melba KOLORY SANITARNE 0001 Bermuda blue 0002 Crocus 0003 Sunset 0004 Manhattan 0005 Anemone 0006 Canary 0007 Jasmin 0008 Beige 0009 Caramel 0010 Magnolia 0011 Edelweiss 0012 Stella 0013 Flanell 0014 Whisper rose 0015 Whisper blue 0016 Camee 0017 Taupe 0018 Alba 0019 Pergamon 0020 Bisque 0021 Mintgroen 0022 Capri 0023 Arania 0024 Ägäis 0025 Lilac 0026 Calypso 0027 Broadway 0028 Black mat 0029 Blue Moon 0030 Greenwich 0031 Classical white 0032 Satin Laser 0033 Graphite mat 0034 Satin Vanille 0035 Gloss Luxor 0036 Pistache 0037 Aloa 0038 Chinchilla 0039 Ebony 0040 Pearl 0041 Royal Turquoise 0042 Natura 0043 Glacier 0044 Pacific 0045 Key West 0046 Amethyst 0047 Alpin white 0048 Star White 0049 Sunrise 0050 Melba Standardem wszystkich produktów VASCO jest dostêpnoœæ w pe³nej gamie 250 kolorów: RAL Classic, Sanitarne, Brytyjskie, Metaliczne. Grzejniki Malva-ES/Bonsai-ES produkowane s¹ ze stali nierdzewnej, Grzejniki Malva-C/Bonsai-C, oraz Baccara-C i Herdera-C powlekane s¹ chromem. Powy ej zaprezentowano wybór z dostêpnej palety RAL Classic. Ze wzglêdu na technikê druku kolory mog¹ ró niæ siê od rzeczywistych.