01 I 02 DRABINKI AZIENKOWE: MALVA / BONSAI ALISMA / MARANTA IRIS / ARABIS BACCARA / HEDERA ASTER CARRÉ CB 15-16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "01 I 02 DRABINKI AZIENKOWE: MALVA / BONSAI 03-06 ALISMA / MARANTA 07-08 IRIS / ARABIS 09-10 BACCARA / HEDERA 11-12 ASTER 13-14 CARRÉ CB 15-16"

Transkrypt

1 01 I 02 DRABINKI AZIENKOWE: MALVA / BONSAI ALISMA / MARANTA IRIS / ARABIS BACCARA / HEDERA ASTER CARRÉ CB GRZEJNIKI DEKORACYJNE: CARRÉ PLAN 17 PLAN HORYZONTALNY 18 ROND CR-O / CR-A MUSCARI COCOS SIGMA / KAPPA RHO 29 BETA / DELTA 30 LAMBDA / EPSILON 30 TULIPA VERONICA mini / MAXI IMAGINATION SYSTEM VINCA 38 VIOLA 39 AKCESORIA LUKSUSOWE 40 LOTUS NIVA PRIMULA PROGRAM PRODUKCJI KOLORY 49

2 MALVA/BONSAI ZAWÓR KOMPAKTOWY Z G OWIC TERMOSTATYCZN MALVA BSM-S

3 03 I 04 Czysto bia³y, albo w jednym z szarych kolorów metalicznych ze œnie nym po³yskiem, albo w jednym z kolorów sanitarnych, albo w skali RAL Classic. A mo e w kolorze satyny? Macie pañstwo pe³n¹ dowolnoœæ w wyborze koloru grzejników VASCO, które pasowa³yby do pañstwa ³azienki. MALVA BSM-S + GRZA KA ELEKTRYCZNA BONSAI BSRM-S

4 MALVA/BONSAI CHROM/INOX SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA LUSTRZANY CHROM BONSAI BSRM-C

5 05 I 06 MALVA BSM-ES

6 ALISMA HKM

7 07 I 08 ALISMA/MARANTA MARANTA HKRM

8 ARABIS HDRM IRIS/ARABIS

9 09 I 10 IRIS HDM ŒCIANKA DZIA OWA

10 HEDERA HRBM

11 11 I 12 BACCARA/HEDERA POJEDYNCZY/ PODWÓJNY BACCARA HR2 PERFEKCYJNA POWIERZCHNIA CHROMU BACCARA HRM-C

12 IR-L IR-S

13 13 I 14 ASTER HF2 HF1 ASTER HF-EL-IR GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

14 AKCESORIA CARRÉ BATH CARRÉ

15 15 I 16 CARRÉ CB

16 CARRÉ POJEDYNCZY/ PODWÓJNY CARRÉ PLAN CPVN

17 17 I 18 CARRÉ HORYZONTALNY

18 Seria grzejników CARRÉ jest najnowszym projektem VASCO. Idea CARRÉ opiera siê na symetrii i równowadze. Unikalnoœæ CARRÉ polega na czworok¹tnych rurkach, prostych, ale nadzwyczajnych. Dziêki temu charakterowi CARRÉ nadaje siê do ka dego wnêtrza. Szykowny i nie narzucaj¹cy siê w naturalnej elegancji. AKCESORIA CARRÉ

19 19 I 20 CARRÉ ROND CARRÉ ROND CRVN

20 CARRÉ CR-A

21 CARRÉ CR-O 21 I 22

22 MUSCARI Grzejniki MUSCARI ³¹czy forma prostok¹tnej, smuk³ej ramy, na której u³o ono rurki. MUSCARI to tradycyjne, zrównowa one kszta³ty grzejników VASCO, a jednoczeœnie coœ wiêcej... MUSCARI MZM

23 23 I 24 MUSCARI MC1-PL

24 AKCESORIA MUSCARI MUSCARI MRM

25 25 I 26 MUSCARI MUSCARI MC1 MAXI MUSCARI MC1 mini

26 COCOS COCOS SIGMA

27 27 I 28 Grzejnik dla indywidualistów. Mocno wygiête i szykownie zgrupowane rurki tworz¹ eleganck¹ formê. Ka dy z grzejników serii COCOS ma swój w³asny charakter. COCOS SIGMA + LUSTRO COCOS KAPPA + LUSTRO COCOS KAPPA

28 COCOS RHO ŒCIANKA DZIA OWA

29 29 I 30 COCOS DELTA COCOS LAMBDA COCOS EPSILON COCOS BETA

30 TULIPA jest grzejnikiem tak interesuj¹cym i wszechstronnym, jak samo ycie. Jego wygl¹d i konstrukcja inspiruj¹ do ró norodnych aran acji. TULIPA mo e byæ powieszona jako grzejnik naœcienny. Ustawiona prostopadle do œciany jako a urowa œcianka dzia³owa, w niezwyk³y sposób podzieli pomieszczenie kuchni, czy ³azienki. Podobnie jak wszystkie grzejniki dekoracyjne VASCO Tulipa z integralnym lustrem lub innymi dodatkami tworzy indywidualnie dopasowany element wnêtrza. HORIZONTAL VERTICAL TULIPA POJEDYNCZY PODWÓJNY Z JEDNYM RZÊDEM RUREK Z DWOMA RZÊDAMI RUREK TULIPA T2

31 31 I 32 TULIPA T1

32 VRV2 mini

33 33 I 34 VERONICA mini MAXI VERONICA mini/maxi. Grzejnik, którego zasadnicz¹ cech¹ jest uniwersalnoœæ. VERONICA jest grzejnikiem dekoracyjnym z okr¹g³ymi stalowymi rurkami produkowanym w wersji pionowej i poziomej z jednym lub dwoma rzêdami rurek, a tak e ze zintegrowanym lustrem. VERONICA mini VRVS VERONICA mini VRH1

34 VERONICA MAXI VRH1

35 35 I 36 VERONICA MAXI VRV1 + IMAGINATION SYSTEM VERONICA MAXI VERONICA MAXI VRV2

36 IMAGINATION SYSTEM IMAGINATION SYSTEM oferuje niewiarygodne mo liwoœci w doborze akcesoriów. Mo e byæ zestawiany z wszystkimi pionowymi modelami grzejników VASCO o wysokoœci 1800mm i 2000mm. Poprzez uzupe³nienie grzejników dekoracyjnych o eleganckie elementy IMAGINATION SYSTEM: pó³ki, wieszaki, porêcze oraz lampy mo na uzyskaæ grzejnik o rozszerzonej funkcjonalnoœci o oryginalnym kszta³cie i kolorze. Seria 1800 Seria 2000

37 37 I 38 VINCA VINCA VN + IMAGINATION SYSTEM

38 VIOLA + LUSTRO IMAGINATION SYSTEM VIOLA

39 39 I 40 AKCESORIA LUKSUSOWE Akcesoria umo liwiaj¹ zastosowanie grzejników dekoracyjnych w ³azience. Wysokie, perfekcyjnie wykonane grzejniki daj¹ mo liwoœæ kszta³towania ³azienki w nieznany wczeœniej sposób.

40 LOTUS LOTUS HO

41 41 I 42 RYZONTALNY

42 NIVA

43 43 I 44 NIVA Projektanci VASCO ujêli standard ogrzewania w unikatow¹ formê. Komfort u ytkowania zwi¹zany zosta³ z maksymaln¹ wydajnoœci¹ ciepln¹. Przyk³adem jest ca³kowicie p³aski grzejnik NIVA, który przez swoj¹ dyskretn¹ formê wtapia siê w œciany ogrzewanego pomieszczenia.

44 PRIMULA Grzejnik dyskretny, ale o wielkiej wydajnoœci. Zapewnia komfortowe ciep³o w pomieszczeniach z du ymi oknami. Ekran WVO montowany na PRIMULACH od strony okien zapobiega wypromieniowywaniu ciep³a przez szybê. Daje ogromne mo liwoœci dopasowania mocy emisyjnej do danego wnêtrza, dziêki szerokiemu zakresowi dostêpnych wielkoœci. PRIMULA P3

45 P1 45 I 46 P2 P3 + WVO P4

46 Malva BSM-S Bonsai BSRM-S Malva BSM-ES Bonsai BSRM-ES Malva BSM-C Bonsai BSRM-C 744 mm 1122 mm 1338 mm 1689 mm 1959 mm 744 mm 1122 mm 1689 mm 744 mm 1122 mm 1689 mm 450/500/600/750 mm 450/600/750 mm 450/600/750 mm Alisma HKM Maranta HKRM Iris HDM Arabis HDRM Baccara HRM-C Hedera HRBM-C 500/600/750/900 mm 450/500/600/750/900 mm Baccara HRM HR2 Hedera HRBM Aster HF HF2 600 mm 682 mm 1114 mm 1726 mm 2014 mm 850 mm 1150 mm 1450 mm 1810 mm 2110 mm 1010 mm 1406 mm 1802 mm 690 mm 1122 mm 1338 mm 1734 mm 2022 mm 862 mm 1184 mm 1736 mm 500/600/750/850 mm 450/600/700/800 mm Carré CB Carré Plan CPVN1 CPVN2 Carré Rond CRVN Carré CR-O Carré CR-A 745 mm 1375 mm 1735 mm 500/600/750/850mm mm Plan: mm Rond: mm 492/612 mm Carré Plan CPHN1 CPHN mm mm 1800/2000/2200 mm 1800/2000/2200 mm 350/430 mm 244/298 mm Tulipa T1 T2 TSN = + lustro mm 1800 mm Veronica mini /MAXI mini = Ø 15 mm MAXI = Ø 22 mm VRV1 VRV2 VRVS1 VRVS2 = + lustro VRH1 VRH mm mm mm 1800 mm mm 1800 mm mm 491/581/671 mm mm mm mm 493/541/589 mm mm 500/572/644 mm

47 Cocos Beta Cocos Rho Cocos Delta 45 I /500/600 mm 400/500/600 mm 508/608/708/808 mm Cocos Lambda Cocos Epsilon Cocos Sigma / Cocos Kappa Sigma-S / Kappa-S = + lustro 1002 mm 1302 mm 1542 mm 1842 mm 1032 mm 1302 mm 1572 mm 1842 mm 1717 mm 2017 mm 1032 mm 1302 mm 1572 mm 1842 mm 1002 mm 1302 mm 1542 mm 1842 mm 852 mm 1272 mm 1692 mm 1902 mm 458/558/658/758 mm 400/500/600 mm 664 mm 508 mm Muscari MRM Muscari MZM Muscari MC1(L1)-PL Muscari MC1 MAXI rurki Ø 22 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2400 mm 1009 mm 1414 mm 1873 mm 1021 mm 1561 mm 1921 mm 500/600/700 mm 500/600/700 mm Muscari MC1 mini rurki Ø 15 mm 497/617/737 mm 486/558/630 mm 467/563/659 mm Vinca VN1 VN2 VN1L1 VNS = + lustro mm 1800 mm Viola V1 V2 V1L mm Lotus H1 H2 H1L1 H2L1 H2L2 Primula P P1, P2, P3, P mm 534/654 mm mm mm ,5 mm 80/130/180/230/280 mm mm 280

48 KOLORY RAL CLASSIC RAL 1001 Beige RAL 1004 Golden yellow RAL 1011 Brown beige RAL 1013 Oyster white RAL 1015 Light ivory RAL 1016 Sulfur yellow RAL 1023 Traffic yellow RAL 2002 Vermilion RAL 3000 Flame red RAL 3003 Ruby red RAL 3015 Light pink RAL 5002 Ultramarine blue RAL 5003 Sapphire blue RAL 5011 Steel blue RAL 5014 Pigeon blue RAL 5015 Sky blue RAL 5020 Ocean blue RAL 5021 Water blue RAL 5022 Night blue RAL 6011 Reseda green RAL 6012 Black green RAL 6016 Turquoise green RAL 6019 Pastel green RAL 7001 Silver grey RAL 7030 Stone grey RAL 7035 Light grey RAL 8003 Clay brown RAL 8017 Chocolate brown RAL 9001 Cream RAL 9002 Grey white RAL 9016 Traffic white RAL 9010 Pure white RAL 9005 Jet black KOLORY BRYTYJSKIE 0200 Champagne 0201 Honey Moon 0202 Peach 0203 Chablis 0204 Soft Cream 0205 Peach Melba KOLORY SANITARNE 0001 Bermuda blue 0002 Crocus 0003 Sunset 0004 Manhattan 0005 Anemone 0006 Canary 0007 Jasmin 0008 Beige 0009 Caramel 0010 Magnolia 0011 Edelweiss 0012 Stella 0013 Flanell 0014 Whisper rose 0015 Whisper blue 0016 Camee 0017 Taupe 0018 Alba 0019 Pergamon 0020 Bisque 0021 Mintgroen 0022 Capri 0023 Arania 0024 Ägäis 0025 Lilac 0026 Calypso 0027 Broadway 0028 Black mat 0029 Blue Moon 0030 Greenwich 0031 Classical white 0032 Satin Laser 0033 Graphite mat 0034 Satin Vanille 0035 Gloss Luxor 0036 Pistache 0037 Aloa 0038 Chinchilla 0039 Ebony 0040 Pearl 0041 Royal Turquoise 0042 Natura 0043 Glacier 0044 Pacific 0045 Key West 0046 Amethyst 0047 Alpin white 0048 Star White 0049 Sunrise 0050 Melba Standardem wszystkich produktów VASCO jest dostêpnoœæ w pe³nej gamie 250 kolorów: RAL Classic, Sanitarne, Brytyjskie, Metaliczne. Grzejniki Malva-ES/Bonsai-ES produkowane s¹ ze stali nierdzewnej, Grzejniki Malva-C/Bonsai-C, oraz Baccara-C i Herdera-C powlekane s¹ chromem. Powy ej zaprezentowano wybór z dostêpnej palety RAL Classic. Ze wzglêdu na technikê druku kolory mog¹ ró niæ siê od rzeczywistych.

RAL 10xx grupa odcieni żółtych (30 kolorów)

RAL 10xx grupa odcieni żółtych (30 kolorów) RAL 10xx grupa odcieni żółtych (30 kolorów) Oznaczenie RAL RAL 1000 Green beige RAL 1001 Beige RAL 1002 Sand yellow RAL 1003 Signal yellow RAL 1004 Golden RAL 1005 Honey yellow RAL 1006 Maize yellow RAL

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI DEKORACYJNE VASCO

GRZEJNIKI DEKORACYJNE VASCO GRZEJNIKI DEKORACYJNE VASCO Ceny netto w PLN nie zawieraj podatku VAT. Ceny wa ne od 01.09.2007 r. ARCHE VV, V VH, HV 5 8 VINCA ELEKTRYCZNA VN2-EL 41 42 NIVA N1L1, N2L1, N1L1-ES, N2L1-ES, NH1L1, NH2L1,

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI DEKORACYJNE VASCO

GRZEJNIKI DEKORACYJNE VASCO GRZEJNIKI DEKORACYJNE VASCO Ceny netto w PLN nie zawieraj podatku VAT. Ceny wa ne od 01.09.2007 r. ARCHE VV, V VH, HV 5 8 VINCA ELEKTRYCZNA VN2-EL 41 42 NIVA N1L1, N2L1, N1L1-ES, N2L1-ES, NH1L1, NH2L1,

Bardziej szczegółowo

Grzejniki dekoracyjne łazienkowe, pokojowe, inwestycyjne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Grzejniki dekoracyjne łazienkowe, pokojowe, inwestycyjne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Grzejniki dekoracyjne łazienkowe, pokojowe, inwestycyjne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tak pięknie może wyglądać ciepło. Ciepło to nasza pasja. W ponad 100-letniej historii firmy

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne bramy zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających użytkownikach

Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne bramy zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających użytkownikach BRAMY SEGMENTOWE Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne bramy zaprojektowane i wykonane z myślą o wymagających użytkownikach 6 BRAMY SEGMENTOWE BEZPIECZEŃSTWO OPIS TECHNICZNY 5 Bezpieczne bramy Grupy

Bardziej szczegółowo

T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@kobax.pl

T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@kobax.pl T: +48 33 876 70 83 F: +48 33 876 62 23 K: +48 604 152 240 M: zakupy@ T: +48 33 873 93 55 F: +48 33 873 93 55 K: +48 604 750 320 M: akcesoria@ Wzornik RAL Classic Kody RAL wprowadzone zostały w 1927 roku

Bardziej szczegółowo

cennik fabryczny grzejników

cennik fabryczny grzejników cennik fabryczny grzejników 2016 Planar Style Grzejniki Panelowe Compact Planar Reno Compact Novello Novello ECO Accord VB galwanizowane Vertex Plan Vertex Style Spis TreÊci Caradon Heating International

Bardziej szczegółowo

IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE

IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE IDEALNE ZAMKNIĘCIE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH DRZWI STALOWE PROFILOWE WYPOSAŻENIE DRZWI 5lat gwarancji antykorozyjnej 1 samozamykacz 2 bolec antywyważeniowy *) - na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

grzejniki dekoracyjne doskonałej jakości Kompleksowe rozwiązania systemowe Zehnder Always the best climate for

grzejniki dekoracyjne doskonałej jakości Kompleksowe rozwiązania systemowe Zehnder Always the best climate for Grzejniki dekoracyjne Komfortowa wentylacja wnętrz Systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego Clean Air Solutions Always the best climate for grzejniki dekoracyjne doskonałej jakości Kompleksowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZESUWNE BRAMY DWUSKRZYDŁOWE FURTKI SEGMENTY. BRAMY i OGRODZENIA POSESYJNE

BRAMY PRZESUWNE BRAMY DWUSKRZYDŁOWE FURTKI SEGMENTY. BRAMY i OGRODZENIA POSESYJNE BRAMY PRZESUWNE BRAMY DWUSKRZYDŁOWE FURTKI SEGMENTY BRAMY i OGRODZENIA POSESYJNE Firma WIŒNIOWSKI Malarnia Proszkowa Ocynkownia Ogniowa 2 SPIS TREŚCI JAK ZAPLANOWAĆ OGRODZENIE? 4-5 PORADY I WSKAZÓWKI 6-7

Bardziej szczegółowo

AUTORYZOWANE SALONY FIRMOWE

AUTORYZOWANE SALONY FIRMOWE PRODUKTY 2015 Grey: 65% black Red: pantone 485 149 I 15 Grey: 65% black Red: cmyk 100 red, 100 yellow Grzejniki dekoracyjne VASCO są objęte 10-letnią gwarancją w zakresie szczelności i jakości malowania

Bardziej szczegółowo

Grzejniki dekoracyjne Cennik generalny od Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Grzejniki dekoracyjne Cennik generalny od Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Grzejniki dekoracyjne Cennik generalny 2015 - od 01.01.2015 Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder wszystko dla komfortowego, zdrowego i energooszczędnego klimatu pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Tel.: Fax:

Tel.: Fax: 2 Prezentujemy Państwu szeroką ofertę farb proszkowych dostępnych w naszych magazynach na terenie całej Europy. Dzięki katalogowi szybko i łatwo uzyskacie Państwo informacje dotyczące dostępności produktów

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Grzejniki dekoracyjne Cennik generalny od Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Grzejniki dekoracyjne Cennik generalny od Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Grzejniki dekoracyjne Cennik generalny 2016 - od 01.01.2016 Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder wszystko dla komfortowego, zdrowego i energooszczędnego klimatu wnętrza Ogrzewanie,

Bardziej szczegółowo

Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ

Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ Meble dok³adnie takie JAK CHCESZ Katalog mebli kosmetycznych 2011 New Home Firma Maciej Syka³a ul. Choroszczañska 24 15-732 Bia³ystok tel. 609777024 biuro@newhomefirma.pl NIP : 5422564265 www.newhomefirma.pl

Bardziej szczegółowo

INSPIRACJE INSPIRACJE GRZEJNIKI DEKORACYJNE

INSPIRACJE INSPIRACJE GRZEJNIKI DEKORACYJNE INSPIRACJE INSPIRACJE GRZEJNIKI DEKORACYJNE Firma VASCO jest częścią VASCO Group, dostawcy rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych w Europie i na całym świecie. Najbardziej znanymi markami grupy są: VASCO,

Bardziej szczegółowo

DRZWI i ŚCIANKI PRZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE i STALOWE

DRZWI i ŚCIANKI PRZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE i STALOWE MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO W EKSTREMALNYCH WARUNKACH DRZWI i ŚCIANKI PRZECIWPOŻAROWE ALUMINIOWE i STALOWE INFORMACJE OGÓLNE Wymagania przeciwpożarowe Jednym z podstawowych wymagań stawianych przez prawo

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI DEKORACYJNE

GRZEJNIKI DEKORACYJNE GRZEJNIKI DEKORACYJNE 2 3 SUPERIA VERTI SUPERIA KOLUMNOWE SUPERIA MINI SUPERIA ERGO SPIS TREŚCI: VERTI MM, PIANO VERTI MM 04 VERTI - dane techniczne 06 VERTI - wymiary i podłączenia 07 VERTI - moc cieplna

Bardziej szczegółowo

KOLORY FOLII MATOWYCH *

KOLORY FOLII MATOWYCH * KOLORY FOLII MATOWYCH 526 stone yellow 527 butter yellow 504 primrose yellow 525 bright yellow 516 light orange 509 orangr 514 poppy red 523 medium red 511 cherry red 503 geranium red 519 red 515 dark

Bardziej szczegółowo

Insulated Door Components. Gama kolorów. Izolowane panele do bram segmentowych

Insulated Door Components. Gama kolorów. Izolowane panele do bram segmentowych Insulated Door Components Gama Izolowane panele do bram segmentowych Dla domu Firma Kingspan Door Components oferuje pełen zakres izolowanych paneli oraz akcesoriów do zastosowania w segmentowych bramach

Bardziej szczegółowo

KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Opoczno jest najbardziej rozpoznawalną marką płytek ceramicznych w Polsce zna ją 91% polskich konsumentów. Obecne na rynku od blisko 130 lat inspiruje swoich klientów do tego, aby

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż TERMA 10.2014

Wyprzedaż TERMA 10.2014 Nazwa grzejnika Wymiary wys./szer. [mm] Wyprzedaż TERMA 10.2014 Kolor Przyłącze Cena brutto ALEX 540/500 Biały RAL 9016 E8 244,24 zł ALEX 540/500 Biały RAL 9016 GD 191,53 zł ALEX 760/300 RAL 2008 SX 246,00

Bardziej szczegółowo

Karta produktu 25 June 2016

Karta produktu 25 June 2016 Karta produktu 25 June 2016 Spis tresci BRELOKI Brelok Carva Brelok Flex Brelok Hard Brelok Helsinki Brelok Luna Brelok Open-it Brelok Quadro Brelok Shopping Coin Brelok Verso Prostokąt Brelok Verso Koło

Bardziej szczegółowo

Zehnder Charleston. Oryginał o wszechstronnym zastosowaniu. Test. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder Charleston. Oryginał o wszechstronnym zastosowaniu. Test. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder Charleston Oryginał o wszechstronnym zastosowaniu Test Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze ZDE-CHARLESTON_EFFI_BC, V0414, pl, zmiany zstrzeżone 1 Zehnder Group Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Twój dom. Twój styl. Twoje drzwi.

Twój dom. Twój styl. Twoje drzwi. Twój dom Twój styl Twoje drzwi Nowoczesne drzwi z wype³nieniem aluminiowym i pochwytem exd1 exd1 exd1 exd2 exd2 dz26 dz27 dz28 dz29 dz30 A L U M I N I U M P C V I dz31 dz32 dz36 dz40 dz44 dz27 dz33 dz34

Bardziej szczegółowo

rozmiary / sizes / a 222 - morelowy / apricot

rozmiary / sizes / a 222 - morelowy / apricot 2008 F irma GAIA powsta a w 1998 roku. W czasie swego funkcjonowania zdo ali my zdoby uznanie klientek zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Jest to zas uga szczególnej troski o oryginalno i atrakcyjno

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA Z-90

ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA Z-90 ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA Z-90 A - odległość do pierwszej lameli wg wysokości żaluzji 16-24 cm B - wysokość pakietu C - wysokość blachy kryjącej D - całkowita wysokośc żaluzji E - minimalna głębokość montażowa

Bardziej szczegółowo

Alesta. The Fine Textured Collection. Kolekcja farb proszkowych w drobnej strukturze do zastosowań architektonicznych

Alesta. The Fine Textured Collection. Kolekcja farb proszkowych w drobnej strukturze do zastosowań architektonicznych A X A LTA C O AT I N G S Y S T E M S Alesta The Fine Textured Collection Kolekcja farb proszkowych w drobnej strukturze do zastosowań architektonicznych Powłoki lakiernicze od Axalta Coating Systems Axalta

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI. w pokoju i ³azience. Roœnie popularnoœæ ogrzewania pod³ogowego. P RZEGLĄD RYNKU

GRZEJNIKI. w pokoju i ³azience. Roœnie popularnoœæ ogrzewania pod³ogowego. P RZEGLĄD RYNKU P RZEGLĄD RYNKU GRZEJNIKI w pokoju i ³azience Grzejniki stanowi¹ istotny element instalacji c.o. w domu jednorodzinnym. Produkowane obecnie skutecznie wspó³pracuj¹ z nowoczesnymi kot³ami i automatyk¹.

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

PAPIERY TRANSPARENTNE PAPIERY OZDOBNE

PAPIERY TRANSPARENTNE PAPIERY OZDOBNE PAPIERY OZDOBE PAPIERY TRASPARETE Atrakcyjny i wyrazisty efekt można osiągnąć stosując papier transparentny. Z pewnością docenią to Państwa Klienci. Wyobraźmy sobie, że zastosujemy te papiery na niezwykłą

Bardziej szczegółowo

Odkryj oryginał Zehnder Charleston

Odkryj oryginał Zehnder Charleston Odkryj oryginał Zehnder Charleston Odkryj oryginał. Już w 1930 r. Zehnder opatentował pierwszy w Europie stalowy grzejnik żeberkowy to właśnie wtedy narodził się Zehnder Charleston. Taki jest początek

Bardziej szczegółowo

Tabelki porównawcze. Najszerszy asortyment obrzeży meblowych. Maksymalna identyczność. servis 24h godziny

Tabelki porównawcze. Najszerszy asortyment obrzeży meblowych. Maksymalna identyczność. servis 24h godziny Tabelki porównawcze Najszerszy asortyment obrzeży meblowych Maksymalna identyczność servis 24h godziny Drewno dekory BEECH HD 213399 ABS buk 22x0,45mm 22x1mm 42x2mm BEECH HD 213399 ABS buk BEECH 002 HD

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami.

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami. H30 Stylowe, modne i nowoczesne Marka GLAMOX znana miêdzy innymi z produkcji najwy szej jakoœci urz¹dzeñ grzewczych wprowadzi³a now¹ seriê kolorowych ogrzewaczy H30 przeznaczonych do wszystkich wnêtrz.

Bardziej szczegółowo

acrylic MERINOWOOL Soft polar lining bardzo miękkie, puszyste

acrylic MERINOWOOL Soft polar lining bardzo miękkie, puszyste MERINOWOOL Merino Wool najszlachetniejsza wełna owcza. Bardzo przyjemna w dotyku i komfortowa w użytkowaniu, doskonale oddycha i zapewnia ciepło. Jest lekka, sprężysta i bardzo trwała. Posiada certyfikat

Bardziej szczegółowo

Paleta kolorów nici Ariadna Strona 1 z 1 http://www.haftowana-galeria.forsale.pl

Paleta kolorów nici Ariadna Strona 1 z 1 http://www.haftowana-galeria.forsale.pl Paleta kolorów nici Ariadna wraz z konwersją do kolorów nici Natural Ecru Ecru/off-white 400 B5200 Snow White 401 746 Off White 402 445 Lemon - LT 403 3823 Yellow - ULT PALE 405 307 Lemon 408 973 Canary

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / FOLIE PLOTEROWE

SPIS TREŚCI / FOLIE PLOTEROWE Folie ploterowe SPIS TREŚCI / FOLIE PLOTEROWE KRÓTKOOKRESOWE FOLIE DEKORACYJNE 28 Avery 500 Event Film 28 ŚREDNIOOKRESOWE FOLIE DEKORACYJNE 29 Avery 700 Premium Film 29 Avery 777 Cast Film 30 DŁUGOOKRESOWE

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Trampolina S z kolorową grafiką

Trampolina S z kolorową grafiką Trampolina S z kolorową grafiką Opis Trampolina przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. Jej instalacja jak i utrzymanie są bardzo proste. Na macie jest widoczna kolorowa

Bardziej szczegółowo

Beton jest piêknym, wszechstronnym i ekskluzywnym materia³em o nieskoñczonych mo liwociach.lecz jego g³ówna zalet¹ jest trwa³oæ.

Beton jest piêknym, wszechstronnym i ekskluzywnym materia³em o nieskoñczonych mo liwociach.lecz jego g³ówna zalet¹ jest trwa³oæ. Witamy NOWOCZESNOÆ TRWA OÆ OSZCZÊDNOÆ jest piêknym, wszechstronnym i ekskluzywnym materia³em o nieskoñczonych mo liwociach.lecz jego g³ówna zalet¹ jest trwa³oæ. Rozwijaj¹c w³asne projekty wszystko opieramy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11 Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne. Grzejniki LUXRAD Grzejniki Gorgiel Ozdobna armatura grzejnikowa

Rozdział 11 Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne. Grzejniki LUXRAD Grzejniki Gorgiel Ozdobna armatura grzejnikowa Grzejnik MAKALU (LUXRAD) Grzejnik Wezyr (Gorgiel) Rozdział Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne Grzejniki LUXRAD Grzejniki Gorgiel Ozdobna armatura grzejnikowa str. 003 do 020 str. 021 do 028 str. 029 do

Bardziej szczegółowo

QUALICOAT SPECIFICATIONS UPDATE SHEET No th Edition

QUALICOAT SPECIFICATIONS UPDATE SHEET No th Edition Page 1/6 Temat Wprowadzenie koncepcji rodzin dla Proszków klasy 2 Propozycja Grupa Robocza Farby Proszkowe (projekt grupy roboczej proszki 001) TC 10.05.12 Zaaprobowanie przez TC (10.05.12)nowej propozycji

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Angus V. Angus V 1780 x 680 Grzałka KTX 4, czarny. Wieszak ZIP V. kolor: RAL 7021

Angus V. Angus V 1780 x 680 Grzałka KTX 4, czarny. Wieszak ZIP V. kolor: RAL 7021 Angus V Angus V 1780 x 680 Grzałka KTX 4, czarny kolor: RAL 7021 Wieszak ZIP V Angus V kolor w cenie projekt: Artes Design Podłączenia: Polecamy: a f o p (n) (m) Zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością

Bardziej szczegółowo

Tabelki porównawcze. Najszerszy asortyment obrzeży meblowych. Maksymalna identyczność. servis 24h godziny

Tabelki porównawcze. Najszerszy asortyment obrzeży meblowych. Maksymalna identyczność. servis 24h godziny Tabelki porównawcze Najszerszy asortyment obrzeży meblowych Maksymalna identyczność servis 24h godziny Obrzeża ABS - UNI kolory 101 White HU 101027 ABS biały 22x0,45mm 22x2mm 23x1mm 23x2mm 28x2mm 32x2mm

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE

KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE KOLORY PEŁNE KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE Postaw na indywidualnoœæ i skomponuj kolorystycznie Swój w³asny d³ugopis! Symbol mix&match colors, który mo na zobaczyæ na stronach produktu oznacza, e d³ugopis

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

kolekcja 2013 Dystrybutor PHU Angre ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań tel.: +48 601 966 797 e-mail: angre@angre.com.pl www.bobike.com.

kolekcja 2013 Dystrybutor PHU Angre ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań tel.: +48 601 966 797 e-mail: angre@angre.com.pl www.bobike.com. kolekcja 2013 Świat leży u twych stóp! Pragniesz wolności... Swobodnie odkrywać... Beztrosko przeżywać... Pokazujesz świat od najlepszej strony, o ono buduje swój własny świat, swoją własną historię. Odkrywanie

Bardziej szczegółowo

Pisla Group Member. Vertex Inspiracje

Pisla Group Member. Vertex Inspiracje Pisla Group Member Spis treści Sztuka designu polega na świadomym i dokładnym doborze dodatków, pod względem kolorystyki, faktury, ich przeznaczenia oraz miejsca. Każdy, nawet pozornie nieznaczący element

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Znak marki Logo (inaczej znak firmowy), to zaraz po nazwie, podstawa wizerunku i tożsamości firmy. Spełnia rolę marketingową a jednocześnie informacyjną.

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE ARGO 2009 nogi, naro niki drabinkowe strona 2 Noga drabinkowa podwójna art. AR5002 Naro nik drabinkowy podwójny pionowy art. AR50 220 Naro nik drabinkowy podwójny

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. enya. bianco grafit umbra 7/2016. P³ytki œcienne. format: 30 x 60 cm

NEWSLETTER. enya. bianco grafit umbra 7/2016. P³ytki œcienne. format: 30 x 60 cm bianco grafit umbra P³ytki œcienne 2 kalejdoskop wra eñ Kolekcja p³ytek œciennych do aran acji ciekawych, nowoczesnych wnêtrz. Bazê stanowi¹ tu modne p³ytki ceramiczne o tonalnej powierzchni w kolorze

Bardziej szczegółowo

WZORNIK TKANIN KOLEKCJE TKANIN, GRUPY: P, A, B, B+ KOLEKCJA: DOT, gr. P Tkanina welurowa. Zestaw dla łóżek

WZORNIK TKANIN KOLEKCJE TKANIN, GRUPY: P, A, B, B+ KOLEKCJA: DOT, gr. P Tkanina welurowa. Zestaw dla łóżek WZORNIK TKANIN Zestaw dla łóżek KOLEKCJE TKANIN, GRUPY: P, A, B, B+ DOT, gr. P Tkanina welurowa DOT 28 DOT 15 DOT 11 DOT 25 DOT 100 DOT 60 DOT 90 DOT 80 DOT 70 DOT 22 DOT 95 DOTI, gr. P Tkanina welurowa

Bardziej szczegółowo

WYJĄTKOWY KATALOG 2014

WYJĄTKOWY KATALOG 2014 WYJĄTKOWY KATALOG 2014 jakość elegancja trwałość szyk OKUCIA I AKCESORIA MEBLOWE Y ŁĄCZENIA ÓW F1 mat anodowany / chrom lakierowany / nikiel lakierowany tytan 1/ nikiel satyna velvet / chrom lakierowany

Bardziej szczegółowo

m o r s k a t e r a p i a

m o r s k a t e r a p i a morska terapia Deepshine Krem koloryzujący zawiera czyste pigmenty oraz działające terapeutycznie ekstrakty pochodzenia morskiego, uzyskane przy zastosowaniu specjalnej technologii kompresji. Unikalna

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE. Gwarancja spokoju.

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE. Gwarancja spokoju. ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE Gwarancja spokoju. FUNKCJONALNOŚĆ I KOMFORT Żaluzje zewnętrzne (fasadowe) zyskują popularność na polskim rynku. To nowoczesny element, który dodaje lekkości bryle budynku. Żaluzje fasadowe

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Katalog wybranych produktów Marmara Sp. z o.o. Duchnice, ul. Żytnia 90, 05-850 Ożarów Mazowiecki (k. Warszawy) tel.: +48 607 673 528, +48 600 881 608, +48 601 578 002, info@marmara.pl, www.marmara.pl PŁYTKI

Bardziej szczegółowo

PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE

PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE Panelowe ogrodzenia kratowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne i solidne zabezpieczenie terenu 26 www.wisniowski.pl ZALETY NOWOCZESNA TECHNOLOGIA Systemy paneli kratowych WIŚNIOWSKI to

Bardziej szczegółowo

OTIS. OPTIMA. Czy wysokiej jakoêci windy by y kiedykolwiek tak ekonomiczne? Optima

OTIS. OPTIMA. Czy wysokiej jakoêci windy by y kiedykolwiek tak ekonomiczne? Optima OTIS OPTIMA. Czy wysokiej jakoêci windy by y kiedykolwiek tak ekonomiczne? Optima OPTIMA BUDYNKI MIESZKALNE BIURA OBIEKTY U YTECZNOÂCI PUBLICZNEJ WYKO CZENIE KABINY UDèWIG ÂCIANY KABINY 3 standardy 4-26

Bardziej szczegółowo

stoły www.mmcite.com

stoły www.mmcite.com stoły mmcité Miasto Przestrzeń miejska to niezwykle fascynujące miejsce, gdzie ludzie spotykają się z historią. Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie na to miejsce skierowane są oczy i design naszej firmy.

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

HIGIENIC COMPACT SUPER 6 UNIVERSAL SUPER 6 DESIGN

HIGIENIC COMPACT SUPER 6 UNIVERSAL SUPER 6 DESIGN R I T O R S 2 HIGIENI OMPT SUPER 6 UNIVERSL SUPER 6 ESIGN SPIS TREŚI: HIGIENI 04 OMPT 06 SUPER 6 UNIVERSL 08 SUPER 6 ESIGN 10 przegląd typów 12 wymiary 13 POŁĄZENI 14 MONTŻ 15 SPEYFIKJ TEHNIZN 16 WSPÓŁZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

R Z U T - rozmieszczenie wyposa enia s.1

R Z U T - rozmieszczenie wyposa enia s.1 R Z U T - rozmieszczenie wyposa enia s.1 do mieszkania Wymiary rzeczywiste sprawdziæ na budowie R Z U T - kolorystyka œcian s.2 Tikkurila OPTIVA MATT(5) Tikkurila OPTIVA WHITE a do mieszkania a s.3 WIZUALIZACJE

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE PODŁOGOWE INSPIRACJA - DREWNO CAVA ALMOND

KOLEKCJE PODŁOGOWE INSPIRACJA - DREWNO CAVA ALMOND SPIS TREŚCI 1 KOLEKCJE PODŁOGOWE INSPIRACJA - DREWNO CAVA ALMOND 2 3 CAVA ALMOND 20x120 Cava Almond 20x120 CAVA BEIGE Cava Beige 20x120 CAVA BEIGE 20x120 CAVA ALMOND 4 5 CAVA BROWN 20x120 Cava Brown 20x120

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

TWINE & PINCH BT 2015.PL

TWINE & PINCH BT 2015.PL EX - 16/12/13 TWINE & PINCH BT 2015.PL TWINE & PINCH Ukłon w kierunku tradycyjnych grzejników żeberkowych Twine & Pinch inspirowane są formą tradycyjnych grzejników żeberkowych. Smukły, pionowy element

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / FOLIE PLOTEROWE

SPIS TREŚCI / FOLIE PLOTEROWE Folie ploterowe SPIS TREŚCI / FOLIE PLOTEROWE KRÓTKOOKRESOWE FOLIE DEKORACYJNE 29 Avery 500 Event Film 29 ŚREDNIOOKRESOWE FOLIE DEKORACYJNE 30 Avery 700 Premium Film 30 Avery 777 Cast Film 31 DŁUGOKRESOWE

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPRZEDAŻY KRAJOWEJ aktualizacja - 01.05.2015r.

CENNIK SPRZEDAŻY KRAJOWEJ aktualizacja - 01.05.2015r. CENNIK SPRZEDAŻY KRAJOWEJ aktualizacja - 01.05.2015r. SPIS TREŚCI 22,3x44,8 Ilma str 3 Lavish str 3 Modern Floral str 3 Maxima str 4 Modern Square str 5 Modern Wood str 5 Wave str 5 Zirconium str 6 25x36

Bardziej szczegółowo

Idealnie oœwietlona ³azienka krok po kroku

Idealnie oœwietlona ³azienka krok po kroku Idealnie oœwietlona ³azienka krok po kroku Oœwietlenie ³azienkowe ma nie tylko u³atwiaæ korzystanie ze wszystkich stref funkcjonalnych pomieszczenia, ale tak e stworzyæ w nim nastrój relaksu i rozluÿnienia.

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

UNIQUE HANDMADE CERAMICS PŁYTKI CERAMICZNE RĘCZNIE MALOWANE

UNIQUE HANDMADE CERAMICS PŁYTKI CERAMICZNE RĘCZNIE MALOWANE UNIQUE HANDMADE CERAMICS PŁYTKI CERAMICZNE RĘCZNIE MALOWANE Wnętrze. Mówi się, że to ono liczy się najbardziej. Nie może więc dziwić to, jak dużą wagę przykładasz do wnętrza swojego mieszkania. Ty decydujesz

Bardziej szczegółowo

Viscom. Folie ploterowe Asortyment & Ceny

Viscom. Folie ploterowe Asortyment & Ceny Viscom Folie ploterowe Asortyment & Ceny Spis treści Krótkookresowe folie dekoracyjne Avery 500 Event Film 2 Średniookresowe folie dekoracyjne Avery 700 Premium Film 3 Avery 777 Cast Film 4 Długookresowe

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Żaluzje. Żaluzje Pionowe. Żaluzje aluminiowe

Żaluzje. Żaluzje Pionowe. Żaluzje aluminiowe Żaluzje Żaluzje Pionowe Żaluzje aluminiowe Żaluzje poziome aluminiowe można montować do większości okien nowej generacji. Bogata gama kolorystyczna różnorodność systemów oraz zastosowanie dwóch systemów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C.

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C. 2011 SPIS TREŚCI FORMA PODSTAWOWA...03 FORMY UZUPEŁNIAJĄCE...06 KONSTRUKCJA ZNAKU...08 POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE...10 WIELKOŚCI MINIMALNE...11 WARIANTY ACHROMATYCZNE I MONOCHROMATYCZNE...13 KOLORYSTYKA...15

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

ONI PIONIERSKI PROJEKT

ONI PIONIERSKI PROJEKT ONI PIONIERSKI PROJEKT 09/2016 VASCO GROUP jest globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie ogrzewania i wentylacji dla domów oraz mieszkań. Najbardziej znane marki to Vasco, Brugman i Superia.

Bardziej szczegółowo

MINI KATALOG KOCYKI ZABAWKI EDUKACYJNE MATERACE PRZEWIJAKI KĄPIEL AKCESORIA.

MINI KATALOG KOCYKI ZABAWKI EDUKACYJNE MATERACE PRZEWIJAKI KĄPIEL AKCESORIA. MINI KATALOG KOCYKI ZABAWKI EDUKACYJNE MATERACE PRZEWIJAKI KĄPIEL AKCESORIA www.sensillo.pl KOCYKI - SENSILLO Hey! Hello! Kocyk bąbelkowy pluszowo-welurowy z aplikacją - 75x100 cm malinowy (raspberry)

Bardziej szczegółowo

Proponowane wersje wersja podstawowa lustro bez otworów

Proponowane wersje wersja podstawowa lustro bez otworów Lustro IKAR - 121 Lustro IKAR - 121 M Lustro IKAR - 121 S Wys.79cm x Szer.60cm Wys.69cm x Szer.51cm Wys.59cm x szer.40cm i pó³k¹ Lustro IKAR - 122 Lustro IKAR - 122 M Lustro IKAR - 122 S Wys.79cm x Szer.60cm

Bardziej szczegółowo

INSPIRACJE INSPIRACJE GRZEJNIKI DEKORACYJNE

INSPIRACJE INSPIRACJE GRZEJNIKI DEKORACYJNE INSPIRACJE INSPIRACJE GRZEJNIKI DEKORACYJNE Firma VASCO jest częścią VASCO Group, dostawcy rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych w Europie i na całym świecie. Najbardziej znanymi markami grupy są: VASCO,

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

elfa cennik 2011 Kompletny system przechowywania

elfa cennik 2011 Kompletny system przechowywania elfa cennik 11 Kompletny system przechowywania classic Szyna pozioma BL10 21 bia y,0, d ugo :10 mm 2180 platinum,0,0 Szyna pozioma BL0 21 bia y,0,1 d ugo : 10 mm 2180 platinum 8,00 7,1 Szyna pionowa H2

Bardziej szczegółowo

K25 materiał: stal chromowana / PVC kolory: beżowy lub ciemny brąz material: chrome steel / PVC colors: beige, dark brown

K25 materiał: stal chromowana / PVC kolory: beżowy lub ciemny brąz material: chrome steel / PVC colors: beige, dark brown K2 kolory: beżowo-czarny lub beżowo-brązowy PVC colors: beige / black, beige / brown 52 K3 kolory: zielony, pomarańczowy, kremowy, czerwony, popiel lub czarny colors: green, orange, creamy, red, grey,

Bardziej szczegółowo

Manufaktura Stylu. Każdy produkt marki Wooltown posiada certyfikat Őko-Tex, który zaświadcza o bezpieczeństwie użytkowania.

Manufaktura Stylu. Każdy produkt marki Wooltown posiada certyfikat Őko-Tex, który zaświadcza o bezpieczeństwie użytkowania. MERINOWOOL Merino Wool - najszlachetniejsza wełna owcza. Bardzo przyjemna w dotyku i komfortowa w użytkowaniu, doskonale oddycha i zapewnia ciepło. Jest lekka, sprężysta i bardzo trwała. Posiada certyfikat

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Manufaktura Stylu. Każdy produkt marki Wooltown posiada certyfikat Őko-Tex, który zaświadcza o bezpieczeństwie użytkowania.

Manufaktura Stylu. Każdy produkt marki Wooltown posiada certyfikat Őko-Tex, który zaświadcza o bezpieczeństwie użytkowania. MERINOWOOL Merino Wool - najszlachetniejsza wełna owcza. Bardzo przyjemna w dotyku i komfortowa w użytkowaniu, doskonale oddycha i zapewnia ciepło. Jest lekka, sprężysta i bardzo trwała. Posiada certyfikat

Bardziej szczegółowo

RUNTAL ARTEPLANO RUNTAL DESIGN STUDIO

RUNTAL ARTEPLANO RUNTAL DESIGN STUDIO RUNTAL ARTEPLANO RUNTAL DESIGN STUDIO RUNTAL ARTEPLANO. Elegancki, gładki i prosty. Grzejnik o wyjątkowym designie to pochwała perfekcji materiału i wykończenia powierzchni, połączenie najnowszej technologii

Bardziej szczegółowo