WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

2 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności, a posiadane braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają edukację na wyższym poziomie. UCZEŃ: CELUJĄCA spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wykazuje wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania. Pożądany jest również jego udział w konkursach z języka angielskiego oraz szczególnie aktywna postawa w zajęciach pozalekcyjnych POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi 2 / 17

3 Lekcje Hello, I'm Rob. 2 Her name's Jodie. 3 How old are you? 4 The English language 5 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia się. Potrafi przywitać się i przedstawić: Hi / Hello! I'm.... Potrafi przywitać się, przedstawić: Hi / Hello! I m..., My name s Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię: Hi / Hello! I m..., My name s, What s your name? Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię: Hi / Hello! I m..., My name s, What s your name? Prowadzi swobodny dialog, wita osoby: Welcome to Uczeń przedstawia członków swojej rodziny. Wymienia członków swojej rodziny. Krótko opisuje swoją rodzinę: This is my mother Ann. Dokładnie opisuje swoją rodzinę. Dokładnie opisuje rodzinę, rozmawia na temat rodziny, zadaje pytania o imiona innych osób: What s his / her name? Uczeń mówi, co posiada. uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, your, his, her. uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, your, his, her. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: my, his, her. Poprawnie uzupełnia zdania i stosuje w wypowiedzi przymiotniki dzierżawcze: my, his, her. Znajomość środków językowych Zna większość liczebników 1-50, ale popełnia liczne błędy przy ich zapisywaniu. Zna i potrafi zapisać większość liczebników Zna wszystkie liczebniki 1-50, przy zapisywaniu popełnia sporadyczne błędy w pisowni. Całkowicie poprawnie stosuje i zapisuje liczebniki / 17

4 Uczeń opisuje ludzi. Zna kilka spośród poznanych nazw krajów anglojęzycznych. Zna większość poznanych nazw krajów anglojęzycznych i odpowiadających im narodowości. Zna nazwy poznanych krajów anglojęzycznych i odpowiadające im narodowości. Potrafi podać kraj pochodzenia osób. Zna nazwy poznanych krajów anglojęzycznych i odpowiadające im narodowości. Potrafi podać kraj pochodzenia osób oraz ich narodowość. Uczeń podaje swój wiek. Uczeń prosi o informacje. Odpowiada na pytanie o wiek: I m ten. Pyta o wiek: How old are you? i odpowiada na takie pytanie. pyta o wiek innych osób: How old is Mark? i odpowiada: He is Swobodnie rozmawia na temat wieku różnych osób (w pełni poprawnie stosuje formy czasownika to be): How old are you / is he? I m Are you too? Uczeń udziela podstawowych informacji o sobie. W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami: am, m not, is, s, are. uzupełnia zdania i dialogi formami: am, m not, is, s, are. uzupełnia dialogi i e formami: am, m not, is, s, are. Prawidłowo uzupełnia dialogi i e formami: am, m not, is, s, are. Lekcje They're American. 7 Is it an orange tree? 8 They're mangoes. 9 Cities and capitals 10 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia siebie. Uczeń opisuje ludzi. Odpowiada na pytanie o pochodzenie i narodowość: I m from Poland. I m Polish. Pyta drugą osobę o pochodzenie, odpowiada na pytanie o pochodzenie i narodowość. Wykorzystuje część poznanych słów: Where are you from? Pyta drugą osobę o narodowość i pochodzenie, wykorzystuje większość poznanych słów. Pyta drugą osobę o jej narodowość i pochodzenie oraz pochodzenie innych osób, wykorzystuje wszystkie poznane słowa: Where is she from? Is she Italian? i odpowiada na podobne 4 / 17

5 pytania. Uczeń opisuje ludzi. W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami: m, are, s, isn t, aren t. uzupełnia zdania formami: m, are, s, isn t, aren t. uzupełnia zdania i dialogi formami: m, are, s, isn t, aren t. Prawidłowo uzupełnia dialogi i teksty formami m, are, s, isn t, aren t. Uczeń opisuje przedmioty. Uczeń prosi o informacje. Nazywa niektóre przedmioty, sporadycznie poprawnie stosuje przedimek a / an: It is a box. Nazywa większość przedmiotów, częściowo poprawnie stosuje przedimek a / an. Nazywa praktycznie wszystkie przedmioty, w większości poprawnie stosuje przedimek a / an. Zadaje pytanie o przedmioty: What s this? i odpowiada na takie pytanie. Nazywa wszystkie przedmioty, poprawnie stosuje przedimek a / an. Zadaje pytanie o przedmioty: What s this / that? i odpowiada na takie pytania. Uczeń opisuje przedmioty. tworzy liczbę mnogą rzeczowników (zna część nazw owoców): one lemon two lemons. W częściowo poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Uczeń opisuje przedmioty. Uczeń prosi o informacje. podpisuje obrazki zaimkami wskazującymi: these / those. Sporadycznie poprawnie pyta o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? pyta o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? Prawidłowo zadaje pytania o przedmioty w liczbie mnogiej: What are these / those? tekstu. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. Poprawnie i samodzielnie prostego tekstu. Uczeń zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego. Poprawnie wyszukuje przekazuje uzyskane informacje (opis osoby). Poprawnie Poprawnie i samodzielnie przekazuje uzyskane informacje (opis osoby). 5 / 17

6 Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. Wykonuje projekt Where I m from. Lekcje Where is it? 12 Here's Leo's towel. 13 There are fifteen bathrooms. 14 Green houses 15 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie. Cele kształcenia DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje miejsca Uczeń prosi o informacje. dopasowuje przyimki miejsca: in, on, under i behind do obrazków. Częściowo poprawnie stosuje nazwy prostych przedmiotów, często myli nazwy pomieszczeń. odpowiada na pytanie o położenie przedmiotów: It's on the desk. Częściowo poprawnie stosuje nazwy prostych przedmiotów i nazwy pomieszczeń. Zadaje pytanie o położenie przedmiotów, w większości poprawnie odpowiada: Where's the mobile phone? It's under the bed. W większości poprawnie stosuje nazwy pomieszczeń i prostych przedmiotów. Swobodnie rozmawia na temat położenia przedmiotów zadaje pytania i odpowiada na nie. Poprawnie stosuje nazwy pomieszczeń i prostych przedmiotów. Znajomość środków językowych Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. W pełni poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the. Uczeń mówi, co posiada. Rozumie bardzo proste wypowiedzi zawierające formy dopełniacza saksońskiego. tworzy formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej; sporadycznie poprawnie stosuje tworzy formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej; w większości poprawnie Poprawnie tworzy i stosuje w wypowiedzi formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej. 6 / 17

7 je w wypowiedzi. stosuje je w wypowiedzi. Uczeń opisuje miejsca. Krótko opisuje, co znajduje się w pokoju, stosuje konstrukcję there is, ale popełnia liczne błędy przy użyciu a / some / any. Krótko opisuje, co znajduje się w pokoju, stosuje konstrukcję there is / are, popełnia częste błędy przy użyciu a / some / any. W miarę dokładnie i zasadniczo poprawnie opisuje pokój, stosuje konstrukcję there is / are i słowa a / some / any. Swobodnie rozmawia na temat wyglądu pokoju, zadaje pytania i odpowiada, stosując konstrukcję there is / are oraz słowa a / some / any. Wypowiedź jest w pełni poprawna. tekstu. Popełnia błędy językowe przekazując informacje po angielsku. Czasami ma trudność z przekazaniem informacji po angielsku. Poprawnie i samodzielnie wyszukuje Odpowiada na dodatkowe pytania nauczyciela. prostego tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Samodzielnie poprawia błędne informacje w zadaniu. 7 / 17

8 Lekcje I've got green eyes. 17 How many chicks...? 18 What time is it? 19 Our houses 20 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody. Cele kształcenia DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBR Uczeń opisuje ludzi. opisuje swój wygląd: I have got. Poprawnie opisuje swój wygląd: I have got Opisuje wygląd innych osób, częściowo poprawnie stosując formę has got oraz niektóre poznane słowa: He's got wavy hair. Poprawnie opisuje wygląd swój i innych osób, prawidłowo stosując formy czasownika have got w zdaniach twierdzących i przeczących oraz poznane słownictwo. Dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny swój i innych osób, prawidłowo stosując wszystkie formy czasownika have got. Stosuje bogate słownictwo. Znajomość środków językowych Zna większość liczebników , ale popełnia liczne błędy przy pisaniu. Zna i potrafi zapisać większość liczebników Zna wszystkie liczebniki , przy zapisywaniu popełnia sporadyczne błędy w pisowni. Całkowicie poprawnie stosuje i zapisuje liczebniki Uczeń opisuje miejsca. Uczeń prosi o informacje. układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej, np. We've got some cows. Popełnia częste błędy przy zastosowaniu form nieregularnych. układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej. Popełnia sporadyczne błędy przy zastosowaniu form nieregularnych. Zasadniczo poprawnie układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej. W większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Zadaje pytania, np. Have you got any cows? Prawidłowo posługuje się słówkami some / any oraz formami nieregularnymi rzeczowników w liczbie mnogiej. Zadaje pytania. informacje w wysłuchanym tekście. zapisuje i podaje godziny (pełne i wpół do...). zapisuje i podaje godziny (pełne i wpół do...). Zadaje zapisuje i podaje godziny (wszystkie formy). Zadaje Prawidłowo zapisuje i podaje godziny (wszystkie formy). Zadaje pytanie What time is it? 8 / 17

9 Uczeń prosi o informacje. pytanie What time is it? pytanie What time is it? Uczeń prosi o informacje. Uczeń przekazuje informacje z Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny, np. When's the School of Rock? Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny i częściowo poprawnie przedstawia go. Stosuje przyimki on / at z godzinami. Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny i w większości poprawnie przedstawia go. Stosuje przyimki on / at z dniami tygodnia i godzinami. Poprawnie przedstawia program telewizyjny i zadaje pytania na jego temat. Stosuje przyimki on / at z dniami tygodnia i godzinami. tekstu. przeczytanych tekstów. przeczytanych tekstów. W większości poprawnie dobiera zdjęcia domów do osób. przeczytanych tekstów. Poprawnie dobiera zdjęcia domów do osób. Częściowo poprawnie dobiera pytania do odpowiedzi. przeczytanych tekstów. Poprawnie i samodzielnie dobiera zdjęcia domów do osób oraz pytania do odpowiedzi. prostego tekstu. Uczeń opisuje miejsca. Poprawnie wyszukuje opisuje znane sobie mieszkanie lub dom. Poprawnie Samodzielnie i poprawnie opisuje znane sobie mieszkanie lub dom. 9 / 17

10 Lekcje Help! I can't swim! 22 Can I help you? 23 Don't move! 24 Amazing animals 25 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, żywienie, zakupy i usługi, sport, świat przyrody. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń mówi, co potrafi zrobić. Opisuje swoje umiejętności przy użyciu minimalnego zasobu leksykalnego: I can swim. Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje połowę poznanego słownictwa: I can swim. I can t. Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje większość poznanego słownictwa. Pyta kolegę o umiejętności: Can you sing? Dokładnie opisuje umiejętności swoje i innych osób: I can swim fifty metres but I can t He / She can Swobodnie rozmawia o umiejętnościach, zadaje pytania, odpowiada. Uczeń opisuje miejsca. Uczeń mówi, co potrafi zrobić. Pisze krótki i prosty z wakacji do kolegi lub koleżanki. Gra jest odtwórcza i zawiera liczne błędy językowe. Uczeń nie opisuje, co potrafi zrobić lub robi to w sposób trudny do zrozumienia. pisze e- mail z wakacji do kolegi lub koleżanki. Opisując swoje umiejętności, ale popełnia liczne błędy. pisze do kolegi lub koleżanki, poprawie opisując pobyt. Opisuje swoje umiejętności. Samodzielnie i poprawnie pisze do kolegi lub koleżanki, poprawie opisując pobyt. Opisuje swoje umiejętności. Stosuje bogate słownictwo. Uczeń wyraża prośby. Składa zamówienie: A hot chocolate, please. Składa zamówienie: Can I have, please? Składa zamówienie: Can I have..., please? Odpowiada jako kelner: Yes, sure. Prowadzi dialog w kawiarni (w roli klienta i kelnera), wykorzystuje wszystkie poznane słowa i zwroty. Uczeń prosi o informacje. Uczeń przekazuje informacje na podstawie usłyszanego tekstu. zapisuje i podaje ceny (tylko całe funty). zapisuje i podaje ceny (wszystkie). Poprawnie zapisuje i podaje ceny (wszystkie). W większości poprawnie pyta o cenę: How Poprawnie zapisuje i podaje ceny (wszystkie). Poprawnie pyta o cenę, stosując How much is... / 10 / 17

11 much is / are...? are...? Znajomość środków językowych Uczeń reaguje na polecenia. nazywa części ciała. Wykonuje niektóre usłyszane polecenia. nazywa części ciała. Wykonuje większość usłyszanych poleceń. Wydaje polecenia, wykorzystuje niektóre poznane czasowniki. Zasadniczo poprawnie nazywa części ciała. Wykonuje wszystkie usłyszane polecenia. Wydaje polecenia, wykorzystuje większość poznanych czasowników. Poprawnie nazywa wszystkie części ciała. Prawidłowo wydaje polecenia, poprawnie nazywa wszystkie części ciała i wykorzystuje wszystkie poznane czasowniki. tekstu. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi. Częściowo rozumie podane wyjaśnienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi i ich wyjaśnienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi i ich wyjaśnienia. Poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru. prostego tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Potrafi poprawnie zapisać brakujące słowa. Uczeń przedstawia swoje upodobania. Nazywa swoje ulubione zwierzę. Nazywa swoje ulubione zwierzę. Opisuje je częściowo poprawnie przy użyciu kilku prostych słów. Poprawnie nazywa i opisuje swoje ulubione zwierzę. W większości poprawnie mówi, co to zwierzę potrafi i nie potrafi zrobić. Wypowiedź jest bogata leksykalnie. Samodzielnie i poprawnie nazywa i opisuje swoje ulubione zwierzę. Poprawnie mówi, co to zwierzę potrafi i nie potrafi zrobić. Wypowiedź jest bogata leksykalnie. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. Wykonuje projekt My favourite animal. 11 / 17

12 Lekcje Do you like this T-shirt? 27 They sleep in caves. 28 She has lessons at the studio. 29 A day at my school 30 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, szkoła, świat przyrody. Cele kształcenia DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia swoje upodobania. Uczeń opisuje przedmioty. Wymienia ubrania, które mu się podobają, stosuje część poznanych wyrazów. stosuje formą twierdzącą czasownika like: I like this T-shirt. Wymienia ubrania, które mu się podobają lub nie, stosuje większość poznanych wyrazów, częściowo poprawnie stosuje formy przeczące: I don t like Opisuje ubrania, które mu się podobają lub nie, stosując w większości poprawnie formy z czasownikiem like oraz większość poznanych przymiotników: I don't like the shoes. They are ugly. Wyraża opinię na temat ubrań. Rozmawia o ubraniach, zadaje pytania. W odpowiedziach stosuje wszystkie poznane przymiotniki. Uczeń przekazuje informacje uzyskane z uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple. Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple Uczeń przekazuje informacje uzyskane z uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Prawidłowo uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Uczeń opisu czynności życia codziennego. Sporadycznie poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present W pełni poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby 12 / 17

13 Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej. Simple dla 3 osoby liczby pojedynczej. Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej. liczby pojedynczej. Uczeń opisu czynności życia codziennego. opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu części poznanych czasowników. Poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu części poznanych czasowników. Poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu większości poznanych czasowników. Poprawnie i dokładnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu wszystkich poznanych czasowników. tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Wyszukuje i podaje podobne informacje o drugiej z opisanych osób. prostego tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Potrafi poprawnie zapisać brakujące słowa. Uczeń opisuje czynności życia codziennego. Odpowiada bardzo krótko na część pytań. Popełnia liczne błędy językowe niektóre z nich uniemożliwiają komunikację. odpowiada na pytania. Popełnia liczne błędy językowe, które zwykle nie zakłócają komunikacji. odpowiada na pytania. Stosuje odpowiednie słownictwo i struktury gramatyczne. Samodzielnie i poprawnie odpowiada na pytania. Stosuje bogate słownictwo i prawidłowo poznaje struktury gramatyczne. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. Wykonuje projekt My school day. 13 / 17

14 Lekcje I often read in bed. 32 I'm walking to the London Eye! 33 What's the weather like? 34 Weather in the USA 35 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka, świat przyrody. Cele kształcenia DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje czynności dnia codziennego. wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. Sporadycznie poprawnie stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. W pełni poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never. Prawidłowo stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi. Uczeń opisuje ludzi. opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. Sporadycznie poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Zasadniczo poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Całkowicie poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. Zadaje pytania i odpowiada na nie. Poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi. Uczeń opisuje miejsca. opisuje pogodę, podpisując obrazki. Krótko opisuje pogodę. Wykorzystuje część poznanych zwrotów. Pyta o pogodę, krótko opisuje pogodę, wykorzystuje większość poznanych zwrotów. Swobodnie rozmawia na temat pogody, wykorzystuje wszystkie poznane zwroty, zadaje pytania, odpowiada. Uczeń opisuje miejsca. Z pomogą nauczyciela pisze Z pomocą nauczyciela pisze Samodzielnie pisze pocztówkę Samodzielnie pisze pocztówkę z 14 / 17

15 Uczeń podaje informacje na swój temat. pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżanki. Opisuje miejsce pobytu. Sporadycznie poprawnie opisuje pogodę oraz czynności, które wykonuje. pocztówkę z wakacji do kolegi/koleżanki. Częściowo poprawnie opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. z wakacji do kolegi/koleżanki. opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. wakacji do kolegi/koleżanki. Poprawnie opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje. tekstu. przeczytanego tekstu dopasowuje niektóre opisy do zdjęć. przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. Poprawnie wyszukuje przeczytanego tekstu dopasowuje opisy do zdjęć. Poprawnie Poprawia zdania zawierające błędne informacje. prostego tekstu. niektórych wysłuchanych wypowiedzi. Do niektórych z nich potrafi dopasować zdjęcia. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. Wyjaśnia, dlaczego dokonał takiego wyboru. wysłuchanych wypowiedzi. Potrafi dopasować do nich zdjęcia. Potrafi streścić sens wypowiedzi. Lekcje She works abroad. 37 When's your birthday? 38 I want to buy a map. 39 Festivals 40 Revision Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów: człowiek, praca, zakupy i usługi, kultura. Cele kształcenia z podstawy programowej 2009: DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje ludzi. Opisuje pracę i zajęcia ludzi. Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami Opisuje pracę i zajęcia ludzi. uzupełnia zdania czasownikami Opisuje pracę i zajęcia ludzi. uzupełnia zdania czasownikami Opisuje pracę i zajęcia ludzi. Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie 15 / 17

16 w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Znajomość środków językowych Zna część nazw miesięcy. Ma problem z ich zapisaniem. Zna nazwy miesięcy. Czasami popełnia błędy w ich zapisie słownym. Zna nazwy miesięcy i potrafi je poprawnie zapisać. Zna nazwy miesięcy i potrafi je poprawnie zapisać. Znajomość środków językowych Zna część liczebników porządkowych. Sporadycznie potrafi je zapisać. Zna większość liczebników porządkowych. Częściowo poprawnie potrafi je zapisać. Zna liczebniki porządkowe. W większości potrafi je poprawnie zapisać. Zna liczebniki porządkowej i potrafi je zapisać. Uczeń podaje swój wiek. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. podaje inne daty. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. W większości poprawnie podaje inne daty. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. Poprawnie podaje inne daty. Uczeń przedstawia swoje upodobania. Nazywa swój ulubiony dzień. Nazywa swój ulubiony dzień i częściowo poprawnie uzasadnia swój wybór. Nazywa swój ulubiony dzień i poprawnie uzasadnia swój wybór. mówi, co wtedy robi. Nazywa swój ulubiony dzień i poprawnie uzasadnia swój wybór. Poprawnie i samodzielnie mówi, co wtedy robi. Uczeń opisuje miejsca. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać: cinema see the new James Bond film. wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Zasadniczo poprawnie wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Dokładnie i prawidłowo opisuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Pyta o położenie miejsc. Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać. Uczeń przedstawia informacje o sobie. Uczeń opisuje miejsca. Sporadycznie poprawnie tworzy zdania z let's i czasownikiem want to. tworzy zdania z let's i czasownikiem want to. W prosty sposób proponuje koledze/koleżance proponuje wspólne zrobienie czegoś, określa, co chce robić: Let s go to the cinema. I want Swobodnie i poprawnie rozmawia z kolegą o tym, co chce robić: Let s go to the cinema. I want to have a snack. 16 / 17

17 wspólne spędzenie czasu. to have a snack. W większości poprawnie pisze do kolegi/koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu. Właściwie reaguje na usłyszane propozycje. Pisze krótki do kolegi lub koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu. tekstu. Poprawnie wyszukuje Poprawnie Wyszukuje i podaje podobne informacje o drugiej z opisanych osób. prostego tekstu. Uczeń rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. Poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. Poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. Potrafi uzasadnić swój wybór. Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Wykonuje projekt A festival in my country. Uwagi: 1. Pełny zakres słownictwa zawierają podręczniki. 2. Na każdej lekcji, uczeń zapisuje pod tematem cel lekcji. Cel ten precyzuje co uczeń powinien wiedzieć po każdej lekcji więc jest sprecyzowanym wymaganiem. Cel lekcji ma pomóc uczniowi w samodzielnym powtarzaniu materiału uczeń wie co ma się nauczyć. Dla rodziców jest to informacja czego nauczyciel będzie wymagał od ucznia. 17 / 17

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści: Klasa 4 podręcznik

Bardziej szczegółowo

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV- VI 1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA a) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń:

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015. 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa III 01.09.2015 Ocena celująca: samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia prezentując je na forum klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP KLASA I W klasach I III szkoły podstawowej ocena roczna jest oceną opisową. W trakcie roku szkolnego w tych klasach obowiązuje cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV Wymagania edukacyjne z j. angielskiego dla klas IV POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Niewielka ilość słownictwa uniemożliwia mu komunikację,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 1 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Barbara Wieczorkiewicz

Opracowała: Barbara Wieczorkiewicz ZAJĘCIA EDUKACYJNE: JĘZYK ANGIELSKI arunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo