KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI 07-I-2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI 07-I-2008"

Transkrypt

1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 5^ lir Bruksela, dnia 07-I-2008 r. K(2008)12 NIEPRZEZNACZONE PUBLIKACJI DO DECYZJA KOMISJI 07-I-2008 zmieniająca decyzję C(2006) 3312 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej projektowi TEN-T Analiza wykonalności i analizy techniczne systemu GSM-R dla sieci kolejowej TEN-T na terenie Polski S nr SINCOM S Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny

2 DECYZJA KOMISJI 07-I-2008 zmieniająca decyzję C(2006) 3312 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej projektowi TEN-T Analiza wykonalności i analizy techniczne systemu GSM-R dla sieci kolejowej TEN-T na terenie Polski S nr SINCOM S Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1159/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 2, w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Decyzją C(2006) 3312 z dnia 14 lipca 2006 r. Komisja zatwierdziła przyznanie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej Wspólnoty w związku z projektem stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania Analiza wykonalności i analizy techniczne systemu GSM-R dla sieci kolejowej TEN-T na terenie Polski S nr SINCOM S (2) Pismem z dnia 6 czerwca 2007 r. Rzeczpospolita Polska zwróciła się o przedłużenie terminu realizacji projektu i przesunięcie niektórych kosztów między istniejącymi już działaniami oraz uzasadniła te wnioski. (3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji nie mają wpływu na fakt kwalifikowania się projektu do udzielenia pomocy wspólnotowej ani nie wiążą się z żadnymi innymi konsekwencjami finansowymi, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Części od 6 do 10 załącznika I do decyzji C(2006) 3312 z dnia 14 lipca 2006 r. zmienia się w sposób przedstawiony w załączniku I do niniejszej decyzji. 1 2 Dz.U. L 228 z , str. 1. Dz.U. L 191 z , str. 16.

3 Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do: Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 07-I-2008 r. W imieniu Komisji Matthias Ruete Dyrektor Generalny, DG ds. Energii i Transportu

4 ZAŁĄCZNIK I 6. OPIS DZIAŁAŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ DECYZJĄ (W TYM, W RAZIE POTRZEBY, WSKAŹNIKI RZECZOWE): Projekt obejmować będzie trzy główne działania: (1) wstępna analiza wykonalności systemu GSM-R na terenie Polski; (2) pilotażowe wdrożenie systemu radiołączności GSM-R w sieci kolejowej TEN-T na terenie Polski, w ramach technicznej weryfikacji wstępnej analizy wykonalności; (3) analiza wykonalności DZIAŁANIE 1 Działanie pierwsze opracowanie wstępnej analizy wykonalności rozpocznie się w styczniu 2007 r. i potrwa do lutego 2008 r. Podstawowym celem tego działania jest opracowanie wstępnej analizy wykonalności wdrożenia systemu GSM-R na terenie Polski. Pozostałe cele obejmują przygotowanie dokumentacji przetargu nieograniczonego na pilotażowe wdrożenie systemu radiołączności GSM-R w sieci kolejowej TEN-T na terenie Polski oraz uzyskanie od krajowego organu regulacyjnego (UKE) licencji na niezbędną częstotliwość. Na samym początku zorganizowana zostanie konferencja prasowa mająca na celu popularyzację przedmiotowego projektu, wdrożenia systemu GSM-R na terenie Polski oraz wyników projektu EIRENE. Na zakończenie działania przygotowane zostanie pierwsze sprawozdanie z realizacji projektu. Opracowanie wstępnej analizy wykonalności obejmować będzie następujące elementy: (a) opis aktualnych strategii europejskich i krajowych w zakresie kolejowych systemów zabezpieczeń i łączności, w tym systemów GSM-R; (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) diagnoza aktualnej sytuacji prawnej i technicznej; analiza wpływu projektu na istniejący system łączności oraz na kwestie eksploatacyjne kolei polskich; analiza otoczenia społecznego i gospodarczego; analiza najważniejszych beneficjentów projektu oraz zapotrzebowania na usługi; główne cele planowanego systemu GSM-R; analiza techniczna; analiza finansowa; analiza ekonomiczna;

5 (j) analiza wpływu projektu na środowisko. Wykonawca zobowiązany będzie nie tylko przygotować wstępną analizę wykonalności, lecz także uczestniczyć w realizacji projektu i koordynować ją z organizacyjnego punktu widzenia. Po zakończeniu drugiego działania w ramach projektu (pilotażowe wdrożenie systemu radiołączności GSM-R), kolejnym obowiązkiem wykonawcy będzie opracowanie analizy wykonalności z uwzględnieniem najważniejszych założeń i wyników wdrożenia pilotażowego DZIAŁANIE 2 Działanie drugie pilotażowe wdrożenie systemu radiołączności GSM-R w sieci kolejowej TEN-T na terenie Polski, w ramach technicznej weryfikacji wstępnej analizy wykonalności rozpocznie się w listopadzie 2007 r. i potrwa do sierpnia 2008 r. Głównym celem tego działania jest weryfikacja założeń wstępnej analizy wykonalności. Pozostałe cele działania drugiego obejmują: (a) przeprowadzenie prób systemu GSM-R i przygotowanie sieci kolejowej TEN T na terenie Polski oraz pozostałej części polskiej sieci kolejowej (ok km torów kolejowych) na wdrożenie tego systemu w kolejnych latach; (b) (c) (d) (e) weryfikację kwestii interoperacyjności; przygotowanie kolei na budowę systemu GSM-R w Polsce; zdobycie doświadczeń i wiedzy na temat systemu GSM-R oraz przygotowanie sieci kolejowych TEN-T na terenie Polski na wdrożenie tego systemu; przeprowadzenie prób istniejących systemów w zakresie interoperacyjności oraz oszacowanie kosztów przyszłego wdrożenia systemu GSM-R; (f) podniesienie bezpieczeństwa polskich. i jakości zarządzania ruchem na kolejach Działanie drugie obejmie cztery działania składowe: (1) przetarg nieograniczony na pilotażowe wdrożenie systemu GSM-R; (2) instalacja systemu; (3) próby systemu; (4) przygotowanie drugiego sprawozdania z realizacji projektu. Wdrożenie pilotażowe obejmie modernizację istniejącej infrastruktury Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. i jej rozbudowę o niezbędne funkcje GSM-R. Typowa sieć GSM-R zbudowana jest z szeregu eliptycznych komórek biegnących wzdłuż torów kolejowych, z antenami kierunkowymi ustawionymi zgodnie z biegiem torów. Na terenie samych stacji kolejowych wymagana jest obsługa większego natężenia wymiany komunikacji, natomiast wymogi w zakresie prędkości są obniżone. Z tego względu komórki na dużych stacjach są zwykle podzielone na sekcje. Na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia, przez które przebiegają tory przystosowane do ruchu z małą prędkością lub linie autobusowe, wystarczą zwykłe łącza głosowe. Komórki te mogą posiadać charakterystykę bezkierunkową (obszary

6 wiejskie bez ETCS) celem zapewnienia pokrycia, dyspozycyjności i dostępu przynajmniej na potrzeby automatycznego sterowania pociągiem. W odniesieniu do założeń projektu oraz charakterystyki technicznej systemu GSM-R, wyróżniamy następujące elementy projektu pilotażowego: oprogramowanie GSM-R rozszerzające funkcje istniejących central MSC należących do Telekomunikacji Kolejowej; rozszerzenia programowe i sprzętowe GPRS; platforma oraz oprogramowanie sieci inteligentnej umożliwiające realizację specyficznych funkcji łączności kolejowej; system zarządzania kartami SIM; sterownik stacji bazowej; 10 stacji bazowych wraz z masztami oraz pracami budowlanymi, projektem radiowym, nabyciem gruntów i weryfikacją. Zakres i charakter projektu pilotażowego wymagają zainstalowania 10 stacji bazowych i podstawowych aplikacji oraz modernizacji istniejącego systemu. Drugie działanie obejmuje koszty (zewnętrzne) następujących składników: oprogramowanie GSM-R rozszerzające funkcje istniejących central MSC należących do Telekomunikacji Kolejowej; rozszerzenia programowe i sprzętowe GPRS; platforma oraz oprogramowanie sieci inteligentnej umożliwiające realizację specyficznych funkcji łączności kolejowej; oprogramowanie do obsługi przenośności numerów telefonii komórkowej; system zarządzania kartami SIM; sterownik stacji bazowej; 10 stacji bazowych wraz z masztami oraz pracami budowlanymi, projektem radiowym, nabyciem gruntów i weryfikacją; terminale GSM-R: uniwersalne urządzenia podręczne (ang. GPH), operacyjne urządzenia podręczne (ang. OPH); przenośne, dwuzakresowe terminale i stacjonarne konsole dyspozytorskie. Główna część działania skoncentrowana będzie na linii E-65. Na innych liniach (E-20 i E-30) realizowane będą mniejsze fragmenty instalacji oraz prób. Wykonawca zobowiązany będzie nie tylko do wybudowania całości infrastruktury, lecz także do spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów (np. uzyskania pozwolenia na budowę) oraz do przygotowania oceny oddziaływania na środowisko naturalne. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wdrożenie infrastruktury, urządzeń ruchomych i stacjonarnych oraz oprogramowania użytkowego, bezpośrednio związanych z projektem. Wykonawca zobowiązany

7 będzie współpracować nie tylko z Telekomunikacją Kolejową, lecz także z wykonawcą wstępnej analizy wykonalności. Opis techniczny systemu GSM-R, który ma zostać zainstalowany i poddany próbom w ramach drugiego działania projektu Wprowadzenie W chwili obecnej koleje polskie korzystają z wielu różnych sposobów łączności na potrzeby eksploatacji i utrzymania swojej sieci kolejowej. Te potrzeby komunikacyjne realizowane są dziś za pomocą różnych rozwiązań technicznych. Przyjęte rozwiązania wynikają ze szczególnych wymagań poszczególnych służb, potrzebujących łączności głosowej lub transmisji danych. Ponadto część eksploatowanych obecnie systemów została zainstalowana wiele lat temu i jest już przestarzała, w związku z czym musi zostać zastąpiona nowymi rozwiązaniami technicznymi. System GSM-R obejmuje urządzenia infrastruktury stacjonarnej oraz terminale stacjonarne i ruchome Zastosowania systemu GSM-R w ramach projektu pilotażowego Potrzeby funkcjonalne kolei w zakresie systemów łączności można podzielić na dwie grupy: wymagania EIRENE, zdefiniowane wspólnie przez koleje europejskie; wymagania szczególne krajów lub operatorów, wynikające z potrzeb operatora kolejowego. W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono wymagania funkcjonalne dla poszczególnych zastosowań kolejowych, które będą przedmiotem prób w ramach projektu pilotażowego. Zastosowania systemu GSM-R wspólnie zdefiniowane w ramach EIRENE oraz zastosowania szczególne dla kraju lub operatora bądź w ramach projektu pilotażowego Wymagania Wymagania w zakresie sterowania ruchem kolejowym Operacyjna łączność głosowa Funkcje Automatyczne sterowanie pociągiem Zdalne sterowanie Łączność operacyjna między dyspozytorem a maszynistą Alarmowe wywołanie rozgłoszeniowe Łączność manewrowa Łączność operacyjna między maszynistami Łączność przytorowego personelu utrzymaniowego Łączność pokładowego personelu pomocniczego Łączność w tunelu (*) Zastosowania w ramach projektu pilotażowego

8 Pozaoperacyjna łączność głosowa i transmisja danych na obszarze lokalnym i rozległym Łączność na potrzeby pasażerów Transmisja danych utrzymaniowych Transmisja danych kontroli towarów Łączność lokalna na terenie stacji i zajezdni Łączność na obszarze rozległym Usługi dla pasażerów Sprzedaż biletów (*) Informacje o rozkładzie jazdy (*) Rezerwacja (taksówki, samoloty, hotele) (*) Diagnostyka pociągu (*) Lokalizacja ładunku (*) (*) Zastosowania systemu GSM-R szczególne dla kraju i operatora Podzbiór ten obejmuje zastosowania typowe dla nowoczesnej kolei, ale nie zdefiniowane w EIRENE Wymagania w zakresie sterowania ruchem kolejowym Wykorzystywane lub instalowane obecnie systemy sterowania ruchem kolejowym oparte są albo na samej sygnalizacji (optycznej, elektromagnetycznej (indukcyjnej) i mechanicznej), albo jak wprowadzono w wielu krajach Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC) na sygnalizacji i sterowaniu ruchem przez kabel biegnący wzdłuż torów, czasami w połączeniu z pasywnymi balisami radiowymi. Systemy te posiadają jednak kilka ograniczeń: są zainstalowane na stałe przy torach; każdy z nich wymaga oddzielnego okablowania; nie są interoperacyjne na poziomie międzynarodowym; nie umożliwiają obsługi szybkich pociągów, poruszających powyżej 300 km/h; się z prędkością charakteryzują się wysokimi kosztami zakupu i eksploatacji. W ramach specyfikacji systemu ERTMS koleje przy współpracy największych dostawców opracowały specyfikację nowego systemu automatycznego sterowania pociągiem, pod nazwą ETCS (European Train Control System). Wprowadzenie systemu podzielone jest na trzy poziomy: POZIOM 1 wykorzystuje system EUROBALIS (zdalne zasilanie balisy z anteny na częstotliwości 27,095 MHz, transmisja danych z balisy do pojazdu na częstotliwości 4 MHz z prędkością 500 kb/s). Działa na zasadzie nakładki na systemy konwencjonalne, zapewniając funkcje automatycznej kontroli pociągu (ATP).

9 POZIOM 2 radiowy system stałych bloków, wykorzystujący GSM-R; nadal wykorzystywane są konwencjonalne informacje sterowania ruchem, np. liczniki osi, elektroniczne urządzenia zależnościowe, sygnały przytorowe. Poziomy 2 i 1 są obecnie wdrażane w Europie. POZIOM 3 radiowy system ruchomych bloków, wykorzystujący GSM-R; nie są wykorzystywane żadne inne informacje sterowania ruchem Operacyjna łączność głosowa Radio pokładowe obejmuje szeroki zakres kolejowej łączności operacyjnej, charakteryzujący się typowymi funkcjami dostępnymi w systemach radiokomunikacji trunkingowej. W radiotelefonach nie został jeszcze zaimplementowany tryb bezpośredni, ale system GSM-R będzie współpracować z takimi radiotelefonami, kiedy się pojawią. Następujące funkcje będą dostępne w systemie pilotażowym i objęte próbami w ramach projektu: łączność operacyjna między dyspozytorem a maszynistą, alarmowe wywołanie rozgłoszeniowe, łączność manewrowa, łączność operacyjna między maszynistami, łączność przytorowego personelu utrzymaniowego, łączność pokładowego personelu pomocniczego, łączność w tunelu Pozaoperacyjna łączność głosowa i transmisja danych na obszarze lokalnym i rozległym Pilotażowe wdrożenie obejmować będzie następujący zakres łączności głosowej i transmisji danych na obszarze lokalnym i rozległym: Łączność lokalna na terenie stacji i zajezdni Obecnie łączność lokalna na terenie stacji i zajezdni prowadzona jest z reguły poprzez abonenckie sieci telefoniczne kolei. W celu poprawy funkcjonalności systemu i dostępności użytkowników centrale abonenckie sieci mogą być podłączone bezpośrednio lub zdalnie do central MSC lub rejestrów stacji obcych (VLR) systemów GSM-R. Łączność na obszarze rozległym W nowoczesnym przedsiębiorstwie kolejowym łączność na obszarze rozległym oznacza zwykle łączność pomiędzy jednostkami organizacyjnymi kolei. Obecnie istnieją co prawda wymagania w zakresie mobilności dla tego rodzaju łączności, ale tylko w ograniczonym zakresie. Można zatem przyjąć, że łączność na obszarze rozległym charakteryzuje się niewielką mobilnością lub jej brakiem i nie musi korzystać z systemu GSM-R, co pozwoli zaoszczędzić

10 jego zasoby do celów operacyjnych. Mimo to, w zależności od koncepcji przyjętej przez każde z przedsiębiorstw kolejowych, użytkownicy ci mogą również korzystać z systemu GSM-R lub być podłączeni do wirtualnej sieci prywatnej za pośrednictwem centrali MSC oraz sieci inteligentnej opartej na systemie GSM-R. Rozwiązanie takie pozwala ograniczyć lub wyeliminować konieczność korzystania z kosztownych usług i abonamentów oferowanych przez operatorów publicznych DZIAŁANIE 3 Podstawowym celem tego działania jest przygotowanie analizy wykonalności wdrożenia systemu GSM-R na terenie Polski. Kolejnym celem jest przygotowanie podstawowych założeń do dokumentacji przetargu nieograniczonego na realizację systemu radiołączności GSM-R w sieci kolejowej na terenie Polski. Podczas tego etapu przewidziane są działania promocyjne konferencja, na której przedstawiony zostanie przedmiotowy projekt oraz wsparcie programu TEN-T. Prowadzone będą również inne działania promocyjne. Działanie realizowane będzie do października 2008 r. i zakończy się przygotowaniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu. Opracowanie analizy wykonalności obejmować będzie następujące elementy: (a) opis aktualnych strategii europejskich i krajowych w zakresie kolejowych systemów zabezpieczeń i łączności, w tym systemów GSM-R; (b) diagnoza aktualnej sytuacji prawnej wyników wdrożenia pilotażowego; i technicznej na podstawie (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) analiza wpływu projektu na istniejący system łączności oraz na kwestie eksploatacyjne kolei polskich, na podstawie wyników wdrożenia pilotażowego; analiza otoczenia społecznego i gospodarczego; analiza najważniejszych beneficjentów projektu oraz zapotrzebowania na usługi; główne cele planowanego systemu GSM-R; analiza techniczna na podstawie wyników wdrożenia pilotażowego; analiza finansowa na podstawie wyników wdrożenia pilotażowego; analiza ekonomiczna na podstawie wyników wdrożenia pilotażowego; analiza wpływu projektu na środowisko. 7. OKRES REALIZACJI PROJEKTU Realizacja projektu rozpoczyna się z dniem 1 listopada 2005 r. ( data rozpoczęcia realizacji projektu ). Realizacja projektu kończy się z dniem 31 grudnia 2008 r. ( data zakończenia realizacji projektu ).

11 BUDŻET: 8. SZACUNKOWE KOSZTY CAŁKOWITE PROJEKTU OBJĘTEGO NINIEJSZĄ DECYZJĄ w mln EUR: 4,6959 (cztery i sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć dziesięciotysięcznych) 9. SZACUNKOWE KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTEGO NINIEJSZĄ DECYZJĄ w mln EUR: 4,6959 (cztery i sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć dziesięciotysięcznych) 10. ZESTAWIENIE SZACOWANYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH (patrz punkt 9) W ROZBICIU NA DZIAŁANIA (wymienione w punkcie 6): DZIAŁANIA KOSZTY ZEWNĘTRZNE KOSZTY WEWNĘTRZNE RAZEM 1. KOSZTY BEZPOŚREDNIE 1. Wstępna analiza wykonalności 0, , Wdrożenie pilotażowe GSM-R 4, , Analiza wykonalności RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE 4,3887 4, KOSZTY POŚREDNIE 0,3072 Finansowanie zryczałtowane: Tak/Nie 3. KOSZTY KWALIFIKOWALNE OGÓŁEM 4,3887 4,6959