CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH."

Transkrypt

1 CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. Administrator danych dowolnie określa nazwę zbioru. Zaleca się, aby nazwa zbioru była zwięzła i adekwatna do rodzaju danych przetwarzanych w zbiorze. CZĘŚĆ B. CHARAKTERYSTYKA ADMINISTRATORA DANYCH. pkt 1. Wnioskodawca (administrator danych). Punkt ten powinien zawierać określenie administratora danych osobowych. Mogą nim być: organy państwowe, organy samorządu terytorialnego, inne państwowe i komunalne jednostki organizacyjne, podmioty niepaństwowe realizujące zadania publiczne, a także: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych, które decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Podmioty te muszą mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przetwarzać dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenie powinno zawierać określenie nazwy administratora danych oraz adres jego siedziby, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz REGON, a jeżeli zgłoszeniodawcą jest osoba fizyczna - jej nazwisko i imię oraz adres zamieszkania. pkt 2. Dane o działalności wnioskodawcy / odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy). W punkcie tym należy zamieścić dane o działalności gospodarczej wnioskodawcy oraz załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej administratora danych osobowych. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik ustanowiony przez administratora danych należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Jeśli punkt ten nie znajduje zastosowania w stosunku do zgłoszeniodawcy wpisuje on "nie dotyczy". pkt 3. Sposób dopełnienia ogólnych warunków legalności przetwarzania danych osobowych.

2 Należy zakreślić właściwe pole, które odpowiada podstawie prawnej dla przetwarzania danych w zbiorze. W przypadku, gdy zgłoszeniodawca zakreślił pole drugie powinien wskazać przepisy, które zezwalają na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne zgłoszeniodawcy do wykonania określonych prawem zadań, powinien zakreślić pole czwarte oraz opisać zadanie i wskazać podstawę prawną, która zobowiązuje go do jego realizacji. CZĘŚĆ C. NAZWA ZBIORU DANYCH. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. pkt 4. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach. pkt 5. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt 4, przetwarzane w zbiorze. pkt 6. Dane przetwarzane w zbiorze: a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście. b) dotyczą. pkt 7. Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w punkcie 6. Zakreślenie jednego z pól wymienionych w punkcie 6 wskazuje, że administrator danych osobowych przetwarza dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe). Wg przepisów ustawy przetwarzanie tego rodzaju danych jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach wymienionych enumeratywnie w art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli więc zgłoszeniodawca wskazał, że przetwarza "dane wrażliwe", powinien jednocześnie zakreślić w pkt 7 zgłoszenia co najmniej jedno z pól, które odpowiada podstawie prawnej dla przetwarzania danych wrażliwych w zbiorze. pkt 8. Cel przetwarzania danych w zbiorze. Cel przetwarzania danych, podany w tym punkcie, powinien odpowiadać zakresowi przedmiotowemu prowadzonej działalności, z którą wiąże się przetwarzanie danych osobowych. CZĘŚĆ D. SPOSÓB ZBIERANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH. pkt 9. Sposób zbierania danych do zbioru. Pierwsze cztery pola określają jakie jest wyłączne lub główne źródło pozyskiwania danych osobowych.

3 Możliwe jest zakreślenie tylko jednego z pól. Pozostałe dwa pola dotyczą przekazywania danych osobowych metodą teletransmisji. Możliwe jest zakreślenie tylko jednego z pól. pkt 10. Udostępnianie danych ze zbiorów. Jeżeli dane osobowe będą udostępniane metodą teletransmisji - patrz część E pkt 15 c poradnika. Jeżeli administrator danych zamierza udostępniać dane osobowe za granicę powinien spełnić warunki określone w art. 47 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku zakreślenia przynajmniej jednego kwadratu należy wymienić odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane. pkt 11. Dane ze zbioru będą służyć. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego celu, któremu ma służyć przetwarzanie danych osobowych w zbiorze. pkt 12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi należy wskazać adres i siedzibę tego podmiotu. Jeżeli administrator danych zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, to powinien spełnić warunki określone w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku powierzenia danych innemu podmiotowi należy podać nazwę i siedzibę podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych. W CZĘŚCI E NALEŻY WYMIENIĆ ZASTOSOWANE ŚRODKI SŁUŻĄCE DO ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W ART USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. pkt 13. Zbiór danych osobowych będzie przetwarzany centralnie, w architekturze rozproszonej. pkt 14. Przedsięwzięcia zastosowane w zakresie: W punkcie 14 należy wymienić środki służące do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w art ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności: w pkt 14 a) podać informację dotyczącą fizycznego zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe oraz przechowywane są archiwa i kopie awaryjne zawierające dane osobowe. w pkt 14 b) określić typ, standard: sprzętu wykorzystywanego w ramach systemu informatycznego przetwarzającego zbiory danych osobowych (komputery, sieci, rutery, huby, sprzętowe szyfratory do

4 szyfrowania dysków, modemy, urządzenia eliminujące zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej oraz urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku jego zaniku UPS-y), systemu operacyjnego i sieci komputerowej oraz ich konfiguracji zapewniającej odpowiednie restrykcje w zakresie dostępu do danych. w pkt 14 c) podać informacje o zabezpieczeniu teletransmisji (np. ograniczenie identyfikatorem i hasłem dostępu do urządzeń teletransmisji, szyfrowanie przesyłanych danych, wykorzystanie poufnych protokołów, stosowanie procedury oddzwonienia- "callback"). w pkt 14 d) wskazać środki w ramach systemu operacyjnego serwera ograniczające dostęp użytkownika jedynie do konkretnych zasobów (np. system użytkowników i haseł, ograniczenie dostępu do poziomu poleceń systemowych lub zakaz wykonywania poleceń systemowych (restricted shell), rejestracja nieudanych logowań do systemu). W przypadku dostępu do Internetu, podać wykaz zastosowanych środków ochrony, wykaz programów antywirusowych itp. w pkt 14 e) podać informacje o zastosowanej bazie danych (typ, standard), określić czy użyto narzędzi bazy danych do: ograniczenia i kontroli dostępu do zbiorów danych osobowych (identyfikatory i hasła, rejestracja operacji na rekordach itd.), szyfrowania bazy danych. w pkt 14 f) określić w jaki sposób chroniony jest dostęp do aplikacji i jakie procedury ochrony/weryfikacji zostały zastosowane w ramach systemu użytkowego na stanowiskach komputerowych wykorzystanych do przetwarzania danych osobowych. (np. dostęp do systemu ograniczony identyfikatorem i hasłem, hasło w BIOS-ie, zainstalowane wygaszacze ekranu). w pkt 14 g) opisać środki organizacyjne zastosowane przy przetwarzaniu zbiorów danych osobowych, wskazać obowiązujące zasady przydzielania i sprawdzania dostępu w zakresie wdrożonych zabezpieczeń fizycznych i systemowo-programowych oraz oświadczyć o prowadzeniu ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych. Uwaga! W przypadku zbiorów danych osobowych przetwarzanych wyłącznie w tzw. systemie tradycyjnym (kartoteki, skorowidze, księgi, wykazy i inne zbiory ewidencyjne) należy wypełnić tylko punkty 14a) i 14g). CZĘŚĆ F ZGŁOSZENIA. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIENIA PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 3 CZERWCA 1998 R. (DZ.U. NR 80, POZ. 521 Z PÓŹN. ZM.). Wyjaśnienia zawarte w tej części (polegające głównie na wskazaniu odpowiednich pozycji formularza) powinny odzwierciedlać rzeczywiste parametry i wdrożone procedury środowiska informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz wdrożone procedury organizacyjno - techniczne, dotyczące w szczególności takich zagadnień jak:

5 1. Podstawowe zasady dotyczące sposobu wypełnienia wymogów 2 rozporządzenia: określenie celów, strategii i polityki zabezpieczenia systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe, zidentyfikowanie i przeanalizowanie zagrożeń i rodzajów ryzyka, na które może być narażony proces przetwarzanie danych osobowych, określenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeby kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych, określenie zabezpieczeń adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń i rodzajów ryzyka, monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, opracowanie i wdrożenie planu szkolenia w zakresie zabezpieczeń systemu, wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych je przetwarzających. Informacje pomocne przy opracowywaniu materiałów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów informatycznych znajdują się w Polskiej Normie PN-I "Technika Informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych."(* Wydział Marketingu i Sprzedaży Polskiego Komitetu Normalizacji, Warszawa, ul. Elektoralna 2, tel ). 2. Określenie "administratora bezpieczeństwa informacji": stanowisko służbowe oraz numer telefonu służbowego. 3. Informacje o wpisaniu do indywidualnego zakresu czynności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiedzialności za ochronę tych danych. 4. Informacje o zaznajomieniu z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników dopuszczonych do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych. 5. Załączenie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, ewentualnie wyciągu z instrukcji, wskazującego w jaki sposób zrealizowano wymogi 6 rozporządzenia. 6. Określenie obszaru, w którym są przetwarzane dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego: adres, oznaczenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń. 7. Informacje o zastosowanych urządzeniach chroniących przed awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. 8. Informacje, czy wykorzystywane są do przetwarzania danych komputery przenośne. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi, należy podać czy zostały spełnione wymogi określone w 9 rozporządzenia tj. zabezpieczono dostęp do komputera hasłem i nie zezwala się na używania komputera osobom nieupoważnionym do dostępu do danych osobowych. 9. Informacje o procedurach postępowania z urządzeniami, dyskami lub innymi informatycznymi nośnikami, zawierającymi dane osobowe przeznaczonymi do likwidacji, przekazania innemu podmiotowi lub naprawy.

6 10. Załączenie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, ewentualnie wyciągu z instrukcji, wskazującego ogólnie w jaki sposób zrealizowano wymogi z 11 rozporządzenia. 11. Informacje o zabezpieczeniu pomieszczeń, w których przechowywane są kopie awaryjne oraz nośniki informacji i wydruki z danymi osobowymi, które nie są przeznaczone do udostępnienia 12. Informacje o zastosowanych mechanizmach uwierzytelniania użytkowników systemu informatycznego oraz kontroli dostępu do tych danych. 13. Informacje o takim zabezpieczeniu i usytuowaniu monitorów, aby osoby postronne nie miały możliwości wglądu w dane oraz o automatycznym wyłączaniu ekranów monitorów po określonym czasie o ile pozwalają na to odpowiednie możliwości techniczne. 14. Informacje w jaki sposób dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w systemie informatycznym, system odnotowuje: datę pierwszego wprowadzenia danych tej osoby, źródła pochodzenia danych, identyfikator użytkownika wprowadzającego dane oraz informacje komu, kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione. 15. Informacje, w jaki sposób system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych umożliwia udostępnianie na piśmie, w powszechnie zrozumiałej formie, treści danych o każdej osobie, której dane są przetwarzane wraz z informacjami, o których mowa w 16 rozporządzenia. Uwaga! Część F dotyczy wyłącznie zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo