XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, Kraków, ul.sądowa 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4"

Transkrypt

1 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Tytuł działania/ projektu w ramach wymagania: Międzynarodowe projekty edukacyjne w szkole wiedza, umiejętności, doświadczenie Cel działania: Celem realizowanych w XIII Liceum Ogólnokształcących w Krakowie międzynarodowych projektów jest stworzenie warunków do rozwoju kompetencji i umiejętności uczniów oraz nauczycieli, motywowanie do nieustannego doskonalenia metod uczenia się i nauczania, zachęcanie do mobilności, uczenie samodzielności w myśleniu i działaniu oraz współpracy z innymi. Rodzaj podjętego działania: W XIII LO od 2003 roku realizowane są międzynarodowe projekty instytucjonalne i indywidulane w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej. PROJEKTY INSTYTUCJONALNE realizowane w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius LOTUS: Otwórzmy nasze europejskie szkoły XIII LO partner projektu. W projekcie uczestniczyło 9 szkół z 7 krajów europejskich (Austria, Cypr, Francja, Niemcy, Rumunia, Włochy, XIII LO) Różnorodność w Europie wspólny głos za zrównoważonym rozwojem, XIII LO europejski koordynator projektu, szkoły partnerskie : Niemcy, Norwegia, Cypr, Słowenia, Włochy, Grecja Widzieć to wiedzieć XIII LO europejski koordynator projektu, szkoły partnerskie: Hiszpania, Rumunia, Turcja, Niemcy, Norwegia, Grecja, Wybrane PROJEKTY INDYWIDUALNE realizowane w ramach programu Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne. Program skierowany jest do kadry kierowniczej i decydentów z zakresu edukacji. W wizytach uczestniczyła wicedyrektor XIII LO Wizyta studyjna w Tromso/ Norwegia W jaki sposób liderzy szkolni wpływają na efekty kształcenia w szkole Wizyta studyjna w Tampere / Finlandia Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Finlandii W każdej wizycie brali udział dyrektorzy szkół, przedstawiciele ministerstw, władz lokalnych z 15 krajów europejskich. Efekty działania: W ramach projektów LOTUS i Różnorodność w Europie zrealizowaliśmy wiele mini projektów, które miały na celu zgłębienie wielokulturowości oraz różnych aspektów różnorodności (między innymi różnorodności językowej, antropologicznej, różnych tradycji oraz różnic wynikających z położenia geograficznego oraz mini projekty ekologiczne. Realizując projekty konsekwentnie wdrażaliśmy ideę edukacji międzykulturowej. Kształtowaliśmy tym samym właściwą postawę młodzieży wobec odmienności kulturowej, uczyliśmy tolerancji, szacunku oraz otwartości. Staraliśmy się poznać i zrozumieć ludzi mieszkańców krajów, gdzie znajdują się szkoły naszych partnerów w projekcie - ich mentalność, warunki oraz styl życia, ich kulturę, sztukę, tradycję i obyczajowość. Chcieliśmy zrozumieć wielokulturowość w Europie w kontekście geograficznym, historycznym, przyrodniczym i społecznym. Poprzez poznanie innych kultur chcieliśmy pogłębić

2 znajomość również własnej kultury w myśl zasady, że rozumie się ją lepiej znając kultury inne, bo w nich odbija się ona jak w zwierciadle. W ramach projektu Widzieć to wiedzieć zrealizowaliśmy zagadnienia związane z różnymi aspektami podróżowania zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym. Chcieliśmy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie osobistego doświadczenia, które zdobywa się poprzez świadome podróżowanie. Analizując różne rodzaje podróży zarówno w sensie dosłownym jak i przenośnym uczyliśmy wrażliwości na inne kultury, motywowaliśmy do nauki języków obcych oraz rozwijaliśmy umiejętności, które nabywamy poprzez planowanie, organizowanie oraz dokumentowanie podróży. Kształtowaliśmy postawę przedsiębiorczego, świadomego konsumenta, który potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem i wykorzystywać wszelkie możliwości rozwoju. Udział wicedyrektor szkoły w Wizytach Studyjnych był okazją do poznania form, technik i metod pracy liderów szkolnych w Europie. Wspólne zajęcia w międzynarodowej grupie były okazją do wymiany doświadczeń, nie tylko w dziedzinie edukacji, ale również w sferze kultur i tradycji reprezentowanych w czasie wizyty krajów. Udział w Wizytach Studyjnych przyniósł wiele korzyści szkole oraz środowisku lokalnemu. Wymiana doświadczeń z liderami z tylu krajów europejskich była najcenniejszym sposobem rozwijania i kształcenia umiejętności zawodowych kadry zarządzającej. Wysokie kompetencje liderów przekładają się na wzrost kompetencji nauczycieli i umiejętności uczniów. Wizyty studyjne były również doskonałą okazją do promowania wartości polskiej edukacji. Na forum międzynarodowym w obecności liderów z kilkunastu krajów europejskich, zaprezentowane zostały ciekawe działania podejmowane w XIII LO, które uczestnicy wizyty ocenili bardzo wysoko. Jednym z rezultatów udziału w Wizycie Studyjnej w Norwegii była organizacja wspólnej polsko norweskiej konferencji Jak uczynić szkołę bardziej atrakcyjną, która odbyła się we wrześniu 2011 roku w XIII LO w Krakowie. Uczestniczyła w niej 31-osobowa grupa nauczycieli i dyrektorów ze szkół w Tromso (Norwegia) oraz dyrekcja i wszyscy nauczyciele XIII LO w Krakowie, a także Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Podczas spotkania nauczyciele polscy i norwescy, pokazali i omówili prezentacje dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań w działaniach pedagogiczno wychowawczych. Konferencja została bardzo wysoko ocenione przez uczestników, przede wszystkim pod kątem merytorycznej zawartości przedstawionych prezentacji. Nauczyciele obu szkół mieli możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy, znalezienia nowych inspiracji do prowadzenia ciekawych lekcji, nabycia kolejnych kompetencji i kwalifikacji. W ramach realizowanych projektów powstało wiele bardzo ciekawych produktów końcowych, których wykonanie wymagało wiele czasu, pomysłowości, zaangażowania oraz wykorzystania różnych umiejętności zarówno uczniów jak i nauczycieli koordynujących pracę. Praca nad projektami wymagała dużej systematyczności, wyobraźni, otwartości. Nie da się przecenić efektów pracy. Był to ogromy sukces. Praca nad projektami realizowana była w ramach zajęć szkolnych ( każda szkoła w swoim kraju ) oraz podczas wizyt roboczych w poszczególnych krajach partnerskich nawiązano współpracę z instytucjami w środowisku lokalnym. Partnerzy kontaktowali się będą za pomocą nowoczesnych technik informacyjnych. Praca podzielona była na etapy: - działania lokalne - podsumowanie pracy podczas spotkań międzynarodowych - wykonanie wspólnego produktu - rozpowszechnianie produktu Ponieważ harmonogram zakładał realizację wielu mini projektów, które wymagały dużego nakładu pracy, należało wszystko wcześniej szczegółowo zaplanować co powstanie w efekcie końcowym, jakimi metodami, jakie efekty przyniesie praca nad danym mini projektem, jak produkt zostanie wykorzystany Każda szkoła partnerska przydzielone miała określone zadania. Wynikały one bezpośrednio ze szczegółowo opracowanego harmonogramu działań.

3 Wszystkie działania były systematycznie realizowane, dokumentowane oraz poddawane ewaluacji.. Projekty europejskie realizowane w XIII LO w dużym stopniu zaktywizowały i zintegrowały grono pedagogiczne. Pozwoliły nauczycielom wymieniać się doświadczeniami ze swoimi europejskimi kolegami i poznawać nowe metody pracy z młodzieżą. Poznane rozwiązania stosowane w szkołach partnerskich stały się dla nauczycieli inspiracją i dały bodziec do doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nauczyciele zdobyli wiedzę o systemach edukacji w innych krajach europejskich, poznali różne sposoby rozwiązywania problemów. Konieczność komunikowania się w języku obcym motywowała ich do rozwoju kompetencji językowych. Młodzież biorąca udział w projektach stała się bardziej otwarta, samodzielna, lepiej rozumiejąca różnice kulturowe w Europie. Sukces podejmowanych przez uczniów działań przyczynił się do wzrostu motywacji do angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, do przejmowania inicjatywy, do nauki języków obcych. Wzrosła motywacja do uczenia się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Praca nad projektami stworzyła możliwości do pogłębienia wiedzy merytorycznej z zakresu zagadnień opracowywanych w ramach projektów, nauczyła wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce posługując się językiem obcym. Projekty rozwijały umiejętność gromadzenia, selekcjonowania, analizowania materiałów. Praca nad projektami była okazją do poszerzenia horyzontów, rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. Dużą umiejętnością, jaką uczniowie nabyli była umiejętność prezentowania wyników pracy na forum (podczas spotkań międzynarodowych - w języku angielskim - lub prezentując efekty pracy we własnej szkole) umiejętność autoprezentacji Powstałe produkty końcowe są bardzo dobrym środkiem dydaktycznym wykorzystywanym podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. Zagadnienia opracowywane w ramach projektów włączono do programów nauczania. Zastosowano metodę pracy projektowej, badania terenowe, szczegółową analizę danych, dbano o właściwe formułowanie wniosków, zastosowanie ich w praktyce. Wzrosła motywacja do uczenia się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Dzięki funduszom unijnym z programu Comenius liceum wzbogaciło swoją bazę dydaktyczną o nowoczesne pomoce naukowe. Nowe pomoce naukowe zachęcają do wprowadzania innowacji, co pozytywnie wpływa na poziom nauczania i klimat pracy. Projekty wpłynęły na zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły- rodzice gościli uczniów z zagranicy w domach, pomagali w zorganizowaniu uroczystości w szkole. Europejskie projekty Comenius realizowane w XIII LO pozytywnie wpłynęły na wizerunek szkoły, a poprzez promocję objętych nimi działań, pokazanie się od jak najlepszej strony. Zacieśniła się współpraca szkoły z władzami lokalnymi. Wizyty zagranicznych partnerów zawsze powiązane były ze spotkaniem z władzami lokalnymi, nauczycielami i rodzicami. Najcenniejszą wartością uzyskaną w wyniku realizacji projektów była możliwość poszerzania horyzontów myślenia. SUKCESY Projekt LOTUS otrzymał wyróżnienie Narodowej Agencji Programu Comenius Przykład Dobrej Praktyki Projekt Różnorodność w Europie wspólny głos za zrównoważonym rozwojem - otrzymał II wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje 2012 na najlepszy projekt programu Uczenie się przez całe życie (organizator FRSE, MEN, MNiSW) - został uznany przez Narodową Agencję Programu Comenius za Przykład Dobrej Praktyki - strona internetowa projektu zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Comenius w Internecie zorganizowanym przez Narodowa Agencję Programu Comenius. Wyróżniono najciekawszy sposób dokumentowania europejskiej współpracy, kreatywność, innowacyjność w działaniu oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Projekt był prezentowany jako Przykład Dobrej Praktyki podczas seminarium na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zorganizowanym przez Agencję Narodową Programu

4 Comenius dla wszystkich nauczycieli z Małopolski, którzy realizują projekty Comenius. Projekt realizowany w ramach programu Wizyty Studyjne W jaki sposób liderzy szkolni wpływają na efekty kształcenia uczniów otrzymał I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje 2012 na najlepszy projekt programu Uczenie się przez całe życie (organizator FRSE, MEN, MNiSW). Rezultaty udziału w Wizytach Studyjnych zostały zaprezentowane przez wicedyrektor XIII LO na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie (organizator Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) dla beneficjentów programu Wizyt Studyjnych zatytułowanej Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w kontekście aktywnego wykorzystywania rezultatów Wizyt Studyjnych poprzez wprowadzanie ich na trwałe do polityki i praktyki na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest jedyną szkołą w województwie małopolskim, która znalazła się w elitarnej grupie instytucji z całej Polski (szkoły, muzea, uniwersytety itp.), realizujących najlepsze projekty edukacyjne w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie. Rady i przestrogi: Opracowywane zagadnienia były dla wszystkich bardzo interesujące. Wszystkie szkoły partnerskie z dużym zaangażowaniem podejmowały działania dzięki czemu cele projektów zostały zrealizowane. Osiągnięciu celów sprzyjało również bardzo dobre, konsekwentne rozplanowanie działań, ich różnorodność, ciekawe produkty końcowe, bardzo dobra organizacja pracy podczas opracowywania poszczególnych zagadnień, bardzo dobra atmosfera spotkań międzynarodowych, na których podsumowywano parce nad kolejnymi etapami pracy. Systematycznie i w bardzo przejrzysty sposób dokumentowano działania oraz efekty pracy (strona internetowa projektu, WIKI, prezentacje multimedialne, Dziennik projektu). Bardzo wysoka była motywacja uczniów uczestniczących w projektach. Bardzo ważne było również stworzenie dobrej atmosfery wokół projektów uświadamiane ważności współpracy międzynarodowej, wartości dodanej - zarówno treści naszego projektu, sama idea oraz sposób pracy nad projektem przyczyniły się do uzyskania europejskiej wartości dodanej, czyli takich korzyści, jakie przynosi współpraca szkół europejskich znajdujących się w różnych częściach Europy, wywodzących się z różnych tradycji, mających różne doświadczenia. Dostępność informacji na temat podjętego działania: Strona internetowa projektu Comenius Różnorodność w Europie wspólny głos za zrównoważonym rozwojem Strona internetowa projektu Comenius Widzieć to wiedzieć Raport z polsko norweskiej konferencji Jak uczynić szkołę bardziej atrakcyjną? Publikacja wydana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Rozwijanie kompetencji kluczowej Umiejętność uczenia się, w której opisano wyróżnione projekty w konkursie EDUinspiracje Informacje o konkursie EDUinspiracje 2012 oraz ogólnopolskiej konferencji podsumowującej konkurs dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Streszczenie: W XIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie od roku 2003 realizowane są międzynarodowe projekty instytucjonalne i indywidulane w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

5 Zarówno treści projektów, sama idea oraz sposób pracy nad projektami przyczynił się do uzyskania europejskiej wartości dodanej, czyli takich korzyści, jakie przynosi współpraca szkół europejskich znajdujących się w różnych częściach Europy, wywodzących się z różnych tradycji, mających różne doświadczenia. Współpraca międzynarodowa stwarza warunki do rozwoju uczniów i nauczycieli, motywuje do nieustannego doskonalenia metod uczenia się i nauczania, skłania do mobilności, uczy samodzielności w myśleniu i działaniu oraz współpracy z innymi oraz jest sposobem na zapewnienie jakości i innowacyjności w nauczaniu i wychowaniu. Projekty otrzymały wyróżnienie Przykład Dobrej Praktyki. Projekty zdobyły również dwa wyróżnienia w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje 2012 na najlepszy projekt programu Uczenie się przez całe życie. Konkurs został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie pod patronatem MEN i MNiSW. Konkurs odbywał się pod hasłem Rozwijanie kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się XIII LO w Krakowie jest jedyną szkołą w województwie małopolskim, która znalazła się w elitarnej grupie instytucji z całej Polski, realizujących najlepsze projekty edukacyjne w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie".