Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW"

Transkrypt

1 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III / 10 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania nr 10CPD/PN/TELETRANSMISJA/2010 na świadczenie w okresie usługi pakietowej transmisji danych w ramach Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 2, informuję, że do zamawiającego wpłynęły od uczestnika postępowania pytania dot. treści SIWZ, na które zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: II. Pytania dotyczące projektu umowy załącznik Nr 6 do SIWZ Pytanie 1: prosimy o modyfikację komparycji umowy w następujący sposób: Spółką pod firmą... Spółka... z siedzibą w..., adres:..., ul... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy... w...,wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS..., NIP..., o kapitale zakładowym w wysokości... PLN (słownie:...),..., zwaną dalej..., reprezentowaną przez: zgodnie z pełnomocnictwem nr.. udzielonym w dniu.. roku i nie odwołanym do dnia dzisiejszego. Kopia pełnomocnictwa oraz kopia odpisu z KRS, stanowią łącznie załącznik nr 2 do Umowy / zgodnie z odpisem z KRS, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Odpowiedź: Zamawiający może wprowadzić modyfikację komparycji umowy zgodnie z sugestią Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z rozstrzygnięć przetargowych. Pytanie 2: czy Zamawiający będzie zawierał indywidualne uośut, które są dla Wykonawców, będących operatorami telekomunikacyjnymi, podstawą do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z postanowieniem art. 56 ust 3 Pt? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna, czy Zamawiający zgodzi się na dodanie elementów wymienionych w ww. art. 56 ust. 3 Pt do IPU, załączonego do SIWZ? W przeciwnym razie operator - Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym nie będzie uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami Pt lub narazi się na konsekwencje prawne i finansowe w przypadku kontroli Prezesa UKE. Odpowiedź: Zamawiający zamierza podpisać właściwą dla charakteru świadczonych usług umowę dotyczącą świadczenia usług telekomunikacyjnych opisanych w SIWZ. Obejmuje ona usługę kompleksową: świadczenie usług pakietowej transmisji danych GPRS/EDGE w sieci komórkowej GSM/UMTS oraz usługi stacjonarnej pakietowej transmisji danych zbiorczego wynikowego strumienia danych z utworzonego APN do węzła centralnego Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD) MSWiA. Zwraca się uwagę, że Art. 61. ust.3 Pt stanowi, że "Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określa w cenniku usług telekomunikacyjnych, zwanym dalej "cennikiem", ceny za przyłączenie do sieci, za 1

2 usługi, za obsługę serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych pakietów cenowych oraz opustów". Zasadę tę można zastosować do przedmiotu zamówienia, co stwarza możliwość dostosowania parametrów oferty do wymagań SIWZ. Intencją Zamawiającego jest uzyskanie oferty, która uwzględnia jego specyficzne wymagania. W związku z tym elementy wymienione w Art.56 ust.3 mogą być ujęte w umowie, ale zwraca się uwagę, że całościowa usługa stanowiąca przedmiot SIWZ nie jest "powszechnie dostępną usługą telekomunikacyjną" w rozumieniu Pt. Pytanie 3: prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie czy w związku z zapisami określonymi w SIWZ Zamawiający nie przewiduje zwarcia umowy o współpracy (ogólnie regulującej zasady, warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych), przez co można wnioskować, iż opiniowany projekt umowy jest traktowany przez Zamawiającego jako umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Za wyżej wymienionym wskazuje także treść 1 projektu umowy. Odpowiedź: Wyjaśnienie w tej kwestii jak w odpowiedzi na pytanie 2. Pytanie 4: Definicje 1) APN - czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie definicji APN o technologię EDGE? Czy poza technologiami GPRS/EDGE Zamawiający, będzie wykorzystywał inne technologie do transmisji danych takie jak: UMTS/HSDPA? Przy czym informujemy, że wykorzystanie transmisji danych w ramach technologii UMTS/HSDPA będzie odbywać się w ramach zasięgu, zgodnie z mapą: Odpowiedź: W definicji APN Zamawiający wykorzystał termin GPRS jedynie jako przykład technologii pakietowej transmisji danych w sieciach GSM, chociaż sformułowanie może wydawać się nieprecyzyjne. Niemniej jednak Zamawiający stoi na stanowisku, że zaproponowana przez Państwa zmiana definicji APN ma znaczenie czysto kosmetyczne i jej wprowadzenie, w świetle zapisów SIWZ i zał. 1-6, nie jest istotne. Należy mieć na uwadze, że w zapisach OPZ stanowiących zał. nr 1 do SIWZ zamawiający jawnie wskazał trzy typy SIWZ oraz zapisów mówiących, że zaproponowane rozwiązanie nie może wymagać interwencji uprawnionego administratora w celu rekonfiguracji oprogramowania, migracja do technologii UMTS/HSDPA, co do zasady, nie jest możliwa. Wykorzystanie technologii transmisji danych innych niż wspierane przez zastosowane modemy GPRS/EDGE jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych i jedynie w ramach rozwiązania zastępczego w przypadku nieobjęcia zasięgiem lokalizacji gminnej, zgodnie z zapisami SIWZ, w tym zał. nr 6 2 ust. 11 umowy. Pytanie 5: Definicje 11) Terminale i urządzenia GPRS - prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację definicji w sposób następujący: Terminale i/lub Urządzenia GPRS/EDGE - Urządzenia telekomunikacyjne (telefony, karty, modemy itp.) pracujące w technologii GPRS/EDGE, posiadające wymagane zezwolenia i homologacje do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferowane przez Sieć Operatora lub rekomendowane i akceptowane do współpracy z tą Siecią Operatora." Odpowiedź: Modyfikacja nazwy definicji "Terminale i urządzenia GPRS" na "Terminale i urządzenia GPRS/EDGE" z punktu widzenia Zamawiającego jest nieistotna. Zamawiający wykorzystał termin GPRS jedynie jako przykład technologii pakietowej transmisji danych w sieciach GSM, chociaż sformułowanie może wydawać się nieprecyzyjne. Zgodnie z zapisami zał. 1 do SIWZ zamawiający jawnie wskazał trzy typy modemów, które będą wykorzystywane przez Zamawiającego w ramach wydzielonego na jego potrzeby punktu dostępowego APN wraz z ich specyfikacją. Zamawiający w ramach wydzielonego punktu dostępowego APN przewiduje wykorzystanie jedynie w/w urządzeń. Pytanie 6: Definicje 14) Użytkownik końcowy - prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację definicji w sposób następujący: Użytkownik końcowy - osoba fizyczna (uprawniony pracownik Lokalizacji gminnej) korzystająca z danych udostępnianych za pośrednictwem Sieci informatycznej CPD MSWiA i Terminali i/lub Urządzeń GPRS/EDGE pracujących w technologii GPRS/EDGE (np. laptop, terminal GSM, palmtop, PDA) wyposażonych w kartę SIM działającą w Sieci Operatora z aktywną usługą pakietowej transmisji danych." Odpowiedź: Zamawiający uważa rozszerzenie definicji użytkownika końcowego za niezasadne, ponieważ nie wnosi ona istotnych zmian do treści a stanowi jedynie powielenie informacji zawartych w SIWZ i zał. nr

3 Pytanie 7: Definicje - prosimy o dodanie następujących definicji: Dni robocze - każdy dzień powszedni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej; Godziny robocze - godziny od... do... w dni robocze. Pytanie 8: 2 ust. 3 - prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Operator ma udzielić Informacji -forma mailowa, telefoniczna? Odpowiedź: Operator powinien udzielić informacji w sposób skuteczny. Dopuszczalny jest kontakt telefoniczny ale głównym kanałem komunikacji powinien być kontakt mailowy. Pytanie 9: 2 ust. 8 - prosimy o stworzenie definicji awaria w Sieci Operatora". Odpowiedź: Awaria w Sieci Operatora - taki stan sieci operatora, który powoduje, że świadczona usługa jest niedostępna. Pytanie 10: 2 ust. 9 - prosimy o stworzenie definicji: awaria w Usłudze telekomunikacyjnej" oraz doprecyzowanie, jaki moment zostanie uznany za zgłoszenie awarii? Odpowiedź: Awaria w Usłudze telekomunikacyjnej Zamawiający pod pojęciem tym rozumie: awarię w Sieci Operatora, która spowodowała brak możliwości świadczenie usługi pakietowej transmisji danych w ramach wydzielonego na potrzeby CPD punktu dostępowego APN, niedostępność Usługi telekomunikacyjnej rozumiany jako fakt istnienia takiego połączenia z Siecią Operatora, która uniemożliwia poprawną wymianę danych pomiędzy Lokalizacją gminną a CPD. Pytanie 11: 3 ust. 2 - prosimy o dodanie: Zmiana jest skuteczna od chwili potwierdzenia otrzymania ww. informacji przez drugą Stroną." Pytanie 12: 4 ust. 5 - prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie może nastąpić zmiana Umowy oraz jakie skutki mogą być tej zmiany? Odpowiedź: Zakres zmian w wykazie Lokalizacji gminnych jest uzależniony od decyzji instytucji kształtujących podział terytorialny Rzeczypospolitej Polski na szczeblu centralnym oraz samorządowym. Zamawiający nie posiada informacji o planowanych zmianach podziału terytorialnego RP. Wszelkie zmiany w wykazie Lokalizacji gminnych zgodnie z 11 ust. 2 będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej w postaci aneksów do umowy. Jednakże, nie przewiduje się zmian w tym zakresie większych niż 1% w odniesieniu do obecnych lokalizacji gminnych. Pytanie 13: 5 ust zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu netto, ponieważ kara nie jest wartością wyrażoną brutto czy netto, ponieważ nie jest ani usługą ani towarem, więc nie ma podatku VAT od tej sumy. Ponadto prosimy o doprecyzowanie, że chodzi tutaj o godziny robocze w dni robocze. Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający usuwa wyraz netto z zapisów 5 ust. 7-13, określonych w załączniku nr 6 do SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający nie widzi powodów uściślenia terminu godziny. Zastosowany zapis jest wystarczająco precyzyjny. Pytanie 14: 5 - Odnośnie postanowień zawartych w 5 Umowy, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości kary umownej o ½? Kara umowna określona w wysokości wskazanej w 5 zdaniem Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Wykonawca zwraca uwagę, na regulacje wynikające z Kodeksu cywilnego i zgodnie z treścią art k.c. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana." 3

4 Odpowiedź: Pojęcie rażącego wygórowania jest pojęciem czysto umownym i subiektywnym. Zdaniem Zamawiającego wysokość kary umownej zawartej w 5 nie jest rażąco wygórowana. Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy pozostawiając zapis SIWZ w tym Pytanie 15: 6 ust. 3 - Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację, zapisu w taki sposób by bieg terminu zapłaty był liczony od dnia wystawienia faktury? Za taką konstrukcją przemawia sposób zredagowania przepisów podatkowych, takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Pytanie 16: 8 ust. 2 - Czy Zamawiający może wskazać, powody, jakie mogą zadecydować o wcześniejszym rozwiązaniu umowy? Jedną z zasad zamówień publicznych jest zachowywanie trwania umów, dzięki której Wykonawca konstruując atrakcyjną finansowo ofertę, kalkuluje ją na określony czas. W przypadku zastrzeżenie możliwości rozwiązania umowy przed pierwotnym terminem jej zakończenia, powoduje, że Wykonawca musi takie ryzyko wliczyć w cenę ofertową, czyli ją odpowiednio podnieść. Czy w związki z tymi argumentami, Zamawiający zgodzi się wykreślić ten zapis lub tez wskazać przyczyny jakie zadecydują o wypowiedzeniu umowy przez Zamawiającego? Odpowiedź: W przepisie tym tryb wypowiedzenia nie został określony, konieczna jest jedynie forma pisemna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 61 k.c.) oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy doszło w taki sposób, że osoba do, której było skierowane mogła zapoznać się z jego treścią. Przepis ten nie określa okoliczności jakie muszą być spełnione, aby wypowiedzenie było skuteczne. W związku z tym może być dokonane przez każdą ze stron, w każdym czasie. Pytanie 17: 10 - prosimy o modyfikację tego postanowienia poprzez usunięcie fragmentu: przez jakikolwiek właściwy sąd, trybunał lub organ administracyjny" w tych miejscach gdzie odnosi się do uznania postanowień Umowy za sprzeczne z prawem, ponieważ tak sformułowane zdanie wskazuje okoliczności, badania umowy i jej postanowień, przez którykolwiek z wymienionych organów, co stoi w sprzeczności z dążeniem stron do polubownego załatwienia sporów. Odpowiedź: Kwestię rozstrzygania sporów określa 9 zał. nr 6 do SIWZ. Pytanie 18: 11 - prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić do umowy zawieranej z Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, zapis dotyczący możliwości zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT? Brak możliwości zmiany stawki VAT, a tym samym również i cen brutto określonych w umowie, może powodować nieuprawnione obciążenie Wykonawcy z tytułu obowiązku ponoszenia wyższych kosztów podatkowych. Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość zmiany umowy, w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy. W związku z powyższym Zamawiający dodaje ust. 4, w 6 załącznika nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 4. W przypadku zmiany wynagrodzenia w umowie z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez konieczności zmiany umowy, jego wysokość podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego tj. na dzień wystawienia faktury. 4

5 Pytanie 19: 11 ust. 3 - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu: oraz ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa Prawo telekomunikacyjne." Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie, że wziąwszy pod uwagę potrzebę doprecyzowania warunków świadczenia usług, a przede wszystkim wymagania prawa telekomunikacyjnego (art. 59 i n. ustawy Prawo telekomunikacyjne), zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do wzoru umowy regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika usług telekomunikacyjnym (w zakresie usług objętych przedmiotem umowy), wydanych przez wykonawcę zgodnie z treścią ustawy Prawo telekomunikacyjne, oczywiście przy założeniu, że taki regulamin i cennik wiązałby strony jedynie w zakresie nieuregulowanym I niesprzecznym z wzorem umowy i SIWZ (tj. uzupełniałby postanowienia wzoru umowy o szczegółowe postanowienia regulaminu i cennika, dotyczące warunków i cen świadczenia usług). II. Pytania dotyczące SIWZ: Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuszcza, w miejscach w których zasięg sieci GSM nie jest zadowalający, realizację wymagania transmisji danych z Urzędów Gminnych / Urzędów Miast poprzez wykorzystanie innej niż GSM technologii komórkowej np. CDMA? Odpowiedź: Należy mieć na uwadze, że w zapisach OPZ stanowiących zał. nr 1 do SIWZ zamawiający jawnie wskazał trzy typy modemów, które będą wykorzystywane przez Zamawiającego w ramach wydzielonego na jego potrzeby punktu dostępowego APN i każdy z nich obsługuje jedynie technologie GPRS/EDGE. W świetle tych zapisów zał. nr 1 do SIWZ oraz zapisów mówiących, że zaproponowane rozwiązanie nie może wymagać interwencji uprawnionego administratora w celu rekonfiguracji oprogramowania, migracja do technologii CDMA, co do zasady, nie jest możliwa. Wykorzystanie technologii transmisji danych innych niż wspierane przez zastosowane modemy GPRS/EDGE jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych i jedynie w ramach rozwiązania zastępczego w przypadku nieobjęcia zasięgiem lokalizacji gminnej, zgodnie z zapisami SIWZ, w tym zał. nr 6 2 ust. 11 umowy. Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuszcza, w miejscach w których zasięg sieci GSM nie jest zadowalający, realizację wymagania transmisji danych z Urzędów Gminnych / Urzędów Miast poprzez wykorzystanie stacjonarnych usług transmisji danych? Odpowiedź: W zapisach OPZ stanowiących zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający jawnie wskazał trzy typy SIWZ oraz zapisów mówiących, że zaproponowane rozwiązanie nie może co do zasady wymagać interwencji uprawnionego administratora w celu rekonfiguracji oprogramowania, migracja do technologii wykorzystujących stacjonarne usługi transmisji danych, co do zasady, nie jest możliwa. Wykorzystanie technologii transmisji danych innych niż wspierane przez zastosowane modemy GPRS/EDGE jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych i jedynie w ramach rozwiązania zastępczego w przypadku nieobjęcia zasięgiem lokalizacji gminnej, zgodnie z zapisami SIWZ, w tym zał. nr 6 2 ust. 11 umowy. Pytanie 23: Czy w celu zapewnienia transmisji na potrzeby APN do wskazanych w SIWZ 2501 lokalizacji gminnych Zamawiający dopuszcza wykorzystanie medium innego niż łącza bezprzewodowe wykonane na bazie technologii GPRS/EDGE np. zapewnienie transmisji dla lokalizacji gminnych poprzez zestawienie łączy z zastosowaniem par kabli miedzianych z zastosowaniem urządzeń pracujących w technologii G.SHDSL, HDSL, SDSL, ADSL lub FR? Jeżeli TAK prosimy o wskazanie osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego celem przeprowadzenia Wywiadu Technicznego w poszczególnych lokalizacjach wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy. Odpowiedź: W zapisach OPZ stanowiących zał. nr 1 do SIWZ zamawiający jawnie wskazał trzy typy SIWZ oraz zapisów mówiących, że zaproponowane rozwiązanie nie może co do zasady wymagać interwencji 5

6 uprawnionego administratora w celu rekonfiguracji oprogramowania, migracja do technologii wykorzystujących łącze z zastosowaniem par kabli miedzianych z zastosowaniem urządzeń pracujących w technologii G.SHDSL, HDSL, SDSL, ADSL lub FR, co do zasady, nie jest możliwa. Wykorzystanie technologii transmisji danych innych niż wspierane przez zastosowane modemy GPRS/EDGE jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych i jedynie w ramach rozwiązania zastępczego w przypadku nieobjęcia zasięgiem lokalizacji gminnej, zgodnie z zapisami SIWZ, w tym zał. nr 6 2 ust. 11 umowy. Osoby kontaktowe wskazane są w p. VII ust. 8 SIWZ. Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuszcza celem świadczenia usług transmisji danych zastąpienie terminali i urządzeń GPRS z zainstalowaną aktywną kartą SIM modemem dostarczonym przez Wykonawcę, do którego doprowadzone zostanie łącze przewodowe celem zapewnienia transmisji na potrzeby APN? Wykonawca zapewni Zamawiającemu na dostarczonym urządzeniu port Ethernet, do którego można będzie podłączyć urządzenie Zamawiającego (komputer, router, switch). Odpowiedź: W zapisach OPZ stanowiących zał. nr 1 do SIWZ zamawiający jawnie wskazał trzy typy SIWZ oraz zapisów mówiących, że zaproponowane rozwiązanie nie może co do zasady wymagać interwencji uprawnionego administratora w celu rekonfiguracji oprogramowania, migracja do rozwiązania wykorzystującego modem dostarczony przez Wykonawcę, do którego doprowadzone zostanie łącze przewodowe z portem Ethernet, co do zasady, nie jest możliwa. Wykorzystanie technologii transmisji danych innych niż wspierane przez zastosowane modemy GPRS/EDGE jest możliwe w sytuacjach wyjątkowych i jedynie w ramach rozwiązania zastępczego w przypadku nieobjęcia zasięgiem lokalizacji gminnej, zgodnie z zapisami SIWZ, w tym zał. nr 6 2 ust. 11 umowy. Pytanie 25: Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania dodatkowe Węzeł APN powinien być niezawodnie połączony z systemem CPD MSWiA za pomocą symetrycznych łączy stałych zapewniających redundancję w przypadku awarii łącza głównego. Prosimy o doprecyzowanie na jakim urządzeniu Zamawiającego mają zostać zakończone łącza - prosimy o podanie modelu urządzenia, wersji IOS, informacji dot. rodzaju interfejsów które zostaną udostępnione przez Zamawiającego celem doprowadzenia łączy. Odpowiedź: Symetryczne łącza stałe doprowadzone do siedziby CPD MSWiA ul. Pawińskiego 17/21, Warszawa będą terminowanie na dwóch routerach Cisco 3745 z IOS 12.4 z funkcjonalnością IP Base, posiadającymi interfejsy: 1) elektryczne interfejsy fast ethernet zakończone gniazdem RJ45, 2) moduł WIC-2T zapewniający dwa interfejsy szeregowe zakończone gniazdami typu Smart Serial. Pytanie 26: Prosimy o wskazanie osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego celem przeprowadzenia Wywiadu Technicznego w Punkcie Styku Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 na potrzeby zbadania możliwości doprowadzenia łączy: głównego i zapasowego do lokalizacji Zamawiającego. Odpowiedź: Osoby kontaktowe wskazane są w p. VII ust. 8 SIWZ. Jednocześnie, informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. Sporządzono w 2 egz: Egz. 1 Adresat Egz. 2 a/a 6