Informacje o firmie. Siedziba firmy ELESTER-PKP w Łodzi. Polityka jakości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o firmie. Siedziba firmy ELESTER-PKP w Łodzi. Polityka jakości"

Transkrypt

1 Maj 2007

2 Informacje o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELESTER-PKP Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Dyrekcją Generalną PKP (obecnie PKP S.A.) a Zakładami Aparatury Elektrycznej ELESTER S.A. w Łodzi (obecnie GE Power Controls S.A.) Podstawowy zakres działalności firmy obejmuje: budowę i serwis systemów zdalnego sterowania; budowę i serwis systemów automatyki trakcyjnej 3,3 kv oraz 660 V; budowę i modernizację obiektów elektroenergetycznych; budowę komputerowych urządzeń SRK; oprogramowanie specjalistyczne; produkcję elektroniczną. Siedziba firmy ELESTER-PKP w Łodzi Polityka jakości Od samego początku działalności w firmie ELESTER-PKP kładziono szczególny nacisk na jakość świadczonych usług i produkowanych wyrobów, a nadrzędnym celem podejmowanych działań było zawsze zadowolenie klienta i spełnianie jego oczekiwań. Efektem tej polityki było uzyskanie w 1997 roku certyfikatu jakości EN ISO 9001, a w sierpniu 2003 po recertyfikacji: Firma dba takŝe o wymaganą certyfikację produkowanych systemów i urządzeń przez uprawnione urzędy i placówki naukowe, a w szczególności: Urząd Transportu Kolejowego / GIK; Urząd Dozoru Technicznego; Instytut Elektrotechniki

3 Nowe potrzeby w zakresie transmisji danych W przeciągu ostatnich kilku lat obserwowany jest intensywny rozwój sieci SN w energetyce kolejowej. Wynika on zasadniczo z dwóch czynników. Pierwszym z nich jest konieczność zapewnienia duŝej niezawodności zasilania odbiorów nietrakcyjnych, a w szczególności urządzeń sterowania ruchem na liniach duŝych prędkości. Drugim czynnikiem jest systematyczne przyłączanie do sieci PKP Energetyka nowych, zewnętrznych odbiorców energii elektrycznej. W celu zapewnienia jak największej konkurencyjności w stosunku do oferty innych spółek dystrybucyjnych PKP Energetyka dąŝy do zachowania porównywalnej, a nawet wyŝszej niezawodności zasilania odbiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości napięcia zasilającego. WaŜnym czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi sieci potrzeb nietrakcyjnych jest takŝe dąŝenie do włączenia do sieci PKP Energetyka odbiorów kolejowych, które do tej pory były zasilane z zakładów energetycznych. W szczególności dotyczy to obiektów i urządzeń na liniach zelektryfikowanych, ale nie posiadających linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN). Dynamiczna rozbudowa sieci SN potrzeb nietrakcyjnych pociąga za sobą konieczność sukcesywnego włączania do systemów zdalnego sterowania nowych urządzeń i obiektów. Wynika to bezpośrednio z potrzeby zapewnienia jak największej operatywności dyspozytorów zasilania elektroenergetycznego, którzy dzięki systemom telemechaniki są w stanie w sytuacjach awaryjnych szybko i sprawnie przywrócić zasilanie w najwaŝniejszych węzłach sieci bądź u najwaŝniejszych odbiorców. Nie bez znaczenia są równieŝ oszczędności wynikające z moŝliwej redukcji zapotrzebowania na personel pogotowia energetycznego i obsługi ruchowej obiektów. Rozbudowa systemów zdalnego sterowania stwarza konieczność poszukiwania alternatywy dla najbardziej rozpowszechnionej łączności przewodowej, a zwłaszcza przestarzałej telegrafii wielokrotnej TgFM. W przypadku duŝych obiektów, takich jak podstacje trakcyjne, ze względu na ciągły wzrost ilości przekazywanych informacji, a co z tym związane coraz większe wymagania co do przepustowości torów transmisyjnych, uzasadniona jest budowa nowoczesnych sieci Ethernet, z warstwą sprzętową opartą na technice światłowodowej. Z kolei w przypadku mniejszych obiektów, nierzadko rozproszonych na znacznym obszarze i odległych od innych obiektów włączonych do systemu zdalnego sterowania, uzasadnione jest zastosowanie łączności bezprzewodowej. Z uwagi na liczne zalety proponowana do niedawna łączność radiowa wyparta zostaje przez nowoczesną, pakietową transmisję danych w sieciach komórkowych GSM / GPRS. W odpowiedzi na wzrastające wymagania klienta oraz podąŝając za najnowocześniejszą technologią firma Elester-PKP rozszerzyła swoją ofertę o szereg systemów, wykorzystujących do przesyłu informacji na potrzeby zdalnego sterowania transmisję danych GPRS

4 Zakres stosowalności GPRS w energetyce kolejowej Firma Elester-PKP proponuje zastosowanie transmisji danych GSM/GPRS jako podstawowego kanału łączności dla potrzeb zdalnego sterowania następującymi urządzeniami i obiektami elektroenergetycznymi: odłączniki lub rozłączniki na liniach średniego napięcia (RSO-CZAT/GPRS); stacje transformatorowe i złącza kablowe bez pomiarów (SEN-CZAT/GRPS); pojedyncze odłączniki lub grupy odłączników na sieci trakcyjnej (GSO-CZAT); zdalny odczyt danych z liczników energii prądu stałego (LE 3000plus); Jednocześnie istnieje moŝliwość wykorzystania transmisji GSM/GPRS jako rezerwowego toru komunikacyjnego dla następujących obiektów: podstacje trakcyjne (BUSZ-CZAT/GPRS); duŝe stacje transformatorowe SN/nn z pomiarami (SEN-CZAT/GPRS); planowane w przyszłości główne punkty zasilania 110 kv / SN energetyki kolejowej (BUSZ-CZAT/GPRS); Obiekty sterowane w systemach RSO-CZAT/GPRS, SEN-CZAT/GPRS oraz GSO-CZAT mogą zostać włączone do istniejącego w centrum zdalnego sterowania systemu BUSZ (zobrazowanie na stanowiskach dyspozytorskich, tablica synoptyczna). Istnieje równieŝ moŝliwość dostawienia oddzielnego stanowiska dyspozytorskiego (komputera PC) do obsługi urządzeń sterowanych przez GPRS (rozwiązanie oszczędnościowe). ZALETY: Zalety i wady transmisji danych GSM / GPRS niskie koszty i krótki czas wdroŝenia; dowolna odległość pomiędzy obiektami; niewraŝliwość na ukształtowanie terenu i przeszkody terenowe (lasy itp.); brak konieczności stosowania rozbudowanych systemów antenowych; moŝliwość realizacji trybu transmisji zdarzeniowej; moŝliwość natychmiastowego powiadamiania o sytuacjach awaryjnych na telefony komórkowe odkreślonych pracowników (np. naczelników sekcji); WADY: wymagana bliskość stacji bazowej określonej sieci GSM (zasięg); występujące w czasie transmisji opóźnienia około 4 s z jednego obiektu; trudny do określenia koszt eksploatacji (zaleŝny od ilości danych); podobnie jak w systemie radiowym konieczność optymalnego dobru ilości danych ze względu na opóźnienia (brak sensu przesyłania pomiarów wielkości szybkozmiennych, takich jak prądy zasilaczy trakcyjnych 3,3 kv); - 4 -

5 Sterowanie zdalne łącznikami na liniach średniego napięcia Do sterowania zdalnego odłącznikami lub rozłącznikami średniego napięcia wykorzystywany jest system RSO-CZAT produkcji Elester-PKP. Podstawowym zastosowaniem tego systemu, a w szczególności jego odmiany wykorzystującej transmisję GPRS, jest zdalne sterowanie odłącznikami bądź rozłącznikami na liniach potrzeb nietrakcyjnych (LPN). Zastosowanie jednego stanowiska RSO na odcinku międzypodstacyjnym umoŝliwia w przypadku zwarcia w LPN szybkie przywrócenie zasilania na 50% jej długości. Wraz ze wzrostem liczby stanowisk RSO ograniczamy odcinek trwale pozbawiony zasilania do: 33 % długości LPN w przypadku 2 stanowisk RSO; 25 % długości LPN w przypadku 3 stanowisk RSO; 20 % długości LPN w przypadku 4 stanowisk RSO; 17 % długości LPN w przypadku 5 stanowisk RSO; Jednocześnie naleŝy mieć na uwadze, Ŝe nadmierne zwiększanie liczby sterowanych zdalnie odłączników na jednej LPN wydłuŝa czas niezbędny do lokalizacji zwartego odcinka LPN przez dyspozytora zasilania, a takŝe zwiększa liczbę ewentualnych załączeń wyłącznika LPN na zwarcie. Z tego względu firma Elester-PKP uznaje za najbardziej optymalne zastosowanie dwóch zdalnie sterowanych odłączników / rozłączników zlokalizowanych w 1/3 i 2/3 długości LPN. Rozwiązanie to przedstawia poniŝszy rysunek (odłączniki nr 4 i 5): Innym zastosowaniem systemu RSO-CZAT / GPRS jest moŝliwość przyłączenia odbiorcy zewnętrznego (komercyjnego) do napowietrznej linii zasilającej podstację trakcyjną, poprzez odłączniki nr 1, 2 i 3. Rozwiązanie to jest odpowiednikiem 3- polowego złącza kablowego dla linii napowietrznej. W przedstawionym układzie istnieje moŝliwość szybkiej, zdalnej zmiany układu zasilania pomiędzy następującymi wariantami: zasilanie odbiorcy zewnętrznego z podstacji trakcyjnej, mimo awarii w GPZ; zasilanie odbiorcy zewnętrznego z GPZ, mimo awarii w podstacji trakcyjnej; zasilanie podstacji trakcyjnej z GPZ, mimo awarii po stronie odbiorcy; zasilanie podstacji trakcyjnej i odbiorcy zewnętrznego z GPZ; - 5 -

6 System RSO-CZAT / GPRS składa się z dwóch zasadniczych elementów: punktu nadzoru; lokalnego urządzenia sterującego; Punktem nadzoru jest najczęściej centrum zdalnego sterowania (nastawnia centralna), ale moŝe nim być dowolny inny obiekt posiadający stałą obsługę. W pierwszym przypadku stanowisko nadzoru RSO-CZAT/GPRS moŝe zostać zintegrowane z istniejącym w centrum systemem nadzoru dyspozytorskiego (zobrazowanie na terminalach dyspozytorskich, tablica synoptyczna). MoŜliwe jest równieŝ zastosowanie oddzielnego terminala tylko i wyłącznie do obsługi urządzeń sterowanych przez GPRS. Rozwiązanie to jest jednak dedykowane punktom nadzoru innym niŝ nastawnie centralne (np. podstacja trakcyjna, nastawnia słuŝby ruchu). Na poniŝszym rysunku przedstawiona została idea działania systemu RSO-CZAT / GPRS: Lokalne urządzenie sterujące, wykonane w postaci szafy z tworzywa sztucznego, umieszczone jest bezpośrednio na słupie odłącznikowym linii SN. Jest ono przystosowane do współpracy z dowolnym napędem odłącznika / rozłącznika o napięciu znamionowym 24 V DC. Szafa jest przeznaczona do sterowania jednego lub dwóch odłączników / rozłączników umieszczonych na jednym słupie. Lokalne urządzenie sterujące jest zasilane z transformatora jednofazowego 15 kv / 230 V AC poprzez bezpieczniki umieszczone w oddzielnej obudowie, wykonanej z tworzywa sztucznego i zamocowanej równieŝ na konstrukcji słupa. W przypadku zaniku napięcia 15 kv zasilanie napędu łącznika oraz urządzeń teletransmisji jest gwarantowane przez baterię akumulatorów 24 V DC, która w stanie normalnej pracy jest ładowana poprzez przetwornicę 230 V AC / 24 V DC. Energia zgromadzona w akumulatorach wystarcza na około 30 przestawień odłącznika / rozłącznika. Głównym elementem wykonawczym szafy jest moduł CZAT 3000plus DIOU (12 wejść cyfrowych i 8 wyjść przekaźnikowych). Moduł DIOU współpracuje za pośrednictwem portu RS-232 z modemem GPRS typu Telit EZ-10, realizującym komunikację z punktem nadzoru. PoniŜej zdjęcie wnętrza szafki lokalnego urządzenia sterującego

7 Lokalne urządzenie sterujące RSO-CZAT Przykładem realizacji systemu RSO-CZAT / GPRS są dwa odłączniki zlokalizowane na odgałęzieniu linii zasilającej PKP-2 PT Sitkówka GPZ Morawica dla PKP Energetyka Zakład Świętokrzyski, włączone do NC Kielce. Stanowisko RSO-CZAT na linii zasilającej PT. Odłącznik i transformator 15 kv / 230 V AC. Lokalne urządzenie sterujące i napęd. Urządzenia na słupie odłącznikowym

8 Sterowanie stacji transformatorowych i złącz kablowych Do sterowania zdalnego stacji transformatorowych i złącz kablowych wykorzystywany jest system SEN-CZAT / GPRS produkcji Elester-PKP. System ma strukturę podobną do systemu RSO-CZAT / GPRS i składa się z punktu nadzoru oraz lokalnego urządzenia sterującego. Idea działania systemu została zilustrowana na rysunku poniŝej: W przypadku SEN-CZAT / GPRS punktem nadzoru moŝe być zarówno centrum zdalnego sterowania (nastawnia centralna), jak równieŝ znajdująca się w pobliŝu szafa kablowego sterowania odłącznikami KSO-CZAT. Szafa ta moŝe pełnić funkcję pośrednika pomiędzy NC i odległym obiektem sterowanym, takim jak złącze kablowe lub stacja transformatorowa. W układzie tym szafa KSO-CZAT komunikuje się z NC w sposób klasyczny, zazwyczaj poprzez urządzenia telegrafii wielokrotnej TgFM, natomiast komunikacja pomiędzy szafą KSO-CZAT i odległym obiektem odbywa się z wykorzystaniem transmisji GPRS. W tym celu w szafie KSO-CZAT zostaje zabudowany modem, przyłączony do jednostki centralnej sterownika CZAT 3000plus poprzez interfejs RS-232. Rozwiązanie to ilustruje poniŝszy rysunek: - 8 -

9 W systemie SEN-CZAT lokalne urządzenie sterujące wykonywane jest w dwóch wariantach: dla napędów łączników zasilanych napięciem 230 V AC (wariant I); dla napędów łączników zasilanych napięciem 24 V DC (wariant II); W wariancie I na obiekcie mogą być stosowane dowolne łączniki z przystosowanymi do nich napędami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230 V AC. Lokalne urządzenie sterujące wykonane jest w postaci szafki obiektowej, wykonanej z tworzywa sztucznego, montowanej wewnątrz budynku stacji transformatorowej lub w kontenerze złącza kablowego. W szczególnych przypadkach moŝliwe jest wykonanie szafki obiektowej SEN-CZAT jako przybudówki do budynku lub kontenera. W zaleŝności od potrzeb szafka obiektowa moŝe być przystosowana do obsługi jednego lub kilku łączników. Urządzenie SEN-CZAT zasilane jest z rozdzielni potrzeb własnych 230 V AC stacji transformatorowej lub jednofazowego transformatora potrzeb własnych 15 kv / 230 V AC złącza kablowego. Zasilanie napędu i urządzeń pomocniczych napięciem 230 V AC zapewnione jest poprzez zasilacz awaryjny UPS, gwarantujący bezprzerwową pracę urządzeń przez okres 30 minut od zaniku napięcia zasilania podstawowego (w zaleŝności od potrzeb czas ten moŝe zostać wydłuŝony). Jako urządzenie wykonawcze wykorzystywany jest sterownik mikroprocesorowy CZAT 3000plus składający się z odpowiedniej liczby modułów wejść cyfrowych (meldunki) i wyjść przekaźnikowych (polecenia). W wariancie II mogą być stosowane dowolne łączniki z przystosowanymi do nich napędami elektrycznym o napięciu znamionowym 24 V DC. Wewnątrz szafki obiektowej SEN-CZAT / GPRS znajduje się modem Telit EZ-10, realizujący komunikację z punktem nadzoru. PoniŜej zdjęcie wnętrza szafki lokalnego urządzenia sterującego: Przykładem realizacji systemu SEN-CZAT / GPRS jest sterowanie zdalne złączem kablowym ZK Fuji Seal dla PKP Energetyka Zakład Łódzki. Zastosowane zostało tam rozwiązanie z pośrednim punktem nadzoru w postaci szafki KSO-CZAT na stacji kolejowej Stara Wieś

10 ZK Fuji Seal włączone do NC Łódź. Wnętrze złącza i szafka SEN-CZAT. Sterowanie zdalne podstacji trakcyjnych Z punktu widzenia niezawodności zasilania sieci trakcyjnej i odbiorów nietrakcyjnych zdecydowanie najwaŝniejszym obiektem jest podstacja trakcyjna. Uszkodzenie kabla teletechnicznego pomiędzy centrum zdalnego sterowania i podstacjami trakcyjnymi moŝe spowodować utratę sterowania i nadzoru nad znaczną liczbą podstacji trakcyjnych. Sytuacja ta powoduje konieczność obsadzenia obiektów dyŝurnymi. Z uwagi na znaczne odległości pomiędzy siedzibami sekcji zasilania elektroenergetycznego i najdalej połoŝonymi PT czas pracy obiektów bez zdalnego sterowania i nadzoru moŝe wynosić nawet kilka godzin. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie rezerwowego toru komunikacyjnego wykorzystującego łączność GPRS. Rozwiązanie to łączy zalety łączności przewodowej, charakteryzującej się brakiem opłat za przesyłane dane, z niezawodnością transmisji w sieci GPRS

11 Opisane powyŝej rozwiązanie zostało zastosowane na podstacjach trakcyjnych Mszczonów i Tarczyn. Na podstacjach tych transmisja TgFM i GPRS pracują w układzie gorącej rezerwy. W przypadku uszkodzenia telegrafii wielokrotnej podstacja trakcyjna i urządzenia w centrum przełączają się automatycznie w tryb transmisji GPRS, a dyspozytor zasilania zostaje jedynie poinformowany o zaniku komunikacji torem podstawowym. Rozwiązanie to eliminuje konieczność obsadzenia podstacji dyŝurnym elektromonterem do czasu zlokalizowania i naprawy uszkodzenia kabla teletechnicznego, a przede wszystkim pozwala dyspozytorowi na stwierdzenie poprawnej pracy urządzeń. Urządzenia zdalnego sterowania na podstacjach trakcyjnych Mszczonów i Tarczyn wykonane zostały w systemie częściowo rozproszonym, bez modernizacji obwodów wtórnych poszczególnych rozdzielnic. Podstacja trakcyjna Tarczyn. Podstacja trakcyjna Mszczonów. Szafka obiektowa na PT Mszczonów. Moduły CZAT 3000plus w rozdzielni 3,3 kv

12 Dane kontaktowe Serdecznie zapraszamy do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie produkowanych przez naszą firmę systemów i urządzeń bądź świadczonych usług prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Elester-PKP: Marcin Kokoszka (sprawy handlowe) Jacek Jastrzębski (sprawy techniczne) W przypadku zainteresowania konkretnym produktem lub usługą sugerujemy przesłanie zapytania ofertowego na następujący adres: PPHU Elester-PKP Sp. z o.o. ul. Pogonowskiego Łódź tel. (0-42) fax. (0-42) KRS: NIP: REGON: Kapitał zakładowy: ,00 zł Notatki

Centrum Zdalnego Sterowania w Białymstoku

Centrum Zdalnego Sterowania w Białymstoku Centrum Zdalnego Sterowania w Białymstoku Łódź, czerwiec 2007r. Strona 4 /20 NC Białystok Spis treści Spis treści i indeks skrótów 4 Informacje o firmie 5 Wprowadzenie 6 Historia 7 Struktura systemu 7

Bardziej szczegółowo

System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej

System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej KSO-CZAT Strona 3 /22 System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej KSO-CZAT Łódź, czerwiec 2007r. Strona 4 /22 KSO-CZAT Spis treści Informacje o firmie i polityka jakości 5 Przeznaczenie systemu...

Bardziej szczegółowo

Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową

Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową Przeznaczenie Sterownik Ex-SIMON przeznaczony jest do nadzoru niewielkich obiektów energetycznych lub przemysłowych. W zależności od wyposażenia Ex-SIMON stosuje

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹.. pl. ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia

Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹.. pl. ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹. pl ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia ZNOR Bezpieczeñstwo ruchu kolejowego wymaga utrzymania stanu infrastruktury na odpowiednim poziomie sprawnoœci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY PODSTACJI TRAKCYJNEJ ŁOSIÓW

DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY PODSTACJI TRAKCYJNEJ ŁOSIÓW DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY PODSTACJI TRAKCYJNEJ ŁOSIÓW Łódź, październik 2007r. Informacje o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELESTER-PKP Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w wyniku porozumienia

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A ZAWARTOŚĆ 1. Część informacyjno - opisowa 2. Rysunki Plan schematyczny docelowy rys. nr A.01 Plan schematyczny istniejący rys. nr A.02 Plan sytuacyjny rys. nr A.03 A.06 Plan kablowy docelowy rys. nr A.07

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Ryszard Witczyński 2011-11-13 1 OCZEKIWANIE INFORMATYKA Rozdzielnica zasilająca Prosty przykład zasilania komputera rezerwowanego UPS-em, czas podtrzymania

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS.

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. strona 1 1. LICZNIK BEZPOŚREDNI. W przypadku licznika bezpośredniego zaleceniem jest montaż licznika przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Sani Ronen Director of Marketing, Biała Księga Stycznia 2013 Wprowadzenie Istnieją dwie metody implementacji

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2 Projekt techniczny przyłącza energetycznego kablowego nn Adres : Obiekt : Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie Przepompownia ścieków P Inwestor : Gmina Białączów ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

System nadzoru. Karta katalogowa K-6.2.0

System nadzoru. Karta katalogowa K-6.2.0 System nadzoru e2yankee Karta katalogowa K-6.2.0 2 Tworzymy pomysły z energią! ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki, które realizowane są przez zespół doświadczonych

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 do opracowania Aquanet SA pt.: Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do opracowania Aquanet SA pt.: Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne. Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni tłoczni branŝa elektryczna, automatyki i pomiarów (AKP) oraz przekazu do lokalnego Komputerowego Systemu Nadzoru. ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO (WTZ)

WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO (WTZ) Załącznik nr 10 do SIWZ nr EUEZ6-Ez5-4202-7/2015 (WTZ) Dla zadania: Modernizacja Nastawni Systemu Zdalnego Sterowania NC Kraków Kraków 2014r. Modernizacja Nastawni Systemu Zdalnego Sterowania NC Kraków

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5 OBJAŚNIENIA DO FORMUARZA G-10.5 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2013 r. Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy Reklozer KTR Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Monitorowanie parametrów sieci elektrycznej SN Reklozer KTR firmy Tavrida Electric

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV

Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Niniejsza oferta firmy AREVA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195456-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 8 Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawców wybranych w drodze zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK SI OWNI RPB-7

STEROWNIK SI OWNI RPB-7 STEROWNIK SI OWNI RPB-7 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Sterownik RPB-7 jest przeznaczony do pełnego nadzoru i automatycznego sterowania pracą siłowni prądu stałego. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM

3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM 725 3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM ODŁĄCZANIE S2 ZAŁĄCZANIE S WN STEROWANIE LOKALNE Lz 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZASILANIE WYŁĄCZONE STEROWANIE ZDALNE 0 2 P M M - silnik elektryczny Lz -0 - listwa

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych

Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych Sieć GSM to medium łączności, które z powodzeniem można wykorzystać do przesyłu danych z urządzeń obiektowych, a które nie wymaga nakładów pieniężnych na budowę

Bardziej szczegółowo

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary mgr inż. Mieczyslaw Timler FIRMA TIMLER Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej Nowy Sącz ul. św. Heleny 23 Maj 2005 Jak powstała

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. BIOPROJEKT Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 1 ZAKRES PROJEKTU ENIKI dla RT6N1 PROJEKT ELEKTRYCZNY OPROGRAMOWANIE URUCHOMIENIE Falownik dachowy ENI-FT600/200RT6N1 2 szt.

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie zasilania. poniżej 30 sekund

Przywrócenie zasilania. poniżej 30 sekund Przywrócenie zasilania poniżej 30 sekund PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ PROSTOTA 2 Self-Healing Grid System restytucyjny SHG KORZYŚCI: > Redukcja współczynników SAIDI i SAIFI > Przywrócenie zasilania poniżej 30

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. Dane ogólne... 3 1.1 Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2 Podstawa techniczna opracowania... 3 2 Opis i zakres inwentaryzacji... 5 2.1 Zasilanie obiektu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Sterowanie ruchem kolejowym, bezpieczeństwo, zasilanie podstawowe i rezerwowe, urządzenia, linia potrzeb nieatrakcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Centrum Energetyczne NZ 2

Centrum Energetyczne NZ 2 Centrum Energetyczne NZ 2 - kompleksowy system zasilania awaryjnego i gwarantowanego PROBLEM: Ryzyko wystąpienia awarii zasilania jest w obecnym czasie relatywnie duże i stanowi realne zagrożenie w każdym

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Potrzeb własnych zawisza

Potrzeb własnych zawisza System zasialania Potrzeb własnych zawisza opis systemu Jednym z podstawowych warunków gwarancji zasilania odbiorów w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, jest prawidłowa praca stacji elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZAMAWIAJĄCY EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bronisława Czecha 59 04-555 Warszawa TRYB ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Postępowanie nie podlega przepisom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA GRUPA ENERGA WYTWARZANIE DYTRYBUCJA SPRZEDAŻ NASZA DZIAŁALNOŚĆ W LICZBACH Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66 Przełącznik Linii Miejskiej P66 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 061016 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Koncepcja, zasady budowy i elementy rozległego systemu sterowania.

Koncepcja, zasady budowy i elementy rozległego systemu sterowania. K&K Przedsiębiorstwo Wielobranżowe pyrobox@pyrobox.com.pl www.pyrobox.com.pl System pirotechniczny Pyrobox. Rozległy system sterowania widowiskami. Część I. Koncepcja, zasady budowy i elementy rozległego

Bardziej szczegółowo

S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN

S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN S UPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE TYPU STN produkcji ZMER Kalisz - suplement dot. Stacji transformatorowych napowietrznych - s³upowych SN/nn typu STN, STNu z pomiarem poœrednim trójsystemowym Kalisz, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Fotujma ABB Sp. z o.o. Integracja systemów elektrycznych i automatyki dla elektrowni

Krzysztof Fotujma ABB Sp. z o.o. Integracja systemów elektrycznych i automatyki dla elektrowni Krzysztof Fotujma ABB Sp. z o.o. Integracja systemów elektrycznych i automatyki dla elektrowni INTEGRACJA SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI DLA ELEKTROWNI. Krzysztof Fotujma ABB Sp. z o.o. 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo