Informacje o firmie. Siedziba firmy ELESTER-PKP w Łodzi. Polityka jakości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o firmie. Siedziba firmy ELESTER-PKP w Łodzi. Polityka jakości"

Transkrypt

1 Maj 2007

2 Informacje o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELESTER-PKP Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Dyrekcją Generalną PKP (obecnie PKP S.A.) a Zakładami Aparatury Elektrycznej ELESTER S.A. w Łodzi (obecnie GE Power Controls S.A.) Podstawowy zakres działalności firmy obejmuje: budowę i serwis systemów zdalnego sterowania; budowę i serwis systemów automatyki trakcyjnej 3,3 kv oraz 660 V; budowę i modernizację obiektów elektroenergetycznych; budowę komputerowych urządzeń SRK; oprogramowanie specjalistyczne; produkcję elektroniczną. Siedziba firmy ELESTER-PKP w Łodzi Polityka jakości Od samego początku działalności w firmie ELESTER-PKP kładziono szczególny nacisk na jakość świadczonych usług i produkowanych wyrobów, a nadrzędnym celem podejmowanych działań było zawsze zadowolenie klienta i spełnianie jego oczekiwań. Efektem tej polityki było uzyskanie w 1997 roku certyfikatu jakości EN ISO 9001, a w sierpniu 2003 po recertyfikacji: Firma dba takŝe o wymaganą certyfikację produkowanych systemów i urządzeń przez uprawnione urzędy i placówki naukowe, a w szczególności: Urząd Transportu Kolejowego / GIK; Urząd Dozoru Technicznego; Instytut Elektrotechniki

3 Nowe potrzeby w zakresie transmisji danych W przeciągu ostatnich kilku lat obserwowany jest intensywny rozwój sieci SN w energetyce kolejowej. Wynika on zasadniczo z dwóch czynników. Pierwszym z nich jest konieczność zapewnienia duŝej niezawodności zasilania odbiorów nietrakcyjnych, a w szczególności urządzeń sterowania ruchem na liniach duŝych prędkości. Drugim czynnikiem jest systematyczne przyłączanie do sieci PKP Energetyka nowych, zewnętrznych odbiorców energii elektrycznej. W celu zapewnienia jak największej konkurencyjności w stosunku do oferty innych spółek dystrybucyjnych PKP Energetyka dąŝy do zachowania porównywalnej, a nawet wyŝszej niezawodności zasilania odbiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości napięcia zasilającego. WaŜnym czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi sieci potrzeb nietrakcyjnych jest takŝe dąŝenie do włączenia do sieci PKP Energetyka odbiorów kolejowych, które do tej pory były zasilane z zakładów energetycznych. W szczególności dotyczy to obiektów i urządzeń na liniach zelektryfikowanych, ale nie posiadających linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN). Dynamiczna rozbudowa sieci SN potrzeb nietrakcyjnych pociąga za sobą konieczność sukcesywnego włączania do systemów zdalnego sterowania nowych urządzeń i obiektów. Wynika to bezpośrednio z potrzeby zapewnienia jak największej operatywności dyspozytorów zasilania elektroenergetycznego, którzy dzięki systemom telemechaniki są w stanie w sytuacjach awaryjnych szybko i sprawnie przywrócić zasilanie w najwaŝniejszych węzłach sieci bądź u najwaŝniejszych odbiorców. Nie bez znaczenia są równieŝ oszczędności wynikające z moŝliwej redukcji zapotrzebowania na personel pogotowia energetycznego i obsługi ruchowej obiektów. Rozbudowa systemów zdalnego sterowania stwarza konieczność poszukiwania alternatywy dla najbardziej rozpowszechnionej łączności przewodowej, a zwłaszcza przestarzałej telegrafii wielokrotnej TgFM. W przypadku duŝych obiektów, takich jak podstacje trakcyjne, ze względu na ciągły wzrost ilości przekazywanych informacji, a co z tym związane coraz większe wymagania co do przepustowości torów transmisyjnych, uzasadniona jest budowa nowoczesnych sieci Ethernet, z warstwą sprzętową opartą na technice światłowodowej. Z kolei w przypadku mniejszych obiektów, nierzadko rozproszonych na znacznym obszarze i odległych od innych obiektów włączonych do systemu zdalnego sterowania, uzasadnione jest zastosowanie łączności bezprzewodowej. Z uwagi na liczne zalety proponowana do niedawna łączność radiowa wyparta zostaje przez nowoczesną, pakietową transmisję danych w sieciach komórkowych GSM / GPRS. W odpowiedzi na wzrastające wymagania klienta oraz podąŝając za najnowocześniejszą technologią firma Elester-PKP rozszerzyła swoją ofertę o szereg systemów, wykorzystujących do przesyłu informacji na potrzeby zdalnego sterowania transmisję danych GPRS

4 Zakres stosowalności GPRS w energetyce kolejowej Firma Elester-PKP proponuje zastosowanie transmisji danych GSM/GPRS jako podstawowego kanału łączności dla potrzeb zdalnego sterowania następującymi urządzeniami i obiektami elektroenergetycznymi: odłączniki lub rozłączniki na liniach średniego napięcia (RSO-CZAT/GPRS); stacje transformatorowe i złącza kablowe bez pomiarów (SEN-CZAT/GRPS); pojedyncze odłączniki lub grupy odłączników na sieci trakcyjnej (GSO-CZAT); zdalny odczyt danych z liczników energii prądu stałego (LE 3000plus); Jednocześnie istnieje moŝliwość wykorzystania transmisji GSM/GPRS jako rezerwowego toru komunikacyjnego dla następujących obiektów: podstacje trakcyjne (BUSZ-CZAT/GPRS); duŝe stacje transformatorowe SN/nn z pomiarami (SEN-CZAT/GPRS); planowane w przyszłości główne punkty zasilania 110 kv / SN energetyki kolejowej (BUSZ-CZAT/GPRS); Obiekty sterowane w systemach RSO-CZAT/GPRS, SEN-CZAT/GPRS oraz GSO-CZAT mogą zostać włączone do istniejącego w centrum zdalnego sterowania systemu BUSZ (zobrazowanie na stanowiskach dyspozytorskich, tablica synoptyczna). Istnieje równieŝ moŝliwość dostawienia oddzielnego stanowiska dyspozytorskiego (komputera PC) do obsługi urządzeń sterowanych przez GPRS (rozwiązanie oszczędnościowe). ZALETY: Zalety i wady transmisji danych GSM / GPRS niskie koszty i krótki czas wdroŝenia; dowolna odległość pomiędzy obiektami; niewraŝliwość na ukształtowanie terenu i przeszkody terenowe (lasy itp.); brak konieczności stosowania rozbudowanych systemów antenowych; moŝliwość realizacji trybu transmisji zdarzeniowej; moŝliwość natychmiastowego powiadamiania o sytuacjach awaryjnych na telefony komórkowe odkreślonych pracowników (np. naczelników sekcji); WADY: wymagana bliskość stacji bazowej określonej sieci GSM (zasięg); występujące w czasie transmisji opóźnienia około 4 s z jednego obiektu; trudny do określenia koszt eksploatacji (zaleŝny od ilości danych); podobnie jak w systemie radiowym konieczność optymalnego dobru ilości danych ze względu na opóźnienia (brak sensu przesyłania pomiarów wielkości szybkozmiennych, takich jak prądy zasilaczy trakcyjnych 3,3 kv); - 4 -

5 Sterowanie zdalne łącznikami na liniach średniego napięcia Do sterowania zdalnego odłącznikami lub rozłącznikami średniego napięcia wykorzystywany jest system RSO-CZAT produkcji Elester-PKP. Podstawowym zastosowaniem tego systemu, a w szczególności jego odmiany wykorzystującej transmisję GPRS, jest zdalne sterowanie odłącznikami bądź rozłącznikami na liniach potrzeb nietrakcyjnych (LPN). Zastosowanie jednego stanowiska RSO na odcinku międzypodstacyjnym umoŝliwia w przypadku zwarcia w LPN szybkie przywrócenie zasilania na 50% jej długości. Wraz ze wzrostem liczby stanowisk RSO ograniczamy odcinek trwale pozbawiony zasilania do: 33 % długości LPN w przypadku 2 stanowisk RSO; 25 % długości LPN w przypadku 3 stanowisk RSO; 20 % długości LPN w przypadku 4 stanowisk RSO; 17 % długości LPN w przypadku 5 stanowisk RSO; Jednocześnie naleŝy mieć na uwadze, Ŝe nadmierne zwiększanie liczby sterowanych zdalnie odłączników na jednej LPN wydłuŝa czas niezbędny do lokalizacji zwartego odcinka LPN przez dyspozytora zasilania, a takŝe zwiększa liczbę ewentualnych załączeń wyłącznika LPN na zwarcie. Z tego względu firma Elester-PKP uznaje za najbardziej optymalne zastosowanie dwóch zdalnie sterowanych odłączników / rozłączników zlokalizowanych w 1/3 i 2/3 długości LPN. Rozwiązanie to przedstawia poniŝszy rysunek (odłączniki nr 4 i 5): Innym zastosowaniem systemu RSO-CZAT / GPRS jest moŝliwość przyłączenia odbiorcy zewnętrznego (komercyjnego) do napowietrznej linii zasilającej podstację trakcyjną, poprzez odłączniki nr 1, 2 i 3. Rozwiązanie to jest odpowiednikiem 3- polowego złącza kablowego dla linii napowietrznej. W przedstawionym układzie istnieje moŝliwość szybkiej, zdalnej zmiany układu zasilania pomiędzy następującymi wariantami: zasilanie odbiorcy zewnętrznego z podstacji trakcyjnej, mimo awarii w GPZ; zasilanie odbiorcy zewnętrznego z GPZ, mimo awarii w podstacji trakcyjnej; zasilanie podstacji trakcyjnej z GPZ, mimo awarii po stronie odbiorcy; zasilanie podstacji trakcyjnej i odbiorcy zewnętrznego z GPZ; - 5 -

6 System RSO-CZAT / GPRS składa się z dwóch zasadniczych elementów: punktu nadzoru; lokalnego urządzenia sterującego; Punktem nadzoru jest najczęściej centrum zdalnego sterowania (nastawnia centralna), ale moŝe nim być dowolny inny obiekt posiadający stałą obsługę. W pierwszym przypadku stanowisko nadzoru RSO-CZAT/GPRS moŝe zostać zintegrowane z istniejącym w centrum systemem nadzoru dyspozytorskiego (zobrazowanie na terminalach dyspozytorskich, tablica synoptyczna). MoŜliwe jest równieŝ zastosowanie oddzielnego terminala tylko i wyłącznie do obsługi urządzeń sterowanych przez GPRS. Rozwiązanie to jest jednak dedykowane punktom nadzoru innym niŝ nastawnie centralne (np. podstacja trakcyjna, nastawnia słuŝby ruchu). Na poniŝszym rysunku przedstawiona została idea działania systemu RSO-CZAT / GPRS: Lokalne urządzenie sterujące, wykonane w postaci szafy z tworzywa sztucznego, umieszczone jest bezpośrednio na słupie odłącznikowym linii SN. Jest ono przystosowane do współpracy z dowolnym napędem odłącznika / rozłącznika o napięciu znamionowym 24 V DC. Szafa jest przeznaczona do sterowania jednego lub dwóch odłączników / rozłączników umieszczonych na jednym słupie. Lokalne urządzenie sterujące jest zasilane z transformatora jednofazowego 15 kv / 230 V AC poprzez bezpieczniki umieszczone w oddzielnej obudowie, wykonanej z tworzywa sztucznego i zamocowanej równieŝ na konstrukcji słupa. W przypadku zaniku napięcia 15 kv zasilanie napędu łącznika oraz urządzeń teletransmisji jest gwarantowane przez baterię akumulatorów 24 V DC, która w stanie normalnej pracy jest ładowana poprzez przetwornicę 230 V AC / 24 V DC. Energia zgromadzona w akumulatorach wystarcza na około 30 przestawień odłącznika / rozłącznika. Głównym elementem wykonawczym szafy jest moduł CZAT 3000plus DIOU (12 wejść cyfrowych i 8 wyjść przekaźnikowych). Moduł DIOU współpracuje za pośrednictwem portu RS-232 z modemem GPRS typu Telit EZ-10, realizującym komunikację z punktem nadzoru. PoniŜej zdjęcie wnętrza szafki lokalnego urządzenia sterującego

7 Lokalne urządzenie sterujące RSO-CZAT Przykładem realizacji systemu RSO-CZAT / GPRS są dwa odłączniki zlokalizowane na odgałęzieniu linii zasilającej PKP-2 PT Sitkówka GPZ Morawica dla PKP Energetyka Zakład Świętokrzyski, włączone do NC Kielce. Stanowisko RSO-CZAT na linii zasilającej PT. Odłącznik i transformator 15 kv / 230 V AC. Lokalne urządzenie sterujące i napęd. Urządzenia na słupie odłącznikowym

8 Sterowanie stacji transformatorowych i złącz kablowych Do sterowania zdalnego stacji transformatorowych i złącz kablowych wykorzystywany jest system SEN-CZAT / GPRS produkcji Elester-PKP. System ma strukturę podobną do systemu RSO-CZAT / GPRS i składa się z punktu nadzoru oraz lokalnego urządzenia sterującego. Idea działania systemu została zilustrowana na rysunku poniŝej: W przypadku SEN-CZAT / GPRS punktem nadzoru moŝe być zarówno centrum zdalnego sterowania (nastawnia centralna), jak równieŝ znajdująca się w pobliŝu szafa kablowego sterowania odłącznikami KSO-CZAT. Szafa ta moŝe pełnić funkcję pośrednika pomiędzy NC i odległym obiektem sterowanym, takim jak złącze kablowe lub stacja transformatorowa. W układzie tym szafa KSO-CZAT komunikuje się z NC w sposób klasyczny, zazwyczaj poprzez urządzenia telegrafii wielokrotnej TgFM, natomiast komunikacja pomiędzy szafą KSO-CZAT i odległym obiektem odbywa się z wykorzystaniem transmisji GPRS. W tym celu w szafie KSO-CZAT zostaje zabudowany modem, przyłączony do jednostki centralnej sterownika CZAT 3000plus poprzez interfejs RS-232. Rozwiązanie to ilustruje poniŝszy rysunek: - 8 -

9 W systemie SEN-CZAT lokalne urządzenie sterujące wykonywane jest w dwóch wariantach: dla napędów łączników zasilanych napięciem 230 V AC (wariant I); dla napędów łączników zasilanych napięciem 24 V DC (wariant II); W wariancie I na obiekcie mogą być stosowane dowolne łączniki z przystosowanymi do nich napędami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230 V AC. Lokalne urządzenie sterujące wykonane jest w postaci szafki obiektowej, wykonanej z tworzywa sztucznego, montowanej wewnątrz budynku stacji transformatorowej lub w kontenerze złącza kablowego. W szczególnych przypadkach moŝliwe jest wykonanie szafki obiektowej SEN-CZAT jako przybudówki do budynku lub kontenera. W zaleŝności od potrzeb szafka obiektowa moŝe być przystosowana do obsługi jednego lub kilku łączników. Urządzenie SEN-CZAT zasilane jest z rozdzielni potrzeb własnych 230 V AC stacji transformatorowej lub jednofazowego transformatora potrzeb własnych 15 kv / 230 V AC złącza kablowego. Zasilanie napędu i urządzeń pomocniczych napięciem 230 V AC zapewnione jest poprzez zasilacz awaryjny UPS, gwarantujący bezprzerwową pracę urządzeń przez okres 30 minut od zaniku napięcia zasilania podstawowego (w zaleŝności od potrzeb czas ten moŝe zostać wydłuŝony). Jako urządzenie wykonawcze wykorzystywany jest sterownik mikroprocesorowy CZAT 3000plus składający się z odpowiedniej liczby modułów wejść cyfrowych (meldunki) i wyjść przekaźnikowych (polecenia). W wariancie II mogą być stosowane dowolne łączniki z przystosowanymi do nich napędami elektrycznym o napięciu znamionowym 24 V DC. Wewnątrz szafki obiektowej SEN-CZAT / GPRS znajduje się modem Telit EZ-10, realizujący komunikację z punktem nadzoru. PoniŜej zdjęcie wnętrza szafki lokalnego urządzenia sterującego: Przykładem realizacji systemu SEN-CZAT / GPRS jest sterowanie zdalne złączem kablowym ZK Fuji Seal dla PKP Energetyka Zakład Łódzki. Zastosowane zostało tam rozwiązanie z pośrednim punktem nadzoru w postaci szafki KSO-CZAT na stacji kolejowej Stara Wieś

10 ZK Fuji Seal włączone do NC Łódź. Wnętrze złącza i szafka SEN-CZAT. Sterowanie zdalne podstacji trakcyjnych Z punktu widzenia niezawodności zasilania sieci trakcyjnej i odbiorów nietrakcyjnych zdecydowanie najwaŝniejszym obiektem jest podstacja trakcyjna. Uszkodzenie kabla teletechnicznego pomiędzy centrum zdalnego sterowania i podstacjami trakcyjnymi moŝe spowodować utratę sterowania i nadzoru nad znaczną liczbą podstacji trakcyjnych. Sytuacja ta powoduje konieczność obsadzenia obiektów dyŝurnymi. Z uwagi na znaczne odległości pomiędzy siedzibami sekcji zasilania elektroenergetycznego i najdalej połoŝonymi PT czas pracy obiektów bez zdalnego sterowania i nadzoru moŝe wynosić nawet kilka godzin. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie rezerwowego toru komunikacyjnego wykorzystującego łączność GPRS. Rozwiązanie to łączy zalety łączności przewodowej, charakteryzującej się brakiem opłat za przesyłane dane, z niezawodnością transmisji w sieci GPRS

11 Opisane powyŝej rozwiązanie zostało zastosowane na podstacjach trakcyjnych Mszczonów i Tarczyn. Na podstacjach tych transmisja TgFM i GPRS pracują w układzie gorącej rezerwy. W przypadku uszkodzenia telegrafii wielokrotnej podstacja trakcyjna i urządzenia w centrum przełączają się automatycznie w tryb transmisji GPRS, a dyspozytor zasilania zostaje jedynie poinformowany o zaniku komunikacji torem podstawowym. Rozwiązanie to eliminuje konieczność obsadzenia podstacji dyŝurnym elektromonterem do czasu zlokalizowania i naprawy uszkodzenia kabla teletechnicznego, a przede wszystkim pozwala dyspozytorowi na stwierdzenie poprawnej pracy urządzeń. Urządzenia zdalnego sterowania na podstacjach trakcyjnych Mszczonów i Tarczyn wykonane zostały w systemie częściowo rozproszonym, bez modernizacji obwodów wtórnych poszczególnych rozdzielnic. Podstacja trakcyjna Tarczyn. Podstacja trakcyjna Mszczonów. Szafka obiektowa na PT Mszczonów. Moduły CZAT 3000plus w rozdzielni 3,3 kv

12 Dane kontaktowe Serdecznie zapraszamy do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie produkowanych przez naszą firmę systemów i urządzeń bądź świadczonych usług prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Elester-PKP: Marcin Kokoszka (sprawy handlowe) Jacek Jastrzębski (sprawy techniczne) W przypadku zainteresowania konkretnym produktem lub usługą sugerujemy przesłanie zapytania ofertowego na następujący adres: PPHU Elester-PKP Sp. z o.o. ul. Pogonowskiego Łódź tel. (0-42) fax. (0-42) KRS: NIP: REGON: Kapitał zakładowy: ,00 zł Notatki

Centrum Zdalnego Sterowania w Białymstoku

Centrum Zdalnego Sterowania w Białymstoku Centrum Zdalnego Sterowania w Białymstoku Łódź, czerwiec 2007r. Strona 4 /20 NC Białystok Spis treści Spis treści i indeks skrótów 4 Informacje o firmie 5 Wprowadzenie 6 Historia 7 Struktura systemu 7

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi TEOL K3

System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi TEOL K3 System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi TEOL K3 Charakterystyka systemu System zdalnego sterowania łącznikami trakcyjnymi typu TEOL K3 przeznaczony jest do sterowania łącznikami (odłącznikami,

Bardziej szczegółowo

System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej

System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej KSO-CZAT Strona 3 /22 System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej KSO-CZAT Łódź, czerwiec 2007r. Strona 4 /22 KSO-CZAT Spis treści Informacje o firmie i polityka jakości 5 Przeznaczenie systemu...

Bardziej szczegółowo

Polska-Gliwice: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe

Polska-Gliwice: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280130-2013:text:pl:html Polska-Gliwice: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 2013/S 160-280130 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik mikroprocesorowy SESTO E1000 System TEO Zabezpieczenia dla rozdzielni prądu stałego

Sterownik mikroprocesorowy SESTO E1000 System TEO Zabezpieczenia dla rozdzielni prądu stałego Sterownik mikroprocesorowy SESTO E1000 System TEO Zabezpieczenia dla rozdzielni prądu stałego 1 Spis treści 1 Sterownik SESTO E1000...3 2 Budowa sterownika...4 3 System TEO - Zabezpieczenia dla rozdzielni

Bardziej szczegółowo

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, 80-755 Gdańsk PREFABRYKOWANA PODSTACJA TRAKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY - ELEKTROENERGETYKA TOM 03.05 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ opracowano zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową

Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową Ex-SIMON sterownik z łącznością bezprzewodową Przeznaczenie Sterownik Ex-SIMON przeznaczony jest do nadzoru niewielkich obiektów energetycznych lub przemysłowych. W zależności od wyposażenia Ex-SIMON stosuje

Bardziej szczegółowo

ELESTER-PKP Sp. z o.o Łódź, ul. Pogonowskiego 81 tel. (42) , fax (42)

ELESTER-PKP Sp. z o.o Łódź, ul. Pogonowskiego 81 tel. (42) , fax (42) ELESTER-PKP Sp. z o.o. 90-569 Łódź, ul. Pogonowskiego 81 tel. (42) 253 46 00, fax (42) 253 46 10 www.elester-pkp.com.pl biuro@elester-pkp.com.pl PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: PKP Energetyka Zakład Staropolski

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

EPSITRON Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych

EPSITRON Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych AGENDA: 1. SMART GRIDS WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 2. FUNKCJONALNOŚĆSYSTEMU ZASILANIA EPSITRON 3. WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi Spis części i tomów dokumentacji Nr projektu: 7302/07 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹.. pl. ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia

Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹.. pl. ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia Rozwi¹zania tworzymy z pasj¹. pl ZNOR - System Obs³ugi Urz¹dzeñ Energetyki Niskiego Napiêcia ZNOR Bezpieczeñstwo ruchu kolejowego wymaga utrzymania stanu infrastruktury na odpowiednim poziomie sprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Modernizacja podstacji trakcyjnej PT OLECHÓW. ID projektu: PUT9 PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja podstacji trakcyjnej PT OLECHÓW. ID projektu: PUT9 PROJEKT WYKONAWCZY ELESTER-PKP Sp. z o.o. 90-569 Łódź, ul. Pogonowskiego 81 tel. (42) 253-46-00, fax. (42) 253-46-10 biuro@elester-pkp.com.pl www.elester-pkp.com.pl Modernizacja podstacji trakcyjnej PT OLECHÓW ID projektu:

Bardziej szczegółowo

T200. The Guiding System, Doświadczenie. nowa droga do realizacji

T200. The Guiding System, Doświadczenie. nowa droga do realizacji Doświadczenie światowego lidera w aparaturze SN zapewnia funkcję zdalnego sterowania doskonale zintegrowaną z Waszą siecią bazujący na 20 letniej współpracy z naszymi klientami zapewnia im: Większą otwartość:

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Telemechanika radiowa

Telemechanika radiowa Telemechanika radiowa w łączności trunkingowej DIGICOM7ALCATEL Telemechanika radiowa służy do zdalnego nadzoru urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych w sieci energetycznej różnych poziomów napięć,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY PODSTACJI TRAKCYJNEJ ŁOSIÓW

DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY PODSTACJI TRAKCYJNEJ ŁOSIÓW DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY PODSTACJI TRAKCYJNEJ ŁOSIÓW Łódź, październik 2007r. Informacje o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELESTER-PKP Sp. z o.o. powstało w 1992 roku w wyniku porozumienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: PUT9 PROJEKT WYKONAWCZY. Część I. Elektroenergetyczna. Tom 5. Modernizacja automatyki 3 kv. Tom 3. Kabina sekcyjna Gnaszyn.

Nr umowy: PUT9 PROJEKT WYKONAWCZY. Część I. Elektroenergetyczna. Tom 5. Modernizacja automatyki 3 kv. Tom 3. Kabina sekcyjna Gnaszyn. ELESTER-PKP Sp. z o.o. 90-569 Łódź, ul. Pogonowskiego 81 tel. (42) 253-46-00, fax. (42) 253-46-10 biuro@elester-pkp.com.pl www.elester-pkp.com.pl Uzależnienia trójstronne PT Częstochowa z KS Gnaszyn i

Bardziej szczegółowo

zwiększa EFEKtywnoŚć zwiększa ELESTER-PKP, czołowy na polskim rynku producent systemów automatyki elektroenergetyki

zwiększa EFEKtywnoŚć zwiększa ELESTER-PKP, czołowy na polskim rynku producent systemów automatyki elektroenergetyki ElEStER-PKP zwiększa EFEKtywnoŚć EFEKtywnoŚć zwiększa ELESTER-PKP, czołowy na polskim rynku producent systemów automatyki elektroenergetyki ElEStER-PKP transportu szynowego, usprawnia zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

AMS. rejestratory energii i specjalizowane moduły komunikacyjne

AMS. rejestratory energii i specjalizowane moduły komunikacyjne AMS rejestratory i specjalizowane moduły komunikacyjne Rejestratory serii AMS są przeznaczone do zbierania w czasie rzeczywistym danych, niezbędnych do nadzorowania gospodarki mocą i energią elektryczną.

Bardziej szczegółowo

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Ryszard Witczyński 2011-11-13 1 OCZEKIWANIE INFORMATYKA Rozdzielnica zasilająca Prosty przykład zasilania komputera rezerwowanego UPS-em, czas podtrzymania

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl Numer i data

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.5

Objaśnienia do formularza G-10.5 Objaśnienia do formularza G-10.5 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2017 r. Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN «

» Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN « » Podstawa prawna stosowania oraz wymagania dla zasilaczy systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN EN12101-10 « Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A ZAWARTOŚĆ 1. Część informacyjno - opisowa 2. Rysunki Plan schematyczny docelowy rys. nr A.01 Plan schematyczny istniejący rys. nr A.02 Plan sytuacyjny rys. nr A.03 A.06 Plan kablowy docelowy rys. nr A.07

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW SYSTEM DETEKCJI GAZÓW ALPA MIS-485 Dokumentacja Techniczno- Ruchowa v.1.1 ATEST-Gaz A.M. Pachole Sp.j. 44-109 Gliwice, ul. Spokojna 3 tel: 032 234-92-70, 032 238-87-94 fax:032 234-92-71 mail: atest-gaz@atest-gaz-com.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution

Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution ROZDZIELNICA GŁÓWNA POTRZEB WŁASNYCH 400/230 VAC Rozdzielnica główna potrzeb własnych 400/230 VAC zapewnia podstawowe zasilanie kluczowych odbiorów systemu

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175293 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306266 (22) Data zgłoszenia: 12.12.1994 (51) IntCl6: G01R 31/08 (54)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

BEZPRZEWODOWE PRZESYŁANIE DANYCH W SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof P. DYRCZ* diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Dział 1. Linie elektryczne G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems

INFORMATOR TECHNICZNY GE IP. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems INFORMATOR TECHNICZNY GE IP Informator techniczny nr 33 -- listopad 2009 Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Hot-Standby Redundancy w oparciu o kontrolery PACSystems Przeznaczenie systemu

Bardziej szczegółowo

Układ ENI-ZNAP/T3L441

Układ ENI-ZNAP/T3L441 Strona 1/10 Układ ENI-ZNAP/T3L441 Układ ENI-ZNAP/T3L441 stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do tramwajów ELECTRONTRANS T3L441. Zakres dostaw układu obejmuje następujące główne

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator stabilny i pewny partner już od 110 lat! działamy w Warszawie już od ponad 110 lat Klient nr 1 25 sierpnia 1903 r.; Mokotowska 59; Aleksandrine

Bardziej szczegółowo

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS.

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. strona 1 1. LICZNIK BEZPOŚREDNI. W przypadku licznika bezpośredniego zaleceniem jest montaż licznika przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Sani Ronen Director of Marketing, Biała Księga Stycznia 2013 Wprowadzenie Istnieją dwie metody implementacji

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2 Projekt techniczny przyłącza energetycznego kablowego nn Adres : Obiekt : Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie Przepompownia ścieków P Inwestor : Gmina Białączów ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

ALTIVAR PLUS. Schneider Electric

ALTIVAR PLUS. Schneider Electric ALTIVAR PLUS 1 ALTIVAR PLUS > Wstęp > Rozdział 1 Konfiguracje Altivar PLUS SCO (Standardowa Oferta Szaf) CCO (Konfigurowalna Oferta Szaf) FCO (Elastyczne Wersje Szaf) > Rozdział 2 Rozszerzona Moc do 2400

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195456-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia trójstronne PT Częstochowa z KS Gnaszyn i KS Stradom. Nr umowy: PUT9 PROJEKT WYKONAWCZY

Uzależnienia trójstronne PT Częstochowa z KS Gnaszyn i KS Stradom. Nr umowy: PUT9 PROJEKT WYKONAWCZY ELESTER-PKP Sp. z o.o. 90-569 Łódź, ul. Pogonowskiego 81 tel. (42) 253-46-00, fax. (42) 253-46-10 biuro@elester-pkp.com.pl www.elester-pkp.com.pl Uzależnienia trójstronne PT Częstochowa z KS Gnaszyn i

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie-Usługi Zakład Dolnośląski ul. Joannitów 13, Wrocław

PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie-Usługi Zakład Dolnośląski ul. Joannitów 13, Wrocław PROJEKTOWANIE POZWOLENIA NADZORY 58301 WAŁBRZYCH Pl. Skarżyńskiego 1 tel. 74 8490598 Strona 1 INWESTOR: PKP ENERGETYKA S.A. ul. Hoża 63/67, 00681 Warszawa w imieniu której działa PKP ENERGETYKA S.A. Oddział

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice

GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, Sierakowice Zleceniodawca : GMINA SIERAKOWICE ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice Biuro Projektów :. temat opracowania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH Nr Archiwalny EKO 184.8A PROJEKT

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja sieci i innowacyjne systemy dyspozytorskie a niezawodność dostaw energii elektrycznej

Automatyzacja sieci i innowacyjne systemy dyspozytorskie a niezawodność dostaw energii elektrycznej Automatyzacja sieci i innowacyjne systemy dyspozytorskie a niezawodność dostaw energii elektrycznej Autorzy: Marek Mazierski, Andrzej Czarnobaj - ENERGA-OPERATOR SA ("Energia Elektryczna" - 11/2014) W

Bardziej szczegółowo

Złącza kablowo-pomiarowe Standardy ENEA Operator S.A. Styczeń 2012 ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ENTECH SPÓŁKA JAWNA

Złącza kablowo-pomiarowe Standardy ENEA Operator S.A. Styczeń 2012 ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ENTECH SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH SPÓŁKA JAWNA 2012 ENERGETYKA BUDOWNICTWO AUTOMATYKA PRZEMYSŁ Złącza kablowo-pomiarowe Standardy ENEA Operator S.A. Styczeń 2012 PBD2 PBD2 PBD2

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE Wonderware / Schneider Satel Siemens Rockwell GE IP Kawasaki Fanuc ABB Cognex Keyence Wytyczne do realizacji systemu monitorowania przepompowni w Głębinowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Łódź: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291220-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 2014/S 162-291220 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl, http://www.power.mpl.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 8 Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawców wybranych w drodze zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01EL EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609

Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy. Reklozer KTR. Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy Reklozer KTR Zdalne sterowanie i monitoring sieci SN KARTA KATALOGOWA 0609 Monitorowanie parametrów sieci elektrycznej SN Reklozer KTR firmy Tavrida Electric

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

PKP Energetyka S.A. ul. HoŜa 63/ Warszawa PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM

PKP Energetyka S.A. ul. HoŜa 63/ Warszawa PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM PKP Energetyka S.A. ul. HoŜa 63/67 00-681 Warszawa Prace projektowe i nadzór autorski dla remontu podstacji trakcyjnej PodłęŜe wraz z budową linii zasilającej 110kV, zasilaczy sieci trakcyjnej i kabli

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5 OBJAŚNIENIA DO FORMUARZA G-10.5 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2013 r. Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Przedmiot: SIECI I INSTALACJE OŚWIETLENIOWE ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Przemysław Tabaka Wprowadzenie Instalacje oświetleniowe w zakładach przemysłowych podzielić

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA KIELCE Czerwiec 2014 Część 07 System elektroenergetyczny W 929.07 2/21 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

System nadzoru. Karta katalogowa K-6.2.0

System nadzoru. Karta katalogowa K-6.2.0 System nadzoru e2yankee Karta katalogowa K-6.2.0 2 Tworzymy pomysły z energią! ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA świadczy usługi z zakresu rozwiązań dla energetyki, które realizowane są przez zespół doświadczonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

l, l t ( WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO l.-i \k~i.t\&t~ l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO INWESTYCJE LINIOWE: sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne i inne Energa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór Postępowanie nr K-381-11/10 Załącznik nr 3a do formularza oferty Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór /punkt poboru Szacunkowe zapotrzebowanie na Cena jednostkowa Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Złącza kablowo-pomiarowe Standardy ENEA Operator S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ENTECH SPÓŁKA JAWNA 2013/2014

Złącza kablowo-pomiarowe Standardy ENEA Operator S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ENTECH SPÓŁKA JAWNA 2013/2014 ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH SPÓŁKA JAWNA 2013/201 ENERGETYKA BUDOWNICTWO AUTOMATYKA PRZEMYSŁ Złącza kablowo-pomiarowe Standardy ENEA Operator S.A. PN DIN wlk. 2-00 A POLAND

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO (WTZ)

WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO (WTZ) Załącznik nr 10 do SIWZ nr EUEZ6-Ez5-4202-7/2015 (WTZ) Dla zadania: Modernizacja Nastawni Systemu Zdalnego Sterowania NC Kraków Kraków 2014r. Modernizacja Nastawni Systemu Zdalnego Sterowania NC Kraków

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary

Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary Światłowodowa transmisja technologiczna w kopalniach na przykładzie Zakładu Górniczego Piekary dr inż. Antoni Wojaczek*, mgr inż. Marek Wituła**, mgr inż. Mieczysław Timler*** Politechnika Śląska* Zakład

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. INSTRUKCJI WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ pomiędzy ZEW-T S.A. a firmą CNBOP przy obsłudze stacji 15/0,4 kv. Józefów Centrum Badawcze Ochrony p.poŝ.

AKTUALIZACJA. INSTRUKCJI WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ pomiędzy ZEW-T S.A. a firmą CNBOP przy obsłudze stacji 15/0,4 kv. Józefów Centrum Badawcze Ochrony p.poŝ. AKTUALIZACJA INSTRUKCJI WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ pomiędzy ZEW-T S.A. a firmą CNBOP przy obsłudze stacji 15/0,4 kv Józefów Centrum Badawcze Ochrony p.poŝ. Opracowanej w grudniu 1998r. Zatwierdzili : ze strony

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Maksymalny prąd wyjściowy (moc) 12A (150W)

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Maksymalny prąd wyjściowy (moc) 12A (150W) ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja poŝarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo