Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych."

Transkrypt

1

2 Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju sposoby, w jakie Lotus Notes i Domino pomaga im zwiêkszaæ wydajnoœæ i efektywnoœæ, pozwalaj¹c jednoczeœnie na kontrolê kosztów.

3 Struktury rz¹dowe w ca³ej Europie modernizuj¹ siê i przystosowuj¹ do rzeczywistoœci ery informacyjnej identyfikuj¹c i wybieraj¹c te firmy, które mog¹ staæ siê dla nich strategicznymi partnerami. Wiele z nich wybra³o Lotus Development oraz jego Partnerów Handlowych, aby sprostaæ wyzwaniom dzisiejszego œwiata. Rozwi¹zania te s³u ¹ ludziom obywatelom, przedsiêbiorcom, konsumentom a nie tylko pracownikom administracji. Rz¹dy na ca³ym œwiecie staj¹ przed g³ównym wyzwaniem ludzie wymagaj¹ wy szej jakoœci us³ug, przy jak najbardziej optymalnym wykorzystaniu ich pieniêdzy przekazywanych w postaci podatków. St¹d te coraz silniejsza potrzeba znalezienia lepszych, szybszych, bardziej wydajnych sposobów komunikacji i wspó³pracy oraz u³atwienia dostêpu do informacji tym, którzy jej potrzebuj¹ i wtedy, kiedy jest potrzebna z zachowaniem bezpieczeñstwa udostêpnianych danych. Lotus Development dostarcza sprawdzone i pewne rozwi¹zania w zakresie komunikacji, zarz¹dzania wiedz¹ oraz e-biznesu organizacjom na ca³ym œwiecie. W poni szym tekœcie znajduj¹ siê przyk³ady centralnych i lokalnych administracji pañstwowych z ca³ego œwiata, które wdro y³y technologie Lotus Development, aby byæ bli ej obywateli w sposób minimalizuj¹cy nak³ady finansowe i czasowe. Dowiesz siê z niego, jak walcz¹ one z nadu yciami, sprawiaj¹c, e informacja jest ³atwiej dostêpna oraz jak obni aj¹ koszty dziêki elektronicznym systemom zaopatrywania. Odkryjesz wreszcie, w jaki sposób owe systemy zarabiaj¹ same na siebie, a poniesione na nie wydatki zwracaj¹ siê w krótkim czasie. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami swoich Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania urzêdom oraz agencjom administracji publicznej, dok³adnie takim jak Twoja. Serdecznie zapraszam do lektury tego tekstu i do³¹czenia do 56 milionów* osób na œwiecie, które znaj¹ ju mo liwoœci Lotus Notes i Domino w zakresie zwiêkszania wydajnoœci i efektywnoœci, a tak e kontroli kosztów. Pierre Van Beneden Dyrektor Generalny i Vice-Prezes Lotus Europe, Middle East and Africa *Zród³o: EMMS, Marzec 1999

4 PROGRAM ZMIAN 2 Staj¹c w obliczu nadchodz¹cego XXI wieku rz¹dy na ca³ym œwiecie wyczuwaj¹ potrzebê zmiany sposobu funkcjonowania odpowiedzi¹ jest e-biznes. Zdaj¹ sobie tak e sprawê z koniecznoœci ustanowienia nowych, elektronicznych relacji. Od pewnego czasu konsumenci korzystaj¹ z ogromnych udogodnieñ w us³ugach handlowych i finansowych, takich jak dostêp do konta bankowego przez ca³¹ dobê lub zakupy on-line. Nied³ugo obywatele zaczn¹ pytaæ: czemu by nie stworzyæ ca³odobowego dostêpu do administracji publicznej? Bardzo dobre pytanie. I jak pokazujemy w tym tekœcie, administracje pañstwowe w wielu krajach odpowiadaj¹ na nie twierdz¹co tworz¹c administracjê dostêpn¹ 24 godziny na dobê. Ale administracje publiczne pozostaj¹ w wielu ró nych zwi¹zkach: z przedsiêbiorcami lub z innymi organizacjami u ytecznoœci publicznej. Wykorzystuj¹c technologiê mog¹ jeszcze te kontakty usprawniæ, zapewniaj¹c ca³odobowy dostêp. Wiele administracji pañstwowych posiada swoje w³asne programy zmian. Bez w¹tpienia infrastruktura pañstwa u ywaj¹cego nowoczesnych technologii w bardzo pozytywny sposób mo e oddzia³ywaæ na spo³eczeñstwo. Elektroniczna administracja pozwala obywatelowi dotrzeæ do siebie w prostszy sposób. Walcz¹c z nadu yciami oraz staj¹c siê bardziej efektywnymi w prowadzeniu swoich przedsiêwziêæ mog¹ stabilizowaæ czy wrêcz zmniejszaæ obci¹ enia podatkowe. Z pewnoœci¹ chc¹ likwidowaæ nadu ycia. Przez redukcjê wysokich kosztów nieprawid³owoœci w Wielkiej Brytanii szacunkowo wynosz¹ one 10 miliardów funtów rocznie osi¹gane s¹ dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, i najbardziej oczywiste, oszczêdzaj¹ pieni¹dze, które mog¹ byæ wydane na konstruktywne dzia³ania. Po drugie, byæ mo e mniej rzucaj¹ce siê w oczy, zdobywaj¹ zaufanie obywateli. Administracja publiczna to du a organizacja gospodarcza. Jako taka szuka rozwi¹zañ e-biznesowych, aby sprostaæ wyzwaniom, przed jakimi stoi u progu nowego tysi¹clecia. Celem tego tekstu jest przedstawienie sposobu, w jaki Lotus Development oraz jego Partnerzy Handlowi mog¹ pomóc urzêdnikom we wprowadzaniu zasad i technologii e-biznesu w trzech dziedzinach: w kontaktach z obywatelami, przedsiêbiorcami oraz z innymi strukturami u ytecznoœci publicznej. Poznasz sposoby, w jakie Lotus Development wspiera administracjê w œwiadczeniu us³ug obywatelom, 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. Dowiesz siê te, jak pomaga egzekwowaæ dobra i us³ugi od jej dostawców. Wreszcie, w jaki sposób umo liwia sprawny przep³yw informacji miêdzy ró nymi urzêdami, a tak e wewn¹trz nich samych. Na pocz¹tek spójrzmy, jak rozwi¹zania Lotus Development poprawiaj¹ stosunki miêdzy administracj¹ a obywatelami.

5 POPRAWA KONTAKTÓW Z OBYWATELEM Administracja 24 godziny na dobê. Na pytanie sensownie zadawane przez obywateli czemu nie mo emy mieæ kontaktu z administracj¹ przez 24 godziny na dobê? w³adze zaczynaj¹ ju odpowiadaæ: ale mo ecie! Wiele administracji rz¹dowych w krajach europejskich takich jak Wielka Brytania czy Finlandia publicznie zobowi¹za³o siê do ca³odobowego œwiadczenia us³ug. Oznacza to, e ludzie bêd¹ mogli za³atwiæ dowoln¹ urzêdow¹ sprawê od z³o enia wniosku o paszport po potwierdzenie zwrotu podatku w czasie, który odpowiada im, a nie urzêdnikom. Ostatnio opublikowany w Wielkiej Brytanii oficjalny dokument na temat modernizacji administracji zobowi¹zuje s³u by publiczne do œwiadczenia us³ug 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. informatyczne porównuje siê równie do kleju, który scala wszystkie us³ugi œwiadczone przez administracjê pañstwow¹. Wed³ug angielskiego dokumentu na temat modernizacji administracji g³ównym filarem zmiany jest nowoczesna technologia. Wszystko po to, by usprawniæ œwiadczenie us³ug, ale przede wszystkim, aby u³atwiæ ycie ludziom, którzy yj¹, pracuj¹ i maj¹ rodziny w Wielkiej Brytanii. Tak e w Wielkiej Brytanii powsta³ projekt Bezpoœredniego Dostêpu. Ma on na celu udostêpnienie wszystkich administracyjnych us³ug w formie elektronicznej, aby ludzie mogli z nich korzystaæ, wtedy, kiedy im jest wygodnie. Oznacza to zarz¹dzanie nawet 100 tysi¹cami formularzy. W pierwszej fazie projektu mo liwe bêdzie drukowanie urzêdowych formularzy, w celu ich wype³nienia zorganizowaæ przeniesienie do nich danych z 250 urzêdów i agencji rz¹dowych. Urzêdy w Wielkiej Brytanii mog¹ aktualizowaæ swoje formularze u ywaj¹c do tego klienta Lotus Notes pod³¹czonego do serwera CCTA. Wszystko to dzia³a w ramach Zabezpieczonego intranetu Rz¹dowego. W przypadkach, gdy jest to mo liwe, CCTA udostêpnia informacje w Internecie. Jedn¹ z wielu korzyœci takiego rozwi¹zania jest to, e nad bezpieczeñstwem danych czuwa tylko CCTA, a nie ka dy urz¹d z osobna. Bezpoœredni Dostêp wykorzystywany jest przez centraln¹ i lokalne administracje na terenie ca³ej Wielkiej Brytanii, co pozwala im ograniczyæ zalew papierowych dokumentów a tak e powa nie zredukowaæ koszty funkcjonowania. 3 Elektroniczna administracja publiczna Dokument na temat modernizacji administracji zobowi¹zuje tak e rz¹d Tony ego Blaira do tego, aby do 2008r. wszystkie kontakty z administracj¹ mog³y odbywaæ siê na drodze elektronicznej. Nowy rz¹d fiñski jeden z kilku w krajach skandynawskich entuzjastycznie podchodz¹cych do e-administracji ma jeszcze ambitniejszy cel. Oœwiadczy³, e wszelkie rz¹dowe us³ugi bêd¹ dostêpne elektronicznie do 2002r. Technologia jest obecnie czêœci¹ programów legislacyjnych rz¹dów w wielu krajach. Uwa a siê powszechnie, e jest to cecha wyró niaj¹ca nowoczesne rz¹dy. Technologie i odes³ania. Druga faza zostanie wprowadzona, gdy w pe³ni rozwinie siê technologia elektronicznego podpisu, wtedy mo liwe stanie siê elektroniczne wype³nienie i przes³anie formularza. Rz¹d Wielkiej Brytanii wybra³ do realizacji tego projektu Lotus Domino z wielu powodów. Dzia³aj¹cy model rozwi¹zania musia³ zostaæ stworzony w ci¹gu zaledwie kilku tygodni. Wa n¹ kwesti¹ by³o tak e bezpieczeñstwo danych. Treœæ formularzy w adnym momencie (oprócz momentu wype³niania) nie mog³a byæ zmieniona. Wreszcie tylko dwóch ludzi z rz¹dowej Centralnej Agencji Informatyki i Telekomunikacji (CCTA) mog³o zarz¹dzaæ komputerami projektu Bezpoœredni Dostêp oraz Po³¹czona administracja Zw³aszcza dzisiaj ró ne œrodowiska spo³eczne potrzebuj¹ dostêpu do informacji na temat tych samych ludzi lub tych samych spraw. Na przyk³ad lekarze wymieniaj¹ informacje z Urzêdem Œwiadczeñ Socjalnych, co pozwala w pe³niejszy sposób w³¹czaæ opiekê medyczn¹ w strategiê spo³eczn¹ w³adz. Informacja mo e byæ te udostêpniana przez policjê i s³u by nadzoru s¹dowego, w przypadku zagro enia bezpieczeñstwa obywateli.

6 POPRAWA KONTAKTÓW Z OBYWATELEM System pozwala na to, aby proœby o pomoc prawn¹ mog³y byæ W Irlandii Lotus Domino i Lotus Notes pos³u y³y do pod³¹czenia 30 oœrodków prawniczych do centralnej bazy danych Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich W Wielkiej Brytanii, Jack Cunningham MP, minister odpowiedzialny za wprowadzanie w ycie postanowieñ dokumentu na temat modernizacji rozpatrzone gdziekolwiek (przez jeden z pod³¹czonych do w Dublinie. System oznacza, e proœby o pomoc prawn¹ mog¹ byæ rozpatrzone gdziekolwiek (przez jeden z pod³¹czonych do bazy oœrodków), administracji, powiedzia³ ostatnio, e koncepcja rz¹du online jest czêœci¹ byæ mo e najwa niejsz¹ projektu maj¹cego na celu znacz¹c¹ poprawê bazy oœrodków), co znakomicie przyspiesza pracê oraz co znakomicie przyspiesza pracê oraz redukuje niepotrzebn¹ papierkow¹ robotê mówi Evelyn McGuiness z Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich us³ug œwiadczonych przez administracjê rz¹dow¹ dla obywateli. Potrzebujemy po³¹czonej administracji rz¹dowej. Potrzebujemy zintegrowanej 4 redukuje niepotrzebn¹ papierkow¹ robotê Evelyn McGuiness z Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich w Dublinie. w Dublinie. Rozwi¹zanie Lotus Development przynosi kilka znacz¹cych korzyœci. System jest ³atwy w u yciu, wiêc szkolenie pracowników którzy s¹ ju zaznajomieni z komputerow¹ edycj¹ tekstów jest nies³ychanie proste. Poza tym Urz¹d Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymuje to, czego oczekiwa³ od tego rozwi¹zania, czyli efektywny, otwarty system, w którym maksymalnie wykorzystywane s¹ nak³ady poniesione administracji. Musimy siê upewniæ, e us³ugi rz¹dowe s¹ dostarczane za pomoc¹ najlepszych i najnowoczeœniejszych technik, aby przystawa³y one do najlepszych us³ug oferowanych przez sektor prywatny w tym system zakupów za jednym podejœciem, jedna strona WWW, która daje dostêp do wszystkich urzêdów, a tak e inne us³ugi elektroniczne spe³niaj¹ce standardy ery informacyjnej mówi. na sprzêt i oprogramowanie. Inn¹ kluczow¹ cech¹ Lotus Notes jest jego system œledzenia spraw, który 24 godzinny kontakt z przedsiêbiorcami pozwala na monitorowanie indywidualnych spraw od ich rozpoczêcia po ostateczne zamkniêcie dodaje McGuinness. Badania przeprowadzone na zlecenie rz¹du Wielkiej Brytanii pokaza³y, e wiêkszoœæ w³aœcicieli ma³ych przedsiêbiorstw najchêtniej... nale y zapewniæ dostêp do us³ug administracji pañstwowej przez 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu Dokument O Modernizacji Administracji (Wielka Brytania) Jak dalej wyjaœnia McGuinnes, Prawo Rodzinne wymaga wype³niania wielu urzêdowych formularzy. Nowy, centralny system znacznie redukuje ich iloœæ, a tak e odci¹ a pracowników, którzy dot¹d zajmowali siê ich wype³nianiem. Wreszcie takie rozwi¹zanie pozwala na generowanie miesiêcznych statystyk o wiele szybciej, ni dzia³o siê to do tej pory jest to znaczna korzyœæ dla Urzêdu. dokonywa³aby zwrotu podatku VAT w sobotni wieczór, miêdzy godzin¹ 18:00 a 23:00. Lotus Development pomaga administracji w dostarczaniu elektronicznych us³ug dostêpnych przez ca³¹ dobê. Administracja dzia³aj¹ca 24 godziny na dobê ju jest dostêpna dla niektórych klientów Lotus Development.

7 ELEKTRONICZNE KONTAKTY Z BIZNESEM Zamówienia Administracja pañstwowa nieustannie szuka sposobów pozwalaj¹cych na redukcjê kosztów. Elektroniczne zamówienia s¹ jednym z nich. Kupowanie podstawowych dóbr i us³ug u dostawców po najni szej cenie mog³oby pomóc administracji oszczêdziæ pieni¹dze, a w konsekwencji byæ mo e obni yæ podatki nak³adane na obywateli. Ostatnio opublikowany* raport stwierdza, e je eli rz¹d Wielkiej Brytanii zaadoptowa³by techniki u ywane w e-biznesie, oszczêdnoœci pozwoli³yby na obni enie podatków o 1%. Brytyjski rz¹d za jeden ze swoich celów przyj¹³, by do 2001r. 90% dóbr oraz us³ug niskiej wartoœci by³o zamawiane elektronicznie. Szwedzka administracja oszacowa³a ona korzyœci p³yn¹ce z wdro enia systemu zamówieñ elektronicznych i ustali³a, e oszczêdnoœci mog¹ dojœæ nawet do 50%. Ocenia siê tak e, e w rezultacie dostawcy bêd¹ proponowaæ korzystniejsze ceny a sam proces zamawiania stanie siê ³atwiejszy. Administracja szwedzka wierzy, e dziêki technologii Lotus Development jej cel, czyli 95% zamówieñ na najczêœciej kupowane dobra i us³ugi bêdzie dokonywana elektronicznie do koñca 1999r.! Po rozstrzygniêciu przetargu, szwedzka administracja podpisa³a trzy umowy na zakup rozwi¹zañ Elektronicznego Interfejsu Danych (EDI) z dostawcami, którzy byliby w stanie zintegrowaæ nowy system z istniej¹cymi procedurami zakupów. Dwóch spoœród trzech wspomnianych dostawców u ywa Lotus Notes jako interfejsu EDI. Ocenia siê, e z systemu korzystaæ bêdzie nawet do u ytkowników dostawców i pracowników centralnej oraz lokalnych administracji. U ytkownik systemu ma dostêp do licznych baz danych, m.in. do informacji, które kontrakty s¹ w trakcie realizacji, informacji o cenach, itd. Po sprawdzeniu tych informacji, u ytkownik mo e przejœæ do sk³adania zamówienia, które jest zintegrowane z systemem finansowym danego urzêdu, niezale nie od typu systemu komputerowego. Wa n¹ czêœci¹ systemu przep³ywu dokumentów jest to, e zapewnia on akceptacjê zamówienia przez prze³o onych. Kiedy zostanie ju zatwierdzone, zamówienie zostaje wys³ane elektronicznie do odpowiedniego dostawcy. Dostawcy s¹ po³¹czeni z administracyjnymi bazami danych i nieustannie aktualizuj¹ w nich dane, a wiêc u ytkownik w ka dej chwili mo e uzyskaæ dostêp do najnowszych informacji i dziêki temu dok³adnie wie, kiedy zamówiony towar zostanie dostarczony. Kiedy zamówienie zostanie zrealizowane, dostawca zawiadamia Lotus Development pomóg³ FEDSIM zwiêkszyæ efektywnoœæ o 256% miesiêcznie, zmniejszaj¹c koszt procedury ka dego zamówienia o 227 dolarów. Elizabeth Wilkinson, Integrator systemów w FEDSIM równie elektronicznie urz¹d i ten - znowu poprzez zintegrowany system finansowy - dokonuje przelewu nale noœci. W Stanach Zjednoczonych, Lotus Notes znacznie usprawni³ dokonywanie zakupów przez rz¹dow¹ agencjê General Service Administration, Federal Systems Integration Management (GSA FEDSIM). Dziêki opartemu o Lotus Notes systemowi œledzenia i dokonywania zamówieñ administrujemy setkami przetargów rocznie, mówi Elizabeth Wilkinson, integrator systemów w FEDSIM. Zapewnia on œrodowisko w pe³ni pozbawione papierowych dokumentów od pocz¹tku do koñca od sformu³owania wymagañ, przez przyznanie kontraktu a po uregulowanie nale noœci i ostateczne zamkniêcie zamówienia, dodaje. Lotus Development pomóg³ FEDSIM zwiêkszyæ efektywnoœæ o 256% miesiêcznie, zmniejszaj¹c koszt procedury ka dego zamówienia o 227 dolarów. Dostarczanie informacji Dokument opublikowany na pocz¹tku 1999r. przez Komisjê Europejsk¹ Informacja o Sektorze Publicznym w Spo³eczeñstwie Informacyjnym podkreœla koniecznoœæ podjêcia przez rz¹dy dzia³añ maj¹cych na celu u³atwianie firmom dostêpu do informacji. Dokument wyraÿnie stwierdza, co stanie siê w przypadku, gdy administracja nie wywi¹ e siê z tego zadania: generuj¹cy zyski biznes znajduj¹cy siê w takim kraju bêdzie mia³ gorsze wyniki ekonomiczne. *Ÿród³o: Kable Ltd., UK, Marzec

8 ELEKTRONICZNE KONTAKTY W FIRMIE 6 Zarz¹dzanie wiedz¹ Aby coraz efektywniej dostarczaæ us³ugi administracje w wielu krajach przejmuj¹ techniki zarz¹dzania wiedz¹. W dzisiejszych czasach informacja jest tworzona szybciej i w wiêkszej iloœci. Jednak wiedza to coœ wiêcej ni informacja. To po³¹czenie informacji i ludzi. Szkoleniowcy w zakresie technik zarz¹dzania wiedz¹ ci¹gle powtarzaj¹, jak wa ne jest, aby ludzie w organizacji wiedzieli jak dotrzeæ i wykorzystaæ informacjê. Podkreœlaj¹ potrzebê stworzenia kultury zarz¹dzania wiedz¹ obejmuj¹cej ca³¹ organizacjê poczynaj¹c od samej góry. Administracje pañstwowe w³aœnie ucz¹ siê, w jaki sposób systemy, które zapewniaj¹ przep³yw informacji, dzielenie siê prac¹ i automatyzacjê procesów, dostarczaj¹ znacz¹cych korzyœci. Systemy takie s¹ nieodzowne w procesach wymagaj¹cych bardzo szybkich reakcji organizacji. zapewniaj¹ tak e wzrost efektywnoœci i wydajnoœci. Poza tym umo liwiaj¹ ³atwy dostêp do wszystkich niezbêdnych informacji osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, a wiêc zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo trafnych dzia³añ. System Lotus Development pozwala funkcjonariuszom samodzielnie zasiêgaæ informacji w bazach danych. Mog¹ oni przejrzeæ dane z ostatnich kilku godzin, dni czy tygodni w dzieñ lub w nocy, w zale noœci kiedy rozpoczynaj¹ s³u bê - Graham Broom, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych Policji Cambridgeshire Aby informacja by³a wartoœciowa, musi byæ dok³adna i dostarczona na czas. Administracja musi byæ w stanie dostarczyæ w³aœciw¹ informacjê w³aœciwym ludziom, we w³aœciwym czasie. A ludzie ci z kolei musz¹ byæ w stanie wykorzystaæ efektywnie informacjê, aby pomog³a im w wykonywaniu ich obowi¹zków. Wybrany pocz¹tkowo ze wzglêdu na swoje mo liwoœci w zakresie poczty elektronicznej, Lotus Notes wykorzystywany jest przez Policjê Cambridgeshire w dziedzinie zarz¹dzania wiedz¹. Zapewnia on sprawny przep³yw informacji miêdzy jednostkami, znacznie przyspieszaj¹c komunikacjê u ytkowników, poprawiaj¹c wydajnoœæ oraz usprawniaj¹c podejmowanie decyzji, a tak e przyczyniaj¹c siê do oszczêdnoœci œrodków. Zanim wprowadziliœmy Lotus Notes, jednym z problemów by³o upewnianie siê, e oficerowie zanim rozpoczn¹ swoj¹ zmianê s¹ informowani o sytuacji. Odprawy przed zmian¹ by³y uzale nione od oficera koñcz¹cego wczeœniejsz¹ zmianê, on w³aœnie przypomina³ i informowa³ o wszystkim zaczynaj¹cych pracê mówi Graham Broom, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych Policji Cambridgeshire. System Lotus Development pozwala oficerom samodzielnie zasiêgaæ informacji w bazach danych zawieraj¹cych informacje o przestêpstwach oraz najnowsze informacje mog¹ce mieæ wp³yw na pe³nienie obowi¹zków. wyjaœnia Broom.

9 Wspó³praca w rozproszonym œrodowisku Sposób, w jaki pracuj¹ systemy Lotus Development mo na bardzo dobrze zauwa yæ na przyk³adzie brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia (DoH). Jest to rozproszony w 30 ró nych miejscach urz¹d, z dwoma biurami g³ównymi w Londynie i Leeds oraz z oœmioma biurami regionalnymi. Zatrudnia pracowników wszyscy u ywaj¹ Lotus Notes. DoH rozpocz¹³ od budowy poœrednictwem swoich komputerów dotrzeæ do informacji lub danych, które mog¹ byæ u yteczne w udzieleniu odpowiedzi na pytania opozycji parlamentarnej, dziennikarzy czy opinii publicznej. W wypadku gdy partia opozycyjna wydaje krytyczne opinie na temat polityki DoH, zespó³ ministerialny mo e wykorzystaæ MINT do zmniejszenia wp³ywu krytyki, wykazuj¹c mo liw¹ niewiedzê opozycji w tym temacie. Zmniejszanie kosztów Codzienne prowadzenie urzêdu napotyka na takie same problemy jak prowadzenie ka dego innego przedsiêbiorstwa. Utrzymywanie kosztów na niskim poziomie i efektywne gospodarowanie to kluczowe cele. Wdra anie systemów informatycznych postrzegane jest nie tylko z poziomu odnoszenia korzyœci w codziennej dzia³alnoœci, ale tak e z poziomu efektywniejszego wykorzystania biuletynów informacyjnych opartych na Lotus Notes oraz dyskusyjnych baz danych, aby umo liwiæ rozproszonym po ca³ym kraju grupom analityków wprowadzanie i dzielenie siê informacjami. Nastêpne aplikacje by³y bardziej specjalizowane. Jedna z nich, Ministerial Information Networking Technology (MINT), jest narzêdziem pozwalaj¹cym urzêdnikom w DoH na bie ¹ce œledzenie polityki i strategii departamentu. Mog¹ oni dziêki temu odpowiadaæ na pytania dotycz¹ce ministerstwa, a tak e przygotowywaæ wyst¹pienia zawieraj¹ce najœwie sze dane statystyczne. W skrócie wiêc MINT dostarcza im narzêdzia do lepszego wykonywania pracy. Zaawansowane funkcje tekstowe wbudowane w system Lotus Development pozwalaj¹ ministrom budowaæ argumenty oparte o fakty i statystyki znajduj¹ce siê w bazach danych. Ministrowie mog¹ za Lotus Development pomóg³ równie niepodleg³ej od niedawna Republice S³owenii do 1991r. czêœci Jugos³awii rozwin¹æ swój w³asny system prawny. M³oda republika potrzebowa³a systemu informatycznego, który zapewni³by zarz¹dzanie dokumentami oraz przep³yw pracy, ale tak e wspó³pracowa³by z systemem dokumentów papierowych. Lotus Notes okaza³y siê najlepszym dla S³oweñców rozwi¹zaniem i przyniós³ trzy wa ne korzyœci. Pierwsza to wspó³praca. Zapewniliœmy sobie warunki, w jakich ludzie ze wszystkich biur i szczebli Zgromadzenia Narodowego nawet z ró nych partii mog¹ wspó³pracowaæ przy jednym zadaniu, na przyk³ad opracowywaniu projektu uchwa³y wyjaœnia Bojan Verbic, kierownik sekcji ds. rozwoju Systemów Informatycznych w Zgromadzeniu Narodowym. mniejszych œrodków. Zgodnoœæ systemów Ze wzglêdu na mo liwoœci Lotus Development w zakresie integracji w³asnych rozwi¹zañ z istniej¹cymi ju systemami, nie potrzebne s¹ wysokie, dodatkowe nak³ady na drogie wymiany sprzêtu lub oprogramowania. Rozwi¹zania Lotus Development s¹ zgodne z zarówno z otwartymi standardami Internetu, jak i z wieloma standardami zaakceptowanymi przez administracje pañstwowe wielu krajów, takimi jak X.400, X.500 i Gosip. Korzyœci¹ wynoszon¹ z tej zgodnoœci jest to, e mo liwe staje siê u ycie otwartych standardów a przez to komunikacja, zarówno wewnêtrzna jak i zewnêtrzna jest p³ynniejsza, szybsza i bardziej efektywna. Umo liwia to stworzenie jednolitego wizerunku administracji w oczach obywateli. 7...ludzie ze wszystkich biur i szczebli Zgromadzenia Narodowego nawet z ró nych partii mog¹ wspó³pracowaæ przy jednym zadaniu, na przyk³ad opracowywaniu projektu uchwa³y Bojan Verbic, kierownik sekcji ds. rozwoju Systemów Informatycznych w Zgromadzeniu Narodowym.

10 ELEKTRONICZNE KONTAKTY W FIRMIE 8 Tony Blair Prezes Rady Ministrów, Wielka Brytania Lotus Notes i Partia Pracy BT Network for Lotus Notes pomóg³ Partii Pracy w czasie wygranych przez ni¹ wyborów parlamentarnych w 1997r. W czasie trwania kampanii cz³onkowie partii oraz wolontariusze mieli zapewniony szybki i ³atwy dostêp do informacji. Najwiêksze znaczenie mia³a dwustronna komunikacja miêdzy biurami partii umo liwiaj¹ca bie ¹ce uzgadnianie polityki partii na terenie ca³ego kraju przez ca³y okres trwania kampanii. Rozwi¹zanie musia³o zostaæ wdro one nies³ychanie szybko. Po czterotygodniowym okresie próby system zacz¹³ dzia³aæ. Aplikacje umo liwia³y szybkie aktualizacje informacji dla celów informacji prasowej. Przede wszystkim da³y one Partii Pracy dostêp do gotowych odpowiedzi na konkretne pytania, do krótkich tekstów podsumowuj¹cych kilka zagadnieñ oraz do danych pozwalaj¹cych rzecznikom partii lepiej ustosunkowywaæ siê do nietypowych zagadnieñ. W 1998r. na dorocznej konferencji, Partia Pracy u y³a technologii Lotus Domino do zamieszczania informacji w Internecie. Ka de przemówienie by³o udostêpniane ka demu, kto tego potrzebowa³ badaczom, prasie, opinii publicznej natychmiast po jego wyg³oszeniu.

11 DLACZEGO TAK WIELU WYBIERA LOTUS DEVELOPMENT Sprawiæ aby systemy p³aci³y Rozwi¹zania Lotus Development oszczêdzaj¹ czas i pieni¹dze dwa zasoby, których zawsze brakuje administracji pañstwowej. Vic Roads jest czêœci¹ Departamentu Infrastruktury w Victorii, drugim co do liczebnoœci populacji stanie Australii. W ci¹gu ostatnich 5 lat organizacja osi¹gnê³a znacz¹cy wzrost wydajnoœci i zwi¹zane z tym korzyœci finansowe dziêki wprowadzeniu Lotus Notes. Vic Roads jest zarz¹dc¹ dróg stanowych, odpowiada za ich utrzymanie, bezpieczeñstwo, u ytkowanie, a tak e za rejestracjê pojazdów i wydawanie praw jazdy. Poradzenie sobie z tak ró norodnymi zadaniami wymaga szerokiej komunikacji miêdzy licznymi miejscami, w przesz³oœci owocowa³o to olbrzymi¹ liczb¹ papierowych dokumentów i czasoch³onnymi procesami. Wdro enie Lotus Notes pozwoli³o Vic Road znacz¹co skróciæ czas oraz zmniejszyæ koszty zwi¹zane z powstawaniem corocznego bud etu, zatwierdzanego nastêpnie przez rz¹d. Dodatkowo 2,500 u ytkowników stworzy³o ponad 1000 baz danych od osobistych baz danych i kalendariów spotkañ, przez systemy œledzenia, a po szereg baz zawieraj¹cych niezmienne informacje dotycz¹ce pracowników ca³ej firmy. Jak ocenia urz¹d, u ycie Lotus Notes daje oszczêdnoœci oko³o dolarów australijskich rocznie. Tworzenie innowacyjnej administracji przy niewielkim ryzyku Jak wiele dzia³ów przemys³u, administracja poszukuje u swoich dostawców innowacyjnych technologii. Dzia³aj¹c w oparciu o ci¹gle kurcz¹ce siê bud ety, administracja musi byæ innowacyjna. Sektor publiczny jest jednak czasem bardzo obawia siê innowacji. A wcale nie musi. Po pierwsze administracja ma piln¹ potrzebê dzia³ania w oparciu o nowoczesne rozwi¹zania. Tylko w ten sposób bêdzie mog³a uczestniczyæ w yciu spo³eczeñstwa informacyjnego, dostarczaj¹c us³ug na miarê XXI wieku. Pozwoli to tak e na wzrost efektywnoœci dzia³ania, zarówno w kwestii ograniczania kosztów jak i wykorzystania zasobów. Po drugie administracja pañstwowa potrzebuje pewnego partnera w postaci wiod¹cej na rynku firmy. Lotus Development Corp. jest w³asnoœci¹ IBM Corp., z Partnerów Handlowych i 56 milionami u ytkowników. Po trzecie wreszcie wiemy, jakie znaczenie do kwestii bezpieczeñstwa danych przywi¹zuje administracja publiczna. Lotus posiada business partnerów oraz przesz³o 56 milionów* u ytkowników. Bezpieczeñstwo danych Lotus Development traktuje tê sprawê niezwykle powa nie i ci¹gle pracuje nad tym, aby spe³niaæ rz¹dowe standardy bezpieczeñstwa, poprzez systemy hase³, podpisy cyfrowe i technologie szyfrowania danych. Rozwi¹zania Lotus Development dysponuj¹ ca³ym wachlarzem mocnych, efektywnych i elastycznych technik sprawdzonych w praktyce które zapewniaj¹ urzêdom niedostêpne dla osób trzecich kana³y komunikacji (gdy zachodzi potrzeba równie obustronnie) z innymi urzêdami wewn¹trz systemu administracyjnego oraz ze œwiatem zewnêtrznym. Rozwi¹zania te minimalizuj¹ ryzyko zawsze istniej¹ce przy wprowadzaniu zaawansowanych systemów pozwalaj¹cych administracji na zwiêkszenie efektywnoœci. Bezpieczeñstwo jest zawsze spraw¹ priorytetow¹ przy systemach pracuj¹cych w administracji publicznej. Lotus Development jest w stanie dostarczyæ technologie zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo i kontrolê informacji przy wszelkich procesach jej wymiany i wspó³dzielenia. Na przyk³ad w zakresie przesy³ania wiadomoœci Lotus Domino pozwala u ytkownikowi na wybór ró nych poziomów bezpieczeñstwa w zale noœci od jego stanowiska lub zakresu obowi¹zków. Prawa dostêpu mog¹ byæ udzielone nawet do oddzielnych akapitów lub pól w dokumencie co umo liwia wymianê dokumentu miêdzy ró nymi u ytkownikami przy zachowaniu jego poufnoœci. 9 *Ÿród³o: IDC, Marzec 2000

12 DLACZEGO TAK WIELU WYBIERA LOTUS DEVELOPMENT 10 Lotus Development jako integrator Przyk³adem innowacyjnoœci rozwi¹zañ Lotus Development jest mo liwoœæ integracji informacji zawartej w istniej¹cych systemach z nowymi rozwi¹zaniami przy pomoc¹ wspólnego interfejsu. Pomimo tego, e w Brent na pocz¹tku istnia³o 10 ró nych systemów operacyjnych, ka dy z innym interfejsem u ytkownika, Lotus Notes wprowadzi³ jeden wspólny mechanizm dostêpu do wszystkich danych. Dobre strony takiego rozwi¹zania to ³atwoœæ u ytkowania, niskie koszty szkoleñ oraz niskie koszty utrzymania systemu. W szwedzkim Urzêdzie Podatkowym Lotus Development wykorzysta³ istniej¹ce systemy przez w³¹czenie ich w sk³ad wiêkszego i nowoczeœniejszego rozwi¹zania. Urz¹d wybra³ propozycjê Lotus Development nie tylko ze wzglêdu na ³atwoœæ u ytkowania, ale przede wszystkim dlatego, e zapewnia³a ona wykorzystanie istniej¹cych standardów systemowych. Dzia³a³a ju bowiem w pe³ni funkcjonalna struktura komputerowa sieæ ogólnokrajowa. Nasza umiejêtnoœæ integracji pracuj¹cych ju systemów, pozwoli³a Urzêdowi na szybkie dzia³ania. Po tym, jak zapad³a decyzja o wdro eniu systemu Lotus Notes, nale a³o zaprojektowaæ i uruchomiæ w bardzo krótkim czasie system dla 14,000 u ytkowników. Projekt wszed³ w ycie ju po 4 miesi¹cach od podpisania kontraktu. Celem dla Urzêdu Podatkowego by³o jak najszybsze wyeliminowanie z obiegu papierowych dokumentów. Teraz, kiedy oficjalnie zaakceptowano podpis elektroniczny, Urz¹d dysponuje systemem, który pozwala Szwedom na elektroniczne rozliczenia z fiskusem. Urz¹d jest tak e zainteresowany u yciem serwerów Lotus Domino przy przeniesieniu istniej¹cych aplikacji do Internetu, aby jeszcze bardziej rozszerzyæ do nich dostêp organizacjom oraz obywatelom. Rozwi¹zania Komunikacja z podmiotami zewnêtrznymi Operowanie Elektroniczn¹ gospodark¹ Kontrola ³añcucha dostaw Komuniacja miêdzy oddzia³ami i departamentami Udostêpnianie kapita³u intelektualnego Przebudowa procesów Poprawa wydajnoœci wymiany informacji Przep³yw informacji Mo liwoœæ kolektywnego podejmowania decyzji Praca Grupowa Przep³yw wiedzy z³o onoœæ pracy Innowacje procesów przep³ywu pracy Przep³yw pracy

13 LOTUS DEVELOPMENT: JEDEN KROK NA RAZ Ilustracja rozwi¹zañ Lotus Development Poczta elektroniczna to szybki i efektywny przynosi³y dobre rezultaty w przesz³oœci. pokazuje, jakie dzia³ania s¹ niezbêdne do pracy e-biznesu (zobacz diagram). Oœ X pokazuje, w jaki sposób firmy przechodz¹ od poprawy przep³ywu informacji (na przyk³ad przy pomocy poczty elektronicznej), przez poprawê przep³ywu wiedzy (za pomoc¹ baz dyskusyjnych, systemów zarz¹dzania dokumentami i baz wiedzy), a do poprawy przep³ywu pracy (za pomoc¹ automatyzacji procesów). Wzd³u osi Y roœnie zasiêg e-biznesu od skromnych pocz¹tków (na poziomie czêœci urzêdu lub grupy roboczej), przez ca³¹ organizacjê (po³¹czenie wszystkich czêœci urzêdu), a do ³añcucha z obywatelami, przedsiêbiorstwami i dostawcami (po³¹czenie z jednostkami poza administracyjnymi). sposób komunikacji. Jednak nie nadaje siê do gromadzenia wiedzy. Nastêpnym krokiem staje siê wiêc gromadzenie, porz¹dkowanie i udostêpnianie informacji poprzez zarz¹dzanie wiedz¹. W tym miejscu zaczynasz zbieraæ wiedzê, która istnieje w g³owach Twoich pracowników, oraz doœwiadczenia, które nabywaj¹ wykonuj¹c swoj¹ pracê. Ca³a ta wiedza jest gromadzona w aplikacjach, klasyfikowana i udostêpniana innym. Wiêkszoœæ problemów które napotykaj¹ ludzie podczas pracy, ju gdzieœ kiedyœ wyst¹pi³a i zosta³a rozwi¹zana. Zarz¹dzanie wiedz¹ pozwala ludziom odnaleÿæ tamte doœwiadczenia i wykorzystaæ je do aktualnych potrzeb. Mówi¹c w skrócie, przyspiesza Znowu przesuwaj¹c siê w prawo, osi¹gamy poziom zarz¹dzania przep³ywem pracy. Wiele procesów w organizacji jest standardowych i podzielonych na etapy. Zatwierdzanie zakupów jest dobrym, prostym przyk³adem procesu w trakcie którego wiele osób musi podpisaæ jeden formularz. Przep³yw pracy automatyzuje ten proces, zapewniaj¹c jednoczeœnie, e odpowiedni ludzie zobacz¹ dokument we w³aœciwym czasie i odpowiednio z nim post¹pi¹. U ytkownicy nawet nie musz¹ wiedzieæ, kto zatwierdza zakup, poniewa wiedza ta zawarta i wykorzystywana jest przez aplikacjê przep³ywu pracy. Na pionowej osi wykresu zaznaczono zakres implementacji rozwi¹zañ e-biznesowych. 11 Nie ma zasady mówi¹cej, w którym odnajdowanie najlepszych rozwi¹zañ. Od aplikacji obs³uguj¹cych konkretn¹ miejscu nale y zacz¹æ. Jednak im bli ej Wiedza ludzi mo e zostaæ po³¹czona czêœæ urzêdu, przez ca³e urzêdy prawego górnego rogu ilustracji, tym z magazynowan¹ elektronicznie w drugim kroku, a po systemy ³¹cz¹ce wiêkszy zwrot z inwestycji dla informacj¹, aby daæ lepszy obraz pracy obywateli, przedsiêbiorstwa organizacji. Na pocz¹tku, jako Twój organizacji. pracy. Jest to nie tylko i dostawców. Zakup jakiegoœ przedmiotu pierwszy krok w stronê e-biznesu oszczêdnoœæ czasu, i wykorzystane mo e byæ prostym przyk³adem dzia³ania mo esz zaimplementowaæ pocztê zostaj¹ równie informacje i techniki, systemu. Ktoœ potrzebuje dowiedzieæ siê, elektroniczn¹ lewa czêœæ ilustracji. które co mo e kupiæ i jak to zrobiæ. Dostêp do ca³ej tej wiedzy to jedno klikniêcie. Gdy Rozwój elektronicznej spo³ecznoœci Zarz¹dzanie wyborami przedstawicieli oraz formalnymi spotkaniami Sprawdzanie zgodnoœci z normami Unii Europejskiej Zarz¹dzanie kontaktami z mediami Innowacje añcucha Dostaw Elektroniczne sk³adanie podañ Elektroniczne sk³adanie towarów i us³ug Konsultacje dot. regulacji prawnych Wymiana informacji z Uni¹ Europejsk¹ u ytkownik dokona ju wyboru, ca³y proces mo e zostaæ zainicjowany automatycznie, po prostu przez wype³nienie formularza na ekranie monitora. Kierownik mo e zostaæ poproszony o podpisanie zamówienia. Zarz¹dzanie Wiedz¹ Kreowanie polityki dzia³ania Zarz¹dzanie jakoœci¹ Regu³y postêpowania i procedury Zarz¹dzanie zasobami Kontrolowanie/przegl¹danie projektów Zarz¹dzanie przetargami Innowacje procesów Centralny punkt obs³ugi klienta Ustalanie priorytetów postêpowania Implementacja procedur Kontakty z miediami Zarz¹dzanie wnioskami i skargami Zarz¹dzanie inwestycjami Departament Zakupów mo e zacz¹æ realizacjê zakupu. Ksiêgowoœæ zostanie powiadomiona o nadchodz¹cym rachunku i o zmianie w œrodkach na koncie firmy. Je eli aplikacja dzia³a tak e poza urzêdem, to dostawca otrzyma zamówienie i od razu przyst¹pi do realizacji.

14 PODSUMOWANIE 12 Technologia rozwi¹zañ Lotus Development Rozwi¹zania Lotus Development skoncentrowane s¹ wokó³ aplikacji Lotus Domino dla serwera oraz Lotus Notes dla klienta. Oprogramowanie to pozwala gromadziæ i dzieliæ informacje wszystkim, którzy tego potrzebuj¹, zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz organizacji. Pomocy w rozwoju aplikacji, które spe³ni³yby Twoje oczekiwania, udziela Lotus Professional Services oraz ponad wykwalifikowanych Partnerów Handlowych na ca³ym œwiecie. Co to jest Lotus Notes i Lotus Domino? Lotus Notes to wiod¹ce w skali œwiatowej oprogramowanie, ³¹cz¹ce obs³ugê przesy³ania informacji, pracy grupowej oraz Internetu. Pewne, elastyczne i ³atwe do wykorzystania mo liwoœci pozwol¹ ka demu w Twojej organizacji na p³ynn¹ komunikacjê. Oprogramowanie obs³uguj¹ce pracê grupow¹ dostarczy narzêdzi do tworzenia kluczowych aplikacji, które pomog¹ Twoim ludziom pracowaæ razem bardziej efektywnie. Lotus Domino pozwala siêgn¹æ poza Twoj¹ organizacjê do ci¹gle rozwijaj¹cego siê œwiata Internetu, umo liwiaj¹c tworzenie i administrowanie aplikacjami sieciowymi, które wspomog¹ najwa niejsze dzia³ania firmy. Rozwi¹zania dla wojska W tekœcie Rozwi¹zania Lotus Development w obronnoœci znajdziesz wiêcej na temat specjalnych rozwi¹zañ Lotus Development dla obronnoœci. Skontaktuj siê z przedstawicielami albo z Partnerami Handlowymi Lotus Development, aby bli ej poznaæ rozwi¹zania Lotus Development dla administracji pañstwowej oraz dowiedzieæ siê w jaki sposób: zmniejszaj¹ ryzyko zwiêkszaj¹ zwrot z inwestycji dostosowuj¹ siê do wymagañ dostarczaj¹ rynkowych rozwi¹zañ dla rynkowych problemów wykorzystuj¹ miêdzynarodowe standardy dla zwiêkszenia korzyœci

15 Lotus Notes/Domino to wiod¹ce w skali œwiatowej oprogramowanie, ³¹cz¹ce obs³ugê przesy³ania informacji, pracy grupowej oraz Internetu. Pewne, elastyczne i ³atwe do wykorzystania mo liwoœci pozwol¹ ka demu w Twojej organizacji na p³ynn¹ komunikacjê. Oprogramowanie obs³uguj¹ce pracê grupow¹ dostarczy narzêdzi do tworzenia kluczowych aplikacji, które pomog¹ Twoim ludziom pracowaæ razem bardziej efektywnie. Lotus Domino pozwala siêgn¹æ poza Twoj¹ organizacjê do ci¹gle rozwijaj¹cego siê œwiata Internetu, umo liwiaj¹c tworzenie i administrowanie aplikacjami sieciowymi, które wspomog¹ najwa niejsze dzia³ania firmy.

16 Aby dowiedzieæ siê wiêcej o Lotus Development i produktach firmy, a tak e aby znaleÿæ kompletn¹ listê biur firmy na ca³ym œwiecie, odwiedÿ polsk¹ stronê lub œwiatow¹ stronê Lotus Development Polska. ul. 1 Sierpnia 8, Warszawa, Polska, tel.: (0-22) , fax: (0-22) , Ten raport powsta³ tylko i wy³¹cznie w celach informacyjnych i jest rozpowszechniany tylko w takiej postaci, bez jakiejkolwiek gwarancji. Informacje tu przedstawione zosta³y starannie sprawdzone, jednak Lotus Development pragnie podkreœliæ, e s¹dy wyra one w tym raporcie nie mog¹ byæ traktowane jako odpowiednik szczegó³owej rady w konkretnym przypadku. Lotus i Lotus Notes s¹ zarejestrowanymi znakami towarowymi and Domino is a trademark of Lotus Development Corporation. All rights reserved. All other trademarks are owned by their respective companies.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83170-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie 2016/S 050-083170 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP

HORIZON 2020 SME INSTRUMENT. Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP HORIZON 2020 SME INSTRUMENT Program Komisji Europejskiej dedykowany MŚP Wspierane będą nowatorskie przedsięwzięcia realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale rynkowym. Pomysł

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-10-04 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa wraz z instalacją i skonfigurowaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo