Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych."

Transkrypt

1

2 Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju sposoby, w jakie Lotus Notes i Domino pomaga im zwiêkszaæ wydajnoœæ i efektywnoœæ, pozwalaj¹c jednoczeœnie na kontrolê kosztów.

3 Struktury rz¹dowe w ca³ej Europie modernizuj¹ siê i przystosowuj¹ do rzeczywistoœci ery informacyjnej identyfikuj¹c i wybieraj¹c te firmy, które mog¹ staæ siê dla nich strategicznymi partnerami. Wiele z nich wybra³o Lotus Development oraz jego Partnerów Handlowych, aby sprostaæ wyzwaniom dzisiejszego œwiata. Rozwi¹zania te s³u ¹ ludziom obywatelom, przedsiêbiorcom, konsumentom a nie tylko pracownikom administracji. Rz¹dy na ca³ym œwiecie staj¹ przed g³ównym wyzwaniem ludzie wymagaj¹ wy szej jakoœci us³ug, przy jak najbardziej optymalnym wykorzystaniu ich pieniêdzy przekazywanych w postaci podatków. St¹d te coraz silniejsza potrzeba znalezienia lepszych, szybszych, bardziej wydajnych sposobów komunikacji i wspó³pracy oraz u³atwienia dostêpu do informacji tym, którzy jej potrzebuj¹ i wtedy, kiedy jest potrzebna z zachowaniem bezpieczeñstwa udostêpnianych danych. Lotus Development dostarcza sprawdzone i pewne rozwi¹zania w zakresie komunikacji, zarz¹dzania wiedz¹ oraz e-biznesu organizacjom na ca³ym œwiecie. W poni szym tekœcie znajduj¹ siê przyk³ady centralnych i lokalnych administracji pañstwowych z ca³ego œwiata, które wdro y³y technologie Lotus Development, aby byæ bli ej obywateli w sposób minimalizuj¹cy nak³ady finansowe i czasowe. Dowiesz siê z niego, jak walcz¹ one z nadu yciami, sprawiaj¹c, e informacja jest ³atwiej dostêpna oraz jak obni aj¹ koszty dziêki elektronicznym systemom zaopatrywania. Odkryjesz wreszcie, w jaki sposób owe systemy zarabiaj¹ same na siebie, a poniesione na nie wydatki zwracaj¹ siê w krótkim czasie. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami swoich Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania urzêdom oraz agencjom administracji publicznej, dok³adnie takim jak Twoja. Serdecznie zapraszam do lektury tego tekstu i do³¹czenia do 56 milionów* osób na œwiecie, które znaj¹ ju mo liwoœci Lotus Notes i Domino w zakresie zwiêkszania wydajnoœci i efektywnoœci, a tak e kontroli kosztów. Pierre Van Beneden Dyrektor Generalny i Vice-Prezes Lotus Europe, Middle East and Africa *Zród³o: EMMS, Marzec 1999

4 PROGRAM ZMIAN 2 Staj¹c w obliczu nadchodz¹cego XXI wieku rz¹dy na ca³ym œwiecie wyczuwaj¹ potrzebê zmiany sposobu funkcjonowania odpowiedzi¹ jest e-biznes. Zdaj¹ sobie tak e sprawê z koniecznoœci ustanowienia nowych, elektronicznych relacji. Od pewnego czasu konsumenci korzystaj¹ z ogromnych udogodnieñ w us³ugach handlowych i finansowych, takich jak dostêp do konta bankowego przez ca³¹ dobê lub zakupy on-line. Nied³ugo obywatele zaczn¹ pytaæ: czemu by nie stworzyæ ca³odobowego dostêpu do administracji publicznej? Bardzo dobre pytanie. I jak pokazujemy w tym tekœcie, administracje pañstwowe w wielu krajach odpowiadaj¹ na nie twierdz¹co tworz¹c administracjê dostêpn¹ 24 godziny na dobê. Ale administracje publiczne pozostaj¹ w wielu ró nych zwi¹zkach: z przedsiêbiorcami lub z innymi organizacjami u ytecznoœci publicznej. Wykorzystuj¹c technologiê mog¹ jeszcze te kontakty usprawniæ, zapewniaj¹c ca³odobowy dostêp. Wiele administracji pañstwowych posiada swoje w³asne programy zmian. Bez w¹tpienia infrastruktura pañstwa u ywaj¹cego nowoczesnych technologii w bardzo pozytywny sposób mo e oddzia³ywaæ na spo³eczeñstwo. Elektroniczna administracja pozwala obywatelowi dotrzeæ do siebie w prostszy sposób. Walcz¹c z nadu yciami oraz staj¹c siê bardziej efektywnymi w prowadzeniu swoich przedsiêwziêæ mog¹ stabilizowaæ czy wrêcz zmniejszaæ obci¹ enia podatkowe. Z pewnoœci¹ chc¹ likwidowaæ nadu ycia. Przez redukcjê wysokich kosztów nieprawid³owoœci w Wielkiej Brytanii szacunkowo wynosz¹ one 10 miliardów funtów rocznie osi¹gane s¹ dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, i najbardziej oczywiste, oszczêdzaj¹ pieni¹dze, które mog¹ byæ wydane na konstruktywne dzia³ania. Po drugie, byæ mo e mniej rzucaj¹ce siê w oczy, zdobywaj¹ zaufanie obywateli. Administracja publiczna to du a organizacja gospodarcza. Jako taka szuka rozwi¹zañ e-biznesowych, aby sprostaæ wyzwaniom, przed jakimi stoi u progu nowego tysi¹clecia. Celem tego tekstu jest przedstawienie sposobu, w jaki Lotus Development oraz jego Partnerzy Handlowi mog¹ pomóc urzêdnikom we wprowadzaniu zasad i technologii e-biznesu w trzech dziedzinach: w kontaktach z obywatelami, przedsiêbiorcami oraz z innymi strukturami u ytecznoœci publicznej. Poznasz sposoby, w jakie Lotus Development wspiera administracjê w œwiadczeniu us³ug obywatelom, 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. Dowiesz siê te, jak pomaga egzekwowaæ dobra i us³ugi od jej dostawców. Wreszcie, w jaki sposób umo liwia sprawny przep³yw informacji miêdzy ró nymi urzêdami, a tak e wewn¹trz nich samych. Na pocz¹tek spójrzmy, jak rozwi¹zania Lotus Development poprawiaj¹ stosunki miêdzy administracj¹ a obywatelami.

5 POPRAWA KONTAKTÓW Z OBYWATELEM Administracja 24 godziny na dobê. Na pytanie sensownie zadawane przez obywateli czemu nie mo emy mieæ kontaktu z administracj¹ przez 24 godziny na dobê? w³adze zaczynaj¹ ju odpowiadaæ: ale mo ecie! Wiele administracji rz¹dowych w krajach europejskich takich jak Wielka Brytania czy Finlandia publicznie zobowi¹za³o siê do ca³odobowego œwiadczenia us³ug. Oznacza to, e ludzie bêd¹ mogli za³atwiæ dowoln¹ urzêdow¹ sprawê od z³o enia wniosku o paszport po potwierdzenie zwrotu podatku w czasie, który odpowiada im, a nie urzêdnikom. Ostatnio opublikowany w Wielkiej Brytanii oficjalny dokument na temat modernizacji administracji zobowi¹zuje s³u by publiczne do œwiadczenia us³ug 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. informatyczne porównuje siê równie do kleju, który scala wszystkie us³ugi œwiadczone przez administracjê pañstwow¹. Wed³ug angielskiego dokumentu na temat modernizacji administracji g³ównym filarem zmiany jest nowoczesna technologia. Wszystko po to, by usprawniæ œwiadczenie us³ug, ale przede wszystkim, aby u³atwiæ ycie ludziom, którzy yj¹, pracuj¹ i maj¹ rodziny w Wielkiej Brytanii. Tak e w Wielkiej Brytanii powsta³ projekt Bezpoœredniego Dostêpu. Ma on na celu udostêpnienie wszystkich administracyjnych us³ug w formie elektronicznej, aby ludzie mogli z nich korzystaæ, wtedy, kiedy im jest wygodnie. Oznacza to zarz¹dzanie nawet 100 tysi¹cami formularzy. W pierwszej fazie projektu mo liwe bêdzie drukowanie urzêdowych formularzy, w celu ich wype³nienia zorganizowaæ przeniesienie do nich danych z 250 urzêdów i agencji rz¹dowych. Urzêdy w Wielkiej Brytanii mog¹ aktualizowaæ swoje formularze u ywaj¹c do tego klienta Lotus Notes pod³¹czonego do serwera CCTA. Wszystko to dzia³a w ramach Zabezpieczonego intranetu Rz¹dowego. W przypadkach, gdy jest to mo liwe, CCTA udostêpnia informacje w Internecie. Jedn¹ z wielu korzyœci takiego rozwi¹zania jest to, e nad bezpieczeñstwem danych czuwa tylko CCTA, a nie ka dy urz¹d z osobna. Bezpoœredni Dostêp wykorzystywany jest przez centraln¹ i lokalne administracje na terenie ca³ej Wielkiej Brytanii, co pozwala im ograniczyæ zalew papierowych dokumentów a tak e powa nie zredukowaæ koszty funkcjonowania. 3 Elektroniczna administracja publiczna Dokument na temat modernizacji administracji zobowi¹zuje tak e rz¹d Tony ego Blaira do tego, aby do 2008r. wszystkie kontakty z administracj¹ mog³y odbywaæ siê na drodze elektronicznej. Nowy rz¹d fiñski jeden z kilku w krajach skandynawskich entuzjastycznie podchodz¹cych do e-administracji ma jeszcze ambitniejszy cel. Oœwiadczy³, e wszelkie rz¹dowe us³ugi bêd¹ dostêpne elektronicznie do 2002r. Technologia jest obecnie czêœci¹ programów legislacyjnych rz¹dów w wielu krajach. Uwa a siê powszechnie, e jest to cecha wyró niaj¹ca nowoczesne rz¹dy. Technologie i odes³ania. Druga faza zostanie wprowadzona, gdy w pe³ni rozwinie siê technologia elektronicznego podpisu, wtedy mo liwe stanie siê elektroniczne wype³nienie i przes³anie formularza. Rz¹d Wielkiej Brytanii wybra³ do realizacji tego projektu Lotus Domino z wielu powodów. Dzia³aj¹cy model rozwi¹zania musia³ zostaæ stworzony w ci¹gu zaledwie kilku tygodni. Wa n¹ kwesti¹ by³o tak e bezpieczeñstwo danych. Treœæ formularzy w adnym momencie (oprócz momentu wype³niania) nie mog³a byæ zmieniona. Wreszcie tylko dwóch ludzi z rz¹dowej Centralnej Agencji Informatyki i Telekomunikacji (CCTA) mog³o zarz¹dzaæ komputerami projektu Bezpoœredni Dostêp oraz Po³¹czona administracja Zw³aszcza dzisiaj ró ne œrodowiska spo³eczne potrzebuj¹ dostêpu do informacji na temat tych samych ludzi lub tych samych spraw. Na przyk³ad lekarze wymieniaj¹ informacje z Urzêdem Œwiadczeñ Socjalnych, co pozwala w pe³niejszy sposób w³¹czaæ opiekê medyczn¹ w strategiê spo³eczn¹ w³adz. Informacja mo e byæ te udostêpniana przez policjê i s³u by nadzoru s¹dowego, w przypadku zagro enia bezpieczeñstwa obywateli.

6 POPRAWA KONTAKTÓW Z OBYWATELEM System pozwala na to, aby proœby o pomoc prawn¹ mog³y byæ W Irlandii Lotus Domino i Lotus Notes pos³u y³y do pod³¹czenia 30 oœrodków prawniczych do centralnej bazy danych Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich W Wielkiej Brytanii, Jack Cunningham MP, minister odpowiedzialny za wprowadzanie w ycie postanowieñ dokumentu na temat modernizacji rozpatrzone gdziekolwiek (przez jeden z pod³¹czonych do w Dublinie. System oznacza, e proœby o pomoc prawn¹ mog¹ byæ rozpatrzone gdziekolwiek (przez jeden z pod³¹czonych do bazy oœrodków), administracji, powiedzia³ ostatnio, e koncepcja rz¹du online jest czêœci¹ byæ mo e najwa niejsz¹ projektu maj¹cego na celu znacz¹c¹ poprawê bazy oœrodków), co znakomicie przyspiesza pracê oraz co znakomicie przyspiesza pracê oraz redukuje niepotrzebn¹ papierkow¹ robotê mówi Evelyn McGuiness z Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich us³ug œwiadczonych przez administracjê rz¹dow¹ dla obywateli. Potrzebujemy po³¹czonej administracji rz¹dowej. Potrzebujemy zintegrowanej 4 redukuje niepotrzebn¹ papierkow¹ robotê Evelyn McGuiness z Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich w Dublinie. w Dublinie. Rozwi¹zanie Lotus Development przynosi kilka znacz¹cych korzyœci. System jest ³atwy w u yciu, wiêc szkolenie pracowników którzy s¹ ju zaznajomieni z komputerow¹ edycj¹ tekstów jest nies³ychanie proste. Poza tym Urz¹d Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymuje to, czego oczekiwa³ od tego rozwi¹zania, czyli efektywny, otwarty system, w którym maksymalnie wykorzystywane s¹ nak³ady poniesione administracji. Musimy siê upewniæ, e us³ugi rz¹dowe s¹ dostarczane za pomoc¹ najlepszych i najnowoczeœniejszych technik, aby przystawa³y one do najlepszych us³ug oferowanych przez sektor prywatny w tym system zakupów za jednym podejœciem, jedna strona WWW, która daje dostêp do wszystkich urzêdów, a tak e inne us³ugi elektroniczne spe³niaj¹ce standardy ery informacyjnej mówi. na sprzêt i oprogramowanie. Inn¹ kluczow¹ cech¹ Lotus Notes jest jego system œledzenia spraw, który 24 godzinny kontakt z przedsiêbiorcami pozwala na monitorowanie indywidualnych spraw od ich rozpoczêcia po ostateczne zamkniêcie dodaje McGuinness. Badania przeprowadzone na zlecenie rz¹du Wielkiej Brytanii pokaza³y, e wiêkszoœæ w³aœcicieli ma³ych przedsiêbiorstw najchêtniej... nale y zapewniæ dostêp do us³ug administracji pañstwowej przez 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu Dokument O Modernizacji Administracji (Wielka Brytania) Jak dalej wyjaœnia McGuinnes, Prawo Rodzinne wymaga wype³niania wielu urzêdowych formularzy. Nowy, centralny system znacznie redukuje ich iloœæ, a tak e odci¹ a pracowników, którzy dot¹d zajmowali siê ich wype³nianiem. Wreszcie takie rozwi¹zanie pozwala na generowanie miesiêcznych statystyk o wiele szybciej, ni dzia³o siê to do tej pory jest to znaczna korzyœæ dla Urzêdu. dokonywa³aby zwrotu podatku VAT w sobotni wieczór, miêdzy godzin¹ 18:00 a 23:00. Lotus Development pomaga administracji w dostarczaniu elektronicznych us³ug dostêpnych przez ca³¹ dobê. Administracja dzia³aj¹ca 24 godziny na dobê ju jest dostêpna dla niektórych klientów Lotus Development.

7 ELEKTRONICZNE KONTAKTY Z BIZNESEM Zamówienia Administracja pañstwowa nieustannie szuka sposobów pozwalaj¹cych na redukcjê kosztów. Elektroniczne zamówienia s¹ jednym z nich. Kupowanie podstawowych dóbr i us³ug u dostawców po najni szej cenie mog³oby pomóc administracji oszczêdziæ pieni¹dze, a w konsekwencji byæ mo e obni yæ podatki nak³adane na obywateli. Ostatnio opublikowany* raport stwierdza, e je eli rz¹d Wielkiej Brytanii zaadoptowa³by techniki u ywane w e-biznesie, oszczêdnoœci pozwoli³yby na obni enie podatków o 1%. Brytyjski rz¹d za jeden ze swoich celów przyj¹³, by do 2001r. 90% dóbr oraz us³ug niskiej wartoœci by³o zamawiane elektronicznie. Szwedzka administracja oszacowa³a ona korzyœci p³yn¹ce z wdro enia systemu zamówieñ elektronicznych i ustali³a, e oszczêdnoœci mog¹ dojœæ nawet do 50%. Ocenia siê tak e, e w rezultacie dostawcy bêd¹ proponowaæ korzystniejsze ceny a sam proces zamawiania stanie siê ³atwiejszy. Administracja szwedzka wierzy, e dziêki technologii Lotus Development jej cel, czyli 95% zamówieñ na najczêœciej kupowane dobra i us³ugi bêdzie dokonywana elektronicznie do koñca 1999r.! Po rozstrzygniêciu przetargu, szwedzka administracja podpisa³a trzy umowy na zakup rozwi¹zañ Elektronicznego Interfejsu Danych (EDI) z dostawcami, którzy byliby w stanie zintegrowaæ nowy system z istniej¹cymi procedurami zakupów. Dwóch spoœród trzech wspomnianych dostawców u ywa Lotus Notes jako interfejsu EDI. Ocenia siê, e z systemu korzystaæ bêdzie nawet do u ytkowników dostawców i pracowników centralnej oraz lokalnych administracji. U ytkownik systemu ma dostêp do licznych baz danych, m.in. do informacji, które kontrakty s¹ w trakcie realizacji, informacji o cenach, itd. Po sprawdzeniu tych informacji, u ytkownik mo e przejœæ do sk³adania zamówienia, które jest zintegrowane z systemem finansowym danego urzêdu, niezale nie od typu systemu komputerowego. Wa n¹ czêœci¹ systemu przep³ywu dokumentów jest to, e zapewnia on akceptacjê zamówienia przez prze³o onych. Kiedy zostanie ju zatwierdzone, zamówienie zostaje wys³ane elektronicznie do odpowiedniego dostawcy. Dostawcy s¹ po³¹czeni z administracyjnymi bazami danych i nieustannie aktualizuj¹ w nich dane, a wiêc u ytkownik w ka dej chwili mo e uzyskaæ dostêp do najnowszych informacji i dziêki temu dok³adnie wie, kiedy zamówiony towar zostanie dostarczony. Kiedy zamówienie zostanie zrealizowane, dostawca zawiadamia Lotus Development pomóg³ FEDSIM zwiêkszyæ efektywnoœæ o 256% miesiêcznie, zmniejszaj¹c koszt procedury ka dego zamówienia o 227 dolarów. Elizabeth Wilkinson, Integrator systemów w FEDSIM równie elektronicznie urz¹d i ten - znowu poprzez zintegrowany system finansowy - dokonuje przelewu nale noœci. W Stanach Zjednoczonych, Lotus Notes znacznie usprawni³ dokonywanie zakupów przez rz¹dow¹ agencjê General Service Administration, Federal Systems Integration Management (GSA FEDSIM). Dziêki opartemu o Lotus Notes systemowi œledzenia i dokonywania zamówieñ administrujemy setkami przetargów rocznie, mówi Elizabeth Wilkinson, integrator systemów w FEDSIM. Zapewnia on œrodowisko w pe³ni pozbawione papierowych dokumentów od pocz¹tku do koñca od sformu³owania wymagañ, przez przyznanie kontraktu a po uregulowanie nale noœci i ostateczne zamkniêcie zamówienia, dodaje. Lotus Development pomóg³ FEDSIM zwiêkszyæ efektywnoœæ o 256% miesiêcznie, zmniejszaj¹c koszt procedury ka dego zamówienia o 227 dolarów. Dostarczanie informacji Dokument opublikowany na pocz¹tku 1999r. przez Komisjê Europejsk¹ Informacja o Sektorze Publicznym w Spo³eczeñstwie Informacyjnym podkreœla koniecznoœæ podjêcia przez rz¹dy dzia³añ maj¹cych na celu u³atwianie firmom dostêpu do informacji. Dokument wyraÿnie stwierdza, co stanie siê w przypadku, gdy administracja nie wywi¹ e siê z tego zadania: generuj¹cy zyski biznes znajduj¹cy siê w takim kraju bêdzie mia³ gorsze wyniki ekonomiczne. *Ÿród³o: Kable Ltd., UK, Marzec

8 ELEKTRONICZNE KONTAKTY W FIRMIE 6 Zarz¹dzanie wiedz¹ Aby coraz efektywniej dostarczaæ us³ugi administracje w wielu krajach przejmuj¹ techniki zarz¹dzania wiedz¹. W dzisiejszych czasach informacja jest tworzona szybciej i w wiêkszej iloœci. Jednak wiedza to coœ wiêcej ni informacja. To po³¹czenie informacji i ludzi. Szkoleniowcy w zakresie technik zarz¹dzania wiedz¹ ci¹gle powtarzaj¹, jak wa ne jest, aby ludzie w organizacji wiedzieli jak dotrzeæ i wykorzystaæ informacjê. Podkreœlaj¹ potrzebê stworzenia kultury zarz¹dzania wiedz¹ obejmuj¹cej ca³¹ organizacjê poczynaj¹c od samej góry. Administracje pañstwowe w³aœnie ucz¹ siê, w jaki sposób systemy, które zapewniaj¹ przep³yw informacji, dzielenie siê prac¹ i automatyzacjê procesów, dostarczaj¹ znacz¹cych korzyœci. Systemy takie s¹ nieodzowne w procesach wymagaj¹cych bardzo szybkich reakcji organizacji. zapewniaj¹ tak e wzrost efektywnoœci i wydajnoœci. Poza tym umo liwiaj¹ ³atwy dostêp do wszystkich niezbêdnych informacji osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, a wiêc zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo trafnych dzia³añ. System Lotus Development pozwala funkcjonariuszom samodzielnie zasiêgaæ informacji w bazach danych. Mog¹ oni przejrzeæ dane z ostatnich kilku godzin, dni czy tygodni w dzieñ lub w nocy, w zale noœci kiedy rozpoczynaj¹ s³u bê - Graham Broom, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych Policji Cambridgeshire Aby informacja by³a wartoœciowa, musi byæ dok³adna i dostarczona na czas. Administracja musi byæ w stanie dostarczyæ w³aœciw¹ informacjê w³aœciwym ludziom, we w³aœciwym czasie. A ludzie ci z kolei musz¹ byæ w stanie wykorzystaæ efektywnie informacjê, aby pomog³a im w wykonywaniu ich obowi¹zków. Wybrany pocz¹tkowo ze wzglêdu na swoje mo liwoœci w zakresie poczty elektronicznej, Lotus Notes wykorzystywany jest przez Policjê Cambridgeshire w dziedzinie zarz¹dzania wiedz¹. Zapewnia on sprawny przep³yw informacji miêdzy jednostkami, znacznie przyspieszaj¹c komunikacjê u ytkowników, poprawiaj¹c wydajnoœæ oraz usprawniaj¹c podejmowanie decyzji, a tak e przyczyniaj¹c siê do oszczêdnoœci œrodków. Zanim wprowadziliœmy Lotus Notes, jednym z problemów by³o upewnianie siê, e oficerowie zanim rozpoczn¹ swoj¹ zmianê s¹ informowani o sytuacji. Odprawy przed zmian¹ by³y uzale nione od oficera koñcz¹cego wczeœniejsz¹ zmianê, on w³aœnie przypomina³ i informowa³ o wszystkim zaczynaj¹cych pracê mówi Graham Broom, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych Policji Cambridgeshire. System Lotus Development pozwala oficerom samodzielnie zasiêgaæ informacji w bazach danych zawieraj¹cych informacje o przestêpstwach oraz najnowsze informacje mog¹ce mieæ wp³yw na pe³nienie obowi¹zków. wyjaœnia Broom.

9 Wspó³praca w rozproszonym œrodowisku Sposób, w jaki pracuj¹ systemy Lotus Development mo na bardzo dobrze zauwa yæ na przyk³adzie brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia (DoH). Jest to rozproszony w 30 ró nych miejscach urz¹d, z dwoma biurami g³ównymi w Londynie i Leeds oraz z oœmioma biurami regionalnymi. Zatrudnia pracowników wszyscy u ywaj¹ Lotus Notes. DoH rozpocz¹³ od budowy poœrednictwem swoich komputerów dotrzeæ do informacji lub danych, które mog¹ byæ u yteczne w udzieleniu odpowiedzi na pytania opozycji parlamentarnej, dziennikarzy czy opinii publicznej. W wypadku gdy partia opozycyjna wydaje krytyczne opinie na temat polityki DoH, zespó³ ministerialny mo e wykorzystaæ MINT do zmniejszenia wp³ywu krytyki, wykazuj¹c mo liw¹ niewiedzê opozycji w tym temacie. Zmniejszanie kosztów Codzienne prowadzenie urzêdu napotyka na takie same problemy jak prowadzenie ka dego innego przedsiêbiorstwa. Utrzymywanie kosztów na niskim poziomie i efektywne gospodarowanie to kluczowe cele. Wdra anie systemów informatycznych postrzegane jest nie tylko z poziomu odnoszenia korzyœci w codziennej dzia³alnoœci, ale tak e z poziomu efektywniejszego wykorzystania biuletynów informacyjnych opartych na Lotus Notes oraz dyskusyjnych baz danych, aby umo liwiæ rozproszonym po ca³ym kraju grupom analityków wprowadzanie i dzielenie siê informacjami. Nastêpne aplikacje by³y bardziej specjalizowane. Jedna z nich, Ministerial Information Networking Technology (MINT), jest narzêdziem pozwalaj¹cym urzêdnikom w DoH na bie ¹ce œledzenie polityki i strategii departamentu. Mog¹ oni dziêki temu odpowiadaæ na pytania dotycz¹ce ministerstwa, a tak e przygotowywaæ wyst¹pienia zawieraj¹ce najœwie sze dane statystyczne. W skrócie wiêc MINT dostarcza im narzêdzia do lepszego wykonywania pracy. Zaawansowane funkcje tekstowe wbudowane w system Lotus Development pozwalaj¹ ministrom budowaæ argumenty oparte o fakty i statystyki znajduj¹ce siê w bazach danych. Ministrowie mog¹ za Lotus Development pomóg³ równie niepodleg³ej od niedawna Republice S³owenii do 1991r. czêœci Jugos³awii rozwin¹æ swój w³asny system prawny. M³oda republika potrzebowa³a systemu informatycznego, który zapewni³by zarz¹dzanie dokumentami oraz przep³yw pracy, ale tak e wspó³pracowa³by z systemem dokumentów papierowych. Lotus Notes okaza³y siê najlepszym dla S³oweñców rozwi¹zaniem i przyniós³ trzy wa ne korzyœci. Pierwsza to wspó³praca. Zapewniliœmy sobie warunki, w jakich ludzie ze wszystkich biur i szczebli Zgromadzenia Narodowego nawet z ró nych partii mog¹ wspó³pracowaæ przy jednym zadaniu, na przyk³ad opracowywaniu projektu uchwa³y wyjaœnia Bojan Verbic, kierownik sekcji ds. rozwoju Systemów Informatycznych w Zgromadzeniu Narodowym. mniejszych œrodków. Zgodnoœæ systemów Ze wzglêdu na mo liwoœci Lotus Development w zakresie integracji w³asnych rozwi¹zañ z istniej¹cymi ju systemami, nie potrzebne s¹ wysokie, dodatkowe nak³ady na drogie wymiany sprzêtu lub oprogramowania. Rozwi¹zania Lotus Development s¹ zgodne z zarówno z otwartymi standardami Internetu, jak i z wieloma standardami zaakceptowanymi przez administracje pañstwowe wielu krajów, takimi jak X.400, X.500 i Gosip. Korzyœci¹ wynoszon¹ z tej zgodnoœci jest to, e mo liwe staje siê u ycie otwartych standardów a przez to komunikacja, zarówno wewnêtrzna jak i zewnêtrzna jest p³ynniejsza, szybsza i bardziej efektywna. Umo liwia to stworzenie jednolitego wizerunku administracji w oczach obywateli. 7...ludzie ze wszystkich biur i szczebli Zgromadzenia Narodowego nawet z ró nych partii mog¹ wspó³pracowaæ przy jednym zadaniu, na przyk³ad opracowywaniu projektu uchwa³y Bojan Verbic, kierownik sekcji ds. rozwoju Systemów Informatycznych w Zgromadzeniu Narodowym.

10 ELEKTRONICZNE KONTAKTY W FIRMIE 8 Tony Blair Prezes Rady Ministrów, Wielka Brytania Lotus Notes i Partia Pracy BT Network for Lotus Notes pomóg³ Partii Pracy w czasie wygranych przez ni¹ wyborów parlamentarnych w 1997r. W czasie trwania kampanii cz³onkowie partii oraz wolontariusze mieli zapewniony szybki i ³atwy dostêp do informacji. Najwiêksze znaczenie mia³a dwustronna komunikacja miêdzy biurami partii umo liwiaj¹ca bie ¹ce uzgadnianie polityki partii na terenie ca³ego kraju przez ca³y okres trwania kampanii. Rozwi¹zanie musia³o zostaæ wdro one nies³ychanie szybko. Po czterotygodniowym okresie próby system zacz¹³ dzia³aæ. Aplikacje umo liwia³y szybkie aktualizacje informacji dla celów informacji prasowej. Przede wszystkim da³y one Partii Pracy dostêp do gotowych odpowiedzi na konkretne pytania, do krótkich tekstów podsumowuj¹cych kilka zagadnieñ oraz do danych pozwalaj¹cych rzecznikom partii lepiej ustosunkowywaæ siê do nietypowych zagadnieñ. W 1998r. na dorocznej konferencji, Partia Pracy u y³a technologii Lotus Domino do zamieszczania informacji w Internecie. Ka de przemówienie by³o udostêpniane ka demu, kto tego potrzebowa³ badaczom, prasie, opinii publicznej natychmiast po jego wyg³oszeniu.

11 DLACZEGO TAK WIELU WYBIERA LOTUS DEVELOPMENT Sprawiæ aby systemy p³aci³y Rozwi¹zania Lotus Development oszczêdzaj¹ czas i pieni¹dze dwa zasoby, których zawsze brakuje administracji pañstwowej. Vic Roads jest czêœci¹ Departamentu Infrastruktury w Victorii, drugim co do liczebnoœci populacji stanie Australii. W ci¹gu ostatnich 5 lat organizacja osi¹gnê³a znacz¹cy wzrost wydajnoœci i zwi¹zane z tym korzyœci finansowe dziêki wprowadzeniu Lotus Notes. Vic Roads jest zarz¹dc¹ dróg stanowych, odpowiada za ich utrzymanie, bezpieczeñstwo, u ytkowanie, a tak e za rejestracjê pojazdów i wydawanie praw jazdy. Poradzenie sobie z tak ró norodnymi zadaniami wymaga szerokiej komunikacji miêdzy licznymi miejscami, w przesz³oœci owocowa³o to olbrzymi¹ liczb¹ papierowych dokumentów i czasoch³onnymi procesami. Wdro enie Lotus Notes pozwoli³o Vic Road znacz¹co skróciæ czas oraz zmniejszyæ koszty zwi¹zane z powstawaniem corocznego bud etu, zatwierdzanego nastêpnie przez rz¹d. Dodatkowo 2,500 u ytkowników stworzy³o ponad 1000 baz danych od osobistych baz danych i kalendariów spotkañ, przez systemy œledzenia, a po szereg baz zawieraj¹cych niezmienne informacje dotycz¹ce pracowników ca³ej firmy. Jak ocenia urz¹d, u ycie Lotus Notes daje oszczêdnoœci oko³o dolarów australijskich rocznie. Tworzenie innowacyjnej administracji przy niewielkim ryzyku Jak wiele dzia³ów przemys³u, administracja poszukuje u swoich dostawców innowacyjnych technologii. Dzia³aj¹c w oparciu o ci¹gle kurcz¹ce siê bud ety, administracja musi byæ innowacyjna. Sektor publiczny jest jednak czasem bardzo obawia siê innowacji. A wcale nie musi. Po pierwsze administracja ma piln¹ potrzebê dzia³ania w oparciu o nowoczesne rozwi¹zania. Tylko w ten sposób bêdzie mog³a uczestniczyæ w yciu spo³eczeñstwa informacyjnego, dostarczaj¹c us³ug na miarê XXI wieku. Pozwoli to tak e na wzrost efektywnoœci dzia³ania, zarówno w kwestii ograniczania kosztów jak i wykorzystania zasobów. Po drugie administracja pañstwowa potrzebuje pewnego partnera w postaci wiod¹cej na rynku firmy. Lotus Development Corp. jest w³asnoœci¹ IBM Corp., z Partnerów Handlowych i 56 milionami u ytkowników. Po trzecie wreszcie wiemy, jakie znaczenie do kwestii bezpieczeñstwa danych przywi¹zuje administracja publiczna. Lotus posiada business partnerów oraz przesz³o 56 milionów* u ytkowników. Bezpieczeñstwo danych Lotus Development traktuje tê sprawê niezwykle powa nie i ci¹gle pracuje nad tym, aby spe³niaæ rz¹dowe standardy bezpieczeñstwa, poprzez systemy hase³, podpisy cyfrowe i technologie szyfrowania danych. Rozwi¹zania Lotus Development dysponuj¹ ca³ym wachlarzem mocnych, efektywnych i elastycznych technik sprawdzonych w praktyce które zapewniaj¹ urzêdom niedostêpne dla osób trzecich kana³y komunikacji (gdy zachodzi potrzeba równie obustronnie) z innymi urzêdami wewn¹trz systemu administracyjnego oraz ze œwiatem zewnêtrznym. Rozwi¹zania te minimalizuj¹ ryzyko zawsze istniej¹ce przy wprowadzaniu zaawansowanych systemów pozwalaj¹cych administracji na zwiêkszenie efektywnoœci. Bezpieczeñstwo jest zawsze spraw¹ priorytetow¹ przy systemach pracuj¹cych w administracji publicznej. Lotus Development jest w stanie dostarczyæ technologie zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo i kontrolê informacji przy wszelkich procesach jej wymiany i wspó³dzielenia. Na przyk³ad w zakresie przesy³ania wiadomoœci Lotus Domino pozwala u ytkownikowi na wybór ró nych poziomów bezpieczeñstwa w zale noœci od jego stanowiska lub zakresu obowi¹zków. Prawa dostêpu mog¹ byæ udzielone nawet do oddzielnych akapitów lub pól w dokumencie co umo liwia wymianê dokumentu miêdzy ró nymi u ytkownikami przy zachowaniu jego poufnoœci. 9 *Ÿród³o: IDC, Marzec 2000

12 DLACZEGO TAK WIELU WYBIERA LOTUS DEVELOPMENT 10 Lotus Development jako integrator Przyk³adem innowacyjnoœci rozwi¹zañ Lotus Development jest mo liwoœæ integracji informacji zawartej w istniej¹cych systemach z nowymi rozwi¹zaniami przy pomoc¹ wspólnego interfejsu. Pomimo tego, e w Brent na pocz¹tku istnia³o 10 ró nych systemów operacyjnych, ka dy z innym interfejsem u ytkownika, Lotus Notes wprowadzi³ jeden wspólny mechanizm dostêpu do wszystkich danych. Dobre strony takiego rozwi¹zania to ³atwoœæ u ytkowania, niskie koszty szkoleñ oraz niskie koszty utrzymania systemu. W szwedzkim Urzêdzie Podatkowym Lotus Development wykorzysta³ istniej¹ce systemy przez w³¹czenie ich w sk³ad wiêkszego i nowoczeœniejszego rozwi¹zania. Urz¹d wybra³ propozycjê Lotus Development nie tylko ze wzglêdu na ³atwoœæ u ytkowania, ale przede wszystkim dlatego, e zapewnia³a ona wykorzystanie istniej¹cych standardów systemowych. Dzia³a³a ju bowiem w pe³ni funkcjonalna struktura komputerowa sieæ ogólnokrajowa. Nasza umiejêtnoœæ integracji pracuj¹cych ju systemów, pozwoli³a Urzêdowi na szybkie dzia³ania. Po tym, jak zapad³a decyzja o wdro eniu systemu Lotus Notes, nale a³o zaprojektowaæ i uruchomiæ w bardzo krótkim czasie system dla 14,000 u ytkowników. Projekt wszed³ w ycie ju po 4 miesi¹cach od podpisania kontraktu. Celem dla Urzêdu Podatkowego by³o jak najszybsze wyeliminowanie z obiegu papierowych dokumentów. Teraz, kiedy oficjalnie zaakceptowano podpis elektroniczny, Urz¹d dysponuje systemem, który pozwala Szwedom na elektroniczne rozliczenia z fiskusem. Urz¹d jest tak e zainteresowany u yciem serwerów Lotus Domino przy przeniesieniu istniej¹cych aplikacji do Internetu, aby jeszcze bardziej rozszerzyæ do nich dostêp organizacjom oraz obywatelom. Rozwi¹zania Komunikacja z podmiotami zewnêtrznymi Operowanie Elektroniczn¹ gospodark¹ Kontrola ³añcucha dostaw Komuniacja miêdzy oddzia³ami i departamentami Udostêpnianie kapita³u intelektualnego Przebudowa procesów Poprawa wydajnoœci wymiany informacji Przep³yw informacji Mo liwoœæ kolektywnego podejmowania decyzji Praca Grupowa Przep³yw wiedzy z³o onoœæ pracy Innowacje procesów przep³ywu pracy Przep³yw pracy

13 LOTUS DEVELOPMENT: JEDEN KROK NA RAZ Ilustracja rozwi¹zañ Lotus Development Poczta elektroniczna to szybki i efektywny przynosi³y dobre rezultaty w przesz³oœci. pokazuje, jakie dzia³ania s¹ niezbêdne do pracy e-biznesu (zobacz diagram). Oœ X pokazuje, w jaki sposób firmy przechodz¹ od poprawy przep³ywu informacji (na przyk³ad przy pomocy poczty elektronicznej), przez poprawê przep³ywu wiedzy (za pomoc¹ baz dyskusyjnych, systemów zarz¹dzania dokumentami i baz wiedzy), a do poprawy przep³ywu pracy (za pomoc¹ automatyzacji procesów). Wzd³u osi Y roœnie zasiêg e-biznesu od skromnych pocz¹tków (na poziomie czêœci urzêdu lub grupy roboczej), przez ca³¹ organizacjê (po³¹czenie wszystkich czêœci urzêdu), a do ³añcucha z obywatelami, przedsiêbiorstwami i dostawcami (po³¹czenie z jednostkami poza administracyjnymi). sposób komunikacji. Jednak nie nadaje siê do gromadzenia wiedzy. Nastêpnym krokiem staje siê wiêc gromadzenie, porz¹dkowanie i udostêpnianie informacji poprzez zarz¹dzanie wiedz¹. W tym miejscu zaczynasz zbieraæ wiedzê, która istnieje w g³owach Twoich pracowników, oraz doœwiadczenia, które nabywaj¹ wykonuj¹c swoj¹ pracê. Ca³a ta wiedza jest gromadzona w aplikacjach, klasyfikowana i udostêpniana innym. Wiêkszoœæ problemów które napotykaj¹ ludzie podczas pracy, ju gdzieœ kiedyœ wyst¹pi³a i zosta³a rozwi¹zana. Zarz¹dzanie wiedz¹ pozwala ludziom odnaleÿæ tamte doœwiadczenia i wykorzystaæ je do aktualnych potrzeb. Mówi¹c w skrócie, przyspiesza Znowu przesuwaj¹c siê w prawo, osi¹gamy poziom zarz¹dzania przep³ywem pracy. Wiele procesów w organizacji jest standardowych i podzielonych na etapy. Zatwierdzanie zakupów jest dobrym, prostym przyk³adem procesu w trakcie którego wiele osób musi podpisaæ jeden formularz. Przep³yw pracy automatyzuje ten proces, zapewniaj¹c jednoczeœnie, e odpowiedni ludzie zobacz¹ dokument we w³aœciwym czasie i odpowiednio z nim post¹pi¹. U ytkownicy nawet nie musz¹ wiedzieæ, kto zatwierdza zakup, poniewa wiedza ta zawarta i wykorzystywana jest przez aplikacjê przep³ywu pracy. Na pionowej osi wykresu zaznaczono zakres implementacji rozwi¹zañ e-biznesowych. 11 Nie ma zasady mówi¹cej, w którym odnajdowanie najlepszych rozwi¹zañ. Od aplikacji obs³uguj¹cych konkretn¹ miejscu nale y zacz¹æ. Jednak im bli ej Wiedza ludzi mo e zostaæ po³¹czona czêœæ urzêdu, przez ca³e urzêdy prawego górnego rogu ilustracji, tym z magazynowan¹ elektronicznie w drugim kroku, a po systemy ³¹cz¹ce wiêkszy zwrot z inwestycji dla informacj¹, aby daæ lepszy obraz pracy obywateli, przedsiêbiorstwa organizacji. Na pocz¹tku, jako Twój organizacji. pracy. Jest to nie tylko i dostawców. Zakup jakiegoœ przedmiotu pierwszy krok w stronê e-biznesu oszczêdnoœæ czasu, i wykorzystane mo e byæ prostym przyk³adem dzia³ania mo esz zaimplementowaæ pocztê zostaj¹ równie informacje i techniki, systemu. Ktoœ potrzebuje dowiedzieæ siê, elektroniczn¹ lewa czêœæ ilustracji. które co mo e kupiæ i jak to zrobiæ. Dostêp do ca³ej tej wiedzy to jedno klikniêcie. Gdy Rozwój elektronicznej spo³ecznoœci Zarz¹dzanie wyborami przedstawicieli oraz formalnymi spotkaniami Sprawdzanie zgodnoœci z normami Unii Europejskiej Zarz¹dzanie kontaktami z mediami Innowacje añcucha Dostaw Elektroniczne sk³adanie podañ Elektroniczne sk³adanie towarów i us³ug Konsultacje dot. regulacji prawnych Wymiana informacji z Uni¹ Europejsk¹ u ytkownik dokona ju wyboru, ca³y proces mo e zostaæ zainicjowany automatycznie, po prostu przez wype³nienie formularza na ekranie monitora. Kierownik mo e zostaæ poproszony o podpisanie zamówienia. Zarz¹dzanie Wiedz¹ Kreowanie polityki dzia³ania Zarz¹dzanie jakoœci¹ Regu³y postêpowania i procedury Zarz¹dzanie zasobami Kontrolowanie/przegl¹danie projektów Zarz¹dzanie przetargami Innowacje procesów Centralny punkt obs³ugi klienta Ustalanie priorytetów postêpowania Implementacja procedur Kontakty z miediami Zarz¹dzanie wnioskami i skargami Zarz¹dzanie inwestycjami Departament Zakupów mo e zacz¹æ realizacjê zakupu. Ksiêgowoœæ zostanie powiadomiona o nadchodz¹cym rachunku i o zmianie w œrodkach na koncie firmy. Je eli aplikacja dzia³a tak e poza urzêdem, to dostawca otrzyma zamówienie i od razu przyst¹pi do realizacji.