Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych."

Transkrypt

1

2 Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju sposoby, w jakie Lotus Notes i Domino pomaga im zwiêkszaæ wydajnoœæ i efektywnoœæ, pozwalaj¹c jednoczeœnie na kontrolê kosztów.

3 Struktury rz¹dowe w ca³ej Europie modernizuj¹ siê i przystosowuj¹ do rzeczywistoœci ery informacyjnej identyfikuj¹c i wybieraj¹c te firmy, które mog¹ staæ siê dla nich strategicznymi partnerami. Wiele z nich wybra³o Lotus Development oraz jego Partnerów Handlowych, aby sprostaæ wyzwaniom dzisiejszego œwiata. Rozwi¹zania te s³u ¹ ludziom obywatelom, przedsiêbiorcom, konsumentom a nie tylko pracownikom administracji. Rz¹dy na ca³ym œwiecie staj¹ przed g³ównym wyzwaniem ludzie wymagaj¹ wy szej jakoœci us³ug, przy jak najbardziej optymalnym wykorzystaniu ich pieniêdzy przekazywanych w postaci podatków. St¹d te coraz silniejsza potrzeba znalezienia lepszych, szybszych, bardziej wydajnych sposobów komunikacji i wspó³pracy oraz u³atwienia dostêpu do informacji tym, którzy jej potrzebuj¹ i wtedy, kiedy jest potrzebna z zachowaniem bezpieczeñstwa udostêpnianych danych. Lotus Development dostarcza sprawdzone i pewne rozwi¹zania w zakresie komunikacji, zarz¹dzania wiedz¹ oraz e-biznesu organizacjom na ca³ym œwiecie. W poni szym tekœcie znajduj¹ siê przyk³ady centralnych i lokalnych administracji pañstwowych z ca³ego œwiata, które wdro y³y technologie Lotus Development, aby byæ bli ej obywateli w sposób minimalizuj¹cy nak³ady finansowe i czasowe. Dowiesz siê z niego, jak walcz¹ one z nadu yciami, sprawiaj¹c, e informacja jest ³atwiej dostêpna oraz jak obni aj¹ koszty dziêki elektronicznym systemom zaopatrywania. Odkryjesz wreszcie, w jaki sposób owe systemy zarabiaj¹ same na siebie, a poniesione na nie wydatki zwracaj¹ siê w krótkim czasie. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami swoich Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania urzêdom oraz agencjom administracji publicznej, dok³adnie takim jak Twoja. Serdecznie zapraszam do lektury tego tekstu i do³¹czenia do 56 milionów* osób na œwiecie, które znaj¹ ju mo liwoœci Lotus Notes i Domino w zakresie zwiêkszania wydajnoœci i efektywnoœci, a tak e kontroli kosztów. Pierre Van Beneden Dyrektor Generalny i Vice-Prezes Lotus Europe, Middle East and Africa *Zród³o: EMMS, Marzec 1999

4 PROGRAM ZMIAN 2 Staj¹c w obliczu nadchodz¹cego XXI wieku rz¹dy na ca³ym œwiecie wyczuwaj¹ potrzebê zmiany sposobu funkcjonowania odpowiedzi¹ jest e-biznes. Zdaj¹ sobie tak e sprawê z koniecznoœci ustanowienia nowych, elektronicznych relacji. Od pewnego czasu konsumenci korzystaj¹ z ogromnych udogodnieñ w us³ugach handlowych i finansowych, takich jak dostêp do konta bankowego przez ca³¹ dobê lub zakupy on-line. Nied³ugo obywatele zaczn¹ pytaæ: czemu by nie stworzyæ ca³odobowego dostêpu do administracji publicznej? Bardzo dobre pytanie. I jak pokazujemy w tym tekœcie, administracje pañstwowe w wielu krajach odpowiadaj¹ na nie twierdz¹co tworz¹c administracjê dostêpn¹ 24 godziny na dobê. Ale administracje publiczne pozostaj¹ w wielu ró nych zwi¹zkach: z przedsiêbiorcami lub z innymi organizacjami u ytecznoœci publicznej. Wykorzystuj¹c technologiê mog¹ jeszcze te kontakty usprawniæ, zapewniaj¹c ca³odobowy dostêp. Wiele administracji pañstwowych posiada swoje w³asne programy zmian. Bez w¹tpienia infrastruktura pañstwa u ywaj¹cego nowoczesnych technologii w bardzo pozytywny sposób mo e oddzia³ywaæ na spo³eczeñstwo. Elektroniczna administracja pozwala obywatelowi dotrzeæ do siebie w prostszy sposób. Walcz¹c z nadu yciami oraz staj¹c siê bardziej efektywnymi w prowadzeniu swoich przedsiêwziêæ mog¹ stabilizowaæ czy wrêcz zmniejszaæ obci¹ enia podatkowe. Z pewnoœci¹ chc¹ likwidowaæ nadu ycia. Przez redukcjê wysokich kosztów nieprawid³owoœci w Wielkiej Brytanii szacunkowo wynosz¹ one 10 miliardów funtów rocznie osi¹gane s¹ dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, i najbardziej oczywiste, oszczêdzaj¹ pieni¹dze, które mog¹ byæ wydane na konstruktywne dzia³ania. Po drugie, byæ mo e mniej rzucaj¹ce siê w oczy, zdobywaj¹ zaufanie obywateli. Administracja publiczna to du a organizacja gospodarcza. Jako taka szuka rozwi¹zañ e-biznesowych, aby sprostaæ wyzwaniom, przed jakimi stoi u progu nowego tysi¹clecia. Celem tego tekstu jest przedstawienie sposobu, w jaki Lotus Development oraz jego Partnerzy Handlowi mog¹ pomóc urzêdnikom we wprowadzaniu zasad i technologii e-biznesu w trzech dziedzinach: w kontaktach z obywatelami, przedsiêbiorcami oraz z innymi strukturami u ytecznoœci publicznej. Poznasz sposoby, w jakie Lotus Development wspiera administracjê w œwiadczeniu us³ug obywatelom, 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. Dowiesz siê te, jak pomaga egzekwowaæ dobra i us³ugi od jej dostawców. Wreszcie, w jaki sposób umo liwia sprawny przep³yw informacji miêdzy ró nymi urzêdami, a tak e wewn¹trz nich samych. Na pocz¹tek spójrzmy, jak rozwi¹zania Lotus Development poprawiaj¹ stosunki miêdzy administracj¹ a obywatelami.

5 POPRAWA KONTAKTÓW Z OBYWATELEM Administracja 24 godziny na dobê. Na pytanie sensownie zadawane przez obywateli czemu nie mo emy mieæ kontaktu z administracj¹ przez 24 godziny na dobê? w³adze zaczynaj¹ ju odpowiadaæ: ale mo ecie! Wiele administracji rz¹dowych w krajach europejskich takich jak Wielka Brytania czy Finlandia publicznie zobowi¹za³o siê do ca³odobowego œwiadczenia us³ug. Oznacza to, e ludzie bêd¹ mogli za³atwiæ dowoln¹ urzêdow¹ sprawê od z³o enia wniosku o paszport po potwierdzenie zwrotu podatku w czasie, który odpowiada im, a nie urzêdnikom. Ostatnio opublikowany w Wielkiej Brytanii oficjalny dokument na temat modernizacji administracji zobowi¹zuje s³u by publiczne do œwiadczenia us³ug 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. informatyczne porównuje siê równie do kleju, który scala wszystkie us³ugi œwiadczone przez administracjê pañstwow¹. Wed³ug angielskiego dokumentu na temat modernizacji administracji g³ównym filarem zmiany jest nowoczesna technologia. Wszystko po to, by usprawniæ œwiadczenie us³ug, ale przede wszystkim, aby u³atwiæ ycie ludziom, którzy yj¹, pracuj¹ i maj¹ rodziny w Wielkiej Brytanii. Tak e w Wielkiej Brytanii powsta³ projekt Bezpoœredniego Dostêpu. Ma on na celu udostêpnienie wszystkich administracyjnych us³ug w formie elektronicznej, aby ludzie mogli z nich korzystaæ, wtedy, kiedy im jest wygodnie. Oznacza to zarz¹dzanie nawet 100 tysi¹cami formularzy. W pierwszej fazie projektu mo liwe bêdzie drukowanie urzêdowych formularzy, w celu ich wype³nienia zorganizowaæ przeniesienie do nich danych z 250 urzêdów i agencji rz¹dowych. Urzêdy w Wielkiej Brytanii mog¹ aktualizowaæ swoje formularze u ywaj¹c do tego klienta Lotus Notes pod³¹czonego do serwera CCTA. Wszystko to dzia³a w ramach Zabezpieczonego intranetu Rz¹dowego. W przypadkach, gdy jest to mo liwe, CCTA udostêpnia informacje w Internecie. Jedn¹ z wielu korzyœci takiego rozwi¹zania jest to, e nad bezpieczeñstwem danych czuwa tylko CCTA, a nie ka dy urz¹d z osobna. Bezpoœredni Dostêp wykorzystywany jest przez centraln¹ i lokalne administracje na terenie ca³ej Wielkiej Brytanii, co pozwala im ograniczyæ zalew papierowych dokumentów a tak e powa nie zredukowaæ koszty funkcjonowania. 3 Elektroniczna administracja publiczna Dokument na temat modernizacji administracji zobowi¹zuje tak e rz¹d Tony ego Blaira do tego, aby do 2008r. wszystkie kontakty z administracj¹ mog³y odbywaæ siê na drodze elektronicznej. Nowy rz¹d fiñski jeden z kilku w krajach skandynawskich entuzjastycznie podchodz¹cych do e-administracji ma jeszcze ambitniejszy cel. Oœwiadczy³, e wszelkie rz¹dowe us³ugi bêd¹ dostêpne elektronicznie do 2002r. Technologia jest obecnie czêœci¹ programów legislacyjnych rz¹dów w wielu krajach. Uwa a siê powszechnie, e jest to cecha wyró niaj¹ca nowoczesne rz¹dy. Technologie i odes³ania. Druga faza zostanie wprowadzona, gdy w pe³ni rozwinie siê technologia elektronicznego podpisu, wtedy mo liwe stanie siê elektroniczne wype³nienie i przes³anie formularza. Rz¹d Wielkiej Brytanii wybra³ do realizacji tego projektu Lotus Domino z wielu powodów. Dzia³aj¹cy model rozwi¹zania musia³ zostaæ stworzony w ci¹gu zaledwie kilku tygodni. Wa n¹ kwesti¹ by³o tak e bezpieczeñstwo danych. Treœæ formularzy w adnym momencie (oprócz momentu wype³niania) nie mog³a byæ zmieniona. Wreszcie tylko dwóch ludzi z rz¹dowej Centralnej Agencji Informatyki i Telekomunikacji (CCTA) mog³o zarz¹dzaæ komputerami projektu Bezpoœredni Dostêp oraz Po³¹czona administracja Zw³aszcza dzisiaj ró ne œrodowiska spo³eczne potrzebuj¹ dostêpu do informacji na temat tych samych ludzi lub tych samych spraw. Na przyk³ad lekarze wymieniaj¹ informacje z Urzêdem Œwiadczeñ Socjalnych, co pozwala w pe³niejszy sposób w³¹czaæ opiekê medyczn¹ w strategiê spo³eczn¹ w³adz. Informacja mo e byæ te udostêpniana przez policjê i s³u by nadzoru s¹dowego, w przypadku zagro enia bezpieczeñstwa obywateli.

6 POPRAWA KONTAKTÓW Z OBYWATELEM System pozwala na to, aby proœby o pomoc prawn¹ mog³y byæ W Irlandii Lotus Domino i Lotus Notes pos³u y³y do pod³¹czenia 30 oœrodków prawniczych do centralnej bazy danych Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich W Wielkiej Brytanii, Jack Cunningham MP, minister odpowiedzialny za wprowadzanie w ycie postanowieñ dokumentu na temat modernizacji rozpatrzone gdziekolwiek (przez jeden z pod³¹czonych do w Dublinie. System oznacza, e proœby o pomoc prawn¹ mog¹ byæ rozpatrzone gdziekolwiek (przez jeden z pod³¹czonych do bazy oœrodków), administracji, powiedzia³ ostatnio, e koncepcja rz¹du online jest czêœci¹ byæ mo e najwa niejsz¹ projektu maj¹cego na celu znacz¹c¹ poprawê bazy oœrodków), co znakomicie przyspiesza pracê oraz co znakomicie przyspiesza pracê oraz redukuje niepotrzebn¹ papierkow¹ robotê mówi Evelyn McGuiness z Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich us³ug œwiadczonych przez administracjê rz¹dow¹ dla obywateli. Potrzebujemy po³¹czonej administracji rz¹dowej. Potrzebujemy zintegrowanej 4 redukuje niepotrzebn¹ papierkow¹ robotê Evelyn McGuiness z Urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich w Dublinie. w Dublinie. Rozwi¹zanie Lotus Development przynosi kilka znacz¹cych korzyœci. System jest ³atwy w u yciu, wiêc szkolenie pracowników którzy s¹ ju zaznajomieni z komputerow¹ edycj¹ tekstów jest nies³ychanie proste. Poza tym Urz¹d Rzecznika Praw Obywatelskich otrzymuje to, czego oczekiwa³ od tego rozwi¹zania, czyli efektywny, otwarty system, w którym maksymalnie wykorzystywane s¹ nak³ady poniesione administracji. Musimy siê upewniæ, e us³ugi rz¹dowe s¹ dostarczane za pomoc¹ najlepszych i najnowoczeœniejszych technik, aby przystawa³y one do najlepszych us³ug oferowanych przez sektor prywatny w tym system zakupów za jednym podejœciem, jedna strona WWW, która daje dostêp do wszystkich urzêdów, a tak e inne us³ugi elektroniczne spe³niaj¹ce standardy ery informacyjnej mówi. na sprzêt i oprogramowanie. Inn¹ kluczow¹ cech¹ Lotus Notes jest jego system œledzenia spraw, który 24 godzinny kontakt z przedsiêbiorcami pozwala na monitorowanie indywidualnych spraw od ich rozpoczêcia po ostateczne zamkniêcie dodaje McGuinness. Badania przeprowadzone na zlecenie rz¹du Wielkiej Brytanii pokaza³y, e wiêkszoœæ w³aœcicieli ma³ych przedsiêbiorstw najchêtniej... nale y zapewniæ dostêp do us³ug administracji pañstwowej przez 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu Dokument O Modernizacji Administracji (Wielka Brytania) Jak dalej wyjaœnia McGuinnes, Prawo Rodzinne wymaga wype³niania wielu urzêdowych formularzy. Nowy, centralny system znacznie redukuje ich iloœæ, a tak e odci¹ a pracowników, którzy dot¹d zajmowali siê ich wype³nianiem. Wreszcie takie rozwi¹zanie pozwala na generowanie miesiêcznych statystyk o wiele szybciej, ni dzia³o siê to do tej pory jest to znaczna korzyœæ dla Urzêdu. dokonywa³aby zwrotu podatku VAT w sobotni wieczór, miêdzy godzin¹ 18:00 a 23:00. Lotus Development pomaga administracji w dostarczaniu elektronicznych us³ug dostêpnych przez ca³¹ dobê. Administracja dzia³aj¹ca 24 godziny na dobê ju jest dostêpna dla niektórych klientów Lotus Development.

7 ELEKTRONICZNE KONTAKTY Z BIZNESEM Zamówienia Administracja pañstwowa nieustannie szuka sposobów pozwalaj¹cych na redukcjê kosztów. Elektroniczne zamówienia s¹ jednym z nich. Kupowanie podstawowych dóbr i us³ug u dostawców po najni szej cenie mog³oby pomóc administracji oszczêdziæ pieni¹dze, a w konsekwencji byæ mo e obni yæ podatki nak³adane na obywateli. Ostatnio opublikowany* raport stwierdza, e je eli rz¹d Wielkiej Brytanii zaadoptowa³by techniki u ywane w e-biznesie, oszczêdnoœci pozwoli³yby na obni enie podatków o 1%. Brytyjski rz¹d za jeden ze swoich celów przyj¹³, by do 2001r. 90% dóbr oraz us³ug niskiej wartoœci by³o zamawiane elektronicznie. Szwedzka administracja oszacowa³a ona korzyœci p³yn¹ce z wdro enia systemu zamówieñ elektronicznych i ustali³a, e oszczêdnoœci mog¹ dojœæ nawet do 50%. Ocenia siê tak e, e w rezultacie dostawcy bêd¹ proponowaæ korzystniejsze ceny a sam proces zamawiania stanie siê ³atwiejszy. Administracja szwedzka wierzy, e dziêki technologii Lotus Development jej cel, czyli 95% zamówieñ na najczêœciej kupowane dobra i us³ugi bêdzie dokonywana elektronicznie do koñca 1999r.! Po rozstrzygniêciu przetargu, szwedzka administracja podpisa³a trzy umowy na zakup rozwi¹zañ Elektronicznego Interfejsu Danych (EDI) z dostawcami, którzy byliby w stanie zintegrowaæ nowy system z istniej¹cymi procedurami zakupów. Dwóch spoœród trzech wspomnianych dostawców u ywa Lotus Notes jako interfejsu EDI. Ocenia siê, e z systemu korzystaæ bêdzie nawet do u ytkowników dostawców i pracowników centralnej oraz lokalnych administracji. U ytkownik systemu ma dostêp do licznych baz danych, m.in. do informacji, które kontrakty s¹ w trakcie realizacji, informacji o cenach, itd. Po sprawdzeniu tych informacji, u ytkownik mo e przejœæ do sk³adania zamówienia, które jest zintegrowane z systemem finansowym danego urzêdu, niezale nie od typu systemu komputerowego. Wa n¹ czêœci¹ systemu przep³ywu dokumentów jest to, e zapewnia on akceptacjê zamówienia przez prze³o onych. Kiedy zostanie ju zatwierdzone, zamówienie zostaje wys³ane elektronicznie do odpowiedniego dostawcy. Dostawcy s¹ po³¹czeni z administracyjnymi bazami danych i nieustannie aktualizuj¹ w nich dane, a wiêc u ytkownik w ka dej chwili mo e uzyskaæ dostêp do najnowszych informacji i dziêki temu dok³adnie wie, kiedy zamówiony towar zostanie dostarczony. Kiedy zamówienie zostanie zrealizowane, dostawca zawiadamia Lotus Development pomóg³ FEDSIM zwiêkszyæ efektywnoœæ o 256% miesiêcznie, zmniejszaj¹c koszt procedury ka dego zamówienia o 227 dolarów. Elizabeth Wilkinson, Integrator systemów w FEDSIM równie elektronicznie urz¹d i ten - znowu poprzez zintegrowany system finansowy - dokonuje przelewu nale noœci. W Stanach Zjednoczonych, Lotus Notes znacznie usprawni³ dokonywanie zakupów przez rz¹dow¹ agencjê General Service Administration, Federal Systems Integration Management (GSA FEDSIM). Dziêki opartemu o Lotus Notes systemowi œledzenia i dokonywania zamówieñ administrujemy setkami przetargów rocznie, mówi Elizabeth Wilkinson, integrator systemów w FEDSIM. Zapewnia on œrodowisko w pe³ni pozbawione papierowych dokumentów od pocz¹tku do koñca od sformu³owania wymagañ, przez przyznanie kontraktu a po uregulowanie nale noœci i ostateczne zamkniêcie zamówienia, dodaje. Lotus Development pomóg³ FEDSIM zwiêkszyæ efektywnoœæ o 256% miesiêcznie, zmniejszaj¹c koszt procedury ka dego zamówienia o 227 dolarów. Dostarczanie informacji Dokument opublikowany na pocz¹tku 1999r. przez Komisjê Europejsk¹ Informacja o Sektorze Publicznym w Spo³eczeñstwie Informacyjnym podkreœla koniecznoœæ podjêcia przez rz¹dy dzia³añ maj¹cych na celu u³atwianie firmom dostêpu do informacji. Dokument wyraÿnie stwierdza, co stanie siê w przypadku, gdy administracja nie wywi¹ e siê z tego zadania: generuj¹cy zyski biznes znajduj¹cy siê w takim kraju bêdzie mia³ gorsze wyniki ekonomiczne. *Ÿród³o: Kable Ltd., UK, Marzec

8 ELEKTRONICZNE KONTAKTY W FIRMIE 6 Zarz¹dzanie wiedz¹ Aby coraz efektywniej dostarczaæ us³ugi administracje w wielu krajach przejmuj¹ techniki zarz¹dzania wiedz¹. W dzisiejszych czasach informacja jest tworzona szybciej i w wiêkszej iloœci. Jednak wiedza to coœ wiêcej ni informacja. To po³¹czenie informacji i ludzi. Szkoleniowcy w zakresie technik zarz¹dzania wiedz¹ ci¹gle powtarzaj¹, jak wa ne jest, aby ludzie w organizacji wiedzieli jak dotrzeæ i wykorzystaæ informacjê. Podkreœlaj¹ potrzebê stworzenia kultury zarz¹dzania wiedz¹ obejmuj¹cej ca³¹ organizacjê poczynaj¹c od samej góry. Administracje pañstwowe w³aœnie ucz¹ siê, w jaki sposób systemy, które zapewniaj¹ przep³yw informacji, dzielenie siê prac¹ i automatyzacjê procesów, dostarczaj¹ znacz¹cych korzyœci. Systemy takie s¹ nieodzowne w procesach wymagaj¹cych bardzo szybkich reakcji organizacji. zapewniaj¹ tak e wzrost efektywnoœci i wydajnoœci. Poza tym umo liwiaj¹ ³atwy dostêp do wszystkich niezbêdnych informacji osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, a wiêc zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo trafnych dzia³añ. System Lotus Development pozwala funkcjonariuszom samodzielnie zasiêgaæ informacji w bazach danych. Mog¹ oni przejrzeæ dane z ostatnich kilku godzin, dni czy tygodni w dzieñ lub w nocy, w zale noœci kiedy rozpoczynaj¹ s³u bê - Graham Broom, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych Policji Cambridgeshire Aby informacja by³a wartoœciowa, musi byæ dok³adna i dostarczona na czas. Administracja musi byæ w stanie dostarczyæ w³aœciw¹ informacjê w³aœciwym ludziom, we w³aœciwym czasie. A ludzie ci z kolei musz¹ byæ w stanie wykorzystaæ efektywnie informacjê, aby pomog³a im w wykonywaniu ich obowi¹zków. Wybrany pocz¹tkowo ze wzglêdu na swoje mo liwoœci w zakresie poczty elektronicznej, Lotus Notes wykorzystywany jest przez Policjê Cambridgeshire w dziedzinie zarz¹dzania wiedz¹. Zapewnia on sprawny przep³yw informacji miêdzy jednostkami, znacznie przyspieszaj¹c komunikacjê u ytkowników, poprawiaj¹c wydajnoœæ oraz usprawniaj¹c podejmowanie decyzji, a tak e przyczyniaj¹c siê do oszczêdnoœci œrodków. Zanim wprowadziliœmy Lotus Notes, jednym z problemów by³o upewnianie siê, e oficerowie zanim rozpoczn¹ swoj¹ zmianê s¹ informowani o sytuacji. Odprawy przed zmian¹ by³y uzale nione od oficera koñcz¹cego wczeœniejsz¹ zmianê, on w³aœnie przypomina³ i informowa³ o wszystkim zaczynaj¹cych pracê mówi Graham Broom, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych Policji Cambridgeshire. System Lotus Development pozwala oficerom samodzielnie zasiêgaæ informacji w bazach danych zawieraj¹cych informacje o przestêpstwach oraz najnowsze informacje mog¹ce mieæ wp³yw na pe³nienie obowi¹zków. wyjaœnia Broom.

9 Wspó³praca w rozproszonym œrodowisku Sposób, w jaki pracuj¹ systemy Lotus Development mo na bardzo dobrze zauwa yæ na przyk³adzie brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia (DoH). Jest to rozproszony w 30 ró nych miejscach urz¹d, z dwoma biurami g³ównymi w Londynie i Leeds oraz z oœmioma biurami regionalnymi. Zatrudnia pracowników wszyscy u ywaj¹ Lotus Notes. DoH rozpocz¹³ od budowy poœrednictwem swoich komputerów dotrzeæ do informacji lub danych, które mog¹ byæ u yteczne w udzieleniu odpowiedzi na pytania opozycji parlamentarnej, dziennikarzy czy opinii publicznej. W wypadku gdy partia opozycyjna wydaje krytyczne opinie na temat polityki DoH, zespó³ ministerialny mo e wykorzystaæ MINT do zmniejszenia wp³ywu krytyki, wykazuj¹c mo liw¹ niewiedzê opozycji w tym temacie. Zmniejszanie kosztów Codzienne prowadzenie urzêdu napotyka na takie same problemy jak prowadzenie ka dego innego przedsiêbiorstwa. Utrzymywanie kosztów na niskim poziomie i efektywne gospodarowanie to kluczowe cele. Wdra anie systemów informatycznych postrzegane jest nie tylko z poziomu odnoszenia korzyœci w codziennej dzia³alnoœci, ale tak e z poziomu efektywniejszego wykorzystania biuletynów informacyjnych opartych na Lotus Notes oraz dyskusyjnych baz danych, aby umo liwiæ rozproszonym po ca³ym kraju grupom analityków wprowadzanie i dzielenie siê informacjami. Nastêpne aplikacje by³y bardziej specjalizowane. Jedna z nich, Ministerial Information Networking Technology (MINT), jest narzêdziem pozwalaj¹cym urzêdnikom w DoH na bie ¹ce œledzenie polityki i strategii departamentu. Mog¹ oni dziêki temu odpowiadaæ na pytania dotycz¹ce ministerstwa, a tak e przygotowywaæ wyst¹pienia zawieraj¹ce najœwie sze dane statystyczne. W skrócie wiêc MINT dostarcza im narzêdzia do lepszego wykonywania pracy. Zaawansowane funkcje tekstowe wbudowane w system Lotus Development pozwalaj¹ ministrom budowaæ argumenty oparte o fakty i statystyki znajduj¹ce siê w bazach danych. Ministrowie mog¹ za Lotus Development pomóg³ równie niepodleg³ej od niedawna Republice S³owenii do 1991r. czêœci Jugos³awii rozwin¹æ swój w³asny system prawny. M³oda republika potrzebowa³a systemu informatycznego, który zapewni³by zarz¹dzanie dokumentami oraz przep³yw pracy, ale tak e wspó³pracowa³by z systemem dokumentów papierowych. Lotus Notes okaza³y siê najlepszym dla S³oweñców rozwi¹zaniem i przyniós³ trzy wa ne korzyœci. Pierwsza to wspó³praca. Zapewniliœmy sobie warunki, w jakich ludzie ze wszystkich biur i szczebli Zgromadzenia Narodowego nawet z ró nych partii mog¹ wspó³pracowaæ przy jednym zadaniu, na przyk³ad opracowywaniu projektu uchwa³y wyjaœnia Bojan Verbic, kierownik sekcji ds. rozwoju Systemów Informatycznych w Zgromadzeniu Narodowym. mniejszych œrodków. Zgodnoœæ systemów Ze wzglêdu na mo liwoœci Lotus Development w zakresie integracji w³asnych rozwi¹zañ z istniej¹cymi ju systemami, nie potrzebne s¹ wysokie, dodatkowe nak³ady na drogie wymiany sprzêtu lub oprogramowania. Rozwi¹zania Lotus Development s¹ zgodne z zarówno z otwartymi standardami Internetu, jak i z wieloma standardami zaakceptowanymi przez administracje pañstwowe wielu krajów, takimi jak X.400, X.500 i Gosip. Korzyœci¹ wynoszon¹ z tej zgodnoœci jest to, e mo liwe staje siê u ycie otwartych standardów a przez to komunikacja, zarówno wewnêtrzna jak i zewnêtrzna jest p³ynniejsza, szybsza i bardziej efektywna. Umo liwia to stworzenie jednolitego wizerunku administracji w oczach obywateli. 7...ludzie ze wszystkich biur i szczebli Zgromadzenia Narodowego nawet z ró nych partii mog¹ wspó³pracowaæ przy jednym zadaniu, na przyk³ad opracowywaniu projektu uchwa³y Bojan Verbic, kierownik sekcji ds. rozwoju Systemów Informatycznych w Zgromadzeniu Narodowym.

10 ELEKTRONICZNE KONTAKTY W FIRMIE 8 Tony Blair Prezes Rady Ministrów, Wielka Brytania Lotus Notes i Partia Pracy BT Network for Lotus Notes pomóg³ Partii Pracy w czasie wygranych przez ni¹ wyborów parlamentarnych w 1997r. W czasie trwania kampanii cz³onkowie partii oraz wolontariusze mieli zapewniony szybki i ³atwy dostêp do informacji. Najwiêksze znaczenie mia³a dwustronna komunikacja miêdzy biurami partii umo liwiaj¹ca bie ¹ce uzgadnianie polityki partii na terenie ca³ego kraju przez ca³y okres trwania kampanii. Rozwi¹zanie musia³o zostaæ wdro one nies³ychanie szybko. Po czterotygodniowym okresie próby system zacz¹³ dzia³aæ. Aplikacje umo liwia³y szybkie aktualizacje informacji dla celów informacji prasowej. Przede wszystkim da³y one Partii Pracy dostêp do gotowych odpowiedzi na konkretne pytania, do krótkich tekstów podsumowuj¹cych kilka zagadnieñ oraz do danych pozwalaj¹cych rzecznikom partii lepiej ustosunkowywaæ siê do nietypowych zagadnieñ. W 1998r. na dorocznej konferencji, Partia Pracy u y³a technologii Lotus Domino do zamieszczania informacji w Internecie. Ka de przemówienie by³o udostêpniane ka demu, kto tego potrzebowa³ badaczom, prasie, opinii publicznej natychmiast po jego wyg³oszeniu.

11 DLACZEGO TAK WIELU WYBIERA LOTUS DEVELOPMENT Sprawiæ aby systemy p³aci³y Rozwi¹zania Lotus Development oszczêdzaj¹ czas i pieni¹dze dwa zasoby, których zawsze brakuje administracji pañstwowej. Vic Roads jest czêœci¹ Departamentu Infrastruktury w Victorii, drugim co do liczebnoœci populacji stanie Australii. W ci¹gu ostatnich 5 lat organizacja osi¹gnê³a znacz¹cy wzrost wydajnoœci i zwi¹zane z tym korzyœci finansowe dziêki wprowadzeniu Lotus Notes. Vic Roads jest zarz¹dc¹ dróg stanowych, odpowiada za ich utrzymanie, bezpieczeñstwo, u ytkowanie, a tak e za rejestracjê pojazdów i wydawanie praw jazdy. Poradzenie sobie z tak ró norodnymi zadaniami wymaga szerokiej komunikacji miêdzy licznymi miejscami, w przesz³oœci owocowa³o to olbrzymi¹ liczb¹ papierowych dokumentów i czasoch³onnymi procesami. Wdro enie Lotus Notes pozwoli³o Vic Road znacz¹co skróciæ czas oraz zmniejszyæ koszty zwi¹zane z powstawaniem corocznego bud etu, zatwierdzanego nastêpnie przez rz¹d. Dodatkowo 2,500 u ytkowników stworzy³o ponad 1000 baz danych od osobistych baz danych i kalendariów spotkañ, przez systemy œledzenia, a po szereg baz zawieraj¹cych niezmienne informacje dotycz¹ce pracowników ca³ej firmy. Jak ocenia urz¹d, u ycie Lotus Notes daje oszczêdnoœci oko³o dolarów australijskich rocznie. Tworzenie innowacyjnej administracji przy niewielkim ryzyku Jak wiele dzia³ów przemys³u, administracja poszukuje u swoich dostawców innowacyjnych technologii. Dzia³aj¹c w oparciu o ci¹gle kurcz¹ce siê bud ety, administracja musi byæ innowacyjna. Sektor publiczny jest jednak czasem bardzo obawia siê innowacji. A wcale nie musi. Po pierwsze administracja ma piln¹ potrzebê dzia³ania w oparciu o nowoczesne rozwi¹zania. Tylko w ten sposób bêdzie mog³a uczestniczyæ w yciu spo³eczeñstwa informacyjnego, dostarczaj¹c us³ug na miarê XXI wieku. Pozwoli to tak e na wzrost efektywnoœci dzia³ania, zarówno w kwestii ograniczania kosztów jak i wykorzystania zasobów. Po drugie administracja pañstwowa potrzebuje pewnego partnera w postaci wiod¹cej na rynku firmy. Lotus Development Corp. jest w³asnoœci¹ IBM Corp., z Partnerów Handlowych i 56 milionami u ytkowników. Po trzecie wreszcie wiemy, jakie znaczenie do kwestii bezpieczeñstwa danych przywi¹zuje administracja publiczna. Lotus posiada business partnerów oraz przesz³o 56 milionów* u ytkowników. Bezpieczeñstwo danych Lotus Development traktuje tê sprawê niezwykle powa nie i ci¹gle pracuje nad tym, aby spe³niaæ rz¹dowe standardy bezpieczeñstwa, poprzez systemy hase³, podpisy cyfrowe i technologie szyfrowania danych. Rozwi¹zania Lotus Development dysponuj¹ ca³ym wachlarzem mocnych, efektywnych i elastycznych technik sprawdzonych w praktyce które zapewniaj¹ urzêdom niedostêpne dla osób trzecich kana³y komunikacji (gdy zachodzi potrzeba równie obustronnie) z innymi urzêdami wewn¹trz systemu administracyjnego oraz ze œwiatem zewnêtrznym. Rozwi¹zania te minimalizuj¹ ryzyko zawsze istniej¹ce przy wprowadzaniu zaawansowanych systemów pozwalaj¹cych administracji na zwiêkszenie efektywnoœci. Bezpieczeñstwo jest zawsze spraw¹ priorytetow¹ przy systemach pracuj¹cych w administracji publicznej. Lotus Development jest w stanie dostarczyæ technologie zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo i kontrolê informacji przy wszelkich procesach jej wymiany i wspó³dzielenia. Na przyk³ad w zakresie przesy³ania wiadomoœci Lotus Domino pozwala u ytkownikowi na wybór ró nych poziomów bezpieczeñstwa w zale noœci od jego stanowiska lub zakresu obowi¹zków. Prawa dostêpu mog¹ byæ udzielone nawet do oddzielnych akapitów lub pól w dokumencie co umo liwia wymianê dokumentu miêdzy ró nymi u ytkownikami przy zachowaniu jego poufnoœci. 9 *Ÿród³o: IDC, Marzec 2000

12 DLACZEGO TAK WIELU WYBIERA LOTUS DEVELOPMENT 10 Lotus Development jako integrator Przyk³adem innowacyjnoœci rozwi¹zañ Lotus Development jest mo liwoœæ integracji informacji zawartej w istniej¹cych systemach z nowymi rozwi¹zaniami przy pomoc¹ wspólnego interfejsu. Pomimo tego, e w Brent na pocz¹tku istnia³o 10 ró nych systemów operacyjnych, ka dy z innym interfejsem u ytkownika, Lotus Notes wprowadzi³ jeden wspólny mechanizm dostêpu do wszystkich danych. Dobre strony takiego rozwi¹zania to ³atwoœæ u ytkowania, niskie koszty szkoleñ oraz niskie koszty utrzymania systemu. W szwedzkim Urzêdzie Podatkowym Lotus Development wykorzysta³ istniej¹ce systemy przez w³¹czenie ich w sk³ad wiêkszego i nowoczeœniejszego rozwi¹zania. Urz¹d wybra³ propozycjê Lotus Development nie tylko ze wzglêdu na ³atwoœæ u ytkowania, ale przede wszystkim dlatego, e zapewnia³a ona wykorzystanie istniej¹cych standardów systemowych. Dzia³a³a ju bowiem w pe³ni funkcjonalna struktura komputerowa sieæ ogólnokrajowa. Nasza umiejêtnoœæ integracji pracuj¹cych ju systemów, pozwoli³a Urzêdowi na szybkie dzia³ania. Po tym, jak zapad³a decyzja o wdro eniu systemu Lotus Notes, nale a³o zaprojektowaæ i uruchomiæ w bardzo krótkim czasie system dla 14,000 u ytkowników. Projekt wszed³ w ycie ju po 4 miesi¹cach od podpisania kontraktu. Celem dla Urzêdu Podatkowego by³o jak najszybsze wyeliminowanie z obiegu papierowych dokumentów. Teraz, kiedy oficjalnie zaakceptowano podpis elektroniczny, Urz¹d dysponuje systemem, który pozwala Szwedom na elektroniczne rozliczenia z fiskusem. Urz¹d jest tak e zainteresowany u yciem serwerów Lotus Domino przy przeniesieniu istniej¹cych aplikacji do Internetu, aby jeszcze bardziej rozszerzyæ do nich dostêp organizacjom oraz obywatelom. Rozwi¹zania Komunikacja z podmiotami zewnêtrznymi Operowanie Elektroniczn¹ gospodark¹ Kontrola ³añcucha dostaw Komuniacja miêdzy oddzia³ami i departamentami Udostêpnianie kapita³u intelektualnego Przebudowa procesów Poprawa wydajnoœci wymiany informacji Przep³yw informacji Mo liwoœæ kolektywnego podejmowania decyzji Praca Grupowa Przep³yw wiedzy z³o onoœæ pracy Innowacje procesów przep³ywu pracy Przep³yw pracy

13 LOTUS DEVELOPMENT: JEDEN KROK NA RAZ Ilustracja rozwi¹zañ Lotus Development Poczta elektroniczna to szybki i efektywny przynosi³y dobre rezultaty w przesz³oœci. pokazuje, jakie dzia³ania s¹ niezbêdne do pracy e-biznesu (zobacz diagram). Oœ X pokazuje, w jaki sposób firmy przechodz¹ od poprawy przep³ywu informacji (na przyk³ad przy pomocy poczty elektronicznej), przez poprawê przep³ywu wiedzy (za pomoc¹ baz dyskusyjnych, systemów zarz¹dzania dokumentami i baz wiedzy), a do poprawy przep³ywu pracy (za pomoc¹ automatyzacji procesów). Wzd³u osi Y roœnie zasiêg e-biznesu od skromnych pocz¹tków (na poziomie czêœci urzêdu lub grupy roboczej), przez ca³¹ organizacjê (po³¹czenie wszystkich czêœci urzêdu), a do ³añcucha z obywatelami, przedsiêbiorstwami i dostawcami (po³¹czenie z jednostkami poza administracyjnymi). sposób komunikacji. Jednak nie nadaje siê do gromadzenia wiedzy. Nastêpnym krokiem staje siê wiêc gromadzenie, porz¹dkowanie i udostêpnianie informacji poprzez zarz¹dzanie wiedz¹. W tym miejscu zaczynasz zbieraæ wiedzê, która istnieje w g³owach Twoich pracowników, oraz doœwiadczenia, które nabywaj¹ wykonuj¹c swoj¹ pracê. Ca³a ta wiedza jest gromadzona w aplikacjach, klasyfikowana i udostêpniana innym. Wiêkszoœæ problemów które napotykaj¹ ludzie podczas pracy, ju gdzieœ kiedyœ wyst¹pi³a i zosta³a rozwi¹zana. Zarz¹dzanie wiedz¹ pozwala ludziom odnaleÿæ tamte doœwiadczenia i wykorzystaæ je do aktualnych potrzeb. Mówi¹c w skrócie, przyspiesza Znowu przesuwaj¹c siê w prawo, osi¹gamy poziom zarz¹dzania przep³ywem pracy. Wiele procesów w organizacji jest standardowych i podzielonych na etapy. Zatwierdzanie zakupów jest dobrym, prostym przyk³adem procesu w trakcie którego wiele osób musi podpisaæ jeden formularz. Przep³yw pracy automatyzuje ten proces, zapewniaj¹c jednoczeœnie, e odpowiedni ludzie zobacz¹ dokument we w³aœciwym czasie i odpowiednio z nim post¹pi¹. U ytkownicy nawet nie musz¹ wiedzieæ, kto zatwierdza zakup, poniewa wiedza ta zawarta i wykorzystywana jest przez aplikacjê przep³ywu pracy. Na pionowej osi wykresu zaznaczono zakres implementacji rozwi¹zañ e-biznesowych. 11 Nie ma zasady mówi¹cej, w którym odnajdowanie najlepszych rozwi¹zañ. Od aplikacji obs³uguj¹cych konkretn¹ miejscu nale y zacz¹æ. Jednak im bli ej Wiedza ludzi mo e zostaæ po³¹czona czêœæ urzêdu, przez ca³e urzêdy prawego górnego rogu ilustracji, tym z magazynowan¹ elektronicznie w drugim kroku, a po systemy ³¹cz¹ce wiêkszy zwrot z inwestycji dla informacj¹, aby daæ lepszy obraz pracy obywateli, przedsiêbiorstwa organizacji. Na pocz¹tku, jako Twój organizacji. pracy. Jest to nie tylko i dostawców. Zakup jakiegoœ przedmiotu pierwszy krok w stronê e-biznesu oszczêdnoœæ czasu, i wykorzystane mo e byæ prostym przyk³adem dzia³ania mo esz zaimplementowaæ pocztê zostaj¹ równie informacje i techniki, systemu. Ktoœ potrzebuje dowiedzieæ siê, elektroniczn¹ lewa czêœæ ilustracji. które co mo e kupiæ i jak to zrobiæ. Dostêp do ca³ej tej wiedzy to jedno klikniêcie. Gdy Rozwój elektronicznej spo³ecznoœci Zarz¹dzanie wyborami przedstawicieli oraz formalnymi spotkaniami Sprawdzanie zgodnoœci z normami Unii Europejskiej Zarz¹dzanie kontaktami z mediami Innowacje añcucha Dostaw Elektroniczne sk³adanie podañ Elektroniczne sk³adanie towarów i us³ug Konsultacje dot. regulacji prawnych Wymiana informacji z Uni¹ Europejsk¹ u ytkownik dokona ju wyboru, ca³y proces mo e zostaæ zainicjowany automatycznie, po prostu przez wype³nienie formularza na ekranie monitora. Kierownik mo e zostaæ poproszony o podpisanie zamówienia. Zarz¹dzanie Wiedz¹ Kreowanie polityki dzia³ania Zarz¹dzanie jakoœci¹ Regu³y postêpowania i procedury Zarz¹dzanie zasobami Kontrolowanie/przegl¹danie projektów Zarz¹dzanie przetargami Innowacje procesów Centralny punkt obs³ugi klienta Ustalanie priorytetów postêpowania Implementacja procedur Kontakty z miediami Zarz¹dzanie wnioskami i skargami Zarz¹dzanie inwestycjami Departament Zakupów mo e zacz¹æ realizacjê zakupu. Ksiêgowoœæ zostanie powiadomiona o nadchodz¹cym rachunku i o zmianie w œrodkach na koncie firmy. Je eli aplikacja dzia³a tak e poza urzêdem, to dostawca otrzyma zamówienie i od razu przyst¹pi do realizacji.

14 PODSUMOWANIE 12 Technologia rozwi¹zañ Lotus Development Rozwi¹zania Lotus Development skoncentrowane s¹ wokó³ aplikacji Lotus Domino dla serwera oraz Lotus Notes dla klienta. Oprogramowanie to pozwala gromadziæ i dzieliæ informacje wszystkim, którzy tego potrzebuj¹, zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz organizacji. Pomocy w rozwoju aplikacji, które spe³ni³yby Twoje oczekiwania, udziela Lotus Professional Services oraz ponad wykwalifikowanych Partnerów Handlowych na ca³ym œwiecie. Co to jest Lotus Notes i Lotus Domino? Lotus Notes to wiod¹ce w skali œwiatowej oprogramowanie, ³¹cz¹ce obs³ugê przesy³ania informacji, pracy grupowej oraz Internetu. Pewne, elastyczne i ³atwe do wykorzystania mo liwoœci pozwol¹ ka demu w Twojej organizacji na p³ynn¹ komunikacjê. Oprogramowanie obs³uguj¹ce pracê grupow¹ dostarczy narzêdzi do tworzenia kluczowych aplikacji, które pomog¹ Twoim ludziom pracowaæ razem bardziej efektywnie. Lotus Domino pozwala siêgn¹æ poza Twoj¹ organizacjê do ci¹gle rozwijaj¹cego siê œwiata Internetu, umo liwiaj¹c tworzenie i administrowanie aplikacjami sieciowymi, które wspomog¹ najwa niejsze dzia³ania firmy. Rozwi¹zania dla wojska W tekœcie Rozwi¹zania Lotus Development w obronnoœci znajdziesz wiêcej na temat specjalnych rozwi¹zañ Lotus Development dla obronnoœci. Skontaktuj siê z przedstawicielami albo z Partnerami Handlowymi Lotus Development, aby bli ej poznaæ rozwi¹zania Lotus Development dla administracji pañstwowej oraz dowiedzieæ siê w jaki sposób: zmniejszaj¹ ryzyko zwiêkszaj¹ zwrot z inwestycji dostosowuj¹ siê do wymagañ dostarczaj¹ rynkowych rozwi¹zañ dla rynkowych problemów wykorzystuj¹ miêdzynarodowe standardy dla zwiêkszenia korzyœci

15 Lotus Notes/Domino to wiod¹ce w skali œwiatowej oprogramowanie, ³¹cz¹ce obs³ugê przesy³ania informacji, pracy grupowej oraz Internetu. Pewne, elastyczne i ³atwe do wykorzystania mo liwoœci pozwol¹ ka demu w Twojej organizacji na p³ynn¹ komunikacjê. Oprogramowanie obs³uguj¹ce pracê grupow¹ dostarczy narzêdzi do tworzenia kluczowych aplikacji, które pomog¹ Twoim ludziom pracowaæ razem bardziej efektywnie. Lotus Domino pozwala siêgn¹æ poza Twoj¹ organizacjê do ci¹gle rozwijaj¹cego siê œwiata Internetu, umo liwiaj¹c tworzenie i administrowanie aplikacjami sieciowymi, które wspomog¹ najwa niejsze dzia³ania firmy.

16 Aby dowiedzieæ siê wiêcej o Lotus Development i produktach firmy, a tak e aby znaleÿæ kompletn¹ listê biur firmy na ca³ym œwiecie, odwiedÿ polsk¹ stronê lub œwiatow¹ stronê Lotus Development Polska. ul. 1 Sierpnia 8, Warszawa, Polska, tel.: (0-22) , fax: (0-22) , Ten raport powsta³ tylko i wy³¹cznie w celach informacyjnych i jest rozpowszechniany tylko w takiej postaci, bez jakiejkolwiek gwarancji. Informacje tu przedstawione zosta³y starannie sprawdzone, jednak Lotus Development pragnie podkreœliæ, e s¹dy wyra one w tym raporcie nie mog¹ byæ traktowane jako odpowiednik szczegó³owej rady w konkretnym przypadku. Lotus i Lotus Notes s¹ zarejestrowanymi znakami towarowymi and Domino is a trademark of Lotus Development Corporation. All rights reserved. All other trademarks are owned by their respective companies.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

- rozwi¹zania o klasê wy sze

- rozwi¹zania o klasê wy sze - rozwi¹zania o klasê wy sze Elektroniczna Informacja Kadrowa Jak usprawniæ kontakty z pracownikami i zaoszczêdziæ mnóstwo czasu? Szanowni Pañstwo! Zobacz, dlaczego warto zamówiæ program: Pe³na ochrona

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Kalkulartor Mar Wstêp Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe dzia³aj¹c w warunkach wolnorynkowej konkurencji, stale rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê i dostosowuj¹ j¹ do zmiennego

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

FUNDRAISING. Przewodnik dla pracowników UŒ

FUNDRAISING. Przewodnik dla pracowników UŒ FUNDRAISING Przewodnik dla pracowników UŒ FUNDRAISING Szanowni Pañstwo, oddajemy w Pañstwa rêce krótki przewodnik nt. Mo liwoœci wspó³pracy z szeroko rozumianym otoczeniem spo³eczno-gospodarczym realizowanej

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP200 Rzeczpospolita Polska Urz¹d Zamówieñ Publicznych Al. Szucha 2/4, 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesy³anie og³oszeñ online: http://www.uzp.gov.pl OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

WIZYTY PROFILAKTYCZNE CONAJMIEJ 1 W MIESI CU ZAWANSOWANE BEZPIECZEÑSTWO KOPIE BEZPIECZEÑSTWA TWOJA FIRMA WDRA ANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA

WIZYTY PROFILAKTYCZNE CONAJMIEJ 1 W MIESI CU ZAWANSOWANE BEZPIECZEÑSTWO KOPIE BEZPIECZEÑSTWA TWOJA FIRMA WDRA ANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA Jako firma It Partners dzia³amy na Polskim rynku ju od 7 lat. Okres naszej dzia³alnoœci pozwoli³ nam na zdobycie doœwiadczenia i uznania wielu klientów. G³ównym celem naszej dzia³alnoœci jest obs³uga informatyczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI Wybrane okucia i akcesoria do systemów RC system Confort 60 GTI Maj 2002 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAW 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Ogólne warunki sprzeda y i dostaw zwane dalej

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Jesteœmy Partnerem. Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne. Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto

Jesteœmy Partnerem. Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne. Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto Jesteœmy Partnerem Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto ul. Fredry 10a 89-600 Chojnice tel. +48 52 5529850 fax. +48 52 5529888 http://touchsys.com.pl Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O KONKURSIE

OG OSZENIE O KONKURSIE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzêdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl

Danuta Kubasik Dyrektor Budma 2008 MTP SA Janusz Szczêœniak Wiceprezes Zarz¹du PROCAD SA www.archispace.pl Decyzja o stworzeniu wspólnej przestrzeni dla projektantów i producentów na targach BUDMA wynika³a z potrzeb zarówno architektów, jak i producentów materia³ów budowlanych. Pomys³ pod nazw¹ ARCHISPACE doczeka³

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP automotive 2015 SEROCK, HOTEL NARVIL PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR ORGANIZATORZY ZG OSZENIA Julia Piórek + 48 32 73 38 219 julia.piorek@teamprevent.com ORGANIZACJA Beata

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA.

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA ANIA EUROGALICJA. ROZDZIA I CEL PROCEDURY 1 1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW DZIELNICY WILANÓW Szanowni Mieszkañcy, Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, i w najbli szym czasie przejmie do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Wasza droga od zgodnoœci do doskona³oœci DNV - Audyty dopasowane do wyzwañ, którym stawiacie czo³a Zmieniæ zagro enia w zyski Dzisiejszym firmom niezale nie od rozmiarów stawiane s¹ coraz wiêksze wymagania

Bardziej szczegółowo

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ - Wszystkie najwa niejsze komponenty wbudowano w jeden przenoœny instrument pomiarowy: pe³ne pole widzenia, du a szybkoœæ, dok³adnoœæ i zasiêg skanowania; kontroler

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest udostêpniony nieodp³atnie za poœrednictwem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, w sposób umo liwiaj¹cy zapoznanie siê

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji.

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. W Polsce z Internetu korzysta ju ponad 9 milionów osób - dla wiêkszoœci z nich adres e-mail jest tak samo wa ny w identyfikacji,

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE KLUCZOWYCH APLIKACJI BIZNESOWYCH O MO LIWOŒCI BEZPRZEWODOWE

ROZSZERZANIE KLUCZOWYCH APLIKACJI BIZNESOWYCH O MO LIWOŒCI BEZPRZEWODOWE ROZSZERZANIE KLUCZOWYCH APLIKACJI BIZNESOWYCH O MO LIWOŒCI BEZPRZEWODOWE Tak samo jak Internet rós³ i ewoluowa³ z szybkoœci¹, jak¹ przewidywali tylko nieliczni, tak teraz oczekuje siê, e komunikacja bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie pamiêci¹

Zarz¹dzanie pamiêci¹ Zarz¹dzanie pamiêci¹ Wykonywaæ mo na jedynie program umieszczony w pamiêci g³ównej. Wi¹zanie instrukcji i danych z ami w pamiêci mo e siê odbywaæ w czasie: kompilacji: jeœli s¹ znane a priori y w pamiêci,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

MORSKI WORTAL 2005. www.maritime.com.pl

MORSKI WORTAL 2005. www.maritime.com.pl MORSKI WORTAL 2005 www.maritime.com.pl Morski Wortal - Twój partner w biznesie 1) Morski Wortal to kompendium wiedzy o polskich portach, egludze i przemyœle okrêtowym. Platforma zosta³a utworzona przez

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwisko. Imiê. Miejscowoœæ. Ulica Nr domu Nr lokalu Zarz¹d Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174a NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971 brak biletu brak uprawnieñ do ulgi przekroczony czas brak prolongaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego

Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin pozyskiwania wp³at jednego procenta podatku dochodowego (za³¹cznik do uchwa³y Naczelnictwa nr 199/2 z dnia 8 grudnia 2007 r., zmieniony uchwa³¹ Naczelnictwa nr 200/2

Bardziej szczegółowo

OFERTA. www.ekrs.pl. www.krajowyrejestrsadowy.com

OFERTA. www.ekrs.pl. www.krajowyrejestrsadowy.com OFERTA www.ekrs.pl KRS przez internet - ekrs.pl Zapytanie ofertowe Witamy serdecznie Szanowni Pañstwo W swojej dzia³alnoœci finansowej na pewno nie raz weryfikujecie Pañstwo swoich klientów poprzez analizê

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E P R I O R Y T E T Y EUROPEJSKIEJ POLITYKI PSL

P O L S K I E P R I O R Y T E T Y EUROPEJSKIEJ POLITYKI PSL P O L S K I E P R I O R Y T E T Y EUROPEJSKIEJ POLITYKI PSL POLSKIE PRIORYTETY EUROPEJSKIEJ POLITYKI PSL 1. Polska racja stanu misj¹ PSL Misj¹ PSL w polityce europejskiej, jak równie i w kraju, jest dzia³anie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE DO OBS UGI KONFERENCJI. Pozwól by technologia pracowa³a za Ciebie

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE DO OBS UGI KONFERENCJI. Pozwól by technologia pracowa³a za Ciebie PRZEWODNIK PO SYSTEMIE DO OBS UGI KONFERENCJI Pozwól by technologia pracowa³a za Ciebie SPIS TREŒCI Czego siê dowiesz z tej ulotki?...3 Nowa jakoœæ pracy...3 Czynniki sukcesu!...4 Sprawna organizacja konferencji...4

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r.

UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r. projekt UCHWA A NR I 20 14 RADY MIEJSKIEJ WROC AWIA z dnia 2014 r. w sprawie przyjêcia programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Wroc³aw w 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania dla szpitali Bezprzewodowy system przywo³awczy Telefony medyczne z funkcj¹ pagera Integracja z systemami medycznymi Zapis wezwañ i alarmów

Rozwi¹zania dla szpitali Bezprzewodowy system przywo³awczy Telefony medyczne z funkcj¹ pagera Integracja z systemami medycznymi Zapis wezwañ i alarmów Rozwi¹zania dla szpitali Bezprzewodowy system przywo³awczy Telefony medyczne z funkcj¹ pagera Integracja z systemami medycznymi Zapis wezwañ i alarmów System komunikacyjny Ascom IP-DECT System przywo³awczy

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo