Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika Autor: Marek Zawadzki ISBN: Format: , stron: 168 Zacznij profesjonalnie planować swój dzień z programem Lotus Notes 8.5 PL! Praca z Lotus Notes, czyli jak po swojemu korzystać z programu Poczta elektroniczna, czyli jak zarządzać tysiącami wiadomości z różnych stron Lista czynności do wykonania, czyli po co Ci kalendarz Lotus Notes Jak często zdarza Ci się przeoczyć ważną wiadomość w natłoku spraw związanych z codzienną działalnością? Co robisz, by pamiętać o umówionych spotkaniach, zadaniach do wykonania, zmianach terminów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi? Jak radzisz sobie delegowaniem dostępu do Twojej poczty i Twojego kalendarza, jeśli nie ma Cię akurat w miejscu pracy? A może wcale sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz szybkiej pomocy? Program Lotus Notes 8.5 zdecydowanie ułatwi Ci planowanie i przeprowadzanie wielu uciążliwych czynności. Korzystanie z niego zwolni Cię z konieczności nieustannego pilnowania terminów i odciąży od obowiązku nerwowego wertowania kalendarza. Takiej okazji nie możesz zmarnować. Książka Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika wprowadzi Cię w świat prostego planowania i konsekwentnego realizowania codziennych zamierzeń. Dowiesz się z niej, w jaki sposób można wykorzystać wszechstronny program Lotus Notes do własnych celów i potrzeb. Nauczysz się sensownie sortować przychodzącą pocztę, archiwizować wiadomości, wysyłać powiadomienia o niedostępności i przekierowywać pocztę elektroniczną. Odkryjesz też najistotniejsze, niesamowicie przydatne funkcje kalendarza, dzięki którym już nigdy nie spóźnisz się na żadne spotkanie, nie zawalisz konferencji i przeprowadzisz ważne rozmowy za pośrednictwem sieci. Lotus Notes 8.5 PL jest Ci niezbędny po prostu musisz go mieć! Poczta elektroniczna Lotus Notes Praca z Lotus Notes Nowa wersja klienta poczty Zarządzanie dokumentami w Lotus Notes Agent nieobecności (poza biurem) Organizowanie spotkań w Lotus Notes Lista czynności do wykonania Delegowanie dostępu do poczty i kalendarza Lotus Sametime rozmowy sieciowe Tematy zaawansowane Kontakty Wypróbuj znakomite nowe centrum planowania!

3 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Lotus Notes 8.5 nowa wersja klienta poczty... 9 Nowo ci w Lotus Notes 8 i Zmiana stosowanego s ownictwa Zmiana standardowej strony g ównej Zmiana funkcjonalno ci Notes Zmiana wygl du skrzynki pocztowej Zmiana znaczenia wybranych przycisków czynno ci Zmiana wygl du kalendarza, nowe pozycje Podzia menu Rozdzia 2. Praca z Lotus Notes Uruchamianie Lotus Notes Strona g ówna Lotus Notes Mo liwo ci wygl du strony g ównej Zak adki programu Lotus Notes (lista Otwórz) Prawy pasek boczny Dodatkowe elementy okna Lotus Notes Pasek stanu podstawowe ród o informacji Paski narz dziowe programu Lotus Notes Zak adka Replikacja Menu kontekstowe programu Lotus Notes Menu podstawowe i zaawansowane Pomoc programu Lotus Notes Menu Lotus Notes (informacje ogólne) Rozdzia 3. Poczta elektroniczna Lotus Notes Otwieranie skrzynki pocztowej Widoki i foldery w skrzynce pocztowej (przegl d) Tworzenie i wysy anie wiadomo ci pocztowych Przyciski na pasku czynno ci Formatowanie wiadomo ci pocztowych Wybieranie krojów i rozmiarów czcionek za pomoc okna w a ciwo ci tekstu Zmiana sposobu formatowania tekstu za pomoc paska narz dziowego Tworzenie stylów formatowania... 33

4 4 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Odwo ywanie wys anej wiadomo ci pocztowej Czytanie wiadomo ci pocztowych Odpowiadanie na listy (ró ne rodzaje odpowiedzi) Definiowanie sposobu wy wietlania sekcji dokumentu Przesy anie wiadomo ci pocztowych do innych osób Opcje dostarczania wiadomo ci pocztowych Dodatkowe opcje poczty Ogólne opcje dostarczania wiadomo ci Zaawansowane opcje dostarczania wiadomo ci Za czniki w Lotus Notes Zarz dzanie za cznikami (plikami za czników) Dostosowanie poczty i skrzynki pocztowej Ustawienia poczty wychodz cej Domy lny nag ówek listu Automatyczny podpis wiadomo ci Wska niki przyci gaj ce uwag Rozdzia 4. Zarz dzanie dokumentami w Lotus Notes ledzenie wiadomo ci pocztowych Zarz dzanie spamem Blokowanie wiadomo ci Foldery (tworzenie i usuwanie) Ró nice pomi dzy folderami a widokami Usuwanie i odzyskiwanie wiadomo ci Zarz dzanie listami za pomoc regu pocztowych Kolejno wykonywania regu Szybkie regu y Drukowanie wiadomo ci Archiwizowanie wiadomo ci Archiwum wiadomo ci Ustawienia archiwizacji Kryteria archiwizacji dokumentów Rozdzia 5. Agent nieobecno ci (poza biurem) Rozdzia 6. Organizowanie spotka w Lotus Notes Harmonogram pracy u ytkownika (definiowanie) Dodawanie pozycji do kalendarza Spotkanie z klientem (nowy termin) Wizyta u dentysty (opcja Oznacz jako prywatn ) Zaplanowany wyjazd pracownika (Zdarzenie ca odniowe) Zaplanowany wyjazd cykliczny (Zdarzenie ca odniowe) Omówienie projektu lub wyników finansowych (Konferencja) Rezerwacja zasobów (sale konferencyjne i projektory) Sprawdzenie dost pno ci zasobów Opcje dostarczenia zaproszenia na konferencj Omówienie projektu (rozsy anie zaprosze na konferencj ) Tworzenie konferencji na bazie wiadomo ci pocztowej Mo liwo ci uczestnika konferencji (zgoda, odrzucenie, delegowanie) Automatyczne zarz dzanie zaproszeniami Mo liwo ci w a ciciela spotkania (anulowanie, potwierdzanie konferencji) Wy wietlanie informacji nieprzetworzonych Drukowanie danych z kalendarza... 88

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania Tworzenie czynno ci do wykonania Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Rozdzia 8. Delegowanie dost pu do poczty i kalendarza Kalendarze grupowe Delegowanie uprawnie (harmonogram, poczta, kalendarz) Delegowanie uprawnie do harmonogramu Delegowanie uprawnie do poczty i kalendarza Wysy anie poczty w imieniu innych osób Dodawanie nowej pozycji kalendarza (Konferencja) Rozdzia 9. Lotus Sametime rozmowy sieciowe Prawy pasek boczny Logowanie do Sametime (wylogowanie) Status u ytkownika Lista kontaktów Sametime Rozmowy sieciowe (czat z innymi u ytkownikami) Preferencje Sametime Rozdzia 10. Tematy zaawansowane Plik identyfikacyjny u ytkownika (user ID) Zmiana has a do pliku ID Zapomniane has o do pliku ID Podstawy bezpiecze stwa danych w Notes Szyfrowanie dokumentów i podpisy cyfrowe Wybrane elementy preferencji u ytkownika Podstawowa konfiguracja klienta Notes Zak adka Poczta (Wysy anie i odbieranie) Rozdzia 11. Kontakty Rozdzia 12. Aplikacje Lotus Notes Szablony aplikacji Tworzenie nowej aplikacji Kontakty Widoki aplikacji Kontakty Notatnik Tworzenie wpisu w notatniku Widoki i foldery Zarz dzanie dokumentami w notatniku Bezpiecze stwo lokalnych aplikacji Dyskusja Tworzenie dokumentów w aplikacji Dyskusja Kontakt z autorem wpisu (Lotus Sametime) Widoki i foldery (Lotus Notes) Widoki i foldery (przegl darka WWW) Profil autora Biblioteka dokumentów Tworzenie dokumentów w bibliotece Cykl przegl dania dokumentu Widoki i foldery

6 6 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Rozdzia 13. Lotus inotes, dost p do poczty przez przegl dark 147 Tryby pracy Strona g ówna Skrzynka pocztowa Lotus inotes Kalendarz Lotus inotes Kontakty Czynno ci do wykonania Notatnik Praca bez po czenia z serwerem Lotus Domino Sync Manager Podsumowanie Skorowidz

7 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania U ytkownik mo e przydziela sobie i innym u ytkownikom czynno ci do wykonania (np. sporz dzenie raportu). Mo liwe jest: przypisanie sobie czynno ci do wykonania; przypisa czynno ci do wykonania innym u ytkownikom; edytowanie czynno ci; oznaczenie czynno ci jako zako czonej. Utworzone czynno ci do wykonania s widoczne w widoku Czynno ci do wykonania (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Widok Czynno ci do wykonania U ytkownik ma dost p do nast puj cych widoków: Niezako czone wy wietla niezako czone czynno ci (ich status jest niezako czony). Wszystkie czynno ci do wykonania pokazuje wszystkie czynno ci, jakie poda u ytkownik, oraz te, które zosta y mu przydzielone. Osobisty wy wietla tylko czynno ci osobiste u ytkownika. Grupa wy wietla czynno ci, które u ytkownik przydzieli innym osobom.

8 92 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Wed ug kategorii pokazuje wszystkie czynno ci do wykonania. S one wy wietlane wed ug podanych kategorii. Pe na wy wietla jedynie zako czone czynno ci. Tworzenie czynno ci do wykonania Do okre lenia czynno ci do wykonania wykorzystuje si odpowiedni formularz. Mo na utworzy nast puj ce rodzaje czynno ci: osobista czynno do wykonania (rysunek 7.2); Rysunek 7.2. Fragment formularza osobistej czynno ci do wykonania grupowa czynno do wykonania (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Nowa czynno dla grupy osób

9 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania 93 wiczenie 7.1. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (czynno osobista) Aby utworzy now czynno do wykonania (czynno osobist ): Otwórz list czynno ci do wykonania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Nowy, a nast pnie Czynno do wykonania. Otwiera si okno formularza, domy lnie jest tworzona osobista czynno do wykonania. Podaj temat czynno ci, np. Zrobi raport z marca. Nadaj priorytet tworzonej czynno ci, co pozwala pó niej na odpowiedni sposób sortowania. W polu Kategoria wybierz lub wpisz now kategori, do której nale y wpisywana pozycja. Wprowad daty w polach Termin zako czenia i Termin rozpocz cia. (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane za czniki. Zaznacz pole Powiadom, aby ustawi opcje powiadamiania o alarmach dla danej pozycji. Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij). wiczenie 7.2. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (na podstawie listu) Aby utworzy now czynno do wykonania (na podstawie listu): Otwórz skrzynk pocztow i zaznacz wiadomo. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej i wybierz polecenie Kopiuj do nowego elementu/czynno do wykonania. Otworzy si odpowiedni formularz. Nadaj priorytet czynno ci oraz (opcjonalnie) podaj kategori. Wprowad daty w polach Termin zako czenia i Termin rozpocz cia. (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane za czniki. Zaznacz pole Powiadom, aby ustawi opcje powiadamiania o alarmach dla danej pozycji. Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij). Czynno ci do wykonania mog by wy wietlane w kalendarzu. wiczenie 7.3. Wy wietlanie czynno ci w kalendarzu Aby wy wietli czynno ci do wykonania w kalendarzu:

10 94 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej i wybierz Preferencje. Wybierz zak adk Kalendarz i czynno ci do wykonania, a nast pnie Widoki. Zaznacz (odznacz) opcj Wy wietl czynno ci do wykonania. (Opcjonalnie) Wybierz opcj Wy wietl zaleg e czynno ci do wykonania w bie cym dniu. W przeciwnym razie pozycje b d nadal wy wietlane zgodnie z datami ich zako czenia. Kliknij przycisk OK. wiczenie 7.4. Zmiana statusu czynno ci (Zako czone) Aby oznaczy czynno jako zako czon : W widoku Niezako czone zaznacz jedn czynno (lub kilka czynno ci). Na pasku czynno ci kliknij przycisk Oznacz jako zako czone. wiczenie 7.5. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (czynno dla grupy) Aby utworzy now czynno do wykonania (czynno dla grupy): Na pasku czynno ci kliknij przycisk Nowy, a nast pnie Czynno do wykonania. W formularzu zaznacz opcj Inni u ytkownicy i wska osoby. Uzupe nij pozosta e pola. Kliknij przycisk Zapisz i wy lij przypisania. Pozycja zostanie dodana do widoku Czynno ci do wykonania. Do przydzielonych osób zostan wys ane odpowiednie powiadomienia. Wysy anym powiadomieniom mo na nada odpowiednie opcje dostarczenia wiadomo ci. S one identyczne jak w przypadku kalendarza. Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Osoba, której przydzielono czynno, ma ró ne mo liwo ci odpowiedzi. Dzia aj one tak jak w przypadku kalendarza Notes (rysunek 7.4). Mowa m.in. o opcjach: Akceptuj akceptuje zaproszenie na konferencj. Odrzu odrzuca zaproszenie na konferencj.

11 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania 95 Rysunek 7.4. Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Zaproponuj now dat wysy a kontrpropozycj wykonania zadania. Deleguj mo liwe jest oddelegowanie innej osoby. wiczenie 7.6. Akceptowanie przypisanego zadania (z komentarzem) Aby zaakceptowa przypisan czynno do wykonania: Otwórz powiadomienie o przypisaniu zadania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Odpowiedz, a nast pnie Akceptuj z komentarzem. W oknie komunikatu podaj dodatkowy komentarz i zaakceptuj go. Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Podobnie jak w kalendarzu, osoba, która jest w a cicielem czynno ci, ma ró ne mo liwo ci pokazano je na rysunku 7.5. Rysunek 7.5. Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Dost pne s m.in. opcje: Zaplanuj ponownie w a ciciel mo e poda nowe terminy rozpocz cia i zako czenia spotkania (zmiana harmonogramu spotkania).

12 96 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Anuluj wys ane zostaje powiadomienie o anulowaniu wydarzenia. Potwierd potwierdza planowane zdarzenie (np. je li wcze niej by o okre lane jako wst pne). Wy wietl status osoby zaproszonej wy wietla stan odpowiedzi uczestników (kto potwierdzi, kto jeszcze nie potwierdzi, a kto potwierdzi wst pnie). Wy lij wiadomo do wszystkich zaproszonych osób powoduje wys anie dodatkowej wiadomo ci pocztowej do uczestników spotkania. Wy lij wiadomo do osób zaproszonych, które udzieli y odpowiedzi powoduje wys anie poczty do osób, które udzieli y odpowiedzi na propozycj spotkania. Wy lij wiadomo do osób zaproszonych, które nie udzieli y odpowiedzi powoduje wys anie poczty do osób, które jeszcze nie udzieli y odpowiedzi na propozycj spotkania. Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Przydatn opcj mo e si okaza czyszczenie kalendarza za jej pomoc mo na usun niepotrzebne wpisy. wiczenie 7.7. Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Aby wyczy ci kalendarz i list czynno ci do wykonania: Otwórz kalendarz lub list czynno ci do wykonania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej, a nast pnie wybierz Czyszczenie kalendarza. W oknie podaj graniczn dat w ten sposób okre lasz, które dokumenty spod jakich dat maj zosta usuni te. Zatwierd proces czyszczenia kalendarza.

13 Skorowidz A agent nieobecno ci, 69 w czanie, 70 wy czanie, 70 aplikacje, 123 biblioteka dokumentów, 141 dyskusja, 135, 136 kontakty, 125 notatnik, 130 otwieranie, 127 szyfrowanie, 134 tworzenie nowej, 124 zak adki, 127 automatyczne wysy anie odpowiedzi, 69 zapisywanie co x min, 116 automatyczny podpis wiadomo ci, 48 definiowanie, 49 zmiana, 48 B bezpiecze stwo lokalnych aplikacji, 134 biblioteka dokumentów, 123, 124, 141, 142, 143 cykl przegl dania, 143 otwieranie przez adresata, 144 widoki i foldery, 145, 146 wprowadzanie zmian, 144 C cykl przegl dania dokumentów definiowanie, 143 czynno ci do wykonania, 16, 91 akceptowanie z komentarzem, 95 czyszczenie, 96 Lotus inotes, 153 mo liwo ci w a ciciela, 95 odpowiedzi, 94 oznacz jako zako czone, 94 rodzaje, 92 tworzenie, 93 dla grupy, 94 na podstawie listu, 93 osobistej, 92 wy wietlanie w kalendarzu, 93 zmiana statusu, 94 czytanie wiadomo ci pocztowych, 35 sposób informowania o nowych, 35 D dokumenty cykl przegl dania definiowanie, 143 dyskusja, 123, 124, 135 komentowanie wpisów innych osób, 136 kontakt z autorem wpisu, 137 nowy temat, 136 profil autora, 140, 141 przegl darka WWW, 139, 140 widoki i foldery, 138

14 162 Poczta Lotus Notes 8.5 PL dzia ania, 24 w a ciciela, 85 anulowanie konferencji, 87 potwierdzenie konferencji, 86 sprawdzenie statusu osób zaproszonych, 87 zmiana terminu konferencji, 87 edycja, 24, 44 F11, 33 flaga, 29 formatowanie wiadomo ci pocztowych, 32 pasek narz dziowy, 33 tworzenie stylów, 33 usuwanie stylów, 34 E F G grupa, 91, 125, 128 osobista nie rozwijaj, 42 u ytkowników, 119 grupowa czynno do wykonania, 92 H harmonogram czasu wolnego i pracy, 72 definiowanie, 73 delegowanie uprawnie, 99 historia rozmowy sieciowej, 27 ID, 113 identyfikator Notes automatyczne blokowanie, 116 identyfikator u ytkownika, 113 Insert, 36 I K kalendarz, 71 czyszczenie, 96 definiowanie alarmu, 74 delegowanie dost pu, 97 uprawnie, 100 dodawanie pozycji, 74, 102 drukowanie, 88, 89 grupowy, 97, 98 otwieranie, 98 tworzenie, 98 usuwanie, 98 konferencja, 71, 77, 78 Lotus inotes, 149, 151 og oszenie o zdarzeniu, 71 otwieranie innego u ytkownika, 101 przypomnienia, 71 rocznica, 71 termin, 71 usuwanie pozycji, 86 widoki, 72 wygl d, 13 wy wietlanie informacji nieprzetworzonych, 88 zdarzenie ca odniowe, 71, 76, 77 konferencja, 71, 77, 78 anulowanie, 87 mo liwo ci uczestnika, 82, 83, 84 w a ciciela spotkania, 85 na podstawie listu, 81 odpowied na zaproszenie, 84 potwierdzenie, 86 sprawdzenie statusu osób zaproszonych, 87 tworzenie nowej pozycji, 78, 102 udzia, 106 usuwanie pozycji, 86 wygl d, 14 zaproszenia, 80, 81 zasoby, 78 automatyczne szukanie wolnego, 79 rezerwacja, 79 sprawdzanie dost pno ci, 79 zmiana terminu, 87 kontakty, 16, 119, 123, 125, 126 dodawanie nowego, 120 grupa u ytkowników, 119 nowy, 119 tworzenie nowej grupy, 121 widoki, 127, 128, 129 zaawansowane, 129 z autorem wpisu, 137 kontakty Lotus inotes, 152 dodawania nowego, 152 synchronizacja, 152, 153 kontakty Sametime, 107 dodawanie nowego, 108 usuwanie z listy, 108 wy wietlanie wy cznie dost pnych, 110 zmiana wy wietlanej nazwy, 108 kopie robocze, 26, 29, 30

15 Skorowidz 163 kosz, 27, 132 ksi ki adresowe definiowanie, 129 L lista Otwórz, 19 dokowanie, 20 Lotus Domino Sync Manager, 156 definiowanie harmonogramu synchronizacji, 158 otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156 synchronizacja danych, 157 Lotus inotes, 147, 148 czynno ci do wykonania, 153 instalacja subskrypcji, 155 kalendarz, 149, 151 kontakty, 152 logowanie, 148 notatnik, 154 otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156 praca bez po czenia z serwerem, 155 skrzynka pocztowa, 149 strona g ówna, 149 tryby pracy, 148, 149 menu, 23 dzia ania, 24 edycja, 24 kontekstowe, 22 za cznika, 46 narz dzia, 24 okno, 24 plik, 24 podstawowe, 23 pomoc, 24 utwórz, 24 widok, 24 zaawansowane, 14 M N nag ówek listu domy lny, 48 zmiana, 48 narz dzia, 24 notatnik, 16, 123, 130 drukowanie pozycji, 133 klasyfikowanie dokumentów, 133 przesy anie dokumentów, 133 szyfrowanie, 134 tworzenie nowej aplikacji, 124 wpisu, 131 widoki i foldery, 132 notatnik Lotus inotes, 154 synchronizacja z Lotus Notes, 154 tworzenie nowej, 154 nowo ci, 9 O odpowiedzi, 13, 37 automatyczne wysy anie, 69 do, 42 na adres, 43 na zaproszenie, 84 nie odbieraj od zaproszonych, 80 tylko z histori, 13, 37, 38 wszystkim, 37 wys anie "prostej" odpowiedzi, 37 z histori i za cznikami, 13, 37, 38 z histori w formacie internetowym z histori, 37 opcje dostarczania, 29, 40 definiowanie, 42, 43 dodatkowe, 41 ogólne, 41, 42 zaawansowane, 42, 43 osobista czynno do wykonania, 92 oznacz jako prywatn, 75, 76 temat jako poufny, 41, 42 P papeteria, 27 pasek czynno ci, 28 narz dziowy, 21, 22, 33 stanu, 21 PD, 40 plik, 24 ID u ytkownika, 113 has o, 114 zmiana has a, 113 poczta, Patrz skrzynka pocztowa podpis cyfrowy, 114, 115 dodawanie, 115 podstawowa konfiguracja klienta Notes, 116 pomoc, 23, 24 potwierdzenie zwrotne, 41, 42 powiadomienie, 42 alternatywne, 70 praca bez po czenia z serwerem, 155 instalacja subskrypcji, 155

16 164 Poczta Lotus Notes 8.5 PL prawy pasek boczny, 20, 103 ukrywanie, 104 wy wietlanie, 103, 104 zmiana zawarto ci, 20 preferencje u ytkownika, 115 modyfikowanie, 116 prefiks PD, 40 priorytet dostarczania, 42 profil autora, 140 modyfikowanie, 141 tworzenie, 141 prze lij, 40 do innych osób, 39, 40 w formacie internetowym, 40 z za cznikami, 40 przypisz do klawiatury, 33 przypomnienia, 71 R raport o dostarczeniu, 42 regu y, 27 replikacja, 22 rezerwacja zasobów, 79 rocznica, 71 rozmowy sieciowe, 109 automatyczne zapisywanie, 110 rozpoczynanie, 109 zapisywanie w pliku, 109 S Sametime, 103 kontakt z autorem wpisu, 137 kontakty, 107, 108, 110 logowanie, 105 preferencje, 110 rozmowy sieciowe, 109 status u ytkownika, 106 wylogowanie, 105 zmiana komunikatu sieciowego, 107 statusu, 106 skrzynka pocztowa, 16 delegowanie dost pu, 97 uprawnie, 100 domy lny nag ówek listu, 48 dostosowanie, 47 historia rozmowy sieciowej, 27 kopie robocze, 26 kosz, 27 Lotus inotes, 149 odpowiedzi na list, 12, 13, 37, 38 otwieranie, 25 poczty innego u ytkownika, 100 papeteria, 27 regu y, 27 skrzynka odbiorcza, 26 spam, 27 ledzenie, 26 tworzenie cza do poczty innego u ytkownika, 101 ustawienia poczty wychodz cej, 47 widoki i foldery, 26, 27 wska niki przyci gaj ce uwag, 48, 49, 50 wszystkie dokumenty, 27 wygl d, 12 wys ane, 26 wysy anie i odbieranie, 117 w imieniu innych osób, 101 spam, 27 spinacz, 29, 30 spotkanie z klientem, 74 definiowanie alarmu, 74 standardowe powiadomienie, 69 stopie wa no ci, 42 strona g ówna, 10, 11, 16 czynno ci do wykonania, 16 kalendarz, 16 kontakty, 16 Lotus inotes, 149 modyfikowanie, 149 notatnik, 16 poczta, 16 tworzenie, 18 usuwanie, 19 wygl d, 16, 17, 18 style formatowania, 33 tworzenie, 33 usuwanie, 34 sygna d wi kowy, 35 wizualny, 35 synchronizacja, 22 szyfrowanie, 41, 42, 114, 115 dodawanie, 115 T termin, 71, 74 definiowanie alarmu, 74 oznacz jako prywatny, 75, 76 spotkanie z klientem, 74 usuwanie pozycji, 86 wa no ci, 43

17 Skorowidz 165 tryby bardzo uproszczony, 148 pe ny, 148 pracy Lotus inotes, 148 wybór, 149 uproszczony, 148 urodziny i rocznice, 129 user ID, 113 U W wiadomo pocztowa, 25 automatyczny podpis, 48, 49 czytanie, 35 formatowanie, 32, 33 kopiowanie, 31 odwo anie wys anej, 34, 35 opcje dostarczania, 40, 41, 42, 43 otwieranie poczty przychodz cej, 36 pasek czynno ci, 28 pole adresata dodatkowych DW, 29 g ównego Do, 29 ukrytych dodatkowych UDW, 29 poufna, 41, 42 przesy anie do innych osób, 39 sekcja, 39 modyfikowanie ustawie, 39 usuwanie, 39 ledzenie, 26 tworzenie, 28, 29 wysy anie, 28, 29 i odbieranie, 117 kopii roboczej, 30 ponowne, 31 potwierdzenia przeczytania, 36 w imieniu innych osób, 101 z za cznikiem, 30 wy wietlanie przeczytanych, 36 za czniki, 43, 44, 45, 46, 47 zamykanie, 28 zapisz jako kopi robocz, 28, 29 widoki i foldery, 26 przegl danie, 27 zmiana kolejno ci kolumn, 27 zmiana sposobu sortowania, 27 wizyta u dentysty, 75 wska niki nastroju, 42 przyci gaj ce uwag, 48 definiowanie, 49, 50 wysoki stopie wa no ci, 41 wy lij wiadomo, 28 do osób zaproszonych, które nie udzieli y odpowiedzi, 85, 96 udzieli y odpowiedzi, 85, 96 do wszystkich zaproszonych osób, 85, 96 i utwórz kopi, 28 zabro delegowania, 80 kopiowania, 42 sk adania kontrpropozycji, 80 zak adki, 19 replikacja, 22 za czniki, 30, 43 menu kontekstowe, 46 modyfikowanie zawarto ci, 45 tworzenie i wysy anie listu, 44 usuni cie wszystkich, 47 zapisanie na dysku komputera, 45 zarz dzanie, 45 plikami, 44 zapisz co x min, 117 kopie wysy anych wiadomo ci, 117 zaplanowany wyjazd cykliczny, 77 pracownika, 76 zaproszenia na konferencj, 80 akceptacja, 82, 84 automatyczne zarz dzanie, 84, 85 oddelegowanie innej osoby, 83 odrzucenie, 82 opcje dostarczania, 81 rozsy anie, 81 sk adanie kontrpropozycji spotkania, 83 Z

18

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz i harmonogram

Kalendarz i harmonogram Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania

Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania Manager eclicto Instrukcja obsługi Nowa kultura czytania 1 Page 1 of 23 eclicto - Nowa kultura czytania Program Manager eclicto słu y do zarz dzania plikami w komputerze i czytniku eclicto. Rozpocz cie

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego.

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.... 3 2. KONFIGURACJA PANELI ZEWN TRZNYCH - USŁUGA WEB SERWIS.... 3 2.1 INFORMACJź WST PNź....

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Program E-deklaracje.

Program E-deklaracje. Program E-deklaracje. Instalacja i uruchomienie Instalator kopiuje, do wybranego foldera, zarówno sam program (edeklaracje.exe), jak i pust baz danych (edeklaracje.mdb). Ustala te domy lne hasło administratora

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

P³atnik. Przewodnik IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

P³atnik. Przewodnik IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE P³atnik. Przewodnik Autor: Adam Józefiok ISBN: 83-246-0404-9 Format: A5, stron: 288 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA

Bardziej szczegółowo

MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne

MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 83-7197-975-4 Format: B5, stron: 114

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7.

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 7. Warstwy Zapewne jeszcze pami tasz czasy przezroczystych folii, na których kreśliłeś poszczególne elementy rysunku, na jednej np. kontury brył, na drugiej opisy, a na trzeciej wymiary. Praca

Bardziej szczegółowo

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym

1. Wywo anie okna logowania skrótem klawiszowym Istotn cz ci systemu wizualizacyjnego jest system zarz dzania u ytkownikami oraz ich uprawnieniami. Wa ne jest by odpowiedni u ytkownicy posiadali dost p tylko do tych danych czy funkcji systemu, do których

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podr cznik u ytkownika procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa maj tkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania przys

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Taleo Enterprise Edition

Taleo Enterprise Edition Taleo Enterprise Edition Podr cznik u ytkownika aplikacji Staffing WebTop Wersja 7.5 Kwiecie 2008 Informacje poufne Odbiorca niniejszego dokumentu (zwany dalej drug stron ) zgadza si, aby informacje poufne

Bardziej szczegółowo

Wirtualna szafa, czyli Evernote

Wirtualna szafa, czyli Evernote fot. archiwum tekst: Maciej Ku ak Wirtualna szafa, czyli Evernote Evernote zosta pomy lany jako elektroniczny notatnik. Z czasem sta si jednak czym wi cej. Dla jednych wirtualn szaf, do której upcha mo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11. Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane...

Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11. Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane... Spis tre ci Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11 Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane... 28 Rozdzia 2. Personalizacja systemu 29 Szybko

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Total Commander. Leksykon kieszonkowy

Total Commander. Leksykon kieszonkowy Total Commander. Leksykon kieszonkowy Autor: Piotr Czarny ISBN: 978-83-246-1362-5 Format: B6, stron: 176 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

ClixxPixx - GrandScope 5.0 Program do tworzenia FotoAlbumów

ClixxPixx - GrandScope 5.0 Program do tworzenia FotoAlbumów Instrukcja Obs ugi AC&C ClixxPixx - GrandScope 5.0 Program do tworzenia FotoAlbumów Dzi kujemy pa stwu za korzystanie z programu Clixx Pixx. Program jest przeznaczony do projektowania FotoAlbumów i FotoKalendarzy.

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E.14 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[01]-06-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0508-8 Format: A5, stron: 220 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 4 Konfiguracja klienta pocztowego w programie Thunderbird Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko

Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Dodatki i szablony dla MS Office w biurze i nie tylko Autor: Sergiusz Flanczewski ISBN: 83-246-1637-3 Format: 158x235, stron: 288 Zawiera CD-ROM Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Baza danych Reaxys pozwala na przeszukiwanie literatury z zakresu chemii, biologii i nauk pokrewnych. Przeszukiwanie literatury odbywa si mo e na ró nych drogach: -

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: worzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu umer

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie monitoringu. wizyjnego i alarmowego. Oprogramowanie monitoringu EMS. wizyjnego i alarmowego EMS. Enterprise Management Suite

Oprogramowanie monitoringu. wizyjnego i alarmowego. Oprogramowanie monitoringu EMS. wizyjnego i alarmowego EMS. Enterprise Management Suite INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowanie monitoringu SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ wizyjnego i alarmowego Oprogramowanie monitoringu EMS wizyjnego i alarmowego EMS Enterprise Management Suite (ENTERPRISE INSTRUKCJA MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Novell GroupWise Szybki start

Novell GroupWise Szybki start Szybki start Novell GroupWise Szybki start GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwiązanie do komunikacji i pracy grupowej. Udostępnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Kwerendy funkcjonalne

Kwerendy funkcjonalne Kwerendy funkcjonalne Hurtownia owoców Do tej pory zajmowali my si podstawowym rodzajem kwerend - kwerendami wybieraj cymi. Dzi ki nim mo emy wybiera dane, które nas w danym momencie interesuj. Z tabelami

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

B C D. Radosław Jaworski

B C D. Radosław Jaworski tiinformatyk A B C D E 1 2 3 2 4 6 3 6 9 Radosław Jaworski Autor Radosław Jaworski Recenzent: mgr inż. Piotr Matuszewski Projekt graficzny okładki i karty tytułowej: fpstudio.pl Redaktor inicjujący: Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49 Spis tre ci Wst p... 11 Omówienia rozdzia ów... 13 Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarz dzaniu przedsi wzi ciami... 16 Materia y dodatkowe do ksi ki... 16 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

ABC Outlook 2002/XP PL

ABC Outlook 2002/XP PL IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STARS UP Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Portal WWW... 3 2.1. Strona główna... 3 2.2. Rejestracja.... 5 2.2.1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Autor: El bieta Kafarowska, Jacek Sztyler ISBN: 978-83-246-2013-5 Format: A5, stron: 96 Rewizor GT to nowoczesny system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i œrednich

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci Moduł B2 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci Moduł B2 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci Moduł B2 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Podstawy pracy w sieci. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus 1 I. Konfiguracja stacji PC. 1. Po uruchomieniu SIMATIC Manager tworzymy nowy projekt wybieraj c menu File nast pnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klienta Lotus Notes R6 z certyfikatami i kluczami na karcie kryptograficznej lub w pliku.

Konfiguracja klienta Lotus Notes R6 z certyfikatami i kluczami na karcie kryptograficznej lub w pliku. Konfiguracja klienta Lotus Notes R6 z certyfikatami i kluczami na karcie kryptograficznej lub w pliku. Do prawidłowego korzystania z certyfikatu komercyjnego do podpisywania poczty w Lotus Notes, umieszczonego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Skype. Darmowy telefon przez internet. Æwiczenia

Skype. Darmowy telefon przez internet. Æwiczenia IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Skype. Darmowy telefon przez internet. Æwiczenia Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7361-835-X Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

SINEMA SERVER WPROWADZENIE

SINEMA SERVER WPROWADZENIE SINEMA SERVER WPROWADZENIE 1 SINEMA Server jest oprogramowaniem przeznaczonym do monitorowania i zarz dzania rozleg infrastruktur sieciow. SINEMA Server umo liwia monitorowanie wszystkich aktywnych urz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

COM+. Kompendium programisty

COM+. Kompendium programisty Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo