Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika Autor: Marek Zawadzki ISBN: Format: , stron: 168 Zacznij profesjonalnie planować swój dzień z programem Lotus Notes 8.5 PL! Praca z Lotus Notes, czyli jak po swojemu korzystać z programu Poczta elektroniczna, czyli jak zarządzać tysiącami wiadomości z różnych stron Lista czynności do wykonania, czyli po co Ci kalendarz Lotus Notes Jak często zdarza Ci się przeoczyć ważną wiadomość w natłoku spraw związanych z codzienną działalnością? Co robisz, by pamiętać o umówionych spotkaniach, zadaniach do wykonania, zmianach terminów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi? Jak radzisz sobie delegowaniem dostępu do Twojej poczty i Twojego kalendarza, jeśli nie ma Cię akurat w miejscu pracy? A może wcale sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz szybkiej pomocy? Program Lotus Notes 8.5 zdecydowanie ułatwi Ci planowanie i przeprowadzanie wielu uciążliwych czynności. Korzystanie z niego zwolni Cię z konieczności nieustannego pilnowania terminów i odciąży od obowiązku nerwowego wertowania kalendarza. Takiej okazji nie możesz zmarnować. Książka Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika wprowadzi Cię w świat prostego planowania i konsekwentnego realizowania codziennych zamierzeń. Dowiesz się z niej, w jaki sposób można wykorzystać wszechstronny program Lotus Notes do własnych celów i potrzeb. Nauczysz się sensownie sortować przychodzącą pocztę, archiwizować wiadomości, wysyłać powiadomienia o niedostępności i przekierowywać pocztę elektroniczną. Odkryjesz też najistotniejsze, niesamowicie przydatne funkcje kalendarza, dzięki którym już nigdy nie spóźnisz się na żadne spotkanie, nie zawalisz konferencji i przeprowadzisz ważne rozmowy za pośrednictwem sieci. Lotus Notes 8.5 PL jest Ci niezbędny po prostu musisz go mieć! Poczta elektroniczna Lotus Notes Praca z Lotus Notes Nowa wersja klienta poczty Zarządzanie dokumentami w Lotus Notes Agent nieobecności (poza biurem) Organizowanie spotkań w Lotus Notes Lista czynności do wykonania Delegowanie dostępu do poczty i kalendarza Lotus Sametime rozmowy sieciowe Tematy zaawansowane Kontakty Wypróbuj znakomite nowe centrum planowania!

3 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Lotus Notes 8.5 nowa wersja klienta poczty... 9 Nowo ci w Lotus Notes 8 i Zmiana stosowanego s ownictwa Zmiana standardowej strony g ównej Zmiana funkcjonalno ci Notes Zmiana wygl du skrzynki pocztowej Zmiana znaczenia wybranych przycisków czynno ci Zmiana wygl du kalendarza, nowe pozycje Podzia menu Rozdzia 2. Praca z Lotus Notes Uruchamianie Lotus Notes Strona g ówna Lotus Notes Mo liwo ci wygl du strony g ównej Zak adki programu Lotus Notes (lista Otwórz) Prawy pasek boczny Dodatkowe elementy okna Lotus Notes Pasek stanu podstawowe ród o informacji Paski narz dziowe programu Lotus Notes Zak adka Replikacja Menu kontekstowe programu Lotus Notes Menu podstawowe i zaawansowane Pomoc programu Lotus Notes Menu Lotus Notes (informacje ogólne) Rozdzia 3. Poczta elektroniczna Lotus Notes Otwieranie skrzynki pocztowej Widoki i foldery w skrzynce pocztowej (przegl d) Tworzenie i wysy anie wiadomo ci pocztowych Przyciski na pasku czynno ci Formatowanie wiadomo ci pocztowych Wybieranie krojów i rozmiarów czcionek za pomoc okna w a ciwo ci tekstu Zmiana sposobu formatowania tekstu za pomoc paska narz dziowego Tworzenie stylów formatowania... 33

4 4 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Odwo ywanie wys anej wiadomo ci pocztowej Czytanie wiadomo ci pocztowych Odpowiadanie na listy (ró ne rodzaje odpowiedzi) Definiowanie sposobu wy wietlania sekcji dokumentu Przesy anie wiadomo ci pocztowych do innych osób Opcje dostarczania wiadomo ci pocztowych Dodatkowe opcje poczty Ogólne opcje dostarczania wiadomo ci Zaawansowane opcje dostarczania wiadomo ci Za czniki w Lotus Notes Zarz dzanie za cznikami (plikami za czników) Dostosowanie poczty i skrzynki pocztowej Ustawienia poczty wychodz cej Domy lny nag ówek listu Automatyczny podpis wiadomo ci Wska niki przyci gaj ce uwag Rozdzia 4. Zarz dzanie dokumentami w Lotus Notes ledzenie wiadomo ci pocztowych Zarz dzanie spamem Blokowanie wiadomo ci Foldery (tworzenie i usuwanie) Ró nice pomi dzy folderami a widokami Usuwanie i odzyskiwanie wiadomo ci Zarz dzanie listami za pomoc regu pocztowych Kolejno wykonywania regu Szybkie regu y Drukowanie wiadomo ci Archiwizowanie wiadomo ci Archiwum wiadomo ci Ustawienia archiwizacji Kryteria archiwizacji dokumentów Rozdzia 5. Agent nieobecno ci (poza biurem) Rozdzia 6. Organizowanie spotka w Lotus Notes Harmonogram pracy u ytkownika (definiowanie) Dodawanie pozycji do kalendarza Spotkanie z klientem (nowy termin) Wizyta u dentysty (opcja Oznacz jako prywatn ) Zaplanowany wyjazd pracownika (Zdarzenie ca odniowe) Zaplanowany wyjazd cykliczny (Zdarzenie ca odniowe) Omówienie projektu lub wyników finansowych (Konferencja) Rezerwacja zasobów (sale konferencyjne i projektory) Sprawdzenie dost pno ci zasobów Opcje dostarczenia zaproszenia na konferencj Omówienie projektu (rozsy anie zaprosze na konferencj ) Tworzenie konferencji na bazie wiadomo ci pocztowej Mo liwo ci uczestnika konferencji (zgoda, odrzucenie, delegowanie) Automatyczne zarz dzanie zaproszeniami Mo liwo ci w a ciciela spotkania (anulowanie, potwierdzanie konferencji) Wy wietlanie informacji nieprzetworzonych Drukowanie danych z kalendarza... 88

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania Tworzenie czynno ci do wykonania Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Rozdzia 8. Delegowanie dost pu do poczty i kalendarza Kalendarze grupowe Delegowanie uprawnie (harmonogram, poczta, kalendarz) Delegowanie uprawnie do harmonogramu Delegowanie uprawnie do poczty i kalendarza Wysy anie poczty w imieniu innych osób Dodawanie nowej pozycji kalendarza (Konferencja) Rozdzia 9. Lotus Sametime rozmowy sieciowe Prawy pasek boczny Logowanie do Sametime (wylogowanie) Status u ytkownika Lista kontaktów Sametime Rozmowy sieciowe (czat z innymi u ytkownikami) Preferencje Sametime Rozdzia 10. Tematy zaawansowane Plik identyfikacyjny u ytkownika (user ID) Zmiana has a do pliku ID Zapomniane has o do pliku ID Podstawy bezpiecze stwa danych w Notes Szyfrowanie dokumentów i podpisy cyfrowe Wybrane elementy preferencji u ytkownika Podstawowa konfiguracja klienta Notes Zak adka Poczta (Wysy anie i odbieranie) Rozdzia 11. Kontakty Rozdzia 12. Aplikacje Lotus Notes Szablony aplikacji Tworzenie nowej aplikacji Kontakty Widoki aplikacji Kontakty Notatnik Tworzenie wpisu w notatniku Widoki i foldery Zarz dzanie dokumentami w notatniku Bezpiecze stwo lokalnych aplikacji Dyskusja Tworzenie dokumentów w aplikacji Dyskusja Kontakt z autorem wpisu (Lotus Sametime) Widoki i foldery (Lotus Notes) Widoki i foldery (przegl darka WWW) Profil autora Biblioteka dokumentów Tworzenie dokumentów w bibliotece Cykl przegl dania dokumentu Widoki i foldery

6 6 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Rozdzia 13. Lotus inotes, dost p do poczty przez przegl dark 147 Tryby pracy Strona g ówna Skrzynka pocztowa Lotus inotes Kalendarz Lotus inotes Kontakty Czynno ci do wykonania Notatnik Praca bez po czenia z serwerem Lotus Domino Sync Manager Podsumowanie Skorowidz

7 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania U ytkownik mo e przydziela sobie i innym u ytkownikom czynno ci do wykonania (np. sporz dzenie raportu). Mo liwe jest: przypisanie sobie czynno ci do wykonania; przypisa czynno ci do wykonania innym u ytkownikom; edytowanie czynno ci; oznaczenie czynno ci jako zako czonej. Utworzone czynno ci do wykonania s widoczne w widoku Czynno ci do wykonania (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Widok Czynno ci do wykonania U ytkownik ma dost p do nast puj cych widoków: Niezako czone wy wietla niezako czone czynno ci (ich status jest niezako czony). Wszystkie czynno ci do wykonania pokazuje wszystkie czynno ci, jakie poda u ytkownik, oraz te, które zosta y mu przydzielone. Osobisty wy wietla tylko czynno ci osobiste u ytkownika. Grupa wy wietla czynno ci, które u ytkownik przydzieli innym osobom.

8 92 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Wed ug kategorii pokazuje wszystkie czynno ci do wykonania. S one wy wietlane wed ug podanych kategorii. Pe na wy wietla jedynie zako czone czynno ci. Tworzenie czynno ci do wykonania Do okre lenia czynno ci do wykonania wykorzystuje si odpowiedni formularz. Mo na utworzy nast puj ce rodzaje czynno ci: osobista czynno do wykonania (rysunek 7.2); Rysunek 7.2. Fragment formularza osobistej czynno ci do wykonania grupowa czynno do wykonania (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Nowa czynno dla grupy osób

9 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania 93 wiczenie 7.1. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (czynno osobista) Aby utworzy now czynno do wykonania (czynno osobist ): Otwórz list czynno ci do wykonania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Nowy, a nast pnie Czynno do wykonania. Otwiera si okno formularza, domy lnie jest tworzona osobista czynno do wykonania. Podaj temat czynno ci, np. Zrobi raport z marca. Nadaj priorytet tworzonej czynno ci, co pozwala pó niej na odpowiedni sposób sortowania. W polu Kategoria wybierz lub wpisz now kategori, do której nale y wpisywana pozycja. Wprowad daty w polach Termin zako czenia i Termin rozpocz cia. (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane za czniki. Zaznacz pole Powiadom, aby ustawi opcje powiadamiania o alarmach dla danej pozycji. Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij). wiczenie 7.2. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (na podstawie listu) Aby utworzy now czynno do wykonania (na podstawie listu): Otwórz skrzynk pocztow i zaznacz wiadomo. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej i wybierz polecenie Kopiuj do nowego elementu/czynno do wykonania. Otworzy si odpowiedni formularz. Nadaj priorytet czynno ci oraz (opcjonalnie) podaj kategori. Wprowad daty w polach Termin zako czenia i Termin rozpocz cia. (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane za czniki. Zaznacz pole Powiadom, aby ustawi opcje powiadamiania o alarmach dla danej pozycji. Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij). Czynno ci do wykonania mog by wy wietlane w kalendarzu. wiczenie 7.3. Wy wietlanie czynno ci w kalendarzu Aby wy wietli czynno ci do wykonania w kalendarzu:

10 94 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej i wybierz Preferencje. Wybierz zak adk Kalendarz i czynno ci do wykonania, a nast pnie Widoki. Zaznacz (odznacz) opcj Wy wietl czynno ci do wykonania. (Opcjonalnie) Wybierz opcj Wy wietl zaleg e czynno ci do wykonania w bie cym dniu. W przeciwnym razie pozycje b d nadal wy wietlane zgodnie z datami ich zako czenia. Kliknij przycisk OK. wiczenie 7.4. Zmiana statusu czynno ci (Zako czone) Aby oznaczy czynno jako zako czon : W widoku Niezako czone zaznacz jedn czynno (lub kilka czynno ci). Na pasku czynno ci kliknij przycisk Oznacz jako zako czone. wiczenie 7.5. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (czynno dla grupy) Aby utworzy now czynno do wykonania (czynno dla grupy): Na pasku czynno ci kliknij przycisk Nowy, a nast pnie Czynno do wykonania. W formularzu zaznacz opcj Inni u ytkownicy i wska osoby. Uzupe nij pozosta e pola. Kliknij przycisk Zapisz i wy lij przypisania. Pozycja zostanie dodana do widoku Czynno ci do wykonania. Do przydzielonych osób zostan wys ane odpowiednie powiadomienia. Wysy anym powiadomieniom mo na nada odpowiednie opcje dostarczenia wiadomo ci. S one identyczne jak w przypadku kalendarza. Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Osoba, której przydzielono czynno, ma ró ne mo liwo ci odpowiedzi. Dzia aj one tak jak w przypadku kalendarza Notes (rysunek 7.4). Mowa m.in. o opcjach: Akceptuj akceptuje zaproszenie na konferencj. Odrzu odrzuca zaproszenie na konferencj.

11 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania 95 Rysunek 7.4. Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Zaproponuj now dat wysy a kontrpropozycj wykonania zadania. Deleguj mo liwe jest oddelegowanie innej osoby. wiczenie 7.6. Akceptowanie przypisanego zadania (z komentarzem) Aby zaakceptowa przypisan czynno do wykonania: Otwórz powiadomienie o przypisaniu zadania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Odpowiedz, a nast pnie Akceptuj z komentarzem. W oknie komunikatu podaj dodatkowy komentarz i zaakceptuj go. Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Podobnie jak w kalendarzu, osoba, która jest w a cicielem czynno ci, ma ró ne mo liwo ci pokazano je na rysunku 7.5. Rysunek 7.5. Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Dost pne s m.in. opcje: Zaplanuj ponownie w a ciciel mo e poda nowe terminy rozpocz cia i zako czenia spotkania (zmiana harmonogramu spotkania).

12 96 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Anuluj wys ane zostaje powiadomienie o anulowaniu wydarzenia. Potwierd potwierdza planowane zdarzenie (np. je li wcze niej by o okre lane jako wst pne). Wy wietl status osoby zaproszonej wy wietla stan odpowiedzi uczestników (kto potwierdzi, kto jeszcze nie potwierdzi, a kto potwierdzi wst pnie). Wy lij wiadomo do wszystkich zaproszonych osób powoduje wys anie dodatkowej wiadomo ci pocztowej do uczestników spotkania. Wy lij wiadomo do osób zaproszonych, które udzieli y odpowiedzi powoduje wys anie poczty do osób, które udzieli y odpowiedzi na propozycj spotkania. Wy lij wiadomo do osób zaproszonych, które nie udzieli y odpowiedzi powoduje wys anie poczty do osób, które jeszcze nie udzieli y odpowiedzi na propozycj spotkania. Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Przydatn opcj mo e si okaza czyszczenie kalendarza za jej pomoc mo na usun niepotrzebne wpisy. wiczenie 7.7. Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Aby wyczy ci kalendarz i list czynno ci do wykonania: Otwórz kalendarz lub list czynno ci do wykonania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej, a nast pnie wybierz Czyszczenie kalendarza. W oknie podaj graniczn dat w ten sposób okre lasz, które dokumenty spod jakich dat maj zosta usuni te. Zatwierd proces czyszczenia kalendarza.

13 Skorowidz A agent nieobecno ci, 69 w czanie, 70 wy czanie, 70 aplikacje, 123 biblioteka dokumentów, 141 dyskusja, 135, 136 kontakty, 125 notatnik, 130 otwieranie, 127 szyfrowanie, 134 tworzenie nowej, 124 zak adki, 127 automatyczne wysy anie odpowiedzi, 69 zapisywanie co x min, 116 automatyczny podpis wiadomo ci, 48 definiowanie, 49 zmiana, 48 B bezpiecze stwo lokalnych aplikacji, 134 biblioteka dokumentów, 123, 124, 141, 142, 143 cykl przegl dania, 143 otwieranie przez adresata, 144 widoki i foldery, 145, 146 wprowadzanie zmian, 144 C cykl przegl dania dokumentów definiowanie, 143 czynno ci do wykonania, 16, 91 akceptowanie z komentarzem, 95 czyszczenie, 96 Lotus inotes, 153 mo liwo ci w a ciciela, 95 odpowiedzi, 94 oznacz jako zako czone, 94 rodzaje, 92 tworzenie, 93 dla grupy, 94 na podstawie listu, 93 osobistej, 92 wy wietlanie w kalendarzu, 93 zmiana statusu, 94 czytanie wiadomo ci pocztowych, 35 sposób informowania o nowych, 35 D dokumenty cykl przegl dania definiowanie, 143 dyskusja, 123, 124, 135 komentowanie wpisów innych osób, 136 kontakt z autorem wpisu, 137 nowy temat, 136 profil autora, 140, 141 przegl darka WWW, 139, 140 widoki i foldery, 138

14 162 Poczta Lotus Notes 8.5 PL dzia ania, 24 w a ciciela, 85 anulowanie konferencji, 87 potwierdzenie konferencji, 86 sprawdzenie statusu osób zaproszonych, 87 zmiana terminu konferencji, 87 edycja, 24, 44 F11, 33 flaga, 29 formatowanie wiadomo ci pocztowych, 32 pasek narz dziowy, 33 tworzenie stylów, 33 usuwanie stylów, 34 E F G grupa, 91, 125, 128 osobista nie rozwijaj, 42 u ytkowników, 119 grupowa czynno do wykonania, 92 H harmonogram czasu wolnego i pracy, 72 definiowanie, 73 delegowanie uprawnie, 99 historia rozmowy sieciowej, 27 ID, 113 identyfikator Notes automatyczne blokowanie, 116 identyfikator u ytkownika, 113 Insert, 36 I K kalendarz, 71 czyszczenie, 96 definiowanie alarmu, 74 delegowanie dost pu, 97 uprawnie, 100 dodawanie pozycji, 74, 102 drukowanie, 88, 89 grupowy, 97, 98 otwieranie, 98 tworzenie, 98 usuwanie, 98 konferencja, 71, 77, 78 Lotus inotes, 149, 151 og oszenie o zdarzeniu, 71 otwieranie innego u ytkownika, 101 przypomnienia, 71 rocznica, 71 termin, 71 usuwanie pozycji, 86 widoki, 72 wygl d, 13 wy wietlanie informacji nieprzetworzonych, 88 zdarzenie ca odniowe, 71, 76, 77 konferencja, 71, 77, 78 anulowanie, 87 mo liwo ci uczestnika, 82, 83, 84 w a ciciela spotkania, 85 na podstawie listu, 81 odpowied na zaproszenie, 84 potwierdzenie, 86 sprawdzenie statusu osób zaproszonych, 87 tworzenie nowej pozycji, 78, 102 udzia, 106 usuwanie pozycji, 86 wygl d, 14 zaproszenia, 80, 81 zasoby, 78 automatyczne szukanie wolnego, 79 rezerwacja, 79 sprawdzanie dost pno ci, 79 zmiana terminu, 87 kontakty, 16, 119, 123, 125, 126 dodawanie nowego, 120 grupa u ytkowników, 119 nowy, 119 tworzenie nowej grupy, 121 widoki, 127, 128, 129 zaawansowane, 129 z autorem wpisu, 137 kontakty Lotus inotes, 152 dodawania nowego, 152 synchronizacja, 152, 153 kontakty Sametime, 107 dodawanie nowego, 108 usuwanie z listy, 108 wy wietlanie wy cznie dost pnych, 110 zmiana wy wietlanej nazwy, 108 kopie robocze, 26, 29, 30

15 Skorowidz 163 kosz, 27, 132 ksi ki adresowe definiowanie, 129 L lista Otwórz, 19 dokowanie, 20 Lotus Domino Sync Manager, 156 definiowanie harmonogramu synchronizacji, 158 otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156 synchronizacja danych, 157 Lotus inotes, 147, 148 czynno ci do wykonania, 153 instalacja subskrypcji, 155 kalendarz, 149, 151 kontakty, 152 logowanie, 148 notatnik, 154 otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156 praca bez po czenia z serwerem, 155 skrzynka pocztowa, 149 strona g ówna, 149 tryby pracy, 148, 149 menu, 23 dzia ania, 24 edycja, 24 kontekstowe, 22 za cznika, 46 narz dzia, 24 okno, 24 plik, 24 podstawowe, 23 pomoc, 24 utwórz, 24 widok, 24 zaawansowane, 14 M N nag ówek listu domy lny, 48 zmiana, 48 narz dzia, 24 notatnik, 16, 123, 130 drukowanie pozycji, 133 klasyfikowanie dokumentów, 133 przesy anie dokumentów, 133 szyfrowanie, 134 tworzenie nowej aplikacji, 124 wpisu, 131 widoki i foldery, 132 notatnik Lotus inotes, 154 synchronizacja z Lotus Notes, 154 tworzenie nowej, 154 nowo ci, 9 O odpowiedzi, 13, 37 automatyczne wysy anie, 69 do, 42 na adres, 43 na zaproszenie, 84 nie odbieraj od zaproszonych, 80 tylko z histori, 13, 37, 38 wszystkim, 37 wys anie "prostej" odpowiedzi, 37 z histori i za cznikami, 13, 37, 38 z histori w formacie internetowym z histori, 37 opcje dostarczania, 29, 40 definiowanie, 42, 43 dodatkowe, 41 ogólne, 41, 42 zaawansowane, 42, 43 osobista czynno do wykonania, 92 oznacz jako prywatn, 75, 76 temat jako poufny, 41, 42 P papeteria, 27 pasek czynno ci, 28 narz dziowy, 21, 22, 33 stanu, 21 PD, 40 plik, 24 ID u ytkownika, 113 has o, 114 zmiana has a, 113 poczta, Patrz skrzynka pocztowa podpis cyfrowy, 114, 115 dodawanie, 115 podstawowa konfiguracja klienta Notes, 116 pomoc, 23, 24 potwierdzenie zwrotne, 41, 42 powiadomienie, 42 alternatywne, 70 praca bez po czenia z serwerem, 155 instalacja subskrypcji, 155

16 164 Poczta Lotus Notes 8.5 PL prawy pasek boczny, 20, 103 ukrywanie, 104 wy wietlanie, 103, 104 zmiana zawarto ci, 20 preferencje u ytkownika, 115 modyfikowanie, 116 prefiks PD, 40 priorytet dostarczania, 42 profil autora, 140 modyfikowanie, 141 tworzenie, 141 prze lij, 40 do innych osób, 39, 40 w formacie internetowym, 40 z za cznikami, 40 przypisz do klawiatury, 33 przypomnienia, 71 R raport o dostarczeniu, 42 regu y, 27 replikacja, 22 rezerwacja zasobów, 79 rocznica, 71 rozmowy sieciowe, 109 automatyczne zapisywanie, 110 rozpoczynanie, 109 zapisywanie w pliku, 109 S Sametime, 103 kontakt z autorem wpisu, 137 kontakty, 107, 108, 110 logowanie, 105 preferencje, 110 rozmowy sieciowe, 109 status u ytkownika, 106 wylogowanie, 105 zmiana komunikatu sieciowego, 107 statusu, 106 skrzynka pocztowa, 16 delegowanie dost pu, 97 uprawnie, 100 domy lny nag ówek listu, 48 dostosowanie, 47 historia rozmowy sieciowej, 27 kopie robocze, 26 kosz, 27 Lotus inotes, 149 odpowiedzi na list, 12, 13, 37, 38 otwieranie, 25 poczty innego u ytkownika, 100 papeteria, 27 regu y, 27 skrzynka odbiorcza, 26 spam, 27 ledzenie, 26 tworzenie cza do poczty innego u ytkownika, 101 ustawienia poczty wychodz cej, 47 widoki i foldery, 26, 27 wska niki przyci gaj ce uwag, 48, 49, 50 wszystkie dokumenty, 27 wygl d, 12 wys ane, 26 wysy anie i odbieranie, 117 w imieniu innych osób, 101 spam, 27 spinacz, 29, 30 spotkanie z klientem, 74 definiowanie alarmu, 74 standardowe powiadomienie, 69 stopie wa no ci, 42 strona g ówna, 10, 11, 16 czynno ci do wykonania, 16 kalendarz, 16 kontakty, 16 Lotus inotes, 149 modyfikowanie, 149 notatnik, 16 poczta, 16 tworzenie, 18 usuwanie, 19 wygl d, 16, 17, 18 style formatowania, 33 tworzenie, 33 usuwanie, 34 sygna d wi kowy, 35 wizualny, 35 synchronizacja, 22 szyfrowanie, 41, 42, 114, 115 dodawanie, 115 T termin, 71, 74 definiowanie alarmu, 74 oznacz jako prywatny, 75, 76 spotkanie z klientem, 74 usuwanie pozycji, 86 wa no ci, 43

17 Skorowidz 165 tryby bardzo uproszczony, 148 pe ny, 148 pracy Lotus inotes, 148 wybór, 149 uproszczony, 148 urodziny i rocznice, 129 user ID, 113 U W wiadomo pocztowa, 25 automatyczny podpis, 48, 49 czytanie, 35 formatowanie, 32, 33 kopiowanie, 31 odwo anie wys anej, 34, 35 opcje dostarczania, 40, 41, 42, 43 otwieranie poczty przychodz cej, 36 pasek czynno ci, 28 pole adresata dodatkowych DW, 29 g ównego Do, 29 ukrytych dodatkowych UDW, 29 poufna, 41, 42 przesy anie do innych osób, 39 sekcja, 39 modyfikowanie ustawie, 39 usuwanie, 39 ledzenie, 26 tworzenie, 28, 29 wysy anie, 28, 29 i odbieranie, 117 kopii roboczej, 30 ponowne, 31 potwierdzenia przeczytania, 36 w imieniu innych osób, 101 z za cznikiem, 30 wy wietlanie przeczytanych, 36 za czniki, 43, 44, 45, 46, 47 zamykanie, 28 zapisz jako kopi robocz, 28, 29 widoki i foldery, 26 przegl danie, 27 zmiana kolejno ci kolumn, 27 zmiana sposobu sortowania, 27 wizyta u dentysty, 75 wska niki nastroju, 42 przyci gaj ce uwag, 48 definiowanie, 49, 50 wysoki stopie wa no ci, 41 wy lij wiadomo, 28 do osób zaproszonych, które nie udzieli y odpowiedzi, 85, 96 udzieli y odpowiedzi, 85, 96 do wszystkich zaproszonych osób, 85, 96 i utwórz kopi, 28 zabro delegowania, 80 kopiowania, 42 sk adania kontrpropozycji, 80 zak adki, 19 replikacja, 22 za czniki, 30, 43 menu kontekstowe, 46 modyfikowanie zawarto ci, 45 tworzenie i wysy anie listu, 44 usuni cie wszystkich, 47 zapisanie na dysku komputera, 45 zarz dzanie, 45 plikami, 44 zapisz co x min, 117 kopie wysy anych wiadomo ci, 117 zaplanowany wyjazd cykliczny, 77 pracownika, 76 zaproszenia na konferencj, 80 akceptacja, 82, 84 automatyczne zarz dzanie, 84, 85 oddelegowanie innej osoby, 83 odrzucenie, 82 opcje dostarczania, 81 rozsy anie, 81 sk adanie kontrpropozycji spotkania, 83 Z

18

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Kalendarz i harmonogram

Kalendarz i harmonogram Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia

Bardziej szczegółowo

Poczta Internetowa UMP z wykorzystaniem Domino Web Access Instrukcja Obsługi dla wersji Domino Web Access 8.5

Poczta Internetowa UMP z wykorzystaniem Domino Web Access Instrukcja Obsługi dla wersji Domino Web Access 8.5 Poczta Internetowa UMP z wykorzystaniem Domino Web Access Instrukcja Obsługi dla wersji Domino Web Access 8.5 Poczta Internetowa Instrukcja Obsługi dla Użytkownika Poznań, 30.11.2010r. Spis Treści Spis

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika . Wstęp Biblioteka AutoCad jest narzędziem przeznaczonym do specyfikowania aparatury niskiego i średniego napięcia w oparciu o sparametryzowany katalog produktów.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JavaTech Team 3 lipca 2009 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 2 Autor i Recenzent 4 2.1 Logowanie i przypomnienie hasła.......................... 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Czas trwania procedury: 5 miesięcy Interaktywna instrukcja składania wniosku Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

Moduł SMS. Instrukcja użytkownika

Moduł SMS. Instrukcja użytkownika Moduł SMS Instrukcja użytkownika Wersja 5.3.0 2016-04-08 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 2.1 4 Definicja... stopki SMS 2.2... 5 Konfiguracja poczty 2.3... 6 Konfiguracja powiadamiania automatycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

FRAKTAL STUDIO CELNE

FRAKTAL STUDIO CELNE Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE Moduł CELINA (e-podpis) wersja 3.0 kwiecień 2013 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. Adres siedziby: Plac Obrońców Warszawy 6/5, 09-402 Płock REGON:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi.

OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi. OPNR Obsługa Paczek Na Recepcji Instrukcja obsługi. mpsoft :: Mirosław Palicki Strona 1 z 13 Spis treści: 1. Informacje wstępne...3 1.1. Przeznaczenie...3 1.2. Licencja...3 1.3. Instalacja...3 1.4. Deinstalacja...3

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT

Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT Instrukcja obsługi aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

e-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika

e-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika e-kiosk PBS Dokumentacja UŜytkownika Podkarpacki Bank Spółdzielczy Departament Informatyki Wrzesień 2008 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Uruchomienie systemu...3 Rejestracja uŝytkownika...3 Menu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do systemu... 4 3. Widok menu Administracja dla użytkownika o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja użytkowania dla dostawców

Krótka instrukcja użytkowania dla dostawców MERCAREON 2.0 Krótka instrukcja użytkowania dla dostawców MERCAREON GmbH Pfarrer-Weiß-Weg 12 DE-89077 Ulm 1 Wersja: 2.0 Data: 2014-09-29 Responsible: Enis Korkmaz MERCAREON GmbH MERCAREON jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo