Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika Autor: Marek Zawadzki ISBN: Format: , stron: 168 Zacznij profesjonalnie planować swój dzień z programem Lotus Notes 8.5 PL! Praca z Lotus Notes, czyli jak po swojemu korzystać z programu Poczta elektroniczna, czyli jak zarządzać tysiącami wiadomości z różnych stron Lista czynności do wykonania, czyli po co Ci kalendarz Lotus Notes Jak często zdarza Ci się przeoczyć ważną wiadomość w natłoku spraw związanych z codzienną działalnością? Co robisz, by pamiętać o umówionych spotkaniach, zadaniach do wykonania, zmianach terminów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi? Jak radzisz sobie delegowaniem dostępu do Twojej poczty i Twojego kalendarza, jeśli nie ma Cię akurat w miejscu pracy? A może wcale sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz szybkiej pomocy? Program Lotus Notes 8.5 zdecydowanie ułatwi Ci planowanie i przeprowadzanie wielu uciążliwych czynności. Korzystanie z niego zwolni Cię z konieczności nieustannego pilnowania terminów i odciąży od obowiązku nerwowego wertowania kalendarza. Takiej okazji nie możesz zmarnować. Książka Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika wprowadzi Cię w świat prostego planowania i konsekwentnego realizowania codziennych zamierzeń. Dowiesz się z niej, w jaki sposób można wykorzystać wszechstronny program Lotus Notes do własnych celów i potrzeb. Nauczysz się sensownie sortować przychodzącą pocztę, archiwizować wiadomości, wysyłać powiadomienia o niedostępności i przekierowywać pocztę elektroniczną. Odkryjesz też najistotniejsze, niesamowicie przydatne funkcje kalendarza, dzięki którym już nigdy nie spóźnisz się na żadne spotkanie, nie zawalisz konferencji i przeprowadzisz ważne rozmowy za pośrednictwem sieci. Lotus Notes 8.5 PL jest Ci niezbędny po prostu musisz go mieć! Poczta elektroniczna Lotus Notes Praca z Lotus Notes Nowa wersja klienta poczty Zarządzanie dokumentami w Lotus Notes Agent nieobecności (poza biurem) Organizowanie spotkań w Lotus Notes Lista czynności do wykonania Delegowanie dostępu do poczty i kalendarza Lotus Sametime rozmowy sieciowe Tematy zaawansowane Kontakty Wypróbuj znakomite nowe centrum planowania!

3 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Lotus Notes 8.5 nowa wersja klienta poczty... 9 Nowo ci w Lotus Notes 8 i Zmiana stosowanego s ownictwa Zmiana standardowej strony g ównej Zmiana funkcjonalno ci Notes Zmiana wygl du skrzynki pocztowej Zmiana znaczenia wybranych przycisków czynno ci Zmiana wygl du kalendarza, nowe pozycje Podzia menu Rozdzia 2. Praca z Lotus Notes Uruchamianie Lotus Notes Strona g ówna Lotus Notes Mo liwo ci wygl du strony g ównej Zak adki programu Lotus Notes (lista Otwórz) Prawy pasek boczny Dodatkowe elementy okna Lotus Notes Pasek stanu podstawowe ród o informacji Paski narz dziowe programu Lotus Notes Zak adka Replikacja Menu kontekstowe programu Lotus Notes Menu podstawowe i zaawansowane Pomoc programu Lotus Notes Menu Lotus Notes (informacje ogólne) Rozdzia 3. Poczta elektroniczna Lotus Notes Otwieranie skrzynki pocztowej Widoki i foldery w skrzynce pocztowej (przegl d) Tworzenie i wysy anie wiadomo ci pocztowych Przyciski na pasku czynno ci Formatowanie wiadomo ci pocztowych Wybieranie krojów i rozmiarów czcionek za pomoc okna w a ciwo ci tekstu Zmiana sposobu formatowania tekstu za pomoc paska narz dziowego Tworzenie stylów formatowania... 33

4 4 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Odwo ywanie wys anej wiadomo ci pocztowej Czytanie wiadomo ci pocztowych Odpowiadanie na listy (ró ne rodzaje odpowiedzi) Definiowanie sposobu wy wietlania sekcji dokumentu Przesy anie wiadomo ci pocztowych do innych osób Opcje dostarczania wiadomo ci pocztowych Dodatkowe opcje poczty Ogólne opcje dostarczania wiadomo ci Zaawansowane opcje dostarczania wiadomo ci Za czniki w Lotus Notes Zarz dzanie za cznikami (plikami za czników) Dostosowanie poczty i skrzynki pocztowej Ustawienia poczty wychodz cej Domy lny nag ówek listu Automatyczny podpis wiadomo ci Wska niki przyci gaj ce uwag Rozdzia 4. Zarz dzanie dokumentami w Lotus Notes ledzenie wiadomo ci pocztowych Zarz dzanie spamem Blokowanie wiadomo ci Foldery (tworzenie i usuwanie) Ró nice pomi dzy folderami a widokami Usuwanie i odzyskiwanie wiadomo ci Zarz dzanie listami za pomoc regu pocztowych Kolejno wykonywania regu Szybkie regu y Drukowanie wiadomo ci Archiwizowanie wiadomo ci Archiwum wiadomo ci Ustawienia archiwizacji Kryteria archiwizacji dokumentów Rozdzia 5. Agent nieobecno ci (poza biurem) Rozdzia 6. Organizowanie spotka w Lotus Notes Harmonogram pracy u ytkownika (definiowanie) Dodawanie pozycji do kalendarza Spotkanie z klientem (nowy termin) Wizyta u dentysty (opcja Oznacz jako prywatn ) Zaplanowany wyjazd pracownika (Zdarzenie ca odniowe) Zaplanowany wyjazd cykliczny (Zdarzenie ca odniowe) Omówienie projektu lub wyników finansowych (Konferencja) Rezerwacja zasobów (sale konferencyjne i projektory) Sprawdzenie dost pno ci zasobów Opcje dostarczenia zaproszenia na konferencj Omówienie projektu (rozsy anie zaprosze na konferencj ) Tworzenie konferencji na bazie wiadomo ci pocztowej Mo liwo ci uczestnika konferencji (zgoda, odrzucenie, delegowanie) Automatyczne zarz dzanie zaproszeniami Mo liwo ci w a ciciela spotkania (anulowanie, potwierdzanie konferencji) Wy wietlanie informacji nieprzetworzonych Drukowanie danych z kalendarza... 88

5 Spis tre ci 5 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania Tworzenie czynno ci do wykonania Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Rozdzia 8. Delegowanie dost pu do poczty i kalendarza Kalendarze grupowe Delegowanie uprawnie (harmonogram, poczta, kalendarz) Delegowanie uprawnie do harmonogramu Delegowanie uprawnie do poczty i kalendarza Wysy anie poczty w imieniu innych osób Dodawanie nowej pozycji kalendarza (Konferencja) Rozdzia 9. Lotus Sametime rozmowy sieciowe Prawy pasek boczny Logowanie do Sametime (wylogowanie) Status u ytkownika Lista kontaktów Sametime Rozmowy sieciowe (czat z innymi u ytkownikami) Preferencje Sametime Rozdzia 10. Tematy zaawansowane Plik identyfikacyjny u ytkownika (user ID) Zmiana has a do pliku ID Zapomniane has o do pliku ID Podstawy bezpiecze stwa danych w Notes Szyfrowanie dokumentów i podpisy cyfrowe Wybrane elementy preferencji u ytkownika Podstawowa konfiguracja klienta Notes Zak adka Poczta (Wysy anie i odbieranie) Rozdzia 11. Kontakty Rozdzia 12. Aplikacje Lotus Notes Szablony aplikacji Tworzenie nowej aplikacji Kontakty Widoki aplikacji Kontakty Notatnik Tworzenie wpisu w notatniku Widoki i foldery Zarz dzanie dokumentami w notatniku Bezpiecze stwo lokalnych aplikacji Dyskusja Tworzenie dokumentów w aplikacji Dyskusja Kontakt z autorem wpisu (Lotus Sametime) Widoki i foldery (Lotus Notes) Widoki i foldery (przegl darka WWW) Profil autora Biblioteka dokumentów Tworzenie dokumentów w bibliotece Cykl przegl dania dokumentu Widoki i foldery

6 6 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Rozdzia 13. Lotus inotes, dost p do poczty przez przegl dark 147 Tryby pracy Strona g ówna Skrzynka pocztowa Lotus inotes Kalendarz Lotus inotes Kontakty Czynno ci do wykonania Notatnik Praca bez po czenia z serwerem Lotus Domino Sync Manager Podsumowanie Skorowidz

7 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania U ytkownik mo e przydziela sobie i innym u ytkownikom czynno ci do wykonania (np. sporz dzenie raportu). Mo liwe jest: przypisanie sobie czynno ci do wykonania; przypisa czynno ci do wykonania innym u ytkownikom; edytowanie czynno ci; oznaczenie czynno ci jako zako czonej. Utworzone czynno ci do wykonania s widoczne w widoku Czynno ci do wykonania (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Widok Czynno ci do wykonania U ytkownik ma dost p do nast puj cych widoków: Niezako czone wy wietla niezako czone czynno ci (ich status jest niezako czony). Wszystkie czynno ci do wykonania pokazuje wszystkie czynno ci, jakie poda u ytkownik, oraz te, które zosta y mu przydzielone. Osobisty wy wietla tylko czynno ci osobiste u ytkownika. Grupa wy wietla czynno ci, które u ytkownik przydzieli innym osobom.

8 92 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Wed ug kategorii pokazuje wszystkie czynno ci do wykonania. S one wy wietlane wed ug podanych kategorii. Pe na wy wietla jedynie zako czone czynno ci. Tworzenie czynno ci do wykonania Do okre lenia czynno ci do wykonania wykorzystuje si odpowiedni formularz. Mo na utworzy nast puj ce rodzaje czynno ci: osobista czynno do wykonania (rysunek 7.2); Rysunek 7.2. Fragment formularza osobistej czynno ci do wykonania grupowa czynno do wykonania (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Nowa czynno dla grupy osób

9 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania 93 wiczenie 7.1. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (czynno osobista) Aby utworzy now czynno do wykonania (czynno osobist ): Otwórz list czynno ci do wykonania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Nowy, a nast pnie Czynno do wykonania. Otwiera si okno formularza, domy lnie jest tworzona osobista czynno do wykonania. Podaj temat czynno ci, np. Zrobi raport z marca. Nadaj priorytet tworzonej czynno ci, co pozwala pó niej na odpowiedni sposób sortowania. W polu Kategoria wybierz lub wpisz now kategori, do której nale y wpisywana pozycja. Wprowad daty w polach Termin zako czenia i Termin rozpocz cia. (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane za czniki. Zaznacz pole Powiadom, aby ustawi opcje powiadamiania o alarmach dla danej pozycji. Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij). wiczenie 7.2. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (na podstawie listu) Aby utworzy now czynno do wykonania (na podstawie listu): Otwórz skrzynk pocztow i zaznacz wiadomo. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej i wybierz polecenie Kopiuj do nowego elementu/czynno do wykonania. Otworzy si odpowiedni formularz. Nadaj priorytet czynno ci oraz (opcjonalnie) podaj kategori. Wprowad daty w polach Termin zako czenia i Termin rozpocz cia. (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane za czniki. Zaznacz pole Powiadom, aby ustawi opcje powiadamiania o alarmach dla danej pozycji. Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij). Czynno ci do wykonania mog by wy wietlane w kalendarzu. wiczenie 7.3. Wy wietlanie czynno ci w kalendarzu Aby wy wietli czynno ci do wykonania w kalendarzu:

10 94 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej i wybierz Preferencje. Wybierz zak adk Kalendarz i czynno ci do wykonania, a nast pnie Widoki. Zaznacz (odznacz) opcj Wy wietl czynno ci do wykonania. (Opcjonalnie) Wybierz opcj Wy wietl zaleg e czynno ci do wykonania w bie cym dniu. W przeciwnym razie pozycje b d nadal wy wietlane zgodnie z datami ich zako czenia. Kliknij przycisk OK. wiczenie 7.4. Zmiana statusu czynno ci (Zako czone) Aby oznaczy czynno jako zako czon : W widoku Niezako czone zaznacz jedn czynno (lub kilka czynno ci). Na pasku czynno ci kliknij przycisk Oznacz jako zako czone. wiczenie 7.5. Tworzenie nowej czynno ci do wykonania (czynno dla grupy) Aby utworzy now czynno do wykonania (czynno dla grupy): Na pasku czynno ci kliknij przycisk Nowy, a nast pnie Czynno do wykonania. W formularzu zaznacz opcj Inni u ytkownicy i wska osoby. Uzupe nij pozosta e pola. Kliknij przycisk Zapisz i wy lij przypisania. Pozycja zostanie dodana do widoku Czynno ci do wykonania. Do przydzielonych osób zostan wys ane odpowiednie powiadomienia. Wysy anym powiadomieniom mo na nada odpowiednie opcje dostarczenia wiadomo ci. S one identyczne jak w przypadku kalendarza. Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Osoba, której przydzielono czynno, ma ró ne mo liwo ci odpowiedzi. Dzia aj one tak jak w przypadku kalendarza Notes (rysunek 7.4). Mowa m.in. o opcjach: Akceptuj akceptuje zaproszenie na konferencj. Odrzu odrzuca zaproszenie na konferencj.

11 Rozdzia 7. Lista czynno ci do wykonania 95 Rysunek 7.4. Mo liwo ci osoby, której przydzielono czynno do wykonania Zaproponuj now dat wysy a kontrpropozycj wykonania zadania. Deleguj mo liwe jest oddelegowanie innej osoby. wiczenie 7.6. Akceptowanie przypisanego zadania (z komentarzem) Aby zaakceptowa przypisan czynno do wykonania: Otwórz powiadomienie o przypisaniu zadania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Odpowiedz, a nast pnie Akceptuj z komentarzem. W oknie komunikatu podaj dodatkowy komentarz i zaakceptuj go. Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Podobnie jak w kalendarzu, osoba, która jest w a cicielem czynno ci, ma ró ne mo liwo ci pokazano je na rysunku 7.5. Rysunek 7.5. Mo liwo ci w a ciciela czynno ci do wykonania Dost pne s m.in. opcje: Zaplanuj ponownie w a ciciel mo e poda nowe terminy rozpocz cia i zako czenia spotkania (zmiana harmonogramu spotkania).

12 96 Poczta Lotus Notes 8.5 PL Anuluj wys ane zostaje powiadomienie o anulowaniu wydarzenia. Potwierd potwierdza planowane zdarzenie (np. je li wcze niej by o okre lane jako wst pne). Wy wietl status osoby zaproszonej wy wietla stan odpowiedzi uczestników (kto potwierdzi, kto jeszcze nie potwierdzi, a kto potwierdzi wst pnie). Wy lij wiadomo do wszystkich zaproszonych osób powoduje wys anie dodatkowej wiadomo ci pocztowej do uczestników spotkania. Wy lij wiadomo do osób zaproszonych, które udzieli y odpowiedzi powoduje wys anie poczty do osób, które udzieli y odpowiedzi na propozycj spotkania. Wy lij wiadomo do osób zaproszonych, które nie udzieli y odpowiedzi powoduje wys anie poczty do osób, które jeszcze nie udzieli y odpowiedzi na propozycj spotkania. Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Przydatn opcj mo e si okaza czyszczenie kalendarza za jej pomoc mo na usun niepotrzebne wpisy. wiczenie 7.7. Czyszczenie kalendarza i listy czynno ci do wykonania Aby wyczy ci kalendarz i list czynno ci do wykonania: Otwórz kalendarz lub list czynno ci do wykonania. Na pasku czynno ci kliknij przycisk Wi cej, a nast pnie wybierz Czyszczenie kalendarza. W oknie podaj graniczn dat w ten sposób okre lasz, które dokumenty spod jakich dat maj zosta usuni te. Zatwierd proces czyszczenia kalendarza.

13 Skorowidz A agent nieobecno ci, 69 w czanie, 70 wy czanie, 70 aplikacje, 123 biblioteka dokumentów, 141 dyskusja, 135, 136 kontakty, 125 notatnik, 130 otwieranie, 127 szyfrowanie, 134 tworzenie nowej, 124 zak adki, 127 automatyczne wysy anie odpowiedzi, 69 zapisywanie co x min, 116 automatyczny podpis wiadomo ci, 48 definiowanie, 49 zmiana, 48 B bezpiecze stwo lokalnych aplikacji, 134 biblioteka dokumentów, 123, 124, 141, 142, 143 cykl przegl dania, 143 otwieranie przez adresata, 144 widoki i foldery, 145, 146 wprowadzanie zmian, 144 C cykl przegl dania dokumentów definiowanie, 143 czynno ci do wykonania, 16, 91 akceptowanie z komentarzem, 95 czyszczenie, 96 Lotus inotes, 153 mo liwo ci w a ciciela, 95 odpowiedzi, 94 oznacz jako zako czone, 94 rodzaje, 92 tworzenie, 93 dla grupy, 94 na podstawie listu, 93 osobistej, 92 wy wietlanie w kalendarzu, 93 zmiana statusu, 94 czytanie wiadomo ci pocztowych, 35 sposób informowania o nowych, 35 D dokumenty cykl przegl dania definiowanie, 143 dyskusja, 123, 124, 135 komentowanie wpisów innych osób, 136 kontakt z autorem wpisu, 137 nowy temat, 136 profil autora, 140, 141 przegl darka WWW, 139, 140 widoki i foldery, 138

14 162 Poczta Lotus Notes 8.5 PL dzia ania, 24 w a ciciela, 85 anulowanie konferencji, 87 potwierdzenie konferencji, 86 sprawdzenie statusu osób zaproszonych, 87 zmiana terminu konferencji, 87 edycja, 24, 44 F11, 33 flaga, 29 formatowanie wiadomo ci pocztowych, 32 pasek narz dziowy, 33 tworzenie stylów, 33 usuwanie stylów, 34 E F G grupa, 91, 125, 128 osobista nie rozwijaj, 42 u ytkowników, 119 grupowa czynno do wykonania, 92 H harmonogram czasu wolnego i pracy, 72 definiowanie, 73 delegowanie uprawnie, 99 historia rozmowy sieciowej, 27 ID, 113 identyfikator Notes automatyczne blokowanie, 116 identyfikator u ytkownika, 113 Insert, 36 I K kalendarz, 71 czyszczenie, 96 definiowanie alarmu, 74 delegowanie dost pu, 97 uprawnie, 100 dodawanie pozycji, 74, 102 drukowanie, 88, 89 grupowy, 97, 98 otwieranie, 98 tworzenie, 98 usuwanie, 98 konferencja, 71, 77, 78 Lotus inotes, 149, 151 og oszenie o zdarzeniu, 71 otwieranie innego u ytkownika, 101 przypomnienia, 71 rocznica, 71 termin, 71 usuwanie pozycji, 86 widoki, 72 wygl d, 13 wy wietlanie informacji nieprzetworzonych, 88 zdarzenie ca odniowe, 71, 76, 77 konferencja, 71, 77, 78 anulowanie, 87 mo liwo ci uczestnika, 82, 83, 84 w a ciciela spotkania, 85 na podstawie listu, 81 odpowied na zaproszenie, 84 potwierdzenie, 86 sprawdzenie statusu osób zaproszonych, 87 tworzenie nowej pozycji, 78, 102 udzia, 106 usuwanie pozycji, 86 wygl d, 14 zaproszenia, 80, 81 zasoby, 78 automatyczne szukanie wolnego, 79 rezerwacja, 79 sprawdzanie dost pno ci, 79 zmiana terminu, 87 kontakty, 16, 119, 123, 125, 126 dodawanie nowego, 120 grupa u ytkowników, 119 nowy, 119 tworzenie nowej grupy, 121 widoki, 127, 128, 129 zaawansowane, 129 z autorem wpisu, 137 kontakty Lotus inotes, 152 dodawania nowego, 152 synchronizacja, 152, 153 kontakty Sametime, 107 dodawanie nowego, 108 usuwanie z listy, 108 wy wietlanie wy cznie dost pnych, 110 zmiana wy wietlanej nazwy, 108 kopie robocze, 26, 29, 30

15 Skorowidz 163 kosz, 27, 132 ksi ki adresowe definiowanie, 129 L lista Otwórz, 19 dokowanie, 20 Lotus Domino Sync Manager, 156 definiowanie harmonogramu synchronizacji, 158 otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156 synchronizacja danych, 157 Lotus inotes, 147, 148 czynno ci do wykonania, 153 instalacja subskrypcji, 155 kalendarz, 149, 151 kontakty, 152 logowanie, 148 notatnik, 154 otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156 praca bez po czenia z serwerem, 155 skrzynka pocztowa, 149 strona g ówna, 149 tryby pracy, 148, 149 menu, 23 dzia ania, 24 edycja, 24 kontekstowe, 22 za cznika, 46 narz dzia, 24 okno, 24 plik, 24 podstawowe, 23 pomoc, 24 utwórz, 24 widok, 24 zaawansowane, 14 M N nag ówek listu domy lny, 48 zmiana, 48 narz dzia, 24 notatnik, 16, 123, 130 drukowanie pozycji, 133 klasyfikowanie dokumentów, 133 przesy anie dokumentów, 133 szyfrowanie, 134 tworzenie nowej aplikacji, 124 wpisu, 131 widoki i foldery, 132 notatnik Lotus inotes, 154 synchronizacja z Lotus Notes, 154 tworzenie nowej, 154 nowo ci, 9 O odpowiedzi, 13, 37 automatyczne wysy anie, 69 do, 42 na adres, 43 na zaproszenie, 84 nie odbieraj od zaproszonych, 80 tylko z histori, 13, 37, 38 wszystkim, 37 wys anie "prostej" odpowiedzi, 37 z histori i za cznikami, 13, 37, 38 z histori w formacie internetowym z histori, 37 opcje dostarczania, 29, 40 definiowanie, 42, 43 dodatkowe, 41 ogólne, 41, 42 zaawansowane, 42, 43 osobista czynno do wykonania, 92 oznacz jako prywatn, 75, 76 temat jako poufny, 41, 42 P papeteria, 27 pasek czynno ci, 28 narz dziowy, 21, 22, 33 stanu, 21 PD, 40 plik, 24 ID u ytkownika, 113 has o, 114 zmiana has a, 113 poczta, Patrz skrzynka pocztowa podpis cyfrowy, 114, 115 dodawanie, 115 podstawowa konfiguracja klienta Notes, 116 pomoc, 23, 24 potwierdzenie zwrotne, 41, 42 powiadomienie, 42 alternatywne, 70 praca bez po czenia z serwerem, 155 instalacja subskrypcji, 155

16 164 Poczta Lotus Notes 8.5 PL prawy pasek boczny, 20, 103 ukrywanie, 104 wy wietlanie, 103, 104 zmiana zawarto ci, 20 preferencje u ytkownika, 115 modyfikowanie, 116 prefiks PD, 40 priorytet dostarczania, 42 profil autora, 140 modyfikowanie, 141 tworzenie, 141 prze lij, 40 do innych osób, 39, 40 w formacie internetowym, 40 z za cznikami, 40 przypisz do klawiatury, 33 przypomnienia, 71 R raport o dostarczeniu, 42 regu y, 27 replikacja, 22 rezerwacja zasobów, 79 rocznica, 71 rozmowy sieciowe, 109 automatyczne zapisywanie, 110 rozpoczynanie, 109 zapisywanie w pliku, 109 S Sametime, 103 kontakt z autorem wpisu, 137 kontakty, 107, 108, 110 logowanie, 105 preferencje, 110 rozmowy sieciowe, 109 status u ytkownika, 106 wylogowanie, 105 zmiana komunikatu sieciowego, 107 statusu, 106 skrzynka pocztowa, 16 delegowanie dost pu, 97 uprawnie, 100 domy lny nag ówek listu, 48 dostosowanie, 47 historia rozmowy sieciowej, 27 kopie robocze, 26 kosz, 27 Lotus inotes, 149 odpowiedzi na list, 12, 13, 37, 38 otwieranie, 25 poczty innego u ytkownika, 100 papeteria, 27 regu y, 27 skrzynka odbiorcza, 26 spam, 27 ledzenie, 26 tworzenie cza do poczty innego u ytkownika, 101 ustawienia poczty wychodz cej, 47 widoki i foldery, 26, 27 wska niki przyci gaj ce uwag, 48, 49, 50 wszystkie dokumenty, 27 wygl d, 12 wys ane, 26 wysy anie i odbieranie, 117 w imieniu innych osób, 101 spam, 27 spinacz, 29, 30 spotkanie z klientem, 74 definiowanie alarmu, 74 standardowe powiadomienie, 69 stopie wa no ci, 42 strona g ówna, 10, 11, 16 czynno ci do wykonania, 16 kalendarz, 16 kontakty, 16 Lotus inotes, 149 modyfikowanie, 149 notatnik, 16 poczta, 16 tworzenie, 18 usuwanie, 19 wygl d, 16, 17, 18 style formatowania, 33 tworzenie, 33 usuwanie, 34 sygna d wi kowy, 35 wizualny, 35 synchronizacja, 22 szyfrowanie, 41, 42, 114, 115 dodawanie, 115 T termin, 71, 74 definiowanie alarmu, 74 oznacz jako prywatny, 75, 76 spotkanie z klientem, 74 usuwanie pozycji, 86 wa no ci, 43

17 Skorowidz 165 tryby bardzo uproszczony, 148 pe ny, 148 pracy Lotus inotes, 148 wybór, 149 uproszczony, 148 urodziny i rocznice, 129 user ID, 113 U W wiadomo pocztowa, 25 automatyczny podpis, 48, 49 czytanie, 35 formatowanie, 32, 33 kopiowanie, 31 odwo anie wys anej, 34, 35 opcje dostarczania, 40, 41, 42, 43 otwieranie poczty przychodz cej, 36 pasek czynno ci, 28 pole adresata dodatkowych DW, 29 g ównego Do, 29 ukrytych dodatkowych UDW, 29 poufna, 41, 42 przesy anie do innych osób, 39 sekcja, 39 modyfikowanie ustawie, 39 usuwanie, 39 ledzenie, 26 tworzenie, 28, 29 wysy anie, 28, 29 i odbieranie, 117 kopii roboczej, 30 ponowne, 31 potwierdzenia przeczytania, 36 w imieniu innych osób, 101 z za cznikiem, 30 wy wietlanie przeczytanych, 36 za czniki, 43, 44, 45, 46, 47 zamykanie, 28 zapisz jako kopi robocz, 28, 29 widoki i foldery, 26 przegl danie, 27 zmiana kolejno ci kolumn, 27 zmiana sposobu sortowania, 27 wizyta u dentysty, 75 wska niki nastroju, 42 przyci gaj ce uwag, 48 definiowanie, 49, 50 wysoki stopie wa no ci, 41 wy lij wiadomo, 28 do osób zaproszonych, które nie udzieli y odpowiedzi, 85, 96 udzieli y odpowiedzi, 85, 96 do wszystkich zaproszonych osób, 85, 96 i utwórz kopi, 28 zabro delegowania, 80 kopiowania, 42 sk adania kontrpropozycji, 80 zak adki, 19 replikacja, 22 za czniki, 30, 43 menu kontekstowe, 46 modyfikowanie zawarto ci, 45 tworzenie i wysy anie listu, 44 usuni cie wszystkich, 47 zapisanie na dysku komputera, 45 zarz dzanie, 45 plikami, 44 zapisz co x min, 117 kopie wysy anych wiadomo ci, 117 zaplanowany wyjazd cykliczny, 77 pracownika, 76 zaproszenia na konferencj, 80 akceptacja, 82, 84 automatyczne zarz dzanie, 84, 85 oddelegowanie innej osoby, 83 odrzucenie, 82 opcje dostarczania, 81 rozsy anie, 81 sk adanie kontrpropozycji spotkania, 83 Z

18