Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r.

2 2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Ilości i rodzaje wytworzonych i zagospodarowanych System zbierania Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania oraz ocena ich mocy przerobowych Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami - niespełniających wymagań ochrony środowiska Stan formalno prawny składowisk Realizacja planu zamykania składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć Ocena realizacji celów Podsumowanie Spis tabel Tab. 1-1 Wykaz powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które opracowały i przekazały Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami oraz wypełniły i przekazały ankiety dotyczące gospodarki odpadami... 9 Tab. 2-1 Ilość i rodzaje komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym...12 Tab. 2-2 Ilość i rodzaje, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym 16 Tab. 2-3 Ilość i rodzaje pozostałych wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym...26 Tab. 2-4 Zagospodarowanie w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa...31 Tab. 2-5 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania komunalnych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab. 2-6 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab. 2-7 Zestawienie punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab. 2-8 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab. 2-9 Zestawienie czynnych składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne stan na dzień kończący okres sprawozdawczy r

4 Tab Zestawienie czynnych składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne stan na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab Wykaz wydzielonych części składowisk przeznaczonych do wyłącznego składowania zwierających azbest - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab Zestawienie czynnych składowisk, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji stan na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab Zestawienie składowisk niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab Zestawienie składowisk będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab Zestawienie składowisk będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym planu zamykania składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych Tab Wykaz zamkniętych kwater składowisk komunalnych w latach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Tab. 3-1 Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy r Tab. 3-2 Realizacja budowy zakładów zagospodarowania komunalnych (zzo) w okresie sprawozdawczym Tab. 3-3 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska Tab. 3-4 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska Tab. 3-5 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB Tab. 3-6 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB Tab. 3-7 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu zbierania i unieszkodliwiania zawierających substancje zubożające warstwę ozonową Tab. 3-8 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu zbierania i unieszkodliwiania zawierających substancje zubożające warstwę ozonową Tab. 3-9 Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym Tab Informacja na temat mogilników pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2010 r., których nie udało się zlikwidować w wyznaczonym terminie Tab Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego Tab Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania w okresie sprawozdawczym

5 Tab. 4-1 Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie w okresie sprawozdawczym Tab. 4-2 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym Tab. 4-3 Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych w województwie w okresie sprawozdawczym Tab. 4-4 Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych w województwie w okresie sprawozdawczym Tab. 4-5 Środki publiczne wydatkowane na gospodarkę odpadami w województwie zachodniopomorskim w okresie sprawozdawczym Tab. 5-1 Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów Tab. 5-2 Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa w okresie sprawozdawczym Tab. 5-3 Cele główne (przyjęte w KPGO 2010 do realizacji przez województwa w planach gospodarki odpadami) Tab. 5-4 Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami (wynikające z KPGO 2010) Tab. 5-5 Odpady komunalne cele krótkookresowe na lata Tab. 5-6 Odpady ulegające biodegradacji - cele krótkookresowe na lata Tab. 5-7 Odpady niebezpieczne w strumieniu komunalnych cele krótkookresowe na lata Tab. 5-8 Odpady niebezpieczne. Odpady zawierające PCB cele krótkookresowe na lata Tab. 5-9 Odpady niebezpieczne. Oleje odpadowe cele krótkookresowe na lata Tab Odpady niebezpieczne. Zużyte baterie i akumulatory cele krótkookresowe na lata Tab Odpady niebezpieczne. Odpady medyczne i weterynaryjne cele krótkookresowe na lata Tab odpady niebezpieczne. pojazdy wycofane z eksploatacji cele krótkookresowe na lata Tab Odpady niebezpieczne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny cele krótkookresowe na lata Tab Odpady niebezpieczne. Odpady zawierające azbest cele krótkookresowe na lata Tab Odpady niebezpieczne. Odpady zawierające substancje niebezpieczne cele krótkookresowe na lata Tab Odpady niebezpieczne. odpady zawierające substancje zubażającą warstwę ozonowa cele krótkookresowe na lata Tab Odpady pozostałe. Zużyte opony cele krótkookresowe na lata Tab Odpady pozostałe. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej cele krótkookresowe na lata Tab Odpady pozostałe. Komunalne osady ściekowe cele krótkookresowe na lata Tab Odpady pozostałe. Odpady opakowaniowe cele krótkookresowe na lata Tab Odpady pozostałe. odpady z przemysłu cele krótkookresowe na lata

6 Tab. 6-1 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej Załączniki Załącznik 1. Wykaz kodów

7 1. Wprowadzenie Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie zachodzących zmian w zakresie gospodarki odpadami wynikających z zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Opracowanie to nakreśli obraz aktualnego stanu gospodarki odpadowej w województwie oraz zweryfikuje stopień wyznaczonych w planie celów. Sprawozdanie to powinno stanowić dokument, na podstawie którego można będzie przygotować kolejną aktualizację planu gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego jako dokumentu strategicznego dla rozwoju gospodarki odpadami. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata sporządzony został na podstawie art. 14 ust. 5 i 6 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U Nr 185, poz z późn. zm.), zgodnie z którym odpowiednie organy samorządu województwa przygotowują i uchwalają, jako część programu ochrony środowiska, wojewódzki plan gospodarki odpadami. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata (WPGO ) został przyjęty Uchwałą Nr XLII/488/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w wojewódzkim planie gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych przepisów zostało zawarte w 2 i 6 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U Nr 66, poz. 620 z późn. zm.). Wojewódzki plan gospodarki odpadami wyznacza m.in. główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi na obszarze województwa, z określeniem celów krótkoi długookresowych. Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt. 2 i ust. 13 pkt. 3 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U Nr 185, poz z późn. zm.), zarząd województwa przygotowuje sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, które obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres i przedkłada je sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego zostało sporządzone na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego. Pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą - firmą BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 461 została zawarta umowa nr WOŚ/3/11 z dnia 1 lipca 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami opracowane przez Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami w styczniu 2011 r. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, zgodnie z zapisami Wytycznych ( ), obejmuje: 1. dane dotyczące stanu gospodarki odpadami, w tym: 7

8 2. rodzaju, ilości i źródeł powstawania (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010), 3. rodzaju i ilości poddawanych poszczególnym procesom odzysku (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010), 4. rodzaju i ilości poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010), 5. istniejących systemów zbierania (na dzień kończący okres sprawozdawczy), 6. rodzaju oraz mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania (na dzień kończący okres sprawozdawczy), 7. stanu formalno-prawnego instalacji do zagospodarowania (na dzień kończący okres sprawozdawczy); 8. dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 9. działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu, 10. działań zmierzających do ograniczenia ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 11. działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, 12. planu redukcji ilości komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska, 13. planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk i spalarni, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, 14. planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, 15. planu zbierania i unieszkodliwiania zawierających substancje zubożające warstwę ozonową; 16. ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; 17. ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę zmian w gospodarce odpadami. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego składa się z następujących rozdziałów: Rozdział 1 Wprowadzenie przedstawiono w nim cel przygotowania sprawozdania, podstawę prawną jego sporządzenia, organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone, datę i numer uchwały sejmiku województwa w sprawie przyjęcia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, okres, jaki obejmuje sprawozdanie, sposób zbierania informacji oraz ich źródła, autorów sprawozdania oraz instytucje współpracujące. Rozdział 2 - Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami zawiera analizę porównawczą zmian ilościowych oraz struktury wszystkich rodzajów na poszczególnych etapach gospodarowania nimi. Scharakteryzowano istniejący system zbierania na terenie województwa. Zestawiono informacje o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami niż składowanie. Przedstawiono także dane dotyczące 8

9 poszczególnych typów czynnych składowiskach na terenie województwa. Ponadto opisano realizację planu zamykania instalacji oraz składowisk, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska. Rozdział 3 - Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena w postaci tabelarycznej przedstawiono zadania, jakie są ujęte w wojewódzkim planie gospodarki odpadami wraz z opisem podjętych działań oraz oceną stanu ich realizacji. Rozdział 4 - Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć zawiera analizę przychodów Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie ora ocenę realizacji poszczególnych zadań z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami od strony finansowej. Rozdział 5 - Ocena realizacji celów w rozdziale tym zweryfikowano, czy założenia zawarte w planie gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w planie. Dodatkowo zestawiono informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami na terenie województwa. Rozdział 6 Podsumowanie zawiera wnioski przeprowadzonej analizy funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Informacje, które były niezbędne do realizacji niniejszego sprawozdania pozyskano z następujących źródeł: sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami, wydanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie, wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, rocznych sprawozdań z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, raportów o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim wydawanych przez organy inspekcji ochrony środowiska, ankiet i innych informacji otrzymanych z gmin, powiatów oraz województwa. Wykaz powiatów należących do Województwa Zachodniopomorskiego, które opracowały i przekazały opracowane Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami oraz wypełniły i przekazały ankiety dotyczące gospodarki odpadami zamieszczono w tabeli poniżej. Tab. 1-1 Wykaz powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które opracowały i przekazały Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami oraz wypełniły i przekazały ankiety dotyczące gospodarki odpadami Powiat Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ankieta skierowana do powiatów Białogardzki 2 Choszczeński 3 Drawski 9

10 Powiat Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ankieta skierowana do powiatów Goleniowski wyjaśniono brak sprawozdania 5 Gryficki 6 Gryfiński wyjaśniono brak sprawozdania 7 Kamieński wyjaśniono brak sprawozdania 8 Kołobrzeski 9 Koszaliński 10 Łobeski wyjaśniono brak sprawozdania 11 Myśliborski 12 Policki 13 Pyrzycki Przesłano wyłącznie sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami 14 Sławieński wyjaśniono brak sprawozdania 15 Stargardzki wyjaśniono brak sprawozdania 16 Szczecinecki 17 Świdwiński 18 Wałecki 19 m. Koszalin 20 m. Szczecin wyjaśniono brak sprawozdania 21 m. Świnoujście wyjaśniono brak sprawozdania Objaśnienia: - powiat opracował sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami oraz skierowane do niego ankiety - powiat nie opracował sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami ani skierowanej do niego ankiety Gminy Województwa Zachodniopomorskiego, które opracowały i przesłały Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami to: Banie, Barlinek, Białogard, Boleszkowice, Cedynia, Chociwel, Dobra Szczecińska, Dygowo, Golczewo, Gościno, Gryfino, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Kołbaskowo, Malechowo, Marianowo, Nowogródek Pomorski, Płoty, Recz, Sianów, Stare Czarnowo, Stepnica, Tuczno, Tychowo, Złocieniec. Natomiast gminy, które opracowały Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, ale nie przekazały ich do Urzędu Marszałkowskiego to: Biały Bór, Chojna, Choszczno, Dobrzany, Drawno, miasto Wałcz, Mirosławiec, Myślibórz, Nowe Warpno, Siemyśl, Stara Dąbrowa, Suchań, Trzcińsko Zdrój oraz Widuchowa. Gminy, które odpowiedziały na ankietę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego to: Banie, Barlinek, Barwice, Będzino, Białogard, Biały Bór, Biesiekierz, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Brzeżno, Cedynia, Chociwel, Chojna, Czaplinek, Darłowo, Dobra, Dygowo, Golczewo, Gościno, Gryfice, Gryfino, Grzmiąca, Karlino, Karnice, 10

11 Kołbaskowo, Kołobrzeg, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Malechowo, Manowo, Marianowo, Maszewo, miasto Darłowo i Kołobrzeg, Mielno, Międzyzdroje, Moryń, Myślibórz, Nowogard, Police, Postomino, Rąbino, Recz, Rymań, Siemyśl, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Stepnica, Suchań, Szczecinek, Świeszyno, Trzcińsko Zdrój, Trzebiatów, Tuczno, Ustronie Morskie, Warnice, Węgorzyno, Widuchowa, Złocieniec oraz miasto Koszalin, Szczecin i Świnoujście. Na ankietę uzupełniającą przygotowaną przez firmę BBF Sp. z o.o. odpowiedziały następujące gminy: Banie, Barlinek, Będzino, Białogard, Biały Bór, Bielice, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Brzeżno, Cedynia, Chociwel, Choszczno, Człopa, Dobra, Dobrzany, Drawsko Pomorskie, Drawno, Dygowo, Golczewo, Gryfice, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Kobylanka, Kołbaskowo, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Malechowo, Manowo, Marianowo, miasto Darłowo, Kołobrzeg i Wałcz, Mielno, Mirosławiec, Moryń, Myślibórz, Nowe Warpno, Nowogródek Pomorski, Płoty, Polanów, Połczyn Zdrój, Przelewice, Przybiernów, Radowo Małe, Rąbino, Recz, Resko, Rewal, Sianów, Siemyśl, Stara Dabrowa, Stare Czarnowo, Stepnica, Suchań, Świdwin, Świeszyno, Tuczno, Tychowo, Ustronie Morskie, Warnice, Wierzchowo, Złocieniec oraz miasto Szczecin. 11

12 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ocena zmian w gospodarce odpadami 2.1 Ilości i rodzaje wytworzonych i zagospodarowanych Tab. 2-1 Ilość i rodzaje komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym Odpady odebrane Odpady zebrane Odzysk Unieszkodliwienie Kod odpadu Masa [Mg] Masa [Mg] Oznacz enie proces u Masa [Mg] Oznacz enie proces u Masa [Mg] R13 6,08 2, ,57 345, , ,70 R , ,91 R15 156,64 11,89 D10 0,15 0,00 suma 3725, ,6 0,15 0,00 R13 75,14 0, ,16 496,36 73,33 163,72 R14 9,36 0, R15 0,00 186,80 suma 84,50 186, ,88 925,74 293,54 517,01 R3 1221,04 862,74 R14 56,93 35,50 D8 0,00 580,40 suma 1277,97 898,24 0,00 580, ,00 0,00 522,49 550, D5 2,13 1,15 D10 5,65 0,00 suma 0,00 0,00 7,78 1, ,26 1,80 10,27 0, D5 11,48 11,96 D10 4,32 0,00 suma ,80 11, * 11,88 7,25 15,76 5,

13 Odpady odebrane Odpady zebrane Odzysk Unieszkodliwienie Kod odpadu Masa [Mg] Masa [Mg] Oznacz enie proces u Masa [Mg] Oznacz enie proces u Masa [Mg] suma * 162,04 155,50 323,13 125,31 R14 0,15 0,00 R15 169,49 193, suma 169,64 193, ,00 0,20 12,03 9, suma * 0,00 2,42 0,89 2, D10 0,05 0,00 suma 0,05 0, ,00 0,43 0,00 0, suma * 2,40 0,00 0,00 0, suma , ,78 7,41 6, D10 7,38 1,08 suma - - 7,38 1, * 6,22 9,13 17,30 20, suma ,40 3,93 10,54 4, suma * 190,69 109,21 629,69 214,92 R13 0,04 0,00 R15 53,41 241, suma 53,45 241, ,30 153,20 627,07 442,35 R15 323, , suma 323, , ,00 73,40 35,33 519, D10 0,05 0,00 Suma - - 0,05 0, ,70 199,72 96,86 52,80 R5 4,00 0,00 D9 0,00 6,34 13

14 Odpady odebrane Odpady zebrane Odzysk Unieszkodliwienie Kod odpadu Masa [Mg] Masa [Mg] Oznacz enie proces u Masa [Mg] Oznacz enie proces u Masa [Mg] R13 69,34 0,23 R14 9,66 20,70 R15 256,24 42,01 suma 339,24 62,9440 0,00 6, ,00 4, , ,23 R15 1,22 0, suma 1,22 0, ,00 0,01 0,00 0, suma ,60 66,54 0,64 0,00 R13 289,48 0,00 D5 5,70 0,00 R15 0,00 192,54 D9 0,34 0,00 suma 289,48 192,54 6,04 0,00 R , , , , , ,32 R10 0,00 6,00 D5 127,49 98,85 R14 48,02 0,00 suma , ,51 127,49 98, , ,68 393,98 34,08 R , ,67 D5 23,30 25,10 suma 7 343, ,67 23,30 25, ,14 428, , , D5 suma - - R , ,78 D , , , , , , , , , ,2610 R , ,14 D ,30 0,00 R , , suma , , , , ,97 379,78 752,93 354,88 R3 188,12 187,62 D5 880,71 658,64 R14 260,90 255,52 D15 490,40 0,00 14

15 Odpady odebrane Odpady zebrane Odzysk Unieszkodliwienie Kod odpadu Masa [Mg] Masa [Mg] Oznacz enie proces u Masa [Mg] Oznacz enie proces u Masa [Mg] suma 449,02 443,14 R3 154,51 389,29 D , ,81 658, , ,42 620, ,12 75,79 R10 1,92 2,11 D15 65,00 0,00 R , , suma 4 643, , , , ,10 87, , , D5 39,10 87,30 suma ,10 87, ,00 151,36 216,52 580,50 R3 96,02 67,54 D5 126,46 450,50 suma 96,02 67,54 R13 493,28 433,90 D5 126, ,13 450, , , , , ,75 R14 0,00 61,87 D10 0,32 0,00 R , ,26 D15 suma 1 616, , , ,9 5 0, , ,98 313,56 721,76 595,02 R ,12 0,00 D , , D15 440,60 0,00 suma 7007,12 0, , ,31 suma ogółem , , , , , , , ,47 Źródło: WSO Jak wynika z danych pozyskanych z bazy danych Wojewódzkiego Systemu Odpadowego prowadzonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2009 zebrano ,18 Mg komunalnych, a w 2010 r. tylko ,92 Mg. W 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009 zebrano najmniej papieru i tektury ( ) oraz metali ( ). Może to wynikać z zakwalifikowania zebranych selektywnie komunalnych jako opakowaniowe (grupa 15). Zarówno w 2009 jak i w 2010 roku odebrano z nieruchomości położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego podobną ilość komunalnych. 15

16 W 2009 roku odzyskowi poddano ok ,68 Mg komunalnych, a w 2010 roku o 30% więcej. W 2009 roku procesom odzysku poddano ,90 Mg ulegających biodegradacji, a rok później o około 51% mniej. Podobnie w 2010 roku unieszkodliwiono o około 37% mniej komunalnych, niż w roku Tab. 2-2 Ilość i rodzaje, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu Odpady zawierające PCB * 0,020 0, suma * 11,030 25,350 R14 0,000 0, suma 0,000 0, * 0,000 0,080 R14 0,000 0, suma 0,000 0, * 0,760 14, suma suma ogółem 11,810 40,830 0,000 0,900 Oleje odpadowe * 53,038 44, suma * 0,400 0, suma R9 0,315 0, * 16,668 17,095 R14 0,000 0, R15 1,100 0, suma 1,415 0, * 0,173 4, suma * 0,003 0, suma

17 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu * 12,721 10,861 R9 0,750 0, R14 2,922 2, suma 3,672 3, * 3,565 3, suma * 136, ,632 R15 0,810 0, suma 0,810 0, * 54,166 54,808 R9 0,000 0, R15 0,960 0, suma 0,960 0, * 4,928 6,731 R9 0,000 0, suma 0,000 0, R9 2,170 0,810 D10 21,633 24, * 680, ,289 R14 9,670 1, R15 0, , suma 12, ,80 21,633 24, * 0,020 0, suma * 72,378 27,044 R15 0,710 0, suma 0,710 0, * 0,000 0, suma * 1,410 0, suma * 0,600 0, suma * 3 349, ,916 R15 248,180 64,900 D ,000 0, D , ,700 17

18 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu suma 248,180 64, , , * 17,970 33, suma * 300, ,120 R , , suma 1 503, , * 1 687, ,980 R15 479, ,000 D9 0, ,000 suma 479, ,000 0, , * 3 086, ,545 R , ,166 D , ,000 suma 6 113, , , , * 1 432, , D9 65,280 81, D10 2,056 0,000 suma ,336 81, , ,260 R15 230,000 45,000 suma 230,000 45,000 suma ogółem , , , , , ,482 Zużyte baterie i akumulatory * 398, ,790 R14 3,423 3, R15 0,920 0, suma 4,343 4, * 14,151 13, suma ,872 2, D9 0,000 0, D10 0,366 0,000 suma - - 0,366 0, ,511 1,813 R14 0,20 0,00 D9 0,004 2,543 suma 0,20 0,00 0,004 2, * 1,122 0, suma

19 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu ,021 0, suma suma ogółem 419, ,919 4,543 4,129 0,370 2,560 Odpady zawierające azbest * 1,356 2, suma * 0,028 0, suma * 2,780 0, suma D5 11,560 17, * 95, , D9 4, , D15 2,740 0,000 suma , , D5 769, , * 2 497, , D9 590, , D15 12,540 0,000 suma , ,953 suma ogółem 2 597, , , ,473 Przeterminowane środki ochrony roślin * 0, , D9 0,000 0,110 suma - - 0,000 0, ,315 0, D10 0,003 0,000 suma - - 0,003 0,000 suma ogółem 0, , ,003 0,110 19

20 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny * 11,030 25,352 R14 0,000 0, suma 0,000 0, * 0,000 0,080 R14 0,000 0, suma 0,000 0, * 35,255 47,571 R15 0,264 27, suma 0,264 27, * 2,780 0, suma * 410, ,143 R14 11,446 7, R15 131, , suma 142, , , ,264 R14 69,300 29, R , , suma 3 230, , * 106, ,066 R5 19, , suma 19, , , ,651 R14 4,600 0,576 D5 0,06 0,00 R15 3,269 0, suma 7,869 0,912 0,06 0, * 1,300 5, suma * 0,319 14,700 R13 0,040 0, R15 53, , suma 53, , ,723 11,971 R15 323, , suma 323, ,

21 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu suma ogółem 1 463, , , ,782 0,060 0,000 Pojazdy wycofane z eksploatacji * 120, ,395 R , , R , , suma 6 793, , , ,192 R14 164, , R15 210, , suma 375, , suma ogółem 2 170, , , , Odpady medyczne ,932 6, D10 0,000 0,018 suma - - 0,000 0, * 15,134 20, D10 2,100 3,133 suma - - 2,100 3, * 1 416, , D10 680, ,361 suma , , ,541 6, D10 0,322 0,855 suma - - 0,322 0, * 8,364 9,140 R14 0,090 0,000 D9 0,000 1, D10 0,046 0,521 suma 0,090 0,000 0,046 1, ,596 1, D10 0,040 0,014 suma - - 0,040 0, * 14,343 13, D10 5,001 5,793 suma - - 5,001 5, ,422 7, D10 0,404 7,220 suma - - 0,404 7,220 21

22 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu * 0,030 0, D10 0,000 0,002 suma - - 0,000 0, , , suma * 0,134 0, suma suma ogółem 2 354, ,384 0,090 0, , ,163 Odpady weterynaryjne ,123 1, D10 0,544 0,814 suma - - 0,544 0, * 1,565 3, D10 11,994 8,605 suma ,994 8, ,217 1, D10 0,457 0,263 suma - - 0,457 0, * 0,061 0, D10 0,190 0,620 suma - - 0,190 0, D10 0,000 0,067 suma - - 0,000 0, * D10 0,000 0,100 suma - - 0,000 0, ,365 0, D10 0,377 0,085 suma - - 0,377 0,085 suma ogółem 11,331 7, ,562 10,554 Odpady materiałów wybuchowych * 1,644 0, suma * 1,200 3, D16 1,200 0,000 22

23 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu suma - - 1,200 0,000 suma ogółem 2,844 3, ,200 0,000 Zużyte opony R13 0,000 4,020 D10 1,010 0, , ,857 R14 127,030 19, R15 2,880 1, suma 129,910 24,805 1,010 0,000 suma ogółem 1 492, , ,910 24,805 1,010 0,000 Odpady opakowaniowe R1 36,460 62,410 D5 7,270 3,420 R3 73, ,410 D10 0,145 0, , ,866 R13 636, , R , , R , , suma , ,850 7,415 3,420 R5 242, ,745 D5 19,800 21, , ,758 R13 733, ,616 D9 0,000 3,513 R , ,012 D10 4,093 0,000 R , , suma 6 288, ,283 23,893 24, , ,674 R1 138, , R14 306, , suma 445, , R13 26,110 0, , ,987 R14 4,700 2, R15 977, , suma 1 008, ,

24 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu , ,381 R13 15,480 0,000 D5 59,680 3,000 suma 15,480 0,000 59,680 3,000 R13 8,380 0,000 D5 193,310 73, , ,762 R14 78,820 22, R15 406, , suma 493, , ,310 73,940 R13 441, ,660 D9 1,000 0, , ,210 R14 123,160 14, R15 550, , suma 1 115, ,880 1,000 0, ,580 89, D10 13,029 0,000 suma ,029 0, * 465, ,162 R9 0,000 0,000 D9 0,000 59,002 R14 41,601 1,420 D10 42,576 0,000 suma 41,601 1,420 42,576 59, * 1,356 2, suma suma ogółem , , , , , ,985 Źródło: WSO Jak wynika z bazy danych Wojewódzkiego Systemu Odpadowego, prowadzonej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2009 wytworzono na terenie województwa zachodniopomorskiego 11,810 Mg zawierających PCB, rok później prawie 3,5 razy więcej. W 2010 roku odzyskowi poddano tylko 0,9 Mg zawierających PCB, natomiast w 2009 r. w ogóle nie poddano odzyskowi tych. Zgodnie z przewidywaniami WPGO, biorąc pod uwagę również poprzedni okres sprawozdawczy, nastąpił wyraźny wzrost ilości tak kwalifikowanych. Było to m.in. związane z koniecznością całkowitego usunięcia urządzeń zawierających PCB do roku W roku 2009 wytworzono ok ,955 Mg olejów odpadowych, a w 2010 r. około ,745 Mg. W latach sprawozdawczych stosunkowo podobne ilości poddano odzyskowi. W roku 2010 poddano unieszkodliwieniu mniej olejów odpadowych (ok ,482 Mg) niż w roku 2009 (ok ,988 Mg). W latach nastąpił większy wzrost ilości olejów niż przewidywano w WPGO (1% rocznie). Zgodnie z zakładanym celem, w latach kontynuowano odzysk tak kwalifikowanych. 24

25 W porównaniu z rokiem 2009 w roku 2010 wytworzono o 16,859 Mg więcej zużytych baterii i akumulatorów. Odzyskowi i unieszkodliwianiu poddano mniej niż 2% tych. W WPGO szacowano nieznaczny wzrost wytwarzania tej grupy z uwagi, m.in. na wciąż niższy stopień użycia baterii pierwotnych w porównaniu z Europą Zachodnią. W roku 2009 wytworzono na terenie Województwa Zachodniopomorskiego ok ,287 Mg zawierających azbest, rok później 1 892,651 Mg. Odpady te podlegały unieszkodliwianiu w ilościach: 1 390,353 Mg w 2009 roku i 1 948,473 Mg w 2010 roku. W porównaniu z rokiem 2009 (0,315 Mg) w roku 2010 wytworzono aż 636,491 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin. Spowodowane to było likwidacją 10 mogilników w 2010 r. W latach sprawozdawczych unieszkodliwianiu poddano mniej niż 1% tych. W roku 2009 wytworzono ok ,133 Mg, a w 2010 r ,391 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odzyskowi poddano ok. 2,5 razy więcej tych w 2009 roku i ponad 6,5 razy więcej w 2010 r. (jeden z celów w WPGO). W 2009 roku 0,06 Mg o kodzie (elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ) poddano unieszkodliwieniu. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, nastąpił bardzo duży wzrost ilości tych, co zasygnalizowano już w prognozie z WPGO. Przy czym przyrost znacznie przekroczył zakładane 3 % rocznie. W roku 2009 wytworzono ok ,159 Mg, a w 2010 r ,587 Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji. Odzyskowi poddano ok. 3,3 razy więcej tych w 2009 roku i ponad 3,2 razy więcej w 2010 roku. Zgodnie z WPGO, wzrost ilości tak kwalifikowanych może wynikać z przygranicznego położenie województwa i wciąż dużej ilości sprowadzanych pojazdów używanych. W porównaniu z rokiem 2009 w roku 2010 wytworzono o 9,879 Mg mniej medycznych. Unieszkodliwianiu, głównie poprzez termiczne przekształcanie, poddano ok. 29% tych w roku 2009 i ok. 21% w roku W 2009 r. 0,09 Mg medycznych poddano odzyskowi. W roku 2009 wytworzono ok. 11,331 Mg, a w 2010 r. 7,039 Mg weterynaryjnych. Unieszkodliwianiu poddano 13,562 Mg tych w 2009 roku i ponad 10,554 Mg w 2010 r. W 2010 roku unieszkodliwiono 0,17 Mg weterynaryjnych wytworzonych poza terenem Województwa Zachodniopomorskiego. Większa ilość medycznych i weterynaryjnych w latach (w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym), wynika najprawdopodobniej z przysyłania większej ilości ewidencji. Wprowadzone od r. przepisy ustawy o odpadach, nakładające karę pieniężną za niezłożenie lub złożenie po terminie zbiorczego zestawienia o odpadach, pozwoliły na wszczynanie postępowań oraz egzekwowanie tego obowiązku na drodze decyzji administracyjnych, nakładających karę pieniężną. Obawa przed takową karą spowodowała 6-krotny wzrost wpływu zbiorczych zestawień od przedsiębiorców, a co za tym idzie baza odpadowa została uzupełniona głównie o dane dotyczące lat Wzrost masy medycznych i weterynaryjnych może być również następstwem przemian demograficznych i przyrostu ilości porad medycznych. Duży wpływ ma także wzrost świadomości o obowiązku sprawozdawczości wśród lekarzy i ZOZ-ów. Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego wytworzono w 2009 r. 2,844 Mg, a w 2010 r. 3,790 Mg materiałów wybuchowych. Według danych WSO odpady materiałów wybuchowych były poddawane unieszkodliwianiu poprzez proces D16. W 2009 r. unieszkodliwiono w ten sposób 1,200 Mg materiałów wybuchowych, natomiast w roku następnym nie unieszkodliwiono materiałów wybuchowych. W roku 2009 wytworzono 1 492,905 Mg zużytych opon, a w 2010 r. o 630,952 Mg więcej. Odzyskowi poddano około 9% tych w 2009 roku i około 1% w 2010 r. 25

26 W 2009 roku unieszkodliwiono 1,010 Mg zużytych opon poprzez ich termiczne przekształcanie w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie. Według danych z WSO na terenie Województwa Zachodniopomorskiego wytworzono w 2009 r ,429 Mg opakowaniowych, a w 2010 r ,399 Mg. W latach odpady opakowaniowe poddawane były procesom odzysku i unieszkodliwiania. W 2009 r. procesom odzysku poddano ,409 Mg, a w 2010 r ,536 Mg (jeden z celów w WPGO). Znacznie mniejsza ilość opakowaniowych została poddana procesom unieszkodliwiania: 340,903 Mg w 2009 r. oraz 163,985 Mg w 2010 r. W roku 2009 wytworzono mniej niż w roku 2007 i Prognozowany w WPGO wzrost nastąpił dopiero w roku Analizując poprzedni okres sprawozdawczy ( ), w latach wytworzono więcej zawierających PCB, olejów odpadowych, zawierających azbest, przeterminowanych środków ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, medycznych, weterynaryjnych, materiałów wybuchowych, zużytych opon, w 2009 roku zużytych baterii i akumulatorów i w 2010 opakowaniowych. Rozpatrując zagospodarowanie tak kwalifikowanych, w latach , dane wskazują na większe ilości poddawanych procesom odzysku niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Jak już wcześniej wspomniano, najprawdopodobniej wynika to z przysyłania większej ilości ewidencji w latach (wymóg ustawowy i sankcje finansowe). Tab. 2-3 Ilość i rodzaje pozostałych wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej R10 0,00 0,00 D5 581,48 156, , ,63 R , ,47 D9 0,00 0,02 R , , suma , ,35 581,48 156, , ,41 R , , R , , suma 16303, , ,13 76,78 R14 0,48 21,96 D5 4,46 1, D9 0,013 0,00 suma 0,48 21,96 4,47 1, * 2,1 2041, D9 23,56 0,00 suma ,56 0,00 26

27 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu R , ,03 D5 97,10 42, , ,61 R , ,31 D9 0,00 2, D ,70 0,00 suma 62841, , ,80 44, ,28 4,22 R14 0,25 4,04 D5 54,66 10,48 suma 0,25 4,04 54,66 10, , ,03 R , ,33 D5 14,41 11,57 R ,00 500, suma 20747, ,33 14,41 11, ,25 619,24 R , ,12 D5 4274,48 369, D9 0,00 0,03 suma 1082, , ,48 369, , ,73 R1 60,643 91,68 D10 28,43 0,00 R14 315,89 159, suma 376, ,376 28,43 0, ,14 218,63 R13 15,30 19,06 D5 59,01 57,63 R14 0,85 0,00 D9 31,41 0,00 suma 16,15 19,06 90,416 57,63 R5 0,00 8,50 D5 52,16 29, ,92 199,56 R13 2,38 0,50 D9 14,97 0,00 R14 193,13 22, R15 0,00 5, suma 195,51 36,94 67,13 29, * 33,68 24, D10 0,99 0,00 suma 0,00 0,00 0,99 0, * 10,00 13, suma 0,00 0, , ,17 R14 910, ,32 D9 0,00 0,36 27

28 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu suma 910, ,32 0,00 0, * 0,00 40, suma 0,00 0, R14 7,80 239,07 D5 1503, , , , D10 269,74 0, D15 649,40 0,00 suma 7,80 239, , , ,10 211,61 R4 6,25 0, R14 0,00 4, suma 6,25 4, R4 0,20 0, ,45 323,91 R5 16,21 137, R14 79,01 12, suma 95,42 149, ,03 4, suma ,51 14,08 R4 3,47 6, suma 3,47 6, , ,67 R4 7,90 27, R ,84 242, suma 1304,74 269, ,09 0, suma ,54 656,04 R4 0,01 128, R14 47,52 39, suma 47,53 167, * 0,05 0,00 R14 370,94 346,54 D10 0,97 0,00 R15 1,16 2,

29 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu suma 372,10 348,79 0,97 0, * 0,80 0, suma ,97 122, suma * 1320, , D9 156,63 4,52 suma ,63 4, , ,96 R10 0,00 0,00 D5 69,20 2,70 R , , suma 78229, ,77 69,20 2, , ,00 R , ,70 D9 63,18 0,00 suma 14931, ,70 63,18 0, , ,00 R14 0,00 249, suma 0,00 249, D5 11,56 17, * 95,82 160, D9 4,16 128, D15 2,74 0,00 suma ,46 146,52 R13 7,36 0,00 D5 1618, , ,78 807,61 R14 21,33 3,19 D9 0,00 116,29 R15 26,47 18,61 D15 786,1 0,00 suma 55,16 21, , , D5 769,05 607, * 2497, , D9 590, , D15 12,54 0,00 suma , , ,38 68,36 R14 9,05 0,00 D5 102,48 124, D9 0,00 8,00 29

30 Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie Kod Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Oznaczenie Oznaczenie procesu procesu suma 9,05 0,00 102,48 132, * 0,76 14, suma * 0,02 0, suma R , ,40 D5 8701, , , ,90 R ,90 0,00 D9 0,00 4, D15 5,80 0,00 suma 16231, , , ,17 suma ogółem , , , , , ,03 Komunalne osady ściekowe R3 1375,28 614,81 D4 28,88 23, , ,93 R10 332, ,28 D5 295,48 907,59 R , ,72 D8 0,00 9,52 R15 148,58 320,28 D10 0,00 141,61 suma 14193, ,09 324, ,18 suma ogółem 20125, , , ,09 324, ,19 Źródło: WSO Według WSO, w 2009 r. wytworzono ,10 Mg z budowy, remontów i demontażu, a w 2010 r ,31 Mg. W 2009 r. procesom odzysku poddano ,11 Mg z budowy, remontów i demontażu, a w 2010 r ,02 Mg. Procesom unieszkodliwienia poddano w 2009 r ,30 Mg, a w 2010 r ,03 Mg. Według WSO, w 2009 r. wytworzono na terenie Województwa Zachodniopomorskiego ,62 Mg komunalnych osadów ściekowych. W 2010 r. wytworzono ,93 Mg tych. Komunalne osady ściekowe poddawane były procesom odzysku: ,49 Mg w 2009 r. oraz ,09 Mg w 2010 r. Unieszkodliwianiu poddano w 2009 r. 324,36 Mg osadów ściekowych, a w 2010 r ,18 Mg. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy zakłada, zgodnie z założeniami KPGO 2010, że ilość osadów komunalnych na terenie całego kraju, w tym Województwa Zachodniopomorskiego, będzie rosła. Analizując ilości wytworzonych, według danych WSO w latach sprawozdawczych zauważyć można, że przewidywana tendencja 30

31 wzrostowa nie sprawdziła się. Na terenie województwa odnotowano spadek ilości wytwarzanych osadów ściekowych (kod: ). W latach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego nie wytwarzano oraz nie odzyskiwano ani nie unieszkodliwiano, których zagospodarowanie stwarza problemy. Tab. 2-4 Zagospodarowanie w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa Zagospodarowanie na terenie województwa Kod odpadu W instalacjach i urządzeniach Poza instalacjami i urządzeniami Ogółem Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] Odpady komunalne R15 156,47 11, ,47 11, D10 0,15 0, , R , , , , R13 6,08 2, ,08 2, R15-186, ,00 186, R13 75, , R14 9, , R ,04 862, ,04 862, R14 4, , D8-580, , D10 5, , D5 2,13 1, ,13 1, D5 11,48 11, ,48 11, D10 4, , * R15 169,49 193, ,49 193, * R14 0, , * D10 0, , D10 7,38 1, ,38 1, * R15 53,41 241, ,41 241, * R13 0, , R15 323, , , , D10 0, ,05-31

32 Zagospodarowanie na terenie województwa Kod odpadu W instalacjach i urządzeniach Poza instalacjami i urządzeniami Ogółem Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] R15 214,08 42,01 42,16-256,24 42, R13 69,34 0, ,34 0, R14 9,66 20, ,66 20, R5 4, , D9-6, , R15 1, , R13 289, , R15-192, , D5 5, , D9 0, , R , R , , , , R14 48, , D5 127,49 98, ,49 98, R ,52 716, , , , , D5 23,30 25, ,30 25, D , , , , R , , , , R , , , R , , , , D , , , , D , , R14 260,9 255, ,90 255, R3 188,12 187, ,12 187, D5 880,71 658, ,71 658, D15 490, , R ,92 2,11 1,92 2,11 32

33 Zagospodarowanie na terenie województwa Kod odpadu W instalacjach i urządzeniach Poza instalacjami i urządzeniami Ogółem Masa [Mg] Masa [Mg] Masa [Mg] R , , , , R3 154,51 389, ,51 389, D , , , , D15 65, , D5 39,10 87, ,10 87, R3 96,02 67, ,02 67, D5 126,46 450, ,46 450, R , ,16-26, , , R13 493,28 433, ,28 433, R14-61, , D , , , , D , , D10 0, , R , , D , , , , D15 440, ,60 - suma , , , , , ,90 Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym Odpady zawierające PCB * R14-0, , * R14-0, ,30 suma - 0, ,90 Oleje odpadowe * R15 1, , * R14-0, , * R9 0, , * R14 2,92 2, ,92 2,80 33

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Białogard 320101 1 Białogard 320102 2 Karlino 320103 3 Karlino miasto 320103 4 Karlino obszar wiejski 320103 5 Tychowo 320104 3 Tychowo miasto 320104

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów)

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów) Biblioteka wojewódzka 405413 1 0 1142804 282 39540 7804 2 172731 13688 3 263454 65 303526 75 MBP Szczecin Dyrekcja 405413 35 0 615820 152 26884 22194 5 453311 56666 14 872694 215 52066 13 powiat Szczecin

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( )

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( ) Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 LUBELSKIE 147 556,00 37,68 2 ŁÓDZKIE 174 325,00

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( )

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( ) Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek 25-59 lat, raz na 3 lata - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa województwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIAT GMINA NAZWA BIBLIOTEKI E-MAIL 1. M. Koszalin Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela sekretariat@biblioteka.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2535 OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 2016 Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Szczecin 2012 Regiony

Bardziej szczegółowo

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR.

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Uprzejmie informuję, iż w bieżącym roku Sejm zatwierdził nową rezerwę celową Sfinansowanie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r. DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO 9-19 października 2017 r. 1 Najważniejsze obowiązujące ustawy i zmiany w przepisach prawa 1. ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r. WR.0134.3.2016 Szczecin, 25.05.2016 r. Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.) Lp. Powiat Gmina Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 9. Siedliska przyrodnicze przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 W wyniku przeprowadzwnia prac terenowych zostały zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 436 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 4 2006 Rafał Czyżycki ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Reforma administracyjna kraju,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011-2013 Lublin, październik 2014 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1774/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych powiat gmina imię i nazwisko telefon adres mail Białogardzki Miasto Białogard Renata Kutnik (094) 312-38-85 Miejski Ośrodek Pomocy ul. Krótka

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Nr 1 1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 2 2 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 3 3 KMP Koszalin 75-009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 ZA LATA 2011 2013 Katowice, grudzieo 2014 r. Autorzy: Jan Kozubek - Kierownik

Bardziej szczegółowo

PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2002 I 2004 ROKU

PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2002 I 2004 ROKU FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 33 38 Iwona BĄK, Katarzyna WAWRZYNIAK PROPORCJE DEMOGRAFICZNO-GOSPODARCZE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011 (numery 1-158*) administracja morska zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bó LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy PR Kosz. PS TS SLLA BR PN Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M K M K M K M RAZEM 1. I LO Kołobrzeg kołobrzeski

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2011 rok województwo zachodniopomorskie Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2012 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2015/2016 Lp. SZKOŁA POWIAT SBP PR Kosz. PS PN TS SLLA Sz-y DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH DZ i CH RAZEM 1. I LO Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 3(9)/13 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 SBP TS U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA Bad. Pł.Dr. DBP Lp. SZKOŁA POWIAT DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE sławieński Koszalin kołobrzeski koszaliński gryficki białogardzki kamieński Świnoujście policki świdwiński szczecinecki łobeski goleniowski drawski Szczecin WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 SZCZECIN 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności wiejskiej... 4 2. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2027 Projekt PLAN INWESTYCYJNY 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 SBP Sz-y TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bój LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 137 142

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 137 142 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 009, Oeconomica 75 (57), 37 4 Jadwiga ZARÓD PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA REJONY PRZYDATNOŚCI ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2013 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2013 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności

Bardziej szczegółowo

ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 271, Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska***

ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 271, Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska*** ACTA UNI VERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA, 0 Rafał Czyżycki*, Marcin Hundert** Rafał Klóska*** POTENCJAŁ TURYSTYCZNY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie zmiany Przepisów Portowych - Nr 3, poz. 57,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r.

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r. Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2.Termin: 19.10.2011 r. godzina 11.00 Bieg dziewcząt 10 X 800 metrów 18 Szczecinek SP Barwice 1 31 50 9 Koszalin Grodzki SP 1 Koszalin 2 32 54 11 Łobez SP

Bardziej szczegółowo

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim Biuletyn Obserwatorium Integracji Nr 1(3)/12 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2012 Biuletyn Obserwatorium Integracji nr 1(3)/12 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Planu dla województwa zachodniopomorskiego (2003-2006) -Szczecin 2007- Spis treści WSTĘP... 3 RODZAJ I ILOŚD ODPADÓW PODDAWANYCH POSZCZEGÓLNYM PROCESOM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku Załącznik do uchwały Nr 2/27/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 5 Stargard 0:57,82 2. SP na Głębokiem 0:58,47 3. SP 5 Białogard 0:59,16 4. SP 2 Goleniów 0:59,54 5.

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu "Mały Mistrz" w województwie zachodniopomorskim.

Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu Mały Mistrz w województwie zachodniopomorskim. Lista szkół i klas zakwalifikowanych do programu "Mały Mistrz" w województwie zachodniopomorskim. Lp. Szkoła Jednostka Sam. Ter. Ilość klas 1. SP Mielenko Drawskie UM Drawsko Pom. 1 2. SP Drawsko Pom.

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego Zarząd Województwa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 2014 r. Zespół autorów:

Bardziej szczegółowo

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Wykaz Członków Rady Powiatowej Powiatu Białogard Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Białogard 1. Mariusz Anklewicz Karlino 2. Adam Bartman Białogard 3. Jan Fijoł Białogard m. 4. Tomasz Krzysztof Jakowicz Białogard 5. Tadeusz Mochocki Tychowo 6. Szymon Ręcławowicz Karlino 7. Anna

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA.

OCHRONA ŚRODOWISKA. OCHRONA ŚRODOWISKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013

KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013 KLASYFIKACJA GENERALNA XIV WOM 2013 I. KLASYFIKACJA POWIATÓW 1. DRAWSKO 1487,5 2. SZCZECINEK 991,5 3. KOSZALIN 671 4. GRYFINO 669 5. STARGARD SZCZECIŃSKI 633,5 6. KOŁOBRZEG 552 7. SŁAWNO 542 8. MYŚLIBÓRZ

Bardziej szczegółowo

Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego)

Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego) Monika Stanny Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Starość a wykształcenie ujęcie przestrzenne problemu na wsi (przykład zachodniopomorskiego) Streszczenie: Podstawowym celem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 2016 roku WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w 216 roku WRD KWP SZCZECIN I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 216 W 216 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 332 wypadki drogowe,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K 4x100 K 1. SP 4 GOLENIÓW Goleniów 57,20 2. SP 35 SZCZECIN Szczecin 57,56 3. SP 3 KOŁOBRZEG Kołobrzeg 57,82 4. SP BARWICE Szczecinek 57,97 5. SP 4 BARLINEK Myślibórz 58,19 6. SP TYCHOWO Białogard 59,18

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

W granicach województwa zachodniopomorskiego ustanowiono dotychczas dwa parki narodowe.

W granicach województwa zachodniopomorskiego ustanowiono dotychczas dwa parki narodowe. Załącznik nr 16. Wykaz istniejących form ochrony przyrody 16.1. Istniejące formy ochrony przyrody 16.1.1. Parki narodowe W granicach województwa zachodniopomorskiego ustanowiono dotychczas dwa parki narodowe.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2857/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr 2857/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr 2857/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła.

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła. INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA ZABURZENIOM PSYCHICZNYM W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2011 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2011 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2011 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr

Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Załącznik Nr 3 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka, Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna nr Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka Obrotowo - Inwestycyjna (POI) OŚ PRIORYTETOWA I GOSPODARKA,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2010 r. 0800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie koordynacją pomocy osobom bezdomnym zajmuje

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2017 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2017 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2017 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2016 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r.

o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2016 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2016 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 GMINA MIASTO SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE. Realizacja oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2014/2015

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE. Realizacja oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2014/2015 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Realizacja oferty edukacyjnej w Z oferty skorzystało łącznie około 12 400 nauczycieli i dyrektorów. Zorganizowano 476 form dokształcania i doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy

INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy BEZPŁATNA INFOLINIA 0800-170-010 - BEZPŁATNA INFOLINIA 0800-170-010 - BEZPŁATNA INFOLINIA INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2019 za okres od 1 stycznia 2009 r. do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 3643/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 roku

UCHWAŁA Nr 3643/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 roku UCHWAŁA Nr 3643/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informator adresowy. (stan na 2.09.2013)

BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informator adresowy. (stan na 2.09.2013) BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informator adresowy (stan na 2.09.2013) Szczecin 2009 SPIS TREŚCI I. Powiaty grodzkie.................................................................

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ZGORZELEC AKTUALIZACJA NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 (na podstawie rekomendacji Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008)

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM (Projekt)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM (Projekt) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 WRAZ Z PLANEM INWESTYCYJNYM (Projekt) Poznań, sierpień 2016 Zespół autorski: SWECO CONSULTING

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 2 Goleniów 58,35 2. SP 35 Szczecin 58,46 3. SP 3 Choszczno 60,22 SP 1 Koszalin SP 1 Złocieniec 1. SP

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2015 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2015 r. 800-170-010 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2015 r. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Statut Kuratorium Oświaty w Szczecinie Statut Kuratorium Oświaty w Szczecinie Ustalony zarządzeniem 443/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia statutu Kuratorium Oświaty w Szczecinie tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 3022/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 3022/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr 3022/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2013 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2013 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2013 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 800-170-010 800-170-010 800-170-010 800-170-010 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2014 r. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2012 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo