Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku Opole, wrzesień 205 r.

2 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Działania wymagane w celu wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego, a więc działania wymagane na mocy dyrektyw (m.in.: dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, czy też dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach) obejmuje całościowo Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2000 r. Zapisy RDW zostały transponowane do prawa polskiego znajdując swe odzwierciedlenie m.in.: w ustawie z dnia 8 lipca 200 r. Prawo wodne (Dz. U. z 205 r. poz. 469). RDW wymaga sporządzenia charakterystyki dorzeczy zarówno pod względem form korzystania z wody, jak i problemów gospodarki wodnej, by określić, przy udziale społeczeństwa, program działań, który pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód w 205 r. Przystępując do Unii Europejskiej zobowiązano się, że przepisy prawne Unii w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w dyrektywie Rady 9/27/EWG z dnia 2 maja 99 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od grudnia 205 r. Ponadto cały obszar Polski (położony w 99,7% w zlewisku Morza Bałtyckiego) został uznany za wrażliwy tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu do wód. Zobowiązania oznaczają, że do grudnia 205 r. wszystkie aglomeracje > muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i e ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od wielkości, a aglomeracje < 2 000, wyposażone w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w systemy kanalizacyjne, powinny posiadać do tego terminu e zapewniające odpowiednie oczyszczanie. W efekcie tych działań do końca 205 r. powinna być zapewniona 75% redukcja związków azotu i fosforu ogólnego pochodzących ze źródeł komunalnych na terenie Polski i odprowadzanych do wód. W celu wypełnienia zapisów prawa wspólnotowego, 6 grudnia 200 r., zatwierdzony został Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), jako instrument koordynujący działania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych zawierający harmonogram powstawania aglomeracji i uściślający działania z zakresu kanalizacji. Program określa wykaz aglomeracji o większej od wraz z wykazem niezbędnych przedsięwzięć, jakie należy przeprowadzić w tych aglomeracjach w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Realizacja całego Programu została rozłożona na cztery horyzonty czasowe, tj. lata: , , oraz Poprzez opracowanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dokonano identyfikacji liczby aglomeracji oraz zakresu prac i kosztów niezbędnych do poniesienia w celu kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w Polsce. KPOŚK opracowany w 200 r. obejmował 78 aglomeracji i przewidywał : budowę, rozbudowę i/lub modernizację 6 ścieków komunalnych, budowę około 2 tys. km sieci w aglomeracjach. Koszt tego zadania oszacowano na ok. 5 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację ścieków komunalnych ok. mld zł r. Pierwszą aktualizację przeprowadzono w 2005 r. i zatwierdzono przez Radę Ministrów 7 czerwca AKPOŚK 2005 przewidywała: budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 74 ścieków, budowę ok. 7 tys. km sieci w aglomeracjach. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska --

3 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku Koszt realizacji AKPOŚK2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 2 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację ścieków komunalnych ok. 0,6 mld zł. Zaawansowanie prac prowadzonych w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i wydanie przez wojewodów rozporządzeń w tym zakresie spowodowało konieczność przygotowania kolejnej aktualizacji KPOŚK. Dokonanie aktualizacji KPOŚK wynika także z art. 4 ust. 4c Prawa wodnego zgodnie, z którym kolejne aktualizacje Programu są dokonywane, co najmniej raz na 4 lata, jak również z konieczności weryfikacji zapisów Programu w oparciu o prace prowadzone w gminach i województwach w zakresie wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Aktualizacja 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych została zatwierdzona przez Radę Ministrów 2 marca 200 r. W Aktualizacji 2009 Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych umieszczono: ) wszystkie aglomeracje o objęte KPOŚK w jego wersji zaktualizowanej z 2005 r.; 2) wszystkie aglomeracje o zawartej w przedziale < utworzone rozporządzeniami wojewodów wydanymi przed 28 lutego 2008 r. W Aktualizacji 2009 KPOŚK wyróżniono 4 grupy wielkości aglomeracji ( ; < ; < 5 000, < 0 000) oraz przedstawiono 4 horyzonty czasowe: 2007 r. aglomeracje, w których osiągnięto do końca 2007 r. efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych, w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty do 200 r., w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty w latach 20 20, w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych; r. aglomeracje, w których efekt oczyszczania ścieków zgodny z wymaganiami przepisów prawnych powinien być osiągnięty w latach , w latach konieczna rozbudowa systemów kanalizacyjnych. AKPOŚK 2009 objęła łącznie 65 aglomeracji, które umieszczono w następujących załącznikach: - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego ( aglomeracji powyżej 2 000, które stanowią łączny % całkowitego Programu), 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (22 aglomeracje z przedziału < 0 000, które stanowią łączny % całkowitego Programu), - Aglomeracje pozostałe, obejmuje 04 aglomeracje (łączny ) nowo wyznaczone lub te, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK Największe znaczenie w implementacji dyrektywy Rady 9/27/EWG przypisane jest osiągnięciu odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i e ścieków aglomeracjom powyżej Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany przez nie ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87%. Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009 szacowana na ok. 0, mld zł w okresie do 205 r. nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji. Dlatego też, efekty realizacji Programu odniesiono tylko Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -2-

4 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku do aglomeracji zamieszczonych w załączniku, które stanowią priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. Realizacja załącznika AKPOŚK 2009 obejmowała: budowę 0 64 km sieci, modernizację 2 88 km sieci, modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków, budowę 77 nowych. Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych w załączniku AKPOŚK 2009 szacowano na kwotę:,9 mld zł, w tym: na systemy kanalizacyjne 9,2 mld zł, na e ścieków,4 mld zł, na zagospodarowanie osadów, mld zł. Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 205 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi i ami ścieków ok. 28,7 mln Polski, w tym blisko 00% ludności miejskiej i ok. 60% ludności wiejskiej. Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu lutego 20 r. (AKPOŚK 200). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 200 r. Dlatego też, AKPOŚK 200 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji. W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych opóźnień ustalono, że sytuacja dotyczy 26 aglomeracji. Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem AKPOŚK Podjęto również prace nad czwartą Aktualizacją KPOŚ. Jednakże w wyniku prac sprawozdawczych związanych z wdrażaniem KPOŚK i podczas kolejnych jego aktualizacji zidentyfikowano nieprawidłowości związane z ustanowieniem aglomeracji dotyczące: - wyliczenia aglomeracji, - wyznaczenia granic aglomeracji. Mimo sygnalizowania aglomeracjom tych nieprawidłowości, przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - brak było ich właściwej reakcji. Ponadto w roku 20 KE poinformowała Polskę o zidentyfikowaniu niewłaściwej transpozycji do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady 9/27/EWG. Powyższe zdarzenia sprawiły, że prace nad aktualizacją Programu zostały wstrzymane do czasu nowelizacji ustawy - Prawo wodne oraz rozporządzeń wykonawczych w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz przeprowadzenia przez samorządy weryfikacji obszarów i granic aglomeracji. Główne założenia, czwartej aktualizacji KPOŚK to weryfikacja przez wszystkie aglomeracje: - wyliczenia przy zastosowaniu jednakowej metodyki, - przebiegu granic aglomeracji, sposób wyliczenia aglomeracji został ujednolicony i wyliczony dla wszystkich aglomeracji następująco: aglomeracji uwzględnia: stałych ( mieszkaniec = ), miejsca noclegowe ( miejsce noclegowe tj. liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych na terenie aglomeracji = ), ścieki przemysłowe, odprowadzane do systemu zbierania lub ścieków komunalnych. Tym samym rzeczywiste to wyliczone jak powyżej. Natomiast wg uchwał/rozporządzeń to które zostało wyznaczone uchwałami lub rozporządzeniami wyznaczającymi aglomeracje, gdzie dla danej aglomeracji zostało wyliczone jak powyżej lub na podstawie ładunku ścieków. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska --

5 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku - zaplanowanych inwestycji, ich kosztów i terminów realizacji mając na uwadze: zweryfikowany oraz granice aglomeracji, wdrażanie dyrektywy Rady 9/27/EWG zgodnie z art Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 9/27/EWG 2 Zgodnie z zapisami Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej (Aneks XII) wymagania dotyczące systemów kanalizacji i ścieków komunalnych wynikające z art., 4, 5.2. i 7 dyrektywy Rady 9/27/EWG nie będą w Polsce w pełni obowiązywały do dnia grudnia 205 r. Dyrektywa 9/27/EWG została transponowana do prawa polskiego przy założeniu jej implementacji zgodnie z alternatywnym do art art. 5.4, mimo że warunki umożliwiające stosowanie tej alternatywy nie były przez Polskę spełnione. W roku 20 Komisja Europejska poinformowała o zidentyfikowaniu niewłaściwej transpozycji do polskiego prawa postanowień dyrektywy 9/27/EWG, wynikającej z braku stosowania art Oznaczało to jednocześnie niewłaściwe wdrażanie dyrektywy, bowiem służący realizacji postanowień dyrektywy Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) opracowany został w oparciu o założenia art W roku 202 Polska podjęła prace legislacyjne, zakończone w 204 r., w celu korekty implementacji i doprowadzenia do pełnej zgodności z Traktatem akcesyjnym. Przeprowadzono nowelizację ustawy z dnia 8 lipca 200 r. - Prawo wodne oraz zmieniono rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na spotkaniu przedstawicieli Generalnej Dyrekcji ds. Środowiska Komisji Europejskiej z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Środowiska w dniu 5 lipca 202 r. ustalono, że strona polska opracuje Master Plan, który przedstawi sposób osiągnięcia celu wskazanego w dyrektywie 9/27/EWG, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w polskim prawodawstwie. W następnej kolejności, dostosowane zostaną wymagane prawem dokumenty związane z wdrażaniem dyrektywy, tj.: - Aktualizacja (IV) KPOŚK zgodnie z art. 4, ust. 4c ustawy - Prawo wodne, tj. obowiązkiem aktualizowania Programu przez Radę Ministrów przynajmniej raz na cztery lata, - Plan Implementacyjny, zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 9/27/EWG. Metodyka opracowania finalnej wersji Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 9/27/EWG uwzględnia działania podjęte w latach na rzecz zgodnego z Traktatem akcesyjnym wdrożenia postanowień dyrektywy. Wstępna wersja Master Planu opracowana została w grudniu 20 r., a więc przed nowelizacją przepisów prawnych, wprowadzających art do wdrażania dyrektywy Rady 9/27/EWG. Do opracowania Wstępnego Master Planu wykorzystano: - informacje pozyskane od aglomeracji w listopadzie 20 r. w zakresie potrzeb inwestycyjnych, - sprawozdania z realizacji KPOŚK w 20 oraz 202 r., - roboczy Projekt IV aktualizacji KPOŚK. W październiku 204 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli KZGW z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, na którym podjęto ustalenia odnośnie opracowania projektu końcowej wersji Master Planu: - Podstawą opracowania dokumentu będą: wstępny Master Plan dla wdrażania dyrektywy 9/27/EWG przekazany do KE pod koniec 20 r., 2 źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -4-

6 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 20 r., informacje pozyskane od samorządów na potrzeby IV AKPOŚK. - Priorytety zawarte we Wstępnym Master Planie zostaną utrzymane. Modyfikacji ulegnie jedynie Priorytet III, będą to aglomeracje które w 205 r. spełnią warunki dyrektywy Rady 9/27/EWG dotyczące jakości i wydajności oraz zagwarantują wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie: 95% dla aglomeracji o < , 98% dla aglomeracji o > Uznanie jako docelowego jego wartości z projektów weryfikowanych rozporządzeń dotyczących ustanowienia granic aglomeracji, pomimo nie ukończonych jeszcze formalnych procedur ich zatwierdzenia. - Działania inwestycyjne, których realizacja zaplanowana będzie po 205 roku nie będą uwzględniane w kolejnej wersji Master Planu. Plany takie będą mogły ewentualnie być dołączone do dokumentu jako osobny załącznik w przypadku jasnego zdefiniowania takiej potrzeby ze strony KE. Równolegle z pracami legislacyjnymi, aglomeracje przygotowywały się do wejścia w życie znowelizowanych przepisów, czego rezultaty znalazły odzwierciedlenie w ankietach na potrzeby IV aktualizacji KPOŚK, nadesłanych do KZGW w listopadzie 204 r. zawierające w szczególności zweryfikowane wartości: - docelowego, - zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji niezbędnych do wdrożenia dyrektywy Rady 9/27/EWG zgodnie z art. 5.2., - terminów realizacji ww. inwestycji. Projekt finalnej wersji Master Planu przygotowany został w grudniu 204 roku. Prace nad dokumentem uwzględniały dane z ówczesnych projektów uchwał weryfikujących obszar i granice aglomeracji. Niemniej jednak, część samorządów nie dokonała w tamtym czasie ostatecznej weryfikacji granic aglomeracji, co wiązało się z dalszym procedowaniem już po ustawowym terminie tj. po dniu grudnia 204 r. W związku powyższym znaczna część aglomeracji nie odzwierciedliła swoich, uaktualnionych planów inwestycyjnych w przygotowanym w grudniu 204 roku, projekcie Master Planu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów podjęto decyzję o zaktualizowaniu grudniowego projektu Master Planu w taki sposób aby umożliwić jeszcze aglomeracjom - zweryfikowanym do końca lutego 205 r. (czyli już po ustawowym terminie), ostateczne przedstawienie swoich potrzeb i planów inwestycyjnych. Ponadto zakres dokumentu został również rozszerzony o informacje dotyczące inwestycji planowanych do realizacji przez aglomeracje po 205 roku, które stały się oficjalnie integralnym elementem dokumentu. Opracowanie Master Planu polegało na stworzeniu w pierwszej kolejności bazy danych przesłanych przez 684 aglomeracje na potrzeby niniejszego dokumentu oraz na potrzeby czwartej aktualizacji KPOŚK. Przy opracowaniu Master Planu uwzględniono zatem wszystkie informacje pozyskane od aglomeracji. Dane te zostały szczegółowo przeanalizowane przez KZGW pod kątem ich kompletności i prawidłowości. W wyniku analizy okazało się, iż zebrany materiał zawiera znaczną ilość braków i nieścisłości. Błędy były korygowane, a braki odsyłane do uzupełnienia przez aglomeracje. Całość informacji przekazana została również do weryfikacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pozyskany w ten sposób materiał posłużył za podstawę do przygotowania głównej bazy danych na potrzeby niniejszego Master Planu. Kolejne działania nad dokumentem polegały na wyeliminowaniu z istniejącej bazy danych tych aglomeracji, które uległy bądź w chwili obecnej ulegają likwidacji. Usunięto również wszystkie potencjalne aglomeracje, które do końca lutego 205 roku nie zostały wyznaczone stosownym aktem prawa miejscowego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -5-

7 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku (rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa). Ponadto, baza danych została zweryfikowana przy uwzględnieniu wartości rzeczywistego, co w praktyce przełożyło się na wyeliminowanie z bazy danych aglomeracji w których wielkość ta wynosiła poniżej Kolejnym krokiem niezbędnym do opracowania ostatecznej wersji Master Planu było ograniczenie planów inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej, dla których wskaźnik koncentracji był niższy od 90 na kilometr sieci planowanej do budowy. Oznacza to wyeliminowanie z zakresu zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych, wszystkich planów, co do których wskaźnik jest mniejszy od najniższego wskaźnika określonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 204 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 204 poz. 950). Proporcjonalnie do redukcji planowanych zakresów budowy sieci ograniczono wysokość nakładów niezbędnych do jej wykonania. Dalsza, szczegółowa weryfikacja zasadności ekonomicznej planowanych działań inwestycyjnych będzie prowadzona przez instytucje finansujące na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. W efekcie prac analitycznych wyodrębniono zbiór podstawowych danych dotyczących ilości, wielkości oraz planów inwestycyjnych i potrzeb finansowych aglomeracji, które posłużyły do przygotowania niniejszej wersji Master Planu. W wyniku analizy w Master Planie znalazło się ostatecznie 487 aglomeracji z 62 ami ścieków. Nadano również nowe numery identyfikacyjne aglomeracjom i om, które do tej pory ich nie posiadały. Do najważniejszych i najpilniejszych działań pozainwestycyjnych należało zakończenie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Rozporządzenie to z końcem 204 roku, wprowadziło zobowiązania wynikające z art dyrektywy Rady 9/27/EWG do polskiego porządku prawnego. Wypełnienie zapisów rozporządzenia uwarunkowane będzie zapewnieniem środków finansowych, w szczególności na finansowanie aglomeracji z Priorytetu I. Istotnym działaniem powinno być wsparcie merytoryczne towarzyszące zapewnieniu środków finansowych oraz monitorowanie postępu prac przygotowawczych i inwestycyjnych. Głównym zagrożeniem dla realizacji zaplanowanych inwestycji jest wymagany dyrektywą bliski termin wypełnienia jej zobowiązań. Na największe zagrożenie narażone będą zatem inwestycje prowadzone przez aglomeracje z Priorytetu I, zwłaszcza w zakresie dostosowania do art. 5.2., spośród tych aglomeracji jako szczególnie zagrożone przewiduje się aglomeracje o < Spodziewanym zagrożeniem dla tych inwestycji może być zbyt późne zapewnienie środków finansowych oraz krótki okres czasu na przygotowanie oraz realizację inwestycji. AKTUALNY STAN WDRAŻANIA DYREKTYWY 9/27/EWG W POLSCE Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) Polska przygotowując się do członkostwa w Unii Europejskiej opracowała program inwestycyjny Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), który z chwilą akcesji stał się głównym instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 9/27/EWG. Program był opracowany przy założeniu stosowania art i stanowi wykaz aglomeracji, dla których określono zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz terminy ich realizacji, niezbędnych do wdrożenia dyrektywy Rady 9/27/EWG. Działania inwestycyjne przewidziane w KPOŚK dotyczą pięciu kategorii:. Budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych. 2. Budowy nowych ścieków.. Modernizacji ścieków, w tym modernizacji gospodarki osadowej. 4. Rozbudowy ścieków. 5. Rozbudowy i modernizacji ścieków. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -6-

8 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku Wypełnienie zobowiązań dyrektywy wg stanu na.2.20 r.: Efekt rzeczowo-finansowy W latach zakończono budowę 6 nowych ścieków, z czego 9 w roku 20. Najczęściej jednak dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejących ścieków. Do 20 roku takich inwestycji zakończono 096 z czego 87 w 20 r. W wyniku realizacji KPOŚK wybudowano ponadto km sieci. W latach na realizację zadań ujętych w KPOŚK wydano około 50,6 mld zł, czego około 5,5 mld zł przeznaczone zostało na zbiorcze systemy kanalizacyjne. Efekt ekologiczny Zgodnie z Traktatem akcesyjnym Polska wdraża wymagania dyrektywy Rady 9/27/EWG zgodnie z następującymi celami pośrednimi: do grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji, do grudnia 200 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji, do grudnia 20 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 65 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 9% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji. Z analizy danych sprawozdawczych z realizacji KPOŚK wynika, że wg stanu na dzień grudnia 20 r., 29 aglomeracji o łącznym spełniało wszystkie wymogi dyrektywy. Odnosząc to do sumarycznego dla Polski, obecnie wynoszącego z ankiet, ładunek odprowadzany z aglomeracji spełniających wymogi dyrektywy stanowił 27 % całości ładunku generowanego przez wszystkie aglomeracje. Należy jednak zaznaczyć, iż kluczowym dla osiągnięcia wymogów dyrektywy są inwestycje przeprowadzane w latach PLAN WDRAŻANIA DYREKTYWY Rady 9/27/EWG Potrzeby inwestycyjne wg przedziałów Aglomeracje po zweryfikowaniu granic oraz wielkości, biorąc pod uwagę konieczność spełnienia wymogów art dyrektywy dokonały również ponownej weryfikacji zakresu rzeczowo-finansowego planowanych inwestycji w ramach KPOŚK. Potrzeby inwestycyjne wg priorytetów Zgodnie z ustaleniami (p. pkt II) i przyjętą metodyką opracowania Master Planu, aglomeracje zostały podzielone na IV priorytety wg poniższych kryteriów: Priorytet I Aglomeracje, które w ramach zmian prawa będą musiały przeprowadzić dodatkowe inwestycje gwarantujące im spełnienie warunków dyrektywy Rady 9/27/EWG (art. 5.2.) do dnia grudnia 205 r. Priorytet II Aglomeracje, które do dnia grudnia 205 r. planują zakończyć budowę nowej ścieków i spełnią warunki dyrektywy Rady 9/27/EWG. Priorytet III Aglomeracje, które do dnia grudnia 205 r. planują spełnić warunki dyrektywy Rady 9/27/EWG dotyczące jakości i wydajności oraz zagwarantować wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -7-

9 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku 95% aglomeracje o < , 98% aglomeracji o > Ponadto do Master Planu włączono: Priorytet IV Aglomeracje, które poprzez realizację planowanych działań inwestycyjnych - po dniu grudnia 205 r., spełnią warunki dyrektywy Rady 9/27/EWG dotyczące jakości i wydajności oraz zagwarantują wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie: 95% aglomeracje o < , 98% aglomeracji o > Aglomeracje poza priorytetem (PP) Aglomeracje, które nie spełniają warunków dyrektywy Rady 9/27/EWG, ale planują podejmowanie działań inwestycyjnych zbliżających je do wypełnienia wymogów dyrektywy, po dniu grudnia 205 roku. Master Plan obejmuje m.in. plany inwestycyjne z okresu , w tym inwestycje w toku. Przewidywane nakłady finansowe na realizację inwestycji planowanych do dnia grudnia 205 r. wynoszą niecałe 6,5 mld zł. Największe zapotrzebowanie wykazują aglomeracje z Priorytetu I prawie 2,5 mld zł. Z dotychczasowej realizacji KPOŚK wynika, że średnio rocznie inwestycje pochłaniają ok. 5 mld zł, przytoczone powyżej potrzebne nakłady obejmują w znacznej mierze (z wyjątkiem aglomeracji które podały plany inwestycyjne dla lat 204 i 205) bieżący rok. Należy zatem wnioskować, że odpowiadają one realnym możliwościom ich wykorzystania. W Master Planie przedstawiono również informacje na temat działań inwestycyjnych planowanych przez aglomeracje po 205 roku. Ich zakres dotyczy obszarów określonych w odpowiednich, obowiązujących aktach prawa miejscowego a zakres planowanych działań inwestycyjnych powinien być podparty stosownymi dokumentami planistycznymi takimi jak: - studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin, - strategia rozwoju gminy, - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, - wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe gmin, - koncepcje i projekty budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i. Realizacja tych działań nie zapewni jednak pełnego osiągnięcia zgodności z dyrektywą w przypadku 497 aglomeracji. Przyczyni się jednak do spełnienia przez nie tych wymogów w znacznym stopniu. Założenia Master Planu dla województwa opolskiego przedstawiono jako załącznik nr. Całość dokumentu - wraz z bazą danych identyfikującą potrzeby inwestycyjne poszczególnych aglomeracji ściekowych, dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem: zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo wodne oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do ścieków komunalnych. Do 2008 r. obszar i granice aglomeracji były wyznaczane przez właściwego wojewodę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 28, poz. 284, z późn. zm.). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -8-

10 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku W chwili obecnej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy Prawo wodne, aglomeracje są wyznaczane w drodze uchwały przez sejmik województwa, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 204 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 204 r. poz. 995). Obszar aglomeracji może obejmować jedną lub więcej jednostek osadniczych (miasto, miejscowości wiejskie) bądź tylko jej część. Pojęcie aglomeracji oraz zastrzeżenie, że na obszarach gdzie występuje mała koncentracja zabudowy można stosować systemy indywidualne, stanowią podstawę wyznaczania zasięgu systemu kanalizacyjnego. Istotnym elementem wyznaczania obszaru i granic aglomeracji jest zasadność techniczna i ekonomiczna wyznaczania zasięgu systemu kanalizacji zbiorczej na terenie gminy. spełnia wymagania dyrektywy Rady 9/27/EWG jeżeli: cały ładunek ścieków z aglomeracji jest zbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzany do oczyszczenia, a obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 00% ładunku zanieczyszczeń powstających, kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione jeżeli wszystkie ścieki komunalne powstające są doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do ścieków, każdy zbiorczy system kanalizacyjny powinien funkcjonować prawidłowo oraz być podłączony do ścieków, ścieki oczyszczone odprowadzane z każdej są zgodne z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, możliwość zastosowania innych systemów oczyszczania ścieków zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska. Na podstawie informacji, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu oraz z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ( w tabeli przedstawiono wybrane elementy sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 204 ujętych w AKPOŚK 200 dla województwa opolskiego. Charakterystykę aglomeracji w województwie opolskim (stan na dzień grudnia 204 r.) przedstawiono jako załącznik 2 do niniejszego komunikatu wraz z ich lokalizacją na rysunku. rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia lipca 200 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 200 r. Nr 7, poz. 995) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -9-

11 Komunikat /W/205 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 204 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu Wydziała Monitoringu Środowiska -0-

12 Tabela. Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 204 dla województwa opolskiego z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno ściekowej ujętych w AKPOŚK 200 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2). Opole () (PLOP00) 0 2. Nysa () (PLOP002) 0 Gmina wiodąca ) i gminy według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Opole Chrząstowice, 29 6 Dąbrowa, BC Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Op. Nysa Głuchołazy, Otmuchów Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system a) 97,6 b) 2, c) 0, a) 92,9 b) 5,5 c) 0, d), Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 688,9 95,5 4,6 / 0, ,6 22,4 58,2 / 2,4 057 korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , , Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 9 97, a) 99,6 b) 0, c) 0, ,5 a) 98,8 b) 0,5 c) 0, 85 d) 0,6 Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Opole () PLOP000 PUB Nysa () PLOP 0020 PUB Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. MO 99,9 UWAGI wymaga zmian zwiększenie granic 99,0 w trakcie zmian weryfikacja obszaru oraz wielkości (08 204) --

13 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2). Kędzierzyn Koźle () (PLOP004) 4. Krapkowice () (PLOP005) Gmina wiodąca ) i gminy Kędzierzyn Koźle Bierawa, Cisek, Reńska Wieś Krapkowice Gogolin, Prószków, Strzeleczki według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system a) 77,6 b) 6,5 c) 0,2 d) 5, a) 84,0 b) 5,6 c) 0,4 Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 447,7 42,0 4,4 / 0, ,7 7,2 5,4 / 0,0 40 korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , ,2 Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 5 075,5 a) 95,7 b) 0,5 c) 0,5 44 d), 040,0 a) 80,8 b) 7,5 c) 0,6 4* d), Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) ) K. Koźle () PLOP0040 PUB 2 2) K. Koźle () PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. PLOP004N B ) K. Koźle () Grupa Azoty ZAK SA PLOP0042N PUB Krapkowice () PLOP0050 PUB2 Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 99,0 UWAGI w trakcie zmian zmniejszenie granic, weryfikacja wielkości (7 685) RM /205 95,0 w trakcie zmian zmniejszenie granic, weryfikacja oraz wielkości (40 605) -2-

14 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) 5. Brzeg () (PLOP006) 6. Prudnik () (PLOP007) 7. Namysłów () (PLOP008) Gmina wiodąca ) i gminy Brzeg Lewin Brzeski Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz Prudnik Głuchołazy Namysłów Domaszowice, Świerczów, Wilków według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system 60 8 a) 99,2 b) 0,4 c) 0, a) 89,6 b) 6, c) 0,0 d) 4, a) 8,2 b),6 c) 0, d) 4,9 Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 400,5 2,,5 / 0,7 07 2,8,8 2, / 0, ,9 8,4 4,8 / 0,0 2 7 korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , , ,5 Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 2 5,2 a) 99,4 b) 0,2 c) 0,4 85 7, a) 89,0 b) 0,4 c) 0,0 * d) 0,6 622,8 a) 9,7 b),6 c) 0,2 20* d) 6,5 Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Brzeg () PLOP0060 PUB2 Prudnik () PLOP0070 PUB2 Namysłów () PLOP0080 PUB2 Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. MO/205 99,5 UWAGI nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% 9,0 w trakcie zmian zmniejszenie granic, weryfikacja oraz wielkości ( 400) RM M/205 00,0 Brak uwag --

15 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) 8. Zdzieszowice () (PLOP009) 9. Kluczbork () (PLOP00) 0. Strzelce Opolskie () (PLOP0) Gmina wiodąca ) i gminy Zdzieszowice Walce według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Kluczbork Strzelce Opolskie Jemielnica Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system 9 24 a) 88,6 b) 6,7 c) 0,5 d) 4, a) 95, b) 4,9 c) 0, a) 78, b) 2,5 c) 0,2 Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 9, 4,8 5,4 / 0, 76 98,0 28,5 0,0 / 0,0 0 2,0 20,0 22,0 / 0, korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , , ,4 Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 800, a) 99,5 b) 0,4 c) 0, 50* 024,4 a) 98,4 b),6 c) 0,0 * c) 0,0 77,0 a) 98,5 b),4 c) 0, Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Zdzieszowice () ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach PLOP0090 PUB2 Ligota Dolna () PLOP000 PUB2 Strzelce Op. () PLOP00 PUB2 Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 97,0 UWAGI nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% RM /205 00,0 nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% 95,0 wymaga zmian korekta -4-

16 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2). Praszka () (PLOP02) 2 2. Ozimek () (PLOP0). Turawa () (PLOP04) Gmina wiodąca ) i gminy Praszka Gorzów Śl., Rudniki według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Ozimek Turawa Łubniany Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system 97 a) 98,2 b),6 c) 0, a) 85, b) 2,6 c) 2, a) 90,5 b) 7,5 c),6 d) 0,4 Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 7,2 8, 0,6 / 0,0 25 0, 25,4,7 / 0, ,9 8,9 7,9 / 0,0 826 korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , , ,6 Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 47,9 a) 90,9 b) 7,6 c), , a) 8,5 b),0 c) 2,4 2 d), 477,2 a) 97,2 b) 0,8 c),9 82 d) 0, Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Praszka () PLOP020 B Antoniów () PLOP00 PUB2 Kotórz Mały () PLOP040 PUB2 Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 00,0 UWAGI nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% MO/205 90,0 wymaga zmian zmniejszenie granic MO/205 00,0 została zmieniona po 20 r. zmniejszenie granic -5-

17 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) 4. Kietrz () (PLOP05) 2 5. Głogówek () (PLOP06) 6. Wołczyn () (PLOP07) 2 7. Niemodlin () (PLOP08) Gmina wiodąca ) i gminy Kietrz Głogówek Wołczyn Niemodlin według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system 6 22 a) 56,6 b) 4, c) 2, 7 70 a) 99, b) 0, c) 0, a) 79, b) 7,5 c) 0,5 d) 2, a) 90, b) 9,8 c) 0, Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 8,5,0 0,0,0 29 6,2 20,2 0,0 / 0,0 0,6 6,2 0,0 / 0,0 0 5,8 7,0,8 / 0, 08 korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , , , ,6 Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 4,8 a) 87,7 b) 2,5 c) 9, ,8 a) 96,8 b),2 c) 0,0 9,0 a) 60,5 b) 2, c) 0,8 * d) 6,6 495,5 a) 96,7 b),2 c) 0, * Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Kietrz () PLOP050 B Głogówek () PLOP060 B Wołczyn () PLOP070 PUB2 Gościejowice Małe () PLOP080 PUB2 Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji bd Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. Brak uwag 98,0 Brak uwag 8,2 UWAGI nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% 94,0 została zmieniona po 20 r. zmniejszenie granic -6-

18 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) 8. Lewin Brzeski () (PLOP09) 9. Zawadzkie () (PLOP020) 20. Paczków () (PLOP02) 2 Gmina wiodąca ) i gminy Lewin Brzeski według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Zawadzkie Paczków Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system 8 59 a) 76,9 b) 2, c) 0, a) 9,6 b) 6,4 c) 0, a) 79,2 b) 9,7 c), Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 0,9 2,5 0,0 / 0,0 0 2,7,8 0,0 / 0,0 57 4,6,0 0,0 / 0,0 0 korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci ,6 5 95, ,9 Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 257,5 a) 96,8 b),2 c) 0,0 * 246,0 a) 97,2 b) 2,8 c) 0,0 * 8,4 a) 99,2 b) 0,7 c) 0, 2 Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Lewin Brzeski () PLOP090 B Zawadzkie () PLOP0200 B Paczków () PLOP020 PUB2 Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji bd Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. Brak uwag 90,0 UWAGI nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% bd została zmieniona po 20 r. zmniejszenie granic -7-

19 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) 2. Grodków () (PLOP02) 22. Olesno () (PLOP024) 2 2. Korfantów () (PLOP025) 2 Gmina wiodąca ) i gminy Grodków Olesno Korfantów według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system 5 97 a) 96,0 b) 4,0 c) 0, a) 94,2 b) 4, c),5 224 a) 5, b) 45, c),4 Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r.,,2,6 / 0,0 26 2,0 22,6 0,6 / 0,2 6,4,0 0,0 / 0,0 0 korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , , , Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 687,0 a) 98,7 b), c) 0,0 * 652,2 a) 97, b) 2,6 c) 0, 49* 7, a) 88,4 b) 9,0 c) 2,6 2 Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Tarnów Grodkowski () PLOP020 PUB2 Olesno () PLOP0240 PUB2 Korfantów () PLOP0250 B Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. UWAGI M/205 00,0 nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% RM/207 98,0 Brak uwag BN/207 00,0 nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% -8-

20 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) 24. Gogolin () (PLOP027) 25. Pawłowiczki () (PLOP029) 26. Popielów Karłowice () (PLOP0) Gmina wiodąca ) i gminy Gogolin Pawłowiczki Popielów według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system a) 85,9 b),2 c) 2,9 9 a) 99,0 b),0 c) 0, a) 69, b) 28,6 c) 2, Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 67,8, 5,4 / 0, , 20,5 0,0 / 0,2 0 57,6 8,4 0,2 / 0,0 0 korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , , ,4 Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) 2,6 a) 89, b) 8,6 c) 2, 44,9 a) 99,0 b),0 c) 0,0 Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 94,4 a) 97,8 b) 2,2 c) bd 5 Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Chorula () PLOP0270 B Pawłowiczki () PLOP0290 B ) Stare Siołkowice () PLOP00 PUB Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 95,0 UWAGI w trakcie zmian wyznaczenie nowej aglomeracji ( 2 287) MO 00,0 nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% MO/205 72, Brak uwag -9-

21 Lp. Nazwa aglomeracji (Status) (I_d według KPOŚK) Numer załącznika ) Grupa aglomeracji 2) 27. Murów () (PLOP02) Tarnów Opolski () (PLOP0) 2 Gmina wiodąca ) i gminy Murów Tarnów Opolski Izbicko według AKPOŚK 200 zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiającym aglomerację Grupa zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) 4) Liczba rzeczywistych 5) Udział (%) a) korzystających z systemu kanalizacyjnego b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny c) obsługiwanych przez systemy indywidualne d) nieobjętych żadnym system 2 59 a) 99,2 b) 0,7 c) 0, 0 65 a) 76, b) 2,4 c) 0,5 Długość sieci 6) kanalizacji deszczowej (km) Długość sieci wybudowanej / zmodernizowanej w 204 r. (km) Liczba podłączonych do sieci w 204 r. 9,8,0 0,0 / 0,0 0 9,,6,/ 0, korzystających z sieci : przemysłu czasowo przebywających % korzystających z sieci , ,4 Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem (tys. m /rok) 6,8 a) 98,7 b), c) 0,0 Udział ścieków komunalnych (%) a) odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do b) dostarczanych do taborem asenizacyjnym c) oczyszczanych systemami indywidualnymi liczba przydomowych * d) nieoczyszczonych 220, a) 98,0 b),7 c) 0, 4 Nazwa (Status) (I_d) Rodzaj 7) Czy a spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 8) Murów () PLOP020 B Kosorowice () PLOP00 B Inwestycje w zakresie ścieków 9) zrealizowane w 204 r. w ramach KPOŚK Plan inwestycyjny rok 205 /planowany rok zakończenia inwestycji Przewidywany % skanalizowania aglomeracji w 205 r. 00,0 UWAGI nie wymaga zmiany aglomeracji różni się od rzeczywistej max. 5% RM 95,0 wymaga zmian zmniejszenie granic 29. Kolonowskie () (PLOP05) Kolonowskie a) 98,7 b) 0, c) 0, d) 0,9 59,5,0 0,0 / 0, ,4 84,5 a) 99,2 b) 0,2 c) 0, 2* d) 0,5 Staniszcze Małe () PLOP050 B 98,6 w trakcie zmian weryfikacja wielkości (5 927) -20-

Master Planu. dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. opracowany na podstawie AKPOŚK 2017

Master Planu. dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. opracowany na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG opracowany na podstawie AKPOŚK 2017 Warszawa, sierpień 2017 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. METODYKA OPRACOWANIA MASTER PLANU... 4 III. AKTUALNY STAN

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG

Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG Warszawa, maj 2015 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. METODYKA OPRACOWANIA MASTER PLANU... 4 III. AKTUALNY STAN WDRAŻANIA DYREKTYWY 91/271/EWG W POLSCE...

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Leszek Karwowski Prezes KZGW Konwent Marszałków Województw RP Opole, 18 lutego 2010 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - KPOŚK element

Bardziej szczegółowo

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r.

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r. Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Wdraża postanowienia dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Poznań, 7-8 października 2013 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Lublin, 31.07.2014 Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska PRAWO WODNE Wykaz aktualnych aktów prawnych Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Gliwice, czerwiec 2012 r. 1 Wykonawca: Pectore- Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice 2 Spis treści 1. Stan prawny wdrażania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1. Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/14 Konkurs 13/POIiŚ/1.1/04/14 Planowane konkursy POIiŚ rekultywacja

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 - AKPOŚK2015

Projekt Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 - AKPOŚK2015 ZATWIERDZAM: Projekt Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 - AKPOŚK2015 AKCEPTUJĘ: Warszawa, październik 2015 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 5 2. Sposób wdrażania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

A K T U A L I Z A C J A K R A J O W E G O P R O G R A M U O C Z Y S Z C Z A N I A Ś C I E K Ó W K O M U N A L N Y C H A K P OŚK2015

A K T U A L I Z A C J A K R A J O W E G O P R O G R A M U O C Z Y S Z C Z A N I A Ś C I E K Ó W K O M U N A L N Y C H A K P OŚK2015 A K T U A L I Z A C J A K R A J O W E G O P R O G R A M U O C Z Y S Z C Z A N I A Ś C I E K Ó W K O M U N A L N Y C H 2 0 1 5 - A K P OŚK2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 6 2. Sposób wdrażania dyrektywy 91/271/EWG...

Bardziej szczegółowo

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. Dyrektywa Rady 91/271/EWG Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Parafy: W. Kozak Wicemarszałek WM K. Laszczak Dyrektor SR A.Niedzielska Radca prawny (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Warszawa, 6 marca 2015 r. Marta Barszczewska Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zmiany w Prawie wodnym w zakresie aglomeracji art. 42 ust. 4 Prawa wodnego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aspekcie wykorzystania środków unijnych

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aspekcie wykorzystania środków unijnych Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aspekcie wykorzystania środków unijnych Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dn. 21

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Projekt 13/03/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia........................... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - IV AKPOŚK

Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - IV AKPOŚK Roboczy projekt IV Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - IV AKPOŚK Warszawa, październik 2013 r. 1. Wstęp... 7 2. Zobowiązania Polski w zakresie odprowadzania i oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) Seminarium: Woda i ścieki: nowoczesne technologie i rozwiązania w Danii Warszawa, 13 maja 2014 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE Załącznik do Uchwały nr 22/205 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 204 2020 z dnia lipca 205 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie Podtytuł prezentacji Beata Koszewska Poznań, 12 i 19 czerwca 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW]

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową 2015 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Spis efektów Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

A K T U A L I Z A C J A K R A J O W E G O P R O G R A M U O C Z Y S Z C Z A N I A

A K T U A L I Z A C J A K R A J O W E G O P R O G R A M U O C Z Y S Z C Z A N I A A K T U A L I Z A C J A K R A J O W E G O P R O G R A M U O C Z Y S Z C Z A N I A Ś C I E K Ó W K O M U N A L N Y C H - A K P O Ś K 2 0 1 7 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 6 2. Sposób wdrażania dyrektywy 91/271/EWG...

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmiec Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 816/XXXVII/14. Sejmiku Województwa Pomorskiego. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 816/XXXVII/14. Sejmiku Województwa Pomorskiego. z dnia 24 lutego 2014 r. identyfikator 816/XXXVII/14/3 UCHWAŁA NR 816/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Starogard Gdański i wyznaczenia aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności

Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności 1. Wprowadzenie Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim. Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r.

Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim. Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. KPOŚK cel, założenia KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH (KPOŚK)

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 DO KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, STANOWIĄCYCH WYKAZY NIEZBĘDNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA AGLOMERACJI W SYSTEMY KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina.

UCHWAŁA NR XLII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina. UCHWAŁA NR LII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy W celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2013 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/204 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 20 roku Opole, wrzesień 204 r. Komunikat /W/204 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 21/06/2013 ZATWIERDZAM: Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji AKCEPTUJĘ: Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ul. Mickiewicza 14 60-834 Poznań www.jerzmanowski.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA NA POTRZEBY MASTER PLANU DLA DYREKTYWY 91/271/EWG ORAZ NOWEGO PROJEKTU CZWARTEJ AKTUALIZACJI KPOŚK

ZAŁOŻENIA DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA NA POTRZEBY MASTER PLANU DLA DYREKTYWY 91/271/EWG ORAZ NOWEGO PROJEKTU CZWARTEJ AKTUALIZACJI KPOŚK ZAŁOŻENIA DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA NA POTRZEBY MASTER PLANU DLA DYREKTYWY 91/271/EWG ORAZ NOWEGO PROJEKTU CZWARTEJ AKTUALIZACJI KPOŚK I. INFORMACJA WSTĘPNA Uzyskane za pośrednictwem ankiety informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk

UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) powiat.. województwo śląskie Wydział Ochrony Środowiska Urząd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania części ekologiczno technicznej wniosku

Instrukcja wypełniania części ekologiczno technicznej wniosku Instrukcja wypełniania części ekologiczno technicznej wniosku Uwaga ogólna Należy wypełnić wszystkie pola lub wpisać nie dotyczy 1 Nazwa zadania Podać nazwę zadania zgodnie z pkt 41 części A wniosku 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ. Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 zakres EFRR Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Lp. Nazwa Definicja W ramach będzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ Bazę punktów dla każdego z rodzajów instalacji stanowią niezależne pliki (.shp a także pliki dbase) sporządzone przy pomocy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ na realizację KPOŚK

Wpływ projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ na realizację KPOŚK dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wpływ projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ na realizację KPOŚK Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego o likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz

Bardziej szczegółowo

POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE

POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE Przemysław Kalinka Komisja Europejska Dyrekcja generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział H2 - Polska Adaptacja do zmian klimatu, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl ISTOTNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ - zanieczyszczenie wód powierzchniowych; - nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych; -zanieczyszczenia odprowadzane do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych;

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r.

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r. Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008r. 1 Formularz sprawozdania sołeckiego z realizacji procesu odnowy wsi w 2008 2 3 4 5 6 Stawki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Prawo unijne w gospodarce wodnej. Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Prawo unijne w gospodarce wodnej Leszek Karwowski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Zakres prezentacji Dyrektywy wodne Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa aglomeracji: NADARZYN 2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą:

1. Nazwa aglomeracji: NADARZYN 2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: Strona 1 Część opisowa 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 1 1. Nazwa aglomeracji: NADARZYN 2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 5000 3. Wielkość RLM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie Załącznik do Uchwały Nr LVII/627/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny powiat rybnicki województwo śląskie Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

BOGATYNIA powiat zgorzelecki województwo dolnośląskie

BOGATYNIA powiat zgorzelecki województwo dolnośląskie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/142/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 08.09.2015 r. Załącznik Nr 1 do Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. WERSJA 02/07/2014. AKTUALIZACJA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie efektu ekologicznego na zakończenie realizacji projektu. Kołobrzeg, r.

Rozliczanie efektu ekologicznego na zakończenie realizacji projektu. Kołobrzeg, r. Rozliczanie efektu ekologicznego na zakończenie realizacji projektu Efekt ekologiczny wskaźnik rezultatu Efekt ekologiczny - określa w sposób mierzalny pozytywny wpływ projektu na środowisko. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sanitacja w zabudowie rozproszonej doświadczenia Polski. Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska

Sanitacja w zabudowie rozproszonej doświadczenia Polski. Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska Sanitacja w zabudowie rozproszonej doświadczenia Polski Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska Art. 42 ustawy Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 z 2001 r., poz.1229 z późn. zmianami Pkt. 3 Budowę urządzeń

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNLNYCH AKTUALIZACJA 2008 R. Dr inŝ. Paweł Błaszczyk INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNLNYCH AKTUALIZACJA 2008 R. Dr inŝ. Paweł Błaszczyk INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNLNYCH AKTUALIZACJA 2008 R. Dr inŝ. Paweł Błaszczyk INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Zobowiązania Polski w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

Bardziej szczegółowo

Dokument AKPOŚK 2010 znajduje się pod adresem:

Dokument AKPOŚK 2010 znajduje się pod adresem: Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2013 r. ujętych w AKPOŚK 2010 Uwagi ogólne: Dokument AKPOŚK 2010 znajduje się pod

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy UCHWAŁA NR III/19/214 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 29 grudnia 214 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 199 r (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia czerwca 2015r. w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji Tarnów Opolski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU /W/20 Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w województwie opolskim w 202 roku Opole, wrzesień 20 r. Komunikat /W/20 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka L.p. Typ wskaźnika ściekowa Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/129/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR I/129/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze zmiany obszaru i granic aglomeracji Gniewków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino

Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Nazwa aglomeracji Smołdzino W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/53/15/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/53/15/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/53/15/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/262/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/262/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/262/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r.

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r. Aglomeracja Opolska czerwiec 2013r. Czym jest Aglomeracja Opolska? Aglomeracja Opolska to płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego powstała we wrześniu 2012r. AO tworzy 20 gmin województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/19/9/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 15 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR V/19/9/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR V/19/9/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Sierakowice Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/114/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/114/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/114/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jabłonowo Pomorskie Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: UCHWAŁA NR IV/51/21/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Ogrodzieniec Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 384/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia opinii do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Orzesze Śródmieście Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20

Bardziej szczegółowo