Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu"

Transkrypt

1 T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu Urzàdzenia fiskalne kompleksowa oferta Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Techno logii Sprzeda y firmy Comp SA jest wiodàcym producentem i do sta wcà komplekso wych rozwià zaƒ elektro ni czno-informatycznych wspo maga jà cych prac handlu, us ug i logistyki. Novitus jest lide rem na polskim rynku urzàdzeƒ fiskalnych i jed no cze Ênie ich naj wi kszym polskim eks porterem. Pozycja lidera i zaufanie ów zobowià - zujà nas do dostarczania wy àcznie naj lepszych rozwiàzaƒ. Pomagajà nam w tym nowoczesne technologie, niezawodne pomys y oraz wie dza o po trze bach naszych ów. Novitus posiada najszerszà na rynku ofert urzà dzeƒ fiskalnych, w tym kas i drukarek fiska l nych z kopià elektronicznà. Poczàwszy od naj mniej szych urzàdzeƒ mobilnych, poprzez urzà - dzenia dla ma ych i Êrednich punktów han dlo wo-us ugowych, a na kompleksowych rozwià zaniach systemowych dla supermarke tów koƒczàc. Novitus to mar ka, która wyzna cza nowe standardy. Novitus Centrum Technologii Sprzeda y Edycja 2014

2 Spis treêci kasy fiskalne kasy proste mobilne grupa kategoria model kopia elektroniczna kopia papierowa strona NANO E kasy proste mobilne kasy fiskalne drukarki fiskalne NANO E kasy proste MA A PLUS MA A PLUS E LUPO LUPO E kasy Êrednie SENTO E SENTO E BitLink SOLEO PLUS SOLEO PLUS E kasy systemowe PS 4000 E drukarki mobilne DEON E drukarki stacjonarne apteczne Kwintesencja sztuki fiskalnej ta najpopularniejsza obecnie kasa fiskalna na rynku to zgrabne, funkcjonalne i zaawansowane technologicznie urzàdzenie z elektronicznà kopià paragonu, które jest kwintesencjà sztuki fiskalnej. Niewielke gabaryty i ergonomia NANO E znajduje zastosowanie w wielu miejscach: ma ych i Êrednich sklepach, gabinetach lekarskich, punktach us u go wych oraz w sprzeda y mobilnej, w której szczególnie doceniane sà niewielkie gabaryty i ergonomia kasy. Intuicyjna w obs udze pomimo bogatej funkcjonalnoêci kasa jest wyjàtkowo prosta, wr cz intuicyjna w obs udze, a wysokiej jakoêci podzespo y zapewniajà jej niezawodnoêç na najwy szym poziomie. Wsród wielu funkcji u ytkowych kasy znajdujà si m.in. funkcja obs ugi wielu walut, obs uga us ug BUS oraz wypo yczalni, parkingów itp. Wydajna i kompatybilna NANO E posiada bardzo wydajny akumulator bez zasilania zewn trznego mo e wydrukowaç nawet paragonów 30-to liniowych. NANO E mo e komunikowaç si m.in. z komputerem, wagà, skanerem, terminalem p atniczym. wykonana jest z silikonu, co zabezpiecza elektronik przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. Kasy z homologacjà GUM majà mo liwoêç drukowania grafiki w nag ówku paragonu, zaprogramowania nazwy towaru do oraz wydrukowania NIP-u nabywcy na paragonie. liczba towarów pojemnoêç bufora ON-LINE liczba ów 8 termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m BONO E BONO APTEKA E DELIO PRIME E DELIO APTEKA E HD E , switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem liczba klawiszy 23 w tym 4 funkcyjne klawisze szybkiej sprzeda y 8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie szybka sprzeda 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, czytnik,, modem, terminal EFT kasy specjalizowane kasy do taksówek VEGA Taxi mm zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator 7,2 V, 2 Ah 0,65 kg 94 mm 58 mm 2 NANO E hit sprzeda y zobacz film

3 kasy proste MA A PLUS MA A PLUS E Ma a kasa dla wielkich zysków kasa fiskalna MA A PLUS to najnowsza technologia dedykowana dla ma ych punktów sprzeda y. Ergonomia i najwy sza jakoêç nowoczesne wzornictwo i sprawdzona, poparta wieloletnim doêwiadczeniem ergonomia, oraz najwy sza jakoêç zastosowanych podzespo ów sprawià, e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. Z myêlà o wygodzie u ytkownika dzi ki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du o miejsca na cz sto ograniczonej powierzchni stanowiska sprzeda y. Kasa wspó pracuje z komputerem, pozwala na pod àczenie czytnika kodów kreskowych, elektronicznej wagi kal kulacyjnej czy terminala p atniczego. Steruje szufladà na pieniàdze. Dzi ki zastosowa - ne mu mechanizmowi drukujàcemu typu wrzuç i pracuj wymiana papieru jest bardzo szybka i prosta. Czytelne wyêwietlacze oraz intuicyjna klawiatura u atwià codziennà prac obs ugujàcym. W innowacyjnej wersji kasa MA A Plus E to nowoczeêniejsza wersja kasy MA A Plus. Zosta a wyposa ona w elektronicznà kopi paragonu, dzi ki czemu znacznie zmniejszajà si koszty zwiàzane z eksploatacjà kasy i przechowywaniem zadru ko wa - nych rolek papieru. Równie dzi ki elektronicznej kopii paragonu kasa drukuje na papierze o szerokoêci 57 mm, co robi je znacznie czytelniejsze. Zmodyfikowana funkcjonalnoêç w 2013 roku program kasy zosta poddany modyfikacji, dzi ki czemu kasa otrzyma a dodatkowà funkcjonalnoêç. Pozwala na zaprogramowanie nazw towarów oraz us ug o d ugoêci do, ma mo liwoêç drukowania grafiki w nag ówku paragonu (logo graficzne) oraz pozwala na wydru ko - wanie NIP-u nabywcy na paragonie dla a (lub jego REGON, PESEL, czy te inny identyfikator). liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 18 znaków termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 28 mm 30 m liczba klawiszy 19 liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 30 m liczba klawiszy 19 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT zasilacz zewn trzny 230 V/9 V, 700 ma akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma akumulator 6 V, 3 Ah 194 mm 1,5 kg 194 mm 1,5 kg 215 mm 215 mm 105 mm 105 mm infolinia

4 kasy fiskalne kasy proste LUPO LUPO E NOVITUS LUPO to nowa ods ona dobrze znanej na rynku kasy. Sprawdzonà w ka dych warunkach kas Ma a Plus ubraliêmy w nowà obudow, z klasycznie zamontowanymi wyêwietlaczami. Kasa Lupo, w porównaniu do Ma ej Plus zyska a jeszcze jednà, bardzo wa nà funkcjonalnoêç: klawisze funkcyjne i szybkiej sprzeda y. Na bardzo precyzyjnie dzia ajàcej, switchowej klawiaturze dost pne sà 4 klawisze, które mo na w 2 p aszczyznach oprogramowaç jako klawisze sprzeda y bezpoêredniej towarów lub klawisze funkcyjne z cz sto wykonywanymi operacjami, dost pem do poszczególnych pozycji w menu kasy. Jest to najnowsza technologia dedykowana dla ma ych punktów sprzeda y. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim doêwiadczeniem ergonomia, oraz najwy sza jakoêç zastosowanych podzespo ów sprawià, e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. Dzi ki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du o miejsca na cz sto ograni - czonej powierzchni stanowiska sprzeda y. Jeszcze bardziej funkcjonalna LUPO E to rozbudowana wersja kasy LUPO, wypo sa - ona w elektronicznà kopi paragonu, pozwalajàca na dodatkowà oszcz dnoêç podczas eksploatacji kasy. Nie trzeba równie przechowywaç zadrukowanych rolek papieru. Lepsze programowanie nazw towarów i us ug oprócz wszystkich funkcji, które posia - da kasa Lupo, w kasie LUPO E u ytkownik ma mo liwoêç zaprogramowania w bazie nazw towarów lub us ug o d ugoêci do. Logo i NIP na paragonie paragony i raporty drukowane sà na papierze o szerokoêci 57 mm i mogà byç przyozdobione grafikà w nag ówku (logo graficzne). Na àdanie a mo na wydrukowaç na paragonie NIP nabywcy zgodnie z najnowszymi przepisami. Oprócz NIP-u nabywcy mo na wydrukowaç jego REGON, PESEL lub inny identyfikator. liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 18 znaków termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 28 mm 30 m liczba klawiszy 23 klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 poziomy liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 30 m liczba klawiszy 23 klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 poziomy 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah 218 1,5 kg 218 1,5 kg 241 mm 241 mm 106 mm 106 mm 4 Bogata oferta czytników kodów kreskowych. R czne czytniki kodów kreskowych QSI i QSL marki Datalogic to najcz Êciej wybierane przez ów czytniki, doskonale sprawdzajàce si w handlu detalicznym. Novitus oferuje pe nà gam czytników wiodàcych marek: QS Lite

5 kasy Êrednie SENTO E SENTO E BitLink Kasa fiskalna SENTO E to najnowsze urzàdzenie Novitus z elektronicznà kopià paragonu stworzone z myêlà o ma ych i Êrednich punktach sprzeda y. Dzi ki tej kasie mo na zbudowaç niewielki system sprzeda y w swoim punkcie handlowym lub us ugowym. e graficzne dla a i operatora oraz du a szybkoêç dzia ania i programowania wyró niajà jà spoêród konkurencji. Kasa posiada zarówno tradycyjne z àcza RS232 jak i USB, równie typu host do pod àczenia zewn trznych urzàdzeƒ wspomagajàcych prowadzenie sprzeda y. Mechanizm Fujitsu typu wrzuç i pracuj bardzo usprawnia operacj wymiany papieru w kasie, a czas wydruku paragonów i raportów jest bardzo krótki. Dodatkowe klawisze funkcyjne pozwalajà zaprogra mo waç na nich towary szybkiej sprzeda y lub cz sto u ywane funkcje. Kasa umo liwia ustalenie waluty g ównej, w jakiej prowadzona jest sprzeda oraz jej zmiany z wy prze dzeniem na innà. Kasa ma mo liwoêç wydrukowania w nag ówku paragonu znaku graficznego, a nazwy towarów mo e drukowaç a do. SENTO E/SENTO E BitLink liczba towarów pojemnoêç bufora ON-LINE liczba grup towarowych 42 liczba ów 16 Innowacjà w skali rynku jest mo liwoêç doinstalowania do kasy zintegrowanego z nià, inteligentnego modemu GPRS, dzi ki któremu kasa mo e byç wzbogacana o dodatkowe funkcje takie jak na przyk ad sprzeda do adowaƒ telefonicznych. Mo na równie za jego pomocà komunikowaç si zdalnie z kasà, programujàc jà lub odczytujàc dane o sprzeda y. Rozwiàzanie to jest otwarte i w miar up ywu czasu b dà pojawia y si nowe mo liwoêci. Sterowanie apli kacjami na zewn trznym modemie za pomocà klawiatury kasy, wyêwietlanie informacji i drukowanie jest mo liwe dzi ki funkcjonalnoêci trybu konsolowego w kasie SENTO E. Modem GPRS jest standardowo do àczany w wersji SENTO E Bitlink. Potrafię wi cej ni inne termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 60 m liczba klawiszy 33 klawisze szybkiej sprzeda y 14 x 2 poziomy podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele 2 x RS232, 1 x USB, 1 x USB host komputer, czytnik (równie USB),, modem (równie GPRS), terminal EFT, drukarka zamówieƒ zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah 299 mm 1,8 kg 212 mm 100 mm G310 SPC-S S29 SolidnoÊç i renoma najpopularniejsze wagi elektroniczne stosowane w handlu detalicznym. Wysokiej jakoêci wagi elektroniczne. DIBAL to Êwiatowej renomy producent wag prostych, kalkulacyjnych, etykietujàcych oraz przemys owych systemów wa àcych. Novitus jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem tej marki w Polsce. T-SCALE to uznany na Êwiecie producent urzàdzeƒ wa àcych prze - zna czonych dla handlu oraz przemys u. Novitus jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem marki T-SCALE w Polsce. 5

6 kasy fiskalne kasy Êrednie SOLEO PLUS SOLEO PLUS E T kas z papierowà kopià paragonu wyró nia niezawodny i solidny me chanizm drukujàcy typu wrzuç i pracuj, dzi ki któremu zak adanie nowych rolek papieru jest proste i zajmuje kilka sekund. SOLEO PLUS wyró nia si równie du à bazà towarowà, wspó pracuje z komputerem w trybie on-line, posiadajà bardzo du à iloêç z àcz komunikacyjnych, w tym z àcze USB, umo liwia równoczesnà wspó prac z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi, posiada dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y (QWERTY), obs uguje protoko y FTP, PPP, TCP/IP. Ponadto w kasie mo na znaleêç wiele innych funkcji pozwalajàcych na stworzenie systemu obs ugi sprzeda y spotykanego w najbardziej zaawansowanych technologicznie marketach i sieciach handlowych. Zwi kszona wydajnoêç i oszcz dnoêç kasa fiskalna SOLEO PLUS E to rozbudowana wersja kasy SOLEO PLUS, posiadajàca elektronicznà kopi wydruku, znacznie obni ajàcà koszty zwiàzane z u ytkowaniem kasy (jedna rolka papieru) oraz brakiem koniecznoêci przechowywania papierowych kopii wydruków. NIP, REGON lub PESEL na paragonie oprócz funkcjonalnoêci dost pnej wczeêniej w kasie SOLEO Plus ta kasa ma poszukiwanà przez u ytkowników funkcj drukowania NIP-u nabywcy na paragonie. Oprócz NIP-u nabywcy mo na wydrukowaç jego REGON, PESEL lub inny identyfikator. Centrum system sprzeda y du a iloêç z àcz komunikacyjnych RS232, dwu ka na owe USB, wspó praca z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi pozwalajà na stworzenie w oparciu o kas systemu sprzeda y w Êredniej wielkoêci sklepie. liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów znaków pojemnoêç bufora ON-LINE termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 57 mm 30 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 27 liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów znaków pojemnoêç bufora ON-LINE termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 27 graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 pixele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 pixele do 8 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 piksele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 piksele do 8 linii tekstu 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah 300 mm 2,75 kg 300 mm 2,75 kg 300 mm 300 mm 120 mm 120 mm 6 Szeroki wybór drukarek etykiet. Najpopularniejsze drukarki etykiet stosowane w handlu detalicz nym. Novitus oferuje pe nà gam dru ka - rek etykiet marek: GK420 LP2824

7 kasy systemowe PS 4000 E PS 4000 E to pierwsza na rynku systemowa kasa fiskalna z kopià elektronicznà. Urzàdzenie przeznaczone jest do du ych placówek handlowych i supermarketów. Kasa posiada rozbudowany funkcjonalnie program pracy umo liwiajàcy rozleg à konfiguracj nawet dla bardzo wymagajàcych u ytkowników. Urzàdzenie jest wyposa one w : 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet 100 Mb/s oraz du à baz towarowà. PS 4000 E posia - da 132 programowalne klawisze (funk cyjne lub kodów bezpoêrednich). Przy pomocy kasy mo na prowadziç ewi dencj stanów magazynowych zaprogramowanych towarów. Urzàdzenie posiada tak e funkcj inwentaryzacji. PS4000 E dzi ki rozbudowanemu syste - mowi kontroli praw dost pu u ytkowników identyfikowanych has em i/lub elektro nicznym klu czem skim mo e prowadziç ewidencj pracy 50 ów i 30 sprzedawców. Inspirowane potrzebami handlu liczba towarów / liczba grup towarowych 64 liczba ów 50 pojemoêç bufora ON-LINE / drukarka termiczna CITIZEN LT mm 60 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 132 (30 x 4 poziomy + 12) obrotowy LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany, wysuwany, alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 4 x 20 znaków 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, modem, pinpad, drukarka zamówieƒ tak, 24 V 159 mm 326 mm zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 12 V, 2 Ah 3,5 kg 330 mm Kasy fiskalne Novitus powstajà w wyniku wzajemnej inspiracji technologii i handlu. Dlatego sà najcz Êciej wybieranymi kasami w Polsce, optymalnie dopasowanymi do potrzeb. Profesjonalne i niezawodne kolektory danych. Najcz Êciej wybierane kolektory danych przez punkty handlu detalicznego. Novitus oferuje pe nà gam kolektorów nast pujàcych marek: 7 CPT8200 CPT8001

8 drukarki fiskalne drukarki mobilne drukarki stacjonarne drukarki apteczne DEON E BONO E BONO APTEKA E BONO E DEON E to przenoêna drukarka z elektronicznà kopià paragonu. Niewielkie rozmia ry, lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia oraz mo liwoêç pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, funkcja zaawan so wanego zarzàdzania ene rgià, bardzo wydajny wewn trzny akumulator, mo liwoêç wydrukowania nawet 2,5 tysiàca paragonów bez zasilania zewn trznego to tylko nieliczne cechy funkcjonalne tego urzàdzenia. Dzi ki zastosowaniu mechanizmu drukujàcego typu clamshell wymiana rolki paragonu jest dziecinnie prosta, odbywa si na zasadzie: wrzuç i pracuj. DEON E jest pierwszà na rynku drukarkà z alfanumerycznà klawiaturà. Po zamontowaniu opcjonalnego modu u bluetooth mo na korzystaç z przenoênej pracy drukarki komunikujàc si z komputerem, laptopem lub palmtopem bez dodatkowych przewodów. PodÊwietlana klawiatura switchowa, jest pokryta silikonowà nak adkà zabezpieczajàcà przed zalaniem. Drukarki z elektronicznà kopià charakteryzujàce si nowoczesnoêcià za sto sowanych technologii, zamkni te w por cznej i ergonomicznej obudowie. Sà dedykowane do ma ych i Êrednich punktów handlowych, prowadzàcych sprzeda z poziomu kompu tera, w których drukarki sà fiskalnym uzupe nieniem systemu sprzeda y. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obni a koszty eksploatacji urzàdzenia, paragony drukowane sà na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopià. Zastosowanie mechanizmu drukujàcego typu wrzuç i pracuj powoduje, e operacja wymia ny papieru jest dziecinnie prosta. Wysokiej jakoêci mechanizm drukujàcy, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezb dne raporty i faktury VAT. BONO APTEKA E jest drukarkà fiskalnà dedykowanà do pracy w aptekach, punktach aptecznych, oraz wsz dzie tam, gdzie konieczne jest oznaczenie na paragonie refundacji. Mo e drukowaç dodatkowe opisy towarów/leków na paragonie oraz inne wydruki apteczne: opis recepty, zamówienie na lek robiony, receptur leku itp. Drukarki z homologacjà GUM majà mo liwoêç drukowania logo graficznego w nag ówku, umieszczenia NIPu nabywcy na pa ra gonie fiskalnym, oraz wystawiania dowolnych wydruków niefiskalnych, w tym faktur, kodów kreskowych, QR oraz dowolnej grafiki. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ, zale na od programu magazynowego termiczny, jednostacyjny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ termiczny, typu wrzuç i pracuj SEIKO LTPC mm 60 m, switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem liczba klawiszy 23 w tym 4 z przypisanymi funkcjami liczba klawiszy membranowa 4 + klawisz nawigacyjny graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy LCD, 132 x 64 piksele graficzny, podêwietlany, niebieski LCD, 132 x 32 piksele 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, palmtop, laptop itp. 2 x RS232, 1 x USB komputer, terminal EFT, PinPad tak, 6 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator 7,2 V, 2 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 6 V, 3 Ah 94 mm 0,65 kg 174 mm 1,75 kg 58 mm 229 mm 190 mm 145 mm 215 mm 8 Sprawdzone oprogramowanie dla Twojego sklepu. Insoft sp. z o. o. nale y do Grupy Comp SA Pewny system sprzeda owo--magazynowy dla handlu Profesjonalny system obs ugi punktów gastronomicznych Nowoczesny system zarzàdzania hotelem Niezwykle sprawne narz dzie do zarzàdzania obiektem SPA

9 drukarki stacjonarne drukarki apteczne DELIO PRIME E DELIO APTEKA E DELIO PRIME E Precyzja w ka dym detalu Najwy sza klasa drukarek fiskalnych najwy szej klasy, wyjàtkowo szybkie i funkcjonal ne drukarki fiskalne realizujàce rejestracj kopii wydruków na elektronicznym noêniku danych. Stworzona z myêlà o du ych placówkach drukark fiskalnà DELIO PRIME E doceni wi ksze placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obcià eniu punktu skiego. Cechy u ytkowe drukarki (np. drukowanie faktur VAT bezpoêrednio na swoim mecha nizmie drukujàcym), jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiàzania, zapewniajàce wysokà niezawodnoêç, plasujà DELIO PRIME E poêród drukarek o najwy szym standardzie. Oryginalny design wyjàtkowe wzornictwo drukarki przekona tych, którzy przywiàzujà du à uwag do wystroju wn trza sklepu/punktu obs ugi. Paragon z pe nà informacjà DELIO PRIME E umo liwia umieszczanie na paragonie grafiki (logo) w nag ówku, NIP-u nabywcy, oraz kodów kreskowych i QR pod paragonem. Pozwala na wydrukowanie dowolnego wydruku niefiskalnego. Specjalna wersja dla aptek DELIO APTEKA E to apteczna wersja drukarki DELIO PRIME E, spe niajàca wszystkie wymagania stawiane urzàdzeniom fiskalnym pracujàcym w aptekach, punktach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ liczba klawiszy jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT mm 60 m switchowa 4 + klawisz nawigacyjny alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 4 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a 3 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 255 mm 325 mm 174 mm 240 mm 2,8 kg Doskonalimy szczegó y, osiàgajàc wyjàtkowy efekt ca oêci. Novitus - urzàdzenia dopracowane w ka dym detalu. TGSP TGC Profesjonalne krajalnice dla handlu. Profesjonalne krajalnice to naturalne uzupe nienie bogatej propozycji Novitus dla handlu. Oferta krajalnic obejmuje wysokiej jakoêci urzàdzenia w oskiej marki OMS, posiadajàcej ponad 30 letnie doêwiadczenie w produkcji tego typu urzàdzeƒ. 9

10 drukarki fiskalne NOWOÂå HD E Pierwsza na rynku z kolorowym wyêwietlaczem drukarka Novitus HD E to pierwsza na polskim rynku drukarka z kolorowym wyêwietlaczem a pozwalajàcym wyêwietlaç komunikaty oraz grafik w trybie High Color. Drukarka reali zu je zapis kopii paragonu na elektro - nicznym noêniku danych karcie SD. Japoƒska trwa oêç i precyzja zbudowana jest w oparciu o niezawodny, profesjonalny, bardzo trwa y i szybki mechanizm drukujàcy japoƒskiej firmy Citizen, który oprócz paragonów mo e drukowaç równie faktury VAT oraz dowolne wydruki niefiskalne, grafik, kody kreskowe oraz QR. Wymiana papieru w drukarce odbywa si b yskawicznie na zasadzie wrzuç i pracuj. Graficzny proces druku wydruki mogà byç realizowane na papierze o szerokoêci 57 lub 80 mm, wedle potrzeb u ytkownika. Ca y proces wydruku realizowany jest w pe ni graficznie, co zapewnia znakomità czytelnoêç i estetyk wydruków oraz pozwala swobodnie przeplataç tekst i grafik w ramach dopuszczonych przez przepisy. Rozbudowana informacja o produkcie drukarka idealnie pasuje pod nowe wymagania Ministerstwa Finansów: ma mo liwoêç wydrukowania na paragonie NIP-u nabywcy, oraz pozwala na bardzo dok adnà identyfikacj sprzedawanego towaru, gdy lub us ugi mo e mieç nawet 60 znaków a ka dy z towarów mo e mieç dodatkowy opis. Dodatkowa forma reklamy du y, kolorowy wyêwietlacz dla a zwróci uwag ka dego kupujàcego i uatrakcyjni wn trze sklepu czy stanowiska sprzeda y. WyÊwietla on bardzo czytelnie wszelkie komunikaty i menu drukarki oraz dowolne animowane reklamy wgrywane przez w aêciciela. W pe ni kompatybilna drukarka posiada z àze LAN, dwa z àcza RS232 oraz dwukana owe z àcze USB. Komunikacja z PC odbywa si poprzez najbardziej popularne protoko y komunikacyjne na polskim rynku, zgodne z wczeêniejszymi modelami drukarek fiskalnych Novitus, oraz przez nowy protokó NOVITUS XML. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ, zale na od programu magazynowego 60 znaków * termiczny, jednostacyjny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 100 m kolorowy wyêwietlacz mo liwoêç wyêwietlania animacji liczba klawiszy switchowa, podêwietlana, 8 + wy àcznik zasilania obrotowy, kolorowy LCD TFT, 4,3 wspólny z wyêwietlaczem a 2 x RS232, 1 x USB, LAN komputer, palmtop, laptop itp. zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 2,1 A akumulator LiFePo4 14,4 V, 1,4 Ah 4 kg drukowanie dowolnej grafiki profesjonalny obcinacz paragonu 350 mm mm * dla wydruków na papierze o szerokości 57 mm 10 Kompleksowa oferta z zakresu elektronicznych transakcji. Przetwarzanie transakcji p atniczych, obs uga p atnoêci masowych, sprzeda produktów i us ug elektronicznych, w tym us ug przedp a ca nych telefonii GSM i VoiP na samodzielnych terminalach p atniczych jak i urzàdzeniach zintegrowanych z kasami fiskalnymi.

11 kasy fiskalne specjalizowane kasy do taksówek osiàgni cia VEGA Taxi VEGA Taxi wspó pracuje z taksometrami: TX 06 fiskalny, Ka dy rok istnienia na rynku marki Novitus zaznaczony jest nagrodami, wyró nieniami i tytu ami. Sà one odzwierciedleniem uznania zarówno ze strony specjalistów w tej bran y, jak i samych u ytkow ników. Nagrody sà przyznawane konkretnym produktom lub ca ej firmie za twórczà innowacyjnoêç w podejêciu do tworzonych produktów. CEZAR fiskalny (CB ELECTRONICS) Dobry wzór 2011 podczas Konkursu Dobry Wzór 2011, drukarka fiskalna DEON E zdoby a g ównà nagrod w kategorii Strefa Pracy. Konkurs organizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemys owego, pod patro natem Ministra Gospodarki. Drukarka DEON E opatrzona znakiem Novitus zosta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl dem wzornictwa, jakoêci i funkcjonalnoêci. VEGA Taxi jest profesjonalnà kasà fiskalnà przeznaczonà do pracy w taksów kach. Kopie paragonów archiwizuje w formie papierowej. Kasa zosta a od podstaw zaprojektowana pod kàtem specyfiki pracy taksówkarzy, zgodnie z ich sugestiami oraz przy zastosowaniu technologii w dziedzinie mikroelektroniki. Jest to jedna z najmniejszych kas fiskalnych na rynku. Wymiary urzàdzenia sugerujà, i jest to raczej kalkulator, podczas gdy w rzeczywisto - Êci jest to nowoczesne i w pe ni funkcjonalne urzàdzenie fiskalne. Kas VEGA Taxi mo na atwo zamontowaç w dowolnym miejscu pojazdu, za pomocà specjalnego uchwytu, tak aby jej obs uga by a wygodna, komfortowa oraz nie wp ywa a negatywnie na bezpieczeƒstwo jazdy. Wyjàtkowy niski profil kasy (g bokoêci kasy ustawionej w pozycji pionowej), znacznie ni szy ni innych specjalizowanych kas dost pnych na rynku, powoduje, i niezale nie od sposobu monta u, VEGA Taxi zajmuje znikomà przestrzeƒ w samochodzie. Innowacja Roku 2011 NANO E wyró niona zosta a god em Innowacja Roku 2011, a marka Novitus otrzyma a tytu Laureata konkursu. Kapitu a konkursu doceni a kas NANO E jako produkt àczàcy w sobie innowacyjne rozwiàzania technologiczne z nowocze snym wzornictwem. Innowacyjnà technologi docenili te klienci to najlepiej sprzedajàce si urzàdzenie fiskalne w 2011 roku na polskim rynku. Innowacja Roku 2012 kasa fiskalna SENTO E wyró niona zosta a god em Innowacja Roku 2012, a marka NOVITUS otrzyma a tytu Laureata konkursu. Kapitu a Konkursu doceni a kas SENTO E jako produkt àczàcy w sobie wyjàtkowo innowacyjne rozwiàzania technologiczne oraz bogatà funkcjonalnoêç. Paramtery danych liczba stawek VAT 7 konfigurowalnych jako normalna, zwolniona, rycza towa i rycza t liczba ów/kierowców 10 liczba numerów samochodów taxi 10 rabaty tabela 10 rabatów cena umowna za kurs tak 18 znaków liczba towarów 64 temperatura pracy od 25 C do +55 C szerokoêç papieru 47 mm 192 mm 90 mm termiczny CITIZEN MLT mm membranowa liczba klawiszy 8 pasa er/taksówkarz komunikacyjne instalacja samochodowa alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 2 x 16 znaków, niebieski 1 x RS232 komputer, taksometr zakres V akumulator 6 V, 940 mah 460 g Teraz Polska Kasa fiskalna NANO E zosta a Laureatem XXII edycji konkursu Polskiego God a Promocyjnego TERAZ POLSKA. Zdobycie jednego z najbardziej presti owych polskich wyró nieƒ jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakoêci tego urzàdzenia jako jednego z najbardziej innowacyjnego na rynku fiskalnym. By a to nasza trzecia obecnoêç wêród Laureatów. Pierwszy raz god o Teraz Polska otrzymaliêmy w 2001 roku za kas BRAVO, kolejne w 2009 roku za drukarki fiskalne DELIO. Designer Roku drukarka DELIO PRIME zo sta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl dem wzorniczym, a jej projektant zosta w aênie za ten projekt nagrodzony najwy szym tytu em Designer Roku. Drukarka DELIO PRIME to nie jedyne urzàdzenie zaprojektowane przez Designera Roku jego dzie em sà te kasy SOLEO, MA A, NANO E i drukarki fiskalne DEON E oraz BONO E. Lider Rynku niezwykle cenny dla Novitus jest fakt, e a oêmiokrotnie otrzyma zaszczytny tytu Lidera Rynku najlepszej w Polsce firmy w zakresie produkcji i dystrybucji elektronicznych kas sklepowych z pami cià fiskalnà. Po raz pierw szy tytu ten zosta przyznany w 2003 r. Utrzymujàc niezmien nie najwy szà pozycj w zakresie produkcji i handlu urzàdzeniami fiskalnymi tytu Lidera Rynku Novitus otrzyma tak e w latach: 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 i Euro Leader Novitus a siedmiokrotnie by nagra dza ny tytu em Euro Leadera. Tym samym Kapitu a Konkursu doce - ni a sukcesy eks por towe marki. Urzàdzenia Novitus mo na spot kaç w kilkunastu krajach zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Ostatni raz tytu Euro Leadera marka otrzy ma a w 2012 roku. Akcesoria i materia y eksploatacyjne. Novitus proponuje szerokà palet akcesoriów do urzàdzeƒ sprzedawanych w ramach w asnej oferty oraz innych wspomagajàcych prac punktów handlowych. Oferta obejmuje setki ró nych pozycji, w tym m.in. wysokiej jakoêci szuflady kasowe, ró norodne kable po àczeniowe, metkownice, rolki papieru termicznego, etykiety, pokrowce, uchwyty i wiele innych. 11

12 T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Drukarka fiskalna z elektronicznà kopià paragonu Nowa era drukarek kolorowy wyêwietlacz z mo liwoêcià wyêwietlania animacji Autoryzowany przedstawiciel FIS 04/2014. Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego Novitus Centrum Technologii Sprzeda y ul. Nawojowska Nowy Sàcz tel faks

URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA

URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA T e c h n o l o g i e s p r z e d a y URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Technologii Sprzeda y firmy Comp SA jest wiodàcym producentem

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > BONO E BONO E Drukarka fiskalna Bono E z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar i z programem 2.06 posiada nowe funkcjonalności, sprawiające,

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna FAREX "Perła"

Kasa fiskalna FAREX Perła OFERTA CENOWA Kasa fiskalna FAREX "Perła" Zalety i funkcje Mała i lekka - zapewnia wygodę użytkowania w terenie i mieści się w schowku auta. Klawiatura - hermetyczna, dotykowa, nie obawia się mokrych i

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Kasa fiskalna Farex Perła

KASY FISKALNE. Kasa fiskalna Farex Perła Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kasa Fiskalna Bursztyn + Fiskalizacja cena 979 zł netto*

Kasa Fiskalna Bursztyn + Fiskalizacja cena 979 zł netto* Kasa Fiskalna Bursztyn cena 979 zł netto* z tytułu zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego.) ZALETY I FUNKCJE: Lider segmentu małych kas fiskalnych - sprawdzona od lat przez wielu użytkowników. Gotowa

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2007 HURT & DETAL. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl DODATEK

Czerwiec 2007 HURT & DETAL. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl DODATEK Czerwiec 2007 HURT & DETAL Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl Nowoczesny Sklep DODATEK 1 Kasy fiskalne Nowoczesny Sklep BRAVO BRAVO Bazar sprzedaż mobilna, mały punkt Kasa fiskalna BRAVO

Bardziej szczegółowo

Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna. Kasy fiskalne dla adwokatów

Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna. Kasy fiskalne dla adwokatów Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna Kasy fiskalne dla adwokatów Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna Jesteśmy solidnym partnerem dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K 848,70 zł 1 390 zł 848,70 zł 1 390 zł Biały/pomarańczowy Czarny/pomarańczowy Popiel./zielony Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K ELZAB Jota to praktyczna kasa o niewielkich rozmiarach stanowiąca optymalne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K 848,70 zł Cena sprzedazy netto: 1 390 zł 1 709,70 zł 848,70 zł Cena sprzedazy netto: 1 390 zł 1 709,70 zł Biały/pomarańczowy Czarny/pomarańczowy Popiel./zielony Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K ELZAB Jota to

Bardziej szczegółowo

NANO E Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

NANO E Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! 23.05.2011r. W naszej ofercie posiadamy kasy i urządzenia fiskalne najważniejszych i największych producentów na polskim rynku tj.: NOVITUS www.novitus.pl, ELZAB www.elzab.com.pl, POSNET www.posnet.com.pl.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PEŁNY nr 01/2012

CENNIK PEŁNY nr 01/2012 Kasy fiskalne BRAVO MAŁA MAŁA PLUS FRIGO II+ MAŁA PLUS E (kopia elektroniczna) Urządzenia fiskalne NANO E (kopia elektroniczna) (dostępne również w wersji Lex i Med) SOLEO SOLEO PLUS SOLEO PLUS E (kopia

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Je eli szukasz szybkiej profesjonalnej drukarki kolorowej do swojego biura - zaprzestaƒ poszukiwaƒ. Po àczyliêmy naszà zaawansowanà technologi tuszy Epson

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Opis kasy komputerowej MiniPOS.

Opis kasy komputerowej MiniPOS. Opis kasy komputerowej MiniPOS. MiniPOS to zupełna nowość na rynku urządzeń fiskalnych. Funkcjonalność nowoczesnej drukarki fiskalnej połączona z komputerem przenośnym PDA zamknięta w zwartej obudowie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH

OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH OFERTA NA KASĘ FISKALNĄ INNOVA PRESTO DLA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KIELCACH Oferta dotyczy zakupu kas fiskalnych wraz z usługą wdrożeniową oraz opieką serwisową PROFIL DOSTAWCY INNOVA S.A. Firma

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Modu logiczny ca kowicie wydajny, do niezliczonych zastosowaƒ Sterowanie pompami i spr arkami Idealny z jego wejêciami analogowymi 0-10 V, w po àczeniu

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013 - KAMEX. Opis produktu

CENNIK 2013 - KAMEX. Opis produktu CENNIK 2013 - KAMEX Opis produktu KOMPUTER OSOZ Komputer OSOZ mini (G630 2,7GHz/4GB/500GB/NOD32 (3msc)/Win7Home/3Y door to door) Komputer OSOZ Stacja Robocza (G530 2,4GHz/2GB/250GB/FDD/NOD32 (1 rok)/win7home/3y

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. KANGOO Express. Od zlecenia do zlecenia Wszechstronna, lekka furgonetka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Technologia MIMO Zasi g us ugi Internetu Cyfrowego Polsatu Oferta komercyjna Pokaz transmisji w technologii MIMO MIMO

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-04-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 138 8733 Poz. 1162 1162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u ywane bez pozwolenia.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Kondensacja zalet. Kot y kondensacyjne. Thema Condens F 25 Thema Condens F AS 18 Thema Condens F AS 25 Thema Condens F AS 30. Kotły kondensacyjne

Kondensacja zalet. Kot y kondensacyjne. Thema Condens F 25 Thema Condens F AS 18 Thema Condens F AS 25 Thema Condens F AS 30. Kotły kondensacyjne Kotły kondensacyjne condens Kondensacja zalet Kot y kondensacyjne Thema Condens F 25 Thema Condens F AS 18 Thema Condens F AS 25 Thema Condens F AS 30 THEMA CONDENS kondensacja zalet THEMA CONDENS to unowoczeêniona

Bardziej szczegółowo

Sprawdzona alternatywa dla ceniących proste rozwiązania

Sprawdzona alternatywa dla ceniących proste rozwiązania Sprawdzona alternatywa dla ceniących proste rozwiązania Posnet Neo EJ to kasa z kopią elektroniczną paragonu i wielowalutowością (gotowa na eurofiskalizację). Kasa oferuje zestaw funkcji ka sjer skich,

Bardziej szczegółowo

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych

Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy. Aparat do zdj ç panoramicznych Technologia morfologicznego rozpoznania twarzy Aparat do zdj ç panoramicznych U atwione pozycjonowanie Dwie uruchamiane dotykowo podpórki czo owe ustawiajà g ow pacjenta w prawid owej pozycji, niwelujàc

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes

Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes Alcatel OmniDesktop Telefony Reflexes * Architekci Âwiata Internetu WszechstronnoÊç Wszechstronne telefony dla sprawniejszej komunikacji Seria Reflexes produkcji firmy Alcatel jest kompletnà serià telefonów

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego DOÂWIETLENIE Zamiana starych, sp kanych szyb zbrojonych na znacznie l ejsze płyty z poliw glanu komorowego podwy sza bezpieczeƒstwo oraz

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT

HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT 1 HANT Rozwiązania informatyczne dla firm handlowych i usługowych. HANT 2 Historia 1994 Założenie firmy HANT w Murowanej Goślinie 1996 Biuro handlowe w Poznaniu 1997-99 HANT-najlepszy dystrybutor kas APOLLO

Bardziej szczegółowo

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Ciàgłe badanie i ocena nowych pomysłów oraz rozpoznawanie nowych zastosowaƒ stało si ju standardem w naszej pracy. Dzi ki temu jesteêmy w stanie sprostaç wszystkim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. MASTER. Z samolotu do hotelu Samochód wszechstronny, trwały i niezawodny.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA

SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA SPRAWNI W PRACY MA A INTEGRACJA MA A INTEGRACJA Publikacja stanowi materia edukacyjny wspierajàcy program Stowarzyszenia Przyjació Integracji Sprawni w pracy Autor i redaktor serii: Danuta Gorajewska,

Bardziej szczegółowo

Opis programu EKSoft Rezerwacje

Opis programu EKSoft Rezerwacje Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 1 STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION POSTĘP W ŚWIECIE FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 2 Chattanooga Group jest

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AG-Z.2150-36/3/2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów

Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów E13/20055 Polyflex JB Poliuretanowy pasek zespolony typu V-belt do zwartych napædów Teraz dost pny tak e w podzia ce 3M-JB Pasek Polyflex JB to synonim wysokiej mocy w ma ych napædach. Opracowany przez

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O K o n s t r u k c j a k a s y

P O S N E T N E O K o n s t r u k c j a k a s y Konstrukcja kasy Wyświetlacze Mechanizmy Klawiatura Złącza Funkcje sprzedaży Konfiguracja sprzedaży Tryby sprzedaży Konfiguracja kasy Baza towarów Baza kasjerów Baza rabatów Pozostałe bazy Funkcje systemowe

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1 Uchwyt do o ysk z serii TMMH firmy SKF Bezpieczny uchwyt do przenoszenia Êrednich i du ych o ysk Przenoszenie Êrednich i du ych o ysk mo e byç skomplikowanym, czasoch onnym i niebezpiecznym zaj ciem. Aby

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Ka da firma przetwarza du e iloêci dokumentów. O ile faktury sprzeda y najcz Êciej

Bardziej szczegółowo

NIEDèWIEDè. Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè. WydajnoÊç i wygoda. 20 KLOM 40 KLOM 20 KLZ 30 KLOM 50 KLOM 30 KLZ 40 KLZ

NIEDèWIEDè. Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè. WydajnoÊç i wygoda. 20 KLOM 40 KLOM 20 KLZ 30 KLOM 50 KLOM 30 KLZ 40 KLZ Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny: NIEDèWIEDè NIEDèWIEDè Gazowy kocio jedno- lub dwufunkcyjny WydajnoÊç i wygoda. eliwny kocio stojàcy dost pny w wersji jednofunkcyjnej z mo liwoêcià pod àczenia zasobnika

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet cennik us ugi Miejski Ethernet Tabela 1 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet 3900,00 897,00 4797,00 6900,00 1587,00 8487,00 Tabela 2 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Zastrze enie Niniejsza prezentacja zawiera deklaracje dotycz ce przysz ci'. W deklaracjach tych u ywane s owa przewiduje si ", s dzi si ", zamierza si

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Artevia s z t u k a u k r y t a w b e t o n i e z a l e t y b e t o n ó w A r t e v i a Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Wysoka trwa oêç

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

DOSKONA OÂå W KOMPLEKSOWYCH ROZWIÑZANIACH

DOSKONA OÂå W KOMPLEKSOWYCH ROZWIÑZANIACH DOSKONA OÂå W KOMPLEKSOWYCH ROZWIÑZANIACH Abloy Oy An ASSA ABLOY Group company PIERWSZORZ DNY SERWIS NA KA DYM KONTYNENCIE ABLOY jest cz Êcià grupy ASSA ABLOY, Êwiatowego lidera w bran y zabezpieczeƒ,

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 65 4390 Poz. 573 573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegó owych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zas u ony dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo