Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu"

Transkrypt

1 T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu Urzàdzenia fiskalne kompleksowa oferta Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Techno logii Sprzeda y firmy Comp SA jest wiodàcym producentem i do sta wcà komplekso wych rozwià zaƒ elektro ni czno-informatycznych wspo maga jà cych prac handlu, us ug i logistyki. Novitus jest lide rem na polskim rynku urzàdzeƒ fiskalnych i jed no cze Ênie ich naj wi kszym polskim eks porterem. Pozycja lidera i zaufanie ów zobowià - zujà nas do dostarczania wy àcznie naj lepszych rozwiàzaƒ. Pomagajà nam w tym nowoczesne technologie, niezawodne pomys y oraz wie dza o po trze bach naszych ów. Novitus posiada najszerszà na rynku ofert urzà dzeƒ fiskalnych, w tym kas i drukarek fiska l nych z kopià elektronicznà. Poczàwszy od naj mniej szych urzàdzeƒ mobilnych, poprzez urzà - dzenia dla ma ych i Êrednich punktów han dlo wo-us ugowych, a na kompleksowych rozwià zaniach systemowych dla supermarke tów koƒczàc. Novitus to mar ka, która wyzna cza nowe standardy. Novitus Centrum Technologii Sprzeda y Edycja 2014

2 Spis treêci kasy fiskalne kasy proste mobilne grupa kategoria model kopia elektroniczna kopia papierowa strona NANO E kasy proste mobilne kasy fiskalne drukarki fiskalne NANO E kasy proste MA A PLUS MA A PLUS E LUPO LUPO E kasy Êrednie SENTO E SENTO E BitLink SOLEO PLUS SOLEO PLUS E kasy systemowe PS 4000 E drukarki mobilne DEON E drukarki stacjonarne apteczne Kwintesencja sztuki fiskalnej ta najpopularniejsza obecnie kasa fiskalna na rynku to zgrabne, funkcjonalne i zaawansowane technologicznie urzàdzenie z elektronicznà kopià paragonu, które jest kwintesencjà sztuki fiskalnej. Niewielke gabaryty i ergonomia NANO E znajduje zastosowanie w wielu miejscach: ma ych i Êrednich sklepach, gabinetach lekarskich, punktach us u go wych oraz w sprzeda y mobilnej, w której szczególnie doceniane sà niewielkie gabaryty i ergonomia kasy. Intuicyjna w obs udze pomimo bogatej funkcjonalnoêci kasa jest wyjàtkowo prosta, wr cz intuicyjna w obs udze, a wysokiej jakoêci podzespo y zapewniajà jej niezawodnoêç na najwy szym poziomie. Wsród wielu funkcji u ytkowych kasy znajdujà si m.in. funkcja obs ugi wielu walut, obs uga us ug BUS oraz wypo yczalni, parkingów itp. Wydajna i kompatybilna NANO E posiada bardzo wydajny akumulator bez zasilania zewn trznego mo e wydrukowaç nawet paragonów 30-to liniowych. NANO E mo e komunikowaç si m.in. z komputerem, wagà, skanerem, terminalem p atniczym. wykonana jest z silikonu, co zabezpiecza elektronik przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. Kasy z homologacjà GUM majà mo liwoêç drukowania grafiki w nag ówku paragonu, zaprogramowania nazwy towaru do oraz wydrukowania NIP-u nabywcy na paragonie. liczba towarów pojemnoêç bufora ON-LINE liczba ów 8 termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m BONO E BONO APTEKA E DELIO PRIME E DELIO APTEKA E HD E , switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem liczba klawiszy 23 w tym 4 funkcyjne klawisze szybkiej sprzeda y 8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie szybka sprzeda 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, czytnik,, modem, terminal EFT kasy specjalizowane kasy do taksówek VEGA Taxi mm zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator 7,2 V, 2 Ah 0,65 kg 94 mm 58 mm 2 NANO E hit sprzeda y zobacz film

3 kasy proste MA A PLUS MA A PLUS E Ma a kasa dla wielkich zysków kasa fiskalna MA A PLUS to najnowsza technologia dedykowana dla ma ych punktów sprzeda y. Ergonomia i najwy sza jakoêç nowoczesne wzornictwo i sprawdzona, poparta wieloletnim doêwiadczeniem ergonomia, oraz najwy sza jakoêç zastosowanych podzespo ów sprawià, e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. Z myêlà o wygodzie u ytkownika dzi ki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du o miejsca na cz sto ograniczonej powierzchni stanowiska sprzeda y. Kasa wspó pracuje z komputerem, pozwala na pod àczenie czytnika kodów kreskowych, elektronicznej wagi kal kulacyjnej czy terminala p atniczego. Steruje szufladà na pieniàdze. Dzi ki zastosowa - ne mu mechanizmowi drukujàcemu typu wrzuç i pracuj wymiana papieru jest bardzo szybka i prosta. Czytelne wyêwietlacze oraz intuicyjna klawiatura u atwià codziennà prac obs ugujàcym. W innowacyjnej wersji kasa MA A Plus E to nowoczeêniejsza wersja kasy MA A Plus. Zosta a wyposa ona w elektronicznà kopi paragonu, dzi ki czemu znacznie zmniejszajà si koszty zwiàzane z eksploatacjà kasy i przechowywaniem zadru ko wa - nych rolek papieru. Równie dzi ki elektronicznej kopii paragonu kasa drukuje na papierze o szerokoêci 57 mm, co robi je znacznie czytelniejsze. Zmodyfikowana funkcjonalnoêç w 2013 roku program kasy zosta poddany modyfikacji, dzi ki czemu kasa otrzyma a dodatkowà funkcjonalnoêç. Pozwala na zaprogramowanie nazw towarów oraz us ug o d ugoêci do, ma mo liwoêç drukowania grafiki w nag ówku paragonu (logo graficzne) oraz pozwala na wydru ko - wanie NIP-u nabywcy na paragonie dla a (lub jego REGON, PESEL, czy te inny identyfikator). liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 18 znaków termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 28 mm 30 m liczba klawiszy 19 liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 30 m liczba klawiszy 19 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT zasilacz zewn trzny 230 V/9 V, 700 ma akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma akumulator 6 V, 3 Ah 194 mm 1,5 kg 194 mm 1,5 kg 215 mm 215 mm 105 mm 105 mm infolinia

4 kasy fiskalne kasy proste LUPO LUPO E NOVITUS LUPO to nowa ods ona dobrze znanej na rynku kasy. Sprawdzonà w ka dych warunkach kas Ma a Plus ubraliêmy w nowà obudow, z klasycznie zamontowanymi wyêwietlaczami. Kasa Lupo, w porównaniu do Ma ej Plus zyska a jeszcze jednà, bardzo wa nà funkcjonalnoêç: klawisze funkcyjne i szybkiej sprzeda y. Na bardzo precyzyjnie dzia ajàcej, switchowej klawiaturze dost pne sà 4 klawisze, które mo na w 2 p aszczyznach oprogramowaç jako klawisze sprzeda y bezpoêredniej towarów lub klawisze funkcyjne z cz sto wykonywanymi operacjami, dost pem do poszczególnych pozycji w menu kasy. Jest to najnowsza technologia dedykowana dla ma ych punktów sprzeda y. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim doêwiadczeniem ergonomia, oraz najwy sza jakoêç zastosowanych podzespo ów sprawià, e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. Dzi ki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du o miejsca na cz sto ograni - czonej powierzchni stanowiska sprzeda y. Jeszcze bardziej funkcjonalna LUPO E to rozbudowana wersja kasy LUPO, wypo sa - ona w elektronicznà kopi paragonu, pozwalajàca na dodatkowà oszcz dnoêç podczas eksploatacji kasy. Nie trzeba równie przechowywaç zadrukowanych rolek papieru. Lepsze programowanie nazw towarów i us ug oprócz wszystkich funkcji, które posia - da kasa Lupo, w kasie LUPO E u ytkownik ma mo liwoêç zaprogramowania w bazie nazw towarów lub us ug o d ugoêci do. Logo i NIP na paragonie paragony i raporty drukowane sà na papierze o szerokoêci 57 mm i mogà byç przyozdobione grafikà w nag ówku (logo graficzne). Na àdanie a mo na wydrukowaç na paragonie NIP nabywcy zgodnie z najnowszymi przepisami. Oprócz NIP-u nabywcy mo na wydrukowaç jego REGON, PESEL lub inny identyfikator. liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 18 znaków termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 28 mm 30 m liczba klawiszy 23 klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 poziomy liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 30 m liczba klawiszy 23 klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 poziomy 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah 218 1,5 kg 218 1,5 kg 241 mm 241 mm 106 mm 106 mm 4 Bogata oferta czytników kodów kreskowych. R czne czytniki kodów kreskowych QSI i QSL marki Datalogic to najcz Êciej wybierane przez ów czytniki, doskonale sprawdzajàce si w handlu detalicznym. Novitus oferuje pe nà gam czytników wiodàcych marek: QS Lite

5 kasy Êrednie SENTO E SENTO E BitLink Kasa fiskalna SENTO E to najnowsze urzàdzenie Novitus z elektronicznà kopià paragonu stworzone z myêlà o ma ych i Êrednich punktach sprzeda y. Dzi ki tej kasie mo na zbudowaç niewielki system sprzeda y w swoim punkcie handlowym lub us ugowym. e graficzne dla a i operatora oraz du a szybkoêç dzia ania i programowania wyró niajà jà spoêród konkurencji. Kasa posiada zarówno tradycyjne z àcza RS232 jak i USB, równie typu host do pod àczenia zewn trznych urzàdzeƒ wspomagajàcych prowadzenie sprzeda y. Mechanizm Fujitsu typu wrzuç i pracuj bardzo usprawnia operacj wymiany papieru w kasie, a czas wydruku paragonów i raportów jest bardzo krótki. Dodatkowe klawisze funkcyjne pozwalajà zaprogra mo waç na nich towary szybkiej sprzeda y lub cz sto u ywane funkcje. Kasa umo liwia ustalenie waluty g ównej, w jakiej prowadzona jest sprzeda oraz jej zmiany z wy prze dzeniem na innà. Kasa ma mo liwoêç wydrukowania w nag ówku paragonu znaku graficznego, a nazwy towarów mo e drukowaç a do. SENTO E/SENTO E BitLink liczba towarów pojemnoêç bufora ON-LINE liczba grup towarowych 42 liczba ów 16 Innowacjà w skali rynku jest mo liwoêç doinstalowania do kasy zintegrowanego z nià, inteligentnego modemu GPRS, dzi ki któremu kasa mo e byç wzbogacana o dodatkowe funkcje takie jak na przyk ad sprzeda do adowaƒ telefonicznych. Mo na równie za jego pomocà komunikowaç si zdalnie z kasà, programujàc jà lub odczytujàc dane o sprzeda y. Rozwiàzanie to jest otwarte i w miar up ywu czasu b dà pojawia y si nowe mo liwoêci. Sterowanie apli kacjami na zewn trznym modemie za pomocà klawiatury kasy, wyêwietlanie informacji i drukowanie jest mo liwe dzi ki funkcjonalnoêci trybu konsolowego w kasie SENTO E. Modem GPRS jest standardowo do àczany w wersji SENTO E Bitlink. Potrafię wi cej ni inne termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 60 m liczba klawiszy 33 klawisze szybkiej sprzeda y 14 x 2 poziomy podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele 2 x RS232, 1 x USB, 1 x USB host komputer, czytnik (równie USB),, modem (równie GPRS), terminal EFT, drukarka zamówieƒ zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah 299 mm 1,8 kg 212 mm 100 mm G310 SPC-S S29 SolidnoÊç i renoma najpopularniejsze wagi elektroniczne stosowane w handlu detalicznym. Wysokiej jakoêci wagi elektroniczne. DIBAL to Êwiatowej renomy producent wag prostych, kalkulacyjnych, etykietujàcych oraz przemys owych systemów wa àcych. Novitus jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem tej marki w Polsce. T-SCALE to uznany na Êwiecie producent urzàdzeƒ wa àcych prze - zna czonych dla handlu oraz przemys u. Novitus jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem marki T-SCALE w Polsce. 5

6 kasy fiskalne kasy Êrednie SOLEO PLUS SOLEO PLUS E T kas z papierowà kopià paragonu wyró nia niezawodny i solidny me chanizm drukujàcy typu wrzuç i pracuj, dzi ki któremu zak adanie nowych rolek papieru jest proste i zajmuje kilka sekund. SOLEO PLUS wyró nia si równie du à bazà towarowà, wspó pracuje z komputerem w trybie on-line, posiadajà bardzo du à iloêç z àcz komunikacyjnych, w tym z àcze USB, umo liwia równoczesnà wspó prac z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi, posiada dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y (QWERTY), obs uguje protoko y FTP, PPP, TCP/IP. Ponadto w kasie mo na znaleêç wiele innych funkcji pozwalajàcych na stworzenie systemu obs ugi sprzeda y spotykanego w najbardziej zaawansowanych technologicznie marketach i sieciach handlowych. Zwi kszona wydajnoêç i oszcz dnoêç kasa fiskalna SOLEO PLUS E to rozbudowana wersja kasy SOLEO PLUS, posiadajàca elektronicznà kopi wydruku, znacznie obni ajàcà koszty zwiàzane z u ytkowaniem kasy (jedna rolka papieru) oraz brakiem koniecznoêci przechowywania papierowych kopii wydruków. NIP, REGON lub PESEL na paragonie oprócz funkcjonalnoêci dost pnej wczeêniej w kasie SOLEO Plus ta kasa ma poszukiwanà przez u ytkowników funkcj drukowania NIP-u nabywcy na paragonie. Oprócz NIP-u nabywcy mo na wydrukowaç jego REGON, PESEL lub inny identyfikator. Centrum system sprzeda y du a iloêç z àcz komunikacyjnych RS232, dwu ka na owe USB, wspó praca z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi pozwalajà na stworzenie w oparciu o kas systemu sprzeda y w Êredniej wielkoêci sklepie. liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów znaków pojemnoêç bufora ON-LINE termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 57 mm 30 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 27 liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów znaków pojemnoêç bufora ON-LINE termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 27 graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 pixele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 pixele do 8 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 piksele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 piksele do 8 linii tekstu 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah 300 mm 2,75 kg 300 mm 2,75 kg 300 mm 300 mm 120 mm 120 mm 6 Szeroki wybór drukarek etykiet. Najpopularniejsze drukarki etykiet stosowane w handlu detalicz nym. Novitus oferuje pe nà gam dru ka - rek etykiet marek: GK420 LP2824

7 kasy systemowe PS 4000 E PS 4000 E to pierwsza na rynku systemowa kasa fiskalna z kopià elektronicznà. Urzàdzenie przeznaczone jest do du ych placówek handlowych i supermarketów. Kasa posiada rozbudowany funkcjonalnie program pracy umo liwiajàcy rozleg à konfiguracj nawet dla bardzo wymagajàcych u ytkowników. Urzàdzenie jest wyposa one w : 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet 100 Mb/s oraz du à baz towarowà. PS 4000 E posia - da 132 programowalne klawisze (funk cyjne lub kodów bezpoêrednich). Przy pomocy kasy mo na prowadziç ewi dencj stanów magazynowych zaprogramowanych towarów. Urzàdzenie posiada tak e funkcj inwentaryzacji. PS4000 E dzi ki rozbudowanemu syste - mowi kontroli praw dost pu u ytkowników identyfikowanych has em i/lub elektro nicznym klu czem skim mo e prowadziç ewidencj pracy 50 ów i 30 sprzedawców. Inspirowane potrzebami handlu liczba towarów / liczba grup towarowych 64 liczba ów 50 pojemoêç bufora ON-LINE / drukarka termiczna CITIZEN LT mm 60 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 132 (30 x 4 poziomy + 12) obrotowy LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany, wysuwany, alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 4 x 20 znaków 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, modem, pinpad, drukarka zamówieƒ tak, 24 V 159 mm 326 mm zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 12 V, 2 Ah 3,5 kg 330 mm Kasy fiskalne Novitus powstajà w wyniku wzajemnej inspiracji technologii i handlu. Dlatego sà najcz Êciej wybieranymi kasami w Polsce, optymalnie dopasowanymi do potrzeb. Profesjonalne i niezawodne kolektory danych. Najcz Êciej wybierane kolektory danych przez punkty handlu detalicznego. Novitus oferuje pe nà gam kolektorów nast pujàcych marek: 7 CPT8200 CPT8001

8 drukarki fiskalne drukarki mobilne drukarki stacjonarne drukarki apteczne DEON E BONO E BONO APTEKA E BONO E DEON E to przenoêna drukarka z elektronicznà kopià paragonu. Niewielkie rozmia ry, lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia oraz mo liwoêç pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, funkcja zaawan so wanego zarzàdzania ene rgià, bardzo wydajny wewn trzny akumulator, mo liwoêç wydrukowania nawet 2,5 tysiàca paragonów bez zasilania zewn trznego to tylko nieliczne cechy funkcjonalne tego urzàdzenia. Dzi ki zastosowaniu mechanizmu drukujàcego typu clamshell wymiana rolki paragonu jest dziecinnie prosta, odbywa si na zasadzie: wrzuç i pracuj. DEON E jest pierwszà na rynku drukarkà z alfanumerycznà klawiaturà. Po zamontowaniu opcjonalnego modu u bluetooth mo na korzystaç z przenoênej pracy drukarki komunikujàc si z komputerem, laptopem lub palmtopem bez dodatkowych przewodów. PodÊwietlana klawiatura switchowa, jest pokryta silikonowà nak adkà zabezpieczajàcà przed zalaniem. Drukarki z elektronicznà kopià charakteryzujàce si nowoczesnoêcià za sto sowanych technologii, zamkni te w por cznej i ergonomicznej obudowie. Sà dedykowane do ma ych i Êrednich punktów handlowych, prowadzàcych sprzeda z poziomu kompu tera, w których drukarki sà fiskalnym uzupe nieniem systemu sprzeda y. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obni a koszty eksploatacji urzàdzenia, paragony drukowane sà na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopià. Zastosowanie mechanizmu drukujàcego typu wrzuç i pracuj powoduje, e operacja wymia ny papieru jest dziecinnie prosta. Wysokiej jakoêci mechanizm drukujàcy, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezb dne raporty i faktury VAT. BONO APTEKA E jest drukarkà fiskalnà dedykowanà do pracy w aptekach, punktach aptecznych, oraz wsz dzie tam, gdzie konieczne jest oznaczenie na paragonie refundacji. Mo e drukowaç dodatkowe opisy towarów/leków na paragonie oraz inne wydruki apteczne: opis recepty, zamówienie na lek robiony, receptur leku itp. Drukarki z homologacjà GUM majà mo liwoêç drukowania logo graficznego w nag ówku, umieszczenia NIPu nabywcy na pa ra gonie fiskalnym, oraz wystawiania dowolnych wydruków niefiskalnych, w tym faktur, kodów kreskowych, QR oraz dowolnej grafiki. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ, zale na od programu magazynowego termiczny, jednostacyjny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ termiczny, typu wrzuç i pracuj SEIKO LTPC mm 60 m, switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem liczba klawiszy 23 w tym 4 z przypisanymi funkcjami liczba klawiszy membranowa 4 + klawisz nawigacyjny graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy LCD, 132 x 64 piksele graficzny, podêwietlany, niebieski LCD, 132 x 32 piksele 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, palmtop, laptop itp. 2 x RS232, 1 x USB komputer, terminal EFT, PinPad tak, 6 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator 7,2 V, 2 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 6 V, 3 Ah 94 mm 0,65 kg 174 mm 1,75 kg 58 mm 229 mm 190 mm 145 mm 215 mm 8 Sprawdzone oprogramowanie dla Twojego sklepu. Insoft sp. z o. o. nale y do Grupy Comp SA Pewny system sprzeda owo--magazynowy dla handlu Profesjonalny system obs ugi punktów gastronomicznych Nowoczesny system zarzàdzania hotelem Niezwykle sprawne narz dzie do zarzàdzania obiektem SPA

9 drukarki stacjonarne drukarki apteczne DELIO PRIME E DELIO APTEKA E DELIO PRIME E Precyzja w ka dym detalu Najwy sza klasa drukarek fiskalnych najwy szej klasy, wyjàtkowo szybkie i funkcjonal ne drukarki fiskalne realizujàce rejestracj kopii wydruków na elektronicznym noêniku danych. Stworzona z myêlà o du ych placówkach drukark fiskalnà DELIO PRIME E doceni wi ksze placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obcià eniu punktu skiego. Cechy u ytkowe drukarki (np. drukowanie faktur VAT bezpoêrednio na swoim mecha nizmie drukujàcym), jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiàzania, zapewniajàce wysokà niezawodnoêç, plasujà DELIO PRIME E poêród drukarek o najwy szym standardzie. Oryginalny design wyjàtkowe wzornictwo drukarki przekona tych, którzy przywiàzujà du à uwag do wystroju wn trza sklepu/punktu obs ugi. Paragon z pe nà informacjà DELIO PRIME E umo liwia umieszczanie na paragonie grafiki (logo) w nag ówku, NIP-u nabywcy, oraz kodów kreskowych i QR pod paragonem. Pozwala na wydrukowanie dowolnego wydruku niefiskalnego. Specjalna wersja dla aptek DELIO APTEKA E to apteczna wersja drukarki DELIO PRIME E, spe niajàca wszystkie wymagania stawiane urzàdzeniom fiskalnym pracujàcym w aptekach, punktach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ liczba klawiszy jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT mm 60 m switchowa 4 + klawisz nawigacyjny alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 4 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a 3 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 255 mm 325 mm 174 mm 240 mm 2,8 kg Doskonalimy szczegó y, osiàgajàc wyjàtkowy efekt ca oêci. Novitus - urzàdzenia dopracowane w ka dym detalu. TGSP TGC Profesjonalne krajalnice dla handlu. Profesjonalne krajalnice to naturalne uzupe nienie bogatej propozycji Novitus dla handlu. Oferta krajalnic obejmuje wysokiej jakoêci urzàdzenia w oskiej marki OMS, posiadajàcej ponad 30 letnie doêwiadczenie w produkcji tego typu urzàdzeƒ. 9

10 drukarki fiskalne NOWOÂå HD E Pierwsza na rynku z kolorowym wyêwietlaczem drukarka Novitus HD E to pierwsza na polskim rynku drukarka z kolorowym wyêwietlaczem a pozwalajàcym wyêwietlaç komunikaty oraz grafik w trybie High Color. Drukarka reali zu je zapis kopii paragonu na elektro - nicznym noêniku danych karcie SD. Japoƒska trwa oêç i precyzja zbudowana jest w oparciu o niezawodny, profesjonalny, bardzo trwa y i szybki mechanizm drukujàcy japoƒskiej firmy Citizen, który oprócz paragonów mo e drukowaç równie faktury VAT oraz dowolne wydruki niefiskalne, grafik, kody kreskowe oraz QR. Wymiana papieru w drukarce odbywa si b yskawicznie na zasadzie wrzuç i pracuj. Graficzny proces druku wydruki mogà byç realizowane na papierze o szerokoêci 57 lub 80 mm, wedle potrzeb u ytkownika. Ca y proces wydruku realizowany jest w pe ni graficznie, co zapewnia znakomità czytelnoêç i estetyk wydruków oraz pozwala swobodnie przeplataç tekst i grafik w ramach dopuszczonych przez przepisy. Rozbudowana informacja o produkcie drukarka idealnie pasuje pod nowe wymagania Ministerstwa Finansów: ma mo liwoêç wydrukowania na paragonie NIP-u nabywcy, oraz pozwala na bardzo dok adnà identyfikacj sprzedawanego towaru, gdy lub us ugi mo e mieç nawet 60 znaków a ka dy z towarów mo e mieç dodatkowy opis. Dodatkowa forma reklamy du y, kolorowy wyêwietlacz dla a zwróci uwag ka dego kupujàcego i uatrakcyjni wn trze sklepu czy stanowiska sprzeda y. WyÊwietla on bardzo czytelnie wszelkie komunikaty i menu drukarki oraz dowolne animowane reklamy wgrywane przez w aêciciela. W pe ni kompatybilna drukarka posiada z àze LAN, dwa z àcza RS232 oraz dwukana owe z àcze USB. Komunikacja z PC odbywa si poprzez najbardziej popularne protoko y komunikacyjne na polskim rynku, zgodne z wczeêniejszymi modelami drukarek fiskalnych Novitus, oraz przez nowy protokó NOVITUS XML. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ, zale na od programu magazynowego 60 znaków * termiczny, jednostacyjny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 100 m kolorowy wyêwietlacz mo liwoêç wyêwietlania animacji liczba klawiszy switchowa, podêwietlana, 8 + wy àcznik zasilania obrotowy, kolorowy LCD TFT, 4,3 wspólny z wyêwietlaczem a 2 x RS232, 1 x USB, LAN komputer, palmtop, laptop itp. zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 2,1 A akumulator LiFePo4 14,4 V, 1,4 Ah 4 kg drukowanie dowolnej grafiki profesjonalny obcinacz paragonu 350 mm mm * dla wydruków na papierze o szerokości 57 mm 10 Kompleksowa oferta z zakresu elektronicznych transakcji. Przetwarzanie transakcji p atniczych, obs uga p atnoêci masowych, sprzeda produktów i us ug elektronicznych, w tym us ug przedp a ca nych telefonii GSM i VoiP na samodzielnych terminalach p atniczych jak i urzàdzeniach zintegrowanych z kasami fiskalnymi.

11 kasy fiskalne specjalizowane kasy do taksówek osiàgni cia VEGA Taxi VEGA Taxi wspó pracuje z taksometrami: TX 06 fiskalny, Ka dy rok istnienia na rynku marki Novitus zaznaczony jest nagrodami, wyró nieniami i tytu ami. Sà one odzwierciedleniem uznania zarówno ze strony specjalistów w tej bran y, jak i samych u ytkow ników. Nagrody sà przyznawane konkretnym produktom lub ca ej firmie za twórczà innowacyjnoêç w podejêciu do tworzonych produktów. CEZAR fiskalny (CB ELECTRONICS) Dobry wzór 2011 podczas Konkursu Dobry Wzór 2011, drukarka fiskalna DEON E zdoby a g ównà nagrod w kategorii Strefa Pracy. Konkurs organizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemys owego, pod patro natem Ministra Gospodarki. Drukarka DEON E opatrzona znakiem Novitus zosta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl dem wzornictwa, jakoêci i funkcjonalnoêci. VEGA Taxi jest profesjonalnà kasà fiskalnà przeznaczonà do pracy w taksów kach. Kopie paragonów archiwizuje w formie papierowej. Kasa zosta a od podstaw zaprojektowana pod kàtem specyfiki pracy taksówkarzy, zgodnie z ich sugestiami oraz przy zastosowaniu technologii w dziedzinie mikroelektroniki. Jest to jedna z najmniejszych kas fiskalnych na rynku. Wymiary urzàdzenia sugerujà, i jest to raczej kalkulator, podczas gdy w rzeczywisto - Êci jest to nowoczesne i w pe ni funkcjonalne urzàdzenie fiskalne. Kas VEGA Taxi mo na atwo zamontowaç w dowolnym miejscu pojazdu, za pomocà specjalnego uchwytu, tak aby jej obs uga by a wygodna, komfortowa oraz nie wp ywa a negatywnie na bezpieczeƒstwo jazdy. Wyjàtkowy niski profil kasy (g bokoêci kasy ustawionej w pozycji pionowej), znacznie ni szy ni innych specjalizowanych kas dost pnych na rynku, powoduje, i niezale nie od sposobu monta u, VEGA Taxi zajmuje znikomà przestrzeƒ w samochodzie. Innowacja Roku 2011 NANO E wyró niona zosta a god em Innowacja Roku 2011, a marka Novitus otrzyma a tytu Laureata konkursu. Kapitu a konkursu doceni a kas NANO E jako produkt àczàcy w sobie innowacyjne rozwiàzania technologiczne z nowocze snym wzornictwem. Innowacyjnà technologi docenili te klienci to najlepiej sprzedajàce si urzàdzenie fiskalne w 2011 roku na polskim rynku. Innowacja Roku 2012 kasa fiskalna SENTO E wyró niona zosta a god em Innowacja Roku 2012, a marka NOVITUS otrzyma a tytu Laureata konkursu. Kapitu a Konkursu doceni a kas SENTO E jako produkt àczàcy w sobie wyjàtkowo innowacyjne rozwiàzania technologiczne oraz bogatà funkcjonalnoêç. Paramtery danych liczba stawek VAT 7 konfigurowalnych jako normalna, zwolniona, rycza towa i rycza t liczba ów/kierowców 10 liczba numerów samochodów taxi 10 rabaty tabela 10 rabatów cena umowna za kurs tak 18 znaków liczba towarów 64 temperatura pracy od 25 C do +55 C szerokoêç papieru 47 mm 192 mm 90 mm termiczny CITIZEN MLT mm membranowa liczba klawiszy 8 pasa er/taksówkarz komunikacyjne instalacja samochodowa alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 2 x 16 znaków, niebieski 1 x RS232 komputer, taksometr zakres V akumulator 6 V, 940 mah 460 g Teraz Polska Kasa fiskalna NANO E zosta a Laureatem XXII edycji konkursu Polskiego God a Promocyjnego TERAZ POLSKA. Zdobycie jednego z najbardziej presti owych polskich wyró nieƒ jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakoêci tego urzàdzenia jako jednego z najbardziej innowacyjnego na rynku fiskalnym. By a to nasza trzecia obecnoêç wêród Laureatów. Pierwszy raz god o Teraz Polska otrzymaliêmy w 2001 roku za kas BRAVO, kolejne w 2009 roku za drukarki fiskalne DELIO. Designer Roku drukarka DELIO PRIME zo sta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl dem wzorniczym, a jej projektant zosta w aênie za ten projekt nagrodzony najwy szym tytu em Designer Roku. Drukarka DELIO PRIME to nie jedyne urzàdzenie zaprojektowane przez Designera Roku jego dzie em sà te kasy SOLEO, MA A, NANO E i drukarki fiskalne DEON E oraz BONO E. Lider Rynku niezwykle cenny dla Novitus jest fakt, e a oêmiokrotnie otrzyma zaszczytny tytu Lidera Rynku najlepszej w Polsce firmy w zakresie produkcji i dystrybucji elektronicznych kas sklepowych z pami cià fiskalnà. Po raz pierw szy tytu ten zosta przyznany w 2003 r. Utrzymujàc niezmien nie najwy szà pozycj w zakresie produkcji i handlu urzàdzeniami fiskalnymi tytu Lidera Rynku Novitus otrzyma tak e w latach: 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 i Euro Leader Novitus a siedmiokrotnie by nagra dza ny tytu em Euro Leadera. Tym samym Kapitu a Konkursu doce - ni a sukcesy eks por towe marki. Urzàdzenia Novitus mo na spot kaç w kilkunastu krajach zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Ostatni raz tytu Euro Leadera marka otrzy ma a w 2012 roku. Akcesoria i materia y eksploatacyjne. Novitus proponuje szerokà palet akcesoriów do urzàdzeƒ sprzedawanych w ramach w asnej oferty oraz innych wspomagajàcych prac punktów handlowych. Oferta obejmuje setki ró nych pozycji, w tym m.in. wysokiej jakoêci szuflady kasowe, ró norodne kable po àczeniowe, metkownice, rolki papieru termicznego, etykiety, pokrowce, uchwyty i wiele innych. 11

12 T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Drukarka fiskalna z elektronicznà kopià paragonu Nowa era drukarek kolorowy wyêwietlacz z mo liwoêcià wyêwietlania animacji Autoryzowany przedstawiciel FIS 04/2014. Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego Novitus Centrum Technologii Sprzeda y ul. Nawojowska Nowy Sàcz tel faks

URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA

URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA T e c h n o l o g i e s p r z e d a y URZÑDZENIA FISKALNE KOMPLEKSOWA OFERTA Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Technologii Sprzeda y firmy Comp SA jest wiodàcym producentem

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna SENTO E

kasa fiskalna SENTO E Kasa fiskalna SENTO E to bardzo nowoczesna kasa dedykowana małym i średnim punktom handlowo usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna

Bardziej szczegółowo

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > NANO E NANO E Zobacz specjalne serwisy poświęcone fiskalizacji nowych grup podatkowych w 2015 roku: www.kasawgabinecie.pl [5] - lekarzy i

Bardziej szczegółowo

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

BONO E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > BONO E BONO E Drukarka fiskalna Bono E z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar i z programem 2.06 posiada nowe funkcjonalności, sprawiające,

Bardziej szczegółowo

Kasa Novitus Nano E Med

Kasa Novitus Nano E Med Kasa Novitus Nano E Med 1. Najnowocześniejsza, najbardziej zaawansowana technologicznie tego typu kasa na rynku, spełnia najnowsze wymagania Ministerstwa Finansów dotyczące urządzeń fiskalnych (kopia elektroniczna,

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna FAREX "Perła"

Kasa fiskalna FAREX Perła OFERTA CENOWA Kasa fiskalna FAREX "Perła" Zalety i funkcje Mała i lekka - zapewnia wygodę użytkowania w terenie i mieści się w schowku auta. Klawiatura - hermetyczna, dotykowa, nie obawia się mokrych i

Bardziej szczegółowo

SOLEO PLUS E. Cechy wyróżniające kasę SOLEO E PLUS: Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

SOLEO PLUS E. Cechy wyróżniające kasę SOLEO E PLUS: Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > SOLEO PLUS E SOLEO PLUS E Kasa fiskalna SOLEO PLUS E to rozbudowana wersja kasy SOLEO E, doposażona w funkcjonalność spotykaną jedynie w

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO Kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO to jedyne urządzenie z kopią elektroniczną na rynku wśród kas małych mobilnych, która pomieści 40 m długości rolkę papieru! Dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna DEON e med

drukarka fiskalna DEON e med Drukarka fiskalna DEON E med to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie, dedykowana do pracy w przychodniach medycznych, gabinetach lekarskich itp., z użyciem komputera,

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe Zespół Nesso Tel. 71 727 16 47 (+48) 601 721 161 (+48) 609 614 402 mail:biuro@nesso.pl www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne/systemowe Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń

Bardziej szczegółowo

KASY FISKALNE. Kasa fiskalna Farex Perła

KASY FISKALNE. Kasa fiskalna Farex Perła Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2007 HURT & DETAL. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl DODATEK

Czerwiec 2007 HURT & DETAL. Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl DODATEK Czerwiec 2007 HURT & DETAL Ogólnopolskie pismo rynku FMCG www.hurtidetal.pl Nowoczesny Sklep DODATEK 1 Kasy fiskalne Nowoczesny Sklep BRAVO BRAVO Bazar sprzedaż mobilna, mały punkt Kasa fiskalna BRAVO

Bardziej szczegółowo

Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna. Kasy fiskalne dla adwokatów

Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna. Kasy fiskalne dla adwokatów Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna Kasy fiskalne dla adwokatów Oferta Przejdź do: Prezentacja firmy Kasy fiskalne Oferta promocyjna Jesteśmy solidnym partnerem dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K 848,70 zł 1 390 zł 848,70 zł 1 390 zł Biały/pomarańczowy Czarny/pomarańczowy Popiel./zielony Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K ELZAB Jota to praktyczna kasa o niewielkich rozmiarach stanowiąca optymalne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa Drukarki fiskalne /mobilne

Oferta Handlowa Drukarki fiskalne /mobilne Zespół Nesso Tel. 71 727 16 47 (+48) 601 721 161 (+48) 609 614 402 mail:biuro@nesso.pl www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl Oferta Handlowa Drukarki fiskalne /mobilne Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kasa Fiskalna Bursztyn + Fiskalizacja cena 979 zł netto*

Kasa Fiskalna Bursztyn + Fiskalizacja cena 979 zł netto* Kasa Fiskalna Bursztyn cena 979 zł netto* z tytułu zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego.) ZALETY I FUNKCJE: Lider segmentu małych kas fiskalnych - sprawdzona od lat przez wielu użytkowników. Gotowa

Bardziej szczegółowo

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K

Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K 848,70 zł Cena sprzedazy netto: 1 390 zł 1 709,70 zł 848,70 zł Cena sprzedazy netto: 1 390 zł 1 709,70 zł Biały/pomarańczowy Czarny/pomarańczowy Popiel./zielony Kasy fiskalne ELZAB JOTA 2K ELZAB Jota to

Bardziej szczegółowo

NANO E Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości!

NANO E Najnowsza przenośna kasa fiskalna Novitusa: małe wymiary - ogromne możliwości! 23.05.2011r. W naszej ofercie posiadamy kasy i urządzenia fiskalne najważniejszych i największych producentów na polskim rynku tj.: NOVITUS www.novitus.pl, ELZAB www.elzab.com.pl, POSNET www.posnet.com.pl.

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU

Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU Parametr Soleo Lan E i maksymalna ilość towarów możliwych ilość PLU 20 000 do zaprogramowania w bazie towarowej kasy ilość działów do jakich można pogrupować towary aby robić raporty grupy towarowe / 100

Bardziej szczegółowo

Szczególnie efektywnie. Szerokość papieru i tryb wydruku

Szczególnie efektywnie. Szerokość papieru i tryb wydruku Posnet Thermal HD to zupełnie nowa jakość na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikalne rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal HD idealne narzędzie do

Bardziej szczegółowo

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE

OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE DO: Izba Adwokacka w Warszawie Okręgowa Rada Adwokacka OFERTA TORELL NA WYBRANE URZĄDZENIA FISKALNE Od roku 1993 firma TORELL jest wiodącym dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS.

Bardziej szczegółowo

Bogactwo funkcji kas Bingo

Bogactwo funkcji kas Bingo Bogactwo funkcji kas Bingo Dobrze znane i cenione przez polskich przedsiębiorców kasy fiskalne z linii Bingo to urządzenia dedykowane niewielkim punktom sprzedaży. Kasy Bingo mają zróżnicowane funkcje

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna NANO e med

kasa fiskalna NANO e med Kasa fiskalna NANO e med to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących działalność medyczną: lekarza lub pielęgniarki w gabinecie, oraz pracy

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 SYSTEM FIRMA WERSJA 22.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 22.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

CENNIK PEŁNY nr 01/2012

CENNIK PEŁNY nr 01/2012 Kasy fiskalne BRAVO MAŁA MAŁA PLUS FRIGO II+ MAŁA PLUS E (kopia elektroniczna) Urządzenia fiskalne NANO E (kopia elektroniczna) (dostępne również w wersji Lex i Med) SOLEO SOLEO PLUS SOLEO PLUS E (kopia

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna Novitus Next

Kasa fiskalna Novitus Next Dane aktualne na dzień: 25-05-2017 01:21 Link do produktu: http://www.adimar.pl/kasa-fiskalna-novitus-next-p-1.html Kasa fiskalna Novitus Next Cena Dostępność 2 693,70 zł Dostępny Opis produktu Ekran dotykowy

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APTEKA ILC. Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę?

PROGRAM APTEKA ILC. Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę? PROGRAM APTEKA ILC APTEKA ILC - Z Aptekarską Dokładnością Zastanawiasz się, jak usprawnić swoją Aptekę? Chciałbyś mieć więcej swobody w obsłudze swoich Klientów i planowaniu działań marketingowych? Potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne /małe

Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne /małe Zespół Nesso Tel. 71 727 16 47 (+48) 601 721 161 (+48) 609 614 402 mail:biuro@nesso.pl www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl Oferta Handlowa Mobilne kasy fiskalne /małe Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

CENNIK PEŁNY nr 04/2014

CENNIK PEŁNY nr 04/2014 Wagi proste DIBAL PS-50 DIBAL G-300 wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo

Bardziej szczegółowo

1 889,00 PLN brutto 0,00 PLN netto

1 889,00 PLN brutto 0,00 PLN netto SERVECOM.pl KOMPUTERY i MULTIMEDIA ul. Kopernika 2, 42-217 Częstochowa INFOLINIA +48 34 390 66 99 / 801 999 099 Posnet Revo - Kasa Fiskalna z mozliwością podłączenia wagi 1 889,00 PLN brutto 0,00 PLN netto

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Cena dostępna na telefon

Cena dostępna na telefon POSNET TERMINAL FISKALNY HD 847 Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Kategorie Terminale fiskalne Cena dostępna na telefon

Bardziej szczegółowo

CENNIK - URZĄDZENIA FISKALNE

CENNIK - URZĄDZENIA FISKALNE Kasy fiskalne BRAVO Urządzenia fiskalne Wymiary:140*288*96, Liczba PLU:2300, Liczba działów towarowych: 42, Klawisze szybkiej obsługi:10, Mechanizm drukujący: CITIZEN LT286 - termiczny, Zasilanie: sieć

Bardziej szczegółowo

Opis kasy komputerowej MiniPOS.

Opis kasy komputerowej MiniPOS. Opis kasy komputerowej MiniPOS. MiniPOS to zupełna nowość na rynku urządzeń fiskalnych. Funkcjonalność nowoczesnej drukarki fiskalnej połączona z komputerem przenośnym PDA zamknięta w zwartej obudowie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Je eli szukasz szybkiej profesjonalnej drukarki kolorowej do swojego biura - zaprzestaƒ poszukiwaƒ. Po àczyliêmy naszà zaawansowanà technologi tuszy Epson

Bardziej szczegółowo

KREATOR MOTION. drukarka 3D

KREATOR MOTION. drukarka 3D KREATOR MOTION drukarka 3D 3DKreator Sp. z o.o. ul. Celna 9; 30-507 Kraków 3DKreator.com Email: biuro@3dkreator.com Tel. +48 12 307 23 77 P&S Consulting Sp. z o.o. Xerox Business Partner ul. Wierzbowa

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp

videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp 12 videostrada tp przewodnik u ytkownika telewizja tp Witamy w us udze videostrada tp Gratulujemy wyboru us ugi videostrada tp! Videostrada tp to nowoczesna telewizja cyfrowa. Nie musisz kupowaç dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Cennik ważny od r.

Cennik ważny od r. Cennik ważny od 01.07.2014 r. WANA 1 1-3 szt. (rabat 35%) 2 4 szt. i > (rabat 40%) PERŁA kasa fiskalna homologacja 2014 949 NIP klienta na paragonie 24 znaki w nazwie towaru baza towarowa 3000 PLU hermetyczna

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Laserowa drukarka monochromatyczna pozwalajàca równie drukowaç w kolorze

Laserowa drukarka monochromatyczna pozwalajàca równie drukowaç w kolorze Laserowa drukarka monochromatyczna pozwalajàca równie drukowaç w kolorze Innowacyjna seria drukarek firmy Epson AcuLaser 2600 nie zapewnia tylko szybkiego, profesjonalnego drukowania monochromatycznego.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016

MANIFEST 2015.4.1 Gastro Klasyka 06.04.2016 MANIFEST 2015.4.1 06.04.2016 Uwagi ogólne: W celu poprawnego działania programów należy zaktualizować wszystkie składniki systemu do wersji 2015.4.1. W zależności od systemu operacyjnego należy doinstalować

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 108 6943 Poz. 948 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 lipca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 108 6943 Poz. 948 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 lipca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 108 6943 Poz. 948 948 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszà odpowiadaç kasy rejestrujàce, oraz warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

OPIS. Oferta aktualna na dzień: :01:14

OPIS. Oferta aktualna na dzień: :01:14 Oferta aktualna na dzień: 2016-09-18 09:01:14 KASY FISKALNE NOVITUS NEXT OPIS PRZEDSTAWIAMY NOVITUS NEXT. SYSTEM FISKALNY NASTĘPNEJ GENERACJI. Nadeszła przyszłość kas fiskalnych. Novitus od zawsze wyznacza

Bardziej szczegółowo

FER.042.5.2015/M.Sobczyk

FER.042.5.2015/M.Sobczyk FER.042.5.2015 Częstochowa, 29.01.2015 r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu Złap staż, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

Cena dostępna na telefon

Cena dostępna na telefon POSNET TERMINAL FISKALNY HD 3217 Kategorie Terminale fiskalne Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena dostępna na telefon

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo