Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu"

Transkrypt

1 T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu Urzàdzenia fiskalne kompleksowa oferta Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Techno logii Sprzeda y firmy Comp SA jest wiodàcym producentem i do sta wcà komplekso wych rozwià zaƒ elektro ni czno-informatycznych wspo maga jà cych prac handlu, us ug i logistyki. Novitus jest lide rem na polskim rynku urzàdzeƒ fiskalnych i jed no cze Ênie ich naj wi kszym polskim eks porterem. Pozycja lidera i zaufanie ów zobowià - zujà nas do dostarczania wy àcznie naj lepszych rozwiàzaƒ. Pomagajà nam w tym nowoczesne technologie, niezawodne pomys y oraz wie dza o po trze bach naszych ów. Novitus posiada najszerszà na rynku ofert urzà dzeƒ fiskalnych, w tym kas i drukarek fiska l nych z kopià elektronicznà. Poczàwszy od naj mniej szych urzàdzeƒ mobilnych, poprzez urzà - dzenia dla ma ych i Êrednich punktów han dlo wo-us ugowych, a na kompleksowych rozwià zaniach systemowych dla supermarke tów koƒczàc. Novitus to mar ka, która wyzna cza nowe standardy. Novitus Centrum Technologii Sprzeda y Edycja 2014

2 Spis treêci kasy fiskalne kasy proste mobilne grupa kategoria model kopia elektroniczna kopia papierowa strona NANO E kasy proste mobilne kasy fiskalne drukarki fiskalne NANO E kasy proste MA A PLUS MA A PLUS E LUPO LUPO E kasy Êrednie SENTO E SENTO E BitLink SOLEO PLUS SOLEO PLUS E kasy systemowe PS 4000 E drukarki mobilne DEON E drukarki stacjonarne apteczne Kwintesencja sztuki fiskalnej ta najpopularniejsza obecnie kasa fiskalna na rynku to zgrabne, funkcjonalne i zaawansowane technologicznie urzàdzenie z elektronicznà kopià paragonu, które jest kwintesencjà sztuki fiskalnej. Niewielke gabaryty i ergonomia NANO E znajduje zastosowanie w wielu miejscach: ma ych i Êrednich sklepach, gabinetach lekarskich, punktach us u go wych oraz w sprzeda y mobilnej, w której szczególnie doceniane sà niewielkie gabaryty i ergonomia kasy. Intuicyjna w obs udze pomimo bogatej funkcjonalnoêci kasa jest wyjàtkowo prosta, wr cz intuicyjna w obs udze, a wysokiej jakoêci podzespo y zapewniajà jej niezawodnoêç na najwy szym poziomie. Wsród wielu funkcji u ytkowych kasy znajdujà si m.in. funkcja obs ugi wielu walut, obs uga us ug BUS oraz wypo yczalni, parkingów itp. Wydajna i kompatybilna NANO E posiada bardzo wydajny akumulator bez zasilania zewn trznego mo e wydrukowaç nawet paragonów 30-to liniowych. NANO E mo e komunikowaç si m.in. z komputerem, wagà, skanerem, terminalem p atniczym. wykonana jest z silikonu, co zabezpiecza elektronik przed zanieczyszczeniami lub przypadkowym zalaniem. Kasy z homologacjà GUM majà mo liwoêç drukowania grafiki w nag ówku paragonu, zaprogramowania nazwy towaru do oraz wydrukowania NIP-u nabywcy na paragonie. liczba towarów pojemnoêç bufora ON-LINE liczba ów 8 termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m BONO E BONO APTEKA E DELIO PRIME E DELIO APTEKA E HD E , switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem liczba klawiszy 23 w tym 4 funkcyjne klawisze szybkiej sprzeda y 8 (4 w dwóch poziomach) + 10 w trybie szybka sprzeda 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, czytnik,, modem, terminal EFT kasy specjalizowane kasy do taksówek VEGA Taxi mm zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator 7,2 V, 2 Ah 0,65 kg 94 mm 58 mm 2 NANO E hit sprzeda y zobacz film

3 kasy proste MA A PLUS MA A PLUS E Ma a kasa dla wielkich zysków kasa fiskalna MA A PLUS to najnowsza technologia dedykowana dla ma ych punktów sprzeda y. Ergonomia i najwy sza jakoêç nowoczesne wzornictwo i sprawdzona, poparta wieloletnim doêwiadczeniem ergonomia, oraz najwy sza jakoêç zastosowanych podzespo ów sprawià, e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. Z myêlà o wygodzie u ytkownika dzi ki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du o miejsca na cz sto ograniczonej powierzchni stanowiska sprzeda y. Kasa wspó pracuje z komputerem, pozwala na pod àczenie czytnika kodów kreskowych, elektronicznej wagi kal kulacyjnej czy terminala p atniczego. Steruje szufladà na pieniàdze. Dzi ki zastosowa - ne mu mechanizmowi drukujàcemu typu wrzuç i pracuj wymiana papieru jest bardzo szybka i prosta. Czytelne wyêwietlacze oraz intuicyjna klawiatura u atwià codziennà prac obs ugujàcym. W innowacyjnej wersji kasa MA A Plus E to nowoczeêniejsza wersja kasy MA A Plus. Zosta a wyposa ona w elektronicznà kopi paragonu, dzi ki czemu znacznie zmniejszajà si koszty zwiàzane z eksploatacjà kasy i przechowywaniem zadru ko wa - nych rolek papieru. Równie dzi ki elektronicznej kopii paragonu kasa drukuje na papierze o szerokoêci 57 mm, co robi je znacznie czytelniejsze. Zmodyfikowana funkcjonalnoêç w 2013 roku program kasy zosta poddany modyfikacji, dzi ki czemu kasa otrzyma a dodatkowà funkcjonalnoêç. Pozwala na zaprogramowanie nazw towarów oraz us ug o d ugoêci do, ma mo liwoêç drukowania grafiki w nag ówku paragonu (logo graficzne) oraz pozwala na wydru ko - wanie NIP-u nabywcy na paragonie dla a (lub jego REGON, PESEL, czy te inny identyfikator). liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 18 znaków termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 28 mm 30 m liczba klawiszy 19 liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 30 m liczba klawiszy 19 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT zasilacz zewn trzny 230 V/9 V, 700 ma akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma akumulator 6 V, 3 Ah 194 mm 1,5 kg 194 mm 1,5 kg 215 mm 215 mm 105 mm 105 mm infolinia

4 kasy fiskalne kasy proste LUPO LUPO E NOVITUS LUPO to nowa ods ona dobrze znanej na rynku kasy. Sprawdzonà w ka dych warunkach kas Ma a Plus ubraliêmy w nowà obudow, z klasycznie zamontowanymi wyêwietlaczami. Kasa Lupo, w porównaniu do Ma ej Plus zyska a jeszcze jednà, bardzo wa nà funkcjonalnoêç: klawisze funkcyjne i szybkiej sprzeda y. Na bardzo precyzyjnie dzia ajàcej, switchowej klawiaturze dost pne sà 4 klawisze, które mo na w 2 p aszczyznach oprogramowaç jako klawisze sprzeda y bezpoêredniej towarów lub klawisze funkcyjne z cz sto wykonywanymi operacjami, dost pem do poszczególnych pozycji w menu kasy. Jest to najnowsza technologia dedykowana dla ma ych punktów sprzeda y. Nowoczesne wzornictwo, sprawdzona, poparta wieloletnim doêwiadczeniem ergonomia, oraz najwy sza jakoêç zastosowanych podzespo ów sprawià, e zarówno poczàtkujàcy jak i wieloletni u ytkownik kas fiskalnych znajdzie w nich to, czego obecnie mo na wymagaç od urzàdzeƒ fiskalnych. Dzi ki niewielkim wymiarom kasa nie zabierze du o miejsca na cz sto ograni - czonej powierzchni stanowiska sprzeda y. Jeszcze bardziej funkcjonalna LUPO E to rozbudowana wersja kasy LUPO, wypo sa - ona w elektronicznà kopi paragonu, pozwalajàca na dodatkowà oszcz dnoêç podczas eksploatacji kasy. Nie trzeba równie przechowywaç zadrukowanych rolek papieru. Lepsze programowanie nazw towarów i us ug oprócz wszystkich funkcji, które posia - da kasa Lupo, w kasie LUPO E u ytkownik ma mo liwoêç zaprogramowania w bazie nazw towarów lub us ug o d ugoêci do. Logo i NIP na paragonie paragony i raporty drukowane sà na papierze o szerokoêci 57 mm i mogà byç przyozdobione grafikà w nag ówku (logo graficzne). Na àdanie a mo na wydrukowaç na paragonie NIP nabywcy zgodnie z najnowszymi przepisami. Oprócz NIP-u nabywcy mo na wydrukowaç jego REGON, PESEL lub inny identyfikator. liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 18 znaków termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 28 mm 30 m liczba klawiszy 23 klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 poziomy liczba towarów liczba grup towarowych 42 liczba ów 8 termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 30 m liczba klawiszy 23 klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 2 poziomy 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT 2 x RS232 komputer, czytnik,, modem, terminal EFT zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah 218 1,5 kg 218 1,5 kg 241 mm 241 mm 106 mm 106 mm 4 Bogata oferta czytników kodów kreskowych. R czne czytniki kodów kreskowych QSI i QSL marki Datalogic to najcz Êciej wybierane przez ów czytniki, doskonale sprawdzajàce si w handlu detalicznym. Novitus oferuje pe nà gam czytników wiodàcych marek: QS Lite

5 kasy Êrednie SENTO E SENTO E BitLink Kasa fiskalna SENTO E to najnowsze urzàdzenie Novitus z elektronicznà kopià paragonu stworzone z myêlà o ma ych i Êrednich punktach sprzeda y. Dzi ki tej kasie mo na zbudowaç niewielki system sprzeda y w swoim punkcie handlowym lub us ugowym. e graficzne dla a i operatora oraz du a szybkoêç dzia ania i programowania wyró niajà jà spoêród konkurencji. Kasa posiada zarówno tradycyjne z àcza RS232 jak i USB, równie typu host do pod àczenia zewn trznych urzàdzeƒ wspomagajàcych prowadzenie sprzeda y. Mechanizm Fujitsu typu wrzuç i pracuj bardzo usprawnia operacj wymiany papieru w kasie, a czas wydruku paragonów i raportów jest bardzo krótki. Dodatkowe klawisze funkcyjne pozwalajà zaprogra mo waç na nich towary szybkiej sprzeda y lub cz sto u ywane funkcje. Kasa umo liwia ustalenie waluty g ównej, w jakiej prowadzona jest sprzeda oraz jej zmiany z wy prze dzeniem na innà. Kasa ma mo liwoêç wydrukowania w nag ówku paragonu znaku graficznego, a nazwy towarów mo e drukowaç a do. SENTO E/SENTO E BitLink liczba towarów pojemnoêç bufora ON-LINE liczba grup towarowych 42 liczba ów 16 Innowacjà w skali rynku jest mo liwoêç doinstalowania do kasy zintegrowanego z nià, inteligentnego modemu GPRS, dzi ki któremu kasa mo e byç wzbogacana o dodatkowe funkcje takie jak na przyk ad sprzeda do adowaƒ telefonicznych. Mo na równie za jego pomocà komunikowaç si zdalnie z kasà, programujàc jà lub odczytujàc dane o sprzeda y. Rozwiàzanie to jest otwarte i w miar up ywu czasu b dà pojawia y si nowe mo liwoêci. Sterowanie apli kacjami na zewn trznym modemie za pomocà klawiatury kasy, wyêwietlanie informacji i drukowanie jest mo liwe dzi ki funkcjonalnoêci trybu konsolowego w kasie SENTO E. Modem GPRS jest standardowo do àczany w wersji SENTO E Bitlink. Potrafię wi cej ni inne termiczny typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP mm 60 m liczba klawiszy 33 klawisze szybkiej sprzeda y 14 x 2 poziomy podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele podêwietlany, niebieski, graficzny LCD, 132 x 32 piksele 2 x RS232, 1 x USB, 1 x USB host komputer, czytnik (równie USB),, modem (równie GPRS), terminal EFT, drukarka zamówieƒ zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 500 ma, akumulator 6 V, 3 Ah 299 mm 1,8 kg 212 mm 100 mm G310 SPC-S S29 SolidnoÊç i renoma najpopularniejsze wagi elektroniczne stosowane w handlu detalicznym. Wysokiej jakoêci wagi elektroniczne. DIBAL to Êwiatowej renomy producent wag prostych, kalkulacyjnych, etykietujàcych oraz przemys owych systemów wa àcych. Novitus jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem tej marki w Polsce. T-SCALE to uznany na Êwiecie producent urzàdzeƒ wa àcych prze - zna czonych dla handlu oraz przemys u. Novitus jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem marki T-SCALE w Polsce. 5

6 kasy fiskalne kasy Êrednie SOLEO PLUS SOLEO PLUS E T kas z papierowà kopià paragonu wyró nia niezawodny i solidny me chanizm drukujàcy typu wrzuç i pracuj, dzi ki któremu zak adanie nowych rolek papieru jest proste i zajmuje kilka sekund. SOLEO PLUS wyró nia si równie du à bazà towarowà, wspó pracuje z komputerem w trybie on-line, posiadajà bardzo du à iloêç z àcz komunikacyjnych, w tym z àcze USB, umo liwia równoczesnà wspó prac z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi, posiada dodatkowà klawiatur szybkiej sprzeda y (QWERTY), obs uguje protoko y FTP, PPP, TCP/IP. Ponadto w kasie mo na znaleêç wiele innych funkcji pozwalajàcych na stworzenie systemu obs ugi sprzeda y spotykanego w najbardziej zaawansowanych technologicznie marketach i sieciach handlowych. Zwi kszona wydajnoêç i oszcz dnoêç kasa fiskalna SOLEO PLUS E to rozbudowana wersja kasy SOLEO PLUS, posiadajàca elektronicznà kopi wydruku, znacznie obni ajàcà koszty zwiàzane z u ytkowaniem kasy (jedna rolka papieru) oraz brakiem koniecznoêci przechowywania papierowych kopii wydruków. NIP, REGON lub PESEL na paragonie oprócz funkcjonalnoêci dost pnej wczeêniej w kasie SOLEO Plus ta kasa ma poszukiwanà przez u ytkowników funkcj drukowania NIP-u nabywcy na paragonie. Oprócz NIP-u nabywcy mo na wydrukowaç jego REGON, PESEL lub inny identyfikator. Centrum system sprzeda y du a iloêç z àcz komunikacyjnych RS232, dwu ka na owe USB, wspó praca z wieloma urzàdzeniami peryferyjnymi pozwalajà na stworzenie w oparciu o kas systemu sprzeda y w Êredniej wielkoêci sklepie. liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów znaków pojemnoêç bufora ON-LINE termiczny, typu wrzuç i pracuj FUJITSU FTP x 57 mm 30 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 27 liczba towarów liczba kodów dowiàzanych liczba ów znaków pojemnoêç bufora ON-LINE termiczny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 4 x 27 graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 pixele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 pixele do 8 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy, 132 x 32 piksele do 4 linii tekstu graficzny, podêwietlany, niebieski, 132 x 64 piksele do 8 linii tekstu 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V 5 x RS232, 1 x USB komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, drukarka zamówieƒ, serwer wydruku tak, 12 V zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/15 V, 1 A akumulator 12 V, 2,1 Ah 300 mm 2,75 kg 300 mm 2,75 kg 300 mm 300 mm 120 mm 120 mm 6 Szeroki wybór drukarek etykiet. Najpopularniejsze drukarki etykiet stosowane w handlu detalicz nym. Novitus oferuje pe nà gam dru ka - rek etykiet marek: GK420 LP2824

7 kasy systemowe PS 4000 E PS 4000 E to pierwsza na rynku systemowa kasa fiskalna z kopià elektronicznà. Urzàdzenie przeznaczone jest do du ych placówek handlowych i supermarketów. Kasa posiada rozbudowany funkcjonalnie program pracy umo liwiajàcy rozleg à konfiguracj nawet dla bardzo wymagajàcych u ytkowników. Urzàdzenie jest wyposa one w : 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet 100 Mb/s oraz du à baz towarowà. PS 4000 E posia - da 132 programowalne klawisze (funk cyjne lub kodów bezpoêrednich). Przy pomocy kasy mo na prowadziç ewi dencj stanów magazynowych zaprogramowanych towarów. Urzàdzenie posiada tak e funkcj inwentaryzacji. PS4000 E dzi ki rozbudowanemu syste - mowi kontroli praw dost pu u ytkowników identyfikowanych has em i/lub elektro nicznym klu czem skim mo e prowadziç ewidencj pracy 50 ów i 30 sprzedawców. Inspirowane potrzebami handlu liczba towarów / liczba grup towarowych 64 liczba ów 50 pojemoêç bufora ON-LINE / drukarka termiczna CITIZEN LT mm 60 m liczba klawiszy klawisze szybkiej sprzeda y 132 (30 x 4 poziomy + 12) obrotowy LCD, 2 x 16 znaków alfanumeryczny, podêwietlany, wysuwany, alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 4 x 20 znaków 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet komputer, czytnik,, modem, terminal EFT, modem, pinpad, drukarka zamówieƒ tak, 24 V 159 mm 326 mm zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 12 V, 2 Ah 3,5 kg 330 mm Kasy fiskalne Novitus powstajà w wyniku wzajemnej inspiracji technologii i handlu. Dlatego sà najcz Êciej wybieranymi kasami w Polsce, optymalnie dopasowanymi do potrzeb. Profesjonalne i niezawodne kolektory danych. Najcz Êciej wybierane kolektory danych przez punkty handlu detalicznego. Novitus oferuje pe nà gam kolektorów nast pujàcych marek: 7 CPT8200 CPT8001

8 drukarki fiskalne drukarki mobilne drukarki stacjonarne drukarki apteczne DEON E BONO E BONO APTEKA E BONO E DEON E to przenoêna drukarka z elektronicznà kopià paragonu. Niewielkie rozmia ry, lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia oraz mo liwoêç pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, funkcja zaawan so wanego zarzàdzania ene rgià, bardzo wydajny wewn trzny akumulator, mo liwoêç wydrukowania nawet 2,5 tysiàca paragonów bez zasilania zewn trznego to tylko nieliczne cechy funkcjonalne tego urzàdzenia. Dzi ki zastosowaniu mechanizmu drukujàcego typu clamshell wymiana rolki paragonu jest dziecinnie prosta, odbywa si na zasadzie: wrzuç i pracuj. DEON E jest pierwszà na rynku drukarkà z alfanumerycznà klawiaturà. Po zamontowaniu opcjonalnego modu u bluetooth mo na korzystaç z przenoênej pracy drukarki komunikujàc si z komputerem, laptopem lub palmtopem bez dodatkowych przewodów. PodÊwietlana klawiatura switchowa, jest pokryta silikonowà nak adkà zabezpieczajàcà przed zalaniem. Drukarki z elektronicznà kopià charakteryzujàce si nowoczesnoêcià za sto sowanych technologii, zamkni te w por cznej i ergonomicznej obudowie. Sà dedykowane do ma ych i Êrednich punktów handlowych, prowadzàcych sprzeda z poziomu kompu tera, w których drukarki sà fiskalnym uzupe nieniem systemu sprzeda y. Zastosowanie elektronicznej kopii paragonu znacznie obni a koszty eksploatacji urzàdzenia, paragony drukowane sà na jednym, szerokim papierze bez równoczesnego zadrukowywania drugiej rolki papieru kopià. Zastosowanie mechanizmu drukujàcego typu wrzuç i pracuj powoduje, e operacja wymia ny papieru jest dziecinnie prosta. Wysokiej jakoêci mechanizm drukujàcy, znanej firmy SEIKO, bardzo szybko i cicho drukuje paragony oraz niezb dne raporty i faktury VAT. BONO APTEKA E jest drukarkà fiskalnà dedykowanà do pracy w aptekach, punktach aptecznych, oraz wsz dzie tam, gdzie konieczne jest oznaczenie na paragonie refundacji. Mo e drukowaç dodatkowe opisy towarów/leków na paragonie oraz inne wydruki apteczne: opis recepty, zamówienie na lek robiony, receptur leku itp. Drukarki z homologacjà GUM majà mo liwoêç drukowania logo graficznego w nag ówku, umieszczenia NIPu nabywcy na pa ra gonie fiskalnym, oraz wystawiania dowolnych wydruków niefiskalnych, w tym faktur, kodów kreskowych, QR oraz dowolnej grafiki. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ, zale na od programu magazynowego termiczny, jednostacyjny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 30 m liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ termiczny, typu wrzuç i pracuj SEIKO LTPC mm 60 m, switchowa, silikonowa, zabezpieczajàca przed zalaniem liczba klawiszy 23 w tym 4 z przypisanymi funkcjami liczba klawiszy membranowa 4 + klawisz nawigacyjny graficzny, podêwietlany, niebieski, wysuwany, obrotowy LCD, 132 x 64 piksele graficzny, podêwietlany, niebieski LCD, 132 x 32 piksele 1 x RS232, 1 x USB (Bluetooth opcja) komputer, palmtop, laptop itp. 2 x RS232, 1 x USB komputer, terminal EFT, PinPad tak, 6 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/12 V, 1 A akumulator 7,2 V, 2 Ah zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 1,25 A akumulator 6 V, 3 Ah 94 mm 0,65 kg 174 mm 1,75 kg 58 mm 229 mm 190 mm 145 mm 215 mm 8 Sprawdzone oprogramowanie dla Twojego sklepu. Insoft sp. z o. o. nale y do Grupy Comp SA Pewny system sprzeda owo--magazynowy dla handlu Profesjonalny system obs ugi punktów gastronomicznych Nowoczesny system zarzàdzania hotelem Niezwykle sprawne narz dzie do zarzàdzania obiektem SPA

9 drukarki stacjonarne drukarki apteczne DELIO PRIME E DELIO APTEKA E DELIO PRIME E Precyzja w ka dym detalu Najwy sza klasa drukarek fiskalnych najwy szej klasy, wyjàtkowo szybkie i funkcjonal ne drukarki fiskalne realizujàce rejestracj kopii wydruków na elektronicznym noêniku danych. Stworzona z myêlà o du ych placówkach drukark fiskalnà DELIO PRIME E doceni wi ksze placówki, o szerokim asortymencie i bardzo wysokim obcià eniu punktu skiego. Cechy u ytkowe drukarki (np. drukowanie faktur VAT bezpoêrednio na swoim mecha nizmie drukujàcym), jej parametry oraz zastosowane nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiàzania, zapewniajàce wysokà niezawodnoêç, plasujà DELIO PRIME E poêród drukarek o najwy szym standardzie. Oryginalny design wyjàtkowe wzornictwo drukarki przekona tych, którzy przywiàzujà du à uwag do wystroju wn trza sklepu/punktu obs ugi. Paragon z pe nà informacjà DELIO PRIME E umo liwia umieszczanie na paragonie grafiki (logo) w nag ówku, NIP-u nabywcy, oraz kodów kreskowych i QR pod paragonem. Pozwala na wydrukowanie dowolnego wydruku niefiskalnego. Specjalna wersja dla aptek DELIO APTEKA E to apteczna wersja drukarki DELIO PRIME E, spe niajàca wszystkie wymagania stawiane urzàdzeniom fiskalnym pracujàcym w aptekach, punktach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ liczba klawiszy jednostacyjna drukarka termiczna CITIZEN LT mm 60 m switchowa 4 + klawisz nawigacyjny alfanumeryczny, podêwietlany, niebieski, obrotowy LCD, 4 x 20 znaków wspólny z wyêwietlaczem a 3 x RS x USB (dwukana owe) komputer, terminal EFT, PinPad tak, 24 V zasilacz zewn trzny 230 V/28 V, 1,5 A akumulator 2 x 12 V, 0,8 Ah 255 mm 325 mm 174 mm 240 mm 2,8 kg Doskonalimy szczegó y, osiàgajàc wyjàtkowy efekt ca oêci. Novitus - urzàdzenia dopracowane w ka dym detalu. TGSP TGC Profesjonalne krajalnice dla handlu. Profesjonalne krajalnice to naturalne uzupe nienie bogatej propozycji Novitus dla handlu. Oferta krajalnic obejmuje wysokiej jakoêci urzàdzenia w oskiej marki OMS, posiadajàcej ponad 30 letnie doêwiadczenie w produkcji tego typu urzàdzeƒ. 9

10 drukarki fiskalne NOWOÂå HD E Pierwsza na rynku z kolorowym wyêwietlaczem drukarka Novitus HD E to pierwsza na polskim rynku drukarka z kolorowym wyêwietlaczem a pozwalajàcym wyêwietlaç komunikaty oraz grafik w trybie High Color. Drukarka reali zu je zapis kopii paragonu na elektro - nicznym noêniku danych karcie SD. Japoƒska trwa oêç i precyzja zbudowana jest w oparciu o niezawodny, profesjonalny, bardzo trwa y i szybki mechanizm drukujàcy japoƒskiej firmy Citizen, który oprócz paragonów mo e drukowaç równie faktury VAT oraz dowolne wydruki niefiskalne, grafik, kody kreskowe oraz QR. Wymiana papieru w drukarce odbywa si b yskawicznie na zasadzie wrzuç i pracuj. Graficzny proces druku wydruki mogà byç realizowane na papierze o szerokoêci 57 lub 80 mm, wedle potrzeb u ytkownika. Ca y proces wydruku realizowany jest w pe ni graficznie, co zapewnia znakomità czytelnoêç i estetyk wydruków oraz pozwala swobodnie przeplataç tekst i grafik w ramach dopuszczonych przez przepisy. Rozbudowana informacja o produkcie drukarka idealnie pasuje pod nowe wymagania Ministerstwa Finansów: ma mo liwoêç wydrukowania na paragonie NIP-u nabywcy, oraz pozwala na bardzo dok adnà identyfikacj sprzedawanego towaru, gdy lub us ugi mo e mieç nawet 60 znaków a ka dy z towarów mo e mieç dodatkowy opis. Dodatkowa forma reklamy du y, kolorowy wyêwietlacz dla a zwróci uwag ka dego kupujàcego i uatrakcyjni wn trze sklepu czy stanowiska sprzeda y. WyÊwietla on bardzo czytelnie wszelkie komunikaty i menu drukarki oraz dowolne animowane reklamy wgrywane przez w aêciciela. W pe ni kompatybilna drukarka posiada z àze LAN, dwa z àcza RS232 oraz dwukana owe z àcze USB. Komunikacja z PC odbywa si poprzez najbardziej popularne protoko y komunikacyjne na polskim rynku, zgodne z wczeêniejszymi modelami drukarek fiskalnych Novitus, oraz przez nowy protokó NOVITUS XML. liczba towarów liczba ów bez ograniczeƒ, zale na od programu magazynowego 60 znaków * termiczny, jednostacyjny, typu wrzuç i pracuj Fujitsu FTP mm 100 m kolorowy wyêwietlacz mo liwoêç wyêwietlania animacji liczba klawiszy switchowa, podêwietlana, 8 + wy àcznik zasilania obrotowy, kolorowy LCD TFT, 4,3 wspólny z wyêwietlaczem a 2 x RS232, 1 x USB, LAN komputer, palmtop, laptop itp. zasilacz zewn trzny 230 V/24 V, 2,1 A akumulator LiFePo4 14,4 V, 1,4 Ah 4 kg drukowanie dowolnej grafiki profesjonalny obcinacz paragonu 350 mm mm * dla wydruków na papierze o szerokości 57 mm 10 Kompleksowa oferta z zakresu elektronicznych transakcji. Przetwarzanie transakcji p atniczych, obs uga p atnoêci masowych, sprzeda produktów i us ug elektronicznych, w tym us ug przedp a ca nych telefonii GSM i VoiP na samodzielnych terminalach p atniczych jak i urzàdzeniach zintegrowanych z kasami fiskalnymi.

11 kasy fiskalne specjalizowane kasy do taksówek osiàgni cia VEGA Taxi VEGA Taxi wspó pracuje z taksometrami: TX 06 fiskalny, Ka dy rok istnienia na rynku marki Novitus zaznaczony jest nagrodami, wyró nieniami i tytu ami. Sà one odzwierciedleniem uznania zarówno ze strony specjalistów w tej bran y, jak i samych u ytkow ników. Nagrody sà przyznawane konkretnym produktom lub ca ej firmie za twórczà innowacyjnoêç w podejêciu do tworzonych produktów. CEZAR fiskalny (CB ELECTRONICS) Dobry wzór 2011 podczas Konkursu Dobry Wzór 2011, drukarka fiskalna DEON E zdoby a g ównà nagrod w kategorii Strefa Pracy. Konkurs organizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemys owego, pod patro natem Ministra Gospodarki. Drukarka DEON E opatrzona znakiem Novitus zosta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl dem wzornictwa, jakoêci i funkcjonalnoêci. VEGA Taxi jest profesjonalnà kasà fiskalnà przeznaczonà do pracy w taksów kach. Kopie paragonów archiwizuje w formie papierowej. Kasa zosta a od podstaw zaprojektowana pod kàtem specyfiki pracy taksówkarzy, zgodnie z ich sugestiami oraz przy zastosowaniu technologii w dziedzinie mikroelektroniki. Jest to jedna z najmniejszych kas fiskalnych na rynku. Wymiary urzàdzenia sugerujà, i jest to raczej kalkulator, podczas gdy w rzeczywisto - Êci jest to nowoczesne i w pe ni funkcjonalne urzàdzenie fiskalne. Kas VEGA Taxi mo na atwo zamontowaç w dowolnym miejscu pojazdu, za pomocà specjalnego uchwytu, tak aby jej obs uga by a wygodna, komfortowa oraz nie wp ywa a negatywnie na bezpieczeƒstwo jazdy. Wyjàtkowy niski profil kasy (g bokoêci kasy ustawionej w pozycji pionowej), znacznie ni szy ni innych specjalizowanych kas dost pnych na rynku, powoduje, i niezale nie od sposobu monta u, VEGA Taxi zajmuje znikomà przestrzeƒ w samochodzie. Innowacja Roku 2011 NANO E wyró niona zosta a god em Innowacja Roku 2011, a marka Novitus otrzyma a tytu Laureata konkursu. Kapitu a konkursu doceni a kas NANO E jako produkt àczàcy w sobie innowacyjne rozwiàzania technologiczne z nowocze snym wzornictwem. Innowacyjnà technologi docenili te klienci to najlepiej sprzedajàce si urzàdzenie fiskalne w 2011 roku na polskim rynku. Innowacja Roku 2012 kasa fiskalna SENTO E wyró niona zosta a god em Innowacja Roku 2012, a marka NOVITUS otrzyma a tytu Laureata konkursu. Kapitu a Konkursu doceni a kas SENTO E jako produkt àczàcy w sobie wyjàtkowo innowacyjne rozwiàzania technologiczne oraz bogatà funkcjonalnoêç. Paramtery danych liczba stawek VAT 7 konfigurowalnych jako normalna, zwolniona, rycza towa i rycza t liczba ów/kierowców 10 liczba numerów samochodów taxi 10 rabaty tabela 10 rabatów cena umowna za kurs tak 18 znaków liczba towarów 64 temperatura pracy od 25 C do +55 C szerokoêç papieru 47 mm 192 mm 90 mm termiczny CITIZEN MLT mm membranowa liczba klawiszy 8 pasa er/taksówkarz komunikacyjne instalacja samochodowa alfanumeryczny, podêwietlany LCD, 2 x 16 znaków, niebieski 1 x RS232 komputer, taksometr zakres V akumulator 6 V, 940 mah 460 g Teraz Polska Kasa fiskalna NANO E zosta a Laureatem XXII edycji konkursu Polskiego God a Promocyjnego TERAZ POLSKA. Zdobycie jednego z najbardziej presti owych polskich wyró nieƒ jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakoêci tego urzàdzenia jako jednego z najbardziej innowacyjnego na rynku fiskalnym. By a to nasza trzecia obecnoêç wêród Laureatów. Pierwszy raz god o Teraz Polska otrzymaliêmy w 2001 roku za kas BRAVO, kolejne w 2009 roku za drukarki fiskalne DELIO. Designer Roku drukarka DELIO PRIME zo sta a uznana za produkt wyjàtkowy pod wzgl dem wzorniczym, a jej projektant zosta w aênie za ten projekt nagrodzony najwy szym tytu em Designer Roku. Drukarka DELIO PRIME to nie jedyne urzàdzenie zaprojektowane przez Designera Roku jego dzie em sà te kasy SOLEO, MA A, NANO E i drukarki fiskalne DEON E oraz BONO E. Lider Rynku niezwykle cenny dla Novitus jest fakt, e a oêmiokrotnie otrzyma zaszczytny tytu Lidera Rynku najlepszej w Polsce firmy w zakresie produkcji i dystrybucji elektronicznych kas sklepowych z pami cià fiskalnà. Po raz pierw szy tytu ten zosta przyznany w 2003 r. Utrzymujàc niezmien nie najwy szà pozycj w zakresie produkcji i handlu urzàdzeniami fiskalnymi tytu Lidera Rynku Novitus otrzyma tak e w latach: 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 i Euro Leader Novitus a siedmiokrotnie by nagra dza ny tytu em Euro Leadera. Tym samym Kapitu a Konkursu doce - ni a sukcesy eks por towe marki. Urzàdzenia Novitus mo na spot kaç w kilkunastu krajach zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Ostatni raz tytu Euro Leadera marka otrzy ma a w 2012 roku. Akcesoria i materia y eksploatacyjne. Novitus proponuje szerokà palet akcesoriów do urzàdzeƒ sprzedawanych w ramach w asnej oferty oraz innych wspomagajàcych prac punktów handlowych. Oferta obejmuje setki ró nych pozycji, w tym m.in. wysokiej jakoêci szuflady kasowe, ró norodne kable po àczeniowe, metkownice, rolki papieru termicznego, etykiety, pokrowce, uchwyty i wiele innych. 11

12 T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Drukarka fiskalna z elektronicznà kopià paragonu Nowa era drukarek kolorowy wyêwietlacz z mo liwoêcià wyêwietlania animacji Autoryzowany przedstawiciel FIS 04/2014. Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego Novitus Centrum Technologii Sprzeda y ul. Nawojowska Nowy Sàcz tel faks