INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ"

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW INSTYTUCJI KULTURY Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski LWÓWEK ŚLĄSKI SIERPIEŃ 2011

2 S P I S T R E Ś C I Spis stron...2 Informacja o przebiegu wykonania budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2011 roku...3 Szczegółowa część opisowa...5 I. Dochody...5 II. Wydatki...21 III. Przychody i wydatki Zakłady budŝetowe Oświatowy Zakład BudŜetowy...41 Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Instytucja kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Instytucja kultury Lwówecki Ośrodek Kultury Informacja o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 1011 roku.. 49 IV. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą poŝyczek i kredytów...51 V. NaleŜności i zobowiązania...51 VI. Zbiorcze zestawienie budŝetu...52 VII. Podsumowanie...53 Spis dokumentów źródłowych...55 Z tego: Informacja z wykonania planu dochodów budŝetu gminy za I półrocze 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania planu dochodów budŝetowych według źródeł za I półrocze 2011 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu wydatków budŝetowych za I półrocze 2011 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu wydatków budŝetowych w układzie uchwały budŝetowej za I półrocze 2011 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu załącznik nr Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowanych w I półroczu 2011 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych zrealizowanych w I półroczu 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury za I półrocze 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budŝetowych za I półrocze 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania planu dotacji celowych przyznanych na zadania własne Gminy realizowane przez pomioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych zrealizowane w I półroczu 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2011 r. załącznik Nr Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2011 r. załącznik nr Informacja o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2011 roku - załącznik nr Realizacja zadań w ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2011 r. - załącznik nr Przychody i rozchody budŝetu w I półroczu 2011r. - załącznik nr Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pierwszym półroczu 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Wykaz przedsięwzięć do WPF

3 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz ze zmianami), Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, przedkłada Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budŝetu Gminy Miasta Lwówek Śląski za pierwsze półrocze 2011 roku. Informacja ta weszła w Ŝycie Zarządzeniem nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 sierpnia 2011 roku. Informacja składa się z dwóch części. Część pierwsza informacja opisowa dotycząca dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków realizowanych w I półroczu 2011 roku. Wnioski w szczególności odnoszą się do realizacji poszczególnych zadań wykonywanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski. Natomiast część drugą informacji stanowią załączniki do części opisowej z danymi o wykonaniu budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2011roku. KaŜda z części informacji zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 29 tabeli i 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pierwszym półroczu 2011 roku oraz 16 załączników. Ponadto, tekst informacji ilustrowany jest zestawieniami i wykresami graficznymi. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy, tj.: 2 instytucje kultury, 2 zakłady budŝetowe, 2 publiczne przedszkola, 1 gimnazjum, 5 szkół podstawowych oraz urząd i ośrodek pomocy społecznej. W I półroczu 2011 roku wielokrotnie dokonywano zmian w budŝecie gminy. Zmiany te skutkują zmniejszeniem lub zwiększeniem kwot uchwalonego budŝetu. Wymienić tu naleŝy przede wszystkim zmiany w planach dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych. Zmiany dokonywane w budŝecie to przeniesienie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budŝetowej, dysponowanie rezerwami oraz inne zmiany - nie mające wpływu na ogólną wielkość ustalonego planu dochodów i wydatków. Dokonywanie zmian w budŝecie w zakresie przenoszenia wydatków między działami klasyfikacji budŝetowej, kredytów i poŝyczek oraz wprowadzanie do budŝetu środków ze źródeł pozabudŝetowych naleŝy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego. BudŜet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2011 został przyjęty Uchwałą nr V/9/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w wysokości: Dochody ,00 zł Wydatki ,00 zł Na początek roku ustalono deficyt budŝetowy w wysokości ,00 zł, którego źródłem finansowania miały być przychody z kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł zaciągnięte na następujące cele: a) finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł (kredyt), b) zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie projektów z budŝetu Unii Europejskiej ( Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi DłuŜec ) kwota ,00 zł. Ustalono rozchody na spłatę rat zaciągniętych poŝyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w bankach komercyjnych w wysokości zł, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i poŝyczek z tego: a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł, b) planowaną spłatę rat poŝyczek w kwocie zł. BudŜet gminy zmieniony został następującymi uchwałami Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski: Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011 r. Nr VIII/40/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r. Nr IX/63/11 z dnia 26 maja 2011 r. Nr X/83/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr X/84/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski: Nr FB 5/Z/2011 z dnia 03 lutego 2011 r. (przyjęto układ wykonawczy), Nr OR FB z dnia 14 kwietnia 2011 r. Nr OR FB z dnia 31 maja 2011 r. Nr OR FB z dnia 30 czerwca 2011 r. Plan budŝetu na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł: 3

4 Dochody ,00 zł Wydatki ,00 zł W stosunku do uchwalonego budŝetu na dzień r. plan dochodów zwiększył się o 2,61 % - to jest o kwotę ,00 zł, a plan wydatków o 1,53 % - to jest o kwotę ,00 zł. Na 30 czerwca 2011 r. ustalono deficyt budŝetowy w wysokości ,00 zł, którego źródłem finansowania będą: przychody z kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł zaciągnięte na następujące cele: a) finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł (kredyt), b) na wyprzedzające finansowanie projektu z budŝetu Unii Europejskiej ( Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi DłuŜec ) kwota ,00 zł. c) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł. Planowane rozchody budŝetu gminy po zmianach wynoszą ,00 zł, z tego: a) spłaty kredytów ,00 zł, b) spłaty poŝyczek ,00 zł, c) rozchody z tyt. innych rozliczeń ,00 zł. Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyŝszych wielkości w I półroczu 2011 roku, na tle planu uchwalonego uchwałą budŝetową oraz planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2011 roku uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, zestawiono w załącznikach: nr 1 16 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczegółowości zgodnej z uchwałą budŝetową, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budŝetowe: - Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych, - Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych, - Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budŝetowych, - Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządy terytorialnego ustawami, - Rb-N o stanie naleŝności, - Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz o gwarancji i poręczeń, - Rb-NDS - o nadwyŝce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. 4

5 I. D O C H O D Y Plan ,00 zł Wykonanie ,09 zł % wykonania 47,43 SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ OPISOWA Dochody budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości ,09 zł, co stanowi 47,43 % planu. Natomiast za I półrocze 2010 r. plan dochodów był wykonany w wysokości ,18 zł, co stanowiło 49,35 % planu. Wskaźnik upływu czasu w 2011 roku jest niŝszy od analogicznego okresu poprzedniego o 1,92 punktu procentowego, lecz kwota wykonanych dochodów jest wyŝsza o ,91 zł. Wskaźnik realizacji dochodów obniŝają nie otrzymane w I półroczu 2011 r. dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, dochody majątkowe z dotacji oraz dochody z budŝetu Unii Europejskiej. Wykonanie dochodów budŝetowych za I półrocze 2011 r. przedstawiono w układzie działów i rozdziałów w załączniku nr 1 oraz według źródeł ich powstania w załączniku nr 2. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji dochodów za I półrocze 2011 r. w porównaniu do wykonania dochodów I półrocza 2010 r. przedstawia tabela nr 1. Zbiorcze zestawienie dochodów Tabela nr 1 I półrocze 2010 roku I półrocze 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Struktura Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk Ogółem dochody , ,18 49, , ,09 47,43 100,00 I. Dochody własne , ,60 45, , ,60 43,12 48,00 1 Wpływy z podatków i opłat , ,41 52, , ,04 47,48 26, z tego: - wpływy z podatków , ,38 51, , ,22 46,86 23,24 - wpływy z opłat , ,03 53, , ,82 52,67 3,15 z tego: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Dochody majatkowe (własne i z dotacji) , ,94 79, , ,72 78,30 1, , ,32 39, , ,18 43,38 12, , ,42 19, , ,42 27,95 4,28 4 Pozostałe wpływy własne , ,45 60, , ,96 41,48 4,39 II. Subwencja ogólna z budŝetu państwa Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu III. administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe z budŝetu państwa IV. na zadania własne , ,00 74, , ,00 58,62 31, , ,33 50, , ,07 51,88 13, , ,00 46, , ,00 57,84 2,91 V. Dotacje z innych źródeł , ,00 45, , ,22 26,87 0,12 VI. Dochody z funduszy Unii Europ , ,25 5, , ,20 28,36 4,12 z tego: na wyd. bieŝące , ,25 7, , ,20 106,00 3,98 z tego: na wyd. majątkowe ,00 0,00 0, , ,00 17,38 8,38 Roczny plan dochodów własnych w I półroczu 2011 roku został zrealizowany w 47,43 % (w analogicznym okresie poprzednim 45,59 %). PoniŜej wskaźnika upływu czasu ukształtowały się wpływy z: podatków, udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, dochodów majątkowych, dochodów z dotacji na zadania własne, dochodów z pozostałych dotacji oraz dochody majątkowe i dochody z budŝetu Unii Europejskiej. 5

6 Tabela nr 1 przedstawia takŝe strukturę dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu, z czego dochody własne stanowią 47,99 % (w analogicznym okresie poprzednim 44,03 %). STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU 48,00% dochody własne - 48,00 % subwencja ogólna - 31,28% dotacje na zadania własne - 2,91 % dotacje na zadania zlecone - 13,57 % dochody z funduszy UE - 4,12 % 0,12% 4,12% 13,57% 2,91% 31,28% dotacje z innych zródeł - 0,12% PoniŜej opisane zostały źródła powstawania wpływów z podaniem stopnia ich wykonania oraz ich wagę w poszczególnych grupach dochodów. 1. DOCHODY Z PODATKÓW Dochody z podatków naleŝnych gminie ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie ,22 zł, co stanowi 46,86% wykonania planu. W szczegółowości realizację dochodów podatkowych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego przedstawia tabela nr 2. Zrealizowane wpływy podatkowe za I półrocze 2011 r. w porównaniu z okresem poprzednim są wyŝsze o kwotę ,84 zł, na co wpływ mają dochody wykonane w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby prawne. Przedstawiona w tabeli nr 2 struktura wykonania dochodów podatkowych pokazuje udział poszczególnych podatków w dochodach podatkowych zrealizowanych w I półroczu 2011r. 6

7 Realizacja wpływów podatkowych Tabela nr 2 Wyszczególnienie Plan I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk Struktura Struktura Ogółem , ,38 51,88 100, , ,22 46,86 100,00 Podatek od nieruchomości , ,42 51,60 78, , ,78 46,10 78,46 - od osób prawnych , ,95 50, , ,65 47,80 - od osób fizycznych , ,47 55, , ,13 41,08 Podatek rolny , ,86 51,70 12, , ,47 55,73 12,81 - od osób prawnych , ,31 46, , ,50 51,30 - od osób fizycznych , ,55 52, , ,97 56,26 Podatek leśny , ,61 46,80 1, , ,65 45,23 1,11 - od osób prawnych , ,20 45, , ,40 43,58 - od osób fizycznych , ,41 57, , ,25 57,38 Podatek od środków transportowych , ,91 54,07 4, , ,22 51,50 4,33 - od osób prawnych , ,00 77, , ,00 46,83 - od osób fizycznych , ,91 48, , ,22 52,91 Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 530,00 53,00 0, ,00 855,49 28,52 0, , ,33 55,56 4, , ,91 36,72 3,07 - od osób prawnych 3 000,00-15,00-0, , ,00 100,35 - od osób fizycznych , ,33 56, , ,91 34,88 Podatek od spadków i darowizn , ,25 76,03 0, , ,70 21,44 0,21 Na wysokość realizowanych dochodów z podatków mają wpływ następujące okoliczności: wysokość ustalonych przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim stawek podatkowych, udzielone ulgi w postaci umorzeń, zwolnień, zaniechenia poboru, rozłoŝenie na raty. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki obniŝenia górnych stawek podatkowych przedstawia tabela nr 3 oraz tabela nr 4. Skutki udzielonych ulg za lata od 2009 do 2011 r. Tabela nr 3 Wyszczególnienie r r r. Umorzenia Raty i odroczenia Umorzenia Raty i odroczenia Umorzenia Raty i odroczenia Umorzenia r. Raty i odroczenia Podatek rolny 8 070, , , , , ,00 923,00 0,00 Podatek od nieruchomości , , , , , , , ,00 Podatek leśny 81,00 312,00 12,00 21,00 549,20 0,00 14,00 0,00 Podatek od środków transportowych Ogółem ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydając w I półroczu 2011 roku decyzje w sprawie odroczeń, zwolnień oraz umorzeń podatków gmina zrezygnowała z 1,52% dochodów własnych (w analogicznym okresie poprzednim 2,51%) i jest o 0,99 punktu procentowego mniej niŝ za I półrocze 2010 roku. 7

8 Wyszczególnienie Skutki obniŝenia górnych stawek podatków na lata I półrocze 2008 r. Koniec roku 2008 I półrocze 2009 r. Koniec roku 2009 I półrocze 2010 r. Koniec 2010 r. Tabela nr 4 I półrocze 2011 r. Podatek rolny , , , ,21 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,21 Skutki obniŝenia górnych stawek dotyczyły w 2011 roku podatków: od nieruchomości, od środków transportowych. Uchwalając stawki podatkowe obowiązujące w 2011 roku gmina zrezygnowała z 6,76 % dochodów podatkowych (I półrocze 2010 r. 6,02 %) i jest to o 0,74 punktu procentowego mniej niŝ za I półrocze 2010 roku. W podatku rolnym stawki podatkowe ustalono wg stawki GUS na 201 rok, która wyniosła 37,64 zł za q Ŝyta (w roku ubiegłym 34,10 zł za q Ŝyta wg stawek GUS uchwalono 34,10 zł za q Ŝyta). Wskaźniki utraconych dochodów własnych świadczą o tym, Ŝe gmina bardzo ostroŝnie podejmuje działania związane z moŝliwością obniŝenia dochodów własnych. Stan zaległości w podatkach i opłatach ogółem na dn. 30 czerwca 2011 r. ukształtował się w kwocie ,07 zł (analogiczny okres poprzedni ,42 zł). Kwota zaległości zmalała o ,35 zł w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i inne jednostki organizacyjne zrealizowano w 47,80 % (w analogicznym okresie poprzednim 50,56 %) planowanych dochodów z tego tytułu. Wskaźnik upływu czasu niŝszy od załoŝeń poniewaŝ prowadzone są postępowania podatkowe z podmiotami: GóraŜdŜe-Kruszywa, DIALOG, Nowy Ląd, Hydrovolt. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2011 r. występują zaległości podatkowe w kwocie ,45 zł (stan na I półrocze 2010 r ,14 zł), z czego kwota 181,00 zł to zaległość firmy w upadłości. W stosunku do zaległości w I półroczu 2011 r. wystawiono 41 szt. upomnień, 18 szt. tytułów wykonawczych. Wystawiono takŝe 1 decyzję umorzeniową na kwotę 3.636,00 zł (Oświatowy Zakład BudŜetowy) oraz 3 decyzje odroczeniowe na kwotę ,00 zł (Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej, LOK, COMFORT). Pozostałe osoby prawne i inne jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie Gminy Lwówek Śląski wykazują lepszą kondycję gospodarczą, gdyŝ zaległości podatkowe u tych podmiotów nie występują. Podatkiem od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski opodatkowanych jest 94 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym pięć podmiotów korzystających ze zwolnienia ustawowego. Mając na uwadze powyŝsze oraz bieŝącą analizę stanu zaległości, bieŝące wpływy, ilości podmiotów, podstawy ich opodatkowania, a takŝe realizacja zabezpieczeń hipotecznych oraz przewidywane umorzenia zaległości podatkowych, moŝliwe jest, Ŝe roczne załoŝenia do planu dochodów nie zostaną wykonane w całości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 41,08 % planowanych dochodów z tego tytułu, to jest w kwocie ,13 zł (w analogicznym okresie poprzednim 55,59% w kwocie ,47 zł). Większe wpływy w I półroczu związane są z wpłacaniem przez część podatników naleŝnych świadczeń za cały rok w momencie uiszczania pierwszej raty. Stan zaległości ukształtował się w wysokości ,65 zł (za I półrocze ubiegłego roku ,33 zł). W stosunku do zaległości w I półroczu 2011 r. wystawiono: 487 (w I półr r ) upomnień, 218 (w I półr r. 144) tytułów wykonawczych, 2 szt. zajęć hipotecznych oraz 9 decyzji umorzeniowych, cztery decyzje o przesunięciu terminu płatności. W drugim półroczu planuje się dalsze wystawienie zabezpieczeń hipotecznych dla nieruchomości, których właścicielami są osoby uporczywie zalegające. Prowadzone są kompleksowe kontrole osób fizycznych w wyniku których szacuje się większe wpływy z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne podatnicy nie uwzględniają całej powierzchni uŝytkowe, często pomijane są piwnice, poddasza uŝytkowe i garaŝe. Wytypowanych do kontroli jest przynajmniej po jednej osobie z danej ulicy lub z sołectwa. Jest to bardzo wysoka liczba kontroli i moŝliwe jest, Ŝe sami pracownicy Urzędy Gminy i Miasta nie wykonają planowanych kontroli, chyba Ŝe zatrudni się specjalistę do tych kontroli. Ponadto ogłoszono w mediach lokalnych i na plakatach zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości brak reakcji mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 51,30 % w kwocie ,50 zł (w analogicznym okresie poprzednim 46,88% w kwocie ,31 zł). Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 1.995,30 zł (za I półrocze 2009 r ,40 zł). W 8

9 pierwszym półroczu w stosunku do zaległości wystawiono 1 decyzję o przesunięciu terminu płatności oraz jedno upomnienie. Mając powyŝsze na uwadze moŝliwe jest, Ŝe roczne załoŝenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości. Podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w 56,26 % w kwocie ,97 zł (analogiczny okres poprzedni 52,32 % w kwocie ,55 zł) planowanych dochodów z tego tytułu. Stan zaległości ukształtował się w wysokości ,25 zł (za I półrocze 2010 r ,97 zł). W pierwszym półroczu udzielono: 102 szt. (w tym 19 szt. nowej) ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę ,00 zł, 1 szt. ulgi z tytułu zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) na kwotę 295,10 zł, 32 szt. ulgi górskiej na kwotę 5.766,96 zł, szt. ulgi ustawowej (V i VI klasa gruntów) na kwotę ,62 zł. W stosunku do zaległości wystawiono 2 decyzje umorzeniowe i 1 decyzję o przesunięciu terminów płatności oraz 1.031szt. upomnień (za półrocze 2010 r. 996 szt.) i 367 tytułów wykonawczych (za półrocze 2010 r. 332 szt.). Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 43,58 % w kwocie ,40 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 68,80 zł. Podatek leśny od osób fizycznych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 57,38 % w kwocie 8.607,25 zł. Kwota zaległości na dzień roku wynosi 1.013,75 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 46,83 % w kwocie ,00 zł. W 2011 roku pozostała do zapłaty jeszcze jedna rata. Kwota zaległości wynosi 1,00 zł. Plan roczny moŝe nie zostać wykonany. W trakcie pierwszego półrocza wystawiono 2 decyzje umorzeniowe, 4 szt. upomnień. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 52,91 % w kwocie ,22 zł. W 2011 roku pozostała do zapłaty jeszcze jedna rata. Kwota zaległości wynosi ,29 zł w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. JeŜeli ilość pojazdów w drugim półroczu nie ulegnie zmianie plan moŝe nie zostać wykonany. W stosunku do zaległości wystawiono 1 decyzję odrodzeniową, 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 4.174,00 zł oraz 26 szt. upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 28,52 % w kwocie 855,49 zł. Zaległości w tym podatku na r. wynoszą ,00 zł, które są zaległością pozorną gdyŝ po złoŝeniu rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszają te zaległości. Realizacja tego podatku następuje przez Urząd Skarbowy. Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem płacony od osób fizycznych i osoób prawnych - planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 36,72 %, co stanowi kwotę ogółem ,91 zł. Windykacją tego podatku zajmują się właściwe Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć czy podatnicy w II półroczu 2011 roku będą zawierali umowy od których naleŝny jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 21,44% w kwocie ,7 zł. Windykacją tych podatków zajmuje się Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim. Ustalenie prawidłowego planu w podatku od spadków i darowizn jest trudne do przewidzenia. W drugim półroczu naleŝy bieŝąco monitorować wpływy z tego podatku. 2. DOCHODY Z OPŁAT Dochody z opłat naleŝnych gminie ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie ,82 zł, to jest w 52,67 % wykonania planu. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2009 i 2010 roku oraz za I półrocze 2011 roku przedstawia tabela nr 5. 9

10 Realizacja wpływów z opłat Tabela nr 5 Lp Wyszczególnien ie Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk Ogółem Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Opłata od posiadania psów Wpływy z innych opłat lokalnych I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r , ,03 43, , ,03 53, , ,82 52, , ,60 35, , ,00 44, , ,88 46, , ,40 35, , ,74 43, , ,83 48, , ,60 29, , ,00 43, , ,40 39, , ,88 86, , ,94 79, , ,72 78, , ,29 96, , ,21 100, , ,45 89, , ,26 48, , ,14 65, , ,54 40,95 Dochody z opłaty targowej - wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 46,15 %. Wpływy z tego tytułu związane są z okresowym (uzaleŝnionym od pory roku) nasilaniem się działalności handlowej ulicznej i na targowisku) objęte opłatą targową. Ze względu na fakt, iŝ w styczniu, lutym i marcu handel jest znacznie ograniczony, stąd dochody budŝetu gminy z tytułu opłaty targowej są równieŝ stosunkowo niskie. W II półroczu (w okresie letnim oraz przed świętami Wszystkich Świętych i BoŜego Narodzenia) handel się nasila, a co za tym idzie zwiększają się wpływy do budŝetu. Dochody z opłaty skarbowej wykonano w 46,15 %, co stanowi kwotę ,83 zł. Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają: czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawane na wniosek zaświadczenia, wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje). Opłacie skarbowej podlega równieŝ złoŝenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złoŝenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złoŝenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złoŝenia dokumentu. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta lub bezgotówkowo na rachunek bankowy. Porównując analogiczne okresy wykonania dochodów - w 2011 r. są one wyŝsze o 5.930,09 zł. Wykonie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło ,40 zł (w analogicznym okresie poprzednim ,00 zł), co stanowi 48,59 %. Opłatę eksploatacyjną opłaca siedem podmiotów gospodarczych, które ze względu na warunki atmosferyczne w pierwszym kwartale zmniejszyły wydobycie. Wobec powyŝszego szacuje się, Ŝe plan dochodów w opłacie eksploatacyjnej za 2011 rok moŝe zostać wykony. Wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu wyniosło ,72 zł (w analogicznym okresie poprzednim) ,94 zł. Płatność za niektóre zezwolenia (w zaleŝności od daty wydania i daty wygaśnięcia) moŝe być rozkładana na raty lub płatność następuje jednorazowo. Szacuje się, Ŝe roczny plan z tego tytułu będzie wykonany. Opłata od posiadania psów opłatę te pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 89,98 %, to jest w kwocie ,45 zł (w analogicznym okresie poprzednim ,21 zł). Zaległość w tym podatku stanowi kwotę ,00 zł. W stosunku do wszystkich zaległości w podatkach dla których organem podatkowym jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wystawiono 237 upomnień i 25 tytułów wykonawczych. W ewidencji figuruje 794 psów (w analogicznym okresie poprzednim 777 psów), w tym do 243 psów zastosowano ulgi ustawowe. W I półroczu wystawiono 3 decyzje umorzeniowe. 10

11 Wpływy z innych opłat lokalnych - opłaty za zajęcie pasa drogowego w pierwszym półroczu 2011 r. zrealizowano roczny plan w 40,95 %. Wskaźnik upływu czasu jest niski, a w drugim półroczu planuje się szczegółowe monitorowanie zajęcia pasa na terenie gminy przewiduje się wykonanie planu rocznego. 3. DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA Dochody z udziałów w podatkach dochodowych naleŝnych gminie ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 43,38 %. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela nr 6. Realizacja wpływów z udziałów w podatku dochodowym Tabela nr 6 I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Lp. Wyszczególnienie % Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie wyk. Ogółem , ,32 39, , ,18 43, Udziały w podatku 1. dochodowym od osób , ,00 40, , ,00 42,84 fizycznych 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , ,32 22, , ,18 66,50 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy w I półroczu 2011 r. z tego tytułu wyniosły ,00 zł wykonując planowane dochody z tego tytułu w 42,84 %. Niski wskaźnik upływu czasu zaniŝył wykonane dochody o kwotę ,00 zł. Porównując do okresu analogicznego roku poprzedniego są one wyŝsze o ,00 zł. Plan na 2011 r. jest wyŝszy od roku poprzedniego o 7,90 %. Mając na uwadze powyŝsze oraz zatwierdzony przez Radę Miejską roczny plan wykonania dochodów z tego tytułu moŝe być nie wykonany, pomimo, Ŝe w II półroczu udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów są z reguły wyŝsze poniewaŝ w pierwszym półroczu zwracane są nadpłaty związane z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy w okresie sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły ,18 zł. Porównując wykonanie z analogicznym rokiem poprzednim są one wyŝsze o ,86 zł, zakładany plan jest niŝszy o 58,33 %. Niepokojącym jest fakt, Ŝe Urzędy Skarbowe realizujące te wpływy wykazują bardzo duŝą nadpłatę tj. w kwocie ,44 z ł i jeŝeli zakłady nie będą osiągały zysków to kwoty te naleŝy zwrócić do właściwych Urzędów Skarbowych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy na 2011 rok wynosi 6,71 %. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526) JeŜeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) połoŝony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niŝ właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Tryb rozliczeń dochodów z tytułu działu jst we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 4 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 230 poz. 1693). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez właściwe Urzędy Skarbowe. W szczegółowości realizację dochodów przez poszczególne Urzędy Skarbowe z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela nr 7. 11

12 Realizacja wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe Lp. Nazwa Urzędu Skarbowego Wykoane wpływy za okres I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Tabela nr Ogółem , ,74 37,40 1 Urząd Skarbowy - Lwówek Śląski 4 112, ,71 143,99 2 Dolnośląski Urząd Skarbowy - Wrocław , ,51 179,55 3 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy - Warzszawa 2 571, ,96 181,63 4 Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy - Warszawa , ,09 68,55 5 Pomorski Urząd Skarbowy - Gdańsk 0,00 0,00 0,00 6 Urząd Skarbowy - Opole 8 494,69 0,00 0,00 7 Małopolski Urząd Skarbowy - Kraków 0,01 289,90 0,00 8 Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy - Poznań 944, ,14 641,01 9 Urząd Skarbowy - Łódź 3 287, ,13 130,34 10 Urząd Skarbowy - Drawsko Pomorskie 0,00 0,00 0,00 11 Urząd Skarbowy - Sosnowiec 94, , ,53 12 NADPŁATY ,44 Plan dochodów na 2011 rok moŝe być nie zrealizowany, gdyŝ z tabeli nr 7 wynika, Ŝe dynamika wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym, od osób prawnych za I półrocze 2011 r. ukształtowała się w wysokości 123,62 % (faktycznie w 37,40% - wpływy pomniejszone o nadpłaty w kwocie ,44 zł), co wskazuje na słabą kondycję finansową przedsiębiorstw (Opole GóraŜdŜe, Gdańsk BAŁTYKGAZ). Z informacji przedkładanych przez Urzędy Skarbowe w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jst we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o stanie i terminach realizacji dochodów jst zaobserwowano, Ŝe osoby prawne zmieniają nazwę, siedzibę zakładu wiodącego, a podstawy naliczenia udziału wykazują wartości ujemne, co oznacza, Ŝe przedsiębiorstwa ponoszą straty. Dynamika wykonania 4. POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE Dochody z pozostałych wpływów własnych gminy ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 44,48 % tj. w kwocie ,96 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela nr 8. Realizacja pozostałych wpływów własnych Tabela nr 8 I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk Ogółem , ,45 33, , ,96 44,48 1. Wpływy z wpłat za przyłącza wodociągowe , ,06 73, , , ,65 2. Wpływy z wpłat z kół łowieckich 5 000, ,22 77, , ,50 66, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Środki na dofinansowanie remontu drogi w Płóczkach Dolnych Wpływy za wieczyste uŝytkowanie Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy , ,05 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,50 100, , ,19 88, , ,35 60, , ,08 55,15 12

13 Wpływy z pomocy finansowej między jst (plany zagospodarowania przestrzennego) Wpływy z usług (cmentarz komunalny) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy z odsetek i odsetek od lokat terminowych Wpływy z róŝnych dochodów (zwrot kosztów ogrzewania, rozmów telef. itp.) Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych i inne kary Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (PCK) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 54, , ,90 40, , ,79 45, , ,22 52, , ,54 66, ,00 92,28 0, , ,95 41, , ,15-37, , ,00 53, , ,20 28, , ,26 88, , ,93 14, , ,89 58, , ,68 69, , ,00 62, , ,98 49, Wpływy do wyjaśnienia 0 77, , Wpływy z usług świadczonych przez jednostki gminy (szkoły) Wpływy z róŝnych dochodów i opłat jednostek gminy (jednostki gminy i inne) Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach bankowych jednostek) Wpływy ze środków pozyskanych z innych źródeł (np. 1% odpis w pdof) , ,56 55, , ,18 43, , ,10 5, , ,52 3, ,00 349,89 25, ,00 687,34 39, ,00 0,00 0, , ,00 101, Wpłaty do budŝetu części zysku Gospodarstw Pomocniczych Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 577,00 577,65 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0, , ,11 49,77 Z analizy wykonania pozostałych wpływów własnych za I półrocze 2011 roku przedstawionej w tabeli nr 8 wynika, Ŝe: Odnośnie punktu 1 wpływy z wpłat za przyłącza wodociągowe zrealizowano ogółem w kwocie ,35 zł, a kwoty wykonane w pierwszym półroczu 2011 r. to wpłaty za przyłącza do kanalizacji wodociągowej oraz wpłaty zaległe i rozłoŝona na raty. Szacuję się większe wykonanie planu, gdyŝ w drugim kwartale rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami sołectw Sobota, Gębowy Gaj i Górzycy (przyłącza wodociągowe). Odnośnie punktu 2 planowane wielkości wpłat kół łowieckich wykonano w kwocie 2.937,50 zł tj. w 66,76 % planu rocznego. Odnośnie punktu 3 w I półroczu 2011 r. kary za niedotrzymanie warunków umowy nie naliczano. Odnośnie punktu 4 dotyczy 2010 roku. Odnośnie punktu 5 wpływy za wieczyste uŝytkowanie w pierwszym półroczu 2011 r. wykonano plan w kwocie ,19 zł, co stanowi 88,98 %. Zaległości na dn r. wynoszą ,88 zł odnośnie, których zostały wysłane wezwania do zapłaty a takŝe wszczęto postępowania sądowe w celu przymusowego ściągnięcia zaległości. 13

14 Odnośnie punktu 6 wpływy z dochodów z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy w pierwszym półroczu 2011 r. wykonano plan w kwocie ,08 zł, co stanowi 55,15 %. Dochody z tego tytułu w 2011 r. pobierane są przez szkoły podstawowe, gimnazjum, OSiR i urząd. Odnośnie punktu 7 wpływy z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego tyt. dofinansowania w formie dotacji celowej z budŝetu Województwa Dolnośląskiego zadania pn.: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lwówek Śląski oraz m. Rakowice Wielkie, Rakowice Małe, Brunów, śerkowice, Włodzice Małe. Przewiduje się w II półroczu wprowadzenie do planu (zgodnie z umową) kwotę ,00 zł. Odnośnie punktu 8 wpływy z usług cmentarnych pobierane przez zarządcę cmentarza, które wykonano w kwocie ,90 zł, co stanowi 40,51 % wykonania planu (w analogicznym okresie poprzednim 54,64 %). Odnośnie punktu 9 plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział w opłatach za udostępnianie danych oraz świadczenia alimentacyjne wypłacane i windykowane przez MGOPS) wykonano kwocie ,22 zł (52,57 %). Odnośnie punktu 10 wpływy z odsetek od środków pienięŝnych na rachunkach bankowych gminy oraz od lokat terminowych plan wykonano w kwocie 92,28 zł (0,51 %). Bank nalicza odsetki od środków pienięŝnych raz w miesiącu oraz od lokat terminowych w deklarowanych okresach (lokaty krótkoterminowe). Gmina w przyszłym okresie planuje zakończenie wielu zadań inwestycyjnych i juŝ nie będzie moŝliwości zakładania lokat krótkoterminowych. Zakładany na 2011 rok plan moŝe nie być wykonany. Odnośnie punktu 11 wpływy z róŝnych dochodów w urzędzie wykonano w kwocie minus ,15 zł. W 2011 roku zwrócono nienaleŝne kwoty, ponadto są to dochody z: zwrotu kosztów ogrzewania, zuŝycia energii oraz z opłat za wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne itp. Odnośnie punktu 12 wpływy z grzywien i kar pienięŝnych (nakładane przez StraŜ Miejską) plan wykonano w kwocie ,20 zł (28,81 %). Zaległości z tego tytułu wynoszą ,20 zł i mają niski wskaźnik ściągalności przez trudną do przeprowadzenia egzekucję (protokoły o nieściągalności). Odnośnie punktu 13 wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan załoŝony na 2011 r. wykonano w kwocie ogółem ,93 zł (14,45 %). Wysokość kwot odsetek zaleŝna jest od długości okresu zalegania. Szacuje się, Ŝe pod koniec roku budŝetowego kwota zrealizowanych odsetek będzie niŝsza. Odnośnie punktu 14 zwrot kosztów wysłanych upomnień plan wykonano w 69,05 %, to jest w kwocie ,68 zł. Odnośnie punktu 15 wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze podstawowe przez PCK plan wykonano w 49,38 % tj. w kwocie 5.925,98 zł. Odnośnie punktu 16 wpływy do wyjaśnienia na I półrocze wyniosły 773,65 zł. Wyjaśnienie i poprawne zakwalifikowanie zapisów nastąpi w okresie późniejszym. Odnośnie punktu 17 wpływy z usług świadczonych przez jednostki - wykonano w kwocie ogółem ,18 zł (w analogicznym okresie poprzednim ,56 zł 55,57 %), z tego: w przedszkolach ,25 zł (55,71 %) - w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych, w stołówkach przedszkolnych ,70 zł (46,13 %) - w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych, w szkołach podstawowych ,38 zł (34,16 %), w gimnazjum 116,00 zł (77,33 %) w Ośrodku Sportu i Rekreacji ,85 zł (32,91 %) - w związku z likwidacją zakładu budŝetowego. Odnośnie punktu 18 wpływy z róŝnych dochodów i opłat jednostek gminy - wykonano w kwocie ogółem ,52 zł (3,89 %). Odnośnie punktu 19 wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek wykonano w kwocie ogółem 687,34 zł (39,50%). Odnośnie punktu 20 wpływy ze środków pozyskanych przez jednostki wykonano w kwocie ogółem 2.490,00 zł (101,22%). Odnośnie punktu 21 Gospodarstwa Pomocnicze szkół zlikwidowano. 14

15 Odnośnie punktu 22 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie ,11 (49,77%). 5. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA Dochody otrzymane z budŝetu państwa tytułem subwencji ogólnej za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 58,62 % w kwocie ,00 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2009 roku przedstawia tabela nr 9. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej Tabela nr 9 I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Lp. Wyszczególnienie % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. wyk Ogółem , ,00 74, , ,00 58,62 1. Część oświatowa , ,00 80, , ,00 61,54 2. Część wyrównawcza , ,00 50, , ,00 50,00 3. Część równowaŝąca , ,00 50, , ,00 50,00 Wpływy z budŝetu państwa tytułem subwencji ogólnej (ogółem plan na 2010 rok większy o ,00 zł) i w I półroczu 2011 roku ukształtowały się w podobnych procentach wykonania, jak w latach , z tym, Ŝe wielkości poszczególnych części są niŝsze od poprzedniego roku o kwotę ogółem ,00 zł (w roku ubiegłym zawyŝona była część oświatowa z tytułu błędu statystycznego). Gmina Lwówek Śląski otrzymuje z budŝetu państwa część oświatową subwencji ogólnej, której roczny plan przewiduje kwotę ,00 zł. W lipcu br. otrzymano zawiadomienie, Ŝe część oświatowa subwencji ogólnej zwiększy się o kwotę ogółem ,00 zł (wskutek złoŝonych wniosków przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski na remonty bieŝące w szkołach). Plan części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie będzie wynosił ,00 zł i do końca roku będzie wykonany. 6. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Dochody otrzymane z budŝetu państwa tytułem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 51,88 % w kwocie ,07 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela nr 10 oraz załącznik nr 5. Zadania zlecone Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 8 ustawy samorządowej. Są to zadania obce w tym sensie, Ŝe pochodzą od innego podmiotu administracji, jakim jest państwo. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową. O ile ustawa tak stanowi, gmina jest obowiązana do wykonania takich zadań. Gmina moŝe ponadto wykonać zadania zlecone dobrowolnie, na podstawie porozumienia z właściwym organem administracji rządowej. Wykonywanie przez gminę zadań zleconych sprawia, Ŝe ma ona dwoisty charakter wspólnoty samorządowej oraz jednostki wykonawczej administracji rządowej. Jest to typowy element zakresu działania samorządu terytorialnego. Ze względów racjonalności administrowania nie tworzy się bowiem na stopniu podstawowym administracji publicznej odrębnych organów administracji rządowej. W rezultacie wykonywanie zadań rządowych powierzone jest lokalnej, uspołecznionej administracji samorządowej, bliskiej geograficznie i politycznie mieszkańcom gminy. Ustawy nakładają na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W szczególności zadania zlecone obejmują sprawy: 1) wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 2) wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego, 3) obrony cywilnej, 4) wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 5) wynikające z ustawy o zbiórkach publicznych, 6) wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 15

16 Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Lp. Tabela nr 10 Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Struktu ra Ogółem , ,33 50, , ,07 51,88 100,00 1. Zwrot podatku akcyzowego , ,33 99, , ,07 100,00 10,33 2. Urzędy wojewódzkie , ,00 53, , ,00 53,78 2,31 3. Prowadzenie stałych rejestrów wyborców 3 021, ,00 49, , ,00 49,73 0,05 4. Spis powszechny 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,92 5. Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,01 6. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Obrona cywilna 1 000, ,00 100, , ,00 100,00 0,03 8. Refundacja kowtów wydawania decyzji 80,00 80,00 100,00 80,00 80,00 100,00 0,00 Świadczenia rodzinne, 9. zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe , ,00 47, , ,00 48,70 86, Wyszczególnienie Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Usuwanie skutków klęskŝytwiołowych I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r , ,00 40, , ,00 70,83 0,23 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,08 Z ogólnej kwoty wykonanych wpływów z dotacji ,07 zł przypada: 10,33 % na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, 2,31 % na zadania zlecone przez urząd wojewódzki, 0,05 % na prowadzenie stałych rejestrów wyborców, 0,92 % na przeprowadzenie Spisu Powszechnego, 0,01 % na zadania zlecone w zakresie wydatków obrony cywilnej, 0,03 % na zadania zlecone w zakresie wydatków obronnych, 86,03 % na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego gmina Lwówek Śląski otrzymuje środki pod aktualne zapotrzebowanie. W II półroczu 2011 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, 0,23 % składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 0,08 % na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. 7. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEśĄCE Dochody otrzymane z budŝetu państwa tytułem dotacji celowych na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (na utrzymanie cmentarza wojennego przy SP nr 2 w Lwówku Śląskim) ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 50,00 % w kwocie 1.150,00 zł. 16

17 8. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE Dochody otrzymane z budŝetu państwa tytułem pozostałych dotacji celowych ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 57,86 % w kwocie ,00 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela nr 11. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji z budŝetu państwa Tabela nr 11 Lp. Wyszczególnienie (zadanie) I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk Ogółem , ,00 46, , ,00 57, Współfinansowanie z budŝetu państwa projektu "Międzynarodowa Olimpiada Przedszkolaków z Lwówka Śląskiego i Chrastavy" Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 154,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 50, , ,00 48,64 3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 69, , ,00 63,03 4 Zasiłki stałe , ,00 61, , ,00 50,28 5 Ośrodek pomocy społecznej , ,00 65, , ,00 61,54 6 Pomoc państwa w doŝywianiu , ,00 67, , ,00 61,47 7 Pomoc materialna dla uczniów , ,00 84, , ,00 100,00 8 Wyprawka szkolna 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9 Współfinansowanie z budŝetu państwa projektu "Kiermasz świąteczny miast partnerskich " 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Współfinansowanie z budŝetu państwa projektu "Festiwal smaków i tradycji regionalnych" Współfinansowanie z budŝetu państwa projektu "Renowacja zabytkowej fontanny jako produkt turystyczny obszaru pogranicza" Współfinansowanie z budŝetu państwa projektu "Zabytki, atrakcje turystyczne Lwówka Śląskiegi i Chrastavy" Współfinansowanie z budŝetu państwa projektu "Wirtualna wycieczka po mieście Lwówek Śląski" 6 190,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Współfinansowanie z budŝetu państwa projektu "Obchody 800-lecia piwowarstwa w Lwówku Śląskim" 2 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Współfinansowanie z budŝetu państwa projektu "Iluminacja ratusza - poprawa atrakcyjności turystycznej Lwówka Śląskiego" 2 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na zadania własne i na zadania bieŝące realizowane przez gminę ukształtowały się na poziomie: na współfinansowanie projektów unijnych dotacji nie otrzymano w I półroczu (poz. 9, 10 i 11) oczekujemy na przelew środków z budŝetu państwa, 17

18 na współfinansowanie projektu pn.: Międzynarodowa Olimpiada Przedszkolaków z Lwówka Śląskiego i Chrastawy dotację otrzymano w ostatnim dniu grudnia 2010 r. 48,64 % planowanych kwot na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, 63,03 % planowanych kwot na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 50,28 % planowanych kwot na zasiłki stałe, 61,54 % planowanych kwot na realizację zadań MGOPS, 61,47 % planowanych kwot na doŝywianie (umowa na doŝywianie opiewa na kwotę ogółem ,00 zł, z tego ,00 zł na posiłki, 4.000,00 zł na doposaŝenie punktów wydawania posiłków oraz 8.200,00 zł na dowóz posiłków), 100,00 % planowanych kwot na pomoc materialna dla uczniów (stypendia). 9. DOTACJE OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ Dotacje otrzymane z innych źródeł ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 26,87% tj. w kwocie ,22 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2010 roku przedstawia tabela nr 12. Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji Tabela nr 12 I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Lp. Wyszczególnienie % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie wyk. wyk Ogółem , ,00 45, , ,22 26, Dotacja z budŝetu powiatu na bibliotekę Dotacja z budŝetu samorządu województwa na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Dotacja z Rejonowego Biura Pracy , ,00 45, , ,00 45,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 41,67 Realizacja dochodów z tytułu otrzymanych pozostałych dotacji: z Powiatu Lwóweckiego przyznana na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim realizacja w kwocie ,00 zł (w planie Powiatu Lwóweckiego przyjęto kwotę ,00 zł), z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w miejscowościach: Nagórze, DłuŜec, Chmielno i Włodzice Małe, z Funduszu Pracy refundacja za prace społecznie uŝyteczne. 10. DOCHODY BIEśĄCE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej ogółem w I półroczu 2011 roku zostały przekazane w kwocie ,20 zł, pozostałe zadania są w toku realizacji. W szczegółowości realizację planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr

19 Realizacja dochodów bieŝących z funduszy Unii Europejskiej Tabela nr 13 I półrocze 2011 r. Lp. Wyszczególnienie % Plan Wykonanie wyk Ogółem , ,20 106, Realizacja projektu w 2010 roku pn.: Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków z Lwówka Śląskiego i Chrastavy" Realizacja projektu w latach pn.: Integracja społeczna i zawodowa kliemtów MGOPS-u w Lwówku Śląskim" - dotacja rozwojowa - będzie realizowania w II półroczu 2010 r , ,32 101, , ,33 100,00 3 Realizacja projektu w 2009 roku pn.: "Betlejemskie światełko pokoju" ,08 4 Realizacja projektu w 2010 roku pn.: "Dni poezji i sztuki w Lwówku Śląskim" 9 594,66 5 Realizacja projektu w 2010 roku pn.: "Kiermasz świąteczny miast partnerskich" ,00 0,00 0,00 6 Realizacja projektu w 2010 roku pn.: "Festiwal smaków i tradycji regionalnych" , ,13 96, Realizacja projektu w 2010 roku pn.: "Lwóweckie Lato Agatowe - Agaty z Płóczek Górnych" (Regionalny Program Operacyjny) Realizacja projektu w 2010 roku pn.: "Renowacja zabytkowej fontanny jako produkt turystyczny pogranicza" (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Realizacja projektu w 2009 roku pn.: "Wzmacnianie kontaktów miast partnerskich ,68 Lwówek Śląski - Chrastava" W pierwszym półroczu 2011 r. wpłynęły do budŝetu dochody bieŝące z funduszy Unii Europejskiej na zadania: w rozdziale Przedszkola w kwocie 8.692,32 zł tyt. przyznanych środków o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na realizację projektu pn.: Międzynarodowa Olimpiada Przedszkolaków z Lwówka Śląskiego i Chrastavy ze środków EFRR (realizacja projektu w 2010 roku, róŝnica do planu powstała w wyniku wyŝszej od planowanego kursu euro), w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w kwocie ,33 zł - zadanie Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim". Umowa z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie ,08 zł z tyt. przyznanych środków o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na realizację projektu w 2009 roku pn.: Betlejemskie światełko pokoju ze środków EFRR w II półroczu wprowadzić do planu dochodów, w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 9.594,66 zł z tyt. przyznanych środków o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia na realizację projektu pn.: Dni poezji i sztuki w Lwówku Śląskim ze środków EFRR (realizacja projektu w 2010 roku), w II półroczu wprowadzić do planu dochodów, w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie ,13 zł z tyt. przyznanych środków o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na realizację projektu pn.: Festiwal smaków i tradycji regionalnych ze środków EFRR (realizacja projektu w 2010 roku) w II półroczu naleŝy skorygować plan, w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury planowane dochody z tyt. przyznanych środków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn.: Lwóweckie lato Agatowe Agaty z Płóczek Górnych (realizacja projektu w 2010 roku) - w II półroczu oczekiwany jest przelew środków, w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie ,68 zł z tyt. przyznanych środków z dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na realizację projektu pn.: Wzmacnianie kontaktów miast partnerskich z POWT w II półroczu wprowadzić do planu dochodów, w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowane dochody z tyt. przyznanych środków o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na realizację projektu pn.: Renowacja zabytkowej fontanny jako produkt turystyczny pogranicza ze środków EFRR (realizacja projektu w 2010 roku). 19

20 11. DOCHODY MAJĄTKOWE Plan dochodów z majątku gminy ogółem za I półrocze 2011 roku został wykonany w 23,15 %, co daje kwotę ,42 zł. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w rozbiciu na poszczególne tytuły przedstawia tabela nr 14. Realizacja wpływów z majątku gminy Tabela nr 14 Lp. Wyszczególnienie I półrocze 2011 r. Plan Wykonanie % wyk Ogółem , ,42 23,15 1. Dochody majątkowe własne , ,42 49,94 - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (tereny wiejskie) , ,02 59,38 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (budynki, lokale mieszkalne i uŝytkowe, grunty) , ,09 247, , ,31 48,48 2. Dochody majątkowe z dotacji i inne dofinansowanie ,00 0,00 0,00 - dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z budŝetu państwa pn.: " Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ,00 0,00 0,00 - dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z budŝetu państwa pn.: " Przebudowa ulicy Ogrodowej, Warsztatowej, Tęczowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych" - dofinansowanie przedsięwzięcia z budŝetu Województwa Dolnośląskiego pn.: "Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3. Dochody majątkowe z budŝetu Unii Europejskiej , ,00 17,38 - realizacja projektu w 2009 roku pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi DłuŜec" - PROW - realizacja projektu w 2010 r.pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w m. DłuŜec oraz przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na salę zebrań w m. Płóczki Dolne" ,00 0,00 0, , ,00 99,91 - realizacja projektu w pn.: "Budowa sali zebrań w Kotliskach" ,00 0,00 0,00 Analizując poszczególne kategorie dochodów majątkowych szacuję się, Ŝe: Dochody majątkowe własne - załoŝone do sprzedaŝy mienie zostanie przedstawione do sprzedaŝy - plan dochodów na 2011 rok moŝe nie zostać wykonany gdyŝ mieszkańcy gminy nie przystępują do przetargów, dochody majątkowe z dotacji załoŝony plan zostanie wykonany, dochody majątkowe z budŝetu Unii Europejskiej dotyczą: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie ,00 zł tyt. realizacji projektu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi DłuŜec, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie ,00 zł tyt. realizacji projektu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w m. DłuŜec oraz przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na salę zebrań w m. Płóczki Dolne", w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie ,00 zł tyt. realizacji operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu Leader, działanie >> WdraŜania lokalnych strategii rozwoju<< pn.: "Budowa Sali zebrań w Kotliskach" w pierwszym półroczu złoŝono częściowy wniosek o płatność. 20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski LWÓWEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania

Sprawozdanie z wykonania Sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta i Gminy Witnica za 2014 rok Witnica, dnia 31 marca 2015 r. B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Witnica zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski LWÓWEK

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo