INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ"

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW INSTYTUCJI KULTURY Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski LWÓWEK ŚLĄSKI SIERPIEŃ 2011

2 S P I S T R E Ś C I Spis stron...2 Informacja o przebiegu wykonania budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2011 roku...3 Szczegółowa część opisowa...5 I. Dochody...5 II. Wydatki...21 III. Przychody i wydatki Zakłady budŝetowe Oświatowy Zakład BudŜetowy...41 Zakład BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Instytucja kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Instytucja kultury Lwówecki Ośrodek Kultury Informacja o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 1011 roku.. 49 IV. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą poŝyczek i kredytów...51 V. NaleŜności i zobowiązania...51 VI. Zbiorcze zestawienie budŝetu...52 VII. Podsumowanie...53 Spis dokumentów źródłowych...55 Z tego: Informacja z wykonania planu dochodów budŝetu gminy za I półrocze 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania planu dochodów budŝetowych według źródeł za I półrocze 2011 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu wydatków budŝetowych za I półrocze 2011 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu wydatków budŝetowych w układzie uchwały budŝetowej za I półrocze 2011 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu załącznik nr Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zrealizowanych w I półroczu 2011 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r. - załącznik nr Informacja z wykonania planu dotacji podmiotowych zrealizowanych w I półroczu 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków instytucji kultury za I półrocze 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budŝetowych za I półrocze 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania planu dotacji celowych przyznanych na zadania własne Gminy realizowane przez pomioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych zrealizowane w I półroczu 2011 r. załącznik nr Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2011 r. załącznik Nr Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków zadań przeznaczonych do realizacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2011 r. załącznik nr Informacja o wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2011 roku - załącznik nr Realizacja zadań w ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2011 r. - załącznik nr Przychody i rozchody budŝetu w I półroczu 2011r. - załącznik nr Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pierwszym półroczu 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Wykaz przedsięwzięć do WPF

3 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz ze zmianami), Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, przedkłada Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budŝetu Gminy Miasta Lwówek Śląski za pierwsze półrocze 2011 roku. Informacja ta weszła w Ŝycie Zarządzeniem nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 sierpnia 2011 roku. Informacja składa się z dwóch części. Część pierwsza informacja opisowa dotycząca dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków realizowanych w I półroczu 2011 roku. Wnioski w szczególności odnoszą się do realizacji poszczególnych zadań wykonywanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski. Natomiast część drugą informacji stanowią załączniki do części opisowej z danymi o wykonaniu budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za I półrocze 2011roku. KaŜda z części informacji zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 29 tabeli i 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski w pierwszym półroczu 2011 roku oraz 16 załączników. Ponadto, tekst informacji ilustrowany jest zestawieniami i wykresami graficznymi. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy, tj.: 2 instytucje kultury, 2 zakłady budŝetowe, 2 publiczne przedszkola, 1 gimnazjum, 5 szkół podstawowych oraz urząd i ośrodek pomocy społecznej. W I półroczu 2011 roku wielokrotnie dokonywano zmian w budŝecie gminy. Zmiany te skutkują zmniejszeniem lub zwiększeniem kwot uchwalonego budŝetu. Wymienić tu naleŝy przede wszystkim zmiany w planach dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych. Zmiany dokonywane w budŝecie to przeniesienie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budŝetowej, dysponowanie rezerwami oraz inne zmiany - nie mające wpływu na ogólną wielkość ustalonego planu dochodów i wydatków. Dokonywanie zmian w budŝecie w zakresie przenoszenia wydatków między działami klasyfikacji budŝetowej, kredytów i poŝyczek oraz wprowadzanie do budŝetu środków ze źródeł pozabudŝetowych naleŝy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego. BudŜet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2011 został przyjęty Uchwałą nr V/9/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w wysokości: Dochody ,00 zł Wydatki ,00 zł Na początek roku ustalono deficyt budŝetowy w wysokości ,00 zł, którego źródłem finansowania miały być przychody z kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł zaciągnięte na następujące cele: a) finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł (kredyt), b) zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie projektów z budŝetu Unii Europejskiej ( Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi DłuŜec ) kwota ,00 zł. Ustalono rozchody na spłatę rat zaciągniętych poŝyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w bankach komercyjnych w wysokości zł, które zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i poŝyczek z tego: a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł, b) planowaną spłatę rat poŝyczek w kwocie zł. BudŜet gminy zmieniony został następującymi uchwałami Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski: Nr VI/31/11 z dnia 24 lutego 2011 r. Nr VIII/40/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r. Nr IX/63/11 z dnia 26 maja 2011 r. Nr X/83/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr X/84/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski: Nr FB 5/Z/2011 z dnia 03 lutego 2011 r. (przyjęto układ wykonawczy), Nr OR FB z dnia 14 kwietnia 2011 r. Nr OR FB z dnia 31 maja 2011 r. Nr OR FB z dnia 30 czerwca 2011 r. Plan budŝetu na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł: 3

4 Dochody ,00 zł Wydatki ,00 zł W stosunku do uchwalonego budŝetu na dzień r. plan dochodów zwiększył się o 2,61 % - to jest o kwotę ,00 zł, a plan wydatków o 1,53 % - to jest o kwotę ,00 zł. Na 30 czerwca 2011 r. ustalono deficyt budŝetowy w wysokości ,00 zł, którego źródłem finansowania będą: przychody z kredytów i poŝyczek w wysokości ,00 zł zaciągnięte na następujące cele: a) finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł (kredyt), b) na wyprzedzające finansowanie projektu z budŝetu Unii Europejskiej ( Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi DłuŜec ) kwota ,00 zł. c) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł. Planowane rozchody budŝetu gminy po zmianach wynoszą ,00 zł, z tego: a) spłaty kredytów ,00 zł, b) spłaty poŝyczek ,00 zł, c) rozchody z tyt. innych rozliczeń ,00 zł. Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyŝszych wielkości w I półroczu 2011 roku, na tle planu uchwalonego uchwałą budŝetową oraz planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2011 roku uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, zestawiono w załącznikach: nr 1 16 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczegółowości zgodnej z uchwałą budŝetową, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budŝetowe: - Rb-27S z wykonania planu dochodów budŝetowych, - Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych, - Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budŝetowych, - Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządy terytorialnego ustawami, - Rb-N o stanie naleŝności, - Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz o gwarancji i poręczeń, - Rb-NDS - o nadwyŝce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. 4

5 I. D O C H O D Y Plan ,00 zł Wykonanie ,09 zł % wykonania 47,43 SZCZEGÓŁOWA CZĘŚĆ OPISOWA Dochody budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości ,09 zł, co stanowi 47,43 % planu. Natomiast za I półrocze 2010 r. plan dochodów był wykonany w wysokości ,18 zł, co stanowiło 49,35 % planu. Wskaźnik upływu czasu w 2011 roku jest niŝszy od analogicznego okresu poprzedniego o 1,92 punktu procentowego, lecz kwota wykonanych dochodów jest wyŝsza o ,91 zł. Wskaźnik realizacji dochodów obniŝają nie otrzymane w I półroczu 2011 r. dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, dochody majątkowe z dotacji oraz dochody z budŝetu Unii Europejskiej. Wykonanie dochodów budŝetowych za I półrocze 2011 r. przedstawiono w układzie działów i rozdziałów w załączniku nr 1 oraz według źródeł ich powstania w załączniku nr 2. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji dochodów za I półrocze 2011 r. w porównaniu do wykonania dochodów I półrocza 2010 r. przedstawia tabela nr 1. Zbiorcze zestawienie dochodów Tabela nr 1 I półrocze 2010 roku I półrocze 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Struktura Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk Ogółem dochody , ,18 49, , ,09 47,43 100,00 I. Dochody własne , ,60 45, , ,60 43,12 48,00 1 Wpływy z podatków i opłat , ,41 52, , ,04 47,48 26, z tego: - wpływy z podatków , ,38 51, , ,22 46,86 23,24 - wpływy z opłat , ,03 53, , ,82 52,67 3,15 z tego: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Dochody majatkowe (własne i z dotacji) , ,94 79, , ,72 78,30 1, , ,32 39, , ,18 43,38 12, , ,42 19, , ,42 27,95 4,28 4 Pozostałe wpływy własne , ,45 60, , ,96 41,48 4,39 II. Subwencja ogólna z budŝetu państwa Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu III. administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe z budŝetu państwa IV. na zadania własne , ,00 74, , ,00 58,62 31, , ,33 50, , ,07 51,88 13, , ,00 46, , ,00 57,84 2,91 V. Dotacje z innych źródeł , ,00 45, , ,22 26,87 0,12 VI. Dochody z funduszy Unii Europ , ,25 5, , ,20 28,36 4,12 z tego: na wyd. bieŝące , ,25 7, , ,20 106,00 3,98 z tego: na wyd. majątkowe ,00 0,00 0, , ,00 17,38 8,38 Roczny plan dochodów własnych w I półroczu 2011 roku został zrealizowany w 47,43 % (w analogicznym okresie poprzednim 45,59 %). PoniŜej wskaźnika upływu czasu ukształtowały się wpływy z: podatków, udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, dochodów majątkowych, dochodów z dotacji na zadania własne, dochodów z pozostałych dotacji oraz dochody majątkowe i dochody z budŝetu Unii Europejskiej. 5

6 Tabela nr 1 przedstawia takŝe strukturę dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu, z czego dochody własne stanowią 47,99 % (w analogicznym okresie poprzednim 44,03 %). STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU 48,00% dochody własne - 48,00 % subwencja ogólna - 31,28% dotacje na zadania własne - 2,91 % dotacje na zadania zlecone - 13,57 % dochody z funduszy UE - 4,12 % 0,12% 4,12% 13,57% 2,91% 31,28% dotacje z innych zródeł - 0,12% PoniŜej opisane zostały źródła powstawania wpływów z podaniem stopnia ich wykonania oraz ich wagę w poszczególnych grupach dochodów. 1. DOCHODY Z PODATKÓW Dochody z podatków naleŝnych gminie ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie ,22 zł, co stanowi 46,86% wykonania planu. W szczegółowości realizację dochodów podatkowych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego przedstawia tabela nr 2. Zrealizowane wpływy podatkowe za I półrocze 2011 r. w porównaniu z okresem poprzednim są wyŝsze o kwotę ,84 zł, na co wpływ mają dochody wykonane w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby prawne. Przedstawiona w tabeli nr 2 struktura wykonania dochodów podatkowych pokazuje udział poszczególnych podatków w dochodach podatkowych zrealizowanych w I półroczu 2011r. 6

7 Realizacja wpływów podatkowych Tabela nr 2 Wyszczególnienie Plan I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk Struktura Struktura Ogółem , ,38 51,88 100, , ,22 46,86 100,00 Podatek od nieruchomości , ,42 51,60 78, , ,78 46,10 78,46 - od osób prawnych , ,95 50, , ,65 47,80 - od osób fizycznych , ,47 55, , ,13 41,08 Podatek rolny , ,86 51,70 12, , ,47 55,73 12,81 - od osób prawnych , ,31 46, , ,50 51,30 - od osób fizycznych , ,55 52, , ,97 56,26 Podatek leśny , ,61 46,80 1, , ,65 45,23 1,11 - od osób prawnych , ,20 45, , ,40 43,58 - od osób fizycznych , ,41 57, , ,25 57,38 Podatek od środków transportowych , ,91 54,07 4, , ,22 51,50 4,33 - od osób prawnych , ,00 77, , ,00 46,83 - od osób fizycznych , ,91 48, , ,22 52,91 Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 530,00 53,00 0, ,00 855,49 28,52 0, , ,33 55,56 4, , ,91 36,72 3,07 - od osób prawnych 3 000,00-15,00-0, , ,00 100,35 - od osób fizycznych , ,33 56, , ,91 34,88 Podatek od spadków i darowizn , ,25 76,03 0, , ,70 21,44 0,21 Na wysokość realizowanych dochodów z podatków mają wpływ następujące okoliczności: wysokość ustalonych przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim stawek podatkowych, udzielone ulgi w postaci umorzeń, zwolnień, zaniechenia poboru, rozłoŝenie na raty. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki obniŝenia górnych stawek podatkowych przedstawia tabela nr 3 oraz tabela nr 4. Skutki udzielonych ulg za lata od 2009 do 2011 r. Tabela nr 3 Wyszczególnienie r r r. Umorzenia Raty i odroczenia Umorzenia Raty i odroczenia Umorzenia Raty i odroczenia Umorzenia r. Raty i odroczenia Podatek rolny 8 070, , , , , ,00 923,00 0,00 Podatek od nieruchomości , , , , , , , ,00 Podatek leśny 81,00 312,00 12,00 21,00 549,20 0,00 14,00 0,00 Podatek od środków transportowych Ogółem ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydając w I półroczu 2011 roku decyzje w sprawie odroczeń, zwolnień oraz umorzeń podatków gmina zrezygnowała z 1,52% dochodów własnych (w analogicznym okresie poprzednim 2,51%) i jest o 0,99 punktu procentowego mniej niŝ za I półrocze 2010 roku. 7

8 Wyszczególnienie Skutki obniŝenia górnych stawek podatków na lata I półrocze 2008 r. Koniec roku 2008 I półrocze 2009 r. Koniec roku 2009 I półrocze 2010 r. Koniec 2010 r. Tabela nr 4 I półrocze 2011 r. Podatek rolny , , , ,21 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,21 Skutki obniŝenia górnych stawek dotyczyły w 2011 roku podatków: od nieruchomości, od środków transportowych. Uchwalając stawki podatkowe obowiązujące w 2011 roku gmina zrezygnowała z 6,76 % dochodów podatkowych (I półrocze 2010 r. 6,02 %) i jest to o 0,74 punktu procentowego mniej niŝ za I półrocze 2010 roku. W podatku rolnym stawki podatkowe ustalono wg stawki GUS na 201 rok, która wyniosła 37,64 zł za q Ŝyta (w roku ubiegłym 34,10 zł za q Ŝyta wg stawek GUS uchwalono 34,10 zł za q Ŝyta). Wskaźniki utraconych dochodów własnych świadczą o tym, Ŝe gmina bardzo ostroŝnie podejmuje działania związane z moŝliwością obniŝenia dochodów własnych. Stan zaległości w podatkach i opłatach ogółem na dn. 30 czerwca 2011 r. ukształtował się w kwocie ,07 zł (analogiczny okres poprzedni ,42 zł). Kwota zaległości zmalała o ,35 zł w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i inne jednostki organizacyjne zrealizowano w 47,80 % (w analogicznym okresie poprzednim 50,56 %) planowanych dochodów z tego tytułu. Wskaźnik upływu czasu niŝszy od załoŝeń poniewaŝ prowadzone są postępowania podatkowe z podmiotami: GóraŜdŜe-Kruszywa, DIALOG, Nowy Ląd, Hydrovolt. W podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2011 r. występują zaległości podatkowe w kwocie ,45 zł (stan na I półrocze 2010 r ,14 zł), z czego kwota 181,00 zł to zaległość firmy w upadłości. W stosunku do zaległości w I półroczu 2011 r. wystawiono 41 szt. upomnień, 18 szt. tytułów wykonawczych. Wystawiono takŝe 1 decyzję umorzeniową na kwotę 3.636,00 zł (Oświatowy Zakład BudŜetowy) oraz 3 decyzje odroczeniowe na kwotę ,00 zł (Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej, LOK, COMFORT). Pozostałe osoby prawne i inne jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie Gminy Lwówek Śląski wykazują lepszą kondycję gospodarczą, gdyŝ zaległości podatkowe u tych podmiotów nie występują. Podatkiem od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski opodatkowanych jest 94 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym pięć podmiotów korzystających ze zwolnienia ustawowego. Mając na uwadze powyŝsze oraz bieŝącą analizę stanu zaległości, bieŝące wpływy, ilości podmiotów, podstawy ich opodatkowania, a takŝe realizacja zabezpieczeń hipotecznych oraz przewidywane umorzenia zaległości podatkowych, moŝliwe jest, Ŝe roczne załoŝenia do planu dochodów nie zostaną wykonane w całości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 41,08 % planowanych dochodów z tego tytułu, to jest w kwocie ,13 zł (w analogicznym okresie poprzednim 55,59% w kwocie ,47 zł). Większe wpływy w I półroczu związane są z wpłacaniem przez część podatników naleŝnych świadczeń za cały rok w momencie uiszczania pierwszej raty. Stan zaległości ukształtował się w wysokości ,65 zł (za I półrocze ubiegłego roku ,33 zł). W stosunku do zaległości w I półroczu 2011 r. wystawiono: 487 (w I półr r ) upomnień, 218 (w I półr r. 144) tytułów wykonawczych, 2 szt. zajęć hipotecznych oraz 9 decyzji umorzeniowych, cztery decyzje o przesunięciu terminu płatności. W drugim półroczu planuje się dalsze wystawienie zabezpieczeń hipotecznych dla nieruchomości, których właścicielami są osoby uporczywie zalegające. Prowadzone są kompleksowe kontrole osób fizycznych w wyniku których szacuje się większe wpływy z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne podatnicy nie uwzględniają całej powierzchni uŝytkowe, często pomijane są piwnice, poddasza uŝytkowe i garaŝe. Wytypowanych do kontroli jest przynajmniej po jednej osobie z danej ulicy lub z sołectwa. Jest to bardzo wysoka liczba kontroli i moŝliwe jest, Ŝe sami pracownicy Urzędy Gminy i Miasta nie wykonają planowanych kontroli, chyba Ŝe zatrudni się specjalistę do tych kontroli. Ponadto ogłoszono w mediach lokalnych i na plakatach zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości brak reakcji mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 51,30 % w kwocie ,50 zł (w analogicznym okresie poprzednim 46,88% w kwocie ,31 zł). Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 1.995,30 zł (za I półrocze 2009 r ,40 zł). W 8

9 pierwszym półroczu w stosunku do zaległości wystawiono 1 decyzję o przesunięciu terminu płatności oraz jedno upomnienie. Mając powyŝsze na uwadze moŝliwe jest, Ŝe roczne załoŝenia do planu dochodów zostaną wykonane w całości. Podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w 56,26 % w kwocie ,97 zł (analogiczny okres poprzedni 52,32 % w kwocie ,55 zł) planowanych dochodów z tego tytułu. Stan zaległości ukształtował się w wysokości ,25 zł (za I półrocze 2010 r ,97 zł). W pierwszym półroczu udzielono: 102 szt. (w tym 19 szt. nowej) ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę ,00 zł, 1 szt. ulgi z tytułu zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) na kwotę 295,10 zł, 32 szt. ulgi górskiej na kwotę 5.766,96 zł, szt. ulgi ustawowej (V i VI klasa gruntów) na kwotę ,62 zł. W stosunku do zaległości wystawiono 2 decyzje umorzeniowe i 1 decyzję o przesunięciu terminów płatności oraz 1.031szt. upomnień (za półrocze 2010 r. 996 szt.) i 367 tytułów wykonawczych (za półrocze 2010 r. 332 szt.). Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 43,58 % w kwocie ,40 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 68,80 zł. Podatek leśny od osób fizycznych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 57,38 % w kwocie 8.607,25 zł. Kwota zaległości na dzień roku wynosi 1.013,75 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 46,83 % w kwocie ,00 zł. W 2011 roku pozostała do zapłaty jeszcze jedna rata. Kwota zaległości wynosi 1,00 zł. Plan roczny moŝe nie zostać wykonany. W trakcie pierwszego półrocza wystawiono 2 decyzje umorzeniowe, 4 szt. upomnień. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych; planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 52,91 % w kwocie ,22 zł. W 2011 roku pozostała do zapłaty jeszcze jedna rata. Kwota zaległości wynosi ,29 zł w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. JeŜeli ilość pojazdów w drugim półroczu nie ulegnie zmianie plan moŝe nie zostać wykonany. W stosunku do zaległości wystawiono 1 decyzję odrodzeniową, 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 4.174,00 zł oraz 26 szt. upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 28,52 % w kwocie 855,49 zł. Zaległości w tym podatku na r. wynoszą ,00 zł, które są zaległością pozorną gdyŝ po złoŝeniu rozliczenia rocznego składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszają te zaległości. Realizacja tego podatku następuje przez Urząd Skarbowy. Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem płacony od osób fizycznych i osoób prawnych - planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 36,72 %, co stanowi kwotę ogółem ,91 zł. Windykacją tego podatku zajmują się właściwe Urzędy Skarbowe i trudno jest przewidzieć czy podatnicy w II półroczu 2011 roku będą zawierali umowy od których naleŝny jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 21,44% w kwocie ,7 zł. Windykacją tych podatków zajmuje się Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim. Ustalenie prawidłowego planu w podatku od spadków i darowizn jest trudne do przewidzenia. W drugim półroczu naleŝy bieŝąco monitorować wpływy z tego podatku. 2. DOCHODY Z OPŁAT Dochody z opłat naleŝnych gminie ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie ,82 zł, to jest w 52,67 % wykonania planu. W szczegółowości realizację dochodów z tego tytułu w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2009 i 2010 roku oraz za I półrocze 2011 roku przedstawia tabela nr 5. 9

10 Realizacja wpływów z opłat Tabela nr 5 Lp Wyszczególnien ie Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk Ogółem Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Opłata od posiadania psów Wpływy z innych opłat lokalnych I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r , ,03 43, , ,03 53, , ,82 52, , ,60 35, , ,00 44, , ,88 46, , ,40 35, , ,74 43, , ,83 48, , ,60 29, , ,00 43, , ,40 39, , ,88 86, , ,94 79, , ,72 78, , ,29 96, , ,21 100, , ,45 89, , ,26 48, , ,14 65, , ,54 40,95 Dochody z opłaty targowej - wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 46,15 %. Wpływy z tego tytułu związane są z okresowym (uzaleŝnionym od pory roku) nasilaniem się działalności handlowej ulicznej i na targowisku) objęte opłatą targową. Ze względu na fakt, iŝ w styczniu, lutym i marcu handel jest znacznie ograniczony, stąd dochody budŝetu gminy z tytułu opłaty targowej są równieŝ stosunkowo niskie. W II półroczu (w okresie letnim oraz przed świętami Wszystkich Świętych i BoŜego Narodzenia) handel się nasila, a co za tym idzie zwiększają się wpływy do budŝetu. Dochody z opłaty skarbowej wykonano w 46,15 %, co stanowi kwotę ,83 zł. Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają: czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawane na wniosek zaświadczenia, wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje). Opłacie skarbowej podlega równieŝ złoŝenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złoŝenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złoŝenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złoŝenia dokumentu. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta lub bezgotówkowo na rachunek bankowy. Porównując analogiczne okresy wykonania dochodów - w 2011 r. są one wyŝsze o 5.930,09 zł. Wykonie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło ,40 zł (w analogicznym okresie poprzednim ,00 zł), co stanowi 48,59 %. Opłatę eksploatacyjną opłaca siedem podmiotów gospodarczych, które ze względu na warunki atmosferyczne w pierwszym kwartale zmniejszyły wydobycie. Wobec powyŝszego szacuje się, Ŝe plan dochodów w opłacie eksploatacyjnej za 2011 rok moŝe zostać wykony. Wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu wyniosło ,72 zł (w analogicznym okresie poprzednim) ,94 zł. Płatność za niektóre zezwolenia (w zaleŝności od daty wydania i daty wygaśnięcia) moŝe być rozkładana na raty lub płatność następuje jednorazowo. Szacuje się, Ŝe roczny plan z tego tytułu będzie wykonany. Opłata od posiadania psów opłatę te pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Planowane kwoty z tego tytułu zrealizowano w 89,98 %, to jest w kwocie ,45 zł (w analogicznym okresie poprzednim ,21 zł). Zaległość w tym podatku stanowi kwotę ,00 zł. W stosunku do wszystkich zaległości w podatkach dla których organem podatkowym jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wystawiono 237 upomnień i 25 tytułów wykonawczych. W ewidencji figuruje 794 psów (w analogicznym okresie poprzednim 777 psów), w tym do 243 psów zastosowano ulgi ustawowe. W I półroczu wystawiono 3 decyzje umorzeniowe. 10

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo