DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r Nr XXI/185/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r Nr XXII/132/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r Nr XVIII/129/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/117/08 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r Nr XVIII/130/09 Rady Gminy Sidra z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2009 r Nr 129/XXIV/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r ZARZĄDZENIA: 1494 Nr 108/09 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r Nr 88/09 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przytuły za rok Nr 147/09 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIX/140/09 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje: 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 1. Dz Różne rozliczenia Roz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zł. 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 1. Dz Oświata i wychowanie Roz Gimnazjum środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewodztw pozyskane z innych źrodeł zł. 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 1. Dz Transport i łączność Roz drogi publiczne gminne zakup usług pozostałych zł. 2. Dz Oświata i wychowanie Roz szkoły podstawowe dodatkowe wynagrodzenie roczne zł składki na ubezpieczenia społeczne 400 zł składki na fundusz pracy 64 zł. Razem zł. 3. Dz Oświata i wychowanie Roz Gimnazjum wynagrodzenia osobowe pracowników zł składki na ubezpieczenia społeczne zł zakup materiałów i wyposażenia zł. Razem zł. 4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Roz Dowożenie uczniów do szkół 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zł składki na ubezpieczenia społeczne 900 zł skladki na fundusz pracy 135 zł zakup materiałów i wyposażenia zł.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz zakup usług remontowych zł różne opłaty i składki zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł. Razem zł 5. Dz. 801 Oświata i wychowanie Roz Gimnazjum 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł. Razem Roz zł. 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł 1. Dz Rolnictwo i łowiectwo Roz Infrastruktura wodociagowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł. 2. Dz. 600-Transport i łączność Roz Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł. 3. Dz. 750 Administracja publiczna Roz Urząd Gminy zakup materiałow i wyposażenia zł. 4. Dz Oświata i wychowanie Roz Gimnazjum 6058-wydatki inwetycyjne jednostek budzetowych zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł. 5. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 3 a Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Spójnosci w 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 7. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. do Uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 8. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 7 Dotacje celowe na pomoc finsnową oraz inne dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dokonać aktualizcji załącznika Nr 8 Plan przychów i wydatkow zakladów budżetowych na 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 10. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 9 Plan dochdów i wydatków dochodów wlasnych w 2009 r. r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 11. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. do uchwały Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 12. limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł; - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie 338 zł. - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł. 1. Objaśnienia do budżetu stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody zł 2. Wydatki zł 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie zł 4. Przychody budżetu wynoszą zł, rozchody wynoszą zł. 3. Wykonanie powyższej Uchwały zleca się Wójtowi Gminy 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Walentyna Gołaszewska

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/139/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. l.p. Program inwestycyjnyzadanie inwestycyjne Jednostka realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków poniesionych do końca 2008 roku Wysokość planowanych wydatków w 2009 r. Środki własne gminy Dotacja z budżetu państwa NPPDL W tym: Środki Funduszu PROW 1* Kredyt długoterminowy w złotych Fundusz P Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Dziadkowicach Dz.010 Roz Przebudowa drogi Gminnej Nr B Lipiny Gmina Dziadkowice Gmina Dziadkowice Droga gminna Gmina Osiedle Kąty Dz.600 Roz.600 Dziadkowice 4 Budowa boiska Gmina wielofunkcyjnego Przy Zespole Szkół W Dziadkowicach Dziadkowice Razem *planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/139/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2009 r. W złotych po zmianach Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Klasyfikacja budżetowa Dz.010 Roz Nazwa zadania Budowa oczyszczalni z kanalizacją i przyłączami Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie Okres realizacji programu Wartość Projektu ogółem Dotychczas poniesionych wydatki Plan na 2009 rok Gmina Dziadkowice Środki własne Gminy 1*.kredyt 2.*środki wł 1* w tym Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich * Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Dz.801 Roz Budowa boiska Wielofunkcyjnego Przy Zespole Szkół w Dziadkowicach Gmina Dziadkowice * Razem

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr.3 do uchwały Nr XIX/139/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. Przychody i rozchody budżetu w 2009 rok w złotych L.p. Wyszczególnienie klasyfikacja Kwota I Przychody ogółem Wolne środki Kredyt długoterminowy II Rozchody ogółem Spłaty kredytów długoterminowych Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/139/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. Dotacje celowe na pomoc finansową oraz inne dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok W złotych Nazwa jednostki Kwota dotacji z budżetu gminy w złotych Zakres przedmiotowy Ogółem Wydatki majątkowe w tym; Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Dz.600 Roz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Dz.600 Roz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Dz.720 Roz przebudowa drogi powiatowej Nr1714B Dziadkowice-Czarna Wielka Aleksandrowo -droga Nr 1712B dł km. Na realizację projektu Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego -wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 1704 B droga powiatowa 1964 B Zaminowo Projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Dz.720 Roz Projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa-lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz w złotych Lp Nazwa zakładu Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok Stan śr. obrotowych na Przychody na 2009 r. W tym: Dotacja z budżetu Zakres Dotacji Wydatki na 2009 rok Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/139/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. Wpłata do budżetu Stan środk obrotow. na r Gminny 1 Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowicach Dz.900 Roz W złotych Razem Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/139/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Gminy 2009 rok Nazwa jednostki Stan pieniężnych środków na r. Dochody na 2009 rok Wydatki na 2009 rok Stan środków pieniężn. na Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz Razem

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/139/09 Rady Gminy Dziadkowic z dnia 26 marca 2009 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w złotych I. Stan środków pieniężnych na początek roku II. Przychody ogółem : w tym Dz.900 Roz wpływy z opłat III. Wydatki ogółem w tym 1/ Dział 900 Roz : Zorganizowanie akcji Sprzątanie świata 2). Dz.900 Roz Uporządkowanie wysypiska śmieci IV. Stan środków na koniec roku (I+ II- III) 100 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/139/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Do par. 1 Zmniejszenie planu dochodów Dz Zmniejszenia planu dokonano w związku pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 r. przyznającą ostateczną wysokość subwencji oświatowej na 2009 r. Zmniejszenie wynosi zł. Do par. 2 Zwiększenie planu dochodów Dz Oświata i wychowanie wynika ze z składnego wniosku na budowę boiska przy Zespole Szkół w Dziadkowicach. Planowane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % zadania tj zł. Do par. 3 Zmniejszenie planu wydatków 1. Dz Transport i łączność Zmniejszenie planu ( zł.) wynika z potrzeby dofinansowania projektu technicznego na drogę powiatową w Zaminowie (9.000 zł.) oraz częściowe dofinansowanie boiska sportowego przy szkole w Dziadkowicach. 2. Dz.801 Roz szkoły podstawowe o kwotę zł. w roz gimnazjum o kwotę zł. w roz dowożenie uczniów do szkół zł.-ogółem zł.

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 1489 Zmniejszenie planu wynika z konieczności pokrycia (częściowego) zmniejszenia subwencji oświatowej. Do par. 4 Zwiększenie planu wydatków 1. Dz. 600 Transport i łączność. Zwiększenie planu wynika z związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu w wysokości zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1964 B Zaminowo. 2. Dz.750-Zwiększenie planu o kwotę zł. wynika z konieczności dostosowania do obecnych wymogów pomieszczenia kancelarii tajnej (wymiana drzwi, zakup szafy pancernej, wymian okratowania) 3. Dz rolnictwo i łowiectwo. Zwiększenie planu o kwotę zł. wynika z potrzeby dokonania projektów technicznych oczyszczalni przydomowych. 4. Dz Oświata i wychowanie. Zwiększenia kwoty zł. dokonano w związku ze składanym wnioskiem na do U. Marszałkowskiego na pozyskanie funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % zadania tj zł. oraz zabezpieczono udział własny gminy w wysokości 25 % zadania tj zł. Ww. środki zostaną przeznaczone na budowę boiska sportowego przy Szkole w Dziadkowicach. Do par W załącznikach od 1-7 zostały uaktualnione dane zgodnie z ww. uchwałą oraz uaktualnione zostały stany środków pieniężnych i obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r UCHWAŁA NR XXI/185/09 RADY GMINY ORLA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2009 rok uchwalony uchwałą Nr XIX/158/08 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, poz. 278) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami, w ten sposób, że: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych: 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł, w tym: dz. 758 rozdział o kwotę zł,

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz dz. 756 rozdział o kwotę 24 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych: 1) zmniejsza się plan wydatków w o kwotę zł, dz. 600 rozdział o kwotę zł, dz. 750 rozdział o kwotę dz. 801 rozdział o kwotę dz. 801 rozdział o kwotę dz. 854 rozdział o kwotę zł, zł, 396 zł, 35 zł. 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, w tym: dz. 010 rozdział o kwotę 80 zł, dz. 600 rozdział o kwotę zł, dz. 600 rozdział o kwotę zł, z tego: zł, zł, dz. 750 rozdział o kwotę zł, dz. 754 rozdział o kwotę zł, dz. 754 rozdział o kwotę zł, dz. 754 rozdział o kwotę zł, dz. 758 rozdział o kwotę zł dz. 801 rozdział o kwotę dz. 801 rozdział o kwotę dz. 801 rozdział o kwotę dz. 801 rozdział o kwotę 571 zł, 51 zł, 120 zł, 192 zł, dz. 801 rozdział o kwotę zł, dz. 900 rozdział o kwotę 160 zł, dz. 921 rozdział o kwotę zł, z tego: zł, zł, zł,

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Po wprowadzeniu w/w zmian budżet na 2009 rok będzie przedstawiał się następująco: - dochody zł - wydatki zł - deficyt wynosi zł a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 4. Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/158/08 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, poz. 278) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/158/08 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, poz. 278) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/158/08 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, poz. 278) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącym załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/158/08 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 26, poz. 278) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Aleksander Klin

13 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/185/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 marca 2009 r. Zadania inwestycyjne w 2009 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. Armii Czerwonej (II Etap) , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach A.Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej, 1-go Maja, Piaskowej, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Kleszczelowskiej,Partyzantów w Orli Przebudowa modernizacja drogi dojazdowej do pól ozn. Nr 140/1 i 142 położonej w obrębie wsi , , ,00 0,00 C ,00 0,00 Urząd Gminy Gregorowce Remont dróg gminnych Nr 287, 404, 405, 433 położonych we wsi Spiczki , , , Adaptacja budynku byłej zlewni mleka, na świetlicę wiejską we wsi Szczyty Nowodwory , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Remont świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Wygonowska , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Ogółem , , ,00 0, , ,00 xx * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (GFOŚ, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/185/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 marca 2009 r. Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) 955 0,00 Rozchody ogółem: 0,00 1. Spłaty kredytów 992 0,00 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00

15 Lp. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/185/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 marca 2009 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* w tym: w tym: dotacje z budżetu*** 2650 na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku I. Dochody własne jednostek budżetowych 1 400, ,00 xx xx ,00 x 0,00 z tego: 1. Zespół Szkół w Orli (80101) 1 400, ,00 xx xx ,00 xx 0,00 2. Zespół Szkół w Orli (80148) 0, ,00 xx xx ,00 xx 0,00 Ogółem 1 400, ,00 0,00 xx xx ,00 x 0,00 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 1490 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/185/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 marca 2009 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku ,00 II. Przychody , wpływy z różnych opłat , pozostałe odsetki 200,00 III. Wydatki ,00 1. Wydatki bieżące , różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 refundacja części poniesionych kosztów przez osoby fizyczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zakup materiałów i wyposażenia 3 500, zakup usług pozostałych ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów ,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 458, UCHWAŁA NR XXII/132/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 27 marca 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458/ oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr. 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Nr.249, poz. 1832, z 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 1) Zwiększyć dochody o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 1) Zwiększyć wydatki o kwotę zł Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Kwota Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania własne Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem zł 2) Plan wydatków ogółem zł 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, zostanie pokryty: - przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego zł,

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz przychodami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zł. 4) Przychody budżetu w wysokości zł, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/112/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/112/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) zmieniony Uchwała Nr XXI/129/09 z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 68. poz. 669)otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/112/08 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.(dz. Urz. Woj. Podl. Nr 324, poz. 3466) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Stefan Waszkiewicz

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/132/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2009 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: 0 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

20 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/132/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Poprawa infrastruktury wodociągowej na Urząd Gminy Jeleniewo terenie Gminy Jeleniewo Poprawa infrastruktury transportowej na Urząd Gminy Jeleniewo terenie Gminy Jeleniewo Poprawa infrastruktury ściekowej na terenie Urząd Gminy Jeleniewo Gminy Jeleniewo Kompleks Sportowo- Rekreacyjny w Urząd Gminy Jeleniewo miejscowości Jeleniewo Ogółem x poz.1 Kwotę zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji w latach poz.2 Kwotę zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji w poz.3 Kwotę zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji w 2008 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo