W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze"

Transkrypt

1 Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty : spółki prawa handlowego ( S.A., Z.O.O, komandytowa itd. ) przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, banki, firmy ubezpieczeniowe, jednostki budżetowe, gospodarstwa rolne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, wspólnoty mieszkaniowe itp. Zakres instytucji non profit Rachunkowość prowadzona jest w jednostkach gospodarczych wyodrębnionych majątkowo, kapitałowo organizacyjnie i prawnie. Funkcjonowanie jednostek gospodarczych regulują różne ustawy i akty prawne określając prawa i obowiązki firm np.: - ustawa prawo działalności gospodarczej - ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych o kodeks spółek handlowych o prawo pracy - ustawa o rachunkowości - ustawa o ubezpieczeniach społecznych - ustawa o podatku VAT zadania rachunkowości: 1. wycena i ewidencja stanów i zmian składników majątku i kapitału firmy 2. pomiar, ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów firmy 3. obliczanie wyniku finansowego i rentowności firmy 4. przygotowywanie informacji do podejmowania decyzji przez zarząd i innych decydentów 5. Rozliczanie należności i zobowiązań z kontrahentami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS, i innymi instytucjami 6. kalkulacja kosztów jednostkowych 7. sporządzanie sprawozdań finansowych dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych ( zarząd firmy, banki, inwestorzy, US ) Rachunkowość jest to system informacyjny obejmujący procesy pomiaru, dokumentacji, ewidencję księgową, przetwarzanie informacji według potrzeb oraz sporządzania sprawozdań finansowych Rachunkowość obejmuje działy: 1. księgowość zajmuje się pomiarem, dokumentacją, i ewidencją operacji gospodarczych które miały związek ze zmianami majątku, kapitału, kosztów i przychodów w firmie 2. Rachunek kosztów i wyników kalkulacja 3. sprawozdawczość finansowa zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych określonych ustawą a. bilans b. rachunek zysków i strat c. rachunek przepływów pieniężnych d. zestawienie zmian w kapitale własnym e. informacje dodatkowe

2 W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze sprzedaży osiągnęły lub przekroczyły Formy uproszczone stosowane przez podatników którzy nie osiągają przychodu powyżej a. zryczałtowane takie jak : karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany b. zasady ogólne opodatkowania, to jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3 Formy rachunkowości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu muszą spełniać następujące czynności formalno prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: - dokonać wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym urzędzie miasta lub gminy ( prowadzący działalność uzyskuje zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej ) - uzyskanie NIP lub aktualizacja numeru w US - uzyskanie numeru statystycznego REGON - założenie rachunku bankowego - ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność - ZUS ( członków rodziny i współpracownicy, składki: emerytalna, rentowa, zdrowotna, wypadkowa,) - wyrobienie pieczątki imiennej i firmowej - wybór formy opodatkowania ( rachunkowość ) prowadzonej działalności gospodarczej : osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta informuje w jakiej formie można opodatkować dany rodzaj działalności ( formę opodatkowania wybieramy w US do 7 dnia od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej lub do 20 stycznia rozpoczynając działalność od nowego roku ) - oznaczenie miejsca prowadzenia działalności ( szyld, tablica, adres)

4 - zgłoszenie PIP ( Państwowa Inspekcja Pracy ) jeżeli zatrudniamy pracowników - zgłoszenie działalności stacji sanitarno epidemiologicznej głównie w branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej ( wyrobienie książeczki zdrowia, badanie wody ) - zgłoszenie w wydziale ochrony środowiska i informacja o emisji spalin i gazów, poborze wody i odprowadzaniu ścieków - uzyskanie pozwoleń koncesji i licencji na prowadzenie określonej działalności (paliwa, transport, doradztwo podatkowe, apteka) - zakup druków akcydensowych ( druki faktur, KP, KW itp. ) Zgłoszenie działalności do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przez podatników których obroty osiągnęły co najmniej zł VAT, US określa imiennie podatnika regulującego podatek VAT w spółkach cywilnych osób fizycznych Formy opodatkowania działalności gospodarczej: 1. karta podatkowa jest to forma zryczałtowana i dotyczy wybranych rodzajów działalności : handel, transport przy użyciu jednego pojazdu, salony gier, nauczanie na godziny, wynajem pokojów do 12 sztuk, usługi weterynaryjne, działalność wytwórcza Kryteria stosowania karty podatkowej: - rodzaj działalności ( głównie usługi świadczone dla ludności) - miejsce prowadzenia działalności ma wpływ na wymiar podatku w zależności od liczby mieszkańców:

5 o do mieszkańców najmniejszy podatek mieszkańców - w postaci geometrycznej ( X o prowadzący działalność uzyskuje zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej ( x2 ) o i więcej mieszkańców - jeszcze więcej - liczba zatrudnionych ograniczona limitem do x osób ( różnie dla różnych rodzajów działalności) Podatki : podatnik składa do US deklarację PIT 16 w której określa swoje warunki prowadzenia działalności. US w odpowiedzi wydaje PIT 17 ( karta podatkowa w której podaje kwotę podatku miesięcznego stałą na cały rok ) Podatnik samodzielnie opłaca podatek dochodowy w terminie do 7 następnego miesiąca W kwocie podatku mogą występować zniżki i zwyżki: - zwyżki podatku dotyczą podatników którzy zmienili warunki opodatkowania - zniżki podatku dotyczą : zatrudnionych na pełnym etacie w innym miejscu pracy osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą podatnicy zatrudniający osoby niepełnosprawne emeryci podatnicy którzy mają utrudnienia w powadzeniu działalności

6 Zalety ryczałtu: - nie łączenie przychodów z działalności z przychodami z innych źródeł - brak dokumentacji i ewidencji przychodów - nie sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zeznań rocznych - brak limitu przychodów Wady ryczałtu: - płacenie podatku nawet gdy działalność przynosi straty - ograniczenie zatrudnienia limitem - wystawianie rachunków na żądanie klienta 2. Ryczałt Ewidencjonowany Obowiązuje podatników z różnych rodzajów działalności ( handel, usługi, budownictwo, transport, działalność wytwórcza, ) Istota ryczałtu polega na obowiązku podatnika do prowadzenia ewidencji przychodów Ewidencja przychodów ma formę zbroszurowaną i obejmuje wpływy ze sprzedaży produktów, towarów, usług, a także własnych składników majątku, oraz przychody uzyskane w formie dotacji, darowizny, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowań, otrzymanych kar i grzywien od kontrahentów W ryczałcie obowiązują następujące stawki podatkowe: - 3% - od przychodów działalności handlowej od pozostałych przychodów

7 - 5,5% - od działalności budowlanej, transportowej - 8,5 % od działalności wytwórczej ( produkcji) - 17% od usług ( sprzątanie, obrót nieruchomościami - 20 % - stawka karna dla podatników nie prowadzących ewidencji, a także od wynajmu i dzierżawy lokali od kwoty powyżej złotych Zryczałtowane formy rachunkowości podatkowej Formy te reguluje ustawa z dnia 20,11,1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U.Nr 144 poz. 930 po zmianach Dz. U. 210 poz Cechą opodatkowania podatkiem dochodowym jest : - podstawa opodatkowania, którą może być dochód lub przychód - stawki podatkowe kwotowe lub procentowe - ulgi i odliczenia np.: składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki na remonty lokalu lub budynku mieszkalnego Zadanie 1

8 Ewa Kowalska rozpoczyna działalność polegającą na świadczeniu usług dla ludności w zakresie krawiectwa. Podatniczka chce uzyskać informacje o wymiarze podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej określając warunki 1. miejsce prowadzenia działalności wolna mieszkańców 2. Bez zatrudnienie pracowników limit zatrudnieniowy zerowy Podatnikowi mogą pomagać członkowie rodziny zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym - nie są wliczani do limitu zatrudnienia 3. jest zatrudniona w szkole na pełen etat jako instruktorka 4. jest osobą niepełnosprawną 5. zamierza rozpocząć działalność Określić kwotę podatku dochodowego : - za listopad - za grudzień Rozwiązanie: 1. kwota podatku dochodowego od osób fizycznych według tabeli dla warunków Ewy ( poz. 44 ) = 109 zł 2. ulgi z tytułu zatrudnienia na pełen etat - 80% ulgi ( ulgi z różnych tytułów nie kumulują się) = 22 zł tj. 109 (109 * 80%) = wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych według karty podatkowej PIT podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad płatny 7.12 kwota / karta 22 P * 20 *20 14,67 15 złotych kwota podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień wynosi 22 zł

9 Wymiar z karty podatkowej nie zależy od dochodu: Ewa kowalska od grudnia zmieni warunki prowadzenia działalności: 1. przeprowadzi się do Świnoujścia ( pow mieszkańców) 2. rozwiąże umowę o pracę 3. zatrudni koleżankę ( hafciarkę artystyczną) a. kwota podatku dochodowego dla warunków E. Kowalskiej według karty podatkowej = 264 zł b. ulgi różne tytuły ( z tytułu niepełnosprawności) 20% 264 * 20% = 52,8 zł c. Wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych według karty = 211 zł tj. ryczałt kwotowy Ryczałt ewidencjonowany Podstawą opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest przychód uzyskany z różnych tytułów ze sprzedaży produktów, usług itp. Opodatkowanie w formie ryczałtu przysługuje osobom fizycznym : - jeżeli ich przychody nie przekroczą w roku podatkowym z tytułu osiąganych przychodów w spółkach cywilnych osób fizycznych ( z tytułu udziału w przychodach) do kwoty

10 - bez względu na wielkość przychodu jeżeli rozpoczęły działalność w danym roku Formuła liczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu ewidencjonowanego Kwota podatku P = [(Przychody Odliczenia) * S%] - Ulgi odliczeniami mogą być na przykład składki na ubezpieczenie społeczne natomiast ulgami na przykład składka zdrowotna Obowiązki podatnika: - prowadzenie ewidencji przychodów w formie zbroszurowanej według kolejnych dni miesiąca ( chronologicznie według daty) - dokumentowanie i przechowywanie opłat i składek ZUS - przechowywanie faktur dotyczących wydatków do odliczenia ( np. na remont, domu mieszkania, rehabilitację) - prowadzenie ewidencji wynagrodzeń jeżeli zatrudnia pracowników - samodzielne obliczanie kwoty podatku i regulowanie w terminie do 7 następnego miesiąca Zadanie 2 Ewa Nowak zamieszkała w Szczecinie rozpoczęła działalność gospodarczą w styczniu 2003 w zakresie produkcji obuwia, ponadto prowadzi działalność handlową artykułami przemysłowymi oraz wypożyczalnie kaset video. Za styczeń 2003 w ewidencji przychodów wykazała łączne przychody na kwotę ,30 zł w tym: - z produkcji miała zł przychodu

11 - z działalności handlowej ,50 - z wypożyczalni kaset 5477,80 poniosła wydatki w styczniu które może odliczyć od przychodu: - Ubezpieczenie społeczne 418,38 zł - Składka zdrowotna 85,76 zł Czynności związane z obliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych : 1. podsumować przychody w ewidencji przychodów za styczeń Styczeń 2003 L p Data wpisu Nr. Dowodu księgowego Przychody według stawek ogółe m Uwa gi 8,5 % 5,5 % 3 % Ogółem 5477, , , 50 8,39 % 42,28 % 49,33 % 100 %

12 2. pod księgą piszemy : udział procentowy % przychodów z różnych ( struktura podatkowa) działalności w przychodach ogółem 3. obliczyć kwoty wydatków podlegających odliczeniu od przychodów (P O) = 418,38 zł tj: 4. podstawa opodatkowania 418,38*8,39% 35,1 zł 100% 418,38* 42,28% 100% 176,89 zł 418,38* 49,33% 206,39 zł 100% pozycja 1 minus pozycja 3 tj: 5. kwota podatku według stawek: 5442,7*8,5% 100% 462,63zł 27423,11*5,5% 1508,27 zł 100% 31994, 11*3% 100% 5477,8-35,1 = 5442,7 zł ,89 = 27423,11 zł 32200,50 206,39 = 31994,11 zł 959,82 zł Łącznie: 2930,72 zł 6. obliczenie przysługujących ulg od podatku [( P - O ) * s %] U = 85,76 zł 7. podatek do zapłacenia 2930,70 85,76 = 2845 zł

13 Przykłady obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych Zadanie 1 Ewa prowadzi handel detaliczny artykułami rolno spożywczymi w Szczecinie Spełniła wszystkie wymogi prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zadeklarowała rozliczenie podatku w formie ryczałtu. Podatniczka osiągnęła w październiku 2004 przychody w wysokości P = 9800 zł, opłaciła składki na Ubezpieczenie Społeczne w kwocie 800 zł i składkę na Ubezpieczenie Zdrowotne zł. Podatniczka prowadzi systematycznie ewidencję przychodu na podstawie dziennego zestawienia utargów Obliczyć podatek dochodowy z działalności handlowej Ewy za październik Działalność handlowa jest opodatkowana stawką 3% Kwota Podatku = [( )* 3%] U (tj 140 zł) = 130 zł Zadanie 2

14 Spółka cywilna osób fizycznych Gram prowadzi działalność handlową artykułami przemysłowymi hurtowo i detalicznie, udziałowcami spółki są osoby fizyczne Jan Kowalski 50%, Krzysztof Nowak 30%, Paweł 20%, spółka zarejestrowała działalność w 2000 roku i rozlicza się z tytułu podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego, ponieważ jej przychody za rok ubiegły nie przekroczyły Przychody spółki z prowadzenia hurtowni materiałów budowlanych za październik wyniosły co wynika z ewidencji przychodów prowadzonej przez 1 ze wspólników Obliczyć : - wartość przychodu dla poszczególnych udziałowców spółki - podatek dochodowy od osób fizycznych dla J. Kowalskiego za październik Ad 1. Przychody udziałowców za październik: J. Kowalski * 50 % = K. Nowak * 30 % = P. X * 20 % = Ad 2.kwota podatku od osób fizycznych = Jan kowalski jest ubezpieczony w ZUS i za październik zapłacił składki : Na ubezpieczenie społeczne 1500, ubezpieczenie zdrowotne 140 K = [( ) * 3% ] 140 = 7015

15 Opodatkowane na zasadach ogólnych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uprawiające wolne zawody oraz rolnicy prowadzący działy specjalne w produkcji rolnej mogą rozliczać się z podatku dochodowego tak samo jak pozostali obywatele w Polsce ( na ogólnie obowiązujących zasadach) Po spełnieniu określonych wymogów. Zasady ogólne rozliczania podatku dochodowego polegają na : - podleganiu takim samym stawkom podatkowym ( 19, 30, 40, i może 50 % )według określonej skali dochodu - podstawą opodatkowania jest dochód Dochód jest to różnica przychodów i kosztów ich uzyskania D = P K --> podstawa opodatkowania - korzystanie z ulg i odliczeń od dochodu i od podatku - forma liczenia podatku dochodowego K = [( D O ) * s %] U Obowiązki podatnika prowadzącego działalność gospodarczą : - prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, której zasady prowadzenia określa rozporządzenie ministra finansów z Dz. U. Nr. 148 poz obliczanie samodzielnie podatku dochodowego za miesiąc ( zaliczka na podatek dochodowy ) i sporządzenie miesięcznej deklaracji podatkowej PIT 5 - jest to deklaracja o uzyskanych dochodach i zaliczce na podatek dochodowy i złożyć w US do 20 następnego miesiąca

16 - sporządzić inwentaryzację materiałów, towarów i produktów co najmniej 1 raz w roku na 31 grudnia - prowadzenie w formie zbroszurowanej ewidencji środków trwałych i wyposażenia, dla celu ustalenia: o kosztów zużycia środków trwałych które nazywają się amortyzacją o kontrola odliczenia zwrotu podatku VAT od zakupionych środków trwałych - prowadzenie ewidencji przychodów zatrudnionych pracowników oraz obliczenie za nich zaliczek na podatek dochodowy i sporządzić co miesiąc za pracowników deklarację PIT 4 - sporządzić raz w roku zeznanie roczne PIT 36, 37 o osobistych dochodach i podatku dochodowym za rok Prowadzenie Księgi Podatkowej Prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek zgłosić w US opodatkowanie na zasadach ogólnych do 20,01 każdego roku lub co najmniej w ciągu 7 dni od uzyskania przychodu. Księga Podatkowa ma postać zbroszurowaną i zawiera dane: - określające kontrahenta ( nazwa, adres ) - określające przychody : o ze sprzedaży produktów i towarów o pozostałe przychody ( dotacje, darowizny, otrzymane kary, odszkodowania) - koszty i wydatki:

17 o koszty zakupu materiałów i towarów o koszty reprezentacji i reklamy wydzielone z powodu limitu na te koszty - 2,5% od przychodu w skali roku. Limitowi nie podlegają koszty reklamy w środkach masowego przekazu (TV radio) o koszty wynagrodzenia pracowników najemnych w różnym systemie pracy o pozostałe wydatki Prowadzenie podatkowej Księgi przychodów i rozchodów Podatnik prowadzi zapisy w Podatkowej Księdze Przychodów i Kosztów w sposób narastający od początku roku tzn sumuje obroty za kolejne miesiące Skala podatkowa uwzględnia kwotę wolną od podatku na cały rok, którą podatnik może odliczyć od pierwszego miesiąca prowadzenia działalności W trakcie roku dochodowego podatnik zalicza do kosztów zakupione towary i materiały w pełnej wysokości zakupu, pomimo że nie zostały sprzedane

18 Podatnicy prowadzący księgę podatkową rozliczają się co najmniej raz w roku metodą inwentaryzacyjną oznacza to że należy przeprowadzić spis z natury towarów i materiałów nie sprzedanych ( w zapasie ). jest to potrzebne do ustalenia ( zweryfikowania ) dochodu do opodatkowania Przykład 1 Obliczyć dochód Kowalskiego, który prowadzi aptekę Szarotka w Szczecinie, podatnik prowadzi księgę podatkową od 1,01,2003 wpisując chronologicznie przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania. Dane do obliczenia: - wartość towaru ( leków w zapisie na 1,01 po inwentaryzacji ) 31,12,2002 wynosi ,28 zł - zakup towarów handlowych w 2003 roku ,87 zł Koszt bieżący = stan początkowy + zakupy stan końcowy zł - wartość towarów ( leków w zapisie ) na 31, ,86 - przychody ze sprzedaży leków ( towarów ) w ,35 zł obliczyć : 1. koszty uzyskania przychodów ( realne) poniesione w roku podatkowym 2. dochód do opodatkowania Ad 1. - wartość spisu z natury towarów na 1, ,28 zł

19 - wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów ,87 zł - wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego ,86 zł - pozostałe wydatki ( czynsze, ubezpieczenia, wynagrodzenia) ,73 zł Koszty uzyskania przychodu K = stan początkowy + zakupy stan końcowy + pozostałe koszty Przychody zł ,33 zł Koszty uzyskania ,02 zł Dochód Ad 2. Formuła liczenia zobowiązania podatkowego podatnika: K = ( D O ) * s % - U Odliczenia od dochodu są następujące : - straty z lat ubiegłych w wysokości 1/3 strsty - składki na ubezpieczenie społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących - składki na rzecz organizacji do których podatnik należy ( przynależności obowiązkowe) - wydatki na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych - darowizny na cele naukowe techniczne muszą być udokumentowane - darowizny na kościół i organizacje charytatywne

20 - odsetki od kredytów na cele mieszkaniowe Ulgi ( odliczenia) od podatku: - składka zdrowotna - ulga remontowo modernizacyjna lokalu lub budynku mieszkalnego według limitu odliczeń tj 19 % poniesionych wydatków raz na 3 lata Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku Ponad Do % minus kwota 530,08 zł/12 miesięcy = 44,17 zł kwota 6504,48 zł + 30% nadwyżki ponad zł kwota ,68 zł plus 40 % nadwyżki ponad zł ? plus 50 % nadwyżki

21 Przykład 2 Obliczyć podatek dochodowy Kowalskiego od dochodu osiągniętego w 2003 roku z prowadzenia apteki, w oparciu o następujące dane: - dochód podatnika ,83 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł - składka roczna z tytułu przynależności do izby aptekarskiej 4 800,00 zł - darowizna na rzecz hospicjum salezjanów w Krakowie 2 000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 680,00 zł - 19% udokumentowanych wydatków na remont domu w kwocie 7 000zł tj 1 330,00 zł Rozwiązanie : 1. dochód po odliczeniach , = ,33 zł 2. podatek według skali podatkowej: a. do ,60 zł b. od kwoty ,33 * 40 % ,93 co razem daje kwotę ,61 zł 3. kwota podatku do zapłacenia za 2003 rok ( do pełnych groszy): ,61 minus Ulgi tj co daje ,60 złotych

22 Podatnik ma obowiązek sporządzić zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu i kwocie podatku dochodowego za dany rok PIT 36 lub 37 z załącznikami i składa w US właściwym według miejsca zamieszkania do 30,04 po roku podatkowym. Klasyfikacja majątku firmy ( jednostki gospodarczej ) i źródeł jej pochodzenia Jednostka gospodarcza prowadzi działalność wytwórczą, usługową, budowlaną, transportową i handlową w oparciu o posiadany majątek oraz kapitały i fundusze Majątek firmy jest angażowany aktywnie, czynnie w działalności i nazywamy wtedy go AKTYWAMI Aktywa trwałe cechują się : - znaczną wartością ( pojedyncze składniki mają wartość powyżej zł ) - okres użytkowania powyżej 1 roku - mała elastyczność tzn zdolność do zmiany funkcji w warunkach konkurencyjnych - mała płynność tych aktywów tj zdolność do zamiany na gotówkę - generują koszty stałe np. podatek od nieruchomości, remonty, ubezpieczenia itp.

23 - produktywnym wykorzystaniem w konkretnej działalności obejmują: - wartości niematerialne prawne są to prawa autorskie i prawa własności do patentów, licencji, programów komputerowych, nowe technologie, filmy, obrazy, koszty prac badawczych, dodatnia wartość firmy ( jest to różnica pomiędzy ceną rynkową, a ceną nabycia firmy ) - środki trwałe są to kompletne i zdatne do użytkowania składniki majątku które przynoszą korzyści finansowe ( może być leasing), grunty, budynki, lokale, urządzenia inżynierii wodnej i lądowej ( drogi dojazdowe, instalacje ), maszyny i urządzenia specjalistyczne ( branżowe ) maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, środki transportu o różnym charakterze, pozostałe środki trwałe - środki trwałe w budowie ( inwestycje rozpoczęte ) są to nakłady związane z budową lub rozbudową, ulepszeniem i zakupem środków trwałych - Inwestycje długoterminowe są to składniki majątku o charakterze finansowym i wynikają z obrotu środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi, cechą tych inwestycji są korzyści finansowe w postaci odsetek, oprocentowania, dywidendy. Zaliczamy tu nieruchomości, udziały w innych jednostkach, akcje i obligacje, lokaty bankowe, pożyczki udzielone innym firmom, fundusze emerytalne - Należności długoterminowe są to kwoty do otrzymania odroczone w czasie np.: odszkodowania z tytułów wywłaszczenia gruntów, odszkodowania firm ubezpieczeniowych Aktywa obrotowe cechują się: - ruchem okrężnym ( cyrkulacją) w procesie gospodarczym zmieniając swoją postać z pieniężnej na rzeczową - są całkowicie płynne ( są bezpieczne )

24 - służą zarobkowaniu Ruch okrężny aktywów obrotowych: ** Obejmują : - zapasy są to materiały ( pochodzą z zakupów i służą do produkcji ), towary ( pochodzą z zakupu i służą do handlu występują tylko w przedsiębiorstwach handlowych ), produkty ( są efektem procesu produkcyjnego ), półprodukty, produkcje w toku, inwentarz żywy w obrocie - należności krótkoterminowe: o kwoty do otrzymania w okresie do 12 m cy o należności od odbiorców za sprzedane towary, usługi o publiczno prawne należności ( zwrot podatku, składki, zwrot cła) o należności od pracowników, zwrot pożyczek, zaliczek o pozostałe - inwestycje krótkoterminowe o rachunki bankowe

25 o papiery krótkoterminowe do 12 m cy ( udziały akcje) o inne środki AKTYWA OBROTOWE + AKTYWA TRWAŁE = MAJĄTEK FIRMY Klasyfikacja źródeł pochodzenia majątku: Źródła pochodzenia majątku informują kto i w jakiej wielkości sfinansował majątek firmy są to informacje o różnych formach finansowania, które spełniają bierna, pasywną rolę w działalności gospodarczej i nazywają się pasywa Pasywa obejmują : - kapitały własne cechują się bezpieczeństwem długoterminowym, zapewniają minimalizację ryzyka z tytułu posiadania aktywów trwałych i umożliwiają zmniejszenie zapotrzebowania na kapitały obce obejmują: o kapitał podstawowy(akcyjny, udziałowy) fundusz założycielski fundusz przedsiębiorstw państwowych o kapitał zapasowy- tworzony na pokrycie strat o kapitał rezerwowy powstaje z aktualizacji wyceny środków trwałych o wynik finansowy ( zysk lub strata) - zobowiązania i rezerwy określają obce źródło finansowania firmy. Zobowiązania są to kwoty do zapłacenia w odroczonym terminie z posiadanych aktywów płynnych, zaliczamy:

26 - kredyty bankowe zobowiązania wobec banku, służą do finansowania zakupów inwestycyjnych, innych zobowiązań, wypłaty wynagrodzeń - zobowiązania wobec dostawców wynikają z faktur obcych otrzymywanych od dostawców materiałów towarów, usług, środków trwałych. Mają odroczony termin płatności ( jest to kredyt kupiecki) - zobowiązania publiczno prawne z tytułu spłaty podatków, ubezpieczeń społecznych, cła itp. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynikają z konieczności zapłaty pracownikom za świadczoną pracę - Pozostałe zobowiązania z tytułu leasingu, weksle. Rezerwy są to zobowiązania uprawdopodobnione i o nieznanym bliżej terminie zapłaty - na naprawy organizacyjne - na odprawy emerytalne pracowników - rezerwa na nagrody jubileuszowe - rezerwa na remonty kapitalne Fundusze specjalne ( socjalny i mieszkaniowy) Treść i znaczenie bilansu

27 Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek na kierownika jednostki do sporządzenia sprawozdania finansowego z działalności firmy co najmniej raz w roku. Sprawozdanie finansowe obejmuje elementy: - bilans - rachunek zysków i strat - rachunek przypływów pieniężnych - informacje dodatkowe Odbiorcami sprawozdań finansowych są: - zarząd i członkowie zarządu którzy odczytują wyniki działalności i wartość firmy po roku funkcjonowania - banki, inwestorzy, akcjonariusze, udziałowcy w celu poznania kondycji majątkowej, finansowej i rentowności firmy - kontrahenci firmy w celu poznania płynności finansowej i wartości firmy - urząd skarbowy w celu poznania wyników finansowych firmy i zdolności firmy do płacenia podatków - pracownicy i inne instytucje w celu poznania zagrożeń, kontynuacji działania firmy, poznanie warunków finansowych firmy które są źródłem nagród premii dla pracowników, oceny zarządu Podstawowym sprawozdaniem finansowym jest bilans Bilans jest to dwustronne zestawienie aktywów i pasywów w ujęciu wartościowym na określony dzień znany momentem bilansowym

28 Momentem bilansowym jest : - początek i koniec roku ( dzień rozpoczęcia i zakończenia działalności, dzień zmiany formy prawnej, dzień poprzedzający dzień upadłości lub likwidacji spółki Bilans sporządzany jest na podstawie: - inwentaryzacji aktywów i pasywów - zestawienia obrotów i sald ( bilans próbny) - na podstawie sald końcowych wynikających z kart księgowych Sporządzenie jest zgodne z zasadą równowagi finansowej tj. pasywów = aktywów Bilans na dzień 31,12,2003 Nazwa i adres firmy REGON

29 NIP L p Aktywa ( majątek) SUMA L p Pasywa ( kapitał i zobowiązania) SUMA A Aktywa trwałe A Kapitały własne Wartości niematerialne prawne Kapitał podstawowy firmy Środki trwałe Kapitał zapasowy - 3 Środki trwałe w budowie - 3 Kapitał rezerwowy - 4 Należności długo terminowe 5 Inwestycje długo terminowe - 4 Wynik finansowy ( zysk / strata) - - B Aktywa obrotowe B Zobowiązania i rezerwy ( długi) Zapasy ( materiały, produkty gotowe, towary i produkcja w toku) Kredyty bankowe Należności krótkoterminowe ( od odbiorców, pracowników, publiczno prawne) 3 Inwestycje krótkoterminowe ( kasa rachunki bankowe - 2 Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania publiczno prawne 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5 Pozostałe zobowiązania

30 6 Rezerwy - 7 Fundusze specjalne - Suma bilansowa Suma bilansowa sporządzającego Data i podpis Data i podpis zatwierdzającego ZADANIE! Spis z natury spółki GROSIK na dzień 1 kwietnia 200X r. Lp Wyszczególnienie. Wartość w zł 1. Samochód osobowy Toyota" 43500

31 2. Gotówka w kasie m.b. materiału podszewkowego po 5 zł za m. b maszyn do szycia 750 zł za sztukę 5. Trzy udziały po 30 tyś. zł każdy O m.b. materiału na garsonki po 8 zł za m. b Zaciągnięty kredyt krótkoterminowy Guziki Zobowiązania wobec dostawców Środki na rachunku bankowym Komputer 4300 Program komputerowy 300 Nici 100 Budynek magazynowy Na podstawie powyższych danych: 1) zakwalifikować poszczególne pozycje do odpowiednich składników majątku i źródeł ich pochodzenia, 2) ustalić wartość poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, 3) sporządzić uproszczony bilans na dzień l kwietnia 200X r. Sumy kontrolne: suma bilansowa: zł. Zadanie 2. W spółce akcyjnej GOPLANA, produkującej wyroby cukiernicze, sporządzono na dzień 31 lipca 200X r. spis inwentarza, który zawiera następujące nieruchomości: budynek produkcyjny zł, magazyn zł, budynek administracji zł. Wartość maszyn i urządzeń produkcyjnych wynosi zł. -Ponadto spółka posiada samochód ciężarowy o wartości zł i 2 samochody osobowe o łącznej wartości zł. W magazynie znajduje się 500 kg cukru po 1,50 zł za kg, 100 kg kakao po 10 zł za kg, 150 kg mąki po 1,20 zł za kg oraz 50 kg mleka w proszku po 12 zł za kg. Ponadto w magazynie znajduje się 150 szt. tabliczek czekolady po 2 zł za szt., 200 paczek Delicji szampańskich"

32 po 1,80 zł za sztukę. W produkcji znajduje się 100 kg masy czekoladowej po 5 zł za kg. Spółka posiada na rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A zł, natomiast w kasie spółki znajduje się zł. Cukrowni jest zobowiązana zapłacić zł, zaś hurtowni spożywczej zł. Zobowiązania z tytułu podatku VAT wynoszą zł. W banku BGŻ posiada zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na kwotę zł. Kapitał akcyjny spółki wynosi akcji po 85 zł za akcję. Za czekolady sprzedane hurtowni słodyczy należy się spółce zł. Na podstawie powyższych danych: 1) przeprowadzić klasyfikację poszczególnych składników majątku, grupując je według pozycji w bilansie Interpretacja bilansu - podstawowe sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe bilans odzwierciedla sytuację majątkowo kapitałową spółki oraz płynność finansową i jest wykorzystywane przez: banki, kontrahentów, US, zarząd spółki i przez inne instytucje Zainteresowani odbiorcy bilansu czytają i interpretują dane zawarte w bilansie za 2 jednakowe okresy sprawozdawcze Czytanie i analiza bilansu polega na : 1. określeniu zmiany sumy bilansowej 2. określeniu struktury aktywów i pasywów w celu poznania proporcji majątku i kapitału, określenia elastyczności majątku oraz samofinansowania 3. obliczeniu wskaźników dynamiki aktywów i pasywów lub wybranych składników, w celu określenia tempa zmian zachodzących w kondycji majątkowej i kapitałowej firmy Bilans możliwości: Wskaźskaźnnamiki bieżież bazowy ROK *100% Przykład : 1. określenie wartości aktywów płynnych które mają szczególne znaczenie w zarobkowaniu i wpływają na poziom zysków 2. poznanie wielkości i zmian w kapitale własnym 3. określenie wielkości i zmian zadłużenia firmy w badanych latach 4. poznanie wskaźników płynności tj. wypłacalność firmy za kolejne lata pokrycia zobowiązań aktywami płynnymi Spółka z o.o. GRAM posiada na 31,12,2003 następujące składniki majątku i kapitału: 1. środki trwałe środki trwałe w budowie akcje i udziały długoterminowe gotówka w kasie 4 000

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Rachunkowość Rachunkowość to uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo