W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze"

Transkrypt

1 Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty : spółki prawa handlowego ( S.A., Z.O.O, komandytowa itd. ) przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, banki, firmy ubezpieczeniowe, jednostki budżetowe, gospodarstwa rolne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, wspólnoty mieszkaniowe itp. Zakres instytucji non profit Rachunkowość prowadzona jest w jednostkach gospodarczych wyodrębnionych majątkowo, kapitałowo organizacyjnie i prawnie. Funkcjonowanie jednostek gospodarczych regulują różne ustawy i akty prawne określając prawa i obowiązki firm np.: - ustawa prawo działalności gospodarczej - ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych o kodeks spółek handlowych o prawo pracy - ustawa o rachunkowości - ustawa o ubezpieczeniach społecznych - ustawa o podatku VAT zadania rachunkowości: 1. wycena i ewidencja stanów i zmian składników majątku i kapitału firmy 2. pomiar, ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów firmy 3. obliczanie wyniku finansowego i rentowności firmy 4. przygotowywanie informacji do podejmowania decyzji przez zarząd i innych decydentów 5. Rozliczanie należności i zobowiązań z kontrahentami, pracownikami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS, i innymi instytucjami 6. kalkulacja kosztów jednostkowych 7. sporządzanie sprawozdań finansowych dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych ( zarząd firmy, banki, inwestorzy, US ) Rachunkowość jest to system informacyjny obejmujący procesy pomiaru, dokumentacji, ewidencję księgową, przetwarzanie informacji według potrzeb oraz sporządzania sprawozdań finansowych Rachunkowość obejmuje działy: 1. księgowość zajmuje się pomiarem, dokumentacją, i ewidencją operacji gospodarczych które miały związek ze zmianami majątku, kapitału, kosztów i przychodów w firmie 2. Rachunek kosztów i wyników kalkulacja 3. sprawozdawczość finansowa zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych określonych ustawą a. bilans b. rachunek zysków i strat c. rachunek przepływów pieniężnych d. zestawienie zmian w kapitale własnym e. informacje dodatkowe

2 W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze sprzedaży osiągnęły lub przekroczyły Formy uproszczone stosowane przez podatników którzy nie osiągają przychodu powyżej a. zryczałtowane takie jak : karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany b. zasady ogólne opodatkowania, to jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3 Formy rachunkowości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu muszą spełniać następujące czynności formalno prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: - dokonać wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym urzędzie miasta lub gminy ( prowadzący działalność uzyskuje zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej ) - uzyskanie NIP lub aktualizacja numeru w US - uzyskanie numeru statystycznego REGON - założenie rachunku bankowego - ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność - ZUS ( członków rodziny i współpracownicy, składki: emerytalna, rentowa, zdrowotna, wypadkowa,) - wyrobienie pieczątki imiennej i firmowej - wybór formy opodatkowania ( rachunkowość ) prowadzonej działalności gospodarczej : osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta informuje w jakiej formie można opodatkować dany rodzaj działalności ( formę opodatkowania wybieramy w US do 7 dnia od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej lub do 20 stycznia rozpoczynając działalność od nowego roku ) - oznaczenie miejsca prowadzenia działalności ( szyld, tablica, adres)

4 - zgłoszenie PIP ( Państwowa Inspekcja Pracy ) jeżeli zatrudniamy pracowników - zgłoszenie działalności stacji sanitarno epidemiologicznej głównie w branży spożywczej, gastronomicznej, usługowej ( wyrobienie książeczki zdrowia, badanie wody ) - zgłoszenie w wydziale ochrony środowiska i informacja o emisji spalin i gazów, poborze wody i odprowadzaniu ścieków - uzyskanie pozwoleń koncesji i licencji na prowadzenie określonej działalności (paliwa, transport, doradztwo podatkowe, apteka) - zakup druków akcydensowych ( druki faktur, KP, KW itp. ) Zgłoszenie działalności do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przez podatników których obroty osiągnęły co najmniej zł VAT, US określa imiennie podatnika regulującego podatek VAT w spółkach cywilnych osób fizycznych Formy opodatkowania działalności gospodarczej: 1. karta podatkowa jest to forma zryczałtowana i dotyczy wybranych rodzajów działalności : handel, transport przy użyciu jednego pojazdu, salony gier, nauczanie na godziny, wynajem pokojów do 12 sztuk, usługi weterynaryjne, działalność wytwórcza Kryteria stosowania karty podatkowej: - rodzaj działalności ( głównie usługi świadczone dla ludności) - miejsce prowadzenia działalności ma wpływ na wymiar podatku w zależności od liczby mieszkańców:

5 o do mieszkańców najmniejszy podatek mieszkańców - w postaci geometrycznej ( X o prowadzący działalność uzyskuje zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej ( x2 ) o i więcej mieszkańców - jeszcze więcej - liczba zatrudnionych ograniczona limitem do x osób ( różnie dla różnych rodzajów działalności) Podatki : podatnik składa do US deklarację PIT 16 w której określa swoje warunki prowadzenia działalności. US w odpowiedzi wydaje PIT 17 ( karta podatkowa w której podaje kwotę podatku miesięcznego stałą na cały rok ) Podatnik samodzielnie opłaca podatek dochodowy w terminie do 7 następnego miesiąca W kwocie podatku mogą występować zniżki i zwyżki: - zwyżki podatku dotyczą podatników którzy zmienili warunki opodatkowania - zniżki podatku dotyczą : zatrudnionych na pełnym etacie w innym miejscu pracy osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą podatnicy zatrudniający osoby niepełnosprawne emeryci podatnicy którzy mają utrudnienia w powadzeniu działalności

6 Zalety ryczałtu: - nie łączenie przychodów z działalności z przychodami z innych źródeł - brak dokumentacji i ewidencji przychodów - nie sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zeznań rocznych - brak limitu przychodów Wady ryczałtu: - płacenie podatku nawet gdy działalność przynosi straty - ograniczenie zatrudnienia limitem - wystawianie rachunków na żądanie klienta 2. Ryczałt Ewidencjonowany Obowiązuje podatników z różnych rodzajów działalności ( handel, usługi, budownictwo, transport, działalność wytwórcza, ) Istota ryczałtu polega na obowiązku podatnika do prowadzenia ewidencji przychodów Ewidencja przychodów ma formę zbroszurowaną i obejmuje wpływy ze sprzedaży produktów, towarów, usług, a także własnych składników majątku, oraz przychody uzyskane w formie dotacji, darowizny, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowań, otrzymanych kar i grzywien od kontrahentów W ryczałcie obowiązują następujące stawki podatkowe: - 3% - od przychodów działalności handlowej od pozostałych przychodów

7 - 5,5% - od działalności budowlanej, transportowej - 8,5 % od działalności wytwórczej ( produkcji) - 17% od usług ( sprzątanie, obrót nieruchomościami - 20 % - stawka karna dla podatników nie prowadzących ewidencji, a także od wynajmu i dzierżawy lokali od kwoty powyżej złotych Zryczałtowane formy rachunkowości podatkowej Formy te reguluje ustawa z dnia 20,11,1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U.Nr 144 poz. 930 po zmianach Dz. U. 210 poz Cechą opodatkowania podatkiem dochodowym jest : - podstawa opodatkowania, którą może być dochód lub przychód - stawki podatkowe kwotowe lub procentowe - ulgi i odliczenia np.: składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, wydatki na remonty lokalu lub budynku mieszkalnego Zadanie 1

8 Ewa Kowalska rozpoczyna działalność polegającą na świadczeniu usług dla ludności w zakresie krawiectwa. Podatniczka chce uzyskać informacje o wymiarze podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej określając warunki 1. miejsce prowadzenia działalności wolna mieszkańców 2. Bez zatrudnienie pracowników limit zatrudnieniowy zerowy Podatnikowi mogą pomagać członkowie rodziny zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym - nie są wliczani do limitu zatrudnienia 3. jest zatrudniona w szkole na pełen etat jako instruktorka 4. jest osobą niepełnosprawną 5. zamierza rozpocząć działalność Określić kwotę podatku dochodowego : - za listopad - za grudzień Rozwiązanie: 1. kwota podatku dochodowego od osób fizycznych według tabeli dla warunków Ewy ( poz. 44 ) = 109 zł 2. ulgi z tytułu zatrudnienia na pełen etat - 80% ulgi ( ulgi z różnych tytułów nie kumulują się) = 22 zł tj. 109 (109 * 80%) = wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych według karty podatkowej PIT podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad płatny 7.12 kwota / karta 22 P * 20 *20 14,67 15 złotych kwota podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień wynosi 22 zł

9 Wymiar z karty podatkowej nie zależy od dochodu: Ewa kowalska od grudnia zmieni warunki prowadzenia działalności: 1. przeprowadzi się do Świnoujścia ( pow mieszkańców) 2. rozwiąże umowę o pracę 3. zatrudni koleżankę ( hafciarkę artystyczną) a. kwota podatku dochodowego dla warunków E. Kowalskiej według karty podatkowej = 264 zł b. ulgi różne tytuły ( z tytułu niepełnosprawności) 20% 264 * 20% = 52,8 zł c. Wymiar podatku dochodowego od osób fizycznych według karty = 211 zł tj. ryczałt kwotowy Ryczałt ewidencjonowany Podstawą opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest przychód uzyskany z różnych tytułów ze sprzedaży produktów, usług itp. Opodatkowanie w formie ryczałtu przysługuje osobom fizycznym : - jeżeli ich przychody nie przekroczą w roku podatkowym z tytułu osiąganych przychodów w spółkach cywilnych osób fizycznych ( z tytułu udziału w przychodach) do kwoty

10 - bez względu na wielkość przychodu jeżeli rozpoczęły działalność w danym roku Formuła liczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu ewidencjonowanego Kwota podatku P = [(Przychody Odliczenia) * S%] - Ulgi odliczeniami mogą być na przykład składki na ubezpieczenie społeczne natomiast ulgami na przykład składka zdrowotna Obowiązki podatnika: - prowadzenie ewidencji przychodów w formie zbroszurowanej według kolejnych dni miesiąca ( chronologicznie według daty) - dokumentowanie i przechowywanie opłat i składek ZUS - przechowywanie faktur dotyczących wydatków do odliczenia ( np. na remont, domu mieszkania, rehabilitację) - prowadzenie ewidencji wynagrodzeń jeżeli zatrudnia pracowników - samodzielne obliczanie kwoty podatku i regulowanie w terminie do 7 następnego miesiąca Zadanie 2 Ewa Nowak zamieszkała w Szczecinie rozpoczęła działalność gospodarczą w styczniu 2003 w zakresie produkcji obuwia, ponadto prowadzi działalność handlową artykułami przemysłowymi oraz wypożyczalnie kaset video. Za styczeń 2003 w ewidencji przychodów wykazała łączne przychody na kwotę ,30 zł w tym: - z produkcji miała zł przychodu

11 - z działalności handlowej ,50 - z wypożyczalni kaset 5477,80 poniosła wydatki w styczniu które może odliczyć od przychodu: - Ubezpieczenie społeczne 418,38 zł - Składka zdrowotna 85,76 zł Czynności związane z obliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych : 1. podsumować przychody w ewidencji przychodów za styczeń Styczeń 2003 L p Data wpisu Nr. Dowodu księgowego Przychody według stawek ogółe m Uwa gi 8,5 % 5,5 % 3 % Ogółem 5477, , , 50 8,39 % 42,28 % 49,33 % 100 %

12 2. pod księgą piszemy : udział procentowy % przychodów z różnych ( struktura podatkowa) działalności w przychodach ogółem 3. obliczyć kwoty wydatków podlegających odliczeniu od przychodów (P O) = 418,38 zł tj: 4. podstawa opodatkowania 418,38*8,39% 35,1 zł 100% 418,38* 42,28% 100% 176,89 zł 418,38* 49,33% 206,39 zł 100% pozycja 1 minus pozycja 3 tj: 5. kwota podatku według stawek: 5442,7*8,5% 100% 462,63zł 27423,11*5,5% 1508,27 zł 100% 31994, 11*3% 100% 5477,8-35,1 = 5442,7 zł ,89 = 27423,11 zł 32200,50 206,39 = 31994,11 zł 959,82 zł Łącznie: 2930,72 zł 6. obliczenie przysługujących ulg od podatku [( P - O ) * s %] U = 85,76 zł 7. podatek do zapłacenia 2930,70 85,76 = 2845 zł

13 Przykłady obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych Zadanie 1 Ewa prowadzi handel detaliczny artykułami rolno spożywczymi w Szczecinie Spełniła wszystkie wymogi prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zadeklarowała rozliczenie podatku w formie ryczałtu. Podatniczka osiągnęła w październiku 2004 przychody w wysokości P = 9800 zł, opłaciła składki na Ubezpieczenie Społeczne w kwocie 800 zł i składkę na Ubezpieczenie Zdrowotne zł. Podatniczka prowadzi systematycznie ewidencję przychodu na podstawie dziennego zestawienia utargów Obliczyć podatek dochodowy z działalności handlowej Ewy za październik Działalność handlowa jest opodatkowana stawką 3% Kwota Podatku = [( )* 3%] U (tj 140 zł) = 130 zł Zadanie 2

14 Spółka cywilna osób fizycznych Gram prowadzi działalność handlową artykułami przemysłowymi hurtowo i detalicznie, udziałowcami spółki są osoby fizyczne Jan Kowalski 50%, Krzysztof Nowak 30%, Paweł 20%, spółka zarejestrowała działalność w 2000 roku i rozlicza się z tytułu podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego, ponieważ jej przychody za rok ubiegły nie przekroczyły Przychody spółki z prowadzenia hurtowni materiałów budowlanych za październik wyniosły co wynika z ewidencji przychodów prowadzonej przez 1 ze wspólników Obliczyć : - wartość przychodu dla poszczególnych udziałowców spółki - podatek dochodowy od osób fizycznych dla J. Kowalskiego za październik Ad 1. Przychody udziałowców za październik: J. Kowalski * 50 % = K. Nowak * 30 % = P. X * 20 % = Ad 2.kwota podatku od osób fizycznych = Jan kowalski jest ubezpieczony w ZUS i za październik zapłacił składki : Na ubezpieczenie społeczne 1500, ubezpieczenie zdrowotne 140 K = [( ) * 3% ] 140 = 7015

15 Opodatkowane na zasadach ogólnych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uprawiające wolne zawody oraz rolnicy prowadzący działy specjalne w produkcji rolnej mogą rozliczać się z podatku dochodowego tak samo jak pozostali obywatele w Polsce ( na ogólnie obowiązujących zasadach) Po spełnieniu określonych wymogów. Zasady ogólne rozliczania podatku dochodowego polegają na : - podleganiu takim samym stawkom podatkowym ( 19, 30, 40, i może 50 % )według określonej skali dochodu - podstawą opodatkowania jest dochód Dochód jest to różnica przychodów i kosztów ich uzyskania D = P K --> podstawa opodatkowania - korzystanie z ulg i odliczeń od dochodu i od podatku - forma liczenia podatku dochodowego K = [( D O ) * s %] U Obowiązki podatnika prowadzącego działalność gospodarczą : - prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, której zasady prowadzenia określa rozporządzenie ministra finansów z Dz. U. Nr. 148 poz obliczanie samodzielnie podatku dochodowego za miesiąc ( zaliczka na podatek dochodowy ) i sporządzenie miesięcznej deklaracji podatkowej PIT 5 - jest to deklaracja o uzyskanych dochodach i zaliczce na podatek dochodowy i złożyć w US do 20 następnego miesiąca

16 - sporządzić inwentaryzację materiałów, towarów i produktów co najmniej 1 raz w roku na 31 grudnia - prowadzenie w formie zbroszurowanej ewidencji środków trwałych i wyposażenia, dla celu ustalenia: o kosztów zużycia środków trwałych które nazywają się amortyzacją o kontrola odliczenia zwrotu podatku VAT od zakupionych środków trwałych - prowadzenie ewidencji przychodów zatrudnionych pracowników oraz obliczenie za nich zaliczek na podatek dochodowy i sporządzić co miesiąc za pracowników deklarację PIT 4 - sporządzić raz w roku zeznanie roczne PIT 36, 37 o osobistych dochodach i podatku dochodowym za rok Prowadzenie Księgi Podatkowej Prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek zgłosić w US opodatkowanie na zasadach ogólnych do 20,01 każdego roku lub co najmniej w ciągu 7 dni od uzyskania przychodu. Księga Podatkowa ma postać zbroszurowaną i zawiera dane: - określające kontrahenta ( nazwa, adres ) - określające przychody : o ze sprzedaży produktów i towarów o pozostałe przychody ( dotacje, darowizny, otrzymane kary, odszkodowania) - koszty i wydatki:

17 o koszty zakupu materiałów i towarów o koszty reprezentacji i reklamy wydzielone z powodu limitu na te koszty - 2,5% od przychodu w skali roku. Limitowi nie podlegają koszty reklamy w środkach masowego przekazu (TV radio) o koszty wynagrodzenia pracowników najemnych w różnym systemie pracy o pozostałe wydatki Prowadzenie podatkowej Księgi przychodów i rozchodów Podatnik prowadzi zapisy w Podatkowej Księdze Przychodów i Kosztów w sposób narastający od początku roku tzn sumuje obroty za kolejne miesiące Skala podatkowa uwzględnia kwotę wolną od podatku na cały rok, którą podatnik może odliczyć od pierwszego miesiąca prowadzenia działalności W trakcie roku dochodowego podatnik zalicza do kosztów zakupione towary i materiały w pełnej wysokości zakupu, pomimo że nie zostały sprzedane

18 Podatnicy prowadzący księgę podatkową rozliczają się co najmniej raz w roku metodą inwentaryzacyjną oznacza to że należy przeprowadzić spis z natury towarów i materiałów nie sprzedanych ( w zapasie ). jest to potrzebne do ustalenia ( zweryfikowania ) dochodu do opodatkowania Przykład 1 Obliczyć dochód Kowalskiego, który prowadzi aptekę Szarotka w Szczecinie, podatnik prowadzi księgę podatkową od 1,01,2003 wpisując chronologicznie przychody ze sprzedaży i koszty ich uzyskania. Dane do obliczenia: - wartość towaru ( leków w zapisie na 1,01 po inwentaryzacji ) 31,12,2002 wynosi ,28 zł - zakup towarów handlowych w 2003 roku ,87 zł Koszt bieżący = stan początkowy + zakupy stan końcowy zł - wartość towarów ( leków w zapisie ) na 31, ,86 - przychody ze sprzedaży leków ( towarów ) w ,35 zł obliczyć : 1. koszty uzyskania przychodów ( realne) poniesione w roku podatkowym 2. dochód do opodatkowania Ad 1. - wartość spisu z natury towarów na 1, ,28 zł

19 - wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów ,87 zł - wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego ,86 zł - pozostałe wydatki ( czynsze, ubezpieczenia, wynagrodzenia) ,73 zł Koszty uzyskania przychodu K = stan początkowy + zakupy stan końcowy + pozostałe koszty Przychody zł ,33 zł Koszty uzyskania ,02 zł Dochód Ad 2. Formuła liczenia zobowiązania podatkowego podatnika: K = ( D O ) * s % - U Odliczenia od dochodu są następujące : - straty z lat ubiegłych w wysokości 1/3 strsty - składki na ubezpieczenie społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących - składki na rzecz organizacji do których podatnik należy ( przynależności obowiązkowe) - wydatki na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych - darowizny na cele naukowe techniczne muszą być udokumentowane - darowizny na kościół i organizacje charytatywne

20 - odsetki od kredytów na cele mieszkaniowe Ulgi ( odliczenia) od podatku: - składka zdrowotna - ulga remontowo modernizacyjna lokalu lub budynku mieszkalnego według limitu odliczeń tj 19 % poniesionych wydatków raz na 3 lata Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych Podstawa obliczenia podatku Wysokość podatku Ponad Do % minus kwota 530,08 zł/12 miesięcy = 44,17 zł kwota 6504,48 zł + 30% nadwyżki ponad zł kwota ,68 zł plus 40 % nadwyżki ponad zł ? plus 50 % nadwyżki

21 Przykład 2 Obliczyć podatek dochodowy Kowalskiego od dochodu osiągniętego w 2003 roku z prowadzenia apteki, w oparciu o następujące dane: - dochód podatnika ,83 zł - składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł - składka roczna z tytułu przynależności do izby aptekarskiej 4 800,00 zł - darowizna na rzecz hospicjum salezjanów w Krakowie 2 000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 680,00 zł - 19% udokumentowanych wydatków na remont domu w kwocie 7 000zł tj 1 330,00 zł Rozwiązanie : 1. dochód po odliczeniach , = ,33 zł 2. podatek według skali podatkowej: a. do ,60 zł b. od kwoty ,33 * 40 % ,93 co razem daje kwotę ,61 zł 3. kwota podatku do zapłacenia za 2003 rok ( do pełnych groszy): ,61 minus Ulgi tj co daje ,60 złotych

22 Podatnik ma obowiązek sporządzić zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu i kwocie podatku dochodowego za dany rok PIT 36 lub 37 z załącznikami i składa w US właściwym według miejsca zamieszkania do 30,04 po roku podatkowym. Klasyfikacja majątku firmy ( jednostki gospodarczej ) i źródeł jej pochodzenia Jednostka gospodarcza prowadzi działalność wytwórczą, usługową, budowlaną, transportową i handlową w oparciu o posiadany majątek oraz kapitały i fundusze Majątek firmy jest angażowany aktywnie, czynnie w działalności i nazywamy wtedy go AKTYWAMI Aktywa trwałe cechują się : - znaczną wartością ( pojedyncze składniki mają wartość powyżej zł ) - okres użytkowania powyżej 1 roku - mała elastyczność tzn zdolność do zmiany funkcji w warunkach konkurencyjnych - mała płynność tych aktywów tj zdolność do zamiany na gotówkę - generują koszty stałe np. podatek od nieruchomości, remonty, ubezpieczenia itp.

23 - produktywnym wykorzystaniem w konkretnej działalności obejmują: - wartości niematerialne prawne są to prawa autorskie i prawa własności do patentów, licencji, programów komputerowych, nowe technologie, filmy, obrazy, koszty prac badawczych, dodatnia wartość firmy ( jest to różnica pomiędzy ceną rynkową, a ceną nabycia firmy ) - środki trwałe są to kompletne i zdatne do użytkowania składniki majątku które przynoszą korzyści finansowe ( może być leasing), grunty, budynki, lokale, urządzenia inżynierii wodnej i lądowej ( drogi dojazdowe, instalacje ), maszyny i urządzenia specjalistyczne ( branżowe ) maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, środki transportu o różnym charakterze, pozostałe środki trwałe - środki trwałe w budowie ( inwestycje rozpoczęte ) są to nakłady związane z budową lub rozbudową, ulepszeniem i zakupem środków trwałych - Inwestycje długoterminowe są to składniki majątku o charakterze finansowym i wynikają z obrotu środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi, cechą tych inwestycji są korzyści finansowe w postaci odsetek, oprocentowania, dywidendy. Zaliczamy tu nieruchomości, udziały w innych jednostkach, akcje i obligacje, lokaty bankowe, pożyczki udzielone innym firmom, fundusze emerytalne - Należności długoterminowe są to kwoty do otrzymania odroczone w czasie np.: odszkodowania z tytułów wywłaszczenia gruntów, odszkodowania firm ubezpieczeniowych Aktywa obrotowe cechują się: - ruchem okrężnym ( cyrkulacją) w procesie gospodarczym zmieniając swoją postać z pieniężnej na rzeczową - są całkowicie płynne ( są bezpieczne )

24 - służą zarobkowaniu Ruch okrężny aktywów obrotowych: ** Obejmują : - zapasy są to materiały ( pochodzą z zakupów i służą do produkcji ), towary ( pochodzą z zakupu i służą do handlu występują tylko w przedsiębiorstwach handlowych ), produkty ( są efektem procesu produkcyjnego ), półprodukty, produkcje w toku, inwentarz żywy w obrocie - należności krótkoterminowe: o kwoty do otrzymania w okresie do 12 m cy o należności od odbiorców za sprzedane towary, usługi o publiczno prawne należności ( zwrot podatku, składki, zwrot cła) o należności od pracowników, zwrot pożyczek, zaliczek o pozostałe - inwestycje krótkoterminowe o rachunki bankowe

25 o papiery krótkoterminowe do 12 m cy ( udziały akcje) o inne środki AKTYWA OBROTOWE + AKTYWA TRWAŁE = MAJĄTEK FIRMY Klasyfikacja źródeł pochodzenia majątku: Źródła pochodzenia majątku informują kto i w jakiej wielkości sfinansował majątek firmy są to informacje o różnych formach finansowania, które spełniają bierna, pasywną rolę w działalności gospodarczej i nazywają się pasywa Pasywa obejmują : - kapitały własne cechują się bezpieczeństwem długoterminowym, zapewniają minimalizację ryzyka z tytułu posiadania aktywów trwałych i umożliwiają zmniejszenie zapotrzebowania na kapitały obce obejmują: o kapitał podstawowy(akcyjny, udziałowy) fundusz założycielski fundusz przedsiębiorstw państwowych o kapitał zapasowy- tworzony na pokrycie strat o kapitał rezerwowy powstaje z aktualizacji wyceny środków trwałych o wynik finansowy ( zysk lub strata) - zobowiązania i rezerwy określają obce źródło finansowania firmy. Zobowiązania są to kwoty do zapłacenia w odroczonym terminie z posiadanych aktywów płynnych, zaliczamy:

26 - kredyty bankowe zobowiązania wobec banku, służą do finansowania zakupów inwestycyjnych, innych zobowiązań, wypłaty wynagrodzeń - zobowiązania wobec dostawców wynikają z faktur obcych otrzymywanych od dostawców materiałów towarów, usług, środków trwałych. Mają odroczony termin płatności ( jest to kredyt kupiecki) - zobowiązania publiczno prawne z tytułu spłaty podatków, ubezpieczeń społecznych, cła itp. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynikają z konieczności zapłaty pracownikom za świadczoną pracę - Pozostałe zobowiązania z tytułu leasingu, weksle. Rezerwy są to zobowiązania uprawdopodobnione i o nieznanym bliżej terminie zapłaty - na naprawy organizacyjne - na odprawy emerytalne pracowników - rezerwa na nagrody jubileuszowe - rezerwa na remonty kapitalne Fundusze specjalne ( socjalny i mieszkaniowy) Treść i znaczenie bilansu

27 Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek na kierownika jednostki do sporządzenia sprawozdania finansowego z działalności firmy co najmniej raz w roku. Sprawozdanie finansowe obejmuje elementy: - bilans - rachunek zysków i strat - rachunek przypływów pieniężnych - informacje dodatkowe Odbiorcami sprawozdań finansowych są: - zarząd i członkowie zarządu którzy odczytują wyniki działalności i wartość firmy po roku funkcjonowania - banki, inwestorzy, akcjonariusze, udziałowcy w celu poznania kondycji majątkowej, finansowej i rentowności firmy - kontrahenci firmy w celu poznania płynności finansowej i wartości firmy - urząd skarbowy w celu poznania wyników finansowych firmy i zdolności firmy do płacenia podatków - pracownicy i inne instytucje w celu poznania zagrożeń, kontynuacji działania firmy, poznanie warunków finansowych firmy które są źródłem nagród premii dla pracowników, oceny zarządu Podstawowym sprawozdaniem finansowym jest bilans Bilans jest to dwustronne zestawienie aktywów i pasywów w ujęciu wartościowym na określony dzień znany momentem bilansowym

28 Momentem bilansowym jest : - początek i koniec roku ( dzień rozpoczęcia i zakończenia działalności, dzień zmiany formy prawnej, dzień poprzedzający dzień upadłości lub likwidacji spółki Bilans sporządzany jest na podstawie: - inwentaryzacji aktywów i pasywów - zestawienia obrotów i sald ( bilans próbny) - na podstawie sald końcowych wynikających z kart księgowych Sporządzenie jest zgodne z zasadą równowagi finansowej tj. pasywów = aktywów Bilans na dzień 31,12,2003 Nazwa i adres firmy REGON

29 NIP L p Aktywa ( majątek) SUMA L p Pasywa ( kapitał i zobowiązania) SUMA A Aktywa trwałe A Kapitały własne Wartości niematerialne prawne Kapitał podstawowy firmy Środki trwałe Kapitał zapasowy - 3 Środki trwałe w budowie - 3 Kapitał rezerwowy - 4 Należności długo terminowe 5 Inwestycje długo terminowe - 4 Wynik finansowy ( zysk / strata) - - B Aktywa obrotowe B Zobowiązania i rezerwy ( długi) Zapasy ( materiały, produkty gotowe, towary i produkcja w toku) Kredyty bankowe Należności krótkoterminowe ( od odbiorców, pracowników, publiczno prawne) 3 Inwestycje krótkoterminowe ( kasa rachunki bankowe - 2 Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania publiczno prawne 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5 Pozostałe zobowiązania

30 6 Rezerwy - 7 Fundusze specjalne - Suma bilansowa Suma bilansowa sporządzającego Data i podpis Data i podpis zatwierdzającego ZADANIE! Spis z natury spółki GROSIK na dzień 1 kwietnia 200X r. Lp Wyszczególnienie. Wartość w zł 1. Samochód osobowy Toyota" 43500

31 2. Gotówka w kasie m.b. materiału podszewkowego po 5 zł za m. b maszyn do szycia 750 zł za sztukę 5. Trzy udziały po 30 tyś. zł każdy O m.b. materiału na garsonki po 8 zł za m. b Zaciągnięty kredyt krótkoterminowy Guziki Zobowiązania wobec dostawców Środki na rachunku bankowym Komputer 4300 Program komputerowy 300 Nici 100 Budynek magazynowy Na podstawie powyższych danych: 1) zakwalifikować poszczególne pozycje do odpowiednich składników majątku i źródeł ich pochodzenia, 2) ustalić wartość poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, 3) sporządzić uproszczony bilans na dzień l kwietnia 200X r. Sumy kontrolne: suma bilansowa: zł. Zadanie 2. W spółce akcyjnej GOPLANA, produkującej wyroby cukiernicze, sporządzono na dzień 31 lipca 200X r. spis inwentarza, który zawiera następujące nieruchomości: budynek produkcyjny zł, magazyn zł, budynek administracji zł. Wartość maszyn i urządzeń produkcyjnych wynosi zł. -Ponadto spółka posiada samochód ciężarowy o wartości zł i 2 samochody osobowe o łącznej wartości zł. W magazynie znajduje się 500 kg cukru po 1,50 zł za kg, 100 kg kakao po 10 zł za kg, 150 kg mąki po 1,20 zł za kg oraz 50 kg mleka w proszku po 12 zł za kg. Ponadto w magazynie znajduje się 150 szt. tabliczek czekolady po 2 zł za szt., 200 paczek Delicji szampańskich"

32 po 1,80 zł za sztukę. W produkcji znajduje się 100 kg masy czekoladowej po 5 zł za kg. Spółka posiada na rachunku bieżącym w Banku Pekao S.A zł, natomiast w kasie spółki znajduje się zł. Cukrowni jest zobowiązana zapłacić zł, zaś hurtowni spożywczej zł. Zobowiązania z tytułu podatku VAT wynoszą zł. W banku BGŻ posiada zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na kwotę zł. Kapitał akcyjny spółki wynosi akcji po 85 zł za akcję. Za czekolady sprzedane hurtowni słodyczy należy się spółce zł. Na podstawie powyższych danych: 1) przeprowadzić klasyfikację poszczególnych składników majątku, grupując je według pozycji w bilansie Interpretacja bilansu - podstawowe sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe bilans odzwierciedla sytuację majątkowo kapitałową spółki oraz płynność finansową i jest wykorzystywane przez: banki, kontrahentów, US, zarząd spółki i przez inne instytucje Zainteresowani odbiorcy bilansu czytają i interpretują dane zawarte w bilansie za 2 jednakowe okresy sprawozdawcze Czytanie i analiza bilansu polega na : 1. określeniu zmiany sumy bilansowej 2. określeniu struktury aktywów i pasywów w celu poznania proporcji majątku i kapitału, określenia elastyczności majątku oraz samofinansowania 3. obliczeniu wskaźników dynamiki aktywów i pasywów lub wybranych składników, w celu określenia tempa zmian zachodzących w kondycji majątkowej i kapitałowej firmy Bilans możliwości: Wskaźskaźnnamiki bieżież bazowy ROK *100% Przykład : 1. określenie wartości aktywów płynnych które mają szczególne znaczenie w zarobkowaniu i wpływają na poziom zysków 2. poznanie wielkości i zmian w kapitale własnym 3. określenie wielkości i zmian zadłużenia firmy w badanych latach 4. poznanie wskaźników płynności tj. wypłacalność firmy za kolejne lata pokrycia zobowiązań aktywami płynnymi Spółka z o.o. GRAM posiada na 31,12,2003 następujące składniki majątku i kapitału: 1. środki trwałe środki trwałe w budowie akcje i udziały długoterminowe gotówka w kasie 4 000

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

CALATRAVA CAPITAL S.A.

CALATRAVA CAPITAL S.A. CALATRAVA CAPITAL S.A. PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FI- NANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2010 r., a zakończony 30 czerwca 2010 r. i danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo