5. Korzystaj z karty kredytowej, zaś swoje wolne środki staraj się korzystnie lokować w róŝne instrumenty finansowe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Korzystaj z karty kredytowej, zaś swoje wolne środki staraj się korzystnie lokować w róŝne instrumenty finansowe."

Transkrypt

1 Karty bankowe Płacenie kartą jest bezpieczne i wygodne. 1. Korzystaj z bankomatów swojej sieci. Nie płać prowizji innym bankom. Tylko niektóre banki oferują moŝliwość wyjmowania gotówki z bankomatów innych banków bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 2. Wybierając kartę kredytową postaraj się ją dopasować do swoich potrzeb, zwróć równieŝ uwagę na programy rabatowe banków. Jeśli na przykład często korzystasz z samochodu, moŝe warto zastanowić się nad kartą dopasowaną dla kierowców? 3. JeŜeli chcesz zdecydować się na kartę kredytową z bonusami takimi jak rabaty, cash back (usługa, dzięki której posiadacze określonych kart kredytowych mogą wygodnie podejmować niewielkie kwoty pieniędzy z kasy sklepowej lub na stacji benzynowej), czy punkty za udział w programach lojalnościowych, upewnij się, Ŝe karta nie jest obarczona wysoką prowizją. 4. Nosząc przy sobie kartę nie naraŝasz się na utratę gotówki. Gdy Twoja karta zostanie skradziona, moŝesz szybko ją zablokować dzwoniąc do Twojego banku. 5. Korzystaj z karty kredytowej, zaś swoje wolne środki staraj się korzystnie lokować w róŝne instrumenty finansowe. 6. Kupując w Internecie i płacąc kartą staraj się korzystać z internetowych porównywarek cen. W ten sposób zaoszczędzisz czas i pieniądze. Pilnuj równieŝ Twojego indywidualnego kodu PIN i nie pozwól, aby ktoś mógł skopiować numer karty i ten kod. Ubezpieczenia Warto się ubezpieczać, nawet jeŝeli myślimy, Ŝe płacimy na darmo. 1. Nie lekcewaŝ ryzyka i moŝliwości ubezpieczenia się od negatywnych skutków zdarzeń, na które nie masz wpływu. Wykupując polisę moŝesz uniknąć kosztów związanych z wydarzeniami, które mogą dotknąć ciebie lub twoich bliskich. 2. Im trafniej dobierzesz odpowiednie ubezpieczenie i dopasujesz je do Twoich moŝliwości finansowych, tym spokojniej będziesz mógł myśleć o przyszłości swojej i swoich najbliŝszych. 3. NajwaŜniejszą rzeczą przy wyborze ubezpieczenia jest dokładne zapoznanie się z OWU ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Często podstawowa oferta ubezpieczyciela nie zapewnia Ci pełnej ochrony we wszystkich sytuacjach Ŝyciowych. Zwróć na to uwagę wybierając polisę. 4. Zwróć uwagę na warunki polis ubezpieczających spłatę kredytu. Często ochrona, która z nich wynika jest iluzoryczna, ale składka, którą masz zapłacić - zawsze prawdziwa. Emerytury Twoja przyszłość finansowa zaleŝy od ciebie 1. O emeryturze myśl zaraz po rozpoczęciu pierwszej pracy. Im dłuŝszy będzie okres wpłacania składki na emeryturę, tym dłuŝej procentować będą zgromadzone oszczędności i dzięki temu więcej zyskasz. 2. Zanim podpiszesz umowę z Otwartym Funduszem Emerytalnym - przeanalizuj rankingi OFE, sprawdź ich wyniki. Dzięki analizie danych będziesz spokojniejszy, Ŝe Twoje pieniądze dobrze na Ciebie pracują. 3. Podpisanie umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym to dopiero początek starań, jakie musisz podjąć z myślą o emeryturze. W Twoim interesie leŝy sprawdzanie, czy składki w odpowiedniej wysokości systematycznie trafiają na konto. 4. Zastanów się, czy prognozowana wysokość przyszłej emerytury jest dla Ciebie satysfakcjonująca. JeŜeli nie, pomyśl o dobrowolnym ubezpieczeniu emerytalnym (np. IKE), dzięki któremu będziesz mógł korzystać na emeryturze z większej kwoty zaoszczędzonych środków. 5. Zysk z IKE jest zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych. Jeśli jednak wycofasz środki przed osiągnięciem wieku emerytalnego i uzyskaniem uprawnień emerytalnych, będziesz musiał odprowadzić podatek. Zanim zawrzesz umowę, sprawdź, czy masz moŝliwość zawieszenia opłacania składki i na jak długo.

2 kredyt. Wszystkie banki są zobowiązane do liczenia RRSO w ten sam sposób, więc kredyt o niŝszym RRSO będzie zawsze tańszy. 10. Biorąc kredyt upewnij się, Ŝe będziesz mógł bez płacenia dodatkowych prowizji zmienić wysokość raty kredytu, okres spłaty albo walutę kredytu. 11. Zero procent? Pamiętaj, Ŝe takie kredyty zawierają najczęściej ukryte opłaty. Musisz dokładnie przeczytać umowę. 12. Kontroluj swoje długi. JeŜeli trudno ogarnąć wszystkie płatności, moŝe warto zastanowić się nad skumulowaniem ich w jeden dług słuŝą temu kredyty konsolidacyjne. 13. W miarę moŝliwości jak najszybciej spłacaj drobne długi, nawet kosztem zmniejszenia środków na rachunku bankowym. 14. JeŜeli z jakichś powodów nie moŝesz skonsolidować swojego zadłuŝenia, spłacaj najpierw najdroŝsze kredyty. 15. Upewnij się, Ŝe w umowie kredytowej nie zastrzeŝono opłaty przygotowawczej dla kredytodawcy. Brak tego zapisu umoŝliwi wycofanie się z umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania, bez ponoszenia kosztów. W innym wypadku w razie zerwania umowy opłata przygotowawcza przepada. 16. Jeśli znajdziesz ofertę kredytową, która jest tańsza niŝ ta, z której korzystasz obecnie (oczywiście po dodaniu prowizji i kosztów zamknięcia kredytu) korzystaj z niej bez wahania. JuŜ w krótkim terminie moŝesz duŝo zaoszczędzić. 17. Porównując oferty kredytowe zwróć uwagę na tabele opłat i prowizji. Tam moŝe ukrywać się wiele kosztów. 18. UwaŜaj na oferty firm poŝyczkowych typu kup teraz, spłacisz później. Są one często duŝo mniej korzystne, niŝ oferty banków. MoŜe i dostajesz finansowanie szybciej, ale więcej za to zapłacisz. 19. Spłacaj raty i reguluj naleŝności terminowo. Liczy się dzień, w którym pieniądze znajdą się na koncie w banku, a nie data zlecenia przelewu. Spóźnienie moŝe oznaczać konsekwencje w postaci karnych odsetek, dlatego dobrze jest wysyłać pieniądze z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dotyczy to zwłaszcza kart kredytowych.

3 Inwestycje Inwestuj tak, aby Twój majątek stale się pomnaŝał. 1. JeŜeli chcesz inwestować swoje oszczędności w fundusze inwestycyjne, szukaj moŝliwości nabycia funduszy bez wysokich opłat za zakup, zbycie, czy konwersję jednostek uczestnictwa. 2. JeŜeli kumulujesz kapitał, aby osiągnąć konkretny cel w perspektywie lat (na przykład kupić mieszkanie dla dziecka, gdy dorośnie), warto sprawdzić oferty celowych planów oszczędnościowych. Są to elastyczne sposoby oszczędzania, które pozwolą ci na zgromadzenie środków finansowych na realizację Twoich długoterminowych zamierzeń. 3. Kalkuluj ryzyko. Jeśli jesteś w stanie zaakceptować wyŝszy stopień ryzyka, pomyśl o agresywnych instrumentach finansowych na przykład funduszach inwestujących na rynku akcji. JeŜeli cenisz bezpieczeństwo, skup się raczej na funduszach zrównowaŝonych, lokatach i obligacjach. 4. Inwestując w fundusze inwestycyjne pamiętaj, Ŝe najwyŝszą stopę zwrotu osiąga się najczęściej w długich (kilku- lub nawet kilkunastoletnich) okresach czasu, zwłaszcza przy funduszach inwestujących w akcje. 5. Kiedy inwestujesz większe kwoty swoich oszczędności, pamiętaj o zróŝnicowaniu (dywersyfikacji) portfela, zwłaszcza, jeśli część z nich lokujesz w funduszach inwestujących w akcje. Kredyty i poŝyczki Nie bój się kredytu, rozwaŝnie uŝyty, pomaga w realizacji Twoich planów. 1. Starannie rozwaŝaj decyzje o zadłuŝaniu się. W razie wątpliwości skorzystaj z usług doradców finansowych. Rozmowa zwykle nic nie kosztuje, a często pozwala uniknąć kłopotów. 2. Najbardziej korzystny kredyt to taki, kiedy zdobyte środki inwestujesz w coś, co zwiększa twoje moŝliwości zarabiania pieniędzy w przyszłości. MoŜe to być kredyt na zakup nieruchomości albo mieszkania (gdy z Twoich wyliczeń wynika, Ŝe zaoszczędzisz na koszcie wynajmu), inwestycja w swoją edukację (perspektywa lepszej pracy), zakup nowszego i bardziej ekonomicznego samochodu, który mniej się psuje niŝ stary. MoŜliwości jest wiele, a podstawowa zasada to nie bać się kredytów. 3. Dopasuj spłatę rat kredytu do swoich moŝliwości. Krótszy czas spłaty kredytu to mniej pieniędzy oddawanych bankom jako odsetki, choć równieŝ wyŝsze raty kapitałowe. 4. Staraj się unikać kredytów, w których odsetki potrącane są z góry za dany okres rozliczeniowy. Oznacza to, Ŝe kwota, którą moŝesz obracać do momentu spłaty raty kredytu jest pomniejszona o wartość tych odsetek. 5. Odsetki od kredytu płacimy od malejącej kwoty zadłuŝenia, ale prowizję od całkowitej kwoty kredytu. 6. DłuŜszy termin spłaty kredytu to niŝsze raty co miesiąc, ale takŝe i wyŝsze odsetki do zapłacenia bankowi. 7. Biorąc kredyt uwaŝaj na koszty związane z obowiązkowym załoŝeniem konta bankowego i jego utrzymaniem. Często jest to nawet kilkadziesiąt złotych rocznie. Zastanów się, czy nie wystarczy konto w e-banku. 8. Kredyt oprocentowany 9% droŝszy niŝ ten z oprocentowaniem 11%? MoŜe tak być uwaŝaj na prowizje! Zgodnie z prawem jej maksymalna wysokość moŝe dochodzić nawet do 5% kwoty kredytu. 9. Kiedy porównujesz dwa kredyty, proś o policzenie wskaźnika RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Jest to wyraŝony w procentach całkowity koszt kredytu, uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które konsument jest zobowiązany zapłacić za

4 Konta bankowe We współczesnym świecie posiadanie konta bankowego to Ŝyciowa konieczność 1. Zwracaj uwagę na koszty przelewów. Przelew zlecony przez Internet to koszt 0,50-1 zł. Przelew za pośrednictwem operatora telefonicznego to juŝ nawet 2 zł. A koszt przelewu realizowanego w oddziale banku moŝe nawet dochodzić do 5 zł. Jeśli płacisz za pośrednictwem poczty moŝesz zapłacić jeszcze więcej! 2. Pamiętaj, Ŝeby Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie. JeŜeli nie wiesz, co zrobić ze swoimi oszczędnościami, ulokuj je w banku. Pieniądze, które trzymasz w domu ciągle tracą na wartości ze względu na inflację. 3. Pamiętaj, Ŝe rozliczając się poleceniem zapłaty moŝesz jako osoba fizyczna przelać między bankami tylko kwotę do wysokości 1000 euro lub jej równowartości w złotych. JeŜeli Twój dług jest wyŝszy, resztę kwoty musisz przelać sam inaczej będziesz musiał płacić odsetki karne, a zaległa kwota moŝe nawet być poddana windykacji. Dotyczy to w szczególności regulowania obciąŝeń karty kredytowej, z konta załoŝonego w innym banku. 4. Oszczędzaj regularnie. Nawet niewielkie wpłaty gromadzone systematycznie na koncie zaczną po jakimś czasie przynosić jakieś zyski. Gdy uzbiera się większa kwota, zastanów się nad lokatą. Lokaty Nie trzymaj wolnej gotówki w domu - lepiej zawsze wpłacić na lokatę 1. Lokaty Inwestycyjne łączą zalety inwestycji na rynku akcji lub walut i bezpiecznej lokaty bankowej. Dają szansę na osiągnięcie zysków większych niŝ z tradycyjnych form oszczędzania. Lokaty inwestycyjne to produkt przygotowany na czas giełdowej hossy. Jeśli przewidujesz, Ŝe hossa się nie utrzyma, lepiej wybrać oprocentowaną lokatę bankową. 2. Porównując lokaty zwróć uwagę na okresy, oprocentowanie i moŝliwości lokowania w obcych walutach. UwaŜnie zapoznaj się z warunkami wybranych przez Ciebie lokat. 3. Lokaty mogą mieć oprocentowanie stałe i zmienne. JeŜeli uwaŝasz, Ŝe stopy procentowe banku centralnego będą w długim terminie znacząco spadać, zdecyduj się na oprocentowanie stałe. W innych wypadkach zazwyczaj lepiej jest ulokować środki na lokacie z oprocentowaniem zmiennym. 4. Zwracaj uwagę, w jakich okresach kapitalizowane są odsetki w wypadku lokat im częściej, tym lepiej. 5. JeŜeli chcesz mieć comiesięczny dostęp do odsetek ze swojej lokaty, najlepsza dla ciebie będzie lokata rentierska. Jej charakterystyczną cechą jest to, iŝ naliczane od niej odsetki nie podlegają kapitalizacji, lecz są do dyspozycji właściciela rachunku. Taka lokata jest korzystna dla osoby posiadającej duŝe środki w banku, która naliczane odsetki przeznacza na bieŝące płatności. 6. Sprawdź oferty lokat internetowych. Bardzo często są one bardziej elastyczne i lepiej oprocentowane, niŝ tradycyjne. 7. Lokując pieniądze na lokacie inwestycyjnej najczęściej otrzymasz gwarancję, Ŝe nie stracisz podczas załamania na rynku, co moŝe się przydarzyć przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne. Z drugiej strony, w trakcie dobrej koniunktury zarobisz wtedy mniej, niŝ przy inwestycji w fundusz.

5 Zalety oszczędzania Oszczędzanie polega na rezygnacji z wydawania wszystkich zarobionych pieniędzy dziś na rzecz moŝliwości dokonania większych zakupów w przyszłości. Zdolność do systematycznego odkładania nawet niewielkich kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk. Istnieje co najmniej kilka bardzo waŝnych powodów, dla których warto regularnie dokonywać nawet drobnych oszczędności. Po pierwsze, dzięki zgromadzonym oszczędnościom moŝemy pozwolić sobie na kupno rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie sfinansować z naszych miesięcznych dochodów. Na przykład, odkładając regularnie przez cały rok niewielkie kwoty, moŝemy w okresie wakacji pojechać na wymarzoną podróŝ. Po drugie, zgromadzone oszczędności zwiększają nasze poczucie stabilności finansowej. Nie wszystkie wydatki, nawet te większe moŝesz przewidzieć. Musisz mieć odłoŝone pieniądze, aby pokryć koszty niespodziewanej awarii pralki lub naprawy zawieszenia w Twoim samochodzie. Ponadto, wysokość Twoich dochodów moŝe się nagle zmniejszyć, na przykład dlatego, Ŝe stracisz pracę lub nie dostaniesz premii. Nawet jeŝeli jesteś dobrym fachowcem i bez większych problemów znajdziesz dla siebie nową pracę, to i tak przez pewien okres będziesz potrzebował innego źródła utrzymania. Dzięki oszczędnościom moŝesz bardziej komfortowo szukać nowego zatrudnienia. Po trzecie, kiedy zakończysz pracę zawodową i przejdziesz na emeryturę, zgromadzone oszczędności zapewnią Ci dodatkowe źródło dochodu. JeŜeli będziesz liczył wyłącznie na podstawowe świadczenie emerytalne, musisz mieć świadomość, Ŝe Twój standard Ŝycia na emeryturze znacząco się obniŝy. Lepiej wcześniej zacząć robić dodatkowe oszczędności, aby w przyszłości wciąŝ móc cieszyć się wspaniałymi wakacjami lub pozwolić sobie na ładny prezent dla kogoś bliskiego. Pamiętaj, Ŝe oszczędzanie nie musi istotnie obciąŝać Twojego domowego budŝetu. Wystarczy, Ŝe regularnie będziesz odkładał np. 5-10% swoich miesięcznych dochodów. Wkrótce okaŝe się, Ŝe w łatwy sposób zgromadziłeś sporą sumę pieniędzy. Pobierz planer finansowy Planowanie domowych finansów Nie radzisz sobie z wydatkami? Toniesz w długach? Ciągle brakuje ci środków? NajwyŜszy czas, aby pomyśleć o uporządkowaniu finansów i zaplanowaniu własnego budŝetu. PomoŜe Ci w tym ten planer. ulotka_planer_finansowy.pdf Oszczędzanie się opłaca Oszczędzanie się opłaca! Odkładając środki finansowe na później, zyskujesz dodatkowy zastrzyk gotówki w przyszłości i w efekcie moŝesz efektywniej wykorzystać posiadane zasoby. W ten sposób lepiej dopasowujesz wydatki do swoich potrzeb i podnosisz jakość swojego Ŝycia. Oszczędzanie to takŝe umiejętność efektywnego gospodarowania swoimi zasobami. O ile, ze względu na zróŝnicowany poziom zarobków, nie kaŝdy moŝe odkładać i inwestować duŝe pieniądze w róŝne instrumenty finansowe, o tyle kaŝdy z nas moŝe zwracać uwagę na codzienne wydatki i sprawić, Ŝe będzie ponosił mniejsze koszty. Mogą w tym pomóc szybkie porady zawarte w tej zakładce. NajwaŜniejsza zasada: cokolwiek robisz licz, porównuj ceny i dokładnie czytaj zapisy umowy. MoŜesz zaoszczędzić w ten sposób naprawdę duŝe kwoty. Pamiętaj równieŝ o planowaniu własnego budŝetu. Jeśli chcesz nim dobrze zarządzać musisz wiedzieć, na co będziesz potrzebował pieniędzy w perspektywie kilku miesięcy oraz jakimi środkami będziesz dysponował.

6 Korzyści z oszczędzania Kiedy regularnie oszczędzasz zazwyczaj bardziej rozwaŝnie podejmujesz decyzje o swoich wydatkach. Często rezygnujesz z ponoszenia niepotrzebnych kosztów, takich jak np. kary za nieterminowe opłacenie rachunków czy prowizje za wypłatę z bankomatu naleŝącego innego banku. JeŜeli będziesz systematycznie odkładał np. 10% swoich dochodów, to po roku zgromadzisz kwotę przekraczającą jedną miesięczną pensję. To pozwoli Ci na przykład na zakup potrzebnego sprzętu domowego, roweru lub wyjazd z rodziną. Pamiętaj! Wieloletnie oszczędzanie zagwarantuje Ci bardziej komfortowe Ŝycie po przejściu na emeryturę. Oszczędzanie nie oznacza skąpstwa, ale jest wyrazem racjonalnego planowania Twoich finansów. Wielkość Twojego majątku zaleŝy od Twojej konsekwencji w dokonywaniu oszczędności. Oszczędzaj mądrze lokuj swoje pieniądze w sposób, który umoŝliwia zarówno pomnaŝanie Twoich wolnych środków finansowych, jak i gwarantuje dostęp do gotówki w dogodnym dla Ciebie czasie. Oszczędzaj przynajmniej część swoich pieniędzy w funduszach inwestycyjnych, które zazwyczaj oferują większy zysk niŝ zwykłe lokaty bankowe.

7 Dlaczego warto oszczędzać? Oszczędności to ta część Twoich dochodów, która pozostaje po dokonaniu zakupów i uregulowaniu wszystkich rachunków. Innymi słowy, oszczędności to róŝnica pomiędzy Twoimi dochodami i bieŝącymi wydatkami. Im większą część dochodów potrafisz odłoŝyć w bieŝącym miesiącu, tym na większe wydatki moŝesz sobie pozwolić w przyszłości. Oszczędzanie pieniędzy powinno być jednym z najwaŝniejszych czynników uwzględnianych w planowaniu domowego budŝetu. O Twojej zamoŝności nie decyduje bowiem wyłącznie wysokość dochodów, ale takŝe umiejętność oszczędzania. Oszczędzanie nie musi wcale oznaczać odkładania co miesiąc duŝych kwot pieniędzy. Często bowiem po prostu nie moŝesz sobie na to pozwolić. Nie znaczy to jednak, Ŝe nie warto podejmować wysiłku regularnego odkładania mniejszych sum. Oszczędzanie polega takŝe na rozsądnym planowaniu wydatków w trakcie kaŝdego miesiąca w taki sposób, aby starczyło Ci pieniędzy na bieŝące potrzeby do momentu otrzymania następnej wypłaty. Istnieje co najmniej kilka bardzo waŝnych powodów, dla których warto systematycznie dokonywać nawet drobnych oszczędności. Niepewność i nieregularność Twoich dochodów Wysokość Twoich comiesięcznych dochodów moŝe się mocno zmieniać, gdy oprócz regularnej pensji Twoje wynagrodzenie składa się takŝe z premii, honorariów lub wynagrodzenia za prace dodatkowe. W miesiącach, w których otrzymujesz dodatkowe wypłaty powinieneś odkładać część pieniędzy, aby nie ograniczać swoich wydatków w miesiącach, kiedy Twoje wpływy będą przejściowo niŝsze. Nigdy nie masz pewności, Ŝe w kolejnych miesiącach otrzymasz dodatkowe wypłaty w dotychczasowej wysokości. Na przykład, gdy kondycja finansowa przedsiębiorstwa, w którym pracujesz nagle pogorszy się, Twój szef prawdopodobnie wypłaci Ci niŝszą premię. Większe lub nieprzewidziane zakupy Kiedy Twoje bieŝące dochody nie pozwalają Ci na dokonanie większego zakupu (np. komputera lub samochodu), wówczas musisz zaplanować odkładanie pieniędzy przez pewien okres, tak aby w końcu zgromadzić potrzebną kwotę. Planuj z wyprzedzeniem najwaŝniejsze zakupy, które chcesz dokonać w danym roku. Oszczędzając przez dłuŝszy czas, moŝesz co miesiąc odkładać mniejsze kwoty. Nie wszystkie mniejsze i większe wydatki moŝesz przewidzieć. Musisz mieć odłoŝone pieniądze na zapłacenie za niespodziewaną awarię pralki lub naprawę silnika w Twoim samochodzie. Choroba lub emerytura Twój stan zdrowia moŝe się nagle pogorszyć lub ulegniesz wypadkowi. Nawet jeŝeli byłeś ubezpieczony i otrzymasz odszkodowanie, to wysokość Twoich dochodów moŝe się znacząco obniŝyć. Pamiętaj, Ŝe często zanim otrzymasz pieniądze z firmy ubezpieczeniowej, sam będziesz musiał pokryć część wydatków, które mogą okazać się bardzo wysokie. Jednym z głównych motywów oszczędzania powinno być odkładanie pieniędzy na Twoją emeryturę. Pamiętaj, Ŝe gdy skończysz pracę zawodową tez będziesz chciał pojechać na wakacje lub będziesz musiał wyremontować mieszkanie. Aby w tym okresie zagwarantować sobie komfort materialny, nie licz wyłącznie na podstawowe świadczenie emerytalne, ale gromadź dodatkowe oszczędności.

8 Co to są oszczędności? Stare polskie przysłowie mówi oszczędnością i pracą narody się bogacą. To, Ŝe praca pomaga w budowaniu bogactwa nie ulega wątpliwości. Więcej wątpliwości moŝe budzić przywołanie oszczędności. Oszczędzanie polega na rezygnacji z bieŝącej konsumpcji z nadzieją na większy zakup w przyszłości. Zamiast kupić coś, co nam się podoba i wydać pieniądze dzisiaj, decyduję się odłoŝyć pieniądze, jakie bym na nie przeznaczył. Zamiast trzymać zaoszczędzoną gotówkę w portfelu zanoszę ją do banku, gdyŝ to jest bardziej opłacalne ze względu na odsetki wypłacane przez bank (nawet jeśli bank pobierze jakąś kwotę co miesiąc za prowadzenie mojego konta). Co bank robi z moimi pieniędzmi? PoŜycza je tym, którzy mają pomysł, jak je zainwestować przede wszystkim przedsiębiorcom tworzącym nowe technologie czy budującym domy. Jak wiadomo, inwestycje zwiększają majątek, przez co jak trafnie mówi przysłowie narody się bogacą. Oczywiście część ze zgromadzonych oszczędności banki przeznaczają na kredyty konsumpcyjne, których rola w tworzeniu bogactwa jest mniejsza. Jak więc widać, oszczędzanie jest waŝne, gdyŝ przyczynia się do wzrostu bogactwa. We współczesnym świecie otwartych granic, gdy kapitał potrzebny do inwestycji moŝna zaimportować zza granicy, nie jest ono warunkiem koniecznym rozwoju; wciąŝ jednak pełni waŝną rolę. Na oszczędności warto takŝe spojrzeć z perspektywy pojedynczego człowieka. Rezygnacja z konsumpcji dziś, czyli zaoszczędzenie pieniędzy, pozwala na wydanie ich w przyszłości. MoŜna na przykład przez tydzień codziennie oszczędzać na zakupie ciastka po to, by po tygodniu za zaoszczędzone pieniądze kupić tort. Oszczędzanie jest więc sposobem na przesuwanie konsumpcji w czasie. Oszczędzając przesuwamy konsumpcję z dziś na jakiś okres w przyszłości. Podobną rolę odgrywają poŝyczki i kredyty, określane czasem mianem ujemnych oszczędności. Pozwalają one przesunąć konsumpcję z przyszłości na dziś. Zazwyczaj wolimy konsumować teraz niŝ kiedyś w przyszłości. Dlatego oczekujemy, Ŝe za pieniądze zaoszczędzone na rezygnacji z konsumpcji dziś jutro będziemy mogli skonsumować więcej. Gdy odkładamy zakup samochodu oczekujemy, Ŝe zaoszczędzone pieniądze pozwolą nam za rok kupić nie tylko przeciętny, ale być moŝe nieco lepszy samochód. Z tego powodu Ŝądamy od naszych oszczędności, np. złoŝonych w banku, zainwestowanych w obligacje skarbowe lub w jednostki funduszy inwestycyjnych odsetek, które będą rekompensować czas, na jaki rezygnujemy z konsumpcji. Oczywiście im dłuŝszy czas, przez jaki decydujemy się oszczędzać, tym odsetki winny być wyŝsze. I na koniec jeszcze jedno. Oszczędzanie to takŝe umiejętność efektywnego gospodarowania swoimi zasobami. O ile, ze względu na zróŝnicowany poziom zarobków, nie kaŝdy moŝe odkładać i inwestować duŝe pieniądze w róŝne instrumenty finansowe, o tyle kaŝdy z nas moŝe zwracać uwagę na codzienne wydatki i sprawić, Ŝe będzie ponosił mniejsze koszty.

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ) przy konwersji jednostek funduszu inwestycyjnego ZALETY POLIS Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM Ponadprzeciętna stopa zwrotu inwestycji Inwestycja w oparciu o portfel funduszy pozwala przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu. MoŜna to uzyskać dzięki inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Zadanie: ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Cel zadania: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem i korzystaniem z konta bankowego oraz oszczędnościowego. Poszukiwanie najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dziecięcy FINANSE DLA SPRYTNYCH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 21 października 2014 r. Pieniądz to tylko miernik bogactwa Bogactwo może być gromadzone w różnych formach np. akcje, obligacje, nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet w Białymstoku 28 kwietnia 2011 r. Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa 25 listopada 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich Informacje o badaniu Cel badania Odpowiedź na pytanie, jakie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Temat: Dochody z kapitału Opracowała Grażyna Drożdżowska Uwagi realizacyjne Lekcja jest przewidziana jako jednostka 2- godzinna stanowiąca utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima Maxima-03_windows.wxm 1 / 8 Elementy matematyki finansowej w programie Maxima 1 Wartość pieniądza w czasie Umiejętność przenoszenia kwot pieniędzy w czasie, a więc obliczanie ich wartości na dany moment,

Bardziej szczegółowo

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Temat: Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona. Zadanie Przez 2 lata na koniec każdego miesiąca wpłacamy 200

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Marek Połeć, 08.12.2010

Marek Połeć, 08.12.2010 Marek Połeć, 08.12.2010 2.1 od następstw nieszczęśliwych wypadków 2.2 na życie W obecnej rozwiniętej formie ubezpieczenia na życie są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi celami tych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

Pocztowa Karta Kredytowa

Pocztowa Karta Kredytowa Pocztowa Karta Kredytowa Elementarz Posiadacza karty bezpieczny polski bank Wybierz bezpieczeństwo i wygodę! Przedstawiamy Pocztową Kartę Kredytową praktyczne narzędzie, które ułatwi Ci zarządzanie domowym

Bardziej szczegółowo

Co chcemy osiągnąć odkładając pieniądze w III filarze...?

Co chcemy osiągnąć odkładając pieniądze w III filarze...? Czym należy się kierować wybierając ubezpieczenie emerytalne...? Zdecydować się na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), polisę Unit-linked, inwestować w akcje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości i złoto...?

Bardziej szczegółowo

więcej kasy? Jak mieć nie tracić? Jak jej czyli Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych?

więcej kasy? Jak mieć nie tracić? Jak jej czyli Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych? Jak mieć więcej kasy? Jak jej nie tracić? czyli Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych? Oprocentowanie to nie jedyny koszt. Opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata manipulacyjna, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości

Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Kalkulator finansowy 10BII pierwsze kroki www.edukacjainwestowania.pl Kalkulator finansowy 10BII, oprócz typowych funkcji matematycznych i statystycznych,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat spotkania: Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? Prowadzący: dr Anna Miarecka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28 maj

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt?

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Poniższy tekst jest przeniesiony z książki TAJNA BROŃ KREDYTOBIORCY praktycznego poradnika dla wszystkich kredytobiorców. Założenie

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki

Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Informator posiadacza Pilnej Pożyczki Szanowni Państwo! Witamy w gronie posiadaczy Pilnej Pożyczki i dziękujemy za wybranie oferty Banku Millennium. Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik po Pilnej

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA. Lekcja 2, Gimnazjum, VI klasa szkoły podstawowej Rachunki, lokaty, fundusze formy oszczędzania i inwestowania

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA. Lekcja 2, Gimnazjum, VI klasa szkoły podstawowej Rachunki, lokaty, fundusze formy oszczędzania i inwestowania PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA Lekcja 2, Gimnazjum, VI klasa szkoły podstawowej Rachunki, lokaty, fundusze formy oszczędzania i inwestowania Materiały zostały objęte Patronatem: Lekcja 2 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania Twoje inwestycje Kapitalna Przyszłość Program systematycznego oszczędzania 2/ Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji. / Tommy Lasorda Kapitalna przyszłość Kapitalna Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM QA/IKEDFE/1/2012 IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Nie płacisz podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych (warunki zwolnienia z podatku Belki

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Konta oszczędnościowe Ranking Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, październik 2008 Banki ostro walczą o pieniądze klientów. Kuszą już nie tylko wyższym oprocentowaniem lokat. Na coraz

Bardziej szczegółowo

IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM QA/IKZEDFE/1/2012 IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Informacje podstawowe Zyskujesz odczuwalną korzyść podatkową: wpłaty dokonywane na Rachunek Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia finansowa dr Agata Trzcińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 listopada 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Kto pokaże

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego Indywidualne

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWE I CO DALEJ?

KIESZONKOWE I CO DALEJ? Dopłata z góry Po ustaleniu celu przez dziecko sprawdzasz, swój budżet na kieszonkowe i inne wydatki na dziecko i zastanawiasz się, ile pieniędzy możesz mu dać. Tak, by ono uzbierało resztę. Jeśli zebranie

Bardziej szczegółowo

LOKATY RENTIERSKIE min. kwota 500 zł oprocentowanie zmienne

LOKATY RENTIERSKIE min. kwota 500 zł oprocentowanie zmienne oszczędzania TABELE OPROCENTOWAŃ LOKAT LOKATY TERMINOWE kwota min. 500 zł oprocentowanie zmienne oprocentowanie stałe Lokata PRIMA 7 dni - 0,50 % 1 m-c 1,00 % 1,00 % 2 m-ce 1,00 % - 3 m-ce 1,25 % 1,25

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY

INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY INWESTYCJE SYSTEMATYCZNE ILE TAK NAPRAWDĘ UDAŁO SIĘ ZAROBIĆ I CZY WYNIK JEST WIĘKSZY OD LOKATY ARKUSZE DO TWOICH WŁASNYCH OBLICZEŃ POZNAŃ OZNAŃ,, 11 KWIETNIA 2011, 11 2011 BLOGI: WIEDZA I SZKOLENIA: BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Miniekonomia kieszonkowa. Aleksandra Grobelna EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Ekonomia

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Miniekonomia kieszonkowa. Aleksandra Grobelna EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Ekonomia Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Miniekonomia kieszonkowa Aleksandra Grobelna Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2 grudnia 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Ekonomia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

LOKATY RENTIERSKIE min. kwota 500 zł oprocentowanie zmienne

LOKATY RENTIERSKIE min. kwota 500 zł oprocentowanie zmienne oszczędzania TABELE OPROCENTOWAŃ LOKAT LOKATY TERMINOWE kwota min. 500 zł oprocentowanie zmienne oprocentowanie stałe Lokata PRIMA 7 dni - 0,50 % 1 m-c 1,00 % 1,00 % 2 m-ce 1,00 % - 3 m-ce 1,25 % 1,25

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A.

Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Dlaczego powinniśmy sprzedawać Ubezpieczenie CPI do Kredytów Mieszkaniowych udzielanych przez Pekao S.A. Warszawa, czerwiec 2011 Korzyści dla Klienta i Partnera SprzedaŜy CPI Ubezpieczenie wpływa na wzrost

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 6 Plan wykładu Cechy inwestycji finansowych: dochód ryzyko płynność Depozyty bankowe Fundusze inwestycyjne 2015-11-05 2 Najważniejszymi cechami inwestycji

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Karty kredytowe. Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU

Karty kredytowe. Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU Karty kredytowe Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU W Banku BPH udostępniamy karty, dzięki którym możesz płacić mniej za paliwo (Autokarta, KArta GOLD AutoPlus), zakupy w sklepach

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania Twoje inwestycje Kapitalna Przyszłość Program systematycznego oszczędzania 2/ Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji. / Tommy Lasorda Kapitalna przyszłość Kapitalna Przyszłość

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK 1 Konta osobiste Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne Konto24 VIP 1,25% Konto

Bardziej szczegółowo