5. Korzystaj z karty kredytowej, zaś swoje wolne środki staraj się korzystnie lokować w róŝne instrumenty finansowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Korzystaj z karty kredytowej, zaś swoje wolne środki staraj się korzystnie lokować w róŝne instrumenty finansowe."

Transkrypt

1 Karty bankowe Płacenie kartą jest bezpieczne i wygodne. 1. Korzystaj z bankomatów swojej sieci. Nie płać prowizji innym bankom. Tylko niektóre banki oferują moŝliwość wyjmowania gotówki z bankomatów innych banków bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 2. Wybierając kartę kredytową postaraj się ją dopasować do swoich potrzeb, zwróć równieŝ uwagę na programy rabatowe banków. Jeśli na przykład często korzystasz z samochodu, moŝe warto zastanowić się nad kartą dopasowaną dla kierowców? 3. JeŜeli chcesz zdecydować się na kartę kredytową z bonusami takimi jak rabaty, cash back (usługa, dzięki której posiadacze określonych kart kredytowych mogą wygodnie podejmować niewielkie kwoty pieniędzy z kasy sklepowej lub na stacji benzynowej), czy punkty za udział w programach lojalnościowych, upewnij się, Ŝe karta nie jest obarczona wysoką prowizją. 4. Nosząc przy sobie kartę nie naraŝasz się na utratę gotówki. Gdy Twoja karta zostanie skradziona, moŝesz szybko ją zablokować dzwoniąc do Twojego banku. 5. Korzystaj z karty kredytowej, zaś swoje wolne środki staraj się korzystnie lokować w róŝne instrumenty finansowe. 6. Kupując w Internecie i płacąc kartą staraj się korzystać z internetowych porównywarek cen. W ten sposób zaoszczędzisz czas i pieniądze. Pilnuj równieŝ Twojego indywidualnego kodu PIN i nie pozwól, aby ktoś mógł skopiować numer karty i ten kod. Ubezpieczenia Warto się ubezpieczać, nawet jeŝeli myślimy, Ŝe płacimy na darmo. 1. Nie lekcewaŝ ryzyka i moŝliwości ubezpieczenia się od negatywnych skutków zdarzeń, na które nie masz wpływu. Wykupując polisę moŝesz uniknąć kosztów związanych z wydarzeniami, które mogą dotknąć ciebie lub twoich bliskich. 2. Im trafniej dobierzesz odpowiednie ubezpieczenie i dopasujesz je do Twoich moŝliwości finansowych, tym spokojniej będziesz mógł myśleć o przyszłości swojej i swoich najbliŝszych. 3. NajwaŜniejszą rzeczą przy wyborze ubezpieczenia jest dokładne zapoznanie się z OWU ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Często podstawowa oferta ubezpieczyciela nie zapewnia Ci pełnej ochrony we wszystkich sytuacjach Ŝyciowych. Zwróć na to uwagę wybierając polisę. 4. Zwróć uwagę na warunki polis ubezpieczających spłatę kredytu. Często ochrona, która z nich wynika jest iluzoryczna, ale składka, którą masz zapłacić - zawsze prawdziwa. Emerytury Twoja przyszłość finansowa zaleŝy od ciebie 1. O emeryturze myśl zaraz po rozpoczęciu pierwszej pracy. Im dłuŝszy będzie okres wpłacania składki na emeryturę, tym dłuŝej procentować będą zgromadzone oszczędności i dzięki temu więcej zyskasz. 2. Zanim podpiszesz umowę z Otwartym Funduszem Emerytalnym - przeanalizuj rankingi OFE, sprawdź ich wyniki. Dzięki analizie danych będziesz spokojniejszy, Ŝe Twoje pieniądze dobrze na Ciebie pracują. 3. Podpisanie umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym to dopiero początek starań, jakie musisz podjąć z myślą o emeryturze. W Twoim interesie leŝy sprawdzanie, czy składki w odpowiedniej wysokości systematycznie trafiają na konto. 4. Zastanów się, czy prognozowana wysokość przyszłej emerytury jest dla Ciebie satysfakcjonująca. JeŜeli nie, pomyśl o dobrowolnym ubezpieczeniu emerytalnym (np. IKE), dzięki któremu będziesz mógł korzystać na emeryturze z większej kwoty zaoszczędzonych środków. 5. Zysk z IKE jest zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych. Jeśli jednak wycofasz środki przed osiągnięciem wieku emerytalnego i uzyskaniem uprawnień emerytalnych, będziesz musiał odprowadzić podatek. Zanim zawrzesz umowę, sprawdź, czy masz moŝliwość zawieszenia opłacania składki i na jak długo.

2 kredyt. Wszystkie banki są zobowiązane do liczenia RRSO w ten sam sposób, więc kredyt o niŝszym RRSO będzie zawsze tańszy. 10. Biorąc kredyt upewnij się, Ŝe będziesz mógł bez płacenia dodatkowych prowizji zmienić wysokość raty kredytu, okres spłaty albo walutę kredytu. 11. Zero procent? Pamiętaj, Ŝe takie kredyty zawierają najczęściej ukryte opłaty. Musisz dokładnie przeczytać umowę. 12. Kontroluj swoje długi. JeŜeli trudno ogarnąć wszystkie płatności, moŝe warto zastanowić się nad skumulowaniem ich w jeden dług słuŝą temu kredyty konsolidacyjne. 13. W miarę moŝliwości jak najszybciej spłacaj drobne długi, nawet kosztem zmniejszenia środków na rachunku bankowym. 14. JeŜeli z jakichś powodów nie moŝesz skonsolidować swojego zadłuŝenia, spłacaj najpierw najdroŝsze kredyty. 15. Upewnij się, Ŝe w umowie kredytowej nie zastrzeŝono opłaty przygotowawczej dla kredytodawcy. Brak tego zapisu umoŝliwi wycofanie się z umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania, bez ponoszenia kosztów. W innym wypadku w razie zerwania umowy opłata przygotowawcza przepada. 16. Jeśli znajdziesz ofertę kredytową, która jest tańsza niŝ ta, z której korzystasz obecnie (oczywiście po dodaniu prowizji i kosztów zamknięcia kredytu) korzystaj z niej bez wahania. JuŜ w krótkim terminie moŝesz duŝo zaoszczędzić. 17. Porównując oferty kredytowe zwróć uwagę na tabele opłat i prowizji. Tam moŝe ukrywać się wiele kosztów. 18. UwaŜaj na oferty firm poŝyczkowych typu kup teraz, spłacisz później. Są one często duŝo mniej korzystne, niŝ oferty banków. MoŜe i dostajesz finansowanie szybciej, ale więcej za to zapłacisz. 19. Spłacaj raty i reguluj naleŝności terminowo. Liczy się dzień, w którym pieniądze znajdą się na koncie w banku, a nie data zlecenia przelewu. Spóźnienie moŝe oznaczać konsekwencje w postaci karnych odsetek, dlatego dobrze jest wysyłać pieniądze z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dotyczy to zwłaszcza kart kredytowych.

3 Inwestycje Inwestuj tak, aby Twój majątek stale się pomnaŝał. 1. JeŜeli chcesz inwestować swoje oszczędności w fundusze inwestycyjne, szukaj moŝliwości nabycia funduszy bez wysokich opłat za zakup, zbycie, czy konwersję jednostek uczestnictwa. 2. JeŜeli kumulujesz kapitał, aby osiągnąć konkretny cel w perspektywie lat (na przykład kupić mieszkanie dla dziecka, gdy dorośnie), warto sprawdzić oferty celowych planów oszczędnościowych. Są to elastyczne sposoby oszczędzania, które pozwolą ci na zgromadzenie środków finansowych na realizację Twoich długoterminowych zamierzeń. 3. Kalkuluj ryzyko. Jeśli jesteś w stanie zaakceptować wyŝszy stopień ryzyka, pomyśl o agresywnych instrumentach finansowych na przykład funduszach inwestujących na rynku akcji. JeŜeli cenisz bezpieczeństwo, skup się raczej na funduszach zrównowaŝonych, lokatach i obligacjach. 4. Inwestując w fundusze inwestycyjne pamiętaj, Ŝe najwyŝszą stopę zwrotu osiąga się najczęściej w długich (kilku- lub nawet kilkunastoletnich) okresach czasu, zwłaszcza przy funduszach inwestujących w akcje. 5. Kiedy inwestujesz większe kwoty swoich oszczędności, pamiętaj o zróŝnicowaniu (dywersyfikacji) portfela, zwłaszcza, jeśli część z nich lokujesz w funduszach inwestujących w akcje. Kredyty i poŝyczki Nie bój się kredytu, rozwaŝnie uŝyty, pomaga w realizacji Twoich planów. 1. Starannie rozwaŝaj decyzje o zadłuŝaniu się. W razie wątpliwości skorzystaj z usług doradców finansowych. Rozmowa zwykle nic nie kosztuje, a często pozwala uniknąć kłopotów. 2. Najbardziej korzystny kredyt to taki, kiedy zdobyte środki inwestujesz w coś, co zwiększa twoje moŝliwości zarabiania pieniędzy w przyszłości. MoŜe to być kredyt na zakup nieruchomości albo mieszkania (gdy z Twoich wyliczeń wynika, Ŝe zaoszczędzisz na koszcie wynajmu), inwestycja w swoją edukację (perspektywa lepszej pracy), zakup nowszego i bardziej ekonomicznego samochodu, który mniej się psuje niŝ stary. MoŜliwości jest wiele, a podstawowa zasada to nie bać się kredytów. 3. Dopasuj spłatę rat kredytu do swoich moŝliwości. Krótszy czas spłaty kredytu to mniej pieniędzy oddawanych bankom jako odsetki, choć równieŝ wyŝsze raty kapitałowe. 4. Staraj się unikać kredytów, w których odsetki potrącane są z góry za dany okres rozliczeniowy. Oznacza to, Ŝe kwota, którą moŝesz obracać do momentu spłaty raty kredytu jest pomniejszona o wartość tych odsetek. 5. Odsetki od kredytu płacimy od malejącej kwoty zadłuŝenia, ale prowizję od całkowitej kwoty kredytu. 6. DłuŜszy termin spłaty kredytu to niŝsze raty co miesiąc, ale takŝe i wyŝsze odsetki do zapłacenia bankowi. 7. Biorąc kredyt uwaŝaj na koszty związane z obowiązkowym załoŝeniem konta bankowego i jego utrzymaniem. Często jest to nawet kilkadziesiąt złotych rocznie. Zastanów się, czy nie wystarczy konto w e-banku. 8. Kredyt oprocentowany 9% droŝszy niŝ ten z oprocentowaniem 11%? MoŜe tak być uwaŝaj na prowizje! Zgodnie z prawem jej maksymalna wysokość moŝe dochodzić nawet do 5% kwoty kredytu. 9. Kiedy porównujesz dwa kredyty, proś o policzenie wskaźnika RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Jest to wyraŝony w procentach całkowity koszt kredytu, uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które konsument jest zobowiązany zapłacić za

4 Konta bankowe We współczesnym świecie posiadanie konta bankowego to Ŝyciowa konieczność 1. Zwracaj uwagę na koszty przelewów. Przelew zlecony przez Internet to koszt 0,50-1 zł. Przelew za pośrednictwem operatora telefonicznego to juŝ nawet 2 zł. A koszt przelewu realizowanego w oddziale banku moŝe nawet dochodzić do 5 zł. Jeśli płacisz za pośrednictwem poczty moŝesz zapłacić jeszcze więcej! 2. Pamiętaj, Ŝeby Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie. JeŜeli nie wiesz, co zrobić ze swoimi oszczędnościami, ulokuj je w banku. Pieniądze, które trzymasz w domu ciągle tracą na wartości ze względu na inflację. 3. Pamiętaj, Ŝe rozliczając się poleceniem zapłaty moŝesz jako osoba fizyczna przelać między bankami tylko kwotę do wysokości 1000 euro lub jej równowartości w złotych. JeŜeli Twój dług jest wyŝszy, resztę kwoty musisz przelać sam inaczej będziesz musiał płacić odsetki karne, a zaległa kwota moŝe nawet być poddana windykacji. Dotyczy to w szczególności regulowania obciąŝeń karty kredytowej, z konta załoŝonego w innym banku. 4. Oszczędzaj regularnie. Nawet niewielkie wpłaty gromadzone systematycznie na koncie zaczną po jakimś czasie przynosić jakieś zyski. Gdy uzbiera się większa kwota, zastanów się nad lokatą. Lokaty Nie trzymaj wolnej gotówki w domu - lepiej zawsze wpłacić na lokatę 1. Lokaty Inwestycyjne łączą zalety inwestycji na rynku akcji lub walut i bezpiecznej lokaty bankowej. Dają szansę na osiągnięcie zysków większych niŝ z tradycyjnych form oszczędzania. Lokaty inwestycyjne to produkt przygotowany na czas giełdowej hossy. Jeśli przewidujesz, Ŝe hossa się nie utrzyma, lepiej wybrać oprocentowaną lokatę bankową. 2. Porównując lokaty zwróć uwagę na okresy, oprocentowanie i moŝliwości lokowania w obcych walutach. UwaŜnie zapoznaj się z warunkami wybranych przez Ciebie lokat. 3. Lokaty mogą mieć oprocentowanie stałe i zmienne. JeŜeli uwaŝasz, Ŝe stopy procentowe banku centralnego będą w długim terminie znacząco spadać, zdecyduj się na oprocentowanie stałe. W innych wypadkach zazwyczaj lepiej jest ulokować środki na lokacie z oprocentowaniem zmiennym. 4. Zwracaj uwagę, w jakich okresach kapitalizowane są odsetki w wypadku lokat im częściej, tym lepiej. 5. JeŜeli chcesz mieć comiesięczny dostęp do odsetek ze swojej lokaty, najlepsza dla ciebie będzie lokata rentierska. Jej charakterystyczną cechą jest to, iŝ naliczane od niej odsetki nie podlegają kapitalizacji, lecz są do dyspozycji właściciela rachunku. Taka lokata jest korzystna dla osoby posiadającej duŝe środki w banku, która naliczane odsetki przeznacza na bieŝące płatności. 6. Sprawdź oferty lokat internetowych. Bardzo często są one bardziej elastyczne i lepiej oprocentowane, niŝ tradycyjne. 7. Lokując pieniądze na lokacie inwestycyjnej najczęściej otrzymasz gwarancję, Ŝe nie stracisz podczas załamania na rynku, co moŝe się przydarzyć przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne. Z drugiej strony, w trakcie dobrej koniunktury zarobisz wtedy mniej, niŝ przy inwestycji w fundusz.

5 Zalety oszczędzania Oszczędzanie polega na rezygnacji z wydawania wszystkich zarobionych pieniędzy dziś na rzecz moŝliwości dokonania większych zakupów w przyszłości. Zdolność do systematycznego odkładania nawet niewielkich kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk. Istnieje co najmniej kilka bardzo waŝnych powodów, dla których warto regularnie dokonywać nawet drobnych oszczędności. Po pierwsze, dzięki zgromadzonym oszczędnościom moŝemy pozwolić sobie na kupno rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie sfinansować z naszych miesięcznych dochodów. Na przykład, odkładając regularnie przez cały rok niewielkie kwoty, moŝemy w okresie wakacji pojechać na wymarzoną podróŝ. Po drugie, zgromadzone oszczędności zwiększają nasze poczucie stabilności finansowej. Nie wszystkie wydatki, nawet te większe moŝesz przewidzieć. Musisz mieć odłoŝone pieniądze, aby pokryć koszty niespodziewanej awarii pralki lub naprawy zawieszenia w Twoim samochodzie. Ponadto, wysokość Twoich dochodów moŝe się nagle zmniejszyć, na przykład dlatego, Ŝe stracisz pracę lub nie dostaniesz premii. Nawet jeŝeli jesteś dobrym fachowcem i bez większych problemów znajdziesz dla siebie nową pracę, to i tak przez pewien okres będziesz potrzebował innego źródła utrzymania. Dzięki oszczędnościom moŝesz bardziej komfortowo szukać nowego zatrudnienia. Po trzecie, kiedy zakończysz pracę zawodową i przejdziesz na emeryturę, zgromadzone oszczędności zapewnią Ci dodatkowe źródło dochodu. JeŜeli będziesz liczył wyłącznie na podstawowe świadczenie emerytalne, musisz mieć świadomość, Ŝe Twój standard Ŝycia na emeryturze znacząco się obniŝy. Lepiej wcześniej zacząć robić dodatkowe oszczędności, aby w przyszłości wciąŝ móc cieszyć się wspaniałymi wakacjami lub pozwolić sobie na ładny prezent dla kogoś bliskiego. Pamiętaj, Ŝe oszczędzanie nie musi istotnie obciąŝać Twojego domowego budŝetu. Wystarczy, Ŝe regularnie będziesz odkładał np. 5-10% swoich miesięcznych dochodów. Wkrótce okaŝe się, Ŝe w łatwy sposób zgromadziłeś sporą sumę pieniędzy. Pobierz planer finansowy Planowanie domowych finansów Nie radzisz sobie z wydatkami? Toniesz w długach? Ciągle brakuje ci środków? NajwyŜszy czas, aby pomyśleć o uporządkowaniu finansów i zaplanowaniu własnego budŝetu. PomoŜe Ci w tym ten planer. ulotka_planer_finansowy.pdf Oszczędzanie się opłaca Oszczędzanie się opłaca! Odkładając środki finansowe na później, zyskujesz dodatkowy zastrzyk gotówki w przyszłości i w efekcie moŝesz efektywniej wykorzystać posiadane zasoby. W ten sposób lepiej dopasowujesz wydatki do swoich potrzeb i podnosisz jakość swojego Ŝycia. Oszczędzanie to takŝe umiejętność efektywnego gospodarowania swoimi zasobami. O ile, ze względu na zróŝnicowany poziom zarobków, nie kaŝdy moŝe odkładać i inwestować duŝe pieniądze w róŝne instrumenty finansowe, o tyle kaŝdy z nas moŝe zwracać uwagę na codzienne wydatki i sprawić, Ŝe będzie ponosił mniejsze koszty. Mogą w tym pomóc szybkie porady zawarte w tej zakładce. NajwaŜniejsza zasada: cokolwiek robisz licz, porównuj ceny i dokładnie czytaj zapisy umowy. MoŜesz zaoszczędzić w ten sposób naprawdę duŝe kwoty. Pamiętaj równieŝ o planowaniu własnego budŝetu. Jeśli chcesz nim dobrze zarządzać musisz wiedzieć, na co będziesz potrzebował pieniędzy w perspektywie kilku miesięcy oraz jakimi środkami będziesz dysponował.

6 Korzyści z oszczędzania Kiedy regularnie oszczędzasz zazwyczaj bardziej rozwaŝnie podejmujesz decyzje o swoich wydatkach. Często rezygnujesz z ponoszenia niepotrzebnych kosztów, takich jak np. kary za nieterminowe opłacenie rachunków czy prowizje za wypłatę z bankomatu naleŝącego innego banku. JeŜeli będziesz systematycznie odkładał np. 10% swoich dochodów, to po roku zgromadzisz kwotę przekraczającą jedną miesięczną pensję. To pozwoli Ci na przykład na zakup potrzebnego sprzętu domowego, roweru lub wyjazd z rodziną. Pamiętaj! Wieloletnie oszczędzanie zagwarantuje Ci bardziej komfortowe Ŝycie po przejściu na emeryturę. Oszczędzanie nie oznacza skąpstwa, ale jest wyrazem racjonalnego planowania Twoich finansów. Wielkość Twojego majątku zaleŝy od Twojej konsekwencji w dokonywaniu oszczędności. Oszczędzaj mądrze lokuj swoje pieniądze w sposób, który umoŝliwia zarówno pomnaŝanie Twoich wolnych środków finansowych, jak i gwarantuje dostęp do gotówki w dogodnym dla Ciebie czasie. Oszczędzaj przynajmniej część swoich pieniędzy w funduszach inwestycyjnych, które zazwyczaj oferują większy zysk niŝ zwykłe lokaty bankowe.

7 Dlaczego warto oszczędzać? Oszczędności to ta część Twoich dochodów, która pozostaje po dokonaniu zakupów i uregulowaniu wszystkich rachunków. Innymi słowy, oszczędności to róŝnica pomiędzy Twoimi dochodami i bieŝącymi wydatkami. Im większą część dochodów potrafisz odłoŝyć w bieŝącym miesiącu, tym na większe wydatki moŝesz sobie pozwolić w przyszłości. Oszczędzanie pieniędzy powinno być jednym z najwaŝniejszych czynników uwzględnianych w planowaniu domowego budŝetu. O Twojej zamoŝności nie decyduje bowiem wyłącznie wysokość dochodów, ale takŝe umiejętność oszczędzania. Oszczędzanie nie musi wcale oznaczać odkładania co miesiąc duŝych kwot pieniędzy. Często bowiem po prostu nie moŝesz sobie na to pozwolić. Nie znaczy to jednak, Ŝe nie warto podejmować wysiłku regularnego odkładania mniejszych sum. Oszczędzanie polega takŝe na rozsądnym planowaniu wydatków w trakcie kaŝdego miesiąca w taki sposób, aby starczyło Ci pieniędzy na bieŝące potrzeby do momentu otrzymania następnej wypłaty. Istnieje co najmniej kilka bardzo waŝnych powodów, dla których warto systematycznie dokonywać nawet drobnych oszczędności. Niepewność i nieregularność Twoich dochodów Wysokość Twoich comiesięcznych dochodów moŝe się mocno zmieniać, gdy oprócz regularnej pensji Twoje wynagrodzenie składa się takŝe z premii, honorariów lub wynagrodzenia za prace dodatkowe. W miesiącach, w których otrzymujesz dodatkowe wypłaty powinieneś odkładać część pieniędzy, aby nie ograniczać swoich wydatków w miesiącach, kiedy Twoje wpływy będą przejściowo niŝsze. Nigdy nie masz pewności, Ŝe w kolejnych miesiącach otrzymasz dodatkowe wypłaty w dotychczasowej wysokości. Na przykład, gdy kondycja finansowa przedsiębiorstwa, w którym pracujesz nagle pogorszy się, Twój szef prawdopodobnie wypłaci Ci niŝszą premię. Większe lub nieprzewidziane zakupy Kiedy Twoje bieŝące dochody nie pozwalają Ci na dokonanie większego zakupu (np. komputera lub samochodu), wówczas musisz zaplanować odkładanie pieniędzy przez pewien okres, tak aby w końcu zgromadzić potrzebną kwotę. Planuj z wyprzedzeniem najwaŝniejsze zakupy, które chcesz dokonać w danym roku. Oszczędzając przez dłuŝszy czas, moŝesz co miesiąc odkładać mniejsze kwoty. Nie wszystkie mniejsze i większe wydatki moŝesz przewidzieć. Musisz mieć odłoŝone pieniądze na zapłacenie za niespodziewaną awarię pralki lub naprawę silnika w Twoim samochodzie. Choroba lub emerytura Twój stan zdrowia moŝe się nagle pogorszyć lub ulegniesz wypadkowi. Nawet jeŝeli byłeś ubezpieczony i otrzymasz odszkodowanie, to wysokość Twoich dochodów moŝe się znacząco obniŝyć. Pamiętaj, Ŝe często zanim otrzymasz pieniądze z firmy ubezpieczeniowej, sam będziesz musiał pokryć część wydatków, które mogą okazać się bardzo wysokie. Jednym z głównych motywów oszczędzania powinno być odkładanie pieniędzy na Twoją emeryturę. Pamiętaj, Ŝe gdy skończysz pracę zawodową tez będziesz chciał pojechać na wakacje lub będziesz musiał wyremontować mieszkanie. Aby w tym okresie zagwarantować sobie komfort materialny, nie licz wyłącznie na podstawowe świadczenie emerytalne, ale gromadź dodatkowe oszczędności.

8 Co to są oszczędności? Stare polskie przysłowie mówi oszczędnością i pracą narody się bogacą. To, Ŝe praca pomaga w budowaniu bogactwa nie ulega wątpliwości. Więcej wątpliwości moŝe budzić przywołanie oszczędności. Oszczędzanie polega na rezygnacji z bieŝącej konsumpcji z nadzieją na większy zakup w przyszłości. Zamiast kupić coś, co nam się podoba i wydać pieniądze dzisiaj, decyduję się odłoŝyć pieniądze, jakie bym na nie przeznaczył. Zamiast trzymać zaoszczędzoną gotówkę w portfelu zanoszę ją do banku, gdyŝ to jest bardziej opłacalne ze względu na odsetki wypłacane przez bank (nawet jeśli bank pobierze jakąś kwotę co miesiąc za prowadzenie mojego konta). Co bank robi z moimi pieniędzmi? PoŜycza je tym, którzy mają pomysł, jak je zainwestować przede wszystkim przedsiębiorcom tworzącym nowe technologie czy budującym domy. Jak wiadomo, inwestycje zwiększają majątek, przez co jak trafnie mówi przysłowie narody się bogacą. Oczywiście część ze zgromadzonych oszczędności banki przeznaczają na kredyty konsumpcyjne, których rola w tworzeniu bogactwa jest mniejsza. Jak więc widać, oszczędzanie jest waŝne, gdyŝ przyczynia się do wzrostu bogactwa. We współczesnym świecie otwartych granic, gdy kapitał potrzebny do inwestycji moŝna zaimportować zza granicy, nie jest ono warunkiem koniecznym rozwoju; wciąŝ jednak pełni waŝną rolę. Na oszczędności warto takŝe spojrzeć z perspektywy pojedynczego człowieka. Rezygnacja z konsumpcji dziś, czyli zaoszczędzenie pieniędzy, pozwala na wydanie ich w przyszłości. MoŜna na przykład przez tydzień codziennie oszczędzać na zakupie ciastka po to, by po tygodniu za zaoszczędzone pieniądze kupić tort. Oszczędzanie jest więc sposobem na przesuwanie konsumpcji w czasie. Oszczędzając przesuwamy konsumpcję z dziś na jakiś okres w przyszłości. Podobną rolę odgrywają poŝyczki i kredyty, określane czasem mianem ujemnych oszczędności. Pozwalają one przesunąć konsumpcję z przyszłości na dziś. Zazwyczaj wolimy konsumować teraz niŝ kiedyś w przyszłości. Dlatego oczekujemy, Ŝe za pieniądze zaoszczędzone na rezygnacji z konsumpcji dziś jutro będziemy mogli skonsumować więcej. Gdy odkładamy zakup samochodu oczekujemy, Ŝe zaoszczędzone pieniądze pozwolą nam za rok kupić nie tylko przeciętny, ale być moŝe nieco lepszy samochód. Z tego powodu Ŝądamy od naszych oszczędności, np. złoŝonych w banku, zainwestowanych w obligacje skarbowe lub w jednostki funduszy inwestycyjnych odsetek, które będą rekompensować czas, na jaki rezygnujemy z konsumpcji. Oczywiście im dłuŝszy czas, przez jaki decydujemy się oszczędzać, tym odsetki winny być wyŝsze. I na koniec jeszcze jedno. Oszczędzanie to takŝe umiejętność efektywnego gospodarowania swoimi zasobami. O ile, ze względu na zróŝnicowany poziom zarobków, nie kaŝdy moŝe odkładać i inwestować duŝe pieniądze w róŝne instrumenty finansowe, o tyle kaŝdy z nas moŝe zwracać uwagę na codzienne wydatki i sprawić, Ŝe będzie ponosił mniejsze koszty.

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI

ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI Za chwilę dowiesz się o moŝliwościach, których nie dostrzega jeszcze większość inwestorów w Polsce. ZŁOTY KLUCZ MILIONOWEJ INWESTYCJI >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Autor: Marcin Polak Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po us ugach bankowych

Przewodnik po us ugach bankowych URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach bankowych Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach

Bardziej szczegółowo

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego.

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszura edukacyjna Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszurka Fundacji Wprost PRESS.indd 1 2014-09-10 00:02:19

Bardziej szczegółowo

Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować.

Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować. Temat: Oszczędności nie lubią, gdy je trzymacie w skarpecie, czyli jak racjonalnie inwestować. Autor: Krystyna Brząkalik Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Cele zajęć: Uczniowie powinni: wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami

Podstawowa lektura dla tych, którzy chcą zachować kontrolę nad swoimi finansami Moneymanual Pomyśl o pieniądzach To doskonały przewodnik, który pozwoli czytelnikom uzyskać kontrolę nad ich finansami, pełen rozsądnych porad i przydatnych wskazówek. Credit Action zasługuje na gratulacje

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE FINANSE SENIORA. Miejscowości i data warsztatu

NOWOCZESNE FINANSE SENIORA. Miejscowości i data warsztatu NOWOCZESNE FINANSE SENIORA Miejscowości i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce 3. Zarządzanie finansami domowymi

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

http://dochodpasywny.edu.pl

http://dochodpasywny.edu.pl Strona 1 Tylko teraz masz niepowtarzalną okazję sięgnąć po wiedzę, której nie posiada 99% ludzi w Polsce. OTO KLUCZ DO TAJEMNIC MILIONERÓW >>> Jak zbudować majątek zaczynając od zera

Bardziej szczegółowo

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH Prawda to rzeczywista, nie żadne romanse, Że dziś się bez pieniędzy ruszają finanse. Kupił dobra pan Paweł, ani grosza nie dał

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pomyśl o swojej emeryturze. Przewodnik po ubezpieczeniach PZU Życie SA

Pomyśl o swojej emeryturze. Przewodnik po ubezpieczeniach PZU Życie SA Pomyśl o swojej emeryturze Przewodnik po ubezpieczeniach PZU Życie SA Zastanawiasz się, w jaki sposób najlepiej ulokować swoje oszczędności? Nie wiesz, co myśleć o ofertach reklamowanych w mediach? Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Żyj i bogać się" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Bednarski,

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Polska Polski PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ EMERYTURĄ DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Annika Creutzer Wstęp Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Sztokholm 2013 życie jest pełne pułapek.

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo