INSTYTUCJA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO W WYMIARZE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUCJA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO W WYMIARZE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ł a d g o s p o d a r c z y i s p o ł e c z n y Artur Borcuch 1 INSTYTUCJA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO W WYMIARZE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH Wstęp Stwierdzenie, Ŝe instytucje znaczą, zostało w ostatnich latach znacząco spopularyzowane w naukach ekonomicznych. Instytucje wpływają na funkcjonowanie gospodarki. Negatywny wpływ na ustrój i system gospodarczy (ład gospodarczy) i działanie systemu finansowego wywiera instytucja wykluczenia finansowego. Osoba, która jest wykluczona finansowo nie posiada rachunku bankowego oraz nie ma dostępu do e-płatności. To w konsekwencji prowadzi do wyŝszych kosztów transakcyjnych przez nią ponoszonych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji wykluczenia finansowego i jej wpływu na sferę płatności bezgotówkowych. Wykluczenie finansowe Finanse są waŝnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie spełniały takiej roli. Niedostępność kredytu, niskie oszczędności i inwestycje to czynniki, które spowalniają wzrost gospodarczy 2. Ograniczenia wzrostu gospodarczego warto równieŝ poszukiwać w obszarze wykluczenia finansowego 3. 1 Dr Artur Borcuch, adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 S. Aggarwal, Financial Inclusion: Understanding Through Behavioural Perspectives, ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research 2012, Vol. 2, Issue 2, s Warto w tym względzie zaznaczyć, Ŝe wykluczenie finansowe jest jednym z efektów finansalizacji. G. Gloukoviezoff, Understanding and Combating Financial Exclusion and Overindebtedness in Ireland: A European Perspective, "Studies in Public Policy" 2011, No. 26, s

2 NaleŜy odnotować, iŝ dziś prowadzi się badania i publikuje prace naukowe dotyczące wykluczenia finansowego przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Z kolei na tzw. globalnym Południu skoncentrowano się na tematyce mikrokredytów i mikrofinansów 4. Pojęcie wykluczenie finansowe zostało po raz pierwszy uŝyte w 1993 roku 5, jako waŝna kategoria z obszaru geografii ekonomicznej. W tym okresie geografowie zajmujący się gospodarką analizowali relacje zachodzące pomiędzy osobistym wykluczeniem finansowym a alternatywnymi źródłami finansowania 6. Wykluczenie finansowe to niezdolność jednostek, gospodarstw domowych lub grup społecznych do korzystania z niezbędnych usług finansowych w odpowiedniej postaci 7. W raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej 8 wykluczenie finansowe zostało określone jako proces, w którym obywatele doświadczają problemów w dostępie i/lub korzystaniu z produktów i usług finansowych na głównym rynku. Problemy te odpowiadają ich potrzebom i nie pozwalają na prowadzenie normalnego Ŝycia w społeczeństwie 9. Komisja Europejska zwraca uwagę na kilka poziomów wykluczenia finansowego: pierwszy dotyczy osób, które nie korzystają w ogóle z usług bankowych; drugi odnosi się do osób, które mają konto depozytowe, lecz nie wykorzystują opcji elektronicznych płatności, kart płatniczych czy ksiąŝeczki czekowej (nie mają takiej opcji albo mają, ale ich nie wykorzystują lub wykorzystują w minimalnym stopniu); trzeci, związany jest z osobami mających dostęp do szerokiego wachlarza transakcji bankowych, lecz transakcje te nie są dostosowane do potrzeb i statusu społeczno-ekonomicznego danych osób 10. WyróŜnia się dwa podejścia w definiowaniu wykluczenia finansowego: szerokie i restrykcyjne. Ujęcie szerokie odnosi się do potrzeb finansowych osób o niskich dochodach. Usługami w tym zakresie są: posiadanie konta i moŝliwość do- 4 W. Simpson, J. Buckland, Examining evidence of financial and credit exclusion in Canada from 1999 to 2005, Journal of Socio-Economics 2009, Vol. 38, Issue 6, s Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies, European Commission 2008, s L. Appleyard, Community development Finance Institutions (CDFIs): Geographies of financial inclusion in the US and UK, "Geoforum" 2011, Vol. 42, Issue 2, s Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata (projekt), Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, luty 2009, s Zob. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European Commission, march M. Iwanicz-Drozdowska, A.K. Nowak, Rola i znaczenie edukacji finansowej [w:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, s A. Kurczewska, Społeczna odpowiedzialność instytucji mikrokredytowych w Europie [w:] Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, B. Mikołajczyk, A. Kurczewska (red.), Difin, Warszawa 2011, s

3 konywania rozliczeń bezgotówkowych, dostęp do kredytu o nielichwiarskim poziomie oprocentowania oraz moŝliwość gromadzenia nawet niewielkich oszczędności, z uwzględnieniem niestabilnej sytuacji zawodowej. Ponadto osoby o niskich dochodach powinny mieć dostęp do odpowiednich ubezpieczeń zdrowotnych czy ubezpieczeń majątkowych. Podejście restrykcyjne zwraca uwagę na specyficzne usługi finansowe i brak dostępu do nich. Są to usługi finansowe, które co prawda nie mają wpływu na budŝet gospodarstwa domowego, lecz stanowią istotny element Ŝycia jednostki, jej przetrwania, bezpieczeństwa oraz uczestnictwa w Ŝyciu ekonomicznym 11 i społecznym 12. MoŜna wyróŝnić 6 rodzajów wykluczenia finansowego: wykluczenie ze względu na dostępność geograficzną dotyczy fizycznej dostępności placówek bankowych (np. na wsiach, czy częściach miast); wykluczenie ze względu na dostępność dotyczy braku dostępu do usług finansowych ze względu na ustaloną przez daną instytucję finansową skalę podejmowanego ryzyka; wykluczenie ze względu na warunki wynika z braku adekwatności warunków oferowanych usług względem potrzeb osób korzystających z usług finansowych; wykluczenie ze względu na cenę wynika ze zbyt wysokiej ceny usług dla osób o danym poziomie dochodów; wykluczenie marketingowe wiąŝe się z brakiem zainteresowania daną grupą społeczną ze strony instytucji finansowych; samowykluczenie wynika z faktu, Ŝe część osób sama rezygnuje z usług finansowych; spotka się z odmową dostępu; nie będzie mogła sobie na nie pozwolić 13. Poruszone wyŝej kwestie pozwalają na egzemplifikację przyczyn (instytucjonalnych uwarunkowań) wykluczenia finansowego. Ogólnie wyróŝnia się przyczyny społeczne, przyczyny popytowe oraz przyczyny podaŝowe. Prezentuje to tabela 1. W obszarze społecznych przyczyn wykluczenia finansowego na szczególną uwagę zasługują coraz bardziej skomplikowane instrumenty finansowe, które zmiany zachodzące na rynku pracy oraz aspekty fiskalne. Biorąc pod uwagę czynniki popytowe, warte wyszczególnienia są obawy związane z wysokimi kosztami instrumentów finansowych. Z kolei pośród czynników podaŝowych na uwagę zasługuje cena produktów finansowych. 11 M. Iwanicz-Drozdowska, A.K. Nowak, op.cit., s Warto w tym względzie zwrócić uwagę na wzajemny wpływ wykluczenia finansowego i wykluczenia społecznego. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata (projekt), op.cit., s M. Iwanicz-Drozdowska, A.K. Nowak, op.cit., s

4 Tabela 1. Społeczne, popytowe i podaŝowe przyczyny wykluczenia finansowego. Czynniki społeczne Czynniki popytowe Czynniki podaŝowe Liberalizacja rynków finansowych, prowadząca do większej złoŝoności (stopnia skomplikowania) instrumentów finansowych Obawa o wysokie koszty towarzyszące instrumentom finansowym Ocena ryzyka stosowana przez instytucje finansowe Zmiany strukturalne zachodzące na rynkach pracy, przejawiające się częstszymi zmianami pracy i mniejszym jej bezpieczeństwem Polityka fiskalna, mogąca zbyt istotnie obciąŝać podatkowo usługi bankowe Zmiany demograficzne objawiające się większym współczynnikiem rozwodów czy późniejszym wiekiem opuszczania domu przez dzieci Nierówności w uzyskanych dochodach Przekonanie, Ŝe usługi finansowe nie są przeznaczone dla osób biednych Obawa przed utratą kontroli nad finansami, brak zaufania do ich dostarczycieli Skłonność do korzystania z alternatywnych źródeł finansowania Negatywne doświadczenia z przeszłości Prowadzony przez instytucje finansowe marketing Warunki i rodzaje produktów oraz sposób ich dostarczania Cena produktów finansowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kurczewska, Społeczna odpowiedzialność instytucji mikrokredytowych w Europie [w:] Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, B. Mikołajczyk, A. Kurczewska (red.), Difin, Warszawa 2011, s. 56. W obszarze wielu usług bakowych, wykluczenie finansowe powinno być analizowane wraz z wykluczeniem cyfrowym. Równolegle trzeba podkreślić, iŝ instytucja wykluczenia finansowego przyczynia się do ponoszenia wyŝszych kosztów transakcyjnych. Dla przykładu, osoba, która jest wykluczona finansowo i nie posiada internetowego rachunku bankowego jest równieŝ wykluczona w zakresie e-płatności. Płacąc za rachunki np. na poczcie, zmuszona jest ona uiścić prowizję (średnio 2-3 zł). Internetowy rachunek bankowy pozwala na dokonywanie polecenia przelewu, które wiele banków oferuje bezpłatnie. Koszt transakcyjny w przypadku e-płatności jest zerowy 14. Czynniki wpływające na wykluczenie w zakresie płatności Usługi finansowe są niezbędne dla ludzi w ich codziennym Ŝyciu. Biorąc pod uwagę otrzymywanie pensji, dokonywanie płatności lub zmierzanie się z nieo- 14 W tym przypadku analizowano wyłącznie samą transakcję. Pominięto aspekt kosztów łącza internetowego oraz kosztów zakupu sprzętu komputerowego. 360

5 czekiwanymi wydatkami, rachunek bankowy czy karty płatnicze są w tym względzie szczególnie istotne 15. W Europie moŝna wyodrębnić kraje o zróŝnicowanym poziomie wykluczenia finansowego. Aspekt ten prezentuje tabela nr 2. Tabela 2. Poziomy wykluczenia finansowego w Europie Poziom wykluczenia finansowego Proc. Kraje Niski poniŝej 3 proc. Luksemburg, Belgia, Dania, Holandia, Francja, Szwecja Średni-niski 3-8 proc. Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Słowenia Średni-wysoki proc. Włochy, Irlandia, Portugalia, Grecja, Estonia, Czechy, Cypr, Malta, Słowacja Wysoki 34 proc. i więcej Węgry, Polska, Litwa, Łotwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies, European Commission 2008, s. 34. Niski poziom wykluczenia finansowego warto przeanalizować w kontekście korzystania z rachunku bankowego przez mieszkańców danego kraju. W krajach Europy Zachodniej prawie wszyscy obywatele posiadają i korzystają z rachunku bankowego. Tabela 3. Korzystanie z rachunku bankowego w wybranych krajach Europy. Kraj ROR (Eurobarometer 243) Liczba kont osobistych per capita (ECB 2008) Wielka Brytania 96% 2,05 Niemcy 96% 1,14 Austria 94% 1,09 Irlandia 95% 1,78 Polska 76% 0,84 UE-27 87% 1,23 Źródło: M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A. Matuszczyk, A. K. Nowak, Analiza przykładowych inicjatyw z zakresu edukacji finansowej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych [w:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, s G. Gloukoviezoff, op.cit., s

6 Na szczególną uwagę zasługuje kwestia osób zagroŝonych ubóstwem, które posiadają dostęp do rachunku bankowego. Tabela 4. Odsetek osób zagroŝonych ryzykiem ubóstwa, które posiadają dostęp do rachunku bieŝącego (%, 2008). Kraj Odsetek osób zagroŝonych ryzykiem ubóstwa, które posiadają dostęp do rachunku bieŝącego Dania 100% Finlandia 100% Holandia 99,7% Niemcy 98,4% Austria 94,2% Wielka Brytania 94% Portugalia 87,7% Włochy 55,2% Grecja 20,6% Źródło: G. Gloukoviezoff, Understanding and Combating Financial Exclusion and Overindebtedness in Ireland: A European Perspective, "Studies in Public Policy" 2011, No. 26, s. 23. Wysoki odsetek osób (mieszkańców krajów UE) zagroŝonych ryzykiem ubóstwa, które posiadają dostęp do rachunku bankowego wynika często ze względów legislacyjnych - obligatoryjność realizowania świadczeń pienięŝnych na rachunek bankowy. Interesującym przykładem w tym względzie jest Francja, gdzie w latach 60-tych wprowadzono obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi na jego rachunek bankowy. Widząc wzrost korzystania z rachunku bankowego przez społeczeństwo, rząd Francji w 1978 roku podjął decyzję o wypłacaniu świadczeń wyłącznie na konto bankowe. Działania te spowodowały, Ŝe od 1966 roku, gdzie tylko 17% francuskich gospodarstw domowych posiadało konto bankowe, przez 1972 rok z odsetkiem 62%, do 1984 roku, kiedy to 92% gospodarstw domowych posiadało rachunek bankowy 16. Usługi finansowe skierowane do klienta dotyczą sfery jego płynności (np. spienięŝenie czeku), płatności (np. płacenia rachunków), oszczędności (np. oprocentowania rachunków), poŝyczki/kredytu (np. niewielkie poŝyczki, karty kredytowe czy hipoteka). Konsument, który nie ma dostępu do takich usług musi się zmierzyć z wieloma ograniczeniami 17. Wykluczenie w dostępie do usług finansowych oznacza z jednej strony brak dostępu do usług finansowych, a z drugiej wiąŝe się z wyŝszym kosztem dla gospodarstwa domowego w zakresie operacji gotówkowych. Dla przykładu badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 2007 roku przez NCO Save the Children 16 Ibidem, s W. Simpson, J. Buckland, op.cit., s

7 pokazują, Ŝe operacje gotówkowe kosztują rocznie kaŝdy budŝet domowy o ok. 1,5 tys. euro więcej, niŝ gdyby zostały przeprowadzone w sposób bezgotówkowy 18. Aspekt wykluczenia finansowego warto przeanalizować w kontekście kultury płatniczej. Zasadnicze rozbieŝności w zakresie struktury płatności pomiędzy Europą, Stanami Zjednoczonymi i Japonią nie opierają bowiem się na róŝnicach w cenie czy kosztach, lecz są rezultatem istotnych odrębności w zakresie środowiska instytucjonalnego, rozmiaru geograficznego czy kultury. RóŜnice te pokazują, Ŝe w Stanach Zjednoczonych historyczne uwarunkowania spowodowały rozwój rynku czeków, co w Europie nie miało miejsca. Z kolei w Europie wcześniej wprowadzono ogólnokrajowe systemy elektronicznych płatności w porównaniu do Stanów Zjednoczonych 19. W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych warto dodać, iŝ udział gotówki w płatnościach konsumentów spadł z 31% w 1974 roku do 20% w 2000 roku. W 2006 roku ok. 40% płatności było dokonywanych kartą debetową lub kredytową. Co więcej, Amerykanin średnio posiada 4,4 karty płatniczej w swoim portfelu 20. Warto równieŝ dodać, iŝ w Europie w czołówce europejskiego rankingu wykorzystania bezgotówkowych form płatności znajduje się pięć krajów: Finlandia, Szwecja, Holandia, Luksemburg, Dania. W krajach tych średnio na mieszkańca przypadało rocznie transakcji bezgotówkowych 21. Zakończenie Instytucja wykluczenia finansowego zwraca uwagę na potrzebę zmian systemowych w krajach o jej wysokim poziomie. Przykłady krajów Europy Zachodniej są dowodem na potrzebę obligatoryjności wypłaty wynagrodzeń na rachunek bankowy. RównieŜ świadczenia państwowe (np. zasiłki, renty) powinny być realizowane w formie przelewu na rachunek bankowy. Działania takie przyczynią się do budowy społeczeństwa ubankowionego w Polsce. Bibliografia: 1. Aggarwal S., Financial Inclusion: Understanding Through Behavioural Perspectives, ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research 2012, Vol. 2, Issue M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A. Matuszczyk, A.K. Nowak, Analiza przykładowych inicjatyw z zakresu edukacji finansowej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych [w:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, s D. B. Humphrey, Retail payments: New contributions, empirical results, and unanswered questions, "Journal of Banking and Finance" 2010, Vol. 34, Issue 8, s M. Thomas, K.K. Desai, S. Seenivasan, How Credit Card Payments Increase Unhealthy Food Purchases: Visceral Regulation of Vices, "Johnson School research Paper Series" 2011, No. 12, s M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A. Matuszczyk, A.K. Nowak, Analiza przykładowych inicjatyw z zakresu edukacji finansowej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych [w:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, (red.) M. Iwanicz-Drozdowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, s

8 2. Appleyard L., Community development Finance Institutions (CDFIs): Geographies of financial inclusion in the US and UK, "Geoforum" 2011, Vol. 42, Issue Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Directorate- General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies, European Commission Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European Commission, march Gloukoviezoff G., Understanding and Combating Financial Exclusion and Overindebtedness in Ireland: A European Perspective, "Studies in Public Policy" 2011, No Humphrey D.B., Retail payments: New contributions, empirical results, and unanswered questions, "Journal of Banking and Finance" 2010, Vol. 34, Issue Iwanicz-Drozdowska M., Kitala R., Matuszczyk A., Nowak A. K., Analiza przykładowych inicjatyw z zakresu edukacji finansowej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych [w:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A. K., Rola i znaczenie edukacji finansowej [w:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, red. M. Iwanicz- Drozdowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa Kurczewska A., Społeczna odpowiedzialność instytucji mikrokredytowych w Europie [w:] Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, (red.) B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Difin, Warszawa Simpson W., Buckland J., Examining evidence of financial and credit exclusion in Canada from 1999 to 2005, Journal of Socio-Economics 2009, Vol. 38, Issue Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata (projekt), Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, luty Thomas M., Desai K.K., Seenivasan S., How Credit Card Payments Increase Unhealthy Food Purchases: Visceral Regulation of Vices, "Johnson School research Paper Series" 2011, No. 12. Abstrakt Stwierdzenie, Ŝe instytucje znaczą, zostało w ostatnich latach znacząco spopularyzowane w naukach ekonomicznych. Instytucje wpływają na funkcjonowanie gospodarki. Negatywny wpływ na ustrój i system gospodarczy (ład gospodarczy) i działanie systemu finansowego wywiera instytucja wykluczenia finansowego. Osoba, która jest wykluczona finansowo nie posiada rachunku bankowego oraz nie ma dostępu do e-płatności. To w konsekwencji prowadzi do wyŝszych kosztów transakcyjnych przez nią ponoszonych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji wykluczenia finansowego i jej wpływu na sferę płatności bezgotówkowych. 364

9 Financial exclusion in relation to non-cash payments The statement institutions matter has been significantly popularized in economics in recent years. Institutions affect the functioning of the economy. In relation to this, financial exclusion has a negative impact on the economic system (the economic order) and on the functioning of the financial system. A person who is financially excluded will have no bank account nor any access to e-payments. Such a situation leads to higher transaction costs. The purpose of this paper is to discuss the problem of financial exclusion and its impact on the area of non-cash payments. PhD Artur Borcuch, assistant professor, Jan Kochanowski University in Kielce. 365

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej dr Marika Ziemba dr Krzysztof Świeszczak prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej Wprowadzenie Prowadzone na świecie badania

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe poważny problem społeczny

Wykluczenie finansowe poważny problem społeczny Dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Szkoła Główna Handlowa, Warszawa miwani@sgh.waw.pl Wykluczenie finansowe poważny problem społeczny We współczesnej gospodarce rynkowej niezbędne jest korzystanie przez

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOTÓWKOWEGO I BEZGOTÓWKOWEGO W WARUNKACH STABILNOŚCI I ZAGROśENIA GOSPODARKI

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOTÓWKOWEGO I BEZGOTÓWKOWEGO W WARUNKACH STABILNOŚCI I ZAGROśENIA GOSPODARKI Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 14, Nr 2/2010 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G o s p o d a r o w a n i e zas

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim Warszawa, styczeń 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Wprowadzenie W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej

Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej 268 Dr hab. Jacek Buko Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytet Szczeciński Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej WPROWADZENIE Wykluczenie finansowe jest

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W EDUKACJI FINANSOWEJ SPOŁECZEŃSTWA

INNOWACJE W EDUKACJI FINANSOWEJ SPOŁECZEŃSTWA Bożena Frączek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INNOWACJE W EDUKACJI FINANSOWEJ SPOŁECZEŃSTWA Wprowadzenie Edukacja finansowa, rozumiana jako narzędzie lub proces umożliwiający poprawę niskiego poziomu

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych w polsce

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych w polsce Copernican Journal of Finance & Accounting 2013, volume 2, issue 1 e-issn 2300-3065 p-issn 2300-1240 http://dx.doi.org/10.12775/cjfa.2013.010 Michał Polasik * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 2(121): s. 82 94, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Rozwój i Regiony Development and Regions Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Iii T LSKIE 'towarzystwo p (;] POLITYKI (;jpołecznej

Iii T LSKIE 'towarzystwo p (;] POLITYKI (;jpołecznej Iii T LSKIE 'towarzystwo p (;] POLITYKI (;jpołecznej Rola aktywnei polityki społecznei w rozwiązywaniu problemów społecznych tom I Wdraianie aktywnei polityki społeanei w środowisku lokalnym pod redakciq

Bardziej szczegółowo

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12 UNICEF Innocenti Report Card 12 Dzieci w krajach wysokorozwiniętych Dzieci recesji Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych Innocenti Report Card 12 został

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

1 Progi i bariery rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Central European Electronic Card Warsaw 2008 Agenda Stan i dynamika rynku kart płatniczych Statystyka oficjalna

Bardziej szczegółowo

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Anna Gierusz * Beata Jackowska ** Mirosław Szreder *** Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP

X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP X edycja, 2008 r. INNOWACYJNA GOSPODARKA NOWY RYNEK BANKOWOŚCI MSP Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Konferencja. Warszawa, 26 maja 2008r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo