1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji. PLATINUM AGRO- II Edycja Obszar przeprowadzania Promocji. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Nazwa Promocji. PLATINUM AGRO- II Edycja. 1.2. Obszar przeprowadzania Promocji. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nazwa Promocji PLATINUM AGRO- II Edycja 1.2. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą losową, w tym w szczególności loterią pienięŝną, loterią promocyjną, ani teŝ loterią fantową, których wynik zaleŝy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U ) Organizator Organizatorem Akcji promocyjnej jest ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-323) przy ulicy Opolskiej 100, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , kapitał zakładowy zł, NIP: , w imieniu i na rzecz której w zakresie wszelkich czynności związanych z organizacją oraz przebiegiem Akcji promocyjnej działa PLATINUM OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Zemborzycka 116B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: , kapitał zakładowy zł, NIP: , zwana dalej Platinum Oil Uczestnicy Promocji W Promocji mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności sklepy prowadzące sprzedaŝ środków smarnych dla rolnictwa, hurtownie prowadzące sprzedaŝ środków smarnych dla rolnictwa, warsztaty, prowadzący działalność gospodarczą zarówno w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, jak i w dniu odbioru nagród przyznanych w ramach Promocji (zwani dalej Uczestnikami Promocji). W Promocji nie mogą uczestniczyć: a) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, b) Autoryzowani Dystrybutorzy Orlen Oil, Centra Dystrybucji Orlen Oil, c) stacje własne paliw PKN Orlen S.A., d) pracownicy Platinum Oil sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uwaŝa się współmałŝonków, rodzeństwo, małŝonków rodzeństwa, zstępnych, wstępnych, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Strona 1 z 7

2 1.6. Produkty objęte Promocją Promocja pod nazwą PLATINUM AGRO- II Edycja dotyczy olejów wymienionych w Tabeli nr 1, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi. Tabela nr 1 PRODUKTY PROMOCYJNE nazwa opakowanie PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 beczka 205L PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 butelka 5L PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 kanister 20L PLATINUM AGRO HV 46 beczka 205L PLATINUM AGRO HV 46 butelka 5L PLATINUM AGRO HV 46 kanister 20L PLATINUM AGRO LS 80W-90 beczka 205L PLATINUM AGRO LS 80W-90 butelka 5L PLATINUM AGRO LS 80W-90 kanister 20L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 beczka 205L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 butelka 5L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 kanister 20L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 beczka 205L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 butelka 5L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 kanister 20L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 beczka 205L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 butelka 5L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 kanister 20L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 beczka 205L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 butelka 5L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 kanister 20L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 beczka 205L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 butelka 5L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 kanister 20L 1.7. Czas trwania akcji promocyjnej od dnia r. do dnia r Czas nadsyłania kart zgłoszeniowych od dnia r. do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego) Całkowity czas trwania Promocji Okres od dnia r. do dnia r. Strona 2 z 7

3 Całkowity czas trwania Promocji obejmuje: czas nadsyłania kart zgłoszeniowych, przyznawanie nagród oraz przekazanie nagród. 2. PRZEDMIOT PROMOCJI Przedmiotem promocji jest zakup produktów promocyjnych, który musi nastąpić w czasie trwania akcji promocyjnej w Autoryzowanej Sieci Dystrybutorów Orlen Oil oraz Centrach Dystrybucji Orlen Oil lub od podmiotów dokonujących bezpośrednich zakupów hurtowych w Autoryzowanej Sieci Dystrybutorów Orlen Oil oraz Centrach Dystrybucji Orlen Oil. Zakup produktów promocyjnych musi być udokumentowany fakturą VAT z uwzględnieniem p. 3.1.b). PAKIET DYSTRYBUCYJNY : (jednorazowy zakup na jednym dokumencie zakupionego pakietu) obejmuje ilość produktów promocyjnych określonych poniŝej w Tabeli nr 2: Tabela nr 2 PAKIET DYSTRYBUCYJNY - (jednorazowy zakup na fakturze) nagroda - przedpłacona karta paliwowa o wartości 500 PLN PRODUKT PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 B205L PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 B5L PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 KP20L PLATINUM AGRO HV 46 B205L PLATINUM AGRO HV 46 B5L PLATINUM AGRO HV 46 KP20L PLATINUM AGRO LS 80W-90 B205L PLATINUM AGRO LS 80W-90 B5L PLATINUM AGRO LS 80W-90 KP20L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 B205L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 B5L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 KP20L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 B205L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 B5L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 KP20L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 B205L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 B5L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 KP20L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40B 205L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 B5L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 KP20L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 B205L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 B5L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 KP20L ILOŚĆ 300 L w skład zakupionego zestawu muszą wchodzić, co najmniej 6 rodzajów Platinum AGRO z: BASIC, HV, LS, STOU, SUPREME, UTTO, NOVO oraz NEXT Strona 3 z 7

4 PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY : (jednorazowy zakup na jednym dokumencie zakupu) obejmuje ilość produktów promocyjnych określonych poniŝej w Tabeli nr 3 Tabela nr 3 PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY (jednorazowy zakup na fakturze) nagroda - przedpłacona karta paliwowa o wartości 300 PLN PRODUKT PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 B205L PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 B5L PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 KP20L PLATINUM AGRO HV 46 B205L PLATINUM AGRO HV 46 B5L PLATINUM AGRO HV 46 KP20L PLATINUM AGRO LS 80W-90 B205L PLATINUM AGRO LS 80W-90 B5L PLATINUM AGRO LS 80W-90 KP20L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 B205L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 B5L PLATINUM AGRO STOU 10W-40 KP20L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 B205L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 B5L PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 KP20L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 B205L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 B5L PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 KP20L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40B 205L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 B5L PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 KP20L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 B205L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 B5L PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 KP20L ILOŚĆ 300 L dowolny zestaw olejów Platinum AGRO (BASIC, HV, LS, STOU, SUPREME, UTTO, NOVO oraz NEXT) 2.1. Karty zgłoszeniowe Karty zgłoszeniowe będą dostarczane Uczestnikom Promocji przez Przedstawicieli Handlowych sieci dystrybucji Organizatora lub będą dostępne na stronie internetowej platinumoil.pl Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji powinno zawierać: a) prawidłowo i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową zawierającą dane firmy uczestniczącej w Promocji, tj. nazwę, adres, NIP, numer telefonu oraz dodatkowo imię i nazwisko handlowca oraz nazwę Dystrybutora, którego reprezentuje; b) imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu Klienta - Uczestnika Promocji; c) załącznik będący kserokopią faktury VAT lub innych dokumentów zgodnie z p.3.1.b) za zakupy dokonane w trakcie trwania Promocji na warunkach określonych w Regulaminie; d) podpis osoby dokonującej zgłoszenia konkursowego w imieniu Klienta - Uczestnika Promocji oraz pieczęć firmową nad informacją stanowiącą akceptację zasad Promocji; Strona 4 z 7

5 e) jeŝeli Uczestnik promocji posiada więcej niŝ jeden punkt sprzedaŝy detalicznej do kaŝdego zgłoszenia zobowiązany jest dodać oświadczenie podpisane czytelnie i z pieczęcią firmową o ilości posiadanych punktów sprzedaŝy detalicznej w dniu zgłoszenia się do promocji Nagrody Nagrodą w Promocji są przedpłacone karty paliwowe: za zakup PAKIET DYSTRYBUCYJNY zakup 300 L w skład zakupionego zestawu muszą wchodzić, co najmniej 6 rodzajów Platinum AGRO (z: BASIC, HV, LS, STOU, SUPREME, UTTO, NOVO oraz NEXT), w okresie trwania Promocji od dnia r. do dnia r. Uczestnik Promocji otrzyma kartę paliwową o wartości 500 PLN. za zakup PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY zakup 300 L dowolnego zestaw olejów Platinum AGRO (BASIC, HV, LS, STOU, SUPREME, UTTO, NOVO oraz NEXT), w okresie trwania Promocji od dnia r. do dnia r. Uczestnik Promocji otrzyma kartę paliwową o wartości 300 PLN. Pula nagród jest ograniczona kaŝdy Uczestnik Promocji moŝe otrzymać w ramach Pakietu Uzupełniającego maksymalnie do 3 nagród na punkt sprzedaŝy detalicznej w postaci Przedpłaconych Kart Paliwowych o wartości 300 PLN określonych w Tabeli nr 3. Nagrody są przyznawane przez Komisję Promocji. Reguły przyznawania nagród określa punkt 3 Regulaminu. Warunkowo z waŝnych powodów Komisja Promocji moŝe zmienić przyznaną nagrodę na nagrodę równowaŝnej wartości. 3. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI I UBIEGANIA SIĘ O NAGRODY 3.1. Warunkiem ubiegania się przez Uczestnika Promocji o nagrodę jest: a) dokonanie zakupów objętych przedmiotem Promocji zgodnie z punktem 2 niniejszego Regulaminu; b) dokonanie zgłoszenia do Promocji przez przesłanie w terminie określonym w p do Platinum Oil Sp. z o.o. prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z kserokopią faktury VAT dokumentującą dokonany zakup w terminie określonym w p. 1.7, na adres Platinum Oil Sp. z o.o.: Platinum Oil Sp. z o.o., Biuro Zarządu, Plac Zwycięstwa 2, Łódź, z dopiskiem PLATINUM AGRO II Edycja. W szczególnych przypadkach Komisja promocyjna moŝe uwzględnić inne dokumenty jako dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji, w szczególności dokumenty WZ lub MM. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków zgłoszenia uwaŝa się za niebyłe i nie będą rozpatrywane. Strona 5 z 7

6 Ilość nagród jest ograniczona, więc o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w programie oznacza akceptację przez Uczestnika zasad Promocji oraz potwierdza fakt zapoznania się z zapisami Regulaminu Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności Regulamin jest dostępny w siedzibie Platinum Oil Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej platinumoil.pl 4. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PROMOCJI A. KOMISJA PROMOCJI 4.1.Nad prawidłowym przebiegiem akcji promocyjnych czuwa Komisja Promocji, w skład której wchodzą przedstawiciele Platinum Oil Sp. z o.o., która sprawdzi wszystkie prawidłowo nadesłane zgłoszenia Komisja Promocji przyzna Uczestnikom Promocji nagrody Komisja promocji działa zgodnie z regulaminem Komisji promocji ustanowionym w Platinum Oil Sp. z o.o. B. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE 4.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek zapłaty podatku od otrzymanych w Promocji nagród, ciąŝy na beneficjentach tych nagród. C. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 4.5. Nagrody będą sukcesywnie dostarczane pocztą lub osobiście na adres podany w karcie zgłoszeniowej przez osoby upowaŝnione przez Platinum Oil Sp. z o.o. Odebranie nagrody musi zostać potwierdzone pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie Oświadczenia o odbiorze nagrody. Osoba upowaŝniona do przekazania nagrody przez Platinum Oil Sp. z o.o. ma obowiązek odmówić przekazania nagrody w razie odmowy kompletnego i czytelnego wypełnienia oświadczenia o odbiorze nagrody. Nagrody dostarczone do Uczestnika Promocji nie podlegają zwrotowi, z zastrzeŝeniem pkt W przypadku złoŝenia przez Uczestnika Promocji reklamacji zakupionych Produktów Promocyjnych lub dokonania przez Uczestnika Promocji zwrotu tych produktów do podmiotu, od którego dokonano zakupu, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do: a) W przypadku reklamacji - do przyjęcia Produktów Promocyjnych wolnych od wad lub do zwrotu Platinum Oil Sp. z o.o. otrzymanej nagrody w stanie niepogorszonym lub zwrotu równowartości nagrody. b) W przypadku zwrotu Produktów Promocyjnych do podmiotu, od którego dokonano zakupu do nabycia Produktów Promocyjnych w ilości odpowiadającej wartości otrzymanej nagrody zgodnie z Tabelą nr 2 lub Tabelą nr 3 Regulaminu lub do zwrotu otrzymanej nagrody w stanie niepogorszonym lub zwrotu równowartości nagrody Platinum Oil Sp. z o.o. D. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI Strona 6 z 7

7 4.7. KaŜdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji, określonego w p (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko/nazwę Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, jak równieŝ dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje naleŝy kierować na adres: Platinum Oil Sp. z o.o., Biuro Handlowe, Plac Zwycięstwa 2, Łódź, z dopiskiem PLATINUM AGRO- II Edycja Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Komisję Promocji Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiąŝąca. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga Komisja Promocji. Strona 7 z 7

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC PAKIET XXL Obszar przeprowadzania Promocji. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC PAKIET XXL Obszar przeprowadzania Promocji. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC PAKIET XXL 1.2. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą losową,

Bardziej szczegółowo

PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA

PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC VII EDYCJA 1.2. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą losową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO

REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO REGULAMIN PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PROMOCJA PAKIETOWA PETRYGO II. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. Charakter prawny Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA

REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA REGULAMIN PROMOCJI ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji ZYSKAJ Z ULTOREM- KONFEKCJA " II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PETRYGO - DETAL II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM RIDER OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM RIDER II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji TRAWOL - DETAL II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji. Jesienne przyspieszenie OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji. Jesienne przyspieszenie OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji Jesienne przyspieszenie II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAX EXPERT BECZKA

REGULAMIN PROMOCJI MAX EXPERT BECZKA REGULAMIN PROMOCJI MAX EXPERT BECZKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji MAX EXPERT BECZKA" II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja

Bardziej szczegółowo

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych,

organizowanej przez Orlen Oil sp. z o.o. dotyczącej tych samych produktów promocyjnych, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji POLUJ NA JUNAKA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WIOSNA Z PLATINUM ULTOR TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji WIOSNA Z PLATINUM ULTOR

REGULAMIN PROMOCJI WIOSNA Z PLATINUM ULTOR TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji WIOSNA Z PLATINUM ULTOR REGULAMIN PROMOCJI WIOSNA Z PLATINUM ULTOR TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji WIOSNA Z PLATINUM ULTOR II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI AGRO OFENSYWA 2009. 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków

REGULAMIN PROMOCJI AGRO OFENSYWA 2009. 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków REGULAMIN PROMOCJI AGRO OFENSYWA 2009 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Promocji AGRO OFENSYWA 2009 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji. Promocja skrojona na miarę OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji. Promocja skrojona na miarę OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji Promocja skrojona na miarę II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupujesz. Zyskujesz. Masz Pewność - II edycja

REGULAMIN PROMOCJI Kupujesz. Zyskujesz. Masz Pewność - II edycja REGULAMIN PROMOCJI Kupujesz. Zyskujesz. Masz Pewność - II edycja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji Kupujesz. Zyskujesz. Masz Pewność - II edycja II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SMARY DLA DETALU LATO

SMARY DLA DETALU LATO Regulamin promocji SMARY DLA DETALU LATO 2012 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nazwa Promocji: SMARY DLA DETALU LATO 2012 1.2. Obszar przeprowadzenia Promocji Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 1.3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Promocja pod nazwą MAXEXPERT PLATYNOWA BECZKA 2012 dotyczy olejów MaxExpert wymienionych w Tabeli nr 1, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi.

Promocja pod nazwą MAXEXPERT PLATYNOWA BECZKA 2012 dotyczy olejów MaxExpert wymienionych w Tabeli nr 1, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nazwa Promocji MAXEXPERT PLATYNOWA BECZKA 2012 1.2. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji WAKACJE Z HDDO OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji WAKACJE Z HDDO OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji WAKACJE Z HDDO II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Jesień dla Platinum AGRO"

REGULAMIN PROMOCJI. Jesień dla Platinum AGRO REGULAMIN PROMOCJI Jesień dla Platinum AGRO I. Postanowienia ogólne Nazwa Promocji Jesień dla Platinum AGRO" II. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. Charakter prawny Promocji

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC XI EDYCJA OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC XI EDYCJA OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC XI EDYCJA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TRAWOL WIOSNA 2014

REGULAMIN PROMOCJI TRAWOL WIOSNA 2014 REGULAMIN PROMOCJI TRAWOL WIOSNA 2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji TRAWOL WIOSNA 2014 II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWY PAKIET 2011

PLATYNOWY PAKIET 2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Promocji PLATYNOWY PAKIET 2011 REGULAMIN PROMOCJI PLATYNOWY PAKIET 2011 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Promocja objęta niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SMAROL % SMAROWANIA

REGULAMIN PROMOCJI SMAROL % SMAROWANIA REGULAMIN PROMOCJI SMAROL - 100 % SMAROWANIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Promocji SMAROL 100 % SMAROWANIA 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Promocja objęta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC II EDYCJA. 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, Kraków

REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC II EDYCJA. 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, Kraków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC II EDYCJA 1.1 Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC II EDYCJA 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC III EDYCJA. 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 100, Kraków

REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC III EDYCJA. 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 100, Kraków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC III EDYCJA 1.1 Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC III EDYCJA 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Organizator

Bardziej szczegółowo

Promocja pod nazwą ULTOR konfekcja dotyczy olejów w opakowaniach 5 L wymienionych w Tabeli nr 1, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi.

Promocja pod nazwą ULTOR konfekcja dotyczy olejów w opakowaniach 5 L wymienionych w Tabeli nr 1, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nazwa Promocji ULTOR konfekcja 1.2. Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą losową, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Platinum ULTOR Jesień

REGULAMIN PROMOCJI Platinum ULTOR Jesień REGULAMIN PROMOCJI Platinum ULTOR Jesień I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji Platinum ULTOR Jesień" II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Tankuj z Platinum ULTOR

REGULAMIN PROMOCJI Tankuj z Platinum ULTOR REGULAMIN PROMOCJI Tankuj z Platinum ULTOR I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji Tankuj z Platinum ULTOR" II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC. 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, Kraków

REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC. 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, Kraków 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM CLASSIC 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Nazwa Promocji TANKUJ Z PLATINUM - JESIEŃ Obszar przeprowadzania Promocji

REGULAMIN PROMOCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Nazwa Promocji TANKUJ Z PLATINUM - JESIEŃ Obszar przeprowadzania Promocji REGULAMIN PROMOCJI TANKUJ Z PLATINUM - JESIEŃ 2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Promocji TANKUJ Z PLATINUM - JESIEŃ 2011 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WAKACJE Z PLATINUM LATO 2011

REGULAMIN PROMOCJI WAKACJE Z PLATINUM LATO 2011 REGULAMIN PROMOCJI WAKACJE Z PLATINUM LATO 2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Promocji WAKACJE Z PLATINUM - LATO 2011 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Promocja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji LATO Z AGRO OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji LATO Z AGRO OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji LATO Z AGRO II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji LATO Z AGRO OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji LATO Z AGRO OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji LATO Z AGRO II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest grą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KOSMETYKI PLATINUM IMPACT

REGULAMIN PROMOCJI KOSMETYKI PLATINUM IMPACT REGULAMIN PROMOCJI KOSMETYKI PLATINUM IMPACT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji KOSMETYKI PLATINUM IMPACT II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTER PRAWNY

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC XIII EDYCJA OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC XIII EDYCJA OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM CLASSIC XIII EDYCJA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM MAXEXPERT VII EDYCJA TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM MAXEXPERT VII EDYCJA TEKST JEDNOLITY REGULAMIN PROMOCJI PLATINUM MAXEXPERT VII EDYCJA TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji PLATINUM MAXEXPERT VII EDYCJA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PLATINUM ULTOR DRIVING SCHOOL

REGULAMIN PROGRAMU PLATINUM ULTOR DRIVING SCHOOL REGULAMIN PROGRAMU PLATINUM ULTOR DRIVING SCHOOL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE (1) Nazwa Programu: Platinum Ultor Driving School (2) Program objęty niniejszym Regulaminem nie jest grą losową", w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji SPRAWDZONA JAKOŚĆ CLASSICA OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji SPRAWDZONA JAKOŚĆ CLASSICA OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji SPRAWDZONA JAKOŚĆ CLASSICA II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji JESIEŃ Z PLATINUM ULTOR OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Nazwa Promocji JESIEŃ Z PLATINUM ULTOR OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Promocji JESIEŃ Z PLATINUM ULTOR II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja objęta niniejszym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne lato z Knauf Insulation. Postanowienia ogólne

Profesjonalne lato z Knauf Insulation. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA DYSTRUBUTORÓW Profesjonalne lato z Knauf Insulation 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady przeprowadzenia oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

REGULAMIN PROMOCJI. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej REGULAMIN PROMOCJI 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 dni dla pełnej ochrony jamy ustnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 dni

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANKUJ Z PLATINUM WIOSNA Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, Kraków

REGULAMIN PROMOCJI TANKUJ Z PLATINUM WIOSNA Organizator ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, Kraków REGULAMIN PROMOCJI TANKUJ Z PLATINUM WIOSNA 2010 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Promocji TANKUJ Z PLATINUM WIOSNA 2010 1.2 Obszar przeprowadzania Promocji Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 1.3 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Ambasador Platinum Konkurs zwany dalej Promocją jest prowadzony pod nazwą Ambasador Platinum.

REGULAMIN KONKURSU. Ambasador Platinum Konkurs zwany dalej Promocją jest prowadzony pod nazwą Ambasador Platinum. REGULAMIN KONKURSU Ambasador Platinum 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs zwany dalej Promocją jest prowadzony pod nazwą Ambasador Platinum. 1.2. Organizatorem Promocji są: Wojciech Koprowski i Przemysław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu Organizatorowi w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży, w Czasie Trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Butisan + Iguana Pack Promocja PackPlus! 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin promocji Butisan + Iguana Pack Promocja PackPlus! 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin promocji Butisan + Iguana Pack Promocja PackPlus! 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY. Nazwa Promocji EKSPERT W TWOJEJ BRANŻY WIOSNA 2015 OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY. Nazwa Promocji EKSPERT W TWOJEJ BRANŻY WIOSNA 2015 OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY Nazwa Promocji EKSPERT W TWOJEJ BRANŻY WIOSNA 2015 II. OBSZAR PRZEPROWADZENIA PROMOCJI Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. III. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej LISTERINE GREEN TEA 14 DNI DLA ZDROWSZYCH I MOCNIEJSZYCH ZĘBÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu wsparcia Inwestycja w Zdrowie Psów

Regulamin programu wsparcia Inwestycja w Zdrowie Psów Regulamin programu wsparcia Inwestycja w Zdrowie Psów 1. Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem programu wsparcia Inwestycja w Zdrowie Psów (dalej Program ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o. o., z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Punktowego zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem jest SimpleAV Sp. z o. o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji All inclusive 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą All inclusive" jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Jesienią i zimą najcieplej pod oknami FAKRO 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Jesienią i zimą najcieplej pod oknami FAKRO jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest

Regulamin promocji z Archetonem CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest Regulamin promocji z Archetonem "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą "CIEPŁE OKNA CZYSTY ZYSK jest firma ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne

Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem określa ogólne warunki uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Przelewy na kartę - totalna wolność!.

Regulamin Promocji Przelewy na kartę - totalna wolność!. Regulamin Promocji Przelewy na kartę - totalna wolność!. Promocja Przelewy na kartę - totalna wolność! skierowana jest wyłącznie do Partnerów Handlowych firmy: Hydrosolar. Firma Hydrosolar współpracuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ].

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ. Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Promocja skrojona na miarę! 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja skrojona na miarę! [ Promocja ]. 2. Organizatorem Promocji jest Chiquita Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo