TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 55/Z/2014 Zarządu BS Biecz TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU Biecz, listopad 2014r.

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Opłaty i prowizje pobierane są : 1) bezpośrednio po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi, 2) miesięcznie - w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego (na koniec dnia lub miesiąca) 2. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku są pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych pobierane są w ostatnim dniu każdego miesiąca. 4. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustala się indywidualnie w podanych granicach. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone przez Bank. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Banku. 8. W przypadku Klientów korzystających z więcej niż jednego rachunku bankowego za pośrednictwem internetowych kanałów dostępu, podwyższoną z tego tytułu opłatę za prowadzenie pobiera się tylko w odniesieniu do jednego rachunku. W przypadku Klientów korzystających z internetowych kanałów dostępu jednocześnie do rachunku bieżącego (pomocniczego) i oszczędnościowo rozliczeniowego, podwyższoną opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się wyłącznie za prowadzenie rachunku bieżącego (pomocniczego). 9. Obowiązek ustalania i pobrania prowizji lub opłaty w prawidłowej wysokości obciąża pracownika obsługującego Klienta. 10. W przypadku prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych, fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu wpłaty (wypłaty), za wyjątkiem wpłat i wypłat w przypadku których prowizja pobierana jest z rachunku prowadzonego w Banku, a fakt pobrania prowizji jest odnotowywany na wyciągu z tego rachunku. 11. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfikator nie stanowi inaczej, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z Bankiem jako zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności,

3 13. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy przekazywanie informacji dokonywane jest na żądanie podmiotów, określonych w art. 110 Prawa bankowego. 14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, osoba kierująca jednostką organizacyjną Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 1 Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży danego produktu lub usługi.

4 I. RACHUNKI BIEŻĄCE 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku : 1. bieżącego lub pomocniczego b) bieżącego lub pomocniczego z kartą (-ami) VB Debetowa o dziennym limicie wypłat gotówkowych z rachunku przekraczającym 5 tys. zł c) bieżącego lub pomocniczego z dostępem do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (token lub czytnik) d) bieżącego lub pomocniczego z kartą (-ami) VB Debetowa o dziennym limicie wypłat gotówkowych z rachunku przekraczającym 5 tys. zł oraz umożliwiającego dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (tokena lub czytnika) UWAGA : W przypadku gdy Klient posiada w Banku więcej niż jeden rachunek bieżący lub pomocniczy z możliwością dostępu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, podwyższoną opłatą z tego tytułu obciążany jest tylko jeden rachunek. miesięcznie 15 zł miesięcznie miesięcznie miesięcznie 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków 0,2 % min. Zlecenia stałe a) przyjęcie lub zmiana zlecenia b) każda operacja ze złożonego zlecenia Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu oraz wpłaty na rachunek lokaty terminowej w BS Biecz. Nie pobiera się opłaty za przyjecie lub zmianę zlecenia złożonego za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Przelewy a) na rachunki prowadzone w Banku z wyłączeniem pkt. d) b) na rachunki w innych bankach c) z tytułu składek na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego Przelewy w systemie SORBNET. Realizacja przelewu w kwocie : a) równej lub wyższej od zł b) poniżej zł Polecenie zapłaty : a) za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Czeki a) wydanie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego b) przyjęcia czeku do inkasa c) potwierdzenie czeku rozrachunkowego d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków 5 zł 1 zł /1 szt. 10. Weksel przyjęcie do realizacji Wyciągi Za sporządzenie wyciągu: a) po każdej operacji - odbierane przez klienta osobiście lub 11. elektronicznie b) po każdej operacji - wysyłane listem poleconym koszt opłaty pocztowej c) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu miesięcznego 12. Zlecenie kumulacji środków na rachunku Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady ustanowionej na zabezpieczenie zobowiązań wobec BS Biecz 14. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków dłużnika od każdej przekazanej kwoty 1 Zmiana karty wzorów podpisów 1 Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku 5 zł miesięcznie II. RACHUNKI BIEŻĄCE parafie i związki wyznaniowe

5 1. 2. Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego lub pomocniczego b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel Prowadzenie rachunku bankowego a) bieżącego lub pomocniczego b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel Uwaga : Opłata za korzystanie z karty debetowej VB Debetowa oraz dostępu do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu ustalana jest indywidualnie 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków Zlecenia stałe a) przyjęcie lub zmiana zlecenia b) każda operacja ze złożonego zlecenia Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu oraz wpłaty na rachunek lokaty terminowej w BS Biecz. Nie pobiera się opłaty za przyjecie lub zmianę zlecenia złożonego za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Przelewy a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki w innych bankach c) z tytułu składek na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego Przelewy w systemie SORBNET. Realizacja przelewu w kwocie : a) równej lub wyższej od zł b) poniżej zł Polecenie zapłaty : a) za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Czeki a) wydanie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego b) przyjęcia czeku do inkasa c) potwierdzenie czeku rozrachunkowego d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków Wyciągi Za sporządzenie wyciągu: a) po każdej operacji - odbierane przez klienta osobiście b) po każdej operacji - wysyłane listem poleconym c) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu miesięcznego 5 zł 1 zł/ 1 szt. koszt opłaty pocztowej 11. Zlecenie kumulacji środków na rachunku Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków dłużnika od każdej przekazanej kwoty 14. Zmiana karty wzorów podpisów 1 Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku

6 III. RACHUNKI BIEŻĄCE gospodarstwa rolne Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego lub pomocniczego b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel Prowadzenie rachunku bankowego a) bieżącego lub pomocniczego b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel * * 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków Zlecenia stałe a) przyjęcie lub zmiana zlecenia b) każda operacja ze złożonego zlecenia Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu oraz wpłaty na rachunek lokaty terminowej w BS Biecz. Nie pobiera się opłaty za przyjecie lub zmianę zlecenia złożonego za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Przelewy a) na rachunki prowadzone w Banku z wyłączeniem pkt. d) b) na rachunki w innych bankach c) z tytułu składek na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego Przelewy w systemie SORBNET. Realizacja przelewu w kwocie : a) równej lub wyższej od zł b) poniżej zł Polecenie zapłaty : a) za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Czeki a) wydanie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego b) przyjęcia czeku do inkasa c) potwierdzenie czeku rozrachunkowego d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków Wyciągi Za sporządzenie wyciągu: a) po każdej operacji - odbierane przez klienta osobiście lub elektronicznie b) po każdej operacji - wysyłane listem poleconym c) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu miesięcznego 5 zł 1 zł. /1 szt. koszt opłaty pocztowej 11. Zlecenie kumulacji środków na rachunku Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady ustanowionej na zabezpieczenie zobowiązań wobec BS Biecz Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków dłużnika od każdej przekazanej kwoty 14. Zmiana karty wzorów podpisów 1 Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku 5 zł miesięcznie * W przypadku gdy Posiadaczowi rachunku została wydana karta VB Debetowa lub Posiadacz rachunku korzysta z dostępu do rachunku za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, opłaty za prowadzenie rachunku pobiera się w wysokości określonej w dziale I Rachunki bieżące i pomocnicze.

7 IV. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) ROR STANDARD 1. Otwarcie rachunku bankowego Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku : a) z możliwością korzystania z karty Visa Debetowa b) z kartą Visa Debetowa zbliżeniowa c) umożliwiającego dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (e konto): - przy użyciu haseł SMS * - przy użyciu tokena d) z kartą Visa Debetowa i umożliwiającego dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (e konto) : - przy użyciu haseł SMS * - przy użyciu tokena e) z kartą Visa Debetowa zbliżeniowa i umożliwiającego dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (e konto) : - przy użyciu haseł SMS * - przy użyciu tokena * w miesiącu kalendarzowym Posiadaczowi rachunku przysługuje 5 darmowych jednorazowych haseł dostępu SMS miesięcznie miesięcznie miesięcznie 5 zł miesięcznie 4 zł miesięcznie 6 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 7 zł miesięcznie 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku Zlecenia stałe a) przyjęcie lub zmiana zlecenia b) każda operacja ze złożonego zlecenia Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu oraz wpłaty na rachunek oszczędnościowej lokaty terminowej w BS Biecz. Nie pobiera się opłaty za przyjecie lub zmianę oraz operacje ze złożonego zlecenia dokonane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Przelewy a) realizacja przelewu, za wyjątkiem pkt. b) i c). b) realizacja przelewu z tytułu składek na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego Przelewy w systemie SORBNET. Realizacja przelewu w kwocie : a) równej lub wyższej od zł b) poniżej zł 0 zł 8. Polecenie zapłaty za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty Czeki a) wydanie czeku b) przyjęcie czeku do inkasa c) potwierdzenie czeku d) przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, Wyciągi Za sporządzenie wyciągu: a) raz w miesiącu odbierane osobiście lub elektronicznie b) raz w miesiącu - wysyłane drogą pocztową listem poleconym c) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu miesięcznego Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz 1 zł/ 1 szt. 5 zł 5 zł koszt opłaty pocztowej 12. Zmiana karty wzorów podpisów 13. Zapis na wypadek śmierci 14. Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci 1 Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku miesięcznie 1 Wysłanie monitu wzywającego do spłaty salda debetowego w przypadku przekroczenia limitu salda rachunku 15 zł

8 ROR DLA MŁODYCH (MINUS 25) 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Prowadzenie rachunku UWAGI! rachunek przeznaczony dla osób poniżej 25 roku życia posiadanie rachunku daje możliwość bezpłatnego korzystania z jednej karty wydanej do rachunku (Visa Debetowa lub Visa Debetowa zbliżeniowa) oraz do korzystania z rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (SMS lub token) 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku Zlecenia stałe Przelewy a) realizacja przelewu, za wyjątkiem pkt. b) i c). b) realizacja przelewu z tytułu składek na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego Przelewy w systemie SORBNET. Realizacja przelewu w kwocie : a) równej lub wyższej od zł b) poniżej zł 0 zł. 8. Polecenie zapłaty za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty Wyciągi Za sporządzenie wyciągu: a) raz w miesiącu odbierane osobiście lub wysyłane listem zwykłym b) raz w miesiącu - wysyłane drogą pocztową listem poleconym c) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu miesięcznego Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz koszt opłaty pocztowej 11. Zmiana karty wzorów podpisów 12. Zapis na wypadek śmierci 13. Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci 14. Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku 1 Wysłanie monitu wzywającego do spłaty salda debetowego w przypadku przekroczenia limitu salda rachunku ROR (PLUS 60) 1. Otwarcie rachunku bankowego Prowadzenie rachunku UWAGI! rachunek przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia 2. posiadanie rachunku daje możliwość bezpłatnego korzystania z jednej karty wydanej do rachunku (Visa Debetowa lub Visa Debetowa zbliżeniowa) oraz do korzystania z rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (SMS lub token) 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku Zlecenia stałe a) przyjęcie lub zmiana zlecenia b) każda operacja ze złożonego zlecenia Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu oraz wpłaty na rachunek lokaty terminowej w BS Biecz. Nie pobiera się opłaty za przyjecie lub zmianę oraz operacje ze złożonego zlecenia dokonane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 15 zł Przelewy a) realizacja przelewu, za wyjątkiem pkt. b) i c). 0 zł

9 b) realizacja przelewu z tytułu składek na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego Przelewy w systemie SORBNET. Realizacja przelewu w kwocie : a) równej lub wyższej od zł b) poniżej zł 8. Polecenie zapłaty za przyjęcie/modyfikację/odwołanie polecenia zapłaty Wyciągi Za sporządzenie wyciągu: a) raz w miesiącu odbierane osobiście lub elektronicznie b) raz w miesiącu - wysyłane drogą pocztową listem poleconym c) sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku na dany dzień lub wyciągu miesięcznego Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz koszt opłaty pocztowej 11. Zmiana karty wzorów podpisów 12. Zapis na wypadek śmierci 13. Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci 14. Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku V. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A`VISTA 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata z rachunku Przelew środków z rachunku na : - rachunek oszczędnościowy prowadzony Banku 8. Książeczka a) za wydanie książeczki obiegowej b) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki obiegowej c) rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta do oddziałów banku Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokady ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz Zlecenia stałe a) przyjęcie lub zmiana zlecenia b) za każdą operację ze złożonego zlecenia Nie pobiera się opłaty za wykonanie operacji dotyczącej spłaty kredytu w BS Biecz 9. Zmiana pełnomocnika do rachunku 10. Zapis na wypadek śmierci 11. Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci 12. Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o wysokości sald na rachunku miesięcznie

10 VI. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH Lp. Wyszczególnienie czynności stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata środków Przelew środków z rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej na : - w rachunek oszczędnościowy prowadzony Banku Książeczka a) za wydanie książeczki terminowej b) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki terminowej Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokad ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz 8. Zmiana pełnomocnika do rachunku 9. Zapis na wypadek śmierci 10. Zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci VI. A. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH Lp. Wyszczególnienie czynności stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa środków lokaty Dyspozycja przelewu środków z rachunku lokaty terminowej na : - na inny rachunek prowadzony w Banku - rachunek w innych bankach Książeczka a) za wydanie książeczki terminowej b) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki terminowej Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym za wyjątkiem blokad ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności wobec BS Biecz 8. Zmiana pełnomocnika do rachunku

11 VII. UŻYWANIE KARTY VISA BUSINESS DEBETOWA Lp. Wyszczególnienie czynności stawka 1. Wydanie karty do rachunku 2. Wydanie drugiej i każdej kolejnej karty do rachunku 60 zł 3. Wypłata w bankomacie BS Biecz 4. Wypłata w bankomacie banków zrzeszonych w BPS S.A. Płatność kartą w placówkach usługowo - handlowych w kraju Płatność kartą w placówkach usługowo handlowych za granicą Wydanie duplikatu karty 15 zł 8. Zastrzeżenie karty 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10. Wznowienie karty 11. Wznowienie drugiej i każdej kolejnej karty wydanej do rachunku 60 zł 12. Rozpatrzenie reklamacji 13. Czasowa blokada lub odblokowanie karty Wypłata w bankomacie obcego banku w kraju 4 zł 1 Wypłata w bankomacie obcego banku za granicą 2 % wypłaty min. 1 Wypłata w kasie obcego banku w kraju 5 zł 1 Wypłata w kasie obcego banku za granicą 18. Płatność kartą we wskazanych kasach zrzeszenia BPS 2 % wypłaty min. 0,5 % kwoty min. 19. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 20. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 4 zł 21. Zmiana danych użytkownika karty na jego wniosek 22. Generowanie zestawiania transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 24. Awaryjne wydanie karty za granicą, po utracie karty zł

12 VIII. UŻYWANIE KARTY VISA DEBETOWA 1. Wydanie pierwszej karty 2. Wydanie drugiej (trzeciej) karty do rachunku 60 zł 3. Opłata za posiadanie karty 4. Wypłata w bankomatach BS Biecz i Zrzeszenia BPS S.A. oraz innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku Płatność kartą w placówkach halowo usługowych w kraju Płatność kartą w placówkach usługowo handlowych za granicą Wydanie duplikatu karty 8. Powtórne generowanie i wysyłka nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza karty 9. Zastrzeżenie karty Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej w przypadku, gdy wydanie karty następuje nie później niż 18 miesięcy przed terminem obowiązywania karty zastrzeżonej Wymiana karty na kartę zbliżeniową, gdy wymiana karty następuje nie później niż 18 miesięcy przed terminem obowiązywania karty wymienianej 12. Wznowienie pierwszej karty wydanej do rachunku 13. Wznowienie każdej kolejnej karty wydanej do rachunku 60 zł 14. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 4 zł 1 Zestawienie transakcji generowane za wskazany okres na życzenie Posiadacza rachunku (Użytkownika karty) 1 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 1 Wypłata w bankomacie obcego banku w kraju 4 zł 18. Wypłata w bankomacie obcego banku za granicą 6 zł 19. Wypłata we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 20. Wypłata w kasie obcego banku w kraju 5 zł 21. Wypłata w kasie obcego banku za granicą 22. Płatność kartą we wskazanych kasach zrzeszenia BPS 2 % wypłaty min. 0,5 % kwoty płatności min. 23. Zmiana danych użytkownika karty na jego wniosek 24. Sprawdzenie stanu środków w bankomacie 2 Zmiana nr PIN w bankomacie

13 IX. UŻYWANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA Lp. Wyszczególnienie czynności stawka 1. Wydanie nowej karty 2. Wydanie karty wznowionej 3. Wydanie karty dodatkowej 4. Opłata za obsługę karty pobierana w pierwszym roku użytkowania Opłata za obsługę karty pobierana z rozpoczęciem drugiego i kolejnych lat użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty w poprzednim roku wyniosła : - co najmniej 600 zł - mniej niż 600 zł Płatność kartą w placówkach handlowo usługowych (dotyczy płatności dokonywanych zarówno w kraju jak i poza jego granicami) Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju 8. Wypłata w bankomatach lub kasach poza granicami kraju 54 zł 3 % wartości wypłaty minimum 5 zł 2 % wartości wypłaty minimum 9. Wydanie duplikatu karty 5 zł 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 11. Powtórne generowanie i wysyłka nr PIN na wniosek Użytkownika karty 12. Telefoniczne odblokowanie nr PIN na wniosek Użytkownika 4 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty 14. Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku wypowiedzenia umowy 1 Rozpatrzenie reklamacji 1 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 1 Zestawienie transakcji generowane za wskazany okres na życzenie Posiadacza karty 18. Opłata za nieterminową spłatę (wysłanie upomnienia) 15 zł 5 zł

14 X. GWARANCJE I PORĘCZENIA Lp. Wyszczególnienie czynności stawka 1 Prowizja przygotowawcza od umowy jednorazowej transakcji (pobierana od kwoty gwarancji / poręczenia) a) w przypadku, gdy wnioskodawca posiada w Banku czynny rachunek bieżący/pomocniczy powyżej 2 lat b) dla pozostałych Klientów 100 zł 300 zł 2. Prowizja przygotowawcza za zmianę umowy jednorazowej transakcji 100 zł Dodatkowa opłata za wystawienie gwarancji według wzoru odbiegającego od standardu Banku Prowizja za udzielenie - pobierana za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres, od kwoty gwarancji/ poręczenia, licząc od dnia wystawienia do dnia wygaśnięcia. - do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat UWAGA : W przypadku gwarancji stanowiących zabezpieczenie aktywów osób trzecich (gwarancje lub poręczenia mające charakter substytutu kredytu) stawka prowizji wynosi dwukrotność stawki podstawowej. Prowizja za podwyższenie kwoty (pobierana jednorazowo w dniu zmiany umowy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres od kwoty podwyższenia), - do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat Prowizja za przedłużenie terminu ważności, pobierana jednorazowo w dniu zmiany umowy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres o jaki zobowiązanie z tytułu gwarancji/poręczenia zostaje przedłużone, - do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat UWAGA: stawka prowizji uwzględnia łączny okres obowiązywania gwarancji/poręczenia, tj. sumę okresu pierwotnego oraz okresu przedłużenia zobowiązania Banku Wypłata gwarancji, poręczenia (od kwoty zgłoszonego roszczenia) 100 zł 0,50 % 0,75 % 1,00 % minimum 100 zł 0,50 % 0,75 % 1,00 % minimum 100 zł 0,50 % 0,75 % 1,00 % minimum 100 zł 0,25 % minimum 300 zł Wystawienie promesy udzielenia gwarancji, poręczenia 100 zł XI. POZOSTAŁE OPŁATY KREDYTOWE 1 Za zmianę warunków zabezpieczenia kredytu na wniosek klienta 2 Prolongowanie spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 3 Za wystawienie promesy kredytowej 50 % stawki prowizji przygotowawczej właściwej dla danego kredytu z uwzględnieniem okresu prolongaty 0,1 % kwoty przyrzeczonej, nie mniej niż 4 Za wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty kredytu, odsetek 15 zł 5 Za wystawienie zaświadczenia w celu: A wykreślenie hipoteki B wykreślenie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu C wykreślenie zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów D E oceny sytuacji finansowej i zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego na jego wniosek UWAGA : w przypadku Klientów posiadających w Banku rachunek bieżący przez okres 12 miesięcy pobiera się opłatę najniższą wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nie posiadaniu) zadłużenia w banku oraz opinii o kliencie w zakresie dotychczasowej współpracy od 61, ( + 23 % VAT) do 36 (300 zł + 23 % VAT) od 24,60 zł ( + 23 % VAT) do 61, ( + 23 % VAT) 1 Szczegółowe prowizje dotyczące poszczególnych rodzajów kredytów ustalane są w odrębnej uchwale dotyczącej warunków udzielania kredytów i pożyczek

15 XII. USŁUGI INTERNETOWE OSOBY FIZYCZNE 1. Za sporządzenie umowy dostępu do systemu bankowości internetowej 2. Udostępnienie bankowości mobilnej SMS z hasłem dostępu do systemu bankowości internetowej (ponad limit darmowych SMS ów) Udostępnienie rachunków ROR za pośrednictwem posiadanego tokena wydanego do innego rachunku posiadanego w Banku 0, za każdy SMS ponad bezpłatny limit ustalony przez bank Wydanie pierwszego tokena * wydanie drugiego lub kolejnych tokenów do rachunku wydanie kolejnego tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenia tokena użytkowanego Przelewy: - realizowane z ROR - realizowane z rachunków bieżących i pomocniczych Zlecenia stałe a) każda operacja ze złożonego zlecenia Uwaga : z wyjątkiem rachunków, gdzie w umowach określono indywidualną opłatę 1 za każdy token 1 jednorazowo 1 zł * nie dotyczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych MINUS 25 i PLUS 60, w przypadku których, pierwszy token wydawany jest 1 zł XIII. USŁUGI INTERNETOWE KORPORACYJNE 1. sporządzenie umowy dostępu do systemu bankowości internetowej Karty identyfikacyjne : a) wydanie pierwszej karty identyfikacyjnej do rachunku b) wydanie drugiej karty lub kolejnych kart do rachunku c) wydanie kolejnej karty w miejsce uszkodzonej, zgubionej lub nie zwrócenie karty użytkowanej Czytniki : a) wydanie jednego czytnika do rachunku b) wydanie kolejnych czytników do rachunku Czytniki z wbudowaną kartą identyfikacyjną : a) wydanie jednego czytnika do rachunku b) wydanie kolejnych czytników do rachunku c) wydanie kolejnego czytnika z wbudowaną kartą w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwróconego Tokeny *: wydanie pierwszego i kolejnych tokenów do rachunku, w tym wydanych w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenia tokena użytkowanego * w przypadku, gdy usługa dodatkowo zabezpieczana jest tokenem udostępnienie możliwości dostępu do CUI i generowania przelewów, bez możliwości ich realizacji 100 zł (jednorazowo) 1 (jednorazowo) 1 (jednorazowo) 100 zł (za każdy czytnik) 125 zł jednorazowo 125 zł jednorazowo 175 zł jednorazowo 1 jednorazowo za każdy token 8. Przelewy 1 zł 9. Zlecenia stałe a) każda operacja ze złożonego zlecenia Uwaga : z wyjątkiem rachunków, gdzie w umowach określono indywidualną opłatę 80 zł 1 zł

16 XIV. ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY I POZOSTAŁE USŁUGI 1. Za wydanie zaświadczenie o posiadaniu (nie posiadaniu) rachunku 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie Banku na wniosek klienta sporządzenie odpisu jednego dowodu księgowego Uwaga! A) opłatę podwyższa się za dokument z lat poprzednich o 100 % stawki, B) opłaty nie pobiera się jeżeli odpis sporządzony jest na zlecenie podmiotu, który został upoważniony do uzyskania w/w informacji na mocy przepisów ustawy Prawo bankowe w zakresie dostępu do tajemnicy bankowej. wydanie: a) duplikatów zaświadczeń 24,60 zł ( + 23 % VAT) 36,90 zł ( + 23 % VAT) 5 zł 12, ( + 23 % VAT) b) kserokopii umowy 5 zł sporządzenie zestawienia obrotów w formie wydruku komputerowego (historia rachunku) lub sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego wydanie informacji o kliencie na życzenie innego banku zgodnie z art. 105 Prawa bankowego Uwaga! prowizji nie pobiera się od banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości lub innych banków na zasadzie wzajemności. za umożliwienie Klientowi wglądu do archiwalnych dowodów źródłowych 8. przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu tożsamości lub innych dokumentów i dokonanie ich zastrzeżenia w systemie MIG DZ : - osoby posiadające w banku rachunek bieżący, depozytowy lub kredytowy - pozostałych osób (za każdą stronę wydruku komputerowego) nie mniej niż 61, ( + 23 % VAT) 18,45 zł miesięcznie (15 zł + 23 % VAT) 24,60 zł ( % VAT) 61, ( + 23 % VAT) XV. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnianie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte 2. Za wydanie portfela do skarbca nocnego wg cen zakupu XVI. DEPOZYTY I SKRYTKI BANKOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego 2. przechowywanie depozytu za każdy depozyt 1) od posiadaczy rachunków 2) od innych osób i podmiotów 12, ( + 23 % VAT) 12, miesięcznie ( + 23 % VAT) 18,45 zł miesięcznie (15 zł + 23 % VAT) Uwaga! opłatę za przechowywanie depozytu pobiera się kwartalnie z góry zgodnie z podanymi stawkami 3. Przyjęcie i przechowywanie duplikatów kluczy 1) od posiadaczy rachunków 2) od innych osób i podmiotów 12, miesięcznie ( + 23 % VAT) 18,45 zł miesięcznie (15 zł + 23 % VAT) Uwaga! opłatę za przechowywanie depozytu pobiera się kwartalnie z góry zgodnie z podanymi stawkami 4. udostępnienie skrytki bankowej 12, miesięcznie ( + 23 % VAT)

17 XVII. CZYNNOŚCI KASOWE Lp. Wyszczególnienie czynności stawka Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki oszczędnościowe i rolnicze prowadzone w BS Biecz b) osób trzecich na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone w BS Biecz, z zastrzeżeniem pkt. c c) na rzecz podmiotów, z którymi określono indywidualnie stawki prowizji lub opłat wg umowy d) z tytułu opłat za gaz 0,5 % min. e) z tytułu opłat za : - energię elektryczną, - telefon stacjonarny, - telefon komórkowy, - abonament RTV f) składki na rzecz ZUS oraz podatki i zaliczki na podatek na rzecz Urzędu Skarbowego 0,5 % min. 1, 0,5 % min. 5 zł g) pozostałe wpłaty 0,5 % min. 2, Wymiana znaków pieniężnych na inne nominały : - banknoty powyżej 50 szt. - bilon powyżej 50 szt. Dokonywanie wpłat na rachunki znakami pieniężnymi w stanie nieuporządkowanym a) jednorazowa wpłata do 500 zł. b) wpłata powyżej 500 zł. UWAGA : Dotyczy wyłącznie wpłat związanych z prowadzoną przez wpłacającego działalnością gospodarczą 0,5 % kwoty min. 5 zł 1 % wpłaty 4. Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego Za sortowanie bilonu (z prowizji zwolnione są szkoły, kościoły i związki wyznaniowe) 0,5 % kwoty nie mniej niż 5 zł

18 XVIII. CZYNNOŚCI KASOWE W FILIIACH W BRZOSTKU I JEDLICZU 1. Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki oszczędnościowe i rolnicze prowadzone w BS Biecz b) osób trzecich na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone w BS Biecz, z zastrzeżeniem pkt. c c) na rzecz podmiotów, z którymi określono indywidualnie stawki prowizji lub opłat d) z tytułu opłat za : - energię elektryczną, - gaz - telefon stacjonarny, - telefon komórkowy, - abonament RTV e) składki na rzecz ZUS oraz podatki i zaliczki na podatek na rzecz Urzędu Skarbowego wg umowy 0,5 % min. 1 zł 0,5 % min. 1 zł f) pozostałe wpłaty obce 0,5 % min. 1 zł 2. Wymiana znaków pieniężnych 0,5 % kwoty min. 5 zł Dokonywanie wpłat znakami pieniężnymi w stanie nieuporządkowanym a) jednorazowa wpłata do 500 zł. b) wpłata powyżej 500 zł. UWAGA : Dotyczy wyłącznie wpłat związanych z prowadzoną przez wpłacającego działalnością gospodarczą. Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz wpłaty na rzecz osób poszkodowanych z tytułu klęsk żywiołowych Za sortowanie bilonu (z prowizji zwolnione są szkoły, kościoły i związki wyznaniowe) 1 % wpłaty 0,5 % kwoty nie mniej niż 5 zł

19 XIX. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym - przelewy wychodzące Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym - przelewy wychodzące a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym (dotyczy przelewów regulowanych i poleceń wypłaty) : a) w walutach EUR, USD i GBP - z datą waluty dziś - z datą waluty jutro b) w PLN z datą waluty jutro Uwaga: opłatę pobiera się na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty w przypadku opcji kosztowej OUR Uwaga: opłata pobierana od Klienta na rzecz banków pośredniczących niezależnie od prowizji określonej w pkt. 1 c) Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1 c) Zmiana lub odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłatę pobiera się na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i banków trzecich niezależnie czy istnieje techniczna możliwość zmiany lub odwołania zrealizowanego przekazu Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym (przesyłane przez BPS S.A. wyłącznie w formie elektronicznej) Skup przekazów w obrocie dewizowym - przelewy przychodzące Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym - przelewy przychodzące a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty Uwaga : Prowizji nie pobiera się od poleceń wypłaty w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 7 c) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku lub BPS S.A. 14 zł 80 zł 75 zł + koszty banków trzecich 14 zł 75 zł + koszty banków trzecich

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN...

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytu cjonalnych

Klientów Instytu cjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r T AB

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytucjonalnyc h

Klientów Instytucjonalnyc h Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. T AB E L A P R O W I Z J I I O P Ł AT Z A C Z Y N N O Ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze Załącznik do Uchwały Nr../2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 18 lipca 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 224/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo