RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU

2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ KAPITAŁOWĄ NA DZIEŃ ROKU... 5 A. DANE IDENTYFIKUJĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA... 6 B. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEGO BADANIA... 7 C. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I CEL BADANIA... 7 D. INFORMACJA O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI... 8 E. INFORMACJA O BADANYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 8 F. INFORMACJA O JEDNOSTKACH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ... 9 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ A. RENTOWNOŚĆ B. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA C. SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW D. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI E. OCENA ZASADNOŚCI ZAŁOŻENIA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA A. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ B. PRZYJĘTE ZASADY KONSOLIDACJI C. PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ZASAD WYCENY D. KAPITAŁ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH E. WYŁĄCZENIA SKUTKÓW WZAJEMNYCH TRANSAKCJI F. SKONSOLIDOWANA INFORMACJA DODATKOWA G. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH H. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ J. KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ DOKUMENTACJI KONSOLIDACYJNEJ K. INFORMACJA O OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA / 22

4

5 CZĘŚĆ OGÓLNA I. CZĘŚĆ OGÓLNA DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ KAPITAŁOWĄ NA DZIEŃ ROKU Nazwa Adres Udział % w kapitale podstawowym Ilość głosów na walnym zgromadzeniu Jednostka dominująca Relpol S.A. ul. 11 Listopada Żary - - Relpol Baltija(VAVA) SA ul. Palesos 1/2 Wilno, Litwa 100% 100% RelSet Kft. Gyomroi ut 128 Budapeszt, Węgry 70% 70% Relpol M. ul. Serafimowicza 13/24 Mińsk, Białoruś 60% 60% Jednostki zależne Relpol BG Ltd Relpol Eltim Sp. z o.o. ul. L. Karawełow 31/B Warna, Bułgaria ul. Szpalernaja 426 Sankt Petersburg, Rosja 52% 52% 60% 60% Relpol-Altera Kijów Ukraina 51% 51% Relpol-France Paryż,Francja 51% 51% Relpol Automatic Sp. z o.o. ul. 11 Listopada Żary 96,3% 96,3% 1. Przedmiot działania jednostek Grupy Kapitałowej 1.1. Jednostka dominująca - Relpol S.A produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi, w szczególności produkcja przekaźników elektromagnetycznych i gniazd do przekaźników, handel artykułami elektrotechnicznymi Jednostki zależne Relpol Baltija (VAVA) S.A. - handel i produkcja wyrobów elektrotechnicznych, 5 / 22

6 CZĘŚĆ OGÓLNA RelSet Kft produkcja rozdzielników prądu i regulatorów, Relpol M handel i produkcja wyrobów elektrotechnicznych, Relpol BG handel wyrobami elektrotechnicznymi, Relpol Eltim handel wyrobami elektrotechnicznymi, Relpol Automatic Sp. z o.o. produkcja automatów przemysłowych, Relpol-Altera handel wyrobami elektrotechnicznymi, Relpol France handel wyrobami elektrotechnicznymi. 2. Kierownictwo jednostki dominującej na dzień zakończenia badania Mariusz Wróbel - Prezes Zarządu, Waldemar Łoboda - Wiceprezes Zarządu. 3. Zmiany kadrowe w jednostce dominującej w okresie badanym i w okresie od dnia bilansowego do dnia zakończenia badania nie wystąpiły. A. DANE IDENTYFIKUJĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA 1. Firma HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. została wybrana do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą Relpol S.A. (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości). 2. Ten raport przygotowaliśmy na zlecenie Relpol S.A. zgodnie z Umową nr 038/10 z dnia 16 lipca 2004 roku zawartą pomiędzy wymienionym podmiotem a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: ) przy placu Wiosny Ludów 2 (nr 238 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych). W imieniu podmiotu uprawnionego badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego kierowała biegły rewident Elżbieta Grześkowiak nr 5014/ HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz biegły rewident kierujący badaniem spełniają wymogi, określone w art. 66 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości, dotyczące bezstronności i niezależności od badanej Jednostki. 6 / 22

7 CZĘŚĆ OGÓLNA B. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEGO BADANIA Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy w oparciu o: 1. przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 2. normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta uchwalone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, C. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I CEL BADANIA 1. Celem badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków Zarządu Jednostki dominującej oznacza to, że Zarząd wziął odpowiedzialność za prawidłowość rachunkowości, jak również za stwierdzenie, że Jednostka w sposób prawidłowy stosowała zasady rachunkowości, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków Zarządu Jednostki dominującej wynika z przepisów Ustawy o rachunkowości. 3. Zarząd Jednostki dominującej złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz, iż pomiędzy dniem bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać istotnie na sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej, a które nie zostały ujęte w zbadanym sprawozdaniu finansowym. 4. Zarząd Jednostki dominującej udostępnił żądane w czasie badania dane, informacje, wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do formalno-prawnej i merytorycznej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok. 5. W badaniu poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego posłużyliśmy się próbkami rewizyjnymi, na podstawie których wnioskowaliśmy o poprawności badanych pozycji. 6. Nie stanowiło przedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego 7 / 22

8 CZĘŚĆ OGÓLNA organy. Przedmiotem badania nie były również inne nieprawidłowości, które mogły wystąpić poza systemem rachunkowości badanej Jednostki. 7. W trakcie badania nie stwierdziliśmy zjawisk wskazujących na naruszenie prawa w systemie rachunkowości. D. INFORMACJA O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI 1. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za badany rok było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone na dzień roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe poddano badaniu. Badaniem kierowała biegły rewident Elżbieta Grześkowiak działająca w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o O skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wydano opinię bez zastrzeżeń Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień roku zostało złożone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dnia roku. E. INFORMACJA O BADANYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1. Sporządzone przez jednostkę dominującą skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegające badaniu obejmuje: 1.1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 1.2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), 1.3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto tys. zł (słownie złotych: sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy), 8 / 22

9 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę tys. zł (słownie złotych: dwa miliony sto jedenaście tysięcy), 1.5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę tys. zł (słownie złotych: siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy), 1.6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Jednostka dominująca sporządziła sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym, które dołączyła do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. F. INFORMACJA O JEDNOSTKACH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ 1. Badanie sprawozdań finansowych jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją Lp. Nazwa jednostki Rodzaj opinii biegłego rewidenta Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Metoda konsolidacji Zastrzeżenia i uwagi zawarte w opiniach biegłych rewidentów 1. Relpol S.A. Bez zastrzeżeń HLB Frąckowiak i Wspólnicy Metoda pełna - 2. Relpol Baltija Bez zastrzeżeń Auditoriu Biuras Wilno Metoda pełna - 3. Relpol- Eltim Bez zastrzeżeń Kłajd Księgowość i Audyt San Petersburg Metoda pełna - 2. Wyłączenia z obowiązku objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki wyłączone z konsolidacji to spółki małe, niesporządzające rozbudowanych sprawozdań finansowych według prawa polskiego, siedziby tych spółek znajdują się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej. Pozyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego objęcia tych jednostek konsolidacją, i sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego zgodnego z Ustawą o rachunkowości i wymaganiami Komisji Papierów Wartościowych, wiąże się z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów, w stosunku do kapitałów własnych tych jednostek. 3. Rodzaj i wpływ zmian wywołanych zmianami zakresu jednostek objętych konsolidacją 9 / 22

10 CZĘŚĆ OGÓLNA 3.1. W grudniu 2004 roku jednostka dominująca sprzedała udziały spółki Relpol BIS Sp. z o.o., Relpol Tapal Sp. z o.o. oraz Argo sp. z o.o. stąd konsolidacja tych spółek polegała na ustaleniu wyniku na sprzedaży i ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów przez tą spółkę do dnia sprzedaży W 2004 roku po raz pierwszy objęto konsolidacją spółkę Relpol Eltim. 4. Rozbieżność pomiędzy dniem bilansowym Grupy Kapitałowej, a dniem, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki zależnej nie występuje. 10 / 22

11 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ A. RENTOWNOŚĆ 1. Wskaźniki rentowności i zyskowności - obrazują relacje wyników finansowych osiąganych przez jednostkę do różnych kategorii ekonomicznych. Są one podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu majątku i kapitału własnego. Wskaźnik Zyskowność sprzedaży Zyskowność brutto sprzedaży Zyskowność całkowita brutto sprzedaży Zyskowność netto sprzedaży Rentowność kapitału własnego Formuła obliczeniowa zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży zysk (strata) brutto / przychody netto ze sprzedaży zysk (strata) brutto / (przychody netto ze sprzedaży + pozost. przych. oper. + przych. finans. + zyski nadzw.) zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży zysk (strata) netto / kapitał własny bez wyniku finansowego netto danego okresu Wartość Wartość wskaźnika pożądana max 9,7% 8,4% 3,6% max 8,9% 6,4% -10,7% max 8,4% 5,9% -10,0% max 5,9% 4,4% -10,3% max 20,5% 15,3% -23,6% Rentowność aktywów zysk (strata) netto / aktywa razem max 6,5% 4,7% -7,8% 2. W roku 2004 w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się wartości wszystkich prezentowanych tu wskaźników zyskowności. 3. Następstwem zwiększenia skali działalności oraz poprawy relacji przychodowokosztowej na działalności podstawowej w 2004 roku w porównaniu do roku 2003 była poprawa efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej mierzona zyskownością na poziomie sprzedaży Na każde 100 złotych przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym przypadało średnio 9,7 zł zysku ze sprzedaży, podczas gdy w 2003 roku było to 8,4 zł zysku ze sprzedaży. 4. Różnica między wartościami wskaźników zyskowności sprzedaży, a zyskowności brutto sprzedaży obrazuje siłę wpływu pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej na wynik finansowy Jednostki. 11 / 22

12 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 4.1. W roku 2004 na różnicę tę wpłynęła przede wszystkim poniesiona strata na działalności finansowej. 5. Na wzrost wartości wskaźników rentowności kapitału własnego oraz majątku w roku 2004 w porównaniu do roku poprzedniego wpłynęło głównie zwiększenie zysku netto w tym okresie Osiągnięty w 2003 roku zysk netto spowodował znaczący wzrost rentowności kapitału. B. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 1. Wskaźniki płynności finansowej - służą do oceny zdolności jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań tj. zobowiązań o okresie spłaty nie przekraczającym jednego roku Jeżeli wartości wskaźników obniżają się do poziomu niższego aniżeli wskazują na to normy, występuje ryzyko utraty przez jednostkę zdolności do terminowego regulowania zobowiązań W przypadkach, gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o zamrożeniu środków obrotowych, które obniża możliwą do osiągnięcia zyskowność kapitałów. Wskaźnik Płynność szybka Płynność bieżąca Kapitał pracujący (w tys. zł) Udział kapitału pracującego w całości aktywów Formuła obliczeniowa (inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe*) / zobowiązania krótkoterminowe** (aktywa obrotowe* rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe )/ zobowiązania krótkoterminowe** aktywa obrotowe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe Wartość Wartość wskaźnika pożądana ,8-1,0 0,95 0,61 0,62 1,6-2,0 1,61 1,08 1,03 max kapitał pracujący / aktywa razem max 22,3% 4,4% 1,5% * bez należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy ** bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy 2. W roku 2004 w porównaniu do roku 2003 zwiększyły się wartości wskaźników płynności szybkiej i bieżącej i osiągnęły wartości uznane powszechnie za pożądane. 12 / 22

13 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 2.1. Różnica między wartościami wymienionych wskaźników obrazuje udział zapasów w pokryciu bieżących zobowiązań Grupy Kapitałowej. 3. Na koniec roku 2004 w porównaniu do końca roku poprzedniego zwiększyła się wartość kapitału pracującego oraz jego udział w aktywach Dodatnia wartość kapitału pracującego oznacza sytuację, w której część aktywów obrotowych Jednostki finansowana jest kapitałem stałym Wzrost wartości kapitału pracującego na koniec ostatniego roku obrotowego w porównaniu do końca roku poprzedniego wynikał głownie ze wzrostu wartości należności krótkoterminowych o 5.507,0 tys. zł, przy jednoczesnym spadku zobowiązań krótkoterminowych o ,0 tys. zł. C. SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów - wskazują na efektywność zarządzania poszczególnymi składnikami aktywów jednostki Wskaźnik obrotu aktywów oraz rzeczowych aktywów trwałych określają zdolność majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży Wskaźniki rotacji zapasów określają długość trwania przeciętnego cyklu ich obrotu (w dniach). Im krótszy cykl tym sprawniejsze gospodarowanie majątkiem. Wskaźnik Wskaźnik obrotu aktywów Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych Formuła obliczeniowa przychody netto ze sprzedaży / aktywa razem przychody netto ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe Wartość Wartość wskaźnika pożądana max 1,10 1,06 0,76 max 3,92 3,81 2,70 2. W roku 2004 w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się zdolność aktywów ogółem oraz rzeczowych aktywów trwałych do generowania przychodów ze sprzedaży mierzona ich obrotowością Wyższa wartość wskaźników obrotowości była efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym spadku wartości odpowiednio aktywów ogółem i rzeczowych aktywów trwałych W 2004 roku każde 100,0 zł posiadanego przez Spółkę majątku umożliwiło osiągnięcie średnio 110,0 zł przychodów ze sprzedaży. 13 / 22

14 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ D. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 1. Wskaźniki finansowania działalności - mają na celu ocenę stopnia zadłużenia i możliwości jego obsługi przez jednostkę oraz ocenę skali ryzyka związanego ze strukturą pasywów Współczynnik zadłużenia określa udział w kapitale całkowitym wszystkich kapitałów obcych finansujących aktywa jednostki. Dopuszczalne zadłużenie firmy jest uzależnione od charakteru i typu działalności. Jako prawidłowy można uznać wskaźnik oscylujący wokół poziomu 30% - 50% Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym powinien przekraczać wartość 1,0, co oznacza, że dla należytego zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania firmy, wartość aktywów trwałych powinna w całości znaleźć pokrycie w kapitałach stałych tj. kapitałach będących w dyspozycji jednostki przez ponad 1 rok (kapitał stały jest sumą kapitału własnego oraz zobowiązań długoterminowych). Wskaźnik Formuła obliczeniowa Wartość Wartość wskaźnika pożądana Współczynnik zadłużenia Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym Pokrycie aktywów trwałych kapitałem długoterminowym Trwałość struktury finansowania kapitały obce /kapitały ogółem 30%-50% 60,2% 64,6% 74,6% kapitał własny / kapitały obce > 1,0 0,64 0,55 0,34 (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe) / aktywa trwałe (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe) / kapitały ogółem > 1,0 1,40 1,14 0,92 max 53,2% 46,4% 39,4% 2. W latach udział kapitałów obcych w pasywach Jednostki kształtował się średnio na poziomie 66,5%, co oznacza, że Grupa Kapitałowa w większym stopniu finansowała swoją działalność gospodarczą środkami pochodzącymi z obcych źródeł finansowania Udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności Grupy Kapitałowej zmniejszał się systematycznie na koniec każdego z analizowanych lat Obniżenie wartości wskaźnika zadłużenia w ostatnim roku obrotowym w porównaniu do roku 2003 było wynikało głównie z osiągniętego zysku netto przy jednoczesnym spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych. 14 / 22

15 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 3. W związku z obniżeniem wartości zobowiązań krótkoterminowych, głównie z tytułu kredytów bankowych na koniec roku 2004 w porównaniu do końca roku poprzedniego oraz osiągniętym w 2004 roku zyskiem netto, pokrycie zadłużenia kapitałem własnym w ostatnim analizowanym okresie kształtowało się na poziomie wyższym niż w roku W latach 2003 i 2004 aktywa trwałe w całości finansowane były kapitałami stałymi, co świadczyło o prawidłowej strukturze finansowania działalności Grupy Kapitałowej, ograniczającej ryzyko wystąpienia trudności płatniczych w dłuższym okresie E. OCENA ZASADNOŚCI ZAŁOŻENIA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI Na tle przedstawionych danych stwierdzamy, że na wykazany w sprawozdaniu skonsolidowanym obraz sytuacji finansowej i majątkowej, wynik finansowy i rentowność Grupy Kapitałowej nie wpływają w porównaniu z okresami poprzednimi - w istotny sposób zjawiska negatywne. 15 / 22

16 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA A. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. Polityka rachunkowości obejmuje: 1.1. zasady konsolidacji sprawozdań finansowych, 1.2. metody wyceny aktywów i pasywów, 1.3. zasady prezentacji danych w jednostkowych oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 2. W trakcie badania stwierdziliśmy, iż: 2.1. polityka rachunkowości nie została ustalona przez jednostkę dominującą w sposób sformalizowany, 2.2. ustalenia nieformalne zapewniają stosowanie jednolitej polityki przez wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej. B. PRZYJĘTE ZASADY KONSOLIDACJI 1. Zasady konsolidacji stosowane są w taki sposób, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowało sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej, tak jakby jednostki Grupy Kapitałowej stanowiły jedno przedsiębiorstwo. 2. Jednostki zależne objęto konsolidacją stosując metodę pełną obejmującą: 2.1. sumowanie sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych polegające na dodaniu odpowiednich pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, 2.2. dokonanie wyłączeń konsolidacyjnych, w tym: wyłączenie kapitałów własnych jednostek zależnych na dzień objęcia kontroli nad tymi jednostkami, 16 / 22

17 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA wyłączenie z odpowiednich pozycji bilansowych rozrachunków występujących pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy, wyłączenie z odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat obrotów pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym, wyłączenie z wyniku finansowego niezrealizowanych marż zawartych w składnikach aktywów jednostek Grupy Kapitałowej. 3. Zgodność zasad konsolidacji z przepisami prawa oraz uzasadnienie ewentualnych odstępstw od tych zasad. Przyjęte zasady konsolidacji są zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 roku, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152, poz. 1729). C. PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ZASAD WYCENY 1. Nie występują znaczące różnice w metodach wyceny przyjętych dla Grupy Kapitałowej, a stosowanych przez poszczególne jednostki Grupy, które istotnie wpływałyby na sytuację majątkową i finansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 2. Przyjęte przez Grupę Kapitałową zasady i metody wyceny stosowane są w sposób ciągły za wyjątkiem skutków znowelizowanej Ustawy opisanych w informacji dodatkowej. D. KAPITAŁ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 1. Kapitał udziałowców mniejszościowych na dzień r. Nazwa jednostki Kapitał własny jednostki zależnej % kapitału własnego przypadający udziałowcom mniejszościowym Kapitał udziałowców mniejszościowych Eltim tys. 40% tys. 17 / 22

18 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 2. Kapitał udziałowców mniejszościowych został ustalony w prawidłowej wysokości. E. WYŁĄCZENIA SKUTKÓW WZAJEMNYCH TRANSAKCJI 1. Wyłączenia wzajemnych rozrachunków Pozycja Kwota w tys. Lp. Pozycja Kwota Należności krótkoterminowe ,0 2. Zobowiązania krótkoterminowe , Wysokość wyłączeń wzajemnych rozrachunków została ustalona prawidłowo na podstawie not konsolidacyjnych przygotowanych przez Jednostki włączone do skonsolidowanego sprawozdania metoda pełną Wyłączenia zostały dokonane w odpowiednich pozycjach sprawozdania finansowego zgodnie z pozycjami, w których wzajemne rozrachunki były wykazane w jednostkowych sprawozdaniach podlegających sumowaniu. 2. Wyłączenia obrotów wewnętrznych Lp. Pozycja Kwota Lp. Pozycja Kwota 1. Przychody ze sprzedaży produktów , Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,0 2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,0 3. Pozostałe przychody operacyjne -83,0 3. Pozostałe koszty operacyjne 14,0 Razem przychody ,0 Razem koszty , Wysokość wyłączeń obrotów wzajemnych została ustalona prawidłowo na podstawie not konsolidacyjnych przygotowanych przez Jednostki włączone do skonsolidowanego sprawozdania metodą pełną Wyłączenia zostały dokonane w odpowiednich pozycjach sprawozdania finansowego zgodnie z pozycjami, w których obroty były wykazane w jednostkowych sprawozdaniach podlegających sumowaniu. 3. Skutki sprzedaży udziałów w jednostce podporządkowanej W 2004 roku jednostka dominująca sprzedała udziały w spółce Argo Sp. z o.o., Relpol Bis sp. z o.o. i Relpol Tapal Sp. z o.o. 18 / 22

19 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prawidłowo ustalono wynik finansowy na sprzedaży w wysokości -242 tys. zł. F. SKONSOLIDOWANA INFORMACJA DODATKOWA Ocena skonsolidowanej informacji dodatkowej 1. Skonsolidowana informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień zawiera kompletne dane zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości i zgodne ze stanem faktycznym. G. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Ocena rachunku przepływów pieniężnych 1. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony prawidłowo, zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie o rachunkowości. 2. Dane wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych są zgodne z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, a poszczególne strumienie pieniężne zostały zakwalifikowane do odpowiednich pozycji sprawozdania. 3. Na ogólną zmianę środków pieniężnych w wysokości tys. zł złożyły się: 3.1. saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej tys. zł 3.2. saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej tys. zł 3.3. saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej tys. zł H. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie o rachunkowości. 19 / 22

20 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 2. Dane wykazane w zestawieniu zmian w kapitale własnym są zgodne z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, a poszczególne kwoty zmian w kapitałach zostały zakwalifikowane do odpowiednich pozycji sprawozdania. I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera następujące elementy: 1.1. informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej oraz ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przewidywanym rozwoju Grupy Kapitałowej, ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 1.2. istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 2. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. 3. Zakres tematyczny jest zgodny z wymogami Ustawy o rachunkowości. J. KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ DOKUMENTACJI KONSOLIDACYJNEJ 1. Dokumentacja konsolidacyjna zawiera: 1.1. sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, 20 / 22

21 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1.2. wszelkie korekty i wyłączenia konsolidacyjne sprawozdań finansowych objętych konsolidacją, 1.3. obliczanie kapitałów własnych akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych. 2. Dokumentacja konsolidacyjna zawiera wystarczające dane, aby prawidłowo sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. 21 / 22

22 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA K. INFORMACJA O OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej Ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152 poz. 1729), dane skonsolidowanego sprawozdania zostały przedstawione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139 poz. 1569, z późniejszymi zmianami), jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Elżbieta Grześkowiak Cecylia Pol Biegły Rewident nr 5014/2578 Prezes Zarządu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 Biegły Rewident nr 5282/782 Niniejszy raport zawiera 22 strony. 22 / 22

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo