RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU

2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ KAPITAŁOWĄ NA DZIEŃ ROKU... 5 A. DANE IDENTYFIKUJĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA... 6 B. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEGO BADANIA... 7 C. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I CEL BADANIA... 7 D. INFORMACJA O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI... 8 E. INFORMACJA O BADANYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 8 F. INFORMACJA O JEDNOSTKACH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ... 9 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ A. RENTOWNOŚĆ B. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA C. SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW D. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI E. OCENA ZASADNOŚCI ZAŁOŻENIA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA A. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ B. PRZYJĘTE ZASADY KONSOLIDACJI C. PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ZASAD WYCENY D. KAPITAŁ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH E. WYŁĄCZENIA SKUTKÓW WZAJEMNYCH TRANSAKCJI F. SKONSOLIDOWANA INFORMACJA DODATKOWA G. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH H. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ J. KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ DOKUMENTACJI KONSOLIDACYJNEJ K. INFORMACJA O OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA / 22

4

5 CZĘŚĆ OGÓLNA I. CZĘŚĆ OGÓLNA DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ KAPITAŁOWĄ NA DZIEŃ ROKU Nazwa Adres Udział % w kapitale podstawowym Ilość głosów na walnym zgromadzeniu Jednostka dominująca Relpol S.A. ul. 11 Listopada Żary - - Relpol Baltija(VAVA) SA ul. Palesos 1/2 Wilno, Litwa 100% 100% RelSet Kft. Gyomroi ut 128 Budapeszt, Węgry 70% 70% Relpol M. ul. Serafimowicza 13/24 Mińsk, Białoruś 60% 60% Jednostki zależne Relpol BG Ltd Relpol Eltim Sp. z o.o. ul. L. Karawełow 31/B Warna, Bułgaria ul. Szpalernaja 426 Sankt Petersburg, Rosja 52% 52% 60% 60% Relpol-Altera Kijów Ukraina 51% 51% Relpol-France Paryż,Francja 51% 51% Relpol Automatic Sp. z o.o. ul. 11 Listopada Żary 96,3% 96,3% 1. Przedmiot działania jednostek Grupy Kapitałowej 1.1. Jednostka dominująca - Relpol S.A produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi, w szczególności produkcja przekaźników elektromagnetycznych i gniazd do przekaźników, handel artykułami elektrotechnicznymi Jednostki zależne Relpol Baltija (VAVA) S.A. - handel i produkcja wyrobów elektrotechnicznych, 5 / 22

6 CZĘŚĆ OGÓLNA RelSet Kft produkcja rozdzielników prądu i regulatorów, Relpol M handel i produkcja wyrobów elektrotechnicznych, Relpol BG handel wyrobami elektrotechnicznymi, Relpol Eltim handel wyrobami elektrotechnicznymi, Relpol Automatic Sp. z o.o. produkcja automatów przemysłowych, Relpol-Altera handel wyrobami elektrotechnicznymi, Relpol France handel wyrobami elektrotechnicznymi. 2. Kierownictwo jednostki dominującej na dzień zakończenia badania Mariusz Wróbel - Prezes Zarządu, Waldemar Łoboda - Wiceprezes Zarządu. 3. Zmiany kadrowe w jednostce dominującej w okresie badanym i w okresie od dnia bilansowego do dnia zakończenia badania nie wystąpiły. A. DANE IDENTYFIKUJĄCE BIEGŁEGO REWIDENTA 1. Firma HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. została wybrana do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą Relpol S.A. (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości). 2. Ten raport przygotowaliśmy na zlecenie Relpol S.A. zgodnie z Umową nr 038/10 z dnia 16 lipca 2004 roku zawartą pomiędzy wymienionym podmiotem a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: ) przy placu Wiosny Ludów 2 (nr 238 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych). W imieniu podmiotu uprawnionego badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego kierowała biegły rewident Elżbieta Grześkowiak nr 5014/ HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz biegły rewident kierujący badaniem spełniają wymogi, określone w art. 66 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości, dotyczące bezstronności i niezależności od badanej Jednostki. 6 / 22

7 CZĘŚĆ OGÓLNA B. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEGO BADANIA Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy w oparciu o: 1. przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), 2. normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta uchwalone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, C. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I CEL BADANIA 1. Celem badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez wszystkich członków Zarządu Jednostki dominującej oznacza to, że Zarząd wziął odpowiedzialność za prawidłowość rachunkowości, jak również za stwierdzenie, że Jednostka w sposób prawidłowy stosowała zasady rachunkowości, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków Zarządu Jednostki dominującej wynika z przepisów Ustawy o rachunkowości. 3. Zarząd Jednostki dominującej złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz, iż pomiędzy dniem bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać istotnie na sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej, a które nie zostały ujęte w zbadanym sprawozdaniu finansowym. 4. Zarząd Jednostki dominującej udostępnił żądane w czasie badania dane, informacje, wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do formalno-prawnej i merytorycznej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok. 5. W badaniu poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego posłużyliśmy się próbkami rewizyjnymi, na podstawie których wnioskowaliśmy o poprawności badanych pozycji. 6. Nie stanowiło przedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego 7 / 22

8 CZĘŚĆ OGÓLNA organy. Przedmiotem badania nie były również inne nieprawidłowości, które mogły wystąpić poza systemem rachunkowości badanej Jednostki. 7. W trakcie badania nie stwierdziliśmy zjawisk wskazujących na naruszenie prawa w systemie rachunkowości. D. INFORMACJA O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI 1. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za badany rok było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone na dzień roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe poddano badaniu. Badaniem kierowała biegły rewident Elżbieta Grześkowiak działająca w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o O skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wydano opinię bez zastrzeżeń Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień roku zostało złożone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dnia roku. E. INFORMACJA O BADANYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1. Sporządzone przez jednostkę dominującą skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegające badaniu obejmuje: 1.1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 1.2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), 1.3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto tys. zł (słownie złotych: sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy), 8 / 22

9 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę tys. zł (słownie złotych: dwa miliony sto jedenaście tysięcy), 1.5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę tys. zł (słownie złotych: siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy), 1.6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Jednostka dominująca sporządziła sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym, które dołączyła do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. F. INFORMACJA O JEDNOSTKACH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ 1. Badanie sprawozdań finansowych jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją Lp. Nazwa jednostki Rodzaj opinii biegłego rewidenta Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Metoda konsolidacji Zastrzeżenia i uwagi zawarte w opiniach biegłych rewidentów 1. Relpol S.A. Bez zastrzeżeń HLB Frąckowiak i Wspólnicy Metoda pełna - 2. Relpol Baltija Bez zastrzeżeń Auditoriu Biuras Wilno Metoda pełna - 3. Relpol- Eltim Bez zastrzeżeń Kłajd Księgowość i Audyt San Petersburg Metoda pełna - 2. Wyłączenia z obowiązku objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki wyłączone z konsolidacji to spółki małe, niesporządzające rozbudowanych sprawozdań finansowych według prawa polskiego, siedziby tych spółek znajdują się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej. Pozyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego objęcia tych jednostek konsolidacją, i sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego zgodnego z Ustawą o rachunkowości i wymaganiami Komisji Papierów Wartościowych, wiąże się z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów, w stosunku do kapitałów własnych tych jednostek. 3. Rodzaj i wpływ zmian wywołanych zmianami zakresu jednostek objętych konsolidacją 9 / 22

10 CZĘŚĆ OGÓLNA 3.1. W grudniu 2004 roku jednostka dominująca sprzedała udziały spółki Relpol BIS Sp. z o.o., Relpol Tapal Sp. z o.o. oraz Argo sp. z o.o. stąd konsolidacja tych spółek polegała na ustaleniu wyniku na sprzedaży i ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów przez tą spółkę do dnia sprzedaży W 2004 roku po raz pierwszy objęto konsolidacją spółkę Relpol Eltim. 4. Rozbieżność pomiędzy dniem bilansowym Grupy Kapitałowej, a dniem, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki zależnej nie występuje. 10 / 22

11 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ A. RENTOWNOŚĆ 1. Wskaźniki rentowności i zyskowności - obrazują relacje wyników finansowych osiąganych przez jednostkę do różnych kategorii ekonomicznych. Są one podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu majątku i kapitału własnego. Wskaźnik Zyskowność sprzedaży Zyskowność brutto sprzedaży Zyskowność całkowita brutto sprzedaży Zyskowność netto sprzedaży Rentowność kapitału własnego Formuła obliczeniowa zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży zysk (strata) brutto / przychody netto ze sprzedaży zysk (strata) brutto / (przychody netto ze sprzedaży + pozost. przych. oper. + przych. finans. + zyski nadzw.) zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży zysk (strata) netto / kapitał własny bez wyniku finansowego netto danego okresu Wartość Wartość wskaźnika pożądana max 9,7% 8,4% 3,6% max 8,9% 6,4% -10,7% max 8,4% 5,9% -10,0% max 5,9% 4,4% -10,3% max 20,5% 15,3% -23,6% Rentowność aktywów zysk (strata) netto / aktywa razem max 6,5% 4,7% -7,8% 2. W roku 2004 w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się wartości wszystkich prezentowanych tu wskaźników zyskowności. 3. Następstwem zwiększenia skali działalności oraz poprawy relacji przychodowokosztowej na działalności podstawowej w 2004 roku w porównaniu do roku 2003 była poprawa efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej mierzona zyskownością na poziomie sprzedaży Na każde 100 złotych przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym przypadało średnio 9,7 zł zysku ze sprzedaży, podczas gdy w 2003 roku było to 8,4 zł zysku ze sprzedaży. 4. Różnica między wartościami wskaźników zyskowności sprzedaży, a zyskowności brutto sprzedaży obrazuje siłę wpływu pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej na wynik finansowy Jednostki. 11 / 22

12 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 4.1. W roku 2004 na różnicę tę wpłynęła przede wszystkim poniesiona strata na działalności finansowej. 5. Na wzrost wartości wskaźników rentowności kapitału własnego oraz majątku w roku 2004 w porównaniu do roku poprzedniego wpłynęło głównie zwiększenie zysku netto w tym okresie Osiągnięty w 2003 roku zysk netto spowodował znaczący wzrost rentowności kapitału. B. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 1. Wskaźniki płynności finansowej - służą do oceny zdolności jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań tj. zobowiązań o okresie spłaty nie przekraczającym jednego roku Jeżeli wartości wskaźników obniżają się do poziomu niższego aniżeli wskazują na to normy, występuje ryzyko utraty przez jednostkę zdolności do terminowego regulowania zobowiązań W przypadkach, gdy wskaźniki są zbyt wysokie, może to świadczyć o zamrożeniu środków obrotowych, które obniża możliwą do osiągnięcia zyskowność kapitałów. Wskaźnik Płynność szybka Płynność bieżąca Kapitał pracujący (w tys. zł) Udział kapitału pracującego w całości aktywów Formuła obliczeniowa (inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe*) / zobowiązania krótkoterminowe** (aktywa obrotowe* rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe )/ zobowiązania krótkoterminowe** aktywa obrotowe rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe Wartość Wartość wskaźnika pożądana ,8-1,0 0,95 0,61 0,62 1,6-2,0 1,61 1,08 1,03 max kapitał pracujący / aktywa razem max 22,3% 4,4% 1,5% * bez należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy ** bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy 2. W roku 2004 w porównaniu do roku 2003 zwiększyły się wartości wskaźników płynności szybkiej i bieżącej i osiągnęły wartości uznane powszechnie za pożądane. 12 / 22

13 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 2.1. Różnica między wartościami wymienionych wskaźników obrazuje udział zapasów w pokryciu bieżących zobowiązań Grupy Kapitałowej. 3. Na koniec roku 2004 w porównaniu do końca roku poprzedniego zwiększyła się wartość kapitału pracującego oraz jego udział w aktywach Dodatnia wartość kapitału pracującego oznacza sytuację, w której część aktywów obrotowych Jednostki finansowana jest kapitałem stałym Wzrost wartości kapitału pracującego na koniec ostatniego roku obrotowego w porównaniu do końca roku poprzedniego wynikał głownie ze wzrostu wartości należności krótkoterminowych o 5.507,0 tys. zł, przy jednoczesnym spadku zobowiązań krótkoterminowych o ,0 tys. zł. C. SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów - wskazują na efektywność zarządzania poszczególnymi składnikami aktywów jednostki Wskaźnik obrotu aktywów oraz rzeczowych aktywów trwałych określają zdolność majątku przedsiębiorstwa do generowania przychodów ze sprzedaży Wskaźniki rotacji zapasów określają długość trwania przeciętnego cyklu ich obrotu (w dniach). Im krótszy cykl tym sprawniejsze gospodarowanie majątkiem. Wskaźnik Wskaźnik obrotu aktywów Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych Formuła obliczeniowa przychody netto ze sprzedaży / aktywa razem przychody netto ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe Wartość Wartość wskaźnika pożądana max 1,10 1,06 0,76 max 3,92 3,81 2,70 2. W roku 2004 w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się zdolność aktywów ogółem oraz rzeczowych aktywów trwałych do generowania przychodów ze sprzedaży mierzona ich obrotowością Wyższa wartość wskaźników obrotowości była efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym spadku wartości odpowiednio aktywów ogółem i rzeczowych aktywów trwałych W 2004 roku każde 100,0 zł posiadanego przez Spółkę majątku umożliwiło osiągnięcie średnio 110,0 zł przychodów ze sprzedaży. 13 / 22

14 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ D. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 1. Wskaźniki finansowania działalności - mają na celu ocenę stopnia zadłużenia i możliwości jego obsługi przez jednostkę oraz ocenę skali ryzyka związanego ze strukturą pasywów Współczynnik zadłużenia określa udział w kapitale całkowitym wszystkich kapitałów obcych finansujących aktywa jednostki. Dopuszczalne zadłużenie firmy jest uzależnione od charakteru i typu działalności. Jako prawidłowy można uznać wskaźnik oscylujący wokół poziomu 30% - 50% Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym powinien przekraczać wartość 1,0, co oznacza, że dla należytego zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania firmy, wartość aktywów trwałych powinna w całości znaleźć pokrycie w kapitałach stałych tj. kapitałach będących w dyspozycji jednostki przez ponad 1 rok (kapitał stały jest sumą kapitału własnego oraz zobowiązań długoterminowych). Wskaźnik Formuła obliczeniowa Wartość Wartość wskaźnika pożądana Współczynnik zadłużenia Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym Pokrycie aktywów trwałych kapitałem długoterminowym Trwałość struktury finansowania kapitały obce /kapitały ogółem 30%-50% 60,2% 64,6% 74,6% kapitał własny / kapitały obce > 1,0 0,64 0,55 0,34 (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe) / aktywa trwałe (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe) / kapitały ogółem > 1,0 1,40 1,14 0,92 max 53,2% 46,4% 39,4% 2. W latach udział kapitałów obcych w pasywach Jednostki kształtował się średnio na poziomie 66,5%, co oznacza, że Grupa Kapitałowa w większym stopniu finansowała swoją działalność gospodarczą środkami pochodzącymi z obcych źródeł finansowania Udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności Grupy Kapitałowej zmniejszał się systematycznie na koniec każdego z analizowanych lat Obniżenie wartości wskaźnika zadłużenia w ostatnim roku obrotowym w porównaniu do roku 2003 było wynikało głównie z osiągniętego zysku netto przy jednoczesnym spadku wartości zobowiązań krótkoterminowych. 14 / 22

15 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 3. W związku z obniżeniem wartości zobowiązań krótkoterminowych, głównie z tytułu kredytów bankowych na koniec roku 2004 w porównaniu do końca roku poprzedniego oraz osiągniętym w 2004 roku zyskiem netto, pokrycie zadłużenia kapitałem własnym w ostatnim analizowanym okresie kształtowało się na poziomie wyższym niż w roku W latach 2003 i 2004 aktywa trwałe w całości finansowane były kapitałami stałymi, co świadczyło o prawidłowej strukturze finansowania działalności Grupy Kapitałowej, ograniczającej ryzyko wystąpienia trudności płatniczych w dłuższym okresie E. OCENA ZASADNOŚCI ZAŁOŻENIA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI Na tle przedstawionych danych stwierdzamy, że na wykazany w sprawozdaniu skonsolidowanym obraz sytuacji finansowej i majątkowej, wynik finansowy i rentowność Grupy Kapitałowej nie wpływają w porównaniu z okresami poprzednimi - w istotny sposób zjawiska negatywne. 15 / 22

16 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA A. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. Polityka rachunkowości obejmuje: 1.1. zasady konsolidacji sprawozdań finansowych, 1.2. metody wyceny aktywów i pasywów, 1.3. zasady prezentacji danych w jednostkowych oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 2. W trakcie badania stwierdziliśmy, iż: 2.1. polityka rachunkowości nie została ustalona przez jednostkę dominującą w sposób sformalizowany, 2.2. ustalenia nieformalne zapewniają stosowanie jednolitej polityki przez wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej. B. PRZYJĘTE ZASADY KONSOLIDACJI 1. Zasady konsolidacji stosowane są w taki sposób, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowało sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej, tak jakby jednostki Grupy Kapitałowej stanowiły jedno przedsiębiorstwo. 2. Jednostki zależne objęto konsolidacją stosując metodę pełną obejmującą: 2.1. sumowanie sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych polegające na dodaniu odpowiednich pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, 2.2. dokonanie wyłączeń konsolidacyjnych, w tym: wyłączenie kapitałów własnych jednostek zależnych na dzień objęcia kontroli nad tymi jednostkami, 16 / 22

17 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA wyłączenie z odpowiednich pozycji bilansowych rozrachunków występujących pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy, wyłączenie z odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat obrotów pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym, wyłączenie z wyniku finansowego niezrealizowanych marż zawartych w składnikach aktywów jednostek Grupy Kapitałowej. 3. Zgodność zasad konsolidacji z przepisami prawa oraz uzasadnienie ewentualnych odstępstw od tych zasad. Przyjęte zasady konsolidacji są zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. nr 76, poz. 694 z 2002 roku, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152, poz. 1729). C. PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANYCH ZASAD WYCENY 1. Nie występują znaczące różnice w metodach wyceny przyjętych dla Grupy Kapitałowej, a stosowanych przez poszczególne jednostki Grupy, które istotnie wpływałyby na sytuację majątkową i finansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 2. Przyjęte przez Grupę Kapitałową zasady i metody wyceny stosowane są w sposób ciągły za wyjątkiem skutków znowelizowanej Ustawy opisanych w informacji dodatkowej. D. KAPITAŁ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 1. Kapitał udziałowców mniejszościowych na dzień r. Nazwa jednostki Kapitał własny jednostki zależnej % kapitału własnego przypadający udziałowcom mniejszościowym Kapitał udziałowców mniejszościowych Eltim tys. 40% tys. 17 / 22

18 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 2. Kapitał udziałowców mniejszościowych został ustalony w prawidłowej wysokości. E. WYŁĄCZENIA SKUTKÓW WZAJEMNYCH TRANSAKCJI 1. Wyłączenia wzajemnych rozrachunków Pozycja Kwota w tys. Lp. Pozycja Kwota Należności krótkoterminowe ,0 2. Zobowiązania krótkoterminowe , Wysokość wyłączeń wzajemnych rozrachunków została ustalona prawidłowo na podstawie not konsolidacyjnych przygotowanych przez Jednostki włączone do skonsolidowanego sprawozdania metoda pełną Wyłączenia zostały dokonane w odpowiednich pozycjach sprawozdania finansowego zgodnie z pozycjami, w których wzajemne rozrachunki były wykazane w jednostkowych sprawozdaniach podlegających sumowaniu. 2. Wyłączenia obrotów wewnętrznych Lp. Pozycja Kwota Lp. Pozycja Kwota 1. Przychody ze sprzedaży produktów , Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,0 2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,0 3. Pozostałe przychody operacyjne -83,0 3. Pozostałe koszty operacyjne 14,0 Razem przychody ,0 Razem koszty , Wysokość wyłączeń obrotów wzajemnych została ustalona prawidłowo na podstawie not konsolidacyjnych przygotowanych przez Jednostki włączone do skonsolidowanego sprawozdania metodą pełną Wyłączenia zostały dokonane w odpowiednich pozycjach sprawozdania finansowego zgodnie z pozycjami, w których obroty były wykazane w jednostkowych sprawozdaniach podlegających sumowaniu. 3. Skutki sprzedaży udziałów w jednostce podporządkowanej W 2004 roku jednostka dominująca sprzedała udziały w spółce Argo Sp. z o.o., Relpol Bis sp. z o.o. i Relpol Tapal Sp. z o.o. 18 / 22

19 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prawidłowo ustalono wynik finansowy na sprzedaży w wysokości -242 tys. zł. F. SKONSOLIDOWANA INFORMACJA DODATKOWA Ocena skonsolidowanej informacji dodatkowej 1. Skonsolidowana informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień zawiera kompletne dane zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości i zgodne ze stanem faktycznym. G. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Ocena rachunku przepływów pieniężnych 1. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony prawidłowo, zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie o rachunkowości. 2. Dane wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych są zgodne z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, a poszczególne strumienie pieniężne zostały zakwalifikowane do odpowiednich pozycji sprawozdania. 3. Na ogólną zmianę środków pieniężnych w wysokości tys. zł złożyły się: 3.1. saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej tys. zł 3.2. saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej tys. zł 3.3. saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej tys. zł H. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie o rachunkowości. 19 / 22

20 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 2. Dane wykazane w zestawieniu zmian w kapitale własnym są zgodne z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat, a poszczególne kwoty zmian w kapitałach zostały zakwalifikowane do odpowiednich pozycji sprawozdania. I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera następujące elementy: 1.1. informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej oraz ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przewidywanym rozwoju Grupy Kapitałowej, ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 1.2. istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 2. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. 3. Zakres tematyczny jest zgodny z wymogami Ustawy o rachunkowości. J. KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ DOKUMENTACJI KONSOLIDACYJNEJ 1. Dokumentacja konsolidacyjna zawiera: 1.1. sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, 20 / 22

21 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1.2. wszelkie korekty i wyłączenia konsolidacyjne sprawozdań finansowych objętych konsolidacją, 1.3. obliczanie kapitałów własnych akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych. 2. Dokumentacja konsolidacyjna zawiera wystarczające dane, aby prawidłowo sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. 21 / 22

22 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA K. INFORMACJA O OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej Ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. nr 152 poz. 1729), dane skonsolidowanego sprawozdania zostały przedstawione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 139 poz. 1569, z późniejszymi zmianami), jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Elżbieta Grześkowiak Cecylia Pol Biegły Rewident nr 5014/2578 Prezes Zarządu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238 Biegły Rewident nr 5282/782 Niniejszy raport zawiera 22 strony. 22 / 22

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Raport z badania

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego PC Guard

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok SCO-PAK S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Krynica Vitamin Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Krynica Vitamin Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Krynica Vitamin Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Grupy Kapitałowej BDF Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań,

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2013 ROKU REWIDENTA

SMS KREDYT HOLDING S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2013 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SMS KREDYT HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego PC Guard

Bardziej szczegółowo

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO SPÓŁKI 31 GRUDNIA 2013 R. REWIDENTA

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO SPÓŁKI 31 GRUDNIA 2013 R. REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW KWIECIEŃ 2013. Accord ab Biegli Rewidenci Spółka z o.o.

WROCŁAW KWIECIEŃ 2013. Accord ab Biegli Rewidenci Spółka z o.o. Accord ab Biegli Rewidenci siedziba i adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 tel. (71) 349 09 60; fax. (71) 349 09 67 e-mail: biuro@accord.wroc.pl www.accord.wroc.pl NIP: 899-000-70-79, Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Orange Polska S.A. ( Spółka lub OPL ) wraz z jej jednostkami

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems S.A.

Benefit Systems S.A. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Benefit Systems S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem OPINIA wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Smoke Shop S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku ALP Group Sp. z o.o. Warszawa, 6 czerwca 2014 roku Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, której dominującą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Jednostką dominująca w

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka" S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Oddział w Katowicach Millenium Plaża ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice Polska Telefon +48 (32) 6040 200 Faks +48 (32) 6040 300 http://www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2016 r.

Katowice, Marzec 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

PRAWNO FINANSOWA S.A. E-KANCELARIA GRUPA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2013 ROKU REWIDENTA

PRAWNO FINANSOWA S.A. E-KANCELARIA GRUPA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2013 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Warszawa, 10 lipca 2006 roku Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA Polski Holding Nieruchomości S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Jednostką

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd IMS S.A.

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd IMS S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej IMS S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS S.A. sporządzonego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo