Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych"

Transkrypt

1 Wydział oradztwa i Analiz ynkowych Techniczna analiza sektorowa 14 marca 8r. godz.15. L / UTS BranŜe: Budownictwo, Handel detaliczny, Przemysł nne, Przemysł elektromaszynowy. pracowanie: Kontakt: Michał Pietrzyca. Tel. (22) Nadzór nad M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 78/8, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów ozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 5 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (z. U. z 5 r. Nr 6, poz. 1715). M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie dołoŝyła naleŝytej staranności w celu zapewnienia, iŝ zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. okument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z.u.nr24,poz.83). abronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody M BŚ Spółka Akcyjna w Warszawie.

2 2 Sektor: Budownictwo (analiza dzienna) SPÓŁKA CNA C/ P/BV % AKS STATNJ KKT % BC ŁKA KKT % ASĘG CLWA CNA WG PPCJ FBNACCG WSTÓW SPAKÓW UCHM LCNA STP LSS TAK PFT TN KMNTA L PCHM 61,6 18,9 2,56 7% 88% 8 zł % - 49,45 68,8 Wzrostowy Silny sygnał kupna MAC, M/AX, CC. U T S Liderem sektora Budownictwo została spółka PCHM, której kurs akcji znajduje się w kanale ruchu wzrostowego. Przełamany początkiem lutego trend spadkowy otworzył inwestorom drogę do wzrostów w kierunku 8 złotych. szacowany zasięg zwyŝki wynosi % od bieŝącej wartości, czego prawdopodobieństwo zrealizowania się znacząco zwiększa silny sygnał kupna średniej MAC. odatkowo w popytowy obraz techniczny lidera wpisuje się unosząca linia AX, mierząca siłę trendu. Przy oddalaniu się od siebie poziomów + i wspiera byki w kontynuowaniu obserwowanego marszu na północ. NajbliŜsze sesje na akcjach PCHM powinny zatem przebiegać pod znakiem wzrostów, z lokalnymi słabymi korektami spadkowymi na fali realizacji zysków. dniem 4.3. akcje MSTSTAL WASAWA przestają być liderem, po zrealizowaniu zlecenia take profit po kursie 57 zł. dniem BUMX przestaje być outsiderem.

3 Analiza dzienna (porównawcza) - sektor: Budownictwo liderzy: PCHM PCHM (61.9, 61.9, 6., 61.6, -.8), stop loss ( , 57.34) stop loss 49,45 zl Przelamany trend spadkowy kanal ruchu wzrostowego wejscie irectnl Movement + (36.), irectnl Movement - (18.), irectnl Movement AX (23.) + AX MAC ( ), Momentum (112.9) MAC MMNTUM CC-Standard (19.747) CC WG (46,821.58, 46,847.27, 46,226.18, 46,423.82, -1,.), PCHM (61.9, 61.9, 6., 61.6, -.8) PCHM 4 WG June July August September ctober November ecember 8 February March *om Maklerski BŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. apoczątkowana w styczniu bieŝącego roku zwyŝka akcji PCHM napotkała na swej drodze 31.1 opór w postaci średnioterminowej linii trendu spadkowego. W trakcie czterech sesji z rzędu byki nie były w stanie przełamać powyŝszej bariery, do czasu kiedy to linia sygnalna średniej MAC przedostała się do dodatniej połówki, ponad poziom zera. W drugi piątek lutego inwestorzy podjęli się zdecydowanej akumulacji walorów lidera, tym samym trwale znosząc omawianą linię spadkową. tworzyło to drogę do silnej zwyŝki, jaką obecnie obserwujemy. Prowadzi ona do oddalania się analizowanych akcji od średniej wartości szerokiego rynku.

4 4 Sektor: Handel detaliczny (analiza dzienna) SPÓŁKA CNA C/ P/BV % AKS STATNJ KKT % BC ŁKA KKT % ASĘG CLWA CNA WG PPCJ FBNACCG WSTÓW SPAKÓW UCHM LCNA STP LSS TAK PFT TN KMNTA L KUK 19, 5,25 45% 11% 26 zł % - 18, 22 Wzrostowy Sygnał kupna M, MAC; wg owa. U T S Liderem sektora Handlu detalicznego została spółka KUK, której kurs akcji podczas trzech ostatnich sesji zniósł silny opór 19, zł, jednocześnie przełamując do góry linię krótkoterminowego trendu spadkowego. statnie notowania wskazują na powrót walorów do przełamanej linii oporu, co jest klasyczną formacją pod kolejną zwyŝkę. odatkowo kurs znalazł wsparcie w strefie dolnego ograniczenia zarysowanego kanału ruchu wzrostowego. Pozwala to prognozować % zwyŝkę w kierunku 26 złotych. Szansę na zrealizowanie powyŝszego zasięgu zwiększają sygnały kupna średniej MAC oraz indeksu ruchu kierunkowego. Wypadkowa powyŝszego układu technicznego wpisuje się w teorię owa, która zwraca uwagę na utworzone wyŝsze, lokalne minimum, zgodnie z którym kurs powinien wystrzelić w górę pod styczniowe opory. dniem 4.3. akcje spółki NG2 przestają być outsiderem, po zrealizowaniu zlecenia take profit po kursie 38 zł.

5 5 45 Analiza dzienna (porównawcza) - sektor: Handel detaliczny liderzy: KUK Kruk (19.9,., 19.9,., +.), stop loss (18.276, ) stop loss 18, zl ruch wzrostowy Glebokie wyprzedanie wejscie irectnl Movement + (23.), irectnl Movement - (22.), irectnl Movement AX (.) MAC ( ), Momentum ( ) CC-Standard ( ) MMNTUM WG (46,821.58, 46,847.27, 46,226.18, 46,423.82, -1,.), Kruk (19.9,., 19.9,., +.) July August September ctober November ecember 8 February March *om Maklerski BŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. CC KUK AX WG MAC W ostatnim czasie walory KUK zachowywały się stabilnie względem szerokiego rynku. becnie pozostają minimalnie słabsze od indeksu WG, co podczas nadchodzących sesji prawdopodobnie ulegnie zmianie. Pozytywna wymowa obrazu technicznego lidera stwarza szansę do silnej zwyŝki. Jej wystąpienie przyniesie znaczące wzmocnienie się względem średniej wartości szerokiego rynku.

6 6 Sektor: Przemysł - nne (analiza dzienna) SPÓŁKA CNA C/ P/BV % AKS STATNJ KKT % BC ŁKA KKT % ASĘG CLWA CNA WG PPCJ FBNACCG WSTÓW SPAKÓW UCHM LCNA STP LSS TAK PFT TN KMNTA L U T S HTLSTFA 4,69 71, 2,59 28% % 4 zł - 15% 5,47 4,25 Spadkowy Silny sygnał sprzedaŝy M/AX, MAC, CC. utsiderem sektora Przemysłu - nne została spółka HTLSTFA, której kurs akcji znajduje się w średnioterminowym kanale trendu spadkowego. 7 marca doszło do przełamania lokalnego wsparcia 5 złotych, które utrzymywało kurs powyŝej tego pułapu od początku lutego. nwestorzy poddali się jednak ucinaniu strat po raz kolejny sprowadzając walory outsidera na nowe historyczne minima. becna fala spadkowa sięga 4 złotych, co powinno wygenerować dodatkową ilość podaŝy. Negatywne silne sygnały M, MAC i CC, przy rosnącym poziomie AX, stanowią o przewadze niedźwiedzi w średnim terminie. godnie z tezą, iŝ z trendem się nie walczy, naleŝy dystrybuować walory outsidera, które posiadają obecnie 15% potencjał ruchu na południe. dniem akcje GCLN przestają być outsiderem.

7 7 Analiza dzienna (porównawcza) - sektor: Przemysł - nne outsiderzy: HTLSTFA HTL-STFA (4.78, 4.8, 4.69, 4.69, -.19), stop loss (4.8792, ) stop loss 5,47 zl 15 Kanal trendu spadkowego 15 5 wejscie P irectnl Movement + (14.), irectnl Movement - (28.), irectnl Movement AX (27.) AX MAC ( ), Momentum ( ) CC-Standard ( ) CC MMNTUM MAC WG (46,821.58, 46,847.27, 46,226.18, 46,423.82, -1,.), HTL-STFA (4.78, 4.8, 4.69, 4.69, -.19) HTLSTFA July August September ctober November ecember 8 February March *om Maklerski BŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. WG 15 5 Mijający tydzień przyniósł znaczne osłabienie akcji outsidera względem indeksu WG. Linia sygnalna indeksu kanału cenowego oddala się w stronę historycznych minimów co świadczy o rosnącej, ujemnej odległości bieŝącej ceny analizowanych walorów od ich wartości średniej. odatkowo negatywne sygnały techniczne w krótkim terminie w zestawieniu z średnioterminowym rynkiem niedźwiedzia, z jakim mamy do czynienia na akcjach spółki HTLSTFA, pozwalają prognozować kontynuowanie obserwowanego osłabiania się wobec szerokiego rynku.

8 8 Sektor: Przemysł elektromaszynowy (analiza dzienna) SPÓŁKA CNA C/ P/BV % AKS STATNJ KKT % BC ŁKA KKT % ASĘG CLWA CNA WG PPCJ FBNACCG WSTÓW SPAKÓW UCHM LCNA STP LSS TAK PFT TN KMNTA L U T S PNAFH 4, 18,7,76 77% % 3, zł - 18% 5,6 3,7 Spadkowy Sygnał sprzedaŝy M/AX, CC. utsiderem sektora Przemysłu elektromaszynowego została spółka PNAFH, znajdująca się w średnioterminowym trendzie spadkowym. Wraz ze spadkiem kursu od początku lutego rośnie linia AX, zatem obserwowany trend naleŝy uznać za wiarygodny. Podczas minionych dwóch sesji poziomy +/- oddaliły się od siebie, co wzmacnia proces podaŝowy outsidera. odatkowo linia indeksu CC przełamała do dołu poziom - punktów, tym samym otwierając drogę do dynamiczniejszych spadków kursu. szacowany zasięg deprecjacji za pomocą współczynników Fibonacciego wynosi niecałe % od bieŝącej wartości, co wpisuje się w rynek niedźwiedzia, jaki w ostatnim czasie zagościł na walorach PNAFH. dniem akcje spółki KABL przestają być liderem. dniem 3.3. akcje spółki APL przestają być outsiderem, po zrealizowaniu zlecenia take profit po kursie 6,11 zł.

9 9 1 Analiza dzienna (porównawcza) - sektor: Przemysł elektromaszynowy outsiderzy: PNAFH PNA Fabryka lementów Hydrauliki -Wadowice (4.47, 4.48, 4.2, 4., -.2), stop loss (4.2775, 5.64) stop loss 5,6 zl 1 Kanal trendu spadkowego wejscie P 6 irectnl Movement + (14.), irectnl Movement - (34.), irectnl Movement AX (37.) - AX + 1 MAC (-.5379), Momentum ( ) MAC MMNTUM CC-Standard ( ) CC WG (46,821.58, 46,847.27, 46,226.18, 46,423.82, -1,.), PNA Fabryka lementów Hydrauliki -Wadowice (4.47, 4.48, 4.2, 4., -.2) PNAFH July August September ctober November ecember 8 February March *om Maklerski BŚ SA nie moŝe brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. WG d początku roku walory outsidera osłabiają się względem indeksu WG. Brak reakcji kursu analizowanych akcji na lokalne zwyŝki szerokiego rynku daje do myślenia. Jednokierunkowe nastawienie inwestorów wzmacnia negatywny obraz techniczny akcji z sektora przemysłu elektromaszynowego. Pozwala prognozować kontynuowanie obecnego trendu spadkowego. alszy ruch na południe ponownie osłabi walory PNAFH względem średniej wartości szerokiego rynku.

10 aport fektywności Prognoz: Sektor L Spółka ata wydania prognozy ata odczytu efektywności Cena zamknięcia w dniu prognozy Cena zamknięcia w dniu odczytu efektywności Względem daty wydania fektywność Prognozy Względem lokalnego maksimum/minimum UTS Względem indeksu WG Historia Prognoz: Sektor Budownictwo L Spółka MSTSTAL WASAWA kres Prognozy d o Cena zamknięcia w dniu prognozy KUS STP LSS/TAK PFT fektywność nwestycji d otwarcia do zamknięcia pozycji Względem indeksu WG ,32% 17,91% Przemysł elektromaszynowy KABL , 39,75%,2% Handel detaliczny KUK ,6 8%,27% Przemysł- nne Budownictwo UTS GCLN ,8 21,48-1,46% 1,58% HTLSTFA ,15 5,44-11,54% -11,8% BUMX , 83, -4,8% -2,41% NGMNTAś PÓŁNC , 12, 22,77% -19,58% Handel detaliczny NG , ,21% 8,77% Przemysł- nne GCLN ,46 22,49 9,92% -7,35% ,48 18,7-12,94% 8,65% Przemysł elektromaszynowy APL ,4 6,11-13,21% 9,19%

11 MTLGA TCHNCNJ ANAL SKTWJ: - BÓ SPÓŁK: Przedmiotem Technicznej Analizy Sektorowej są spółki z segmentu PLUS i 2PLUS, czyli o średniej i duŝej kapitalizacji. drzucane są spółki, które obecnie znajdują się w procesie upadłościowym, są spółkami spekulacyjnymi i/lub występuje na nich stosunkowo mała płynność. Liderem/utsiderem staje się spółka jeŝeli wynika to z sygnałów analizy technicznej popartej analizą porównawczą do indeksu wig oraz wg wskaźników C/ oraz P/BV. Większą wagę posiada AT. Lider/utsider moŝe utrzymywać swoją pozycję przez długi okres. Jeśli sytuacja techniczna ulegnie zmianie na tyle, iŝ nie będzie dana spółka zasługiwała na miano najmocniejsze/najsłabszej, wg analizy technicznej, to zastąpi ją nowy walor. Cykliczna wymiana liderów/outsiderów będzie naturalnym procesem. JeŜeli spółka nie pojawi się ponownie w analizie to zostanie to uwzględnione w raporcie efektywności prognoz tego samego dnia, na który wypadało analizowanie danego sektora, gdzie dana spółka uczestniczyła w prognozach. - SGNAŁ AT: Sygnały decydujące o danym trendzie generowane są przez kilka wskaźników. amknięcie się ceny danego waloru na koniec sesji powyŝej/poniŝej średniej wykładniczej MA stanowi odpowiednio sygnał kupna/sprzedaŝy. Sygnały MAC i M są sygnałami większej wagi, niŝ sygnały, płynące z STS czy S. CC natomiast, mówi nam jak zachowuje się statystyczna odległość bieŝącej ceny od jej wartości średniej. Na tej podstawie moŝna odczytać sygnały kupna i sprzedaŝy jeśli linia wskaźnika przecina poziom zera, -, +. Wskaźnik C sygnalizuje impet rynku, czyli jego szybkość. estawianie tego wskaźnika z linią AX czyli linią siły trendu daje wyraźny sygnał z jakim trendem mamy do czynienia, oczywiście przy odpowiednim sygnale samego indeksu ruchu kierunkowego jakim jest M. prócz analizy wskaźników sygnały AT czerpią swoje źródło w mentalnej ocenie świec japońskich oraz klasycznej analizie technicznej w połączeniu z liczbami Fibonacciego. - UCHM LCNA: a)stp LSS: Stanowią Techniczną Linię obrony. Będą chronić kapitał przed znacznym obsunięciem, jeŝeli kurs akcji będzie się zmieniał niezgodnie z zakładanym kierunkiem. uchome zlecenia zbudowane są w oparciu o wskaźnik zmienności AT. akłada on, Ŝe wysoka zmienność zawsze występuje w tzw. dołku. Wtedy zlecenia obronne połoŝone są znacznie dalej od bieŝącej ceny akcji. dwrotnie jest w przypadku szczytu, gdzie zmienność jest niska. Wtedy zlecenia obronne składane są bliŝej bieŝącej wartości akcji. b)tak PFT: Stanowią Techniczną Linię realizacji zysku. W pierwszej fazie, od momentu wydania prognozy, jeŝeli cena akcji nie podąŝa w zakładanym kierunku, są zleceniami obronnymi, działającymi na zasadzie stopu. W dalszym horyzoncie stwarzają szansę na realizację potencjalnego zysku. Przebicie linii take profit do góry otwiera drogę do dynamicznych wzrostów. JeŜeli kurs analizowanych akcji z powrotem przebija omawianą linię do dołu to dochodzi do realizacji zysku. dwrotnie jest w przypadku spadków, gdzie przebicie linii stop loss do dołu otwiera drogę do zwiększonej dynamiki deprecjacji kursu. JeŜeli jednak cena akcji powraca ponad linię obronną to dochodzi do akumulacji walorów bądź ustalenia, iŝ trend spadkowy ulega wyczerpaniu. UWAGA: JeŜeli podczas prognozowania spadków kursu akcji outsidera poziom obronny będzie znajdował się poniŝej wartości akcji to zostanie wyznaczony mechanicznie stop obronny połoŝony % powyŝej ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego daną prognozę. Analogicznie będzie składany stop obronny w przypadku lidera. Poziomy obronne stop loss oraz take profit będą umieszczane w tabeli analitycznej danego sektora. Podlegać będą aktualizacji, w przypadku gdy dana spółka pozostanie liderem/outsiderem na następny okres prognozy. JeŜeli w jego trakcie dojdzie do zrealizowania danego zlecenia omawianego powyŝej, to taka spółka przestaje być liderem/outsiderem. Trafia wtedy do historii prognoz, która mierzy efektywność inwestycji. - PÓWNWAN NKSU WG: Wykres porównawczy stanowi ostatni segment całego wykresu. Przedstawia on zaleŝność co do kierunku między liderem/outsiderem a indeksem WG. Pokazuje moment, w którym dana spółka zaczyna wyprzedzać cały rynek w daną stronę. - ASĘG WSTÓW/SPAKÓW: asięg kaŝdej fali wzrostowej, spadkowej moŝna oszacować za pomocą liczb Fibonacciego. Uzyskamy wtedy wartość, do której prawdopodobnie dany walor w średnim okresie będzie zmierzał. Nie jest to jednak cena rekomendowana, lecz czysto szacunkowa. -FKTWNŚĆ ANAL: Mierzona będzie róŝnica między ceną zamknięcia w dniu prognozy (początek inwestycji) a ceną zamknięcia w dniu wykonywania pomiaru (cyklicznie co 2 tygodnie dla kaŝdej branŝy). Uwzględniany będzie równieŝ potencjalny zysk jaki inwestor mógłby uzyskać, jeŝeli w okresie między wydaniem prognozy a odczytem efektywności, wystąpił lokalny szczyt, na którym moŝna było zamknąć daną pozycję. Analogicznie uwzględniana będzie potencjalna strata w odniesieniu do lokalnego minimum. *** APT FKTWNŚC PGN TC TLK AKTUALNCH LÓW UTSÓW *** fektywność analiz będzie równieŝ uwzględniana względem indeksu WG, co będzie stanowiło dodatkowy parametr oceny skuteczności prognoz. Wyliczana będzie róŝnica między efektywnością danego waloru a indeksem WG w odniesieniu do początku inwestycji, podawana w punktach procentowych. Tak skwantyfikowana miara pozwoli obiektywnie oszacować czy lider jest rzeczywiście silniejszy od rynku czy słabszy. Analogicznie uzyskamy daną wartość odnośnie outsidera. Wszelkie pomiary efektywności analiz nie uwzględniają kosztów transakcji. -HSTA PGN: awiera wszystkich poprzednich liderów/outsiderów, pokazując efektywność inwestycji właśnie w te spółki oraz względem indeksu WG. lecenia stop loss oraz take profit, które umieszczane są w analizie sektorowej, znajdują tutaj punkt odniesienia, przy rozliczeniu liderów/outsiderów. Harmonogram Publikacji Analiz: Analizy będą publikowane zawsze o godzinie 15. podczas sesji giełdowej, za wyjątkiem okresowych przerw. Cykliczność publikacji dla kaŝdego sektora wynosi 2 tygodnie co oznacza, Ŝe raz na dwa tygodnie będzie analizowany jeden sektor. Po 2 tygodniach od pierwszej publikacji będzie podawane równieŝ podsumowanie dotyczące efektywności analiz w postaci tabeli. ni publikacji danych sektorów: 11 *Poniedziałek 1: *Środa 1: *Piątek 1: *Poniedziałek 2: *Środa 2: *Piątek 2: Banki, Finanse - inne, nformatyka; Przemysł spoŝywczy, drzewny, materiałów budowlanych, Telekomunikacja; Budownictwo, Handel detaliczny, Przemysł inne, Przemysł elektromaszynowy; Przemysł metalowy, eveloperzy, Handel hurtowy; Media, Przemysł chemiczny, Przemysł lekki, Hotele i estauracje; Przemysł paliwowy, nergetyka, nne Usługi; **Np. Poniedziałek 1 publikowany jest 14.1 to Poniedziałek 2 publikowany jest tydzień później tj i tak na zmianę** **W dniu Poniedziałek opublikowany zostanie raport efektywności prognoz z wcześniejszego poniedziałku cyklicznie**

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski

Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Krzysztof Borowski Jerzy Nowakowski Skuteczność systemu inwestycyjnego opartego na wskazaniach kalendarza spiralnego i teorii Fischera na GW w 2002 r. Wprowadzenie do teorii okienek Carolana Do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Wyniki finansowe spółek (USA) spośród spółek notowanych na Wall Street, które już opublikowały raporty za I kw. 2013r. ok. 72 proc. wykazało zysk netto

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

AKCJONARIUSZ Partnerzy wydawnictwa

AKCJONARIUSZ Partnerzy wydawnictwa GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 2/2008 Partnerzy wydawnictwa NIERZETELNE PROGNOZY SPÓŁEK Zapowiedzi bez pokrycia PORTFELE ALFABETYCZNE Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Giełda, pasja, pieniądze!" Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Copyright by Złote Myśli & Daniel

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE

Teraz wiesz i inwestujesz ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO INFORMACJE OGÓLNE Poznanie i zrozumienie reguł obrotu giełdowego jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na giełdzie, a zwłaszcza, jeŝeli Inwestor działa samodzielnie (np.inwestując

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo