PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r."

Transkrypt

1 RM BJ Polanica Zdrój, dn r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 Sesja rozpoczęła się o godz Sesja zakończyła się o godz Lista obecności uczestników Sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Pkt. 1 Otwarcie Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Szymański wypowiadając regułę: działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - otworzył obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju kadencji Przewodniczący Pan Roman Szymański realizując czynności proceduralne stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do prawomocności obrad. Nieobecny Radny Andrzej Bogacz i Radny Łukasz Muc. Przewodniczący Pan Roman Szymański serdecznie powitał wszystkich Radnych, Z-cę Burmistrza Pana Dariusza Kupca, Sekretarza Gminy Panią Jolantę Surmińską - Rudnicką, Skarbnika Gminy Panią Wiolettę Książkiewicz, Radcę Prawnego Pana Krzysztofa Szota, a także przybyłych gości. Następnie Przewodniczący Pan Roman Szymański przedstawił porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej. 4. Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta. 1

2 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 7. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r. 8. Ocena realizacji programów zdrowotnych, w tym szczepień przeciwko HPV i pneumokokom. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: a. zasad usytuowania na terenie Gminy Polanica Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, b. zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Polanica Zdrój , c. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, d. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat, f. zasad nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, g. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. h. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój Pani Leonardzie Bogdan. 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Szymański zgłosił zmianę porządku w części dotyczącej kolejności rozpatrywania projektów uchwał polegającej na rozpatrzeniu jako pkt 9a projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Polanica Zdrój , a jako 9b projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Polanica Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z uwagi na obecność Pani Soni Rutkowskiej, która będzie przedstawiała prezentację w tym zakresie. O godz. 14:37 obrady opuściła Radna Jolanta Bachry. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Polanicy Zdroju jednogłośnie 12 głosami za przyjęła wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania uchwał porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad i czy ktoś chce wnieść dodatkowy punkt. 2

3 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Szymański wniósł o zmianę nazwy uchwały ujętej w punkcie 9f, która brzmi: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Polanica Zdrój. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Szymański zapytał czy są uwagi. Uwag nie wniesiono. Przewodniczący Pan Roman Szymański zarządził głosowanie nad wnioskiem o zmianę nazwy projektu uchwały ujętego w punkcie 9f. O godz. 14:41 do obrad dołączył Radny Łukasz Muc. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Polanicy Zdroju jednogłośnie 13 głosami za przyjęła wniosek o zmianę nazwy projektu uchwały ujętego w punkcie 9f porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej. 4. Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta. 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 7. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r. 8. Ocena realizacji programów zdrowotnych, w tym szczepień przeciwko HPV i pneumokokom. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: a. zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Polanica Zdrój , b. zasad usytuowania na terenie Gminy Polanica Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, c. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, d. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 3

4 e. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat, f. określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Polanica - Zdrój, g. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. h. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój Pani Leonardzie Bogdan. 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Pkt. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z XIII sesji dostępny był w Biurze Rady Miejskiej i każdy mógł się z nimi zapoznać od dnia 18 września 2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są uwagi. Uwag nie było. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XIII/2015 z XIII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 10 września 2015 r. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie 13 głosami za przyjęła Protokół nr XIII/2015 z XIII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 10 września 2015 r. Nieobecni w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz Pkt. 3 Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący Pan Roman Szymański przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. O godz. 14:40 na obrady wróciła Radna Jolanta Bachry. Pkt. 4 Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Pan Roman Szymański poprosił o przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 4

5 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Pan Grzegorz Orłowski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są pytania do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Radny Zbigniew Bilan zapytał o spółkę MAX-BUD, a Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Pan Grzegorz Orłowski udzielił odpowiedzi. Przewodniczący Pan Roman Szymański poprosił o przedstawienie sprawozdania Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pani Anna Stępek odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są pytania do Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Pytań nie było. Przewodniczący Pan Roman Szymański poprosił o przedstawienie sprawozdania Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego. Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Pani Jolanta Bachry przedstawiła sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są pytania do Przewodniczącej Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego. Pytań nie było. Przewodniczący Pan Roman Szymański poprosił o przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Pan Tadeusz Biskupski odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są pytania do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Pytań nie było. 5

6 Pkt. 5 Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza. Przewodniczący Pan Roman Szymański, w związku z nieobecnością Pana Burmistrza Jerzego Terleckiego, poprosił o przedstawienie sprawozdania Z-cę Burmistrza Pana Dariusza Kupca. Z-ca Burmistrza Pan Dariusz Kupiec odczytał sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są pytania. Z-ca Burmistrza Pan Dariusz Kupiec udzielił odpowiedzi na pytania skierowane przez Radnego Tadeusza Biskupskiego dotyczące zawarcia z 11 osobami fizycznymi umów na odbiór i utylizację azbestu, Radnego Ryszarda Millera dotyczące wyjazdu na rozprawę do Sądu Gospodarczego w Legnicy z firmą ROKAM, Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Szymańskiego dotyczące przetargu na dzierżawę gruntu przy ul. Chrobrego, Radnego Zbigniewa Bilana dotyczące zawarcia umowy z osoba fizyczną na prace porządkowe na terenie miasta w wymiarze 24 godzin. Pkt. 6 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Przewodniczący Pan Roman Szymański poprosił o przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Skarbnika Gminy Panią Wiolettę Książkiewicz. Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są pytania. Radny Pan Zbigniew Bilan zapytał o aktualny poziom wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i wydatków związanych z pobytem w domach opieki społecznej. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są jeszcze pytania. Pytań nie było. Przewodniczący Pan Roman Szymański poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej podjął Uchwałę Nr III/167/2015 z dnia 7 września i wydał opinię pozytywną o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Polanica Zdrój informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad przyjęciem w/w informacji. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym się przyjęła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 6

7 Pkt. 7 Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r. Przewodniczący Pan Roman Szymański poprosił o przedstawienie informacji Z-cę Burmistrza Pana Dariusza Kupca. Z-ca Burmistrza Pan Dariusz Kupiec przedstawił informację o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Mateusz Jellin zapytał o wymianę sieci i przebudowę chodników w ul. Warszawskiej, Radny Pan Zbigniew Bilan zapytał o koncepcję zagospodarowania lewej strony OSIR-u, Radna Jolanta Bachry zapytała czy będą odpowiedzi na pytania, które do tej pory pojawiły się, a dotyczą małego rynku i o informację w zakresie rozjazdu u. Lipowa ul. Kłodzka. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są jeszcze pytania. Pytań nie było. Pkt. 8 Ocena realizacji programów zdrowotnych, w tym szczepień przeciwko HPV i pneumokokom Przewodniczący Pan Roman Szymański poprosił o przedstawienie informacji Sekretarza Gminy Panią Jolantę Surmińską - Rudnicką. Sekretarz Gminy Pani Jolanta Surmińska Rudnicka przedstawiła informację z realizacji programów zdrowotnych w 2015 roku w Gminie Polanica Zdrój. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Radna Anna Stępek zapytała o powód zmniejszenia się liczby osób chętnych do szczepień, Radna Jolanta Bachry zapytała o porozumienie z SCM a Gminą w sprawie dodatkowych badań. Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są jeszcze pytania. Pytań nie było. Przewodniczący Pan Roman Szymański poprosił Panią Sonię Rutkowską o przedstawienie Programu opieki nad zabytkami dla miasta Polanica Zdrój na lata Pani Sonia Rutkowska przedstawiła prezentację pt. Program opieki nad zabytkami dla miasta Polanica Zdrój na lata Przewodniczący Pan Roman Szymański zapytał czy są pytania. Radny Ryszard Miller zapytał o kwestie parku kulturowego, Radny Tadeusz Biskupski zapytał o charakter ujęcia parku kulturowego w przedstawionym programie opieki nad zabytkami, Radna Jolanta Bachry zapytała o wpływ na reklamy na terenie własności prywatnej, szlaki turystyczne, 7

8 o ujęcie w projekcie obiektu z 1897 r. znajdującego się przy ul. Bystrzyckiej 48, pokazanie potencjału NATURA Przewodniczący Pan Roman Szymański zarządził 10 minut przerwy, która trwała od godz. 16:48 do godz. 16:58. Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały: a) zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Polanica Zdrój Inspektor ds. Architektury i Zamówień Publicznych Pani Joanna Zalewska - Monti przedstawiła projekt uchwały. Dyskusji nie podjęto. Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska 8 głosami za, przy 2 przeciw i 4 wstrzymującymi się podjęła Uchwałę nr XIV/75/2015 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Polanica Zdrój Nieobecny w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz. Uchwała nr XIV/75/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. b) zasad usytuowania na terenie Gminy Polanica Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz przedstawiła projekt uchwały. Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska 7 głosami za, przy 2 przeciw i 5 wstrzymującymi się podjęła Uchwałę nr XIV/76/2015 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Polanica Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 8

9 Nieobecny w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz. Uchwała nr XIV/76/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz przedstawiła projekt uchwały. Dyskusji nie podjęto. Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie 14 głosami za, podjęła Uchwałę nr XIV/77/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Nieobecny w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz. Uchwała nr XIV/77/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu. d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anna Hadała przedstawiła projekt uchwały. Dyskusji nie podjęto. Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie 14 głosami za, podjęła Uchwałę nr XIV/78/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Nieobecny w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz. Uchwała nr XIV/78/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat 9

10 Z-ca Burmistrza Pan Dariusz Kupiec przedstawił projekt uchwały. Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie 12 głosami za, podjęła Uchwałę nr XIV/79/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat. Nieobecni w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz, Radny Mateusz Jellin, Radny Tadeusz Biskupski. Uchwała nr XIV/79/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. f) określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Polanica - Zdrój Skarbnik Gminy Pani Wioletta Książkiewicz przedstawiła projekt uchwały. Dyskusji nie podjęto. Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie 12 głosami za podjęła Uchwałę nr XIV/80/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Polanica Zdrój. Nieobecni w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz, Radny Mateusz Jellin, Radny Tadeusz Biskupski. Uchwała nr XIV/80/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu. g) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Radna Agata Winnicka przedstawiła projekt uchwały. Dyskusji nie podjęto. 10

11 Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie 13 głosami za podjęła Uchwałę nr XIV/81/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Nieobecni w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz, Radny Mateusz Jellin. Uchwała nr XIV/81/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. h) nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój Pani Leonardzie Bogdan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały. Dyskusji nie podjęto. Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. W zarządzonym głosowaniu Rada Miejska jednogłośnie 14 głosami za podjęła Uchwałę nr XIV/82/2015 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica Zdrój Pani Leonardzie Bogdan. Nieobecni w trakcie głosowania: Radny Andrzej Bogacz. Uchwała nr XIV/82/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Pkt 10. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski Radny Zbigniew Bilan zgłosił wniosek o ujęcie, w przygotowywanym projekcie chodników przy ul. Kamiennej i ul. Kościelnej, rewitalizację tzw. schodów hiszpańskich. Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że tym tematem należy się zająć przy konstrukcji budżetu. Radna Jolanta Bachry zgłosiła wniosek o przygotowanie opinii prawnej z przywołaniem całego orzecznictwa w temacie: 1) czy sprawy basenu bądź kąpieliska są zadaniami użyteczności publicznej, które mają kwalifikację z art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie, 2) czy przy zlecaniu zadań użyteczności publicznej obowiązuje zawieranie umów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych (czy w drodze bezprzetargowej Gmina może zlecać usługi MZK). Radny Ryszard Miller zapytał na jakim etapie realizacji jest wniosek o ponowną analizę kosztów wywozu śmieci w związku ze spadkiem cen paliwa. 11

12 Radny Ryszard Miller zapytał czy w związku z dokonywaniem oprysków środkiem chwastobójczym przez MZK, mieszkańcy tych ulic nie powinni być o takim fakcie powiadamiani. Radna Beata Bembnik zgłosiła wniosek o jak najszybsze ściągnięcie z budynku (przy targowisku miejskim) tablicy informującej o toalecie publicznej. Radna Jolanta Bachry zgłosiła wniosek o przygotowanie, przez pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami informacji na temat sposobu korzystania z nieruchomości w tych przypadkach i przez osoby tam mieszkające, które nabyły lokal w tej nieruchomości, w trybie bezprzetargowym, informacji na ile jest możliwość żeby również w trybie bezprzetargowym, doprowadzić na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości, dokonać dosprzedaży terenu i dotyczy to m.in. ul. Kłodzkiej 6. Radna Jolanta Bachry zgłosiła wniosek o wyrażenie opinii przez pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami w sprawie możliwości przygotowania projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego zbywania nieruchomości, które miałyby posłużyć na polepszenie warunków korzystania z budynku czy działki sąsiedniej. Przewodniczący zapytał czy są jeszcze pytania. Pytań nie było. Pkt 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Roman Szymański stwierdził, że zrealizowano wszystkie tematy uwzględnione w porządku obrad i ogłosił zamknięcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szymański Sporządził: Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej Barbara Janoszek 12

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XI/2015. z XI sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 15 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XI/2015. z XI sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 15 czerwca 2015 r. RM.0002.11.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 15.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 15 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r.

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Ad.1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r.

Opole, r. BRM Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2015 r. BRM.0012.4.24.2015 Protokół nr 9/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Opole, 21.05.2015 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/2014. Pan Tadeusz Modzelewski Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Protokół Nr XX/2014. Pan Tadeusz Modzelewski Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Protokół Nr XX/2014 z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna" odbytego w dniu 24 czerwca 2014 r. w siedzibie Związku. Obrady trwały w godz. 13.00-13.40 Ustawowy skład Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z XVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z XVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z XVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 r. Ad. 1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013 r. Miejsce Urząd Miasta Kobyłka Otwarcie sesji godz. 16 30 zamknięcie 19 30 Obecnych 13 radnych ( 2 os. spóźniły się ) Lista obecności radnych w załączeniu. PROTOKÓŁ NR XXXIII/13 z XXXIII sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków.

Protokół Nr III /2010. z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się. w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. Protokół Nr III /2010 z III Sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy Stryków. W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Miejskiej w Strykowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29.05.2015 r.

PROTOKÓŁ Nr IX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29.05.2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30 zakończyła się o godz. 17.45. PROTOKÓŁ Nr IX/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29.05.2015 r. W Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 15 Radnych. Liczba

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29.01.2015 r.

PROTOKÓŁ Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29.01.2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30 zakończyła się o godz. 17.00. PROTOKÓŁ Nr V/2015 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29.01.2015 r. W Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 15 Radnych. Liczba

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2016 r.

Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2016 r. Protokół nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16 00 do godz. 17

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół nr XXII / 2008 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 16 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Protokół z pierwszej sesji Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki z dnia 11 czerwca od godz. 14.30 Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Rozdanie zaświadczeń o wyborze

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r. O-R.0012.9.2015.MS PROTOKÓŁ NR 4 /15 Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych z dnia 29 października 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2016 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 roku

Protokół Nr XXXIII/2016 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 roku Protokół Nr XXXIII/2016 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 roku Otwarcia XXXIII - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Przywitał radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r.

Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Protokół Nr LI z sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2013 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Zatwierdzony porządek obrad:

P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2013 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Zatwierdzony porządek obrad: Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr XXXIV/2013 z XXXIV-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 9 lipca 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 05 Godzina zakończenia 14 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie XV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie XV sesji Rady Miejskiej. Protokółu Nr XV/15 z XV sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 29 października 2015 r. godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie początek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR X/2015. z X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 03 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

PROTOKÓŁ NR X/2015. z X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 03 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. PROTOKÓŁ NR X/2015 z X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 03 sierpnia 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. Otwierając obrady X w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r.

Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu r. Protokół Nr 1 /06 posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska RM w dniu 11.12.2006r. W posiedzeniu uczestniczyło 18 członków komisji i 15 zaproszonych gości. Listy obecności stanowią odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 1 P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku. Obrady trwały od godz. 15 30 do godz. 16 15 Podjęto

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX/13 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

PROTOKÓŁ NR XXIX/13 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM PROTOKÓŁ NR XXIX/13 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM Zawadzkie, dnia 18 lutego 2013 r. 1 Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu 18 lutego 2013 r. uczestniczyło 12 radnych

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Protokół nr XXII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich odbytej w dniu 30 grudnia 2011 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Godzina rozpoczęcia: 9:00 Godzina

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz Protokół XXV sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2016r. godz. 17.00 Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny o godzinie 17.00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Nysie. Stwierdził, że w sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo