SPIS TRECI. Bibliografia... 33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRECI. Bibliografia... 33"

Transkrypt

1

2 SPIS TRECI Wprowadzenie Mobilne płatnoci definicja Instrumenty płatnicze wykorzystywane w mobilnych płatnociach Typy mobilnych transakcji Dobra nabywane przez telefon komórkowy Mikropłatnoci i makropłatnoci Podmioty biorce udział w procesie mobilnych płatnoci Modele mobilnych płatnoci Model zdominowany przez bank Model współpracy operatora z bankiem Aspekty konkurencji Ogólny system mobilnych płatnoci Przykład współpracy operatora z bankiem Mobipay Przykłady systemów zdominowanych przez operatorów Model oparty na niezalenym dostawcy produktu płatniczego Wnioski dla Polski Bibliografia

3 WPROWADZENIE Raport ten ma na celu przedstawienie problematyki mobilnych płatnoci, a w szczególnoci mobilnych systemów pienidza elektronicznego. W opracowaniu omówione zostały zarówno problemy technologiczne, jak i organizacyjne. Przedstawiono róne modele systemów mobilnych płatnoci (dalej SMP), zarówno te zaprojektowane specjalnie w celu dokonywania płatnoci przez mobilne urzdzenia, jak i te w których telefon komórkowym jest nowym instrumentem dostpowym bazujc na tradycyjnych instrumentach płatniczych, takich np. jak karta płatnicza. Wielka popularno telefonów komórkowych czyni je interesujcymi narzdziami dokonywania płatnoci. Biorc pod uwag wielk dynamik rozwoju rynku telefonii komórkowej i technologii telekomunikacyjnych oraz przewidywany wzrost handlu mobilnego m-płatnoci maj szans sta si w cigu najbliszych lat istotn czci sektora płatnoci detalicznych. W najbliszej przyszłoci rozwój bezprzewodowej komunikacji stworzy nowe moliwoci dla handlu, wkrótce prawdopodobnie bdziemy musieli zaakceptowa konieczno uiszczania opłat za produkty dotychczas dostarczane za darmo (np. serwisy informacyjne w sieci), tylko dlatego, e nie ma na razie efektywnych instrumentów płatnoci za nie. Przewiduje si, e najczstszym typem transakcji w handlu mobilnym bd mikropłatnoci, tradycyjne elektroniczne instrumenty płatnicze nie s odpowiednie do dokonywania takich transakcji z uwagi na wysokie koszty i mał efektywno. Mikropłatnoci jednak to nie tylko płatnoci za dobra wirtualne, to take płatnoci w wiecie realnym za takie usługi jak parkowanie, komunikacj miejsk, opłaty za korzystanie z autostrad, zakupy w automatach samoinkasujcych, barach szybkiej obsługi itp. Wydaje si, e najefektywniejszym instrumentem obsługujcym mikropłatnoci 3

4 jest pienidz elektroniczny zarówno zapisany na elektronicznym czipie w telefonie komórkowym jak i magazynowany na serwerze centralnym w postaci wirtualnej portmonetki (m-wallet). Celem opracowania jest przeanalizowanie moliwoci wykorzystania telefonu komórkowego do transakcji pienidzem elektronicznym, głównie w fizycznych punktach usługowo handlowych. Omówione zostan liczne przeszkody jakie mog uniemoliwi uczynienie z telefonu masowego instrumentu dokonywania płatnoci, takie jak bariery technologiczne, psychologiczne i rynkowe. 1. MOBILNE PŁATNOCI - DEFINICJA Mobilne płatnoci s definiowane jako płatnoci dokonywane za pomoc mobilnych urzdze 1, takich jak telefon komórkowy, laptop czy palmtop. Urzdzenia te musz umoliwia łczno z sieci telekomunikacyjn w celu zainicjowania i potwierdzenia płatnoci. Tego rodzaju sieci moe by zarówno sie telefonii komórkowej jak i interenet. W opracowaniu zostały omówione tylko systemy wykorzystujce telefon komórkowy, inne urzdzenia mobilne zostały pominite. 2. INSTRUMENTY PŁATNICZE WYKORZYSTYWANIE W MOBILNYCH PŁATNOCIACH Zakres mechanizmów dokonywania płatnoci wykorzystywanych w mobilnych transakcjach jest podobny do tego jaki wystpuje w handlu elektronicznym, a cile w transakcjach przez internet. W mobilnych płatnociach mona wyróni transakcje dokonywanie: 1 Malte Krueger, The Future of M-Payments Business Options and Policy Issued 4

5 1. pienidzem elektronicznym (dalej PE) 2. tradycyjnymi instrumentami płatniczymi takimi jak karty płatnicze lub polecenie zapłaty, gdzie telefon komórkowy jest jedynie nowym kanałem dostpowym 2 Do pierwszej grupy instrumentów zalicza si instrumenty przedpłacone, takie jak: pienidz elektroniczny zapisany na kartach mikroprocesorowych oraz pienidz sieciowy wystpujcy w formie mobilnej portmonetki, czyli jako elektroniczna warto pienina zapisana na serwerze centralnym. Tego rodzaju instrument płatniczy zwany jest take w anglojzycznej literaturze jako stored value account (SVA). Funkcjonowanie tego rodzaju systemów jest objte regulacj unijnej Dyrektywy 2000/46/EC o pienidzu elektronicznym 3. Niektóre narodowe implementacje tej Dyrektywy, w tym polska nie uznaj wprost za pienidz elektroniczny wartoci zapisanej na serwerze centralnym ze wzgldu na to, e warto ta nie znajduje si w fizycznym posiadaniu uytkownika. Pienidz sieciowy, natomiast, uznawany jest jako PE tylko w formie elektronicznej wartoci pieninej zapisanej w pamici komputera. Wikszo ustawodawstw europejskich, jak i sama Dyrektywa, szeroko interpretuje pienidz elektroniczny zaliczajc do niego take warto zapisan na serwerze centralnym, dlatego w opracowaniu pienidz elektroniczny bdzie rozumiany w sposób podobny, czyli szeroki. Do instrumentów pienidza elektronicznego bd zaliczane zarówno te bdce w posiadaniu uytkownika, jak i te do których dostp moliwy jest na odległo. Nie jest moliwe omówienie mobilnych systemów pienidza elektronicznego bez jednoczesnego przedstawienia całego rynku mobilnych płatnoci. Rynek ten jest jeszcze na tyle mały, i traktuje si go jako jedn cało. Wikszo systemów oferuje moliwo korzystania przez telefon 2 Anna Arbusa, Imagine your telco is your bank, but a bank it ain t epso Newsletter Nr.1 July Dyrektywa 2000/46/EC z 18 wrzenia 2000 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalnoci przez instytucje pienidza elektronicznego 5

6 komórkowy tylko z tradycyjnych instrumentów płatniczych (kart płatniczych, polecenia zapłaty) czynic z niego instrument podobny do terminala POS. Inne daj moliwo korzystania zarówno z kart płatniczych jak i z płatnoci za pomoc elektronicznej portmonetki wystpujcej najczciej w formie konta przedpłaconego na serwerze centralnym (mobilnej portmonetki). Istniej take systemy bazujce na karcie mikroprocesorowej, mona wyróni ich kilka odmian: aplikacja elektronicznej portmonetki zintegrowana z kart SIM (technologia SIM Application Toolkit) telefon komórkowy wyposaony w dwa czytniki kart SIM, jedna z nich zawiera aplikacj elektronicznej portmonetki telefon ze specjalnym czytnikiem klasycznej karty z mikroprocesorem, na której moe by zapisana aplikacja elektronicznej portmonetki istniej take rozwizania wykorzystujce kart z mikroprocesorem radiowym (technologia bezstykowa) W ostatnim czasie mona zauway bardzo siln tendencj do promowania mobilnych systemów pienidza elektronicznego z dostpem na odległo 4 zwanych mobilnymi portmonetkami (m-wallet). Przemawia za tym wiksze bezpieczestwo, wygoda i mniejsze koszty zarówno dla konsumenta jak i wydawcy. Rozwizania oparte na serwerze centralnym nie wymagaj wymiany kart SIM lub całych aparatów telefonicznych. Dostawców mobilnych portmonetek mona podzieli na dwie grupy. Pierwsza to operatorzy telefonii komórkowej, zwykle w takim modelu warto przedpłacona znajdujca si na mobilnej portmonetce jest połczona z numerem telefonu komórkowego. Warto ta istnieje jako zapis w bazie danych sieci telekomunikacyjnej. Zapis ten jest modyfikowany przy kadej operacji dokonanej przez uytkownika. W przypadku gdy konsument płaci za produkt 4 opartych koncie przedpłaconym na serwerze centralnym 6

7 dostarczony przez podmiot inny ni operator wtedy moemy mówi o elektronicznej płatnoci a operator odgrywa rol dostawcy usług płatniczych 5. Druga grupa dostawców mobilnych portmonetek to niezaleni dostawcy. Oferuj oni mobilne portmonetki konsumentom i infrastruktur do akceptowania płatnoci handlowcom. Pomimo, e głównym instrumentem komunikacji pozostaje telefon komórkowy, to aplikacja mobilnej portmonetki moe znajdowa si na internetowym serwerze centralnym 6 a telefon (w szczególnoci karta SIM) nie jest nonikiem wartoci pieninej. Telefon komórkowy jest urzdzeniem uniwersalnym, posiada cechy wielu istniejcych instrumentów płatniczych, integrujc je w jeden multifunkcyjny terminal. Telefon moe spełnia funkcj karty płatniczej (debetowej/kredytowej) poprzez zapisanie odpowiedniej aplikacji w pamici karty SIM (bdcej mikroprocesorem podobnym do tego, jaki znajduje si w elektronicznej karcie płatniczej). Na karcie SIM moe by zapisana take aplikacja elektronicznej portmonetki, czynic z telefonu komórkowego nonik PE. W kontekcie PE telefon moe take spełnia rol instrumentu dostpowego do serwera centralnego, na którym zapisany jest PE na wspomnianej wczeniej mobilnej portmonetce. Wreszcie telefon jest take terminalem podobnym do terminala POS dziki któremu moliwe s transakcje za pomoc kart płatniczych i ich autoryzacja poprzez przesłanie odpowiednich informacji do centrum rozliczeniowego. W rozwoju mobilnych płatnoci wida tendencj na podział wykorzystywanych instrumentów w zalenoci od wartoci transakcji. Poniewa w przypadku mikropłatnoci idealnym instrumentem jest pienidz elektroniczny, dlatego w tego rodzaju transakcjach komórka słuy jako nonik PE lub urzdzenie dostpowe do mobilnej portmonetki. W przypadku płatnoci o wikszej wartoci wykorzystuje si karty płatnicze powizane na róne sposoby 5 W niektórych ustawodawstwach europejskich taka działalno wymaga posiadania licencji instytucji pienidza elektronicznego lub bankowej. W wietle polskiej ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych taka działalno nie wymaga licencji IPE bowiem mobilna portmonetka nie jest traktowana jako instrument pienidza elektronicznego. Taki produkt jest traktowany jako elektroniczny instrument płatniczy inny ni pienidz elektroniczny. 6 Simon Lelieveldt Electronic money and electronic money institution 7

8 z telefonem komórkowym, jako instrumentem pozwalajcym na zainicjowanie i autoryzacje transakcji. Wtedy telefon komórkowy pełni rol nowego kanału komunikacji, jak komputer osobisty podłczony do sieci. 3. TYPY MOBILNYCH TRANSAKCJI Analizujc struktur mobilnych płatnoci mona wyróni róne typy transakcji w zalenoci od stron biorcych w nich udział. S to: transakcje typu B2C (business to consumer) w których konsument dokonuje zakupu u przedsibiorcy, zarówno w fizycznym punkcie usługowo-handlowym, jak i w otoczeniu wirtualnym (e-commerce i m- commerce) transakcje typu P2P (person to person) polegaj na przesyłaniu wartoci midzy uytkownikami, tego rodzaju transakcje wykorzystywane s na przykład do płatnoci za dobra kupione na aukcji internetowej transakcje typu B2B (business to business), czyli transakcje midzy przedsibiorcami 4. DOBRA NABYWANE PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY To co czyni telefon komórkowy wyjtkowym jest to, e moe on słuy do dokonywania płatnoci za rónorakie typy dóbr i usług oraz pozwala na zawarcie transakcji bez wzgldu na miejsce w którym znajduje si konsument i przedsibiorca. Istnieje bardzo silna zaleno midzy typem nabywanego dobra lub usługi a miejscem dokonania transakcji. Przez telefon komórkowy mona nabywa: 8

9 dobra fizyczne nabywane w klasycznych punktach handlowo usługowych (POS), automatach samoinkasujcych, take przez internet, lub wykorzystujc aplikacj WAP lub aplikacje głosowe. dobra elektroniczne: aplikacje dla biznesu i dla rozrywki (loga i dzwonki do telefonów komórkowych), take inne treci np. serwisy informacyjne - mog by kupowane przez interenet lub wprost przez telefon komórkowy (WAP). usługi - tak jak i dobra fizyczne mog by nabywane wykorzystujc kady kanał komunikacji. Na obecnym etapie rozwoju mobilnych systemów płatnoci telefon najlepiej sprawdza si transakcjach przez internet lub przy zakupie elektronicznych dóbr przez telefon komórkowy. W zakresie płatnoci w punktach usługowohandlowych nie wytworzono odpowiedniej technologii, która mogłaby w sposób tak szybki jak karty, (szczególnie te z aplikacj elektronicznej portmonetki) obsługiwa transakcje w sklepach. Pienidz elektroniczny bazujcy na kartach wydaje si by doskonalszym instrumentem w otoczeniu fizycznym, tym bardziej, e technologia stosowana w kartach staje si coraz bardziej zaawansowana zapewniajc wiksze bezpieczestwo i wygod. Przykładem takiego rozwizania jest technologia karty bezstykowej, która w sposób rewolucyjny zwiksza szybko transakcji. Technologi tak mona take zastosowa w telefonach komórkowych, na razie jednak polega to na fizycznym doczepieniu do komórki odpowiedniego czipa radiowego upodabniajc telefon do karty. Optymalna technologia to umieszczenie na karcie SIM czipa z podwójnym interfacem stykowym i radiowym, jednak technologia taka jest dopiero opracowywana. 9

10 5. MIKROPŁATNOCI I MAKROPŁATNOCI Rozpatrujc mobilne systemy płatnoci naley wyróni róne typy transakcji w zalenoci od ich wartoci, dzielimy je na mikropłatnoci (zwykle o wartoci do 10 euro) oraz makropłatnoci. Wykorzystujc telefon komórkowy jako instrument płatniczy mona dokonywa płatnoci obu typów. Do zakupu dóbr i usług o niskiej wartoci (mikropłatnoci) najwygodniejszym instrumentem płatniczym jest pienidz elektroniczny 7. To włanie mikropłatnoci odgrywaj podstawow rol w transakcjach przez telefon komórkowy, bowiem tradycyjne instrumenty płatnicze, nie s wydajne w dokonywaniu mikropłatnoci. Ich działanie jest zbyt wolne a koszty zbyt wysokie. Instrumentem, który sprawdza si idealnie w zakresie mikropłatnoci jest karta z aplikacj elektronicznej portmonetki, jednak instrument ten ma wiksze zastosowanie w rodowisku fizycznym podczas gdy telefon wydaje si lepiej obsługiwa mikrotransakcje w sieci i handlu mobilnym. Handel mobilny (m-commerce) dostarcza głównie dobra o charakterze elektronicznym, takie jak serwisy informacyjne, zdjcia, gry. Ju dzisiaj rynek elektronicznych zawartoci do telefonów komórkowych szacuje si na kilka miliardów euro rocznie w samej tylko Europie. Zawartoci te kupuje si wykorzystujc wiadomoci tekstowe o podwyszonej wartoci (premium SMS) lub protokół WAP 8. Warto transakcji dolicza si do rachunku telefonicznego (tak jak w brytyjskim systemie Vodafone mpay bill lub austriackim One Connect mone Payment) lub w przypadku telefonów bez abonamentu warto transakcji pobierana jest z przedpłaconego subkonta uytkownika. Doliczanie wartoci transakcji do rachunku telefonicznego ma wiele wad. W niektórych ustawodawstwach operatorzy s ograniczeni w tym jakie transakcje mog by umieszczone na rachunku telefonicznym (np. w Kalifornii mog by to tylko usługi cile zwizane z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych) 9. W 7 rozumiany jako warto zapisana na elektronicznym noniku znajdujcym si zarówno w fizycznym posiadaniu (np. karta SIM) jak i nie znajdujcym si w posiadaniu uytkownika (serwer centralny) 8 w Polsce np. Era Omnix 9 Denis Costello Mobility and micropayments Zafion Mobile Payments Consultancy 10

11 polskim prawie istnieje podobna sytuacja. Doliczanie do rachunku niesie za sob take due ryzyko finansowe, podobne do tego jakie wystpuje w transakcjach kartami kredytowymi. Warto rynku m-commerce na wiecie w 2005 organizacje badawcze szacuj na od 8 miliardów USD (Jupiter Research raport z 2000 roku) do 55 miliardów USD (W2 Forum 2002) 10. Brak wydajnych i tanich instrumentów płatniczych obsługujcych mikropłatnoci ogranicza rozwój całego rynku mobilnego handlu. Rozwizaniem tego problemu mog by systemy typu pre paid. Konsumenci, szczególnie w Europie bardzo chtnie korzystaj z takich rozwiza. Bardzo popularne s telefony komórkowe bez abonamentu, których w Europie jest ponad 150 milionów. Konsumenci preferuj równie przedpłacone systemy komunikacji miejskiej lub parkowania. Problem polega na tym, e wikszo z tych systemów to systemy zamknite, jednofunkcyjne, które nie pozwalaj na wzajemny transfer wartoci, lub nawet na zwrot pienidzy uytkownikowi. Poza kwestiami technicznymi istnieje take kwestia regulacyjna. Systemy przedpłacone pozwalajce na zakup dóbr u podmiotów trzecich mog by uznane w niektórych pastwach za systemy pienidza elektronicznego i co za tym idzie bd wymaga licencji instytucji pienidza elektronicznego. W Polsce nie ma aktów prawnych bezporednio regulujcych t kwesti, regulacje dotyczce elektronicznych instrumentów płatniczych nie traktuj tego produktu płatniczego jako pienidza elektronicznego. W Polsce prawdopodobnie tego rodzaju rodek płatniczy bdzie uznany za elektroniczny instrument płatniczy inny ni pienidz elektroniczny, którego wydawanie nie wymaga licencji instytucji pienidza elektronicznego. Konto przedpłacone w postaci mobilnej portmonetki (stored value account) moe by dostarczane przez operatora telefonii komórkowej, niezalenego dostawc lub bank we współpracy z operatorem. Instrumentem, który moe rozwiza problem mikropłatnoci w sieci jest elektroniczna portmonetka bazujca na karcie, dodatkowo wyposaona w czytnik kart podłczony do komputera osobistego. Problemem przy tym 10 natomiast Forrester Research mld USD 11

12 rozwizaniu jest konieczno wyposaenia konsumentów takie czytniki, jednak s one coraz tasze a ponadto umoliwiaj inne funkcje jak bezpieczny dostp do bankowoci internetowej lub wykorzystywanie podpisu elektronicznego. 6. PODMIOTY BIORCE UDZAIAŁ W PROCESIE MOBILNYCH PŁATNOCI Zwykle mona wyróni nastpujce strony biorce udział w całym procesie mobilnych płatnoci: Dostawcy usług finansowych dostarczaj produkty finansowe np. pienidz elektroniczny, karty płatnicze i uczestnicz w rozliczaniu transakcji. W odniesieniu do mobilnych płatnoci moemy wyróni nastpujce przykłady dostawców usług finansowych: operatorzy telekomunikacyjni banki inne instytucje finansowe np. instytucja pienidza elektronicznego niezaleni dostawcy Dostawcy usług płatniczych odpowiedzialni s za dostarczenie systemu mobilnych płatnoci. Zapewniaj dostp do odpowiednich dostawców usług finansowych i ustanawiaj transakcj midzy mini a konsumentami i handlowcami. Zwykle ich rola ogranicza si do dostarczania odpowiedniego oprogramowania stronom transakcji. Dostawc usług płatniczych moe by operator lub organizacja powołana wspólnie przez telekomy i banki a take podmiot niezaleny. Dostawcy sieci dostarczaj infrastruktur telekomunikacyjn pozwalajc na przeprowadzenie transakcji za pomoc telefonu komórkowego, od zainicjowania 12

13 płatnoci po weryfikacje uytkownika. Dostawca sieci to operator telefonii komórkowej posiadajcy własn sie i własnych abonentów. Operator telefonii komórkowej moe by jednoczenie dostawc sieci, dostawc usług płatniczych i dostawc usług finansowych. W transakcjach zawsze bior udział take sprzedawcy i dostawcy usług oraz konsumenci. Stronami majcymi poredni wpływ na proces mobilnych płatnoci s ustawodawcy i regulatorzy rynku, ustanawiajcy ramy prawne i wymagania techniczne. Interesujc cech mobilnych usług finansowych jest fakt, i odbywaj si one na obszarze dwóch rodzajów regulacji: regulacji usług (lub instytucji) finansowych i telekomunikacyjnych. Dochodzi niejako do czciowego pokrywania si zakresu tych regulacji, co moe prowadzi do wielu niejasnoci interpretacyjnych i problemów prawnych. 7. MODELE MOBILNYCH PŁATNOCI Na obecnym etapie rozwoju SMP istnieje wiele podmiotów mogcych potencjalnie dostarcza tego rodzaju usługi. Nie ulega jednak wtpliwoci, e najwiksze szanse na zbudowanie wydajnego i opłacalnego systemu maj banki i operatorzy telefonii komórkowej. Przez długi czas uwaano, e tego rodzaju przedsiwzicia mog stworzy operatorzy samodzielnie, bez jakiegokolwiek uczestnictwa w nim instytucji finansowych. Ku takiemu pogldowi istnieje wiele uzasadnionych przesłanek, takich na przykład jak to, e telekomy posiadaj skomplikowane systemy rozliczeniowe słuce do pobierania opłat za usługi telekomunikacyjne 11. Ponadto dysponuj tym, co w 11 Billingi dla własnych klientów za usługi transmisji głosu i danych oraz billingi dla klientów innych operatorów za usługi transmisji głosu w ramach usług roamingu. Operatorzy oferuj take usługi billingowe stronom trzecim umoliwienie sprzedawcom dostarczania zawartoci w intenecie lub innych sieciach. 13

14 systemie płatniczym jest najwaniejsze, czyli sieci 12. Bardzo wana cech płatnoci przez komórk jest brak koniecznoci korzystania z terminali POS podczas transakcji w punktach usługowo-handlowych, bowiem telefon sam w sobie jest terminalem telekomunikacyjnym pozwalajcym na autoryzacje transakcji. Kolejn cech infrastruktury telekomunikacyjnej jest uczestniczenie w niej niezalenych podmiotów wiadczcych usługi podobne do usług wiadczonych przez izby rozliczeniowo-rozrachunkowe w systemie bankowym. Takie telekomunikacyjne izby rozliczeniowe (jak np. MASH, DanNet, Cibernet lub GTE/TSI) odgrywaj fundamentaln rol w systemie podziału przychodów midzy operatorami wynikajcych z rozmów midzynarodowych (roaming). Taki podział przychodów tworzy przepływy finansowe pomidzy operatorami i czyni koniecznym okresowe rozliczania i rozrachunki 13. Usługi telekomunikacyjnych izb rozliczeniowych mog sta si niezwykle istotne przy budowie otwartej infrastruktury mobilnych płatnoci, organizacje te ju teraz przygotowuj si do tej roli. Jednak dostarczanie usług płatniczych podmiotom trzecim w sposób znaczcy podnosi poziom ryzyka. Rozwój rynku pokazuje, e usługi płatnicze nios za sob duo wiksze ryzyko ni usługi transmisji głosu, a telekomy nie posiadaj odpowiednich instrumentów i dowiadczenia by działa w warunkach wysokiego ryzyka. Okazuje si, e tylko instytucje finansowe maj odpowiednie dowiadczenie i sprawdzone mechanizmy wytworzone przez lata sprzeday klasycznych produktów płatniczych, takie jak karty kredytowe. Dlatego włanie współpraca operatorów telekomunikacyjnych z bankami w celu stworzenia systemu mobilnych płatnoci wydaje si by racjonalna. Nie zmienia to faktu, e telekomy robi wszystko by zmarginalizowa rol banków w procesie mobilnych płatnoci. Przykładem jest stworzenie przez najwikszych operatorów telefonii komórkowej w Europie własnej organizacji płatniczej o nazwie Simpay 14, o czym bdzie mowa w dalszej czci opracowania. 12 Malte Krueger 13 Malte Krueger

15 Telekomy chcc rozwija usługi płatnicze na własn rk bd starały si ogranicza ryzyko jakie istnieje przy wiadczeniu usług płatniczych. Produktem, który minimalizuje takie ryzyko s produkty przedpłacone, oparte na pienidzu elektronicznym, lub pokrewne. Nie wystpuje tu niebezpieczestwo transakcji na kredyt lub z odroczonym terminem płatnoci. 8. MODEL ZDOMINOWANY PRZEZ BANK W modelu w którym bank odgrywa dominujc rol telefon komórkowy staje si jedynie instrumentem dostpowym do produktów bankowych, takich jak rachunek bankowy lub aplikacja elektronicznej portmonetki - telefon pełni funkcj urzdzenia przesyłajcego dane. Staje si podobny do innych kanałów komunikacji pełnicych podobn funkcj jak np. intenet, telefon stacjonarny, bankomat lub terminal POS. W wielu ustawodawstwach, take w Polsce taka usługa moe zosta uznana jako usługa bankowoci elektronicznej. W systemach zdominowanych przez bank istotn rol odgrywaj czsto karty z mikroprocesorem. Jest wiele technicznych moliwoci implementacji takiego rozwizania. Moe to by telefon zaopatrzony w specjalny czytnik kart, do którego wsuwa si kart, tak jak we francuskim systemie Paiement CB sur mobile. Innym rozwizaniem jest dodatkowy czytnik karty SIM na której zapisana jest aplikacja elektronicznej portmonetki. Dopóki bank jest wydawc mikroprocesora (bd w formie karty elektronicznej bd karty SIM) pozwalajcego na dokonywanie transakcji płatnoci dopóty kontroluje cały proces płatnoci a konsument jest powizany z bankiem. Karta mikroprocesorowa nie jest jednak niezbdna. W systemach pienidza elektronicznego opartych na serwerze centralnym (mobilna portmonetka) telefon komórkowy jest instrumentem dostpowym i nie wymaga korzystania z karty. Komunikacja z serwerem, aby rozporzdza pienidzem elektronicznym, moe odbywa si w rónoraki sposób, wykorzystujc wiadomoci tekstowe SMS, 15

16 USSD lub protokół WAP, a identyfikacja uytkownika odbywa si przez podanie kodu PIN. Model zdominowany przez bank ma wiele zalet. Konsumenci s przyzwyczajeni do korzystania z usług płatniczych oferowanych przez banki i darz je duym zaufaniem. Tego nie mona powiedzie o telekomach, które nie s kojarzone z usługami finansowymi i wytworzenie u uytkowników zaufania do usług płatniczych oferowanych przez operatorów moe wymaga długiego czasu i sporych nakładów finansowych. Konsumenci, take, s o wiele bardziej lojalni wobec instytucji finansowych, czciej zmieniajc numer telefonu ni konta bankowego. Dostarczanie usług płatniczych jest naturaln działalnoci banków, dysponujcych w tym zakresie bogatym dowiadczeniem i odpowiednimi narzdziami zarzdzania ryzykiem, co pozwala na generowanie wikszych zysków. Niestety banki nie maj tak duej motywacji do oferowania usług mobilnych płatnoci jak telekomy. Obecnie operatorzy telekomunikacyjni s niejako zmuszeni do rozwijania płatnoci przez telefon z bardzo wielu wzgldów. Przede wszystkim, bez mobilnych płatnoci nie mona sobie wyobrazi rozwoju m-commerce, z którym wizane s tak wielkie oczekiwania. Perspektywa telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G), która pozwoli na oferowanie nowych multimedialnych produktów za które trzeba bdzie jako zapłaci wyzwala zapotrzebowanie na nowe, tanie i szybkie metody mikropłatnoci. Przewiduje si e za kilka lat dochody z transmisji danych i sprzeday treci przewysz dochody z transmisji głosu. Ju teraz w wielu krajach, szczególnie w Europie Zachodniej, wiadomoci tekstowe SMS generuj bardzo due zyski. Nie mona zapomnie o fakcie, i operatorzy w całej Europie wydali na licencje UMTS kilkadziesit miliardów dolarów, co niektórych z nich doprowadziło na granic bankructwa. Teraz telekomy pragn zrekompensowa te straty inwestujc w m- commerce i rozwijajc nowe formy płatnoci, takie jak wiadomo tekstowe o podwyszonej wartoci (Premium SMS). Ta forma płatnoci ma jednak wiele wad i pomimo wielkiego sukcesu jej formuła niebawem si wyczerpie stajc si instrumentem niszowym. Nowym ródłem zysków maj by take usługi 16

17 płatnicze, które maj zarówno obsługiwa m-commerce, sprzeda przez interenet (e-commerce) oraz transakcje w fizycznych punktach usługowohandlowych. Motywacja banków do dostarczania mobilnych płatnoci ogranicza si do niedopuszczenia telekomów do tego intratnego rynku i samodzielnego rozwijania działalnoci. Sojusznikiem banków w tej batalii s organizacje kart płatniczych (Visa, Mastercard), dla których systemy mobilnych płatnoci bez ich udziału s wielkim zagroeniem. Dotychczas organizacje te uczestniczyły niemal we wszystkich produktach płatniczych, teraz otwiera si perspektywa zbudowania systemu bez ich udziału. Biorc pod uwag ich potencjał finansowy mało prawdopodobne jest jednak, e dopuszcz do takiego scenariusza. Niebezpiecznym dla banków rozwizaniem moe by współpraca organizacji płatniczych z telekomami. W takim przypadku operatorzy sprzedawaliby abonentom produkty płatnicze oferowane przez organizacje takie jak Visa lub Mastercard. Przy takim scenariuszu rola banków byłaby marginalizowana i w przypadku pienidza elektronicznego pełniłyby jedynie rol jego wydawcy, który nastpnie byłby dystrybuowany przez operatorów. Obecno banków w systemie pienidza elektronicznego byłaby konieczna tylko z prawnego punktu widzenia. W przeciwiestwie do telekomów s one uprawnione do wydawania tego instrumentu, wic operatorom powinno zalee na współpracy z bankami. Z drugiej strony, operatorzy maj w wielu ustawodawstwach moliwo ubiegania si o licencj instytucji pienidza elektronicznego (IPE) lub nawet licencji bankowej. W Polsce wymagania w stosunku do instytucji pienidza elektronicznego s bardzo restrykcyjne. Istniej bardzo drastyczne ograniczenia w zakresie prowadzonej działalnoci. Według ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych zakres prowadzonej działalnoci przez IPE jest ograniczony do wydawania pienidza elektronicznego i cile z tym zwizanych usług o charakterze pomocniczym. To wyklucza staranie si przez operatora telefonii komórkowej o licencj IPE. Przedsibiorca taki jak operator, zainteresowany wydawaniem pienidza elektronicznego, z 17

18 uwagi na ograniczenia dotyczce prowadzonej działalnoci bdzie miał trzy moliwoci działania: bdzie mógł utworzy spółk zalen posiadajc licencje IPE bdzie mógł korzysta z usług niezalenej IPE stajc si dystrybutorem pienidza elektronicznego lub moe wykorzysta moliwo współpracy z bankiem Strategia banków powinna polega na dostarczeniu uniwersalnego instrumentu płatniczego obsługujcego mikropłatnoci, który mógłby bazowa zarówno na karcie z mikroprocesorem jak i na instrumentach telefonu komórkowego. Instrumentem takim jest pienidz elektroniczny, konsument powinien mie prawo wyboru na jakim noniku umieci ten pienidz. Z uwagi na to e technologia mobilnych płatnoci nie jest jeszcze jednolita i nie wiadomo, który ze standardów pozostanie na rynku, proces wdraania produktu pienidza elektronicznego naley rozpocz od rozwinicia systemu opartego na kartach mikroprocesorowych. Nastpnym etapem powinno by rozwinicie systemu na karty SIM telefonu komórkowego. 9. MODEL WSPÓŁPRACY OPERATORA Z BANKIEM Analizujc róne modele mobilnych systemów płatnoci, w tym systemów pienidza elektronicznego mona doj do wniosku, e dobrym rozwizaniem wydaje si współpraca banków i telekomów w stworzeniu jednolitego systemu płatnoci mobilnych. Oba rodzaje instytucji dysponuj swoimi mocnymi stronami. Banki maj rozpoznawalne marki kojarzone jednoznacznie z usługami finansowymi a konsumenci maj do nich zaufanie. Instytucje kredytowe s take ekspertami w zarzdzaniu ryzykiem finansowym, bowiem jest to cz ich 18

19 podstawowej działalnoci. Oprócz tego, banki s uprawnione do wydawania pienidza elektronicznego. Telekomy, natomiast, dysponuj własn infrastruktura telekomunikacyjn i przede wszystkim posiadaj olbrzymi baz abonentów. Prowadzenie działalnoci samodzielnie w sposób znaczcy zwiksza ryzyko niepowodzenia przedsiwzicia i powiksza koszty. System kooperacyjny pozwala take na stworzenie jednolitego standardu, osignicie interoperacyjnoci w obrbie jednego kraju a take w ramach transakcji transgranicznych, co jest podstaw dobrego funkcjonowania kadego systemu płatniczego. Systemy płatnoci mobilnej s wci w embrionalnym stadium rozwoju, a ich ewolucje mona porówna do rozwoju systemów pienidza elektronicznego opartych na kratach. Na pocztku pojawiło si wiele rónych systemów o rónych standardach technicznych, a kady z nich był zbyt mały aby odgrywa znaczc rol na rynku. Systemy te nie były midzy sob kompatybilne i interoperacyjne a to uniemoliwiało ich rozwój. Po pewnym czasie doszło do dwóch procesów. Pierwszy z nich to konsolidacja, narodowe systemy zaczły si łczy by móc wspólnie konkurowa z innymi instrumentami płatniczymi obecnymi na rynku. Drugi proces to standaryzacja i stopniowe osiganie postulatu interoperacyjnoci na poziomie krajowym a nastpnie midzynarodowym. Obecny etap rozwoju systemów mobilnych to próba stworzenia jednolitego standardu. Zaangaowanych w to jest wiele organizacji branowych promujcych rónorodne rozwizania. Uczestnicz w nich zarówno operatorzy telefonii komórkowej, producenci telefonów, dostawcy oprogramowania i infrastruktury, jak i instytucje finansowe. Standaryzacja, interoperacyjno i duy zasig terytorialny danego systemu płatniczego odgrywaj podstawow rol w jego rozwoju. A uyteczno systemu wzrasta wraz ze wzrostem iloci uytkowników - to efekt sieci 15. Aby stworzy jak najwiksz sie potrzebna jest kooperacja banków i telekomów. Współpraca taka moe mie miejsce na rónych płaszczyznach, od powołania wspólnej organizacji majcej na celu promowanie wspólnych 15 Malte Krueger 19

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski SPIS TREŚCI 1. Cel stworzenia centralnej instytucji

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo